فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نگین یثربی، اشرف سادات حاتمیان زارمی*، محدثه لاری پور صفحات 183-197
  زمینه و اهداف

  کیتوسان پلیمری طبیعی با خواص ویژه است که در صنعت از سخت پوستان دریایی تهیه و خالص سازی می شود. در این پژوهش از قارچ ترامیتیس ورسیکالر که از جنگل های شمال ایران به دست آمده به دلیل خواص دارویی استفاده گردید و کیتوسان استخراجی از این قارچ،  بهینه سازی و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد.

  مواد و روش کار

  برای افزایش کیتوسان، چهار پارامتر تاثیرگذار NaOH، زمان، دما و نسبت زیست توده به NaOH به روش تاگوچی انجام شد. کیتوسان تولیدشده با (Fourier Transform Infrared Spectrometry) FTIR مشخصه یابی گردید، و خاصیت ضدباکتریایی از روش انتشار دیسکی در برابر باکتری اشرشیا کلی و باکتری استافیلوکوکوس اوریوس و هاله عدم رشد باکتری بر حسب میلی متر بررسی شد.

  یافته ها

  شرایط بهینه متغیرها به ترتیب: 94/5 مولار، 4 ساعت و 40 دقیقه، 6/65 درجه سلسیوس و نسبت 25/1 به دست آمد که تحت این شرایط میزان کیتوسان تولیدی برابر با 261/0 گرم بر لیتر و درجه استیل زدایی 78% به دست آمد. خواص ضد باکتریایی در برابر باکتری گرم منفی اشرشیا کلی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس به ترتیب برابر با 1±12 و 2±18 به دست آمد.

  نتیجه گیری

   شواهد نشان داد چهار پارامتر بر تولید بیشتر کیتوسان تاثیر مثبت دارد و باکتری استافیلوکوکوس اوریوس به کیتوسان حاصل حساس تر است.

  کلیدواژگان: ترامیتیس ورسیکالر، بهینه سازی، کیتوسان، تاگوچی، انتشار دیسکی
 • حمید موسی حسنخانی، اشرف کریمی نیک* صفحات 201-212
  زمینه و اهداف

  سپتی سمی مهمترین عوامل مرگ و میر افراد به ویژه در بیماران بستری بوده و تحت تاثیر پاسخ ایمنی توسط عفونت به وجود می آید. (NLRP1) Nod-like receptor P1 گیرنده داخل سلولی است که الگوهای مولکولی وابسته به میکروب ها را تشخیص می دهد. مکانیسم داخل سلولی اصلی بر علیه سپتی سمی هنوز در حال بررسی است. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی میزان بیان اینفلامازوم NLRP1 در افراد مبتلا به سپتی سمی در مقایسه با افراد سالم گروه کنترل بوده است.

  مواد و روش کار

  این مطالعه مقطعی-توصیفی بر روی 40 نمونه خون فرد مبتلا به سپتی سمی و 40 نمونه خون گرفته شده از افراد کنترل سالم به صورت نمونه گیری در دسترس ، انجام گرفت. عوامل باکتریایی موجود در خون بیماران به وسیله کشت میکروبی مشخص شدند. میزان بیان ژنی NLRP1 ، با استفاده از تکنیک ریل تایم پی سی آر ارزیابی شد.

  یافته ها

  چهار باکتری اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اوریوس، اسینتوباکتر بومانی و سودوموناس آیرژینوزا از علل سپتی سمی در بیماران گزارش شدند. همچنین نتایج نشان داد که بیان اینفلامازوم NLRP1 در سطح mRNA در بیماران مبتلا به سپتی سمی در مقایسه با افراد سالم گروه کنترل دارای افزایش معنی داری بوده است. میزان بیان ژن NLRP1 در میان بیماران با عفونت های باکتریایی مختلف تفاوتی نداشت.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد کهNLRP1  گیرنده مهمی در برابر باکتری ها در عفونت خونی-باکتریایی باشد و تحقیقات بیشتر، به خصوص در کاهش میزان بیان مولکول های NLRP1 می تواند نقش اصلی در برابر پاکسازی خون از علل عفونت را رقم بزند.

  کلیدواژگان: سپتی سمی، (NLRP1) Nod-like receptor P1، بیان ژن
 • مریم سادات سلطانی، فرشته افتخار*، فرشته شاه چراغی، مجتبی نوفلی، سید رضا بنی هاشمی صفحات 213-226
  زمینه و اهداف

  پرتوسیس هنوز به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی مطرح است. افزایش این بیماری در دهه اخیر به دلیل جایگزینی واکسن های سلولی دارای عوارض جانبی با واکسن ایمن تر آسلولار و همچنین تنوع ژنتیکی باکتری می باشد. با توجه به اینکه وزیکول های غشای خارجی (OMVs) بدست آمده از بردتلا پرتوسیس حاوی ایمونوژن های سطحی در ساختار خود است، می تواند به عنوان کاندیدای کاربردی واکسن پرتوسیس مطرح شود.

  مواد و روش کار

  سویه واکسینال BP134 بردتلا پرتوسیس در شرایط استاندارد کشت داده شد و وزیکول ها با روش تغییر یافته و بدون استفاده از اولتراسانتریفیوژ استخراج شدند. وزیکول های جدا شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی و میزان غلظت پروتیین با استفاده از روش برادفورد مشخص گردید. بررسی بیان فاکتورهای بیماری زا با استفاده ازSDS-PAGE  و صحت بیان پروتیین ها با تکنیک وسترن ایمونوبلات تایید شدند. در پایان آزمون پیروژنی و سمیت غیر طبیعی بر روی وزیکول های استخراج شده انجام شد.

  یافته ها

  ریخت شناسی وزیکول ها با اندازه بین 40 تا 200 نانومتر تایید گردید. غلظت پروتیین وزیکول های استخراج شده 600 میکروگرم مشخص شد. بررسی بیان با SDS-PAGE  و وسترن وجود فاکتورهای بیماری زا با حضور باندهای پرتوسیس توکسین، فیلامنتوس هماگلوتینین و پرتاکتین را با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال در OMVs سویه واکسینال تایید کرد. نتیجه آزمون پیروژنی و سمیت غیر طبیعی روی نمونه ها منفی بود.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد که روش ارایه شده، روشی ساده و کارآمد برای جداسازی OMVs بردتلا پرتوسیس است و OMV جدا شده می تواند به عنوان کاندیدای نسل جدیدی از واکسن پرتوسیس به تنهایی یا در ترکیب با ادجوانت ها جهت طراحی واکسن های آسلولار در آینده مطرح باشد.

  کلیدواژگان: بردتلا پرتوسیس، واکسن پرتوسیس، SDS-PAGE، وسترن ایمونوبلات
 • محمدحسن مصحفی، مهدی رنجبر*، زهرا زینلی زاده رفسنجانی، فاطمه مهرابی صفحات 227-240
  زمینه و اهداف

  امروزه همگام با توسعه زندگی بشر و افتاده ی بی رویه از آنتی بیوتیک ها و مقاومت کنترل نشده باکتریایی نیاز به یافتن مواد با تاثیرات ضدمیکروبی بیش از هر زمانی احساس می شود. تکنولوژی نانو فرصت جدید برای بررسی تاثیرات ضد میکروبی مواد در ابعاد نانو ایجاد کرده است.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه با استفاده از روش شیمیایی کمکی هیدروترمال و مایکروویو نانوساختارهای پلی لاکتیک اسید/کلسیم اکساید تهیه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی این نانوساختارها مورد ارزیابی قرار گرفت. سویه های باکتریایی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی تهیه شد.

  یافته ها

  خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوساختارهای پلی لاکتیک اسید/کلسیم اکساید بهینه شده نشان داد که اثر ضدمیکروبی نانوذرات بر روی 3 سویه باکتری گرم مثبت میکروکوکوس لوتیوس (PTCC 1110) ، باسیلوس سابتیلیس (PTCC 1023) ، استافیلوکوکوس اوریوس (PTCC 1112)  و 4 سویه باکتری گرم منفی اشریشیا کولی (PTCC 1330) ، کلبسیلا پنومونیه (PTCC 1053) ، سراشیا مارسسنس (PTCC 1621) ، سودوموناس آیروژینوزا (PTCC 1074) مشاهده شد. در این مطالعه، MIC (بررسی حداقل غلظت مهار رشد) مشاهده شده برای هر دو گروه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بین محدوده 8≥<mic< span="">5/0 قرار می گیرد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهند اثر ضدمیکروبی نانوساختارهای پلی لاکتیک اسید/کلسیم اکساید بر روی تمامی باکتری های ذکر شده به غیر از باکتری اشریشیا کولی مشاهده شد. پیشنهاد می گردد مطالعات میکروبی و همچنین سلولی بر روی این نانومواد انجام شود.</mic<>

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت های Polylacticacid، CaO، باکتری های گرم مثبت و منفی، خاصیت ضدمیکروبی
 • حمیدرضا سعیدنیا، زهرا محمد زاده، محمدرضا سعیدنیا، امیر محمودزاده، ندا قربانی، محمد حسن زاده* صفحات 241-251
  مقدمه

  برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند نقش مهمی در مدیریت، ارایه مراقبت و پیشگیری از ابتلا به بیماری های عفونی واگیردار را دارند، همچنین این ابزار پتانسیل تاثیر در مراقبت های حمایتی و خود مراقبتی را دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی الزامات لازم برای سامانه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)  انجام شد.  

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی بود که در سال 1398 در دو مرحله اصلی انجام گرفت. در مرحله اول، به منظور شناسایی الزامات لازم برای سامانه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل، مقالات مشابه جستجو و بررسی گردید و مرحله دوم نیز الزامات شناسایی شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اعتبار سنجی شد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از متخصصان بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   الزامات مورد نیاز سامانه خود مراقبتی در 4 حوزه «الزامات دموگرافیکی، الزامات بالینی، راهبردهای خود مراقبتی و ویژگی های فنی» شناسایی شد. همچنین، طبق نظر جامعه پژوهش، 5 عنصر داده ای برای الزامات دموگرافیکی، 11عنصر داده ای برای الزامات بالینی، 5 عنصر داده ای برای راهبردهای خود مراقبتی و 11 عنصر داده ای برای ویژگی های فنی انتخاب گردید.

  نتیجه گیری

  کاربرد الزامات و راهبردهای پیشنهاد شده در مطالعه حاضر می تواند موجب بهبود مهارت های خود مراقبتی برای پیشگیری به ابتلا به کرونا (کویید-19)، مدیریت علایم، ایجاد انگیزه و کاهش استرس، افزایش سطح بهداشت فردی و ارتباط با ارایه دهندگان مراقب سلامت گردد.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، گوشی هوشمند، ویروس کرونا (کویید-19)
 • فرشید دانش*، سمیه قویدل، مریم امامی صفحات 252-269
  زمینه و هدف

  اسینتوباکتر بومانی، از جمله شایع ترین پاتوژن های چالش برانگیز و مشکل آفرین در ایجاد عفونت های جدی بخش های مراقبت ویژه ی سیستم های بیمارستانی مدرن در جهان، محسوب می‏ شود و تهدید جدی برای بهداشت عمومی و سلامت بیماران است. هدف این پژوهش تحلیل شبکه همکاری های علمی و هم استنادی پژوهشگران اسینتوباکتر بومانی در سه دهه اخیر است.

  روش

  پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل هم‏استنادی انجام شده است. تحلیل هم‏استنادی از تکنیک‏ های مهم و کاربردی علم سنجی است. کلیه مقالات اسینتوباکتر بومانی که در بازه زمانی 1990-2019 در پایگاه Web of Science Core Collection  نمایه شده‏اند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‏دهد. پس از انجام جستجوی پیشرفته در پایگاه مذکور، 4473 مدرک بازیابی گردید. 18343 نویسنده در انتشار مدارک بازیابی شده همکاری داشته‏اند. به منظور تحلیل داده‏ ها از نرم افزارهای Ravar PreMap، NetDraw و UCINET استفاده شد.

  یافته ها

  روند تولید انتشارات جهانی اسینتوباکتر رشدی صعودی داشته است. "Clinical Infectious Diseases"، برترین مجله و "Seifert, Harald"، اثربخش‏ترین پژوهشگر و "Seifert, Harald * Higgins, Paul G" زوج هم استنادی برتر، شناسایی شدند. برترین پژوهشگران قلمرو اسینتوباکتر بومانی به ترتیب براساس شاخص مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی، "Beceiro, Alejandro"، "HSU Li Yang" و "Seifert, Harald" بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  تحلیل شبکه های اجتماعی و چگونگی ارتباطات پژوهش ها در قلمرو اسینتوباکتر بومانی می تواند دیدگاهی عینی و واقعی را پیش‏روی متخصصان و برنامه‏ ریزان قلمرو اسینتوباکتر بومانی قرار دهد. همچنین این امکان را فراهم می نماید تا ساختار روابط درونی قلمرو موضوعی فوق به صورت عینی قابل بررسی گردد و پژوهشگران این قلمرو با مجلات، دانشمندان و سازمان ‏های پرتولید و اثربخش آشنا شده و به‏ منظور همکاری با این افراد و سازمان‏ ها در آینده برنامه ‏ریزی نمایند.

  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، تحلیل هم استنادی، تحلیل شبکه اجتماعی، علم سنجی، کتابسنجی
 • معصومه چنبری، رضا میر نژاد، ابراهیم باباپور* صفحات 270-289
  زمینه و اهداف

   کلبسیلا پنومونیه به دلیل ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها و مقاومت آنتی بیوتیکی بسیار موردتوجه است. مقاومت به فلوروکویینولون ها در این باکتری های گرم منفی، ممکن است درنتیجه موتاسیون کروموزومی در ژن های gyr و par باشد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت به فلوروکویینولون ها و ارتباط آن با موتاسیون در ژن parC در میان جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه هست.

  روش کار

   در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 95 کلبسیلا پنومونیه پس از تشخیص بیوشیمیایی و مولکولی، ازنظر مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف، مطابق توصیه موسسه استاندارد آزمایشگاهی و بالینی CLSI بررسی و جدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین غربالگری شدند. برای بررسی وجود موتاسیون در ژن parC در کلبسیلا پنومونیه های مقاوم به سیپروفلوکساسین، از طریق تکثیر این ژن به روش PCR و سپس تعیین توالی قطعه تکثیرشده و درنهایت مقایسه آن با توالی ژنوم باکتری استاندارد موجود در سایت NCBI، از طریق نرم افزارهای آنلاین، Insilico و Clustalw2، بلاست گردید.

  یافته ها

  نتایج تست آنتی بیوگرام حاکی از گسترش باکتری های Multi Drug Resistant (MDR) بود. 3/1% جدایه ها به همه ی 13 آنتی بیوتیک موردمطالعه و 2/24% جدایه ها سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. بیشترین و کم ترین درصد مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب برای آمپی سیلین و آموکسی سیلین (98/9%) و ایمی پنم (13/6%) تعیین شد. آنالیز توالی یابی ژن parC نشان داد از 23 جدایه مقاوم به سیپروفلوکساسین، 16 جدایه در کدون 80 (I80S)، یکی در کدون 84 (E84K) و 3 جدایه نیز دچار جهش در چارچوب بودند.

  نتیجه گیری

  جهش در ژن parC می تواند یکی از عوامل اصلی مقاومت به فلوروکویینولون ها و افزایش باکتری های MDR و ایجاد عفونت های بیمارستانی باشد.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، فلوروکوئینولون ها، ژن parC، PCR
 • نوزبه اکپونوبی*، آیرنه مارک جوناتان، آودو وادا میلولا اولانری واجو، دیوید اولنیان صفحات 290-296

  بیماری Coronavirus 2019 ، توسط محققان چینی کشف شده است و علت آن ایجاد یک بتاکروورونویروس جدید پوشش دار (انولوپ دار) است و سندرم شدید تنفسی Coronavirus- 2 نامیده شده است که برای اولین بار در ووهان چین شناسایی شده است. این بیماری توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی شناخته شده است. این ویروس دارای چندین پروتیین ساختاری است که در پاتوژنز آن از جمله spikes ، غشاء ، انولوپ و پروتیین نوکلیوکپسیدی کمک می کند که اتصال، ورود و انتقال سلول به سلول را تسهیل می کند. ویروس به آسانی از طریق تماس انسان به انسان منتقل می شود و در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده برای پیشگیری از آن وجود ندارد. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی سندرم تنفسی حاد شدید کروناویروس 2 ، میزبان و مخازن آن، پاتوژنز، انتقال، تظاهرات بالینی و گزینه های درمانی احتمالی عفونت انجام شد.

  کلیدواژگان: بیماری کروناویروس 2019، سندرم تنفسی حاد شدید Coronavirus-2، پروتئین های ساختاری، پاتوژنز، اپیدمیولوژی، انتقال، میزبان و مخزن
|
 • Negin Yasrebi, Ashrafal Sadat Hatamian Zarmi*, Mohaddeseh Larypoor Pages 183-197
  Background

  Chitosan is a natural polymer with special properties that are prepared and purified in the industry of crustaceans. In this study, Trametes versicolor fungus, which was obtained from the forests of northern Iran, was used due to its medicinal properties, and the extracted chitosan of this fungus was optimized and its antimicrobial properties were investigated.

  Materials & Methods

  To increase chitosan, four influential NaOH parameters, time, temperature, and biomass to NaOH ratio were performed by the Taguchi method. Fourier Transformed Infrared Spectrometry (FTIR) was identified, and the antibacterial properties of the disc release method were investigated against Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria and the bacterial non-growth halo by millimeters.

  Results

  The optimal conditions of the variables were: 5.94 Molar, 4 hours, and 40 minutes, 65.6 degrees Celsius, and 1:25 ratio, respectively. Under these conditions, the amount of chitosan produced was equal to 0.261 g/L and the degree of deacetylation 78% was obtained. The antibacterial properties against E. coli gram-negative bacteria and S. aureus gram-positive bacteria were found to be 12±1 and 18±2, respectively.

  Conclusion

  Evidence has shown that four parameters had a positive effect on more chitosan production and the S. aureus is more sensitive to the resulting chitosan.

  Keywords: Trametes versicolor, Optimization, Chitosan, Taguchi, Disc diffusion
 • Hamid Mousahasankhani, Ashraf Kariminik* Pages 201-212
  Background

  Septicemia is the most important cause of mortality, especially in hospitalized patients, due to the influence of the immune response by infection. NLRP1 (Nod-like receptor P1) is an intracellular receptor that recognizes microbial-dependent molecular patterns. The main intracellular mechanism of anti-septicemia is still being investigated. The purpose of this study was to evaluate the expression of NLRP1 genes in patients with septicemia compared to healthy controls.

  Materials &  Methods

  This cross sectional study was done on 40 blood samples in patient with septicemia and 40 healthy controls using quota sampling. Bacterial species were identified by microbial culture. NLRP1 gene expression was evaluated using Real Time PCR technique.

  Results

  Four bacteria such as Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa reported for causes of septicemia. The results also showed that the expression of NLRP1 inflammasome at mRNA level was significantly increased in patients with septicemia compared to healthy controls. NLRP1 gene expression was not different among patients with different bacterial infections.

  Conclusion

  NLRP1 appears to be an important receptor against bacteria during bacterial bloodstream infection, and further research, particularly in reducing the expression level of NLRP1 molecules, may play a key role in blood decontamination.

  Keywords: Septicemia, NLRP1 (Nod-like receptor P1), gene expression
 • Maryam Sadat Soltani, Fereshteh Eftekhar*, Fereshteh Shahcheraghi, Mojtaba Noofeli, Seyed Reza Banihashemi Pages 213-226
  Background

  Pertussis is still one of the major public health problems. The increase of the disease emerged in recent decades due to the replacement of the reactogenic whole cell vaccine with the safer acellular vaccine and the genetic diversity of the bacterium. As outer membrane vesicles (OMVs) obtained from Bordetella pertussis contains surface immunogenic antigen in its structure, it has an acceptable characteristic that could be considered as a good candidate for pertussis vaccine.

  Materials & Methods

  Vaccinal strain BP134 strain of B. pertussis was cultured under standard conditions and OMVs were isolated by modifying the method without the use of ultracentrifuge. The isolated vesicles were examined by transmission electron microscopy and protein content was measured by the Bradford method. The expression of virulence factors was confirmed by SDS-PAGE and protein expression was confirmed by Western immunoblot. Pyrogenicity test and abnormal toxicity test were performed on extracted vesicles.

  Results

  The morphology of the vesicles was confirmed in the range of 40 to 200 nm. The protein concentration of the extracted vesicles was determined as 600 μg. Expression analysis by SDS-PAGE and western blot confirmed the presence of virulence factors, pertussis toxin, filamentous hemagglutinin, and pertactin using monoclonal antibodies in OMVs of the vaccinal strain. Pyrogenicity test and abnormal toxicity test were negative.

  Conclusion

  The proposed method is a simple and efficient method for isolation of the B. pertussis OMVs. The OMVs extracted from B. pertussis could be a candidate for a new generation of pertussis vaccine alone or in combination with adjuvants to design future acellular vaccines.

  Keywords: Bordetella pertussis, pertussis vaccine, SDS-PAGE, Western immunoblot
 • MohammadHasan Moshafi, Mehdi Ranjbar*, Zahra Zeinalizadeh Rafsanjnai, Fatemeh Mehrabi Pages 227-240
  Background

  Today, with the development of human life and the overwhelming fall of antibiotics and uncontrolled bacterial resistance, the need to find materials with antimicrobial effects is felt more than ever. Nanotechnology has created a new opportunity to investigate the antimicrobial effects of nanomaterials.

  Materials & Methods

  In this study, using hydrothermal and microwave auxiliary chemicals, polylactic acid / calcium oxide nanostructures were prepared and the physicochemical and microbial properties of these nanostructures were evaluated. Bacterial strains were obtained from the Scientific and Industrial Research Organization of Iran, the collection center of industrial microorganisms.

  Results

  Physicochemical characterization of optimized polylactic acid / calcium oxide nanostructures showed the antimicrobial effect of nanoparticles on 3 strains gram-positive bacteria Micrococcus luteus (PTCC 1110), Bacillus subtilis (PTCC 1023), Staphylococcus aureus (PTCC 1112) and 4 strains gram-negative bacteria Escherichia coli (PTCC 1330), Klebsiella pneumonia (PTCC 1053), Serratia marcescens (PTCC 1621), Pseudomonas aeruginosa (PTCC 1074). In this study, the observed MIC (minimum growth inhibition concentration) observed for both Gram-positive and Gram-negative bacteria ranged between 0.5
  <mic≤8.

  Conclusion

  Antimicrobial effect of polyelactic acid / calcium oxide nanostructures was observed on all the mentioned bacteria except E. coli. It is recommended to conduct microbial and cellular studies on these nanomaterials.</mic≤8.

  Keywords: CaO, Polylactic Acid Nanofibers, Gram Positive, Negative Bacteria, Antibacterial Properties
 • Hamidreza Saeidnia, Zahra Mohammadzadeh, Mohammadreza Saeidnia, Amir Mahmoodzadeh, Neda Ghorbani, Mohammad Hasanzadeh* Pages 241-251
  Background

  Smartphone applications play a pivotal role in management, providing care and preventing infectious diseases. It also has the potential impact on supportive and self-care. This study aimed to identify the requirements for a smartphones self-care system to prevent corona-virus (COVID-19).

  Materials & Methods

  This was a descriptive study performed in two main stages in 2020. At the first stage, to recognize the requirements for a smartphones self-care system, similar articles were searched and identified. In the second stage, the identified requirements were validated through a researcher-made questionnaire. The sample size of the study consisted of infectious diseases specialists of Urmia University of Medical Sciences. The collected data was analyzed using descriptive statistics (mean and frequency).

  Results

  Requirements of the self-care system were identified in four areas: "demographic data, clinical requirements, self-care strategies, and technical characteristics". Also, according to the research community, 5 data elements for demographic data, 11 data elements for clinical requirements, 5 data elements for self-care strategies, and 11 data elements for technical characteristics were selected.

  Conclusion

  Applying the requirements and suggested strategies in the present study can improve self-care skills to prevent corona-virus, symptoms management, motivate and reduce stress, increase personal hygiene and communication with health care providers.

  Keywords: Self-care, Smart phone, Corona-virus (COVID-19)
 • Farshid Danesh*, Somayeh Ghavidel, Maryam Emami Pages 252-269
  Background and Objective

   Acinetobacter baumannii is one of the most common challenging pathogens in causing serious infections in intensive care units of modern hospital systems around the world and poses a serious threat to public and patient health. This study aims to analyze the network of scientific and empirical collaborations of A. baumanniii researchers in the last three decades.

  Methods

   The present study was performed using the Co-citation analysis technique. All A. baumannii publications indexed in the Web of Science Core Collection for the period 1990-2019 are the statistical population of the study. After an advanced search, 4473 documents were retrieved. A total of 18343 authors contributed to the publication of the retrieved documents. Ravar PreMap 1.0.0.0, NetDraw, and UCINET 6.528.0.0 software were utilized for data analysis.

  Results

   Data analysis showed that the global publication of A. baumannii has risen. "Clinical Infectious Diseases," was the best journal, and "Seifert, Harald," the most influential researcher, and "Seifert, Harald * Higgins, Paul G," were identified as the best co-citation pair. Top researchers in A. baumannii were "Beceiro," "Alejandro," "HSU Li Yang," and "Seifert, Harald," respectively, based on degree, betweenness and closeness centrality indicators.

  Conclusions

  Analysis of social networks A. baumanniii presents an objective and realistic view to experts and planners. Also, the structure of A. baumannii's internal relationships and researchers' connections is determined objectively. Finally, researchers get acquainted with journals, scientists and organizations that are proliferated and effective and plan to collaborate with them in the future

  Keywords: Acinetobacter baumannii, Co-citation analysis, Social network analysis, Scientometrics, Bibliometrics
 • Massoumeh Chanbari, Reza Mirnejad, Ebrahim Babapour* Pages 270-289
  Background & Objective

   Klebsiella pneumoniae has received attention due to a wide range of diseases and antibiotic resistance.The resistance to fluoroquinolones in gram-negative bacteria is often due to chromosomal mutations in the gyr and par genes. This research aimed at investigating the pattern of fluoroquinolone resistance and its relation with a mutation in the parC gene among clinical isolates of K. Pneumoniae.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 95 K. pneumoniae, after biochemical and molecular diagnosis, were evaluated for resistance to different antibiotics by disk diffusion agar according to CLSI recommendations and screening for ciprofloxacin-resistant isolates. Mutation in the ciprofloxacin resistance determinant region of the parC gene of K. pneumoniae resistant to ciprofloxacin was performed by PCR amplification and then amplified fragment sequencing and finally with the standard bacterial genome sequencing available at NCBI site, became BLAST through online software, Insilico, and Clustalw2.

  Results

   The result of the antibiogram showed implies an expansion of MDR bacteria. 3.1% of isolates were resistant to all 13 antibiotics studied and 24.2% were ciprofloxacin-resistant. The highest and lowest percentages of antibiotic resistance were determined for ampicillin and amoxicillin (98.9%) and imipenem (13.6%), respectively. Sequence analysis of the parC gene showed that of 23 isolates resistant to ciprofloxacin, 16 isolates at codon 80 (I80S), one at codon 84 (E84K) were and 3 isolates also had frame-shift mutations.

  Conclusion

   Mutations in the parC gene can be one of the major contributors to resistance to fluoroquinolones and increased MDR bacteria and nosocomial infections.

  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Fluoroquinolones, parC gene, PCR
 • Nzube Ekpunobi*, Irene Markjonathan, Oluwadamilola Olanrewaju, David Olanihun Pages 290-296

  The Coronavirus disease 2019, identified by Chinese researchers to be the caused by a novel enveloped betacoronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus- 2 which was first isolated in Wuhan, China has been declared a global pandemic by the world health organization. The virus has several structural proteins that contributed to its pathogenesis such as spikes, membrane, envelop and nucleocapsid protein facilitating its attachment, entry and cell-to-cell transmission. The virus is readily transmitted through human-to-human contact and there is presently no approved vaccine for its prevention. This study was carried out to review the epidemiology of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus- 2, its host and reservoir, pathogenesis, transmission, clinical manifestation and potential treatment options for the infection.

  Keywords: Coronavirus disease 2019, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus- 2, Structural proteins, Pathogenesis, Epidemiology, Transmission, Hosts, Reservoir