فهرست مطالب

توسعه تکنولوژی صنعتی - پیاپی 40 (تابستان 1399)

مجله توسعه تکنولوژی صنعتی
پیاپی 40 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیررضا شویک لو*، اکرم قره داغی، علیرضا چگنی، راحله نژادرزمجوی اخگر صفحات 2-20

  در 3 دهه ی گذشته هرچند حمایت های دولتی از سرمایه گذاری در بخش دامپروری منجر به گسترش صنایع شیر و فرآورده های آن در کشور شده، ولی بی توجهی به فرآورده های دامی بومی از جمله لبنیات محلی موجب عدم توسعه ی این بخش از صنایع روستایی و عشایری و حتا از بین رفتن دانش بومی تولید برخی از این فرآورده ها شده است. موسسه ی تحقیقات علوم دامی کشور و مراکز پژوهشی وابسته، تلاش های زیادی برای شناسایی و معرفی محصولات لبنی محلی در کشور انجام داده اند. مجموع این پژوهش ها منجر به بهبود کیفیت و ایمنی برخی از این فرآورده ها از جمله پنیر لیوان، پنیر سیاه مزگی، پنیر کوزه یی و پنیر لاکتیکی شده است. هرچند در بسیاری از استان های کشور فرآورده های لبنی محلی مختلفی با سابقه ی تولید چند صد ساله وجود دارد ولی عدم معرفی آن ها به مصرف کنندگان، دستگاه های نظارت بهداشتی و صنعت، ادامه ی تولید آن ها را به مخاطره انداخته است. در این مقاله، بر پایه ی 30 سال پژوهش کاربردی در آن موسسه و مراکز پژوهشی مربوط، تلاش شده است تا ضمن معرفی این فرآورده ها، فرصت ها و پتانسیل بازار برای تجاری سازی این فرآورده ها در کشور مشخص و سازوکار پیشنهادی برای تجاری سازی و عرضه به بازار محصولات لبنی محلی ارایه شود. نویسندگان باورمندند که تولید تجاری این فرآورده ها موجب توسعه ی کارآفرینی و تضمین کیفیت محصولات محلی/ بومی و رونق اقتصادی روستاییان و جامعه ی عشایری می شود.

  کلیدواژگان: محصولات لبنی محلی، تجاری سازی، پتانسیل بازار، دانش محلی
 • علی اشرف خرامانی*، عباس خمسه صفحات 21-33

  امروزه انتخاب استراتژی مناسب یکی از فاکتورهای مهم برای پیشرفت و جلوگیری از اتلاف سرمایه های شرکت می باشد و دستیابی به یک سیستم یکپارچه که شرایط انتخاب استراتژی های مختلف را با در نظر گرفتن تمام متغیرهای موثر و فاکتورهای کلیدی مورد توجه قرار دهد، الزامی اساسی برای هر شرکت است. در این مقاله با استفاده از مطالعات انجام شده پیشین در زمینه استراتژی های تکنولوژی و رفتار شرکت، سعی شده است بر اساس مولفه های کلیدی موثر نظیرحفاظت شدگی، فرصت، انباشتگی و ضمنی سازی دانش و با یکپارچه سازی استراتژی های تکنولوژی و رفتار شرکت، مدلی جهت انتخاب استراتژی تکنولوژی متناسب ارایه گردد.نتایج حاصل از بررسی موازنه بین تکنولوژی های پایه ای و استراتژی های تکنولوژی فریمن در جدولی به عنوان جدول تطابق و بصورت دسته بندی شده استخراج و بر مبنای مولفه های مشترک با جدول رفتار شرکت یکپارچه شده است. جدول یکپارچه شده شامل حالت های مختلف محیط کسب و کار است به عنوان فاکتور خارجی شرکت و ضریب فاش شدگی و ضریب جذب به عنوان فاکتورهای داخلی در تحلیل فازی استفاده شده و بر این اساس مدل فازی انتخاب استراتژی تکنولوژی مناسب شرکت توسعه داده شده است. استفاده از روش های مدل سازی ریاضی در فضای مسایل مربوط به انتخاب استراتژی تکنولوژی نمی-تواند جوابی متناسب با کلیه شرایط مندرج در محیط ارایه دهد از اینرو با استفاده از ظرفیت های مدل سازی فازی برای حل این مسئله استفاده شده است.

  کلیدواژگان: استراتژی تکنولوژی، رفتار شرکت، منطق فازی، ضریب فاش شدگی، ضریب جذب
 • عباس خمسه*، فاطمه خدابنده صفحات 35-53

  قابلیت های پویا، ظرفیت یک سازمان در ایجاد،گسترش یا اصلاح هدفمند پایگاه منابع خود می باشد.منابع چیزهایی هستند که سازمان می تواند با اتکای به آنها به اهدافش دست یابد.یکی از مهم ترین توانمندی های پویا،توانمندی های پویای تحقیق و توسعه در سازمان ها می باشد، از مهم ترین خروجی های تحقیق و توسعه،ایجاد نوآوری می باشد.لذا توانمندی های پویای تحقیق وتوسعه می تواند بر روی عملکرد نوآورانه ی شرکت ها از جمله شرکت های صنایع غذایی تاثیر بسزایی داشته باشد.بنابراین هدف این پژوهش شناسایی توانمندی های پویای تحقیق و توسعه در شرکت های صنایع غذایی و میزان تاثیر هر یک از این توانایی ها بر عملکرد نوآورانه2 می باشد، زیرا نوآوری در شرکت ها باعث ایجاد شایستگی محوری می گردد و در کسب مزیت رقابتی سهم بسزایی دارد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار AMOSاستفاده گردیده است.در نهایت 19شاخص نهایی به عنوان قابلیت های پویای تحقیق و توسعه در صنایع غذایی شناسایی شدند که قابلیت یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین فرآیندهای واحد تحقیق و توسعه و واحدهای دیگر سازمانی بیشترین تاثیر را در پویایی قابلیت های تحقیق و توسعه دارد.در متغیر احساس،شاخص سرعت در تشخیص تغییرات در صنعت،در متغیر ادراک،شاخص فعالیت های مرتبط جهت افزودن ارزش برای مشتریان در برنامه های استراتژیک سازمان،و در متغیر پیکربندی مجدد،شاخص توانایی ادغام دانش جدید به دست آمده با دانش موجود،دارای بیشترین ضریب های تعیین و تاثیر می باشند.همچنین مشخص شد که قابلیت پویای تحقیق و توسعه با سطح اطمینان 99% بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، قابلیت های پویای تحقیق و توسعه، عملکرد نوآورانه، صنایع غذایی
 • امیر قربانی، کیارش فرتاش*، محمدصادق خیاطیان یزدی صفحات 55-63

  دانش سازمانی به عنوان یک منبع ناملموس بسیار ارزشمند برای کسب برتری رقابتی شناخته می شود. مدیریت چنین دارایی نامحسوسی در راستای حفظ و به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها ضروری است به ویژه شرکت ها دانش بنیان که حفظ بقا و موفقیت شان با دانش گره خورده است. دانش هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. علی رغم نقش حیاتی اشتراک درون سازمانی دانش، پژوهش های کمی درباره عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان صورت پذیرفته است. به این منظور در مقاله حاضر، ابتدا با مرور پیشینه، عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در سازمان ها استخراج شد و سپس با استفاده از روش دیمتل به مطالعه روابط این عوامل و اولویت بندی آن ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و ابزار گردآوری داده های ثانویه (مطالعات کتابخانه ای) و داده های اولیه (پرسشنامه) می باشد. پس از طراحی پرسشنامه و تایید روایی آن توسط خبرگان، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از از کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت و تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که روال های رسمی و غیررسمی، سیاست درهای باز و استراتژی اشتراک دانش از تاثیرگذارترین عوامل هستند و در مقابل ارتباطات و شبکه، دانش افراد و سیستم حافظه تعاملی از تاثیرپذیرترین عوامل هستند.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش، دانش سازمانی، شرکت های دانش بنیان، روش دیمتل، پارک علم و فناوری
 • طراحی و پیاده سازی مدل سنجش آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور (مطالعه موردی در یک مرکز تحقیقاتی ایرانی)
  محمدرضا زاهدی*، شایان نقدی خناچاه صفحات 65-76

  امروزه سازمان های پیش رو دریافته اند که برای بقا در دنیای پرشتاب اطلاعاتی و تغیرات مستمر محیطی، حرکت به سمت دانش محور شدن از طریق پیده سازی مدیریت دانش در سازمان امری ضروری است. هدف از این تحقیق طراحی و پیاده سازی مدل سنجش آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور می باشد. منظور از آمادگی در مدیریت دانش توانایی یک سازمان، بخش یا گروه کاری برای پذیرش، استفاده و سود بردن موفقیت آمیز از مدیریت دانش است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمانی در مدیریت دانش ارایه می نماید. این مدل پس از تایید خبرگان و انجام اصلاحات لازم مشتمل بر 21 معیار فرعی و 5 معیار اصلی رهبری، کارکنان، فرهنگ، فرایند و فناوری گردید. پایایی مدل به دو روش آلفای کرنباخ و روش دو نیمه کردن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. در روش دو نیمه کردن ضریب پایایی کل آزمون 0.931 و در روش آلفای کرونباخ 0.877 گردید. بر این اساس پرسش نامه ای مشتمل بر 53 پرسش طراحی و در جامعه آماری یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توزیع گردید . پاسخ های دریافتی مورد آزمون علامت قرار گرفته و با کمک نمودار های توصیفی و نمودار رادار وضعیت مرکز در هر یک از معیارها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مرکز در معیارهای «سودمندی» و «تناسب در اهداف» وضعیت مطلوبی دارد و در سایر عوامل از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل شده پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش، آمادگی سازمانی، مدل سنجش آمادگی مدیریت، دانش آزمون علامت
 • انتقال مالکیت تاسیسات و تجهیزات نفتی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
  عباس کاظمی نجف آبادی، میترا اسلامی شهربابکی*، سینا باسلی زاده صفحات 77-88

  انتقال مالکیت دارایی ها به میزبان از موضوعات مطرح در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. با گذر زمان، انتقال مالکیت دارایی ها به صورت شرط ضمن عقد مورد توجه قرارگرفت اما این امر به دلیل عدم استقلال کافی شرط از عقد بحث برانگیز باقی ماند. با روش تحلیل محتوایی، رویکرد کشورها در خصوص انتقال مالکیت دارایی ها مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی برخی از این قراردادها در حوزه صنعت نفت، نمایانگر این امر بود که انتقال مالکیت تاسیسات و تجهیزات نفتی به میزبان در قراردادهای مشارکتی دارای نتایجی به مراتب سودمندتر از قراردادهای امتیازی است و در قرارداد خدمت، از همان ابتدا مالکیت با میزبان است و منافع مرتبط با این مالکیت و انتقال نیز به میزبان تعلق می گیرد. سایر قراردادهای صنعتی نیز رویکردی متفاوتی دارند و برای مدتی مالک، پیمانکار است و بعد از آن دارایی ها به میزبان منتقل می شوند یا از همان ابتدا میزبان مالک است، و هرکدام در دوره ای که مالک هستند ملزم به رعایت حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت دارایی ها هستند. با آگاهی از این عملکردها در موقعیت های قراردادی مختلف می توان بهترین زمان انتقال مالکیت، انتقال فناوری، اموال اجاره ای و وضعیت اموال بلااستفاده را یافت و از بروز اختلافات احتمالی پیش گیری کرد.

  کلیدواژگان: اموال بلا استفاده، تاسیسات و تجهیزات نفتی، دانش فنی، شخص ثالث، شرط انتقال مالکیت، قرارداد بالادستی، قرارداد صنعتی
|
 • Amir Reza Shaviklo *, Akram Gharedaghi, Ali Reza Chegeni, Raheleh Nezhad Razmjoui Akhgar Pages 2-20

  In the last three decades, the government support for investment in the livestock sector has led to the expansion of the dairy industry and its products in the country. However, the lack of attention paid to indigenous livestock products, including traditional dairy products, has led to the underdevelopment of this part of the rural and nomadic industries and even the loss of indigenous knowledge to produce some of these products. The Animal Science Research Institute of Iran and affiliated research centers have made great efforts to identify and introduce local dairy products in the country. The results of these researches has led to the improvement of the quality and safety of some of these products, including lighvan cheese, siahmazgi cheese, and koze’ei cheese, and so on. Although in many provinces of the country, there are various local dairy products with a history of several hundred years of production, but not introducing them to the consumers and the industry has endangered their continued production. In this article, based on 30 years of applied research carried out in the Animal Science Research Institute of Iran and affiliated research centers, efforts have been made to introduce these products while identifying initiatives, opportunities, and market potential for commercialization of these products in the country. Meanwhile, a mechanism for the commercialization of these products to the local dairy market has been proposed. The authors believe that the commercial production of these products will promote entrepreneurship and ensure the quality of local/indigenous products and the economic prosperity of the villagers and the nomadic community.

  Keywords: traditional dairy products, Commercialization, market potential, Traditional Knowledge
 • Aliashraf Kharamani *, Abbas Khamseh Pages 21-33

  Nowadays, choosing the right strategy is one of the most important factors in promoting and preventing the loss of company capital. Achieving an integrated system that takes into account the conditions for selecting different strategies, in considering all the effective variables and key factors, is essential for any company. In this paper, using previous studies in the field of technology strategies and corporate behavior, we have attempted to develop a model to provide appropriate technology strategy choices based on key effective components such as appropriability, opportunity, accumulation and implication of knowledge and by integrating technology strategies and corporate behavior. The results of the examination of the balance between basic technologies and Freeman's technology strategies, in a table named of concordance table are extracted and categorized and integrated on the basis of common components with the corporate behavior table. The resulting integrated table, which includes different modes of business environment, is used as the external factor of the company and the absorption coefficient and leakage coefficient are considered as internal factors in the Fuzzy analysis in the FIS system and accordingly the fuzzy model of choosing the appropriate technology strategy of the company is developed. Finally, it is validated using a numerical example of the proposed model.

  Keywords: Technology strategy, firm behavior, Fuzzy logic, Absorption coefficient, leakage coefficient
 • Abbas Khamseh *, Fateme Khodabande Pages 35-53

  Dynamic Capabilities are the capacity of an organization to create, expand, or purposefully modify the resources of the organization. The organization relies on resources in order to achieve their goals. One of the most important dynamic capabilities is the dynamic capabilities of research and development in organizations. One of the most important outputs of research and development is innovation. So, research and development dynamic capabilities can have a significant impact on the innovative performance of companies, such as food industry companies. Consideing that innovation in companies creates core competency and plays an important role in gaining competitive advantage. Therefore, the aim of this study is to identify the dynamic capabilities of research and development in food industry companies and the impact of each of these capabilities on innovative performance.in order to analysis the data, AMOS software has been used. Finally, in this study, 19 final indicators were identified as research and development dynamic capabilities in the food industry. Amoung these indicators, the capability and create coordination between the processes of the research and development unit and other organizational units has the greatest impact on the research and development dynamics capabilities. In the "sensing variable", the speed indicator in detecting changes in the industry, in the "seizing variable", the indicator of related activities to add value to customers in the organization's strategic plans, and in the "re-configuration variable", the indicator of ability to integrate new knowledge with existing knowledge have the highest coefficients of determinants.It was also found that research and development dynamic capability with a 99% confidence interval has a positive effect on innovative performance.

  Keywords: Research, Development, Dynamic Research, Development Capabilities, Innovative Performance, Food industry
 • Amir Ghorbani, Kiarash Fartash *, Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi Pages 55-63

  Today, organizational knowledge is recognized as a very valuable intangible resource for gaining a competitive advantage. Managing such intangible assets is essential for maintaining and gaining a competitive advantage for organizations, especially knowledge-based companies whose survival and success are tied to knowledge. Knowledge can improve and enhance the performance of organizations when shared across the organization. Despite the vital role of internal knowledge sharing, little research has been done on the factors affecting knowledge internal knowledge sharing in knowledge-based companies. For this purpose, in the present article, first, by reviewing the background, the factors affecting the internal organizational knowledge sharing in organizations were extracted, and then, using the DEMATEL method, the relationships of these factors and their prioritization have been studied. The present study is a descriptive and survey research and is a tool for collecting secondary data (library studies) and primary data (questionnaire). After designing the questionnaire and confirming its validity by experts, the questionnaire was distributed and filled by 30 experts and managers of knowledge-based companies located in S&T Parks of Shahid Beheshti University, University of Tehran, and Tarbiat Modares University. The research results show that formal and informal procedures, open-door policy, and knowledge sharing strategy are the most influential factors and in contrast to communication and network, people's knowledge and interactive memory system are the most influential factors.

  Keywords: Knowledge sharing, organizational knowledge, knowledge-based companies, DEMATEL Method, science, technology park
 • Designing and implementing a model of organizational readiness assessment to become a knowledge-based organization: Case study an Iranian research center
  mohammadreza zahedi *, shayan naghdi khanachah Pages 65-76

  Today, leading organizations have realized that in order to survive in the fast-paced world of information and continuous environmental change, it is essential to become knowledge-based through the implementation of knowledge management in the organization. The purpose of this study is to design and implement a model of organizational readiness assessment to become a knowledge-based organization. Being prepared for knowledge management means the ability of an organization, department, or work group to accept, use, and benefit from it successfully. This research is a descriptive survey and provides a model for measuring organizational readiness in knowledge management. This model, after the approval of experts and the necessary reforms, consisted of 21 sub-criteria and 5 main criteria of leadership, staff, culture, process and technology. The reliability of the model was measured and confirmed by Cronbach's alpha and the two-half methods. In the two-way method, the overall reliability coefficient of the test was 0.931 and in the Cronbach's alpha method was 0.877. Based on this, a questionnaire consisted of 53 design questions and were distributed in the statistical population of a research center. The received responses were tested and analyzed with the help of descriptive and radar diagrams of the center's status in each of the criteria. The results of the research show that the center is in a good position in the criteria of "usefulness" and "fit in goals" and is not in a good position in other factors. Finally, suggestions have been made based on the results obtained.

  Keywords: Knowledge Management, Organizational readiness, Knowledge Management Readiness Assessment Model, Sign Test
 • Transferring ownership of oil installations and equipment in the upstream oil and gas contracts
  Abbas Kazemi Najafabadi, Mitra Eslami Shahrbabaki *, Sina Baseli Zadeh Pages 77-88

  Transferring ownership of assets to the host is one of the raised issues in upstream oil and gas contracts. Through time, transferring ownership of oil equipment and installations were considered as a proviso, but this is still controversial because proviso has not independence. By using content analysis method, countries' approach to the transfer of ownership of project assets was analyzed. Investigating some of these contracts in the realm of upstream oil industry, the results indicate that contracts for implementing oil operation do not show homogeneous approach toward alienation transferring of oil equipment and installation. Even in homogeneous contracting model they do not observe the same method; so awareness of these functions in different situations can be found the best time and ways of transferring ownership and third parties rights, rental property and unused property status.

  Keywords: Industrial Contract, know-how, Oil installations, Equipment Third party, Title to Assets, Unused Property, upstream contract