فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نرگس اسلامی*، رسول حشمتی، خلیل اسماعیل پور صفحات 5-17
  زمینه و هدف

  زنان سرپرست خانوار از گروه های آسیب پذیر اجتماع هستند. از طرفی، توانمندی ایگو پیش بین قدرتمندی برای موفقیت در عرصه های دشوار زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است.  

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ساری در سال 1397 تشکیل داده اند. از این جامعه آماری، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. سپس برنامه روایت درمانی گروهی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پرسشنامه توانمندی ایگو(آلفای کرونباخ 83/0)، قبل و بعد از انجام مداخله تکمیل شد و داده های حاصل، با نرم‎افزار SPSS و آزمون کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد که با کنترل اثرات پیش آزمون، روایت درمانی گروهی منجر به افزایش توانمندی ایگو در مولفه های هدفمندی، شایستگی و عشق می شود. بنابراین، روایت درمانی گروهی روشی موثر برای افزایش توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار است و برای اجرا در مراکز مشاوره مفید است.

  کلیدواژگان: توانمندی ایگو، روایت درمانی، زنان سرپرست خانوار، اثربخشی
 • محمد حسنی*، مهدی شریفیان، معصومه رجبی صفحات 18-27
  زمینه و هدف

  سبک زندگی غیرفعال، باعث افزایش سطوح عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی و متابولیک می شود. با توجه به افزایش خطر بروز این بیماری ها و لزوم حفظ سلامت کارکنان پلیس، پژوهش حاضر به بررسی اثرتمرینات یوگا بر سطوح نیم رخ چربی سرم خون زنان 30 تا 45 ساله پلیس می پردازد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا شبه آزمایشگاهی است. در این مطالعه، 30 نفر از بانوان30-45 ساله فرماندهی انتظامی شهر قم در سال 1396، از بین افراد کم تحرک که در پرسشنامه ارزیابی سلامت روانی مربوطه نمره بیشتر از سطح متوسط گرفته بودند به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به انجام تمرینات یوگا(8 هفته، هرهفته 3 جلسه و هر جلسه 40 تا 65 دقیقه) پرداختند و گروه کنترل به فعالیت های روزانه خود ادامه دادند. داده های آرمایشگاهی جمع آوری شده، با استفاده از تیتست مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  در این پژوهش بین دو گروه آزمون و کنترل، پس از اجرای تمریانات یوگا با برنامه مشخص، میزان کلسترول با چگالی پایین(LDL)(031/0=p)، تری گلیسیرید(02/0=p) و کلسترول با چگالی بالا(HDL)(009/0=p) تفاوت معناداری داشت. پژوهش نشان داد که الگوی فعالیت ورزشی یوگا، در کاهش عوامل خطرزای بیماری های قلبی-عروقی، افزایشHDL، کاهش TG و LDL تاثیرگذار است. بنابراین زنان که قادر به انجام فعالیت ورزشی سنگین نیستند، می توانند برای کاهش این بیماری ها از تمرینات یوگا استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: تمرینات یوگا، تری گلیسیرید، کلسترول با چگالی بالا، سلامت روانی، کلسترول با چگالی پایین
 • حاجیه رجبی فرجاد* صفحات 28-40
  زمینه و هدف

   پرداختن به کاروخانواده، دوجنبه مهم اززندگی هرفرد را تشکیل می دهد و سلامت جسمی و روحی انسان ها درگرو هماهنگی و سازگاری این دواست.هدف این پژوهش بررسی وضعیت تعادل کار و زندگی از دیدگاه زنان پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ(فاتب)است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را زنان پلیس شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تشکیل داده اند و نمونه 233 نفری از آن ها بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شد. داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ 94/0)، جمع آوری و با کمک نرم افزار spss و آزمون تی تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد همه ابعاد تعادل کار و زندگی زنان پلیس در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از نظر پاسخگویان وضعیت مناسبی دارند. از نظر میانگین، وضعیت تعادل کار و زندگی در سازمان در رتبه اول، تعادل کار و زندگی به عنوان مادر فرزند در رتبه دوم، ارایه خدمات برای تعادل کار و زندگی در رتبه سوم، تعادل کار و زندگی در خانواده در رتبه چهارم و داشتن مشکلات برای تعادل کار و زندگی در رتبه آخر قرار دارد.

  کلیدواژگان: تعادل کار و زندگی، خانواده، زنان پلیس، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • سهراب عبدی زرین*، علی نقی فقیهی صفحات 41-60
  زمینه و هدف

  پیشگیری از کجروی اجتماعی در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی مورد توجه بوده و متغیرهای بسیاری در این رابطه مطالعه شده اند. در این میان دینداری و سلامت روان، بیش از متغیر احساس امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری از کجروی اجتماعی با تاکید بر نقش ابعاد دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه قم است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه قم تشکیل داده اند و 300 نفر آن‎ها به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه های کجروی اجتماعی، دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان(به ترتیب با آلفای کرونباخ 78/0، 79/0، 76/0 و 82/0)، جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

  یافته‎ها و نتایج

  پژوهش نشان داد که بین دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان با کجروی اجتماعی همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون برای پیش بینی کجروی اجتماعی براساس مولفه های دینداری، احساس امنیت اجتماعی و ابعاد سلامت روان، به ترتیب مولفه پیامدی از مولفه های دینداری، بعد اضطراب و بی خوابی از ابعاد سلامت روان، متغیر احساس امنیت اجتماعی و در مرحله آخر مولفه پیامدی از مولفه های دینداری توانایی پیش بینی کجروی اجتماعی را دارد. بنابراین، با تقویت حوزه های مذکور می توان انتظار کاهش کجروی‎ های اجتماعی را در محیط دانشگاه داشت.

  کلیدواژگان: کجروی رفتاری، دینداری، امنیت اجتماعی، سلامت روان، دانشجویان دختر
 • داود قادری*، مژگان آسایش، علی مصطفایی صفحات 61-76
  زمینه و هدف

  زنان بخش کوچک اما در حال افزایش زندانیان را شکل می دهند. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی با سطح تحصیلات، سن و نوع جرم در زنان زندانی شهر ارومیه است.

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه پژوهش را زندانیان زن شهر ارومیه در سال 1395 به تعداد 200 نفر تشکیل داده اند و به شیوه نمونه گیری در دسترس داوطلبانه، تعداد 127 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اختلالات شخصیتی میلون(1983) با پایایی 90/0 جمع آوری و با کمک آزمون رگرسیون لوجستیک و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد متغیرهای اختلال شخصیت ضداجتماعی و خود ناکام ساز می توانند متغیر ملاک نوع جرم را پیش بینی کنند. نتایج همچنین وجود رابطه بین برخی اختلالات شخصیتی را با سن و سطح تحصیلات تایید کرد. بنابراین، شناسایی متغیرهای مرتبط با نوع جرم زنان زندانی می تواند اطلاعات مهمی برای مدیریت پیشگری از جرایم به دست دهد. 

  کلیدواژگان: اختلالات شخصیتی، جمعیت شناختی، زنان زندانی، نوع جرم
 • منصوره دسترنج* صفحات 77-97
  زمینه و هدف

  بزهکاری در کودکان و نوجوانان هر چند می تواند به عوامل بسیار از جمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... وابسته باشد، اما در گام نخست این خانواده است که تاثیر قابل توجهی بر آن می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی نقش خانواده بر رفتار بزهکارانه نوجوانان و جوانان شهر بستک است.

  روش

  این پژوهش کاربردی است و به شیوه پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان و جوانان 18 تا 29 سال شهر بستک بودند که از میان آن ها نمونه 384 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 73/0 و بالاتر) جمع آوری و داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد متغیرهای نگرش دینی، نظارت والدین، تعلقات و تعهدات خانوادگی، تعارضات والدین و گسست نسلی با رفتار بزهکارانه نوجوانان و جوانان بستک رابطه معنادار دارند. همچنین متغیر گسست نسلی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار بزهکارانه است. بنابراین خانواده ها با کنترل متغیرهای موثر می توانند از بزهکاری نوجوانان بکاهند. واژه های کلیدی خانواده، بزهکاری، جوانان، نوجوانان، بستک

  کلیدواژگان: نقش خانواده، بزهکاری، رفتار بزهکارانه، جوانان، نوجوانان
 • حسن رضا رفیعی* صفحات 98-110
  زمینه و هدف

  برنامه آموزشی، زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تاثیر آموزش بر بهبود عملکرد شرکت کنندگان عرضه کند. هدف این پژوهش، سنجش اثربخشی آموزش های فراگیران دوره 15 درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس در سطح رفتار است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را فراگیران دوره 15 درجه داری مجتمع آموزشی زنان پلیس و فرماندهان بلافصل آن ها به تعداد 120 نفر تشکیل داده اند که به صورت تمام شمار مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ سنجش رفتار فراگیران از دیدگاه خودشان و فرماندهان آن ها، به ترتیب 89/0 و 84/0)، جمع آوری و با کمک آزمون تی استیودنت در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  پژوهش نشان داد که در مجموع آموزش های درجه داران دروه 15 اثربخش بوده اند اما از نظر میزان اثربخشی بین دروس مختلف تفاوت وجود دارد. از دیدگاه فرماندهان از میان دروس عمومی، اصول عقاید، احکام عمومی و منش انتظامی، و از بین دروس تخصصی، احکام تخصصی، کارورزی و حفاظت اطلاعات میانگین بیشتری داشته اند. از دیدگاه فراگیران هم، اصول عقاید، آیین نامه ها و احکام عمومی در بین دروس عمومی و دستگیری، بازداشت و بدرقه متهم سلاح شناسی و ایست و بازرسی، میانگین بیشتری داشته اند.

  کلیدواژگان: رفتار، اثربخشی آموزش، سنجش، درجه دار، پلیس زن
 • سمیه عسکری ندوشن، فاطمه سادات موسوی ندوشن* صفحات 111-128
  زمینه و هدف

  امروزه به واسطه دست یابی زنان به اشتغال بیرون از خانه و منابع اقتصادی و مشارکت اجتماعی، ساختارهای خانواده نیز دستخوش تغییر شده اند. پژوهش حاضر به بررسی نقش اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده می پردازد.

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را زنان متاهل 15 تا 65 ساله شهر یزد تشکیل داده اند و نمونه 350 نفری از آن ها(154 نفر غیرشاغل و 196 نفر شاغل) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ 0/96) جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS و آزمون های تی، همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد که اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری در امور اقتصادی و امور مربوط به فرزندان تاثیر ندارد، اما بر قدرت تصمیم گیری در امور اجتماعی تاثیرگذار است. یعنی در خانواده ای که زنان غیرشاغل هستند، مردان قدرت تصمیم گیری بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: اشتغال زنان، قدرت تصمیم گیری، زنان شاغل، زنان غیرشاغل، ازدواج
 • ابراهیم رحیمی*، نجیبه عباسی رستمی، فرانک صفری شاد، مجتبی وزینی افضل صفحات 129-145
  زمینه و هدف

  تعارض بخش جدایی ناپذیری از تعاملات بین فردی است و بنابراین یادگیری مهارت مدیریت آن، تاثیر قابل توجهی بر موفقیت دارد. این پژوهش قصد دارد تاثیر هوش هیجانی و هوش اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه ای اطهر اراک را بر راهبردهای آن ها برای حل تعارض بررسی نماید.  

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه اطهر اراک در سال 1397 به تعداد 800 نفر تشکیل داده اند و نمونه 260 نفری از آن ها با کمک پرسشنامه های معتبر هوش هیجانی شرینگ(1996)، هوش اجتماعی سیلورا(2001) و سبک های حل تعارض(احمدی و همکاران، 1392)، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 85/0، 96/0 و 88/0 مورد پرسش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای آماری SPSS و Smart-PLS انجام شد.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد هوش اجتماعی و سه مولفه پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی بر راهبردهای حل تعارض تاثیر معنادار دارد، اما در مورد هوش هیجانی، تنها تاثیر دو مولفه هوشیاری اجتماعی و مهارت برقراری رابطه اجتماعی تایید شدند. بنابراین، دانشجویان با ارتقای هوش هیجانی و هوش اجتماعی می توانند مهارت های خود را برای حل تعارض توسعه دهند.  

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، هوش اجتماعی، تعارض، دانشجو، دختران
 • اکبر سلیمی*، احمدرضا اسماعیلی، ابوالفضل پورمنافی صفحات 146-162
  زمینه و هدف

  ایده ایجاد دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری های ناجا از نیمه دوم سال 1380 در تهران اجرایی و با توجه به موفقیت نسبی آن ها، به تدریج در سراسر کشور توسعه یافت. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای ویژگی های عملکردی مشاوران و مددکاران زن و مرد شاغل در دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های فاتب انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مراجعان دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های فاتب به تعداد 720 نفر تشکیل داده اند و نمونه 235 نفری از آن ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای کرونباخ 92/0 و 93/0) مورد پرسش قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS و با آزمون ویلکاکسون تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  نتایج نشان داد مشاوران کلانتری ها در سه حوزه مشاوره فعال، مشاوره خود معرف و مشاوره ارجاعی عملکرد نسبتا مطلوبی دارند. همچنین مشاوران زن با دوازده شاخص برتر در مقابل پنج شاخص برتر مردان مشاور توانستند 38 امتیاز در مقابل 21 امتیاز را کسب نمایند.

  کلیدواژگان: مشاوره، مددکاری، کلانتری، اختلاف، پیشگیری
 • خلیل کمربیگی*، احمد کمربیگی صفحات 163-179
  زمینه و هدف

  رضایمتندی زناشویی از عوامل متعددی متاثر بوده که در دیدگاه های مختلف به آن ها پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه هویت مذهبی و سبک های مقابله ای با رضایتمندی زناشویی در بین زوجین شهر ایلام است.

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را زوجین شهر ایلام به تعداد تقریبی 84000 نفر تشکیل داده اند و نمونه 384 نفری از آن ها در محله های شهر ایلام به صورت خوشه ای تصادفی مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با کمک پرسشنامه های استاندارد رضایتمندی زناشویی اینریچ(ضریب آلفای کرونباخ 84/0)، پرسش نامه هویت مذهبی لطف آبادی(ضریب آلفای کرونباخ 90/0) و پرسشنامه سبک های مقابله ای اندلر و پارکر(ضریب آلفای کرونباخ برای سبک مساله مدار 80/0، سبک هیجان مدار، 84/0 و برای سبک اجتنابی 79/0) استفاده شده است. داده ها با کمک SPSS و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد که بین سن، تعداد فرزندان و هویت مذهبی پاسخگویان وسبک مقابله مساله مدار با رضایتمندی زناشویی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین مقابله هیجان مدار و اجتنابی با رضایتمندی زناشویی همبستگی منفی و معنادار است. همچنین تقریبا 35 درصد از کل تغییرات متغیر رضایتمندی زناشویی، وابسته به متغیرهای مقابله مساله مدار، مقابله هیجان مدار، سن و هویت مذهبی است.

  کلیدواژگان: رضایتمندی زناشویی، سبک مقابله، هویت مذهبی، زنان، ازدواج
 • محمد مهدی مظفری، کلثوم روشن قیاس*، حسین بختیاری صفحات 180-195
  زمینه و هدف

  در دهه های اخیر صاحب نظران و متخصصان علوم اجتماعی به اتفاق از مشارکت به عنوان یکی از عناصر توسعه نام برده اند. مشارکت سیاسی عبارت است از فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر ارتقاء مشارکت سیاسی زنان شهر قزوین است.

  روش

  پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را زنان 25 تا 55 ساله ساکن شهر قزوین تشکیل داده اند و به دلیل پراکندگی جامعه آماری، نمونه 480 نفری از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روایی و پایایی(آلفای کرونباخ بیشتر از 71/0 برای همه متغیرها) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج

  پژوهش نشان داد بین مشارکت سیاسی زنان با پنج متغیر اعتماد اجتماعی(512/0)، احساس امنیت اجتماعی(498/0)، کارایی و اثربخشی سیاسی(358/0)، احساس رضایت مندی(298/0) و احساس قدرت سیاسی(295/0) همبستگی مثبت و با متغیر اعتماد افراد نسبت به دولت، همبستگی منفی(250/0-) وجود دارد و اعتماد اجتماعی(539/0) بیشتر از سایر ابعاد می تواند متغیر وابسته را تبیین کند. احساس امنیت اجتماعی(461/0) کارایی و اثربخشی سیاسی(418/0)، احساس رضایت مندی(389/0) و احساس قدرت سیاسی(361/0) در اولویت های بعدی قرار دارند. بنابراین، توجه متولیان به متغیرهای بررسی شده می تواند به بهبود مشارکت سیاسی زنان کمک کند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، اعتماد، مشارکت سیاسی، زنان، قزوین
|
 • Narges Eslami *, Rasoul Heshmati, Khalil Smaeilpour Pages 5-17
  Objective

  Female – headed households are among the most vulnerable groups in society and Ego strength is powerful predictor of success in difficult areas of life and facing difficult successes in life. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effectiveness of narrative group therapy on Self-Compassion of women heads of households supported by Imam Khomeini Relief Committee of Sari City.

  Method

  This study was a practical and quasi - experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population includes all women heads of households in Sari City supported by Imam Khomeini Relief Committee who have taken care of their families in 2019. From this statistical population, 30 Female-headed households were selected based on the voluntary sampling procedure and were also randomly assigned to two groups of experimental (n = 15) and control group (n = 15). Then the group narrative therapy program consisted of 8 sessions (each 90 minutes) was performed on the experimental group. Completed the Psychosocial Inventory of Ego Strength Questionnaire (PIES) before and after intervention.

  Result and Conclusion

  Findings showed that by controlling the pre-test effects, group narrative therapy increased ego Strength in the variables of purpose, competence and love.Based on the findings, it can be concluded that group narrative therapy is an effective method on increase ego strength, of female-headed households. Keywords: Ego Strength, Female-headed households, Narrative Therapy

  Keywords: Ego Strength, Female-headed households, Narrative Therapy
 • MOHAMMAD HASANI *, Mehdi Sharifian, Maesumeh Rajabi Pages 18-27
  Aim

  Most death and psychological pressure in different countries with signs of cardiovascular diseases, like high blood pressure and increase blood cholesterol have harmful forms. The overall goal of this study was to evaluate the effect of yoga training on levels of blood serum lipid profile women 30 to 45 years.

  Materials and Methods

  Thirty women (45-30 years) of the Police Command of Qom city in the year 1396 were randomly selected from the sedentary individuals who scored higher than the average in the relevant mental health assessment questionnaire and were divided into two experimental and control groups. Experimental group yoga conducted (8 weeks, 3 sessions per week and each session 75 minutes) and Control group continued their daily activities. The data were analyzed using independent t-test. The significance level was considered as p≤0.05.

  Results

  There was a significant decrease in low cholesterol (LDL) (p = 0.031), triglyceride (p = 0.02) and the ratio of total cholesterol to high density cholesterol (HDL) (p = 0.009) in the yoga group. It can be concluded that the pattern of yoga exercise activity has been shown to decrease cardiovascular risk factors, increase HDL, decrease TG and LDL.

  Keywords: Yoga exercises, triglycerides, high-density cholesterol, Mental Health, low-density cholesterol
 • Hajieh Rajabi Farjad * Pages 28-40
  Background and Aim

  Addressing work and family are two important aspects of each person's life, and the physical and mental health of human beings depends on the coordination and compatibility of the two. The purpose of this study is to investigate the balance of work and life from the perspective of women police officers of the Greater Tehran Disciplinary Command (FATB).

  Method

  This research is applied in terms of purpose and survey in terms of implementation method. The statistical population of the study consisted of female police officers working in the Greater Tehran Disciplinary Command, and 233 of them were selected based on Cochran's formula by random sampling method. The main data collection tool was a researcher-made questionnaire based on theoretical foundations and research background, the validity of which was calculated and confirmed using the opinions of community experts and its reliability using Cronbach's alpha. The collected data were collected with the help of a researcher-made questionnaire of validity and reliability and analyzed with the help of spss software and t-test. Results and

  Results

  The research showed that all aspects of the work-life balance of women police officers in the Greater Tehran Disciplinary Command are in good condition for the respondents. On average, the balance of work and life in the organization is in t

  Keywords: work-life balance, police women, Greater Tehran Police Command
 • Sohrab Abdi Zarrin *, Ali-Naghi Faghihi Pages 41-60

  Aim &

  Background

  Prevention of social deviance has been considered in the field of sociology and psychology and many variables have been studied in this regard, religiosity and mental health are among the structures that have been discussed most in the research and the variable of social security feeling was raised later. Prevention of social deviation based on religiosity, social security feeling and mental health in female students at University of Qom.

  Method

  From all college students in University of Qom were chosen 300 female students as samples by cluster sampling. In this study were used of some questionnaires as a Social Deviation (Serajzadeh & Poyafar, 2008), Religiosity (Serajzadeh, 1998), Social Security Feeling (Serajzadeh & Poyafar, 2008) and Mental Health (Goldberg & Hiller, 1972), and in this study for describe of data and other results was used Spss-22.

  Results

  Results of Pearson correlation showed that correlations among all variables were significant. Regression result showed that outcome component of religious components, social security feeling, anxiety and problems in sleeping from mental health and faith component of religious components could predict of social deviation in female students in University of Qom.

  Discussion

  This study, along with most other studies, has shown the importance of religiosity, social security feeling and mental health variables in preventing social deviance and it can be expected to reduce social deviance by emphasizing reinforcement in these areas.

  Keywords: social deviation, Relig1iosity, Social security feeling, Mental Health, female students
 • Davod Ghaderi *, Mojgan Asayeshkhah, Ali Mostafaei Pages 61-76
  Background and Purpose

  The purpose of this study was to investigate the relationship between personality disorders and demographic characteristics of educational level, age with type of crime in women prisoners in Urmia.

  Method

  The present study was a descriptive correlational and predictive study. 124 women prisoners were selected from the community of women prisoners of Urmia voluntarily. All sample members completed the Millon Personality Disorders Questionnaire with demographic characteristics questions. The type of crime of prisoners was completed according to the criteria for determining the type of crime of Iranian prisoners. Data were analyzed using Chi-square, logistic regression, Pearson correlation, Spearman and Wald tests.

  Results

  The results showed that there is a significant positive relationship between schizoid personality disorder and other crimes at the level of 0.01, a significant relationship between depressive personality disorder with homicide and other crimes at the level of 0.05, and a positive relationship between antisocial personality disorder and theft was significant at the 0.05 level and there was a significant positive relationship between the self- defeating personality disorder and other crimes at the 0.05 level. Among the predictor variables, the variables of antisocial personality disorder and self-defeating variables predict the criterion of crime type at 0.01 level. The results also confirmed the association between some personality disorders and demographic characteristics with crime type.

  Conclusion

  Identifying the variables associated with the type of female inmate crime can provide important information in the area of female prisoner dogma.

  Keywords: personality disorders, Demographic, female inmates, crime type
 • Mansooreh Dastranj * Pages 77-97

  The purpose of this research is studying family roles on the delinquent behaviour of adolescent and youth in Bastak city. Population of this study were adolescent and youth 18-29 years old of bastak city which among them based on cochran formula, 384 individual were selected by multi-stage cluster sampling. This research was done with the survey method and by using the questionnaire technique. After the gathering questionnaires, data were analyzed by spss statistical software. First, the tables related to the hypothesis test were calculated, and then the prediction equation related to the relationship of independent variables affecting delinquent behaviour was calculated. The results of this research demonstrate that the variables including religious attitude, parents control, family commitment and alliance, parental conflicts, generational rupture have a significant relationship with the delinquent behaviour. In the linear multiple regression model, the results show a significant positive effect of generational rupture on adolescent delinquent behaviour.

  Keywords: Family Role, Delinquency, Delinquent Behaviour, adolescent, Youth
 • Hassanreza Rafiei * Pages 98-110

  As expectations for education increase, expectations and expectations increase as well. The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of the 15 degree courses in behavioral training of police women. The purpose of this study is applied and in terms of descriptive-survey method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and the statistical population consisted of two sections of commanders and rank-holders of its 15th complex. And the sample size in both sections is 120 people in total. Content validity and reliability of the questionnaire. It is calculated. Research findings show that from the viewpoints of commanders, the "doctrine" is the first, the "general commandments" is the second, and the "law enforcement" is the third. Second, "Practitioners" lesson, "Student apprenticeship", and "Professional information protection training", third. In the public lessons from the learners perspective, the lesson "Principles of Opinion" is in the first place, the "Rules of Procedure" in the second place and in the "General Rules" lesson in the third place. Charged Charger is in the first place, "Weapons training" is in the second place and "Checkpoint, car and places training" is in the third place.

  Keywords: Level of behavior, 15 inclusive courses, Educational effectiveness, Educational evaluation
 • Somayeh Askari Pages 111-128

  One of the most important factors for measuring the degree of development of a country is the level of participation women in decision making. Paying attention to women as active forces will have significant impacts on the growth and development of society. Today, women's employment is one of the topics that women have widespread. Family structures have also changed due to women's access to employment outside the home and economic resources and social participation. The present study examines the role of women's employment in decision making power of women in the family. The data of research were collected using a questionnaire survey method and a sample of over 350 employed and unemployed married women in Yazd. To test the hypotheses, according to the level of measurement of variables, statistical tests such as analysis of variance, independent t-test and Pearson correlation coefficient have been used. The results of the research show that women's employment does not effect on decision-making power in social affairs and affairs of children, but it effects on decision-making power in economic affairs.

  Keywords: Women’s Employment, Decision-making power, employed women, unemployed women
 • Ebrahim Rahimi *, Najibeh Abbasi Rostami Pages 129-145
  Background and Purpose

  Contradiction and incompatibility exist in any healthy relationship. And if managed properly, it will provide the growth of the individual. Therefore, individuals must learn the skills necessary to correctly manage conflicts, one of the most important skills of emotional intelligence and social intelligence. Accordingly, the main purpose of this research is to investigate the effect of emotional intelligence and social intelligence on conflict resolution.

  Method

  The statistical population of this study consists of 800 students in the technical and vocational college of girls in Arak. Using 260 Morgan table, 260 of them were selected as the sample. Standard questionnaires were used to collect information.

  Findings

  The results of the first hypothesis study showed that social intelligence has a positive and significant effect on the conflict resolution strategy. Also, all sub-assumptions related to the original hypothesis were accepted. The second main hypothesis examines the effect of emotional intelligence on the conflict resolution strategy, which was rejected, and only the third and fourth sub-hypotheses related to the second main hypothesis that the positive and significant impact of social consciousness and social-building skills on conflict resolution strategies was accepted.

  Results

  This research can be inferred that emotional intelligence and social intelligence of students affect the strategies for resolving student conflicts.

  Keywords: Emotional Intelligence, Social intelligence, Conflict
 • Akbar Salimy *, Ahmad Reza Esmaeilei, Abolfazl Pourmanafie Pages 146-162

  the current research has done in order to analyze effective factors in job satisfaction of commenber operation (with emphasis on Razavi and Soutern of Khorasan borders).the method this research was practical and discription style. Statistical group in this reseach includes 90 personnelof commender Razavi and Soutern of Khorasa in Taybad and Gezic . who have been tested by all of them . the questiones has been completed by reseacher. Two hypothesis of the current research were: 1-internal organization factors has effect on job satisfaction of operation commenders2- these factor have different effects on of operation commenders.After drivation of data these have been analysed by regression and data progressing was done through statistical package of social science. T test and Kay method .Finishing and data analysis show that priority of these effects on job satisfaction of operation commenders was occupation environment and personal factorsbeen completed by reseacher. Two hypothesis of the current research were: 1-internal organization factors has effect on job satisfaction of operation commenders2- these factor have different effects on of operation commenders.After drivation of data these have been.

  Keywords: commender, occupation, environment
 • Khalil Kamarbeigi *, Ahmad Kamarbeigi Pages 163-179
  Background and purpose

  Marital satisfaction has been influenced by several factors that have been addressed in different perspectives. The main aim of the current study is to investigate the religious identity and coping styles with marital satisfaction among Ilami couples.

  Methodology

  The population of the study encompasses all Ilami couples Who Their number is estimated at approximately 84,000,of whom 384 couples were selected as the sample size based on Cochran formula. For collecting the data, the Enrich Marital Satisfaction Inventory-short form, Lotfabadi’s religious identity questionnaire, and Endler and Parker Coping Inventory were used.

  Findings

  The findings of the study reveal that the prior option of the participants was task-oriented coping with the average of 56.8, while the emotion-oriented and avoidance-oriented coping came second and third, respectively. The obtained results from data analysis show that the degree of marital satisfaction varies according to gender and place of birth. Furthermore, there was a positive and meaningful relationship between the age, the number of children, and task-oriented coping with marital satisfaction; however, the relationship between emotion- and avoidance-oriented coping with marital satisfaction was not meaningful. The results of multi variable regression indicated that approximately 35% of the total variation of marital satisfaction variable was depended on task-oriented coping, emotion-oriented coping, age, and religious identity.

  Conclusion

  The study confirms the conclusion that there is a relationship among coping styles, religious identity, and marital satisfaction.

  Keywords: marital satisfaction, Coping, religious identity
 • Pages 180-195
  Background and Aim

  Women's political participation is directly and indirectly effective in selecting members of the government and the state. Women's political participation manifests itself in a sense of social security and continues with political perception and its application in society. The feeling of social security is one of the basic requirements for the sustainable and harmonious development of societies. The feeling of security means peace of mind in the face of dangers that threaten one's daily life. In the establishment of social security mechanisms, the role of women's participation is more important than any other action. Because the desired outcome of any political system is how the security environment of the society is affected by it. The purpose of this paper is to investigate the role of security in promoting the political participation of women in Qazvin, through the effective components of the feeling of social security on the level of political

  Methodology

  In terms of purpose, the present study is part of applied research and in terms of the nature of research, it is part of descriptive-survey research. The statistical population of this study included all women between 25 and 55 years old living in Qazvin. The number of research samples was 320 according to Karajsi and Morgan table, but since the statistical population was scattered, the sample size was given to 1.5, so the volume of 480 people was determined. Multi-stage cluster sampling method.

  Keywords: social security, political participation, Women, Qazvin