فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال نهم شماره 4 (پیاپی 25، زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 25، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/02
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مرجان دیانت* صفحات 263-275

  به منظور مطالعه واکنش جوانه زنی سه گونه چچم به سطوح دمایی مختلف و تنش های شوری و خشکی سه آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1394 انجام شد. عامل های مورد بررسی در آزمایش دما سه گونه چچم (گیجدانه، چچم ایرانی و چچم سخت) و دما در 12 سطح (0، 3، 5، 7، 10، 12، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) بودند. همچنین در آزمایش های تنش های شوری و خشکی اثر هفت سطح شوری (0، 10، 20، 40، 80 ، 160 و 320 میلی مولار) و هفت سطح خشکی (0، 1/0-، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0- و 1- مگاپاسکال) بر درصد جوانه زنی سه گونه چچم بررسی گردید. بر اساس رگرسیون غیرخطی بین سرعت جوانه زنی و دما، دماهای حداقل، حداکثر و بهینه گیجدانه، 2، 37 و 20 درجه سانتی گراد، چچم ایرانی صفر، 38 و 20 درجه سانتی گراد و چچم سخت صفر، 38 و 23 درجه سانتی گراد به ترتیب به دست آمد. برازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین سطوح مختلف تنش و درصد جوانه زنی را به خوبی توجیه نمود. بر اساس مدل کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه-زنی گونه چچم ایرانی در مقایسه با دو گونه دیگر در پتانسیل اسمزی منفی تر اتفاق افتاد و این بدان معنی بود که این گونه تحمل بیشتری به تنش های شوری و خشکی داشت.

  کلیدواژگان: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، علف هرز، مدل لجستیک
 • طاهره زیارتی، کاوس ایازپور* صفحات 277-284
  گوجه فرنگی یکی از سبزیجات مهم و بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی از مهمترین بیماریهای گوجه فرنگی در سراسر دنیاست. طی فصل های زمستان 1391 و بهار 1392، به منظور بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان بوشهر از مزارع کشت گوجه فرنگی واقع در شهرستانهای تنگ ارم، دشتستان و چند بخش مربوط به آن از گیاهان مشکوک به آلودگی نمونه برداری شد. پس از استخراج DNA، واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای sense و antisense منجر به تکثیر قطعه ای با اندازه تقریبی550 جفت باز از ژن پروتئین پوششی و حرکتی ویروس شد. محصول واکنش زنجیره ای پلی مراز متعلق به سه جدایه، برای تعیین ترادف انتخاب و به کره ارسال شدند. ژن های توالی یابی شده در بانک ژن جهانی ثبت گردیدند. تجزیه داده ها نیز به دنبال همردیف سازی آنها با بانک ژن جهانی با استفاده از نرم افزار clustalw انجام و درخت فیلوژنتیکی حاصل با نرم افزار mega6 با 1000 bootstrap ترسیم گردید. آنالیز های فیلوژنتیکی نشان داد که جدایه های مورد بررسی در دو گروه جداگانه A و B قرار گرفتند. در این تقسیم بندی در گروه A جدایه های دشتستان (KP635447) و تنگ ارم (KP635448) به جدایه های مورد بررسی در کشورهای دیگر از جمله چین (AY594194) و ونزویلا (EF625895) و به جدایه های مورد بررسی در داخل کشور از جمله شیراز (GU076444) و تهران (KC106648، KC582150) نزدیک بودند. در گروه B جدایه ای دیگر از دشتستان (KP635446) به جدایه های کشورهای عربی از جمله عربستان (HM590558)، عمان (KF229721، KF229725) و به جدایه داخلی جیرفت (GU076450) نزدیک می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در ایران و همچنین در یک منطقه (دشتستان) دارای تنوع ژنتیکی بوده و برای تعیین وجود نژادهای نوترکیب جدید نیاز به تحقیقات بیشتری بر روی جدایه های ایرانی می باشد. همچنین علایم متفاوتی با توجه به نوع رقم میزبان، منطقه جمع آوری نمونه و همچنین آلوده شدن گیاه در زمان های متفاوت ایجاد می کنند.
  کلیدواژگان: استخراج دی ان ای، مگا6، توالی یابی، آنالیز فیلوژنتیکی، بوشهر
 • فرزاد مجیدی شیل سر*، مهرزاد الله قلی پور صفحات 285-297

  هدف از این مطالعه شناسایی لاین ها(ژنوتیپ های) برنج مقاوم به ساقه خوار نواری برنج و تعیین خصوصیات گیاهی مرتبط با مقاومت است. در این پژوهش از مجموع 63 لاین برنج در طول سال های1396-1395تحت شرایط آلودگی طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. این لاین ها دارای تغییرات قابل توجهی در ارتفاع گیاه (149-39/84 سانتی متر)، قطر ساقه (3/6-7/3 میلی متر)، طول خوشه (9/32-1/21سانتی متر)، تعداد لارو (50/69-83/3 عدد)، دوره رشد (138-108روز)، درصد خوشه های سفید شده (72/11-11/1 درصد) و عملکرد دانه (2/8-7/3 تن در هکتار) در ارتباط با آفت مذکور از خود نشان دادند. نتایج نشان داد که درصد آلودگی خوشه های سفیدشده به طور معنی داری با ارتفاع گیاه، قطر ساقه و طول خوشه رابطه دارد.همچنین کاهش عملکرد دانه با افزایش قطر ساقه، افزایش آلودگی و سفید شده خوشه ها ارتباط معنی داری وجود داشت. تجزیه خوشه ای بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی مورد مطالعه نشان داد که تمام ژنوتیپ ها به سه گروه تقسیم شدند. به طوری که، ژنوتیپ های 8، 26 و 29 به ترتیب در کلاس هایA، B و C قرار گرفتند. در میان تمام ژنوتیپ ها، لاین گروه سوم (کلاس C) می تواند به عنوان ژنوتیپ هایی برای برنامه های اصلاحی برای دستیابی به ارقام برنج جدید متحمل به کرم ساقه خوار نواری استفاده شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت تلفیقی، برنج، ساقه خوارنواری، مقاومت
 • مسعود اربابی*، غلامعلی اکبرزاده شوکت، حسین کربلائی خیاوی، محمدسعید امامی، هاشم کمالی، مجتبی خانی صفحات 299-308

  بیشتر تقاضای ثبت کنه کش های جدید برای کنترل کنه های آفت درختان سیب در کشور انجام می شود. درباره تاثیر غلظت های 2/0 و 3/0 میلی لیتر/لیترکنه کش فلومایت (flufenzin®200 SC) علیه کنه های آفت درختان سیب در استانهای اردیبل،آذربایجان غربی، خراسان رضوی و اصفهان مطالعه ای درسال 1393 انجام شد. از کنه کش های بیفنازیت، اسپیرودیکلوفن، فن پیروکسی میت، فن پروپاترین و 5/1 درصد مایع ظرفشویی/ لیتر برای مقایسه تیمارها استفاده شد. از اواخر اردیبهشت اقدام به نمونه برداری هفتگی شد و با مشاهده حداقل میانگین 5 کنه فعال در30% نمونه برگها، محلولپاشی تیمارها بطور همزمان در هرمنطقه و صبح زود انجام شد. کارایی هر تیمار با جمع آوری تصادفی تعداد 40 نمونه برگ از درختان سیب و شمارش جمعیت فعال کنه درهر دو سطح برگ در فواصل زمانی یک روز قبل و3، 7، 14و21 روز در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار صورت گرفت. بیشترین تلفات کنه قرمز اروپایی برای غلظت 2/0 درهزار فلوفنزین برای نوبت های3 و 7 روز بعد به ترتیب 45/92 % و 82/95 % در اردیبل ثبت شد و در نوبت 21 روز بعد با کاهش به 79/55 % رسید. بالاترین تلفات کنه از تاثیر غلظت 3/0 در هزار فلوفنزین به ترتیب 47/86 % و 31/81 % در نوبت های 14 و 21 روز بعد در مشهد ملاحظه گردید. تلفات کنه تارتن دو نقطه ای از تاثیر غلظت 3/0 در هزار فلوفنزین از نوبت 3 الی 21 روز بعد بین 07/66 % تا 17/72 % در اصفهان به ثبت رسید. بیشترین تلفات کنه در میان کنه کش های مجاز، برای اسپیرودیکلوفن ثبت شد. با اینحال کارایی تمامی آنها در مقایسه با سوابق کارایی آنها در شروع استفاده در این مناطق روند کاهشی نشان می دهد. از محلولپاشی 480 گرم ماده موثر فلوفنزین در هکتار و در شروع فعالیت کنه های آفت درختان می توان کنترل لازم را تامین نمود.

  کلیدواژگان: فلومایت، غلظت، کنه درختان سیب، کنترل
 • آمور بنشیخ، نورالدین رواق*، ولید بوطلبی، ایمن بلابد صفحات 309-324

  در قسمت شرقی الجزایر گندم دوروم را چندین گونه از Fusarium آلوده می‌کنند. در 50 نقطه در شرق الجزایر به طور تصادفی از قارچ‌های اندوفیت بذور گندم نمونه‌برداری شد و بر اساس ویژگی‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی وجود گونه F. chlamydosporum اثبات گردید. بررسی ملکولی با استفاده از آغازگرهای EF1 و ITS1 وجود قارچ F. chlamydosporum را برای اولین بار در بذور گندم دوروم در الجزایر ثابت کرد. آزمون بیماریزایی به منظور بررسی اثر این جدایه بر روی کولیوپتیل و بخش پایینی در سه رقم گندم دوروم انجام شد. نتایج نشان داد که قارچ F. chlamydosporum بر روی جوانه زنی بذر این سه رقم تحت بررسی اثر منفی داشت. در واقع، کاهش جوانه زنی بذور دوروم بین 85 و 92 درصد در ارقام GTAdur و Waha متغیر بود. به علاوه، قارچ F. chlamydosporum به ترتیب باعث کاهش طول 97/60 تا 05/70 درصدی در طول کولیوپتیل رقم‌های GTAdur و Waha شد. از طرف دیگر، تاثیر بسیار متفاوتی در پارامترهای رشد گیاه مشاهده گردید. بدین ترتیب که اثر قارچ بر کاهش طول ریشه و وزن اندام رویشی سبز رقم Waha به ترتیب 04/75 و 15/71 درصد بود و در مورد وزن تر ریشه رقم Bousselam مقدار قابل توجهی بود. این سطوح بالای آلودگی موجب می‌شود تا در برنامه‌های تیماری و صدور گواهی بذور در مورد این گونه از فوزاریوم تجدید نظر گردد.

  کلیدواژگان: Fusarium chlamydosporum، پوسیدگی طوقه، گندم دوروم، الجزایر
|
 • Marjan Dyanat * Pages 263-275

  In order to study seed germination responses of three species of Lolium to temperature regimes, salinity and drought stresses three separate experiment were conducted as a factorial based on completely randomized design at laboratory of ecology of Faculty of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University in 2015. In frist experiment, factors were included three species of Lolium (poison ryegrass, Persian darnel and rigid ryegrass) and temperature at 12 levels (0, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 0C). In second and third experiments effects of seven levels of salinity (0, 10, 20, 40, 80, 160 and 320 mmol) and seven levels of drought stress (0, -0.1, -0.2, -0.4, -0.6, -0,8 and -1 MPa) on germination percentage of three Lolium species were examined. Based on linear regression between germination rate and temperature, the cardinal temperatures: minimum (Tmin), maximum (Tmax) and optimum (To) were determined 2, 37 and 20ºC, for poison ryegrass, 0, 38 and 20 ºC for Persian darnel and 0, 38 and 23 ºC for rigid ryegrass, respectively. Three-parameter logestic model is well justified the relationship between different salinity and drought levels and germination percentage. Based on model, reduction of 50% of germination percentage in Persian darnel caused at intensified osmotic potential in comparison of two other species, so this species had more tolerance to salinity and drought stresses.

  Keywords: logistic model, Germination rate, Germination percentage, weed
 • Tahereh Ziaraty, Kavous Ayazpour * Pages 277-284
  Tomato is one of the most important vegetables and Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) is one of the most important viral disease of tomato in worldwide. In order to study the situation of TYLCV in Bushehr province, sampling of tomato plants with symptoms of virus was done during winter and spring of 2013. Samples were collected from farms of Tang Eram and Dashtestan areas. After DNA extraction , a part of coat protein gene (about 550 pb) was amplified using specific primers. Amplified segments were separated via electrophoresis and sequenced. For comparison and phylogenetic analysis, the sequences Blasted in Gene bank and using CLUSTALW and Mega4 software the phylogenetic tree was drawn via maximum parsimony method. TYLCV Phylogenetic analysis showed that all isolates were divided into two clades named as A and B. In clade A isolates of Dashtestan (KP635447) and Tang Eram (KP635448) were closed to isolates of China (AY594194) and Venezuela (EF625895) and some Iranian isolates including GU076444 from (Shiraz), KC106648 and KC 582150 from (Tehran). In clade B another isolates of this study from Dashtestan was closed to Arabic countries isolates including HM590558 from Saudi Arabia, KF229721 and KF229725 from Ammanand Iranian isolates of GU076450 from Jirof. Results showed variation among Bushehr province. Due to the results of this study can conclude that there is variation among isolates of Bushehr province and requires further studies on the existence of recombinant strains in Iranian samples.
  Keywords: DNA extraction, phylogenetic analysis, sequencing, Mega6, Bushehr
 • Farzad Majidi-Shilsar *, Meherzad Allagholipour Pages 285-297

  The objective of this study was to identify rice lines (genotypes) resistant to striped stem borer and to determine plant characteristics associated with resistance. In this research, a total of 63 rice lines were evaluated in the field under natural infestation conditions during 2016- 2017. The lines exhibited considerable variation for plant height (84.30-149 cm), stem diameter (3.7-6.3 mm), panicle length (21.1-32.9 cm), number of larvae (3.83-69.50), growth period (108-138 days), white heads infestation (1.11-11.72 %) and grain yield (3.7-8.2t.ha-1)in relation to the mentioned pest. The results showed that the white heads infestation percent had significantly correlated with plant height stem diameter and panicle length. And also, there was a significantly correlated the decrease of grain yield by increasing the stem diameter, more infestation and white heads. The cluster analysis based on the studied morphological characteristics showed that all genotypes were classified into three groups. So that, 8, 26 and 29 genotypes was located in A, B and C classes, respectively. Among all the genotypes, the lines of the third group (Class C) can be used as a source for breeding programs to achieve the new rice cultivars which is to be tolerant to rice striped stem borer pest.

  Keywords: Integrated Management, Rice, Striped stem borer, resistant
 • Masoud Arbabi *, Gholam Ali Akabarzadeh-Shokat, Hussein Karbalaei Khiavi, Mohammad Saeid Imami, Hashem Kamali, Mojtaba Khani Pages 299-308

  Most of new acaricides evaluation were demanded against apple mite pest’s orchards in Iran. Effects of flufenzin 200 SC doses (0.2 and 0.3ml/lit) against Panonychus ulmi and Tetranychus urticae in apple orchards of Ardebil, West Azerbaijan, Khorasan Razavi and in Esfahan provinces were investigated during 2014 respectively. Other registered acaricides such as Spirodiclofen 240 SC, bifenazate 24% SC, fenpropathrin 10% EC, fenproximate 5% SC along with1.5% liquid detergent soap, water sprayed in control treatment were used in this study. Random apple leaves sampling at weekly interval followed from middle month of May and by observing mean 5 active mite stages on 30% of the collected leaves, treatments carried out at early morning hours. Efficiency of each treat done by random 40 leaves from middle part of apple trees collected at interval of one day before and 3,7,14, 21 days after treatment respectively. Mean mortality% analysis done by SAS software and ranked them according Duncan method. The higher P. ulmi mortality% by 0.2 ml/l of flufenzin dose treat recorded 92.45% and 95.82% at 3rd and 7th days after in Ardebil and reduced to 55.79% at 21st day respectively. Maximum P. ulmi mortality% caused by 0.3 ml/l of flufenzin dose recorded 86.47% and 81.79% at 14th and 21th days after in Mashhad area and on T. urticae observed between 66.07% to 72.17% during 3rd to 21st days after treatment in Esfahan. Highest mite pest control among registered acaricidal received for spirodiclofen acaricide and effects of all of them in comparison to earliest record found in reduction. Results indicated that by 480 g a.i. of flufenzin spraying in hectare under low mite pest incidence effective control in apple orchard expected.

  Keywords: Flufenzin, Dose, Apple mite pests, Control
 • BENCHEIKH Amor, ROUAG Noureddine *, BOUTALBI Walid, BELABED Imane Pages 309-324

  Several species of Fusarium infect durum wheat plants in the eastern part of Algeria. Endophytic fungus from random wheat seeds were sampled from fifty locations in eastern Algeria and shows the existence of Fusarium chlamydosporum regarding the macroscopic and microscopic characteristics. Molecular identification using EF1 and ITS1 primers were confirmed the presence of Fusarium chlamydosporum for the first time on durum wheat seeds in Algeria. The pathogenicity test was carried out on three durum wheat varieties for determining the effect of this isolate on the coleoptile and basal part of durum wheat. The results show that F.chlamydosporum had a negative impact on seed germination of the three varieties tested. Indeed, the reduction in germination varies between 85 and 92% reduction on GTAdur and Waha varieties, respectively. More, F.chlamydosporum caused a reduction in coleoptiles length in all varieties ranging from 60.97 to 70.05% in GTAdur and Waha, respectively. On the other hand, it showed a very different impact on plant growth parameters. Thus, the action was much more pronounced on reducing the root system length and the fresh weight of the vegetative system of Waha variety equal to 75.04 and 71.15%, respectively, and it is notable for the fresh weight of the root system of Bousselam variety. These very high levels of infectivity prompt us to reconsider our vision for this species of Fusarium in treatment and certification programs.

  Keywords: Fusarium Chlamydosporum, Crown Rot, Dumping, durum wheat, Algeria