فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا صادقی آرانی*، اسماعیل مزروعی نصرآبادی، مهدیه مصلحی وادقانی صفحات 513-538

  به رغم این واقعیت که پول در زندگی انسان ها نقشی مهم ایفا می کند و بر نگرش ها و رفتار آن ها تاثیر می گذارد، تحقیقات تجربی اندکی به منظور بررسی عواملی موثر بر این نگرش ها صورت گرفته و روان شناسی پول و باورهای افراد نسبت به پول و سبک های رفتاری آن ها یکی از حوزه های مغفول علم روان شناسی و ارتباطات است. از سویی دیگر، با توجه به افزایش فرصت های اشتغال برای زنان و افزایش تمایل آن ها به درآمدزایی در سال های اخیر، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نگرش های پولی زنان شاغل و غیرشاغل شهرستان کاشان و بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیت بر این نگرش انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که زنان بررسی شده بیشتر به پول به عنوان یک منبع یا ابزار تامین امنیت (و نه ابزار تامین قدرت) نگاه می کنند و میزان پول به دست آمده را بازتاب تلاش و کوشش خود برای دستیابی به آن می دانند. همچنین، زنان شاغل بیش از زنان غیرشاغل قایل به نگهداری و حفظ پول و ناکافی بودن آن هستند. علاوه بر آن، زنان چهل ساله و بالاتر نسبت به زنان سایر گروه ها تمایل بیشتری به حفظ و نگهداری از پول دارند. همچنین، گروه درآمدی بالاتر به طور درخور توجهی درآمد و پول خود را حاصل تلاش و کوشش خود می دانند. نتایج حاصل از بررسی همبستگی ابعاد شخصیتی و نگرش پولی زنان نیز حاکی از وجود رابطه ای معنا دار ولی ضعیف بوده است.

  کلیدواژگان: زنان شاغل و غیرشاغل، شخصیت، شهرستان کاشان، نگرش و باورهای پولی
 • محسن طاهری دمنه*، زهرا حیدری دارانی صفحات 539-555

  در دنیایی که تغییر وجه مشخص و ثابت آن است، تغییرات نسلی سرعت بیشتری گرفته ‏اند و نسل به مفهومی با عمر کوتاه ‏تر از یک دهه تبدیل شده است. متولدان هر دهه سبک زندگی متفاوتی دارند، نیازهایشان متفاوت است و خواسته‏ ها و آرزوهای دیگری دارند. از این منظر، مطالعه در ویژگی ‏ها و نگرش‏ های یک نسل و مطالعات میان‏ نسلی برای فهم بهتر رفتارهای اجتماعی و نحوه ساخت واقعیت اجتماعی آینده ضروری است. پژوهش حاضر مطالعه‏ ای آینده پژوهانه است که به کشف کلان‏ روایت ‏های شکل‏ دهنده به تصاویر آینده در ذهن دختران دانشجوی متولد دهه 1370 پرداخته است. داده ‏های این پژوهش از مصاحبه‏ های نیمه‏ ساختاریافته به‏ دست آمده و با روش‏ های کیفی تحلیل مضمون و تحلیل روایت، تجزیه و تحلیل شده ‏اند. نتایج تحقیق نشان دهنده 8 کلان‏روایت از آینده در ذهن مصاحبه شوندگان است. این کلان روایت ‏ها به ترتیب: 1. گام ‏های کوچک و تغییرات تدریجی، 2. گذر از زندگی سنتی به زندگی مدرن، 3. اجتماع بی آینده، 4. رنگ من، 5. بهشت وطن، 6. سهم‏ خواهی زنانه، 7. آینده بی‏ جنسیت و 8. همیشه مادر نام گرفتند. در نهایت، یافته‏ های این مقاله نشان می‏دهد که هر چند مصاحبه شوندگان مانند اکثر جوانان دنیا با دو مقوله ناامیدی اجتماعی و فردگرایی به‏ عنوان تصاویر منفی از آینده مواجه اند، سه روایت آینده بی جنسیت، پذیرش نقش مادری و تصویر مثبت از آینده ایران نشان ‏دهنده نقش سازنده زنان متولد دهه هفتاد در آینده کشور است.

  کلیدواژگان: آینده‏پژوهی، تحلیل کیفی، تصاویر آینده، تغییرات نسلی، زنان
 • زهرا عزیزی*، زهرا میرحسینی، فاطمه سادات همایونی صفحات 557-580

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان 1865 ساله شهر تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد اصلاح شده سنجش شادی آکسفورد بوده است. برآورد میزان تاثیر متغیرها بر شادی زنان با استفاده از نرم افزار Eviews و برآورد رگرسیون مقطعی با استفاده از برآوردگر حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‏دهد که در میان متغیرهای اقتصادی، درآمد خانوار بر شادی زنان تاثیر مثبت داشته و  قابل اعتماد است. همچنین یافته های پژوهش نشان می‏دهد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، به عنوان متغیرهای بررسی شده در ارتباط با سرمایه اجتماعی، رابطه معنادار و مثبتی با شادی دارند. علاوه بر این، بررسی اثر تحصیلات نشان می‏دهد این متغیر با شادی زنان رابطه معنادار و معکوسی دارد. بدین معنا که با افزایش سطح تحصیلات زنان، میزان شادی آن‏ها کاهش می‏یابد.

  کلیدواژگان: اشتغال، درآمد، سرمایه اجتماعی، شادی زنان
 • رابعه امامی رضوی*، محمدابراهیم سنجقی، علیرضا بوشهری، سید اصغر جعفری، ابوالفضل باقری صفحات 581-602

  مقاله حاضر تلاشی است بر ارایه مدل ارزیابی سیاست های علم و فناوری زنان با تاکید بر حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و انجام دادن مصاحبه های خبرگی، ابعاد و مولفه های ارزیابی سیاست به دست آمد و مدل اولیه ای پیشنهاد شد. این مدل از طریق پرسش نامه خبرگی و با استفاده از آرای 43 نفر از محققان زن و 36 نفر از خبرگان سیاست گذاری مورد آزمون قرار گرفت. بر این اساس، مدل نهایی از هفت بعد (اهداف سیاست، پیش فرض های سیاست، تطابق نهادی، طراحی سیاست، اجرای سیاست، کفایت منابع و نتایج و پیامدها) و درمجموع از 15 مولفه و 41 شاخص تشکیل شده است. روش تحقیق کاربردی، مقطعی، توصیفی، پیمایشی و آمیخته است که با تشکیل جدول های توزیع فراوانی و با استفاده از نرم افزار SPSS جهت تحلیل پرسش نامه و تعیین روابط بین متغیرها و پدیده ها صورت گرفته است. نتایج آزمون های میانگین نشان داد که مدل از نظر هر دو جامعه مورد تایید است. در نهایت و براساس نتایج به دست آمده، توصیه های سیاستی ارایه شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی سیاست، علم و فناوری، مدل ارزیابی سیاست
 • حسین شعبانعلی فمی*، فاطمه جعفری، مسلم سواری، محمد شوکتی آمقانی، مهسا معتقد صفحات 603-630

  این پژوهش با هدف کلی بررسی سازه‏های تاثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان روستایی در شهرستان طارم علیا بود (10796=N). با استفاده از جدول نمونه‏ گیری کرجسی و مورگان 398 نفر با روش نمونه‏ گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه‏ای بود که روایی آن از سوی جمعی از متخصصان امنیت غذایی و اعضای هییت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن از سوی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSSwin18 و Lisrel8.54 انجام شد. نتایج پژوهش نشان دهنده وضعیت نامناسب امنیت غذایی و مشارکت پایین زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که سازه ‏های اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی رابطه مثبت و معنا‏داری با بهبود مشارکت زنان در ارتقاء امنیت غذایی دارد. علاوه بر این، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که سازه ‏های اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی، با ضریب تبیین 81 درصد (99/0, γ=92/7t=) اثر مثبت و معنا‏داری بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوار دارد.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، ناامنی غذایی، بهبود مشارکت، زنان روستایی
 • معصومه جمشیدی*، حسین مهدی زاده صفحات 631-652

  استراتژی مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام و اداره بهزیستی که در قالب تامین مالی خرد و اعطای اعتبارات اندک است، تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مطالعه و تجزیه و تحلیل آرای کارشناسان مورد مطالعه پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی پیامدهای مثبت و منفی استراتژی توانمندسازی ذکرشده در مقیاس منطقه‏ ای (استانی) و تحلیل اثر‏گذاری و اثر‏پذیری آن‏ها بر هم است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا از روش مصاحبه عمیق با 28 نفر از کارشناسان آگاه و خبره در حوزه توانمندسازی زنان در نهاد‏های مختلف استان استفاده و اطلاعات کیفی جمع ‏آوری شد و پس از تحلیل کیفی داده ‏ها به روش مفهوم‏ سازی و توسعه طبقات و استخراج شاخص ‏ها (تاثیرات مثبت و منفی)، پرسش نامه محقق ساخته ماتریس تحلیل متقاطع طراحی شد. از روش مثلث‏ سازی و بهره‏ گیری از اطلاعات اسنادی و کتابخانه‏ ای، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق به منظور اطمینان از اعتبار داده ‏های کیفی استفاده شد. پس از طی فاز اول و دوم، پرسش نامه طراحی شده در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت و آن‏ها میزان ارتباط متغیرهای مورد نظر را در ماتریس متقاطع و در ارتباط متقابل با هم بررسی کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ‏‏ها از نرم افزار میک مک (Micmac) استفاده شده است. نتایج نشان داد که در آینده مهم‏ترین شاخص‏ های مثبت اثر‏گذار یا تعیین کننده در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی مرسوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی گفته شده، شامل متغیرهای «ایجاد اشتغال پایدار»، «دسترسی به منابع»، «افزایش تولید» و «کارآفرینی» و در بعد منفی شامل متغیرهای «هدرروی منابع مالی به دلیل سوء مصرف وام ‏ها و نارسایی اعتبارات خرد»، «توجه عمده (و صرفا) نهاد‏ها به پرداخت وام» و «افزایش مصرف‏ گرایی‏ های کاذب» است که در قسمت شمال شرقی ماتریس اثر قرار دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، برنامه مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در آینده باید به نحوی مدیریت و ساماندهی شود که حداقل اثر‏گذاری منفی و حداکثر آثار مثبت را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر، سیستم توانمندسازی ذکرشده در آینده باید به دنبال تقویت و بیشینه کردن آثار و پیامدهای مثبت ذکرشده و کمینه نمودن اثر منفی گفته شده باشد.

  کلیدواژگان: آینده ‏پژوهی، استان ایلام، تحلیل سیستمی، توانمند‏سازی، زنان سرپرست خانوار
 • شهره روشنی*، مریم تافته، زهره خسروی صفحات 653-674

  رشد طلاق در جامعه ایران و تبعات منفی آن توجه به این مسئله اجتماعی را ضروری ساخته است. در این زمینه، هدف پژوهش حاضر ارایه راهکارهایی برای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن بوده است. به این منظور، با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، با بررسی 70 پژوهش منتخب حوزه طلاق در دو دهه اخیر (13771397)، به دسته‏ بندی عوامل طلاق و پیامدهای منفی آن و سپس ارایه راهکارهایی برای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن پرداخته است. طبق یافته ‏ها، عوامل طلاق را براساس منشا عوامل می‏توان در چهار دسته همسرگزینی نادرست، نقص دانش و مهارت همسران، عملکرد نامطلوب همسران و شرایط اقتصادی نامطلوب قرار داد. بر این اساس، برای کاهش طلاق، راهکارهایی بر پایه اجرای دوره ‏های آموزشی و مشاوره‏ای از سوی نهادهای مسئول و الزام همسران به شرکت در آن با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قانونی مناسب پیشنهاد می‏شود. پژوهش‏ها همچنین به پیامدهای منفی طلاق برای زنان و فرزندان پرداخته ‏اند که برای کاهش این پیامدها می‏توان راهکارهایی بر محور رفع چالش‏های حقوقی و خلاهای قانونی، آموزش والدین برای به حداقل رساندن آسیب‏ های طلاق برای فرزندان، ‏ارایه خدمات مشاوره‏ای، فرهنگ‏سازی برای حمایت خانواده از زنان مطلقه و اصلاح نگرش جامعه به زنان مطلقه و فرزندان طلاق ارایه کرد.

  کلیدواژگان: پیامدها، راهکارها، طلاق، عوامل، فراتحلیل
|
 • Zahra Sadeqi Arani *, Esmaeil Mazroui Nasrabadi, Mahdiyeh Moslehi Vadeghani Pages 513-538

  Despite the fact that money plays an important role in people's lives, attitudes and behaviors, there are little empirical research to examine the factors influencing these attitudes and the beliefs of individuals about their money and their behavioral styles, and the psychology of money is one of the neglected fields of the science of psychology and communication.in the other hand with regards to the increased willingness of women to employment in recent years, this study aims to explore the attitudes towards money in employed and unemployed women in Kashan city and explore the impact of demographic and personality traits on its. The results of this study show that women look at money as a source of security, not power, and that the amount of money reflected their efforts to achieve it. Also, empoyed women tend to retention of money and inadequate than women who are unemployed. In addition, women over 40 years are more likely than women in other groups to retention of money. As well as, higher income groups significantly belive their income is reflect of their effort. The results show the significant but weak relationship between personality and money attitudes.

  Keywords: Women, Employed, Unemployed, Attitudes, Beliefs about Money, Personality, Kashan city
 • Mohsen Taheri Demneh *, Zahra Heidari Darani Pages 539-555

  In a world where change is the unchanged rule, generational changes are faster and the term "generation" has become a concept which is only used for a decade. Each generation has different lifestyles, their needs are different and they have other desires and wishes. From this perspective, the study of the characteristics and attitudes of a generations and intergenerational studies is essential for a better understanding of social behaviors and the way in which future social reality is constructed. The present study as a futuristic study explores the images of the future in the minds of female students born in the 1370s decade. The data of this research were obtained through semi-structured interviews and analyzed by qualitative methods of thematic analysis and narrative analysis. The results of the research show that 8 macro narratives create images of the future in the minds of Interviewees. These macro narratives are as follows: 1. Small steps and gradual changes; 2. the transition from traditional to modern life; 3. Social without future; 4. my color; 5. Paradise Homeland; 6. Female participation; 7. future without gender and 8. Mother forever. Finally, the findings of this paper show that although interviewees, like most young people in the world, face two categories of social disappointment and individualism as negative images of the future; however, 3 narratives include future without gender, acceptance of the role of motherhood and a positive image of Iran's future reflects the constructive role of women born in the 70s in the future of the country.

  Keywords: Women, Futures Studies, images of the future, Generational changes, qualitative analysis
 • Zahra Azizi *, Zahra Mirhosseini, Fatemeh Homayouni Pages 557-580

  The purpose of this study was to investigate the effect of social capital and economic factors on women's happiness. The statistical population of this research includes 18-65 year old women in Tehran. Sample size in this study, 384 people were selected using Cochran formula and the samples were selected using multistage cluster sampling method in 22 areas of Tehran. The data gathering tool was a modified standard Oxford Happiness Inverntory (OHI) test. Estimating the effect of variables on women's happiness has been done by using the software Eviews and estimate the cross-sectional regression by the Ordinary Least Squares (OLS) estimator. The results of regression analysis show that among economic variables, household income has a positive effect on women's happiness and is reliable . Research findings also show that social coherence, social participation, social trust as the variables studied in relation to social capital, have a meaningful and positive relationship with happiness. That is, with the rise of social capital in women, their happiness increases. In addition, studying the effect of education shows that this variable has a significant and inverse relationship with women's happiness. That is, with the increase in the level of education of women, their happiness levels are reduced.

  Keywords: Women Happiness, Social capital, Income, employment
 • Rabeah Emami Razavi *, MohammadEbrahim Sanjaghi, Alireza Booshehri, Seyed Asghar Jafari, Abolfazl Bagheri Pages 581-602

  Women make up half of the country's educated population and have an important contribution to society's development. Due to the importance of science and technology in the country's development, policymakers have adopted policies for the participation of women in this area. However, so far, a model for evaluating these policies has not been presented. In this paper, first, by reviewing the subject literature and carrying out expert interviews, the dimensions and components of policy evaluation were considered and the initial model was proposed. This model was tested through a questionnaire using 43 female researchers and 36 policy makers. Accordingly, the final model consists of seven dimensions (policy objectives, policy assumptions, institutional matching, policy design, policy implementation, resource adequacy, and outcomes and outcomes), and a total of 15 components and 41 indicators. The research method is applied, cross-sectional, descriptive, survey and hybrid, which has been developed by generating distribution tables using SPSS. The results of the mean tests showed that the model was approved for both societies. Finally, based on this research, policy recommendations were presented.

  Keywords: Policy evaluation, policy evaluation model, Science, Technology
 • Hossein Shabanali Fami *, Fatemeh Jafari, Moslem Savari, Mohammad Shokati Amghani, Mahsa Motaghed Pages 603-630

  This research was conducted with the general purpose of investigating the effective constructs on improving the participation of rural women in promoting household food security. The statistical population of the study included all rural women in Tarom Olia (N = 10796) out of which 398 people were selected using Kerjeci and Morgan sampling table and stratified random sampling method was applied to select and interview the respondents. The main instrument of this study was a questionnaire. The validity of research instrument was confirmed by a panel of food safety experts and faculty members of the Department of Agricultural Management and Development of Tehran University and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in two sections of descriptive and inferential statistics using SPSSwin18 and Lisrel8.54 software. The results of the study indicated the prevalence of poor food security status and low participation of rural women in promoting food security. The results of correlation analysis showed that economic, social and psychological constructs have a positive and significant relationship with the improvement of women's participation in promoting food security. In addition, the results of structural equation modeling showed that the (economic, social and psychological) constructs with a coefficient of 81% (γ = 0.99, t = 7.92) had a positive and significant effect on improving the participation of rural women in promotion Household food security

  Keywords: Food security, food insecurity, improvement of participation, rural women
 • Masomeh Jamshidi *, Hossein Mahdizabeh Pages 631-652

  The traditional strategy of economic empowerment of female heads of households in the form of microfinance and credit granting has positive and negative effects and consequences. The present study uses a structural analysis method to study and analyze the opinions of the experts. The main purpose of this paper is to identify the positive and negative Consequences of the empowerment strategy in the regional (provincial) scale and to analyze their influence and dependence. In order to collect information, deep interviewing method with 28 knowledgeable experts in the field of empowerment of women in different institutions of the province was first used and qualitative information was collected and after qualitative analysis of the data by conceptualization and development method Classification and extraction of indicators (positive and negative effects), a researcher-made cross-sectional analysis matrix was designed. Triangulation method and documentary and library information, direct observation and deep interviewing were used to ensure the reliability of qualitative data. After the first and second phases, the designed questionnaires are provided to the experts and they examine the relationship between the variables in the cross-sectional matrix and the interrelationship between them. Micmac software has been used to analyze the data. The results showed that in the future, the most important positive indicators for the system analysis of the consequences of the traditional strategy of empowerment of female headed households were "job creation", "access to resources", "increase in production" and "entrepreneurship" and in the dimension Negative include the variables of "waste on financial resources due to misuse of loans and microfinance", "major attention (and merely) of institutions to pay loans" and "increased false consumerism".

  Keywords: Empowerment, Female heads of households, System analysis, Future study, Ilam province
 • Shohre Rowshani *, Maryam Tafte, Zohre Khosravi Pages 653-674

  The growth of divorce in Iranian society and its negative consequences have made it necessary to pay attention to this social problem. The purpose of this study was to present strategies to reduce divorce and its negative consequences. For this purpose, using qualitative meta-analysis method, by examining 70 selected divorce studies in the last two decades (1377-97), it has classified the factors of divorce and its negative consequences and then presented strategies for reducing the divorce and its negative consequences. Based on the findings, the factors of divorce can be classified into four categories of Incorrect spouse choice, Lack of knowledge and skills of spouses and maladaptation, Bad performance of spouses, and adverse economic conditions. accordingly, we can propose solutions based on training courses and consulting services by the Responsible entities, and Oblige spouses to participate. Researches has also studied the negative consequences of divorce for women and children. To reduce these consequences, Solutions included Eliminate legal challenges, Teaching parents to minimize divorce harm for children, providing counseling services, culturalization for family support for divorced women, and Reforming society's attitude to divorced women and children of divorce are proposed.

  Keywords: divorce, Meta-analysis, Factors, Consequences, solutions