فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1399)
 • ویژه نامه کووید 19 و سلامت روانی 1399
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدنقی فراهانی* صفحات 1-15

  شیوع ویروس کوید 19 در اواخر سال 2019 و تداوم آن در سال میلادی2020تمامی 8 میلیارد جامعه انسانی و تمامی سیستم های حکومتی و تمامی نظام های سلامت را تحت تاثیر قرار داد. بیشترین تاثیر و خسارت را این انسان ها اعم از کودک و جوان و بزرگسال و پیر و کهنسال و زن و مرد و هر نژاد و قومیت و فرهنگی را تحت الشعاع خود قرار داده است.  با توجه به ماهیت و اثرات گسترده کرونا بر وضعیت روان‏شناختی ، ایجاد ترس مرضی از کرونا (کرونافوبیا) مطرح شده  و در برخی کشورها این ترس، حتی به شکلی تعمیم‏یافته و اغراق‏ آمیز، به‏ صورت ترسی فراگیر مطرح شده است. نگرش ها و باور ها و ارزش های انسان ها می تواند در شکل گیری این ترس فردی و همگانی تعیین کننده باشد. نگرش ها، ارزشیابی  است که افراد از موضوعات  مختلفی که با آن روبرو می شوند شکل می گیرند و می تواند از طریق شناخت، هیجان و رفتار تولید شوند. نگرش ها در طول زمان و یک فرایند تحولی شکل می گیرند و تبدیل به باور ها و ارزش ها می شوند و وقتی شکل گرفتند تغییر آنها به سادگی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی نگرش ها و باور های شخصی افراد پیوستگی دایمی با نگرش ها و باور های فرهنگی داشته و شاید در یک حالت حداکثری می توان فرض کرد که باور های شخصی بدون باور های فرهنگی نمی توانند مدت زیادی دوام و قوام پیدا کنند. بنابراین می توان انتظار داشت که ویروس جدید با توحه به همه گیری و قوام آن اگر تداوم یابد، می تواند باور ها و نگرش های جدیدی را ایجاد کنند که شکل دهنده ی راهنمای رفتار های ما در سال های پیش روی باشند. این مقاله در صدد است تا  مواجه نگرش ها و باور ها در استرس کرونا را در یک مدل نظری  (مدل موس، 2006) که ضمن لحاظ کردن باور ها و نگرش های شخصی و همچنین نگرش ها و باور های فرهنگی را در شکل گیری رفتار های متفاوت را در شرایط استرس بررسی کرده و در نهایت نتیجه گیری می نماید که ما بایستی انتظار شکل گیری نگرش ها و باور های جدیدی باشیم که می تواند در شرایط بعد از کرونا در سایر زمینه ها تسری یابد.

  کلیدواژگان: نگرش، باور، فرهنگ، استرس، کووید19
 • سوسن علیزاده فرد*، احمد علیپور صفحات 16-27

  همه‏ گیری بیماری‏ کرونا اثرات مختلفی بر جنبه‏ های روانی افراد جامعه گذاشته است. بررسی‏ ها نشان می‏دهند که با گسترش بیماری کرونا، ترس از این بیماری نیز در حال افزایش است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط عدم تحمل بلاتکلیفی و اضطراب سلامتی با کرونافوبیا  در جامعه شهر تهران است. به این‏ منظور نمونه‏ ای شامل 430 زن و مرد بزرگسال توسط پرسشنامه اضطراب سلامتی (سالکوسکیس، 2002)، عدم تحمل بلاتکلیفی (فریستون، 1994)، و ترس از کرونا (گریفیتز و پاکپور، 2020) به ‏صورت اینترنتی و از طریق شبکه‏ های مجازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ‏ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که اضطراب سلامتی و عدم تحمل بلاتکلیفی رابطه مثبت و مستقیم با ترس از بیماری کرونا دارند. همچنین عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجیگری اضطراب سلامتی و غیر مستقیم با ترس از کرونا رابطه دارد. این نتایج دارای تلویحات کاربردی برای کنترل و کاهش ترس از کرونا و کرونافوبیا خواهد شد. پیشنهاد می‏ شود تا با توجه به این متغیرهای شخصیتی و شناختی، جهت طراحی مداخلات روان‏شناختی برای حفظ و ارتقای سلامت روان جامعه در شرایط همه ‏گیری بیماری کرونا بهره‏ گرفته شود.

  کلیدواژگان: کرونافوبیا، عدم تحمل بلاتکلیفی، اضطراب سلامتی، تحلیل مسیر
 • اعظم نوری سعید، رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، مریم سعیدی*، مریم موسوی صفحات 28-39

  در طول بیماری همه گیر ویروس کرونا-2019، افراد مختلف سطوح متفاوتی از اضطراب مرتبط با کوید-19 را تجربه می کنند و بسیاری از آن ها به اینترنت و اطلاعات آنلاین مرتبط با سلامت استناد می کنند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه استفاده از اطلاعات آنلاین مرتبط با سلامت، هویت اشتراکی آنلاین و استفاده از اطلاعات اشتراکی آنلاین در سطوح مختلف اضطراب کوید-19 است. در این مطالعه علی-مقایسه ای ، جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در هنگام شیوع کوید-19 در سال 1398 بود. از بین آنها ، 387 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه اضطراب کوید-19، پرسشنامه استفاده از اطلاعات آنلاین مرتبط با سلامت و مقیاس تقویت حباب هویت پاسخ دادند. با توجه به نمرات بالا و پایین پرسشنامه اضطراب کوید-19، شرکت کنندگان به دو گروه اضطراب بالا کوید-19 و گروه اضطراب پایین کوید-19  تقسیم شدند. یافته ها نشان داد افراد دارای سطح بالای اضطراب کوید-19، نمرات بیشتری در استفاده از اطلاعات آنلاین مرتبط با سلامت و هویت اشتراکی آنلاین در مقایسه با افراد گروه اضطراب کم کوید-19 کسب کردند. باید اذعان داشت که در افراد با سطوح بالا اضطراب کوید-19، هویت اشتراکی آنلاین برجسته تر است و آن ها اتکا بیشتری به اطلاعات سلامتی موجود در سطح اینترنت دارند. بنابراین ضروری است که افراد در انتخاب اطلاعات آنلاین مرتبط با سلامت محتاط تر عمل کنند و همچنین محدودیت هایی برای انتشار این نوع اطلاعات در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: کوید-19، اضطراب، اطلاعات آنلاین مرتبط با سلامت، حباب های هویت
 • آفاق ذوالفقاری، طاهره الهی* صفحات 40-55

  با توجه به تاثیرات مخرب شیوع بیماری های عفونی مانند کرونا و بحران اجتماعی ناشی از آن بر سلامت جسم و روان؛پژوهش حاضر بر طبق الگوی باور سلامت و با هدف بررسی رابطه بین سطح اضطراب کودکان با میزان آگاهی و نگرش آنها از بیماری کرونا و میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران شان در دوران قرنطینه، انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی بر روی 260 نفر از دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مناطق 2، 4 و 21 شهر تهران و مادران آنها در سال 1399انجام شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه میزان آگاهی و نگرش کودکان ازویروس کرونا، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس- فرم والد وپرسشنامه اضطراب، استرس و افسردگی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بین سطح اضطراب کودکان با اضطراب (45 /0 =r)، استرس (35 /0=r)، وافسردگی مادران (44 /0=r)، میزان آگاهی کودکان از کرونا (19 /0=r)، و سن (14 /0 -=r)، وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد اضطراب، افسردگی و استرس مادران و میزان آگاهی کودکان از ویروس کرونا به ترتیب پیش بینی کننده های های معنادار اضطراب کودکان نسبت به بحران ناشی از کرونا (در مجموع 34%) بودند. طبق نتایج مطالعه حاضر از اقدامات ضروری برای حفظ وارتقاء سلامت روان کودکان درشرایط بحرانی، آموزش والدین در خصوص تنظیم هیجا نهای منفی است. همچنین لازم است اطلاعات مربوط به ویروس نوپدید و بیماری ناشی از آن با توجه تحول شناختی کودکان بر مبنای الگوی باورسلامت ومتناسب با سن به آنها ارایه شود.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، آگاهی از کرونا، الگوی باور سلامت، اضطراب، استرس و افسردگی
 • حامد موسی پور، جواد چنگی آشتیانی، محمد کهربایی کلخوران علیا* صفحات 56-70

  فلسفه فرد در زندگی و نگرش او به پدیده ها و رخدادهای هستی در پی یافتن پاسخ برای سوالات در مورد هستی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر همه گیری کووید 19 در رشد روانی و معنوی  بود. در این مطالعه، از روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، افراد ساکن  در شهر تهران در فروردین ماه سال 1399 بودند. بدین منظور 36 نفر از افراد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، پاسخ های شان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها  4 مضمون اصلی و 35 مضمون فرعی را مشخص کرد. مضمون اصلی اول «ارتباط با خود»، مضمون اصلی دوم «ارتباط با طبیعت»، مضمون اصلی سوم نیز «ارتباط با معنویت» و مضمون چهارم «ارتباط با دیگران» بود. براساس نتایج این پژوهشی، به نظر می رسد همه گیری کووید 19 بر روی ابعاد معنوی و وجودی زندگی افراد می تواند اثر گذار باشد و تحول این ابعاد می تواند در سازگاری و کنارآمدن با شرایط خاص این همه گیری کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: هستی شناسانه، پاندمی، کرونا ویروس
 • پروین رحمتی نژاد، مجید یزدی، زهره خسروی، فاطمه شاهی صدرآبادی* صفحات 71-86

  ابتلا به بیماری جدید و ناشناخته کووید 19 علاوه بر مخاطرات سلامت جسمانی به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص بیماری منجر به تجربه های روانی دشوار و متفاوتی نیز می گردد. بیماران علاوه بر علایم جسمانی، واکنش های روان شناختی مختلفی دارند که می تواند به عنوان مانعی در فرایند سیر و بهبودی بیماری عمل کرده و بر رنج آنان در دوران بیماری بیفزاید. بنابراین پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زیسته این افراد جهت کمک به کاهش رنج این بیماران صورت گرفته است. روش مطالعه به صورت کیفی با رویکرد پدیدارشناختی بود. تعداد شرکت کنندگان 15 نفر و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده ها نیز از طریق روش کلایزری صورت گرفت. برای اطمینان و اعتبار یافته ها نیز از روش بازنگری و نظارت شرکت کنندگان، خودبازبینی پژوهشگر در فرآیند جمع آوری و تحلیل داده و ثبت تمامی پیش فرض های ذهنی خود از قبل و در نظر نگرفتن آن ها در فرآیند تحلیل و بازنگری و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو پژوهشگر دیگر استفاده شد. یافته های پژوهش شامل 278 کد اولیه بوده که با توجه به هدف و سوال پژوهش 6 مضمون اصلی و 24 زیرمضمون استخراج شد. اضطراب مرگ، تجربه انگ بیماری، تجربه ابهام، تجربه های هیجانی مثبت، هیجان های تجربه شده در رابطه با اعضای خانواده و هیجان های ناشی از قرنطینگی مضمون های اصلی بودند. تجارب هیجانی دردناک در این بیماران می تواند منجر به تاخیر و دشواری در روند بهبودی این افراد گردیده و علاوه بر درد بیماری، رنج روانی را نیز تحمیل نماید. کسب آگاهی بیشتر درباره این بیماری برای کاستن تجربه ابهام، راهبردهای روانشناختی برای کنترل اضطراب مرگ و انگ اجتماعی و راهکار برای مدیریت رفتار و هیجان اعضای خانواده می تواند در مداخلات روان شناختی ویژه این بیماران در نظر گرفته شده و منجر به کاهش هیجان های منفی و امکان مقابله بهتر با بیماری و رنج روانی ناشی از آن گردد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، بیماران، کووید 19، پدیدارشناسی
 • ابوالفضل حاتمی ورزنه، الهام فتحی*، حمید خانی پور، نرگس حبیبی صفحات 87-101

  با شیوع بیماری همه گیر کووید 19 و پیامدهای اجتماعی اقتصادی این همه گیری، فعالیت های داوطلبی و یاریگرانه بالاخص برای نیازمندان و جامعه در بحران شکل گرفت. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های دلبستگی، همدلی و خودشفقت ورزی در پیش بینی نگرش به داوطلبی در دوران شیوع کووید 19 در جامعه ایران است. مطالعه حاضر در فروردین و اردیبهشت 1399 در ایران انجام شد. نمونه موردمطالعه (348 نفر) با روش نمونه گیری در دسترس از بین دو گروه داوطلب و غیرداوطلب انتخاب شدند و با مقیاس دلبستگی بزرگسال، مقیاس شفقت خود، مقیاس همدلی و مقیاس نگرش داوطلبی به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های اجتماعی و رایانامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج میزان مشارکت در زنان، افراد شاغل و گروه سنی 25-35 سال بیشتر بود. بین دو گروه داوطلب و غیرداوطلب در نگرش به داوطلبی، قضاوت درباره خود، انزوا، ذهن آگاهی، همانندسازی مفرط و سبک دلبستگی ایمن تفاوت معنی داری وجود داشت. ضرایب همبستگی نشان دهنده آن است که مهربانی با خود، اشتراکات انسانی، انزوا، ذهن آگاهی، همدلی شناختی و دلبستگی ایمن با نگرش داوطلبی دارای همبستگی مثبت معنادار و دلبستگی اضطرابی با نگرش داوطلبی همبستگی منفی معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که همدلی شناختی، همدلی هیجانی، سبک دلبستگی ایمن و ذهن آگاهی پیش بینی کننده نگرش داوطلبی است. می توان نتیجه گرفت که افراد داوطلب فعالیت های مشارکت های مردمی در دوره کووید 19 نگرش مثبتی به داوطلبی دارند و سبک دلبستگی ایمن تر و خودشفقت ورزی بیشتری نسبت به افراد غیرداوطلب دارند. به نظر می رسد همدلی قوی، سبک دلبستگی ایمن و ذهن آگاهی بالا، پیش نیازهای روان شناختی لازم برای اتخاذ نگرش مثبت به امور داوطلبانه است.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: داوطلبی، دلبستگی، خود شفقت ورزی، همدلی، کووید 19
 • حسین زارع، فاطمه عیسی زاده* صفحات 102-114

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک کنترل بیماری و ادراک خطر با رفتارهای خود مراقبتی در ترخیص شدگان از بیمارستان به دلیل کووید- 19 در استان بوشهر انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ترخیص شدگان از بیمارستان به دلیل کووید- 19 در استان بوشهر می باشد که 167 نفر برآورد شد و حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران، 120 نفر محاسبه گردید. روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه و در دسترس بود. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس های ادراک کنترل و ادراک خطر و مصاحبه سنجش میزان رفتارهای خودمراقبتی استفاده شد. داده های پژوهش با نرم افزار آماری AMOS و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای مذکور از برازش مطلوبی برخوردار است و تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی معنی دار هستند. همچنین، تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. با توجه به اثر معنادار ادراک کنترل و ادراک خطر بر پیش بینی ابتلای افراد به بیماری کووید- 19 و امکان دستکاری و آموزش این متغیرها، نتایج این مطالعه دارای کاربردهایی جهت افزایش رفتارهای خودمراقبتی و در نتیجه کاهش احتمال ابتلای افراد به بیماری کووید- 19 است.

  کلیدواژگان: ادراک کنترل، ادراک ریسک، رفتارهای خود مراقبتی، کووید-19
 • آیت سعادت طلب*، مصطفی جعفری صفحات 115-129

  نشاط معنوی رضایت قلبی و لذتی است که در زیر امواج متلاطم زندگی، به تاب آوری کمک می کند. در تبیین رابطه نشاط معنوی با سلامت نیز قابل توجه است که نشاط معنوی موجب امیدواری و افزایش معنا در زندگی می شود. بر اساس اهمیت نقش نشاط معنوی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نشاط معنوی در رابطه میان سرمایه های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری کارکنان در برابر همه گیری بیماری کووید 19 در دوران فاصله گذاری اجتماعی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی با طرح همبستگی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل همه کارکنان زن و مرد شاغل به کار در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در اسفند سال 1398 بود که در حدود 574 نفر بودند. حجم نمونه شامل 234 کارمند زن و مرد بودند که بر طبق جدول مورگان تعیین و با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، نشاط معنوی، سرمایه های اجتماعی، حمایت اجتماعی و تاب آوری به صورت حضوری و انفرادی صورت پذیرفت.  نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده برای تبیین تاب آوری کارکنان با توجه به نقش نشاط معنوی، از شاخص های برازش قابل قبولی برخوردار بود. بر این اساس رابطه متغیرهای سرمایه های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری  از طریق نشاط معنوی در قالب تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفت. بدین شرح که متغیر نشاط معنوی نقش تسهیل کننده در رابطه میان سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری نشان داد. همچنین دو متغیر پیش بین سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی اثر مستقیم و مثبت بر تاب آوری کارکنان داشتند. در جمع بندی یافته های پژوهش حاضر می توان گفت رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب آوری مثبت معنادار بود. همچنین رابطه غیرمستقیم سرمایه اجتماعی وحمایت اجتماعی با تاب آوری از طریق نشاط معنوی، مثبت و معنادار بود. بر این اساس مدل پژوهش تایید شد.  یافته های پژوهش حاضر بدین معنی بود که نشاط معنوی در بین کارکنان نقش تسهیل کننده در افزایش تاب آوری دارد. بدین شرح که با افزایش سرمایه اجتماعی و احساس حمایت اجتماعی در کارکنان، نشاط معنوی آنها نیز افزایش یافته و در نهایت تاب آوری آنها در برابر استرس بیماری کرونا افزایش می یابد. بر این اساس بر طبق نتایج می توان گفت جهت تبیین تاب آوری در مقابل بیماری کرونا در دوران فاصله گذاری اجتماعی، از مزایای سرمایه های اجتماعی و احساس حمایت اجتماعی سود برد و نشاط معنوی و تاب آوری را در ایام بیماری ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: نشاط معنوی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، تاب آوری، کووید-19
 • رضا عظیمی* صفحات 130-142

  کرونا -مانند هر بیماری دیگر- در ابتدای امر خود را همچون یک پدیده زیستی نشان داد که سلامت افراد را مورد تهدید قرار می دهد، ولی حتی بیماری های غیر واگیردار نیز همچون یک «واقعیت چندبعدی اجتماعی» عمل می کنند، در این مقاله؛ ابتدا سعی می گردد با مرور ادبیات نظری از دیدگاهی که بر واقعیت اجتماعی«پیچیده»، «لایه مند» و همراه با «برآیی یا emergent» تاکید دارد، در مقابل"برساخت گرایی رادیکال" دفاع شود، این نوشته همچنان تاکید دارد که "برساخت گرایی ملایم" دارای تعامل کامل با دیدگاه واقعیت اجتماعی پیچیده است. سپس در ادامه برداشت این دو رویکرد در بررسی همه گیری ویروس کرونا (به عنوان یک مسیله) بکار گرفته خواهد شد، کرونا در اینجا به مثابه یک واقعیت پیچیده در ابعاد زیستی، انسانی (عاملیت) و اجتماعی عمل می کند، این واقعیت پیچیده و چند وجهی است، هر سطح  از واقعیت دارای قدرت های علی غیر تقلیل، مرتبط و متداخل با دیگری است. به همین منظور ما با نوعی از «پیچیدگی علی» در بررسی مسیله کرونا مواجهیم، بررسی  واقعیت چند سطحی و پیچیده کرونا زمانی که فقط به نوعی «برساخت» فرو کاهیده می شود، باعث می شود سیاست های اتخاذی در مقابل آن  هم با کم و کاستی های جدی روبرو شود، به عبارت دیگر فروکاهی واقعیت اجتماعی به فهم انسانی (مغالطه معرفت شناختی) نتیجه ای جز مجازات ما توسط واقعیت در بر نخواهد داشت، اشاره خواهد شد که این برساختگرایی در اشکال مختلف برنامه ریزی در مقابله با مسیله کرونا، در سیستم سلامت حاکم گردید و نتایج آن چیزی جز «انکشاف چندباره واقعیت»و انتخاب مسیر «آزمایش و خطا» یا گاها سردرگمی در سیاست گذاری برای جامعه نبوده است. برای همین باید بتوان قدرت های علی واقعیت های زیستی، فردی (عاملیت) و اجتماعی را همزمان در بررسی پدیده مذکور بررسی نمود.

  کلیدواژگان: کرونا، واقعیت اجتماعی، برساخت گرایی، پیچدگی علی
|
 • MohammdNaghi Farahani* Pages 1-15

  The COVID-19 virus pandemic, beginning from late 2019 and its continues presence in 2020 has influenced the entire 8 billion populations of human society, governmental structures and health care systems throughout the world. The highest impact of this virus is on humans, despite their  sex, race and cultural background. As a result of its extensive effects, contagious nature and its effect on humanchr('39')s psychological conditions, the term Corona-phobia was introduced. In some countries, the exaggeration and derivatives of this fear have led to public anxiety. Attitude, beliefs and human values can define the state of this phobia in its individual and general sense. Attitude is an evaluation which is built upon facing different matters and can be produced through cognition, emotion, and behavior. It is formed through time and a transformational process and creates beliefs and values, which are not easy to reframe once shaped. On the other hand, personal attitude and beliefs are in constant connection with cultural beliefs. Perhaps in a maximizing condition, it can be assumed that personal beliefs wonchr('39')t last long without cultural beliefs. Therefore, this new pandemic virus can establish different implications and beliefs, governing our deeds in the years to come. This paper is intended to overlook attitudes and beliefs during the coronal virus pandemic, using a theoretical model, and assess the new formation of personal and cultural beliefs under stress and evaluate the expectancy of new conditions during the post-Corona time.

  Keywords: Attitude, Believe, personality, cultural, stress, covid-19
 • Susan Alizadeh Fard*, Ahmad Alipour Pages 16-27

  The corona disease epidemic have had different effects on the social and psychological aspects of individuals. Studies show that with spread of disease, the fear of this is also increasing. The aim of this study was to investigate the relationship between intolerance of uncertainty and health anxiety with corona phobia in Tehran society. For this purpose, a sample of 430 adult men and women evaluated by health anxiety questionnaire (Salkovskis, 2002), intolerance of uncertainty (Freeston, 1994), and fear of corona (Griffiths & pakpour, 2020) through online recall and via social network.  To analyze the data, Pearson correlation and path analysis were used. The results showed health anxiety and intolerance were positively and directly correlated with fear of corona. Also, intolerance to uncertainty was indirectly correlated with fear of corona through mediating of health anxiety. These results will have practical implications for controlling and reducing fear of corona and corona phobia. It is suggested that according to these personality and cognitive variables, they should be used to design psychological interventions to maintain and promote the mental health of the community in pandemic corona disease.

  Keywords: corona phobia, intolerance of uncertainty, health anxiety, path analysis
 • Azam Nourisaeid, Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Maryam Saeedi*, Maryam Mousavi Pages 28-39

  During the COVID-19 epidemic, different individuals experience different levels of anxiety associated with COVID-19, and many of them cite the Internet and online health information. The aim of the present study was to compare the online health information utilization, online shared identity, and online shared information usage in different levels of COVID-19 anxiety. In this causal-comparative study, the statistical population of the study consisted of college students of Faculty of Literature and Humanities of Guilan University during COVID-19 outbreak in 2020. Among them, 387 students were selected by convenience sampling method and responded to COVID-19 Anxiety Questionnaire, Online Health Information Utilization Questionnaire, and Identity Bubble Reinforcement Scale. Considering the high and low total scores of the COVID-19 Anxiety Questionnaire, participants were divided into high-level COVID-19 anxiety (n=100) and low-level COVID-19 anxiety (n=100) groups. The results indicated individuals with high level of COVID-19 anxiety got higher scores in online health information utilization and online shared identity compared to individuals in low-level COVID-19 anxiety group (p <0/01). Admittedly, online shared identity is more prominent in individuals in high-level COVID-19 anxiety group and they rely more on health information available on the Internet.

  Keywords: COVID-19, Anxiety, Online health information, Identity bubbles
 • Afagh Zolfaghari, Tahereh Elahi* Pages 40-55

  The aim of this study was to investigate the relationshipbetween childrenchr('39')sanxiety level and childrenchr('39')sawareness of coronavirus based on the healthbelief model and their motherschr('39')anxiety, stress and depression during social distancing period. This correlational study was done on260students of preschool and elementary schools of educational areas in Tehran in 2020 and theirmothers that were selected as available sampling. Data were collected by a self-designed questionnaire of childrenchr('39')sawareness and attitude to coronavirus, Spence Childrenchr('39')sAnxiety Scale (SCAS), and depression, anxiety and stress scales (DASS-42) in adults. The results indicated significant relationship of childrenchr('39')sanxiety with anxiety (r = 0.45), stress (r = 0.35) and depression (r = 0.44) of their mothers and level of their awareness ofCorona (r = 0.19) and age (r = 0.14).Also, the results of multiple regression analysis in step-by-step manner showed that anxiety, depression and stress of mothers and childrenchr('39')sawareness of Coronavirus were significant predictors of childrenchr('39')sanxiety (altogether 34%). According to the results of this research, one of the necessary measures toprotect and improve the mental health of children in critical conditions consequent Coronavirus is parentschr('39')training to regulate their negative emotions. It is also important to provide information about coronavirus to children with considering their age and cognitive development.

  Keywords: corona virus, Awareness, health belief model, anxiety, stress, depression
 • HAMMED MUSAPUR, Javad Changi Ashtiyani, MOHAMMAD Kahrobaei Kalkhuran Alya* Pages 56-70

  The structure of spiritual and existential thinking can be a safe support for human beings in the face of critical and stressful situations.The aim of this study was to identify the spiritual and existential transformation of individuals from the Covid 19 epidemic. In this study, a qualitative research method with a thematic analysis approach was used. The statistical population of the study was people living in Tehran in April 2020. For this purpose, 36 people selected by the targeted sampling method and their answers analyzed. The results of the analysis of the interviews identified 4 main themes and 35 sub-themes. The first main theme was "Individual challenges", the second main theme was "Survival Challenges", the third main theme was "Semantic challenges" and the fourth theme was " Intrapersonal challenges ". The research results, by deeply identifying thespiritual and existential transformationof these individuals, found that the type of view of individuals in thecovid 19epidemic crisis can indicate a kind of perceptual process as a lever to cope with, adapt to, and adapt to crisis

  Keywords: Ontology, Pandemic, Coronavirus
 • Parvin Rahmatinejad, Majid Yazdi, Zohreh Khosravi, Fatemeh Shahisadrabadi* Pages 71-86

  Getting a new disease and unknown Covid 19 In addition to the risks to physical health leads to difficult and different psychological experiences due to the specific nature and characteristics of the disease. In addition to physical symptoms patients have a variety of psychological reactions that can act as a barrier to the healing process and increase their suffering during illness. Therefore the present study aims to discover the lived experience of these people to help reduce the suffering of these patients. The study method was qualitative with a phenomenological approach. The number of participants was 15 and they were selected by purposeful sampling method. A semi-structured interview was used to gather information. Data analysis was also performed by Colaizzi method. To Trustworthiness and validate the findings were used participantschr('39') review and monitoring methods, the researcherchr('39')s self-observation in the data collection and analysis process and the recording of all their mental presuppositions in advance and their non-consideration in the analysis and review process and recoding of interviews by two other researchers. The research findings included 278 initial codes, which were extracted 6 main themes and 24 sub-themes according to the purpose and question of the research. Death anxiety, the experience of stigma, the experience of ambiguity, the positive emotional experiences, the emotions experienced in relation to family members and the emotions caused by quarantine were the main themes. Painful emotional experiences in these patients can lead to delays and difficulties in the recovery process of these people and in addition to the pain of the disease, it can also impose psychological suffering. Awareness of the disease to reduce the experience of ambiguity, psychological strategies to control death anxiety and social stigma, and strategies to manage the behavior and excitement of family members can be considered in the specific psychological interventions of these patients and reduce negative emotions and possibility better deal with the disease and psychological suffering caused by it.

  Keywords: Living Experience, Coronavirus (COVID-19), Phenomenology
 • Abolfazl Hatami Varzaneh, Elham Fathi*, Hamid Khanipour, Narges Habibi Pages 87-101

  With the outbreak of COVID-19 pandemic disease and the social and economic consequences of this pandemic, volunteering and helping activities especially for needy people and the society in crisis developed. The aim of this study was to explore the role of attachment styles, empathy and self-compassion in predicting attitude toward helping during Covid-19 Outbreak in Iranian society. The present study conducted in April and May 2020 in Iran. The study sample (n=348) selected by convenient sampling method. Instruments of this study were the adult attachment scale, self-compassion scale, basic empathy scale, and helping attitude scale. Findings showed that participation of women; employed ones and the 25-35 year old age group were more than men, unemployed ones and other age group. There was significant difference between volunteer and non-volunteer groups in helping attitude, self-judgment, isolation, mindfulness, over-identification and secure attachment style. Correlation coefficients indicated that self-kindness; common humanity, isolation, mindfulness, cognitive empathy and secure attachment had positive significant correlation with helping attitude. In addition, anxious attachment negatively associated with helping attitude. Regression analysis indicated that cognitive empathy, emotional empathy, secure attachment style and mindfulness predicted helping attitude. It can conclude that volunteers for community services during COVID-19 outbreak had positive attitude toward helping and had more secure attachment styles and higher level of self-compassion in comparison to non-volunteers. It seems having strong empathy, secure attachment style and being mindful, are psychological prerequisites for having positive volunteering and helping attitudes.

  Keywords: volunteering attitude, attachment, self-compassion, empathy, COVID-19
 • Hossein Zare, Fatemeh Eisazadeh* Pages 102-114

  The aim of this study was to investigate the relationship between disease control perception and risk perception with self-care behaviors in patients discharged from hospital due to COVID-19 in Bushehr Province. The statistical population of the present study includes all patients discharged from the hospital due to Covid-19 in Bushehr Province, which was estimated 167 people and the sample size was 120 people based on the Cochranchr('39')s formula. The sampling method was voluntary and available. The research data were analyzed using the statistical software AMOS and using path analysis method. Findings indicated that the proposed model of the relationships between the mentioned variables has a favorable fit and all the paths of the proposed model are significant. Given the significant effect of control perception and risk perception on the prediction of people get infected COVID-19 and the possibility of manipulation and training these variables, the results of this study have applications to increase self-care behaviors and then reduce the risk of COVID-19 in people and these results can be used practically in ministries, offices, publications, etc. leading to reduce the wasted costs (living and financial) for COVID-19.

  Keywords: Control Perception, Risk Perception, Self-care Behaviors, COVID- 19
 • Ayat Saadattalab*, Mostafa Jafari Pages 115-129

  This study examines the mediator role of spiritual happiness in the relationship between social capital and social support with employee’s resiliency against Covid-19 diseases pandemy during social distance. The research method was descriptive correlational.  The study population consisted all of employees (No= 574) in Tehran University Agriculture College, in 1399 spring. 200 employee were selected as a samples by available sampling method. To collect research data questionnaire as Afrooz spiritual happiness, social capital (Nahapiet and Ghoshal), social support  (Phillips) and Conner & Davidson resilience was used. Data analysis was done by using structural equation modeling in AMOS And Spss-22  software. The results showed that the research model was very favorable fit with experimental data, and spiritual happiness has mediating role in relation with social capital and social support with employees resiliency in against Corona virus diseases, in the Social distance period. Accordingly, the relationship between the variables of social capital and social support with resilience through spiritual happiness was confirmed in the form of path analysis. Thus, the variable of spiritual happiness showed a facilitating role in the relationship between social capital and social support with resilience. Also, the two social capital and social support variables had a direct and positive effect on employee resilience. Based on the results, it can be concluded that spiritual happiness among employees is the role of facilitator in promoting resilience. This means that the increase in social capital and social support, led to increase of spiritual happiness, and also resilience increased in front of coronavirus disease stress. In order to explain the resiliency in front of the corona disease during social distance social, we can use benefits of social capital and social support benefits to increase spiritual happiness and resilience.

  Keywords: Spiritual Happiness, Social Capital, Social Support, Resiliency, Corona Disease
 • Reza Azimi* Pages 130-142

  Coronavirus, like any other disease, initially manifested itself as a biological phenomenon that threatens peoplechr('39')s health, but even non-communicable diseases act as a "multidimensional social reality."In this article; First, a review of theoretical literature seeks to criticised "radical constructivism" by  a perspective that emphasizes "complex", "stratified " and "social" social reality.Then, these two approaches will be used to study the coronavirus epidemic (as a problem). Corona acts here as a complex reality in biological, human (Agency) and social dimensions. This is a complex and multifaceted reality, each level of reality has unrecognized, and interconnected causal powers. To this end, we encounter a kind of "complexity of causality " in examining the Corona problem.Each level of reality has unrecognized, related, and interdependent causal powers.  Serious shortcomings, in other words, the diminution of social reality to human understanding (epistemological fallacy) will result in nothing but our punishment by reality. The health system has prevailed, and the results have been nothing but "continuous recovery of reality" and the choice of the path of "trial and error" or sometimes confusion in policy-making for society

  Keywords: Carnivorous, Social Reality, Construction, Causal Complexity