فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احسان خلیلی، نغمه جنت علیپور، رضا مشکانی، کرم الله طولابی، سلاله امامقلی پور* صفحات 96-107
  زمینه و هدف

  بررسی سازوکار مسیرهای لیپوژنز و آدیپوژنز به منظور مقابله با چاقی توجه محققان را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه بررسی بیان ژن FAS و ACC در تنظیم لیپوژنز و آدیپوژنز در هر دو بافت چربی احشایی افراد چاق و افراد با وزن نرمال است.

  روش بررسی

  40 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان های لقمان، عرفان، سینا و امام خمینی(ره) در مطالعه وارد شدند که 19 نفر آز آن ها افراد چاق (BMI بیشتر یا برابر kg/m2 35 بر اساس کرایتریای WHO) تحت عمل جراحی بای پس و اسلیو و 20 نفر از آن ها افراد سالم (BMI kg/m2 18.5 الی 24.99 بر اساس کرایتریای WHO) تحت عمل جراحی الکتیو قرارگرفته بودند. همه شرکت کنندگان خانم های 20 تا 50 ساله غیر یایسه بودند. سنتز cDNA با استفاده از RNA استخراج شده از بافت های چربی احشایی و زیر جلدی صورت پذیرفت. با استفاده از روش Real-Time PCR میزان بیان ژن  FAS و ACC در گروه های موردمطالعه بررسی گردید. داده های بیان ژن بر اساس ژن های کنترل داخلی β-Actin و GAPDH نرمال سازی شدند.

  یافته ها

  در بافت چربی احشایی افراد چاق بیان ژن های FAS و ACC نسبت به افراد سالم افزایش نشان می داد. یافته های ما یک ارتباط مستقیم بین بیان ژن های FAS و ACC با شاخصه های چاقی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که چاقی با اختلال عملکرد FAS و ACC در لیپوژنز و آدیپوژنز در ارتباط است.

  کلیدواژگان: چاقی، استیل کوآ کربوکسیلاز، اسید چرب سنتتاز، بافت چربی
 • احمد طهماسبی قرابی، امین ترابی پور، منصور ظهیری* صفحات 108-120
  زمینه و هدف

  توزیع عادلانه منابع بخش سلامت همواره یکی از چالش های اصلی این بخش بوده است.با توجه به نیازهای مراقبت سلامت، توزیع عادلانه پزشکان عامل تعیین کننده در سیاست های نظام سلامت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عدالت در توزیع پزشکان عمومی و متخصص در استان خوزستان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی بود. داده های مربوط به جمعیت از طریق مرکزآمار ایران و تعداد پزشکان،از طریق معاونت های بهداشت،درمان و توسعه منابع انسانی، سازمان نظام پزشکی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال 1396 جمع آوری گردید. سپس با استفاده از شاخص های نسبت (در 1000 نفر جمعیت)، ضریب جینی و منحنی لورنز، عدالت در توزیع پزشکان بررسی شد. ضریب جینی و منحنی لورنز با استفاده از نرم افزار Excel استخراج شد.

  یافته ها

  شهرستان های هندیجان (0/5) و هفتکل (0/49)بیشترین نسبت پزشک عمومی به جمعیت و خرمشهر (0/12) و بندر ماهشهر (0/11) کمترین نسبت را داشتند.بیشترین نسبت پزشک متخصص به جمعیت را شهرستان کارون با 0/75 وکمترین نسبت را باوی (0/04)، حمیدیه (0/05) و لالی (0/07) داشتند. ضریب جینی توزیع پزشک عمومی و متخصص در استان به ترتیب 0/19 و 0/33 به دست آمد. فاصله بین منحنی توزیع پزشکان عمومی و متخصص و خط برابری در منحنی لورنز،موید ضرایب مزبور می باشد.

  نتیجه گیری

  نسبت پزشکان عمومی و متخصص به جمعیت در کل استان پایین است ولی توزیع پزشک عمومی و متخصص نسبتا عادلانه بوده است. سیاستگذاران و مدیران بخش سلامت استان بایستی به افزایش نسبت پزشک عمومی و متخصص به جمعیت در شهرستان های استان توجه ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: ضریب جینی، توزیع، پزشک عمومی، پزشک متخصص، خوزستان
 • آزیتا یزدانی، رضا صفدری، رکسانا شریفیان، مریم زحمت‌کشان، مرجان قاضی سعیدی* صفحات 121-130
  زمینه و هدف

  زمانی که سیستم های تصمیم یار بالینی ایجاد شوند، به کارگیری راه حل هایی که بتواند استفاده از این سیستم ها در مقیاس بزرگ را فراهم کند، منجر به کاهش تولید هزینه های ناشی از ایجاد، نگهداری و اشتراک گذاری آن ها از تولید سیستم های متعدد جلوگیری می شود. در سال های اخیر یکی از رویکردهایی که با این هدف به صورت ترکیبی با سیستم های تصمیم یار استفاده می شود، رویکرد معماری سرویس گراست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و اهمیت معماری سرویس گرا در ارایه معماری های مقیاس پذیر سیستم های تصمیم یار بالینی با تمرکز بر رویکردهای مختلف این معماری می باشد.

  روش بررسی

  مقاله ی حاضر از نوع مقاله ی مروری ساده است. پایگاه های الکترونیکی کتابشناختی IEEE Explore، Science Direct، Springer، Web of Science و Scopus بررسی گردید. کلمات کلیدی«معماری سرویس گرا» و «سیستم تصمیم یار بالینی» به عنوان کلمات کلیدی اصلی همراه با اصطلاحات مرتبط برای جستجو در این پایگاه ها استفاده شد.

  یافته ها

   رویکرد سیستم های تصمیم یار بالینی مبتنی بر معماری سرویس گرا مزایایی همچون تسهیل نگهداری دانش، کاهش هزینه و بهبود چابکی را به ارمغان می آورد. ارتباطات نقطه به نقطه، خط خدمات سازمانی، رجیستری خدمات، موتور راهنمای بالینی و موتور مبتنی بر قانون و service choreography and orchestration طرح های کلی معماری می باشند که در استفاده از سیستم های تصمیم یار بالینی مبتنی بر رویکرد معماری سرویس گرا مشهود هستند.

  نتیجه گیری

   معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل بالقوه برای ارایه پلتفرم های مقیاس پذیر سیستم های تصمیم یار بالینی است.

  کلیدواژگان: سیستم تصمیم‌یار بالینی، معماری سرویس‌گرا، مقیاس پذیری، انعطاف‌پذیری، یکپارچگی
 • محمدرضا حاجی قاسمی، مهدیه اژدری* صفحات 131-143
  زمینه و هدف

  اختلالات نورولوژی، شرایطی است که ناشی از اختلال در بخشی از مغز یا سیستم عصبی باشد. افزایش شیوع این اختلالات و بار اقتصادی بالایی که بر جامعه تحمیل می کند، لزوم بازنگری در سیاست های اصلاح مراقبت های بهداشتی را بیش از پیش نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با هدف محاسبه ی بهای تمام شده ی خدمات ارایه شده به بیماران نورولوژی اطفال درصدد است به کاهش هزینه ها کمک نماید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی موردکاوی از نوع کمی است که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی به پیاده سازی مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرای فازی (FTDABC) در درمان بیماران نورولوژی اطفال در سال 1395 پرداخته است. به منظور بررسی تفاوت معنی داری بهای تمام شده خدمات در مدل بهایابی FTDABC و سنتی از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش، ضمن تایید معنی داری بهای تمام شده ی خدمات ارایه شده به بیماران به هر دو روش بهایابی، بهای تمام شده ی خدمات درمانی بیماران با استفاده از مدل FTDABC را معادل 5,736,843,432 ریال برآورد کرد که از این مقدار 41/61% به سربار و 94/5% به هزینه ی ظرفیت بی استفاده ی سربار اختصاص یافت. فعالیت ویزیت و مشاوره، کنترل علایم حیاتی و جابه جایی بیمار به ترتیب زمان برترین فعالیت ها در فرایند درمان شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، نیاز به اصلاح مدیریت منابع انسانی و کاهش ظرفیت بی استفاده جهت افزایش اثربخشی منابع بیمارستان و بهبود فرایندهای درمانی ضروری به نظر می رسد. درصورتی که مدیر بتواند فعالیت جابجایی بیماران را 20% کاهش دهد، منجر به کاهش 2/89% زمان و 1/86% بهای تمام شده فرایند درمان می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل هزینه، منطق فازی، خدمات سلامت، نورولوژی اطفال
 • ساناز نوروزی، رحیم احمدی*، مینو ایرانشاهی صفحات 144-151
  زمینه و هدف

  مطالعات نشان داده اند که داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی بر تکثیر سلول های سرطانی سیستم گوارشی تاثیرگذارند؛ گرچه مکانیسم سلولی و مولکولی اثرات داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی بر تکثیر سلول های سرطانی سیستم گوارشی در موارد زیادی واضح و آشکار نیست. هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت سیتوتوکسیک تولمتین بر بیان ژن های  BAX و BCl2  در سلول های سرطانی معده (AGS) می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی سلول های AGS از بانک انستیتوپاستور تهیه گردید و به گروه های شاهد و در مواجهه با غلظتهای مختلف تولمتین تقسیم بندی شدند. اثرات سیتوتوکسیک تولمتین از طریق سنجش MTT اندازه گیری گردید. با استفاده از واکنش چند زنجیره ای در زمان واقعی (Real-time PCR: Poly Chain Reaction) بیان نسبی ژن های BAX و BCL2 نیز ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از روش آماری آزمون واریانس یک طرفه بین گروه ها مقایسه شدند.

  یافته ها

  سطح بیان نسبی ژن ضد آپوپتوزی BCL2 در مقایسه با ژن آپوپتوزی BAX در سلول های AGS دریافت کننده غلظت IC50 تولمتین دچار کاهش بیشتری شد. 

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که تولمتین می تواند با کاهش بیان ژن ضدآپوپتوزی BCL2 سبب القای مرگ سلولی در سلول های AGS گردد. بر این اساس در نظر گرفتن تولمتین در درمان سرطان معده ممکن است حایز اهمیت باشد.

  کلیدواژگان: تولمتین، سلول سرطانی معده، آپوپتوز
 • امید زادی آخوله*، احسان معمارباشی، آیسان جودی، محمدحسین رفیعی، ابراهیم نصیری صفحات 152-162
  زمینه و هدف

  تکنیک استریل، پایه و اساس جراحی مدرن محسوب می شود. بنابراین رعایت دقیق تکنیک های استریل توسط تیم جراحی، جهت حفظ ایمنی بیمار و جلوگیری از عفونت محل عمل ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین دانش، نگرش و عملکرد تکنولوژیست های اتاق عمل در خصوص رعایت اصول تکنیک های استریل جراحی انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال 1398 بر روی 198 نفر از تکنولوژیست های جراحی شاغل در بخش های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته ی سنجش دانش، نگرش و عملکرد در خصوص تکنیک های استریل جراحی استفاده شد. داده ها پس از گردآوری در نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و کای اسکویر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین ± انحراف معیار نمره ی دانش، نگرش و عملکرد تکنولوژیست های جراحی در خصوص رعایت تکنیک های استریل جراحی به ترتیب برابر با 5/8±35/7، 3/7±28/3 و 6/5±38/7 بود که نمره ی دانش و عملکرد در سطح متوسط و نمره ی نگرش در سطح مطلوب بود. یافته ها نشان داد که بین نمره ی دانش و عملکرد با سطح تحصیلات تفاوت معنی داری وجود داشت و میانگین نمره ی دانش و عملکرد کارشناسان اتاق عمل به طور معنی داری بیشتر از کاردان ها بود (0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، برگزاری دوره های آموزش مداوم، تشویق کارکنان به ارتقای سطح تحصیلات و استمرار در ارزیابی دانش و عملکرد اعضای تیم جراحی، جهت تقویت و ارتقای دانش و عملکرد آن ها در زمینه ی رعایت اصول تکنیک های استریل ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، جراحی، کنترل عفونت
 • رئوف نوپور، محمد شیرخدا، شراره رستم نیاکان کلهری* صفحات 163-175
  زمینه و هدف

  سرطان کولورکتال از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در انسان و مهم ترین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. استفاده از برنامه ی غربال گری مناسب بر اساس میزان خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در افراد، می تواند در پیشگیری از این بیماری مناسب باشد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی مدلی برای غربال گری سرطان کولورکتال بر اساس ریسک فاکتورها بود تا بتوان از یک سو میزان بقای این بیماری را در سطح جامعه افزایش داد و از سوی دیگر میزان مرگ و میر کاهش یابد.

  روش بررسی

  ابتدا با مرور مقالات و بررسی اطلاعات موجود در پرونده بیماران، 38 ریسک فاکتور کشف شدند، برای تعیین مهم ترین ریسک فاکتورها از بعد بالینی، ازcontent validity ratio (CVR) و از نظر آماری و با توجه به مجموعه داده گرد آوری شده از روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون لجیستیک استفاده گردید. سپس از چهار الگوریتم تولید قوانین J-48، J-RIP، PART و REP-Tree برای داده کاوی استفاده شد و مناسب ترین مدل بر اساس مقایسه میزان عملکرد الگوریتم ها به دست آمد.

  یافته ها

   پس از مقایسه عملکرد الگوریتم ها، الگوریتم داده کاوی J-48 با میزان F-Measure 0/889، عملکرد بالاتری نسبت به سایر الگوریتم ها داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد الگوریتم داده کاوی J-48 نشان داد که این الگوریتم می تواند به عنوان مناسب ترین مدل تعیین خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مدل تصمیم، تشخیص زودرس، سرطان کولورکتال، ریسک فاکتور، داده کاوی
 • رسول علی نژاد، مهدی یوسفی*، حسین ابراهیمی پور، علی تقی پور، امین محمدی صفحات 176-188
  زمینه و هدف

  کارایی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه ی مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد. با توجه به اهمیت فعالیت و انگیزش پرسنل مبارزه با بیماری ها و همچنین سهم بالای هزینه های پرسنلی از کل هزینه های سلامت، استفاده از روش های مناسب برای تعیین حجم کاری آنها مهم است.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر از گروه مطالعات توصیفی و کاربردی بود، که در دو بعد کمی و کیفی انجام شد. محیط پژوهش مراکز بهداشتی شهری-روستایی شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان سوادکوه بود. طی فرایند محاسبه ی حجم کاری مراحل: شناسایی فعالیتها، اصلاح و تایید فعالیت ها، تعیین درصد بیکاری های مجاز، محاسبه ی زمان استاندارد، تعیین تعداد تکرار، محاسبه ی واحدهای کاری، تعیین حجم کاری و تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز انجام شد.

  یافته ها

  فعالیت های حوزه ی مبارزه با بیماریها در قالب 77 فعالیت شناسایی و سازماندهی شد. مجموع زمان این فعالیت ها در یک ماه با احتساب فراوانی هر کدام برابر با 10273 واحد کاری بود. عمده ترین فعالیت ها مربوط به تزریق واکسن و ثبت مشخصات واکسینه شده در دفاتر و فرمهای مربوط به ترتیب شامل 173 و 115 واحد کاری بودند.

  نتیجه گیری

  تعیین حجم فعالیت های حوزه های کاری مختلف بهداشتی با استفاده از روش این مطالعه توان تخمین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارایه ی تمام خدمات پیش بینی شده را ایجاد می نماید و در صورت استفاده در ساختارهای کنونی، قابلیت کاهش تقاضای نیروی مازاد و افزایش تمایل کارکنان به انجام خدمات بیشتر را دارد

  کلیدواژگان: حجم فعالیت، مطالعه کار، زمان سنجی، مرکز بهداشتی درمانی، سلامت عمومی
|
 • Ehsan Khalili, Naghmeh Janat Alipour, Reza Meshkani, Karamolah Tolabi, Solaleh Emamgholipour* Pages 96-107
  Background and Aim

  A great interest for determining the particular mechanisms underlying lipogenesis and adipogenesis has been raised among researchers in order to fight obesity. We aimed to investigate the gene expression of FAS and its role in regulation of lipogenesis and adipogenesis in visceral adipose tissues from obese and normal-weight subjects.

  materials and Methods

  A total of.participants including 40 obese patients(BMI≥35 kg/m2 according to WHO criteria) and 20 healthy subjects(BMI=18.8-24.9 kg/m2 according to WHO criteria) were recruited from who were referred to Erfan, Loghman Hakim, Sina, and Imam Khomeini hospitals bypass or sleeve gastrectomy surgeries in obese ones and elective surgery in controls. Participants were all woman aged from 20-50 years and postmenopausal subjects were not included in this study. Isolated total RNA from adipose tissue was used to synthesize complementary DNA(cDNA) and quantitative real-time PCR was performed for analyzing the gene expression of FAS, and ACC. Data was normalized to geometric means of GAPDH and β-actin expression levels.

  Results

  in VAT from obese subjects, gene expression of FAS was higher than in those from controls. We found a positive correlation between genes expression of FAS and ACC with obesity indices.

  Conclusion

  It appears that obesity is associated with dysregulation of FAS genes involved in lipogenesis and adpogenesis.

  Keywords: Obesity, FAS, ACC, Adipose Tissue
 • Ahmad Tahmasebi Ghorrabi, Amin Torabipour, Mansour Zahiri* Pages 108-120
  Background and Aim

  Equitable distribution of health sector resources has always been one of the major challenges of this sector. Due to health care needs, equitable distribution of physicians is a determining factor in health system policies. The purpose of this study was to investigate the distribution of justice among the general practitioners and specialists in Khuzestan province.

  Materials and Methods

  This was a descriptive and cross-sectional study. Population data were collected through the Statistical Center of Iran and the number of physicians, through the Departments of Health, Human Resources Development and Human Resources, the Medical System Organization, and the Provincial Management and Planning Organization. Then using equity indices (population per 1000 population), Gini coefficient and Lorenz curve, equity in physician distribution was investigated. Gini coefficient and Lorenz curve were extracted using Excel software.

  Results

  Hendijan(0.5) and Hafttekel(0.49) had the highest proportion of general practitioner to population and Khormshahr(0.12) and Mahshahr(0.11) respectively. The highest ratio of specialist physician to population was in Karun city(0.75) and the lowest in Bavi(0.04), Hamidieh(0.05) and Lali (0.07). Gini coefficient of distribution of general practitioner and specialist in the province were 0.19 and 0.33, respectively. The gap between the distribution curves of general practitioners and specialists and the equality line in the Lorenz curve confirm these coefficients.

  Conclusion

  proportion of general practitioners and specialists to population is low throughout the province, the distribution of general practitioners and specialists was relatively Equitable.Provincial health policy makers and managers should pay particular attention to increasing the proportion of general Physicians and specialist.

  Keywords: Gini Coefficient, Distribution, General Practitioner, Specialist Practitioner, Khuzestan
 • Azita Yazdani, Reza Safdari, Roxana Sharifian, Maryam Zahmatkeshan, Marjan Ghazi Saeedi* Pages 121-130
  Background and Aim

  When clinical decision support systems are developed, implementing solutions that enable these systems to be -used on a large scale can reduce the production costs associated with the creation, maintenance and by sharing these systems, producing multiple clinical decision support systems will be prevented. In recent years, one of the approaches used for this purpose in combination with clinical decision support systems is the service-oriented architecture approach. The purpose of this study was to investigate the role and importance of service-oriented architecture in delivering scalable architectures of clinical decision support systems focusing on different approaches to this architecture.

  Materials and Methods

  This article is a simple review article. Bibliographic databases of IEEE Explore, Science Direct, Springer, Web of Science, and Scopus were reviewed. The keywords "Service Oriented Architecture" and "clinical decision support systems" were used as keywords along with related terms for searching these databases.

  Results

  The clinical decision support systems based on service-oriented architecture brings benefits such as Facilitate knowledge maintenance, reducing costs and improving agility. Point-to-point communication, enterprise service bus, service registry, clinical and engine guiding engine, and service choreography and orchestration are general architectural designs that are evident in the use of web-based clinical decision support systems based on a service-oriented architecture approach.

  Conclusion

  Service-oriented architecture is a potential solution for delivering scalable platforms for clinical decision systems.

  Keywords: Clinical Decision Support Systems, Service Oriented Architecture, Scalability, Flexibility, Interoperability
 • MohammadReza Haji Ghasemi, Mehdieh Azhdari* Pages 131-143
  Background and Aim

  Neurological disorders occur under the conditions when there is perturbation in one part of the brain or the nervous system.  The increasing outbreak of neurological disorders and its high expenses imposed on society have made the necessity to modify the policies of health care. This study calculated the cost of services for pediatric neurology patients to reduce costs.

  Materials and Methods

  This quantitative cross-sectional descriptive-analytic case study implemented a Fuzzy Time-Driven Activity-Based Costing(FTDABC) model in treating pediatric neurology patients in 2016. The Wilcoxon nonparametric test was used to test the hypothesis of the research and investigate the significant difference in the cost of services provided to patients in the FTDABC and the traditional costing model.

  Results

  The results confirmed a meaningful patient services costs in both methods; the cost of patient care using FTDABC model was estimated to be 5,736,843,432 Rials, 41.61% of which goes to overhead and 5.94% goes to idle capacity. Visiting and counseling activities, controlling vital signs, and patient displacement were identified as the most time-consuming activities in the treatment process, respectively.

  Conclusion

  According to the research findings, it seems necessary to reform human resource management and reduce idle capacity to increase the effectiveness of hospital resources and improve the therapeutic processes. If management can reduce patient displacement activity by 20%, it will result in 2.89% reduction of time and 1.86% of the cost of the treatment process.

  Keywords: Cost Analysis, Fuzzy Logic, Health Services, Pediatric Neurology
 • Sanaz Noroozi, Rahim Ahmadi*, Minoo Iranshahi Pages 144-151
  Background and Aim

  Studies have shown that non-steroid anti-inflammatory drugs have an effect on cancer cells of digestive system, however, the cellular and molecular mechanism of the non-steroidal anti-inflammatory drugs and their effects on the proliferation of gastrointestinal cancer cells is unclear in many cases. The aim of this study was to investigate the effects of cytotoxic dose of tolmetin on BAX and BCL2 genes expression level in gastric cancer cells (AGS).

  Materials and Methods

  In this laboratory-experimental study, AGS cells were purchased from Pasture institute and divided into control group and groups exposed to different concentrations of tolmetin. MTT assay was used to measure cytotoxic effects of tolmetin. Real-time PCR was used to evaluate BAX and BCL2 genes expression levels. The data were statistically analyzed between groups using ANOVA.

  Results

  Higher decrease in relative expression level of anti-apoptotic BCL2 was observed than expression level of apoptotic BAX gene in AGS cells exposed to IC50 concentration of tolmetin.

  Conclusion

  The results of this study indicated that tolmetin can induce apoptosis in gastric cancer cells by decreasing of anti-apoptotic BCL2 gene expression level. Therefore, consideration might be given to tolmetin in treatment of gastric cancer.

  Keywords: Tolmetin, Gastric Cancer Cell, Apoptosis
 • Omid Zadi Akhule*, Ehsan Memarbashi, Aysan Judi, MohammadHossein Rafiei, Ebrahim Nasiri Pages 152-162
  Background and Aim

  The sterile technique is the basis of modern surgery. Therefore, sterile technique observance is required by the surgical team to preserve patient safety and prevent surgical site infection. This study was conducted to determine the knowledge, attitude and practice of Surgical Technologists Regarding the Sterile Techniques principles observance in the operating room.

  Materials and Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted on 198 surgical technologists working in hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences in 2019. Surgical technologists were selected by stratified random sampling. Data collection was performed using the researcher-made questionnaire for the measurement of knowledge, attitude and practice of surgical technologists regarding the Sterile Techniques. The data was analyzed using SPSS software and applying descriptive statistics, Chi-square and t-test.

  Results

  The mean scores of knowledge, attitude and practice of surgical technologists regarding the sterile techniques, were 35.7±5.8, 28.3±3.7 and 38.7±6.5 respectively. The score of knowledge and practice was moderate and the score of attitude was good. Findings showed that there was a significant difference between knowledge and practice score with educational level and The mean score of knowledge and practice was significantly higher in the participants with bachelor’s degree as compared to the participants with associate degree(p<0.05).

  Conclusion

  According to the results, it seems necessary to promote knowledge and practice of the surgical team members by implementation of training programs, encouraging staff to upgrade their education and continuing to evaluate their knowledge and practice regarding the sterile techniques.

  Keywords: Tolmetin, Gastric Cancer Cell, Apoptosis
 • Raoof Nopour, Mohammad Shirkhoda, Sharareh Rostam Niakan Kalhori* Pages 163-175
  Background and Aim

  Colorectal cancer is one of the most common gastrointestinal cancers among human beings and the most important cause of death in the world. Based on the risk of colorectal cancer for individuals, using an appropriate screening program can help to prevent the disease. Therefore, the purpose of this study was to design a model for screening colorectal cancer based on risk factors to increase the survival rate of the disease on the one hand and to reduce the mortality rate on the other.

  Materials and Methods

  By reviewing articles and patients' records, 38 risk factors were detected. To determine the most important risk factors clinically, CVR(content validity ratio) was used; and considering the collected data, Spearman correlation coefficient and logistic regression analysis were applied for statistical analyses. Then, four algorithms -- J-48, J-RIP, PART and REP-Tree -- were used for data mining and rule generation. Finally, the most common model was obtained based on comparing the performance of the algorithms.

  Results

  After comparing the performance of algorithms, the J-48 algorithm with an F-Measure of 0.889 was found to be better than the others.

  Conclusion

  The results of evaluating J-48 data mining algorithm performance showed that this algorithm could be considered as the most appropriate model for colorectal cancer risk prediction.

  Keywords: Decision Model, Early Detection, Colorectal Cancer, Risk Factor, Data Mining
 • Rasoul Alinejad, Mahdi Yousefi*, Hossein Ebrahimipoor, Ali Taghipour, Amin Mohammadi Pages 176-188
  Background and Aim

  The efficiency and effectiveness of any organization depend greatly on proper and effective management and use of human resources. Due to the importance of activities and the motivation of personnel fighting against diseases, as well as the high share of personnel costs in total health expenditures, the use of appropriate methods to determine their workload is important.

  Materials and Methods

  The present research is a descriptive and applied study, conducted in two quantitative and qualitative dimensions. The research environment was the urban-rural health centers of Savadkuh health network. During the process of calculating the workload, the steps were: identifying activities, correcting and approving activities, determining the percentage of acceptable unemployment, calculating standard time, determining the number of repetitions, calculating work units, determining the workload, and determining the required manpower.

  Results

  Activities in the field of fighting against diseases were identified and organized in the form of 77 activities. By taking the frequency of each activity into account, the total time of these activities in one month was equal to 10273 work units. The main activities related to vaccine injection and registration of vaccinated specifications in relevant offices and forms included 137 and 115 work units, respectively.

  Conclusion

  Determining the workload of different health care fields by using this study method creates the potential to estimate the number of manpower required to give all predicted services, and has the potential to reduce the demand for surplus labor and increase employees’ tendency to give more services, if used in current structures.

  Keywords: Workload, Work Study, Time Measurement, Health Centers, Public Health