فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد جعفری هرندی*، اکبر موسی زاده صفحات 7-25

  یکی از مناقشات روشنفکران در رابطه عقل و دین، پایبندی آنان به اصالت عقل یا عقل خود بنیاد منقطع از وحی است. آنها با استفاده از معیارهای اصالت عقل به بازتفسیر دین و در واقع، نفی حقیقت دین و آموزه های آن پرداخته اند. در مقاله حاضر با واکاوی و بررسی آثار روشنفکران معاصر چهار دلیل بر مدعای آن ها بدست آمده است که عبارت اند از: نفی عقل منبعی، ابزارانگاری محض عقل، وجود ویژگی های برتر در اصالت عقل و دین سنتی ناآزموده. تلاش شده است ادله مذکور به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گیرند. نادیده انگاشتن کارکردهای مختلف عقل، نفی شریعت و نگاه کارکردی به دین، ارایه تصور نادرست از انسان و توانایی های عقلانی او و همچنین نقض غرض الهی از ارسال رسل از جمله نقدهایی است که بر آنها وارد است. با وجود این نقدها، این رویکرد در مواجه با دین و آموزه های وحیانی کارایی خود را از دست می دهد.

  کلیدواژگان: اصالت عقل، عقل گرایی حداکثری، نقد اصالت عقل، روشنفکران، عقل گرایی انتقادی
 • سید مهدی ساداتی نژاد*، مهدی موحدی نیا صفحات 27-44

  مساله ی این پژوهش، تاکید بر «کلام» و اصول عقاید به عنوان مبنا و شالوده اندیشه سیاسی شیعه است. مطابق این نظر، مفاهیم کلامی ای چون نبوت، امامت، غیبت و ولایت فقها، چارچوبی هستی شناسانه و معرفت شناسانه را به وجود می آورند که دلالت های سیاسی- اجتماعی مخصوص به خود را اقتضا می کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و متن محور است و با رجوع به مفاهیم پایه در متون کلامی شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی به عنوان دو چهره ی محوری علم کلام شیعی، به استنباط اندیشه سیاسی آنان و مبانی اندیشه سیاسی شیعه می پردازد. مهمترین یافته های این پژوهش تبیین شاخصه های اساسی اندیشه سیاسی مبتنی بر کلام شیعه است که ریوس آن عبارتست از پیوند و درهم تنیدگی جوهری و ساختاری دیانت و سیاست، محوریت «تکلیف» در اندیشه و کنش سیاسی، نگاه به سیاست به عنوان بستری برای استقرار دیانت، به همین دلیل در کلام سیاسی شیعه بر لزوم وجود صفاتی چون علم و عصمت برای متولیان امر حکومت، تاکید شده است.

  کلیدواژگان: کلام سیاسی، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، غیبت، اندیشه سیاسی
 • علی اکبر کلانتری* صفحات 45-63

  حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» و چگونگی پیوند آن با اندیشه جبرگرایی، مسئله ای است که در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی، مورد بررسی قرار می گیرد. اشعریان به خصوص فخر رازی این روایت را از دلایل جبری بودن افعال انسان می داند. آخوند خراسانی آن را از دلایل ذاتی بودن سعادت و شقاوت انسان ها قلمداد کرده اند. به باور بسیاری از محدثان شیعه و سنی و برخی فیلسوفان، مدلول این حدیث، همان مفاد آیات و روایات دلالت کننده بر قضا و قدر الهی است و به اعتقاد برخی مانند شیخ طوسی و ضیاء الدین عراقی و آیت الله بروجردی، مفاد این حدیث، همان مدلول آیات و روایاتی است که بر تعلق گرفتن علم ازلی حق تعالی به کلیه امور از جمله سعادت و شقاوت و سرنوشت انسان ها تاکید دارند. بر اساس یافته های این پژوهش، دیدگاه نخست، مردود، دیدگاه دوم غیر قابل دفاع، دیدگاه سوم، صحیح ولی قابل جمع با دیدگاه چهارم است که دلایل و شواهد بیشتری بر درستی آن یافت می شود.

  کلیدواژگان: سعادت، شقاوت، سعید، شقی، جبرگرایی، اختیار
 • علیرضا پارسا*، ناصر محمدی، غلامحسین خدری، خلیل ملاجوادی صفحات 65-86

  جایگاه عقل و اندیشه انسان در مبحث  انتظار بشر از دین چیست؟ این نوشتار با بررسی تطبیقی و مقایسه دیدگاه شیخ طوسی و غزالی به روش توصیفی-تحلیلی درمقام یافتن پاسخ به این سوال است. آن گاه طی تحقیق حاضر معلوم می گرددکه این دانشمندان برای عقل در فهم انسانی در ساحت شناخت خدا، نقش اساسی قایل اند اما درباره ماهیت و چیستی عقل و چرایی خطای آن سخن نگفته اند. هر چه دامنه وحی و آموزه های شریعت،گسترده تر می شود، از محدوده دخالت و تاثیر عقل کاسته می شود. از نظر این دو متفکر، اتکا صرف به عقل بدون مراجعه به آموزه های وحیانی کافی نیست؛ غزالی معرفت الهی را بواسطه شرع، واجب می داند و شیخ طوسی به وجوب عقلی معرفت با معاضدت انبیا معتقد است. از دیگر نتایج مقاله، این است که؛ فطری بودن حس خداجویی به معنی بدیهی بودن آن نیست. در نهایت، به چالش جدی عصر حاضر در تلقی عقل به عنوان شانی از شیون نفس و اثبات وجود مستقل نفس اشاره می شود.

  کلیدواژگان: شیخ طوسی، غزالی، عقل، دین، شناخت خدا، وحی و نبوت
 • فرخنده کرناسی دزفولی*، محمد سعیدی مهر، فرج الله براتی صفحات 87-104

  ملاصدرا در اسفار، مراتب چهارگانه ای را برای علم خداوند در نظر می گیرد. مسئله این مقاله بررسی استنادات قرآنی ملاصدرا و هماهنگی برداشتهای وی با ظواهر آیات و دیدگاه های غالب در تفاسیر شیعی است. از آنجا که مراتب علم الهی در حکمت متعالیه با مراتب وجود پیوند خورده و حقیقت علم عین حقیقت وجود، بسیط و دارای مراتب حقیقی است؛ بر این اساس با روشی تحلیلی و استنادی مروری بر اقسام علم الهی، چگونگی علم الهی به ماسوا و مراتب و عوالم وجود در نظام آفرینش از نظر ملاصدرا خواهیم داشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که ملاصدرا کوشیده تا حد امکان آیات قرآن را با استفاده از ضوابط عقلی و نوآوری های حکمی خود تفسیر کند.

  کلیدواژگان: مراتب علم الهی، عنایت، قضا و قدر، لوح، قلم، ملاصدرا
 • سید محمدعلی شریعتی* صفحات 105-126

  امروزه سرمایه اجتماعی دارای اهمیت فراوان است و پایین بودن آن به این معناست که ذخیره اعتماد اجتماعی به قدر کافی درجامعه وجود ندارد و در نتیجه آن پیوندها درجامعه مخدوش شده و اخلاق عمومی مورد تهدید قرار می گیرد و بدنبال آن کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی دستخوش بحران می شود. در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی در کشورمان ارایه نظریه ای بومی و متناسب با ساختار و شرایط سیاسی و اجتماعی کشورمان و با رویکردی دین محور و ارزشی ضروری است. دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و نیز تاریخی تفسیری به این مهم پرداخته می شود که امامت شیعه، با داشتن شاخصه هایی چون عصمت، علم و ولایت الهی ضمن ارایه ی بهترین منظومه معرفتی سرمایه اجتماعی در گسترش و تقویت مهمترین مولفه های شناختی سرمایه اجتماعی یعنی مولفه اعتماد و دو شاخه اصلی آن یعنی باور و رفتار اعتمادی بسیار موثراست.

  کلیدواژگان: امامت، ولایت، تشیع، سرمایه اجتماعی، اعتماد، سرمایه اجتماعی شناختی
 • ابوذر رجبی*، سعید عابد صفحات 127-146

  جامعیت قرآن که خود ذیل بحث کارکرد و قلمرو دین مطرح می شود، از دیرباز به عنوان یکی از جنبه های اعجاز قرآن مورد توجه متفکران و قرآن پژوهان اسلامی بوده است؛ اگرچه مصرف اصطلاح «جامعیت قرآن»، محصول دوران اخیر به حساب می آید، اما محتوای آن با عناوینی مانند علوم مستنبط از قرآن مورد توجه بوده است. مفسران و متکلمان مسلمان در اصل جامعیت قرآن در عرصه هدایت و تامین نیازهای بشر برای هدایت، اختلافی نداشته؛ اما در مصداق و کیفیت و قلمرو جامعیت قرآن و احکامش وحدت نظر ندارند. در حوزه اخیر شاهد سه رویکرد اعتدالی، حداکثری و حداقلی هستیم. صادق بلعید در کتاب «القرآن و التشریع» با نفی رویکرد حداکثری و اعتدالی، مفاهیم و معارف قرآن را فردی و مربوط به حیات اخروی انسان می داند. یافته تحقیق بر آن است که وی علاوه بر نادیده گرفتن آیات فروان قرآن که صراحت در نگاه و دخالت دین در مناسبات اجتماعی دارد، حتی سابقه عملی حضور نبی مکرم اسلام را در این حوزه نادیده می انگارد. در این مقاله با روش تحلیلی و اسنادی، و با رویکرد انتقادی به بررسی دیدگاه بلعید در این کتاب پرداخته و از رهیافت اعتدالی در حوزه جامعیت قرآن دفاع می کنیم.

  کلیدواژگان: جاودانگی، جامعیت قرآن، رویکرد حداقلی، رویکرد اعتدالی، تشریع، آیات الاحکام، صادق بلعید
 • مصطفی عزیزی علویجه* صفحات 147-164

  بنیان های معرفتی در یک منظومه فکری نقش تعیین کننده ای در انگاره های اعتقادی آن دارد. اندیشه سلفیه به ویژه دیدگاه های ابن تیمیه برخاسته از یک پایگاه معرفت شناختی حس گرایانه می باشد؛ بدین معنی که "هر چه غیر محسوس و قابل تخیل نباشد معدوم" است. بر این اساس، ابن تیمیه در تقابل با "عقلانیت تجریدی"، "عقلانیت جسمانی" را مطرح می کند. وی بر این باور است حس و خیال همانند عقل می تواند افعال خداوند را درک کنند. از این رو پژوهش پیش رو بر این مساله تمرکز دارد: انگاره های افراطی سلفیت مانند جسم انگاری خداوند و نص گرایی افراطی بر چه عقلانیتی استوار است؟ در این مقاله در پرتو روش تحلیلی-انتقادی به این نتیجه رسیدیم مهم ترین کارکرد عقل جسمانی "قیاس الغایب علی الشاهد" است. ابن تیمیه مرز میان حس و خیال و وهم و عقل را در هم ریخته، و یک عقلانیت ترکیبی پیشنهاد می دهد.

  کلیدواژگان: عقل جسمانی، ابن تیمیه، سلفیه، حس گرایی، تجسیم، قیاس غائب به شاهد
 • بهادر مهرکی، ابراهیم رستمی* صفحات 165-184

  پرسش اصلی جستار حاضر این است که: وجوه اشتراک و افتراق رویکرد ابن سینا و خواجه نصیر درباره علم خداوند به امور جزیی چیست؟ و این دو حکیم تا چه اندازه توانسته اند پاسخگوی حل مسیله  باشند؟ مطابق یافته های پژوهش، شیخ الرییس با استناد به اصل علیت و صورمرتسمه به اثبات و تبیین علم خداوند به جزییات می پردازد اما خواجه طوسی با طرح اشکالاتی بر سخنان ابن سینا در خصوص علم خداوند به امور جزیی و متغیر، نظریه دیگری را ارایه می کند؛ به اعتقاد خواجه، علم خداوند به مجردات به وجود خاص خارجی و به مادیات، به صور آنها در عقول تعلق می گیرد. از مهمترین نتایج پژوهش حاضرکه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده آن است که: ارایه این نظریات علیرغم اینکه از اثبات علم تفصیلی که عین ذات خداوند باشد، ناتوان بود؛ اما زمینه را برای دستیابی فیلسوفان بعدی مانند شیخ اشراق در تبیین علم خداوند در مقام فعل فراهم کرد.

  کلیدواژگان: علم الهی، صور مرتسمه، عقول، امور مادی و متغیر، علم به جزیی بنحو ثابت
 • سید احمد رهنمایی* صفحات 185-203

  بیانیه گام دوم انقلاب در دو بخش مجزا، ابتدا به تبیین  برکات انقلاب اسلامی در یک هفتگانه پرداخته است، سپس با نگاهی امیدوارانه و نویدبخش، توصیه های هفتگانه ای را به منظور حفظ کیان انقلاب اسلامی و تضمین آینده ای روشن و مسرت آمیز ارایه داده است. این مقاله، با تکیه بر خط سیر برگرفته از هفتگانه نخست، سعی دارد مبانی فطری و کلامی این بخش را تبیین و تشریح نماید. در این راستا، قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، در جایگاه نخست منابع اصلی، همچنین رهنمودهای امام راحل و رهبر انقلاب، در جایگاه اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، از جمله مستندات بخش مزبور را تامین می کنند. همه محورهای هفتگانه در بیانیه مطابق خواست فطرت انسان و مستند به مبانی کلامی اسلام است. از این رو، بیانیه اولا با نگاه فطری، برای همه آحاد انسانی که به اقتضای فطرت خویش نظر می دهند و بر اساس آن رفتار می کنند حجت است و ثانیا از منظر کلامی برای همه کسانی که به آن مبانی اعتقاد و التزام دارند دلیل و راهنما خواهد بود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد اکتشافی- استنتاجی استفاده شده است تا بر اساس شواهد قرآنی و روایی، تجزیه و تحلیل روشنی از مبانی مزبور ارایه شود.

  کلیدواژگان: مبانی، مبانی فطری، مبانی کلامی، بیانیه گام دوم، رویکرد اکتشافی-استنتاجی
|
 • Mohammad Ja`fari Harandi, Akbar Musazadeh Pages 7-25

  One of the intellectuals` controversies in the relationship between reason and religion is their adherence to the originality of reason or the autonomist reason separated from revelation. Using the criteria of the originality of reason, they have reinterpreted religion and, in fact, denied the truth of religion and its teachings. In the present article, by examining and studying the works of contemporary intellectuals, four reasons have been given for their claims, which are: denial of the original reason, pure instrumentalism of the intellect, existence of superior features in the originality of reason and traditional religion. Attempts have been made to examine these arguments in terms of content analysis. Ignoring the various functions of reason, denying the Sharichr('39')a and the functional view of religion, misrepresenting man and his rational abilities, as well as violating the Divine purpose of sending a messenger are among the criticisms against their claims. Despite these criticisms, this approach loses its effectiveness in the face of religion and revelatory teachings.

  Keywords: The Originality of Reason, Maximal Rationalism, Critique of the Originality of Reason, Intellectuals, Critical Rationalism
 • Seyyed Mahdi Sadatinejad, Mahdi Movahhedinia Pages 27-44

  The issue of this research is the emphasis on "theology" and the articles of faith as the basis of Shiite political thought. According to this view, theological concepts such as prophecy, Imamate, occultation and guardianship of jurists create an ontological and epistemological framework that requires its own socio-political implications. The method of the present study is descriptive-analytical and text-oriented; their political thought and the foundations of Shiite political thought has been inferred based on the basic concepts in the theological texts of Sheikh Mofid and Seyyed Morteza Alam al-Huda as two central figures of Shiite theology. The most important findings of this study are the explanation of the basic characteristics of Shiite-based political thought, the main ones being the connection between the essential and structural tension of religion and politics, the focus of "duty" on political thought and action, and looking at politics as a bedrock. For the establishment of religion, for this reason, the Shiite political discourse emphasizes the need for attributes such as knowledge and infallibility for those in charge of government.

  Keywords: Political Theology, Sheikh Mofid, Seyed Morteza Alam al-Huda, Absence, Political Thought
 • Aliakbar Kalantari* Pages 45-63

  The hadith "Assa`du sa`dun fi batni ummihi wa shshaqiu shaqiun fi batni ummihi" and how it relates to the idea of ​​determinism is the issue studied in this article by descriptive analytical method. Ashchr('39')arians, especially Fakhr Razi, consider this narration as one of the reasons why human actions are forced. Akhund Khorasani have considered it as one of the reasons why human happiness and cruelty are inherent. According to many Shiite and Sunni narrators and some philosophers, the meaning of this hadith is the same as the meanings of verses and narrations indicating divine judgment and destiny.for some religious scholars including Sheikh Tusi, Ziya` Uddin Eraqi and Ayatollah Borujerdi, the narration carries the same meaning of verses and hadiths that emphasize the attribution of the primordial knowledge of the Almighty to all matters, including the happiness, Unhappiness, and destiny of human beings. According to the findings of this study, the first view is rejected, the second view is indefensible, the third view is correct, but it can be gathered with the fourth, which has more reasons and evidence for its correctness. 

  Keywords: Happiness, Unhappiness, Sa`id, of Happiness, Shaqi, of Unhappiness, Determinism, Free Will
 • Alireza Parsa*, Naser Mohammadi, Gholamhosein Khadari, Khalil Mollajavadi Pages 65-86

  What is the place of human reason and thought in the matter of human expectation from religion? Comparing Sheikh Tusi and Ghazzali`s views with an analytical-descriptive method, this article is an attempt to answer to this question. As found by the study, the two scholars played a key role in understanding human reason in the realm of knowing God, but did not say anything on the nature of reason and on the why of its wrong. As the scope of revelation and the teachings of the Sharichr('39')ah expand, the scope of the intervention and the influence of the intellect diminishes. For these two thinkers, reliance on reason alone is not enough without reference to revelatory teachings; Ghazali considers Divine knowledge obligatory through sharia, and Sheikh Tusi believes in the intellectual necessity of knowledge with the help of the prophets. Another result of the article is that; The innate sense of seeking God does not mean that it is self-evident. Finally, the serious challenge of the present age in the understanding of reason as a dignity among the dignities of the soul and the proof of the independent existence of the soul is pointed out.

  Keywords: Sheikh Tusi, Al-Ghazali, Reason, Religion, Knowledge of God, Revelation, Prophecy
 • Farkhondh Kornasi Dezfuli*, Mohammad Saeedi Mehr, Farajollah Barati Pages 87-104

  In Asfar, Mulla Sadra considers four levels for the mind of God. The issue of this article is to examine Mulla Sadrachr('39')s Qurchr('39')anic citations and the harmony of his interpretations with the appearances of the verses and the prevailing views in Shiite interpretations. Because the levels of the Divine mind in the transcendent wisdom are connected with the levels of existence, and the truth of mind is the same as the truth of existence, it is simple and has real levels. Accordingly, with an analytical and citational method, we will have an overview of the types of the Divine mind, the how of the Divine mind of the levels and worlds of existence in the system of creation from Mulla Sadrachr('39')s point of view. The findings show that Mulla Sadra tried to interpret the verses of the Qurchr('39')an as much as possible using his own rules of reason and innovation.

  Keywords: Levels of Divine Mind, Destiny, Tablet, Pen, Mulla Sadra
 • Seyyed MohammadAli Shariati* Pages 105-126

  Today, social capital is very important, and its low level means that there is not enough social trust in society, and as a result, links in society are distorted and public morality is threatened, and the quality of life and social welfare are in crisis. In order to promote social capital in our country, it is necessary to present local theories in accordance with the structure and political and social conditions of our country and with a religious and value-based approach. In this article, using descriptive-analytical as well as historical-interpretive methods, it is important to note that Shiite Imamate, with its characteristics such as infallibility, knowledge and divine guardianship, while providing the best epistemological system of social capital in expanding and strengthening the most important cognitive components of social capital, that is, the component of trust and its two main branches, belief and trust behavior, are very effective.

  Keywords: Imamate, Wilayah, Shiism, Social Capital, Trust, Cognitive Social Capital
 • Abuzar Rajabi*, Saeed Abed Pages 127-146

  The comprehensiveness of the Qurchr('39')an, which is itself discussed under the function and realm of religion, has long been considered as one of the miraculous aspects of the Qurchr('39')an by Islamic thinkers and the Qurchr('39')an; though the usage of the term "comprehensiveness of the Qurchr('39')an" is a product of recent times, its content has been current with such titles as the inferred sciences of the Qurchr('39')an. Muslim commentators and theologians did not differ on the principle of the comprehensiveness of the Qurchr('39')an in the field of guidance and the provision of human needs for guidance; but they do not agree on the example, quality and comprehensiveness of the Qurchr('39')an and its rules. In the late field, we witness three approaches of moderation, maximum and minimum. In the book Al-Quran wa Al-Tashrichr('39'), Sadok Belaid, by denying the maximum and moderate approach, considers the concepts and teachings of the Qurchr('39')an as individual and relates them to the afterlife of man. As explained in the article, in addition to ignoring the many verses of the Qurchr('39')an, explicitly referring to the effects of religion in social relations, he even ignores the practical history of the presence of the Holy Prophet of Islam in this area. In this article, with an analytical and documentary method, and with a critical approach, we examine his view in this book and defend the moderate approach in the field of comprehensiveness of the Qurchr('39')an.

  Keywords: Immortality, Comprehensiveness of the Qurchr('39')an, Minimal Approach, Moderate Approach, Legislation, Verses of Rules, Sadok Belaid
 • Mostafa Azizi Alavijeh* Pages 147-164

  Epistemological foundations in an intellectual system play a decisive role in its doctrinal notions. Salafi thought, especially Ibn Taymiyyahchr('39')s views, arose from a sensual epistemological base; This means that "whatever is not tangible and imaginable is on no existence at all. Accordingly, Ibn Taymiyyah, in contrast to "abstract rationality", proposes "corporeal rationality". He believes that sense and imagination, like reason, can comprehend Godchr('39')s actions. Thus, the present study focuses on the question: What rationality the extreme ideas of Salafism, such as the embodiment of God and extremist textualism are based on? In this article, in the light of the analytical-critical method, we came to the conclusion that the most important function of the corporeal intellect is "the comparison of the absent based on that of present. " Ibn Taymiyyah blurs the line between feeling and imagination and illusion and reason, and suggests a combined rationality.

  Keywords: Corporeal Rationality, Ibn Taymiyyah, Salafism, Sensationalism, Embodiment, Absent Comparison with Present
 • Bahador Mehraki, Ebrahim Rostami* Pages 165-184

  The main question of the present article is: What are the commonalities and differences between Ibn Sinachr('39')s and Khawaja Nasirchr('39')s approach to Godchr('39')s detailed knowledge? And to what extent have these two sages been able to answer the problem? According to the findings of the study, Sheikh al-Rachr('39')is, based on the principle of causality and formality, proves and explains the knowledge of God in detail, but Khwajeh Tusi presents other theories by presenting objections to Ibn Sinachr('39')s words about Godchr('39')s knowledge of small and changing beings; According to Khwajeh, Godchr('39')s knowledge of abstractions is attributed to specific external beings and to matter, in their forms in the intellect. One of the most important results of the present study, which was performed by descriptive-analytical method, is that: The presentation of these theories, despite the fact that it was incapable of proving the detailed knowledge that is the essence of God; But it paved the way for the acquisition of later philosophers such as Sheikh Ishraq in explaining the knowledge of God as action.

  Keywords: Divine Knowledge, Drawn Forms, Intellects, Material, Changing Beings, Detailed Fixed Knowledge
 • Seyyed Ahmad Rahnamaie Pages 185-203

  The manifesto of the second step of the revolution has issued in two separate sections. at first, the blessings of the Islamic Revolution have been referred to in a sevenfold and, then, with a hopeful and promising, a seven set of recommendations has been given to preserve the Islamic Revolution and guarantee its bright and happy future. The article, relying on the first sevenfold, has tried to explain the innate and theological principles of this part. In this regard, the Qurchr('39')an and the narrations of the Infallibles (a), as the main sources, as well as the guidance of the late Imam and the Supreme Leader of the Revolution, as the main documents of the Islamic Republic, have been used. All the seven axes of the manifest are in accordance with human innate will and based on the theological principles of Islam. Thus, with an innate look is reasonably accepted for all those basing their mind and acts on innate at first and, then, it would be a reason and guide for those agreeing with the principles. The in this research, descriptive-analytical method with exploratory-inferential approach has been used to provide clear analysis of the mentioned bases based on Quranic and narrative evidences.

  Keywords: Fundamentals, Innate Principles, Theological Foundations, Second Step Manifest, Exploratory-Inferential Approach