فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سکینه جعفری* صفحات 1-26

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های جهانی شدن دانشگاه در نظام دانشگاهی ایران ازنظر صاحب‌نظران بود. روش شناسی: پژوهش از نوع کیفی و روش آن مصاحبه بود. مشارکت کنندگان پژوهش، صاحب‌نظران و متخصصان آموزش عالی در حوزه جهانی‌شدن دانشگاه بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند تا رسیدن اشباع نظری با 21 نفر از آن ها مصاحبه عمیق صورت گرفت.

  یافته ها

  پس از گردآوری داده ها، فرایند پالایش، بازخوانی، دسته بندی و ارایه یافته ها از طریق فن تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه ها صورت گرفت. ملاک های ارزیابی پژوهش کیفی، شامل اعتمادپذیری (معادل روایی درونی در پژوهش کمی)، انتقال پذیری (معادل روایی بیرونی در پژوهش کمی)، قابلیت اطمینان (معادل پایایی) و تایید پذیری (معادل عینیت)، بررسی و بر اساس آن، روایی و پایایی پژوهش تایید شد. بر اساس نتایج پژوهش، الگویی شامل 6 عامل (جهانی شدن فرهنگ؛ جهانی شدن سیاسی؛ جهانی شدن اقتصاد؛ جهانی شدن اجتماعی؛ جهانی‌شدن علمی؛ جهانی شدن مدیریت) و 26 مقوله ترسیم شد که برای جهانی شدن دانشگاه باید موردتوجه قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، دانشگاه، نظام دانشگاهی
 • زینب گل پیچ*، علی اکبر سلیمانیان، زکیه امانی صفحات 27-58

  کاریابی به‌عنوان الگویی از رفتارهای هدفمند، ارادی و خود نظم‌دهنده باهدف دستیابی به اشتغال تعریف‌شده است. این مفهوم تحت تاثیر عوامل و پیش‌بینی کننده های متعددی قرار دارد که از بین این عوامل نقش حمایت اجتماعی در پژوهش های مختلف موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نقش مهم اعضای هییت‌علمی دانشگاه ها در ارتقای مسیر شغلی و به‌طور خاص فرایند کاریابی دانشجویان، هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک فارغ‌التحصیلان دانشگاه از چگونگی تاثیرگذاری اساتید بر فرایند کاریابی آن‌ها می باشد. این پژوهش یک مطالعه کیفی با طرح پدیدارشناسی تفسیری می باشد. تعداد مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 11 نفر (7 مرد و 4 زن) از فارغ‌التحصیلان دانشگاه بجنورد می‌باشند که علاوه بر اشتغال به کار، نمره ی آن‌ها در مقیاس های فعالیت کاریابی و خودکارآمدی کاریابی نیز یک انحراف معیار بالاتر از میانگین باشد. مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و ملاک محور انتخاب گردید و سپس داده ها با استفاده از روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و از طریق روش دیکلمن کدگذاری و تحلیل گردید. فرایند کدگذاری در قالب کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل مصاحبه ها منجر به استخراج 440 کد اولیه، 11 مفهوم و 5 مقوله گردید این مقوله ها که درواقع منعکس‌کننده ادراک فارغ‌التحصیلان از چگونگی تاثیرگذاری اساتید بر فرایند کاریابی آن‌ها می باشد عبارت‌اند از رشد خودکارآمدی کاریابی، حمایت روان شناختی، پشتیبانی‌های تخصصی، پرورش نگرش کاریابی و ارتقای راهبردهای کاریابی. عوامل احصاء شده از فرایند تحلیل مصاحبه ها، ضمن تاکید بر نقش اعضای هییت‌علمی در فرایند کاریابی فارغ‌التحصیلان، بیانگر این مطلب است که روابط بین اعضای هییت‌علمی و دانشجویان دربرگیرنده‌ی تلویحاتی مانند ارتقاء نگرش های واقع‌بینانه نسبت به کاریابی، افزایش حمایت اجتماعی ادراک‌شده در مسیر کاریابی، افزایش توانمندی های زمینه ای برای اشتغال، غنی شدن راهبردهای جستجوی شغل و افزایش باور به توانمندی های فردی برای کسب شغل، می باشد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، کاریابی، اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان دانشگاه
 • حسین قدرتی*، فاطمه مقصود زاده صفحات 59-83

  تحقیق حاضر باهدف بررسی مشکلات اجتماعی دانشجویان دختر با توجه به سبک زندگی خوابگاهی و مقایسه آن با رخداد آسیب در شرایط زندگی به همراه خانواده در سال 1397 انجام‌گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش تحلیل داده با کدگذاری نظری مبتنی بر نظریه زمینه‌ای است. نمونه آماری آن شامل 14 دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری بوده که به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی هدفمند انتخاب شدند. به‌موازات نمونه‌گیری، تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از همان نمونه اول آغاز شد و جمع‌آوری داده تا جایی ادامه یافت که اشباع نظری در خصوص سوالات تحقیق حاصل گردید. داده‌های پژوهش حاضر از طریق مصاحبه‌های عمیق فردی و نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردیدند که برای ارزیابی روایی، دقت و پایایی این داده‌ها از معیار مقبولیت و همسانی استفاده‌شده است. مطابق یافته‌های پژوهش، 8 مقوله: برچسب‌های اجتماعی در محل زندگی، هنجارهای کنترلی خانواده، محدودیت‌های محیطی، عدم استقلال و نداشتن آزادی عمل، تناقض سنت‌ها باارزش‌های جامعه امروزی، تضاد عقاید با اعضای خانواده، فاصله‌گیری از خود واقعی، طبیعی شدن آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان مشکلات زندگی خوابگاهی جمع‌بندی شد. مفاهیم استخراج‌شده نشان می‌دهد که سبک زندگی خوابگاهی پیامدهای مثبتی در ابعاد فردی برای این دانشجویان دختر به همراه داشته است ازجمله: افزایش استقلال فردی در زندگی خوابگاهی، مدیریت هزینه‌های اقتصادی، بالا رفتن قدرت درک و مدارا، بهبود تعاملات اجتماعی. مقوله هسته‌ای پژوهش مدیریت خود در شرایط متناقض است. به‌طورکلی نتایج تحقیق بیان‌گر این است که آزادی و استقلال عمل افراد در زندگی خوابگاهی بیشتر از زمانی است که به همراه خانواده زندگی می‌کنند و اکثر دانشجویان علی‌رغم وجود مشکلات زندگی خوابگاهی، این سبک زندگی را بر زندگی به همراه خانواده ترجیح می‌دهند.

  کلیدواژگان: زندگی خوابگاهی، دانشجویان، مشکلات اجتماعی
 • حمیرا ترجانی*، ابراهیم صالحی عمران، کورش فتحی واجارگاه صفحات 85-117

  هدف این پژوهش دریافت تجربه زیسته ی هییت‌علمی از وضعیت هویت های آکادمیک بود؛ و این‌که چگونه رویکردهای نوین برنامه ریزی مبتنی بر مدیریت گرایی، گسست هویت های آکادمیک را به وجود می آورد. روش پژوهش تیوری داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه کیفی عمیق با 16 نفر از اعضای هییت‌علمی دانشگاه مازندران، دانشگاه علامه، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم که قبلا یا در حال حاضر پست های مدیریتی داشته و دارند، به شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند جمع‌آوری شد. در هر مصاحبه به روش گلوله برفی، اطلاع رسانان کلیدی از سوی مصاحبه شوندگان معرفی می شدند. فرایند جمع آوری دادها تا مرحله اشباع ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم‌افزار maxqda انجام شد و مقوله های اصلی شامل موجبات علی، عوامل درون دانشگاهی، عوامل برونی، راهبردها و پیامدها پدیدار گشته و بر مبنای آن نمودار پارادایمی حاصل از پژوهش شکل گرفت. یافته ها نشان داد که رویکردهای نوین برنامه ریزی تحت آموزه های نولیبرال است که بر مبنای آن اهمیت درآمدزایی، در جهت کاهش هزینه ها برجسته می شود؛ اما این تنها یکی از دلایل گسست هویت های اکادمیک است و علل متعددی که درمجموع فضای تاخیری جامعه و آموزش عالی را به وجود می آورد، گسست هویت های آکادمیک را رقم می زند. تشریح فضای تاخیری جامعه و برنامه ریزی آموزش عالی به همراه عوامل درونی و برونی، راهبردهایی را به وجود آورد که درمجموع به پیامدها در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی منجر شد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی آموزش عالی، گسست هویت های آکادمیک، مدیران دانشگاهی، هیئت علمی
 • جعفر ترک زاده*، فاطمه زینعلی، مهدی محمدی، قاسم سلیمی صفحات 119-142

  هدف پژوهش حاضر، توسعه چارچوب ظرفیت سازمانی دانشگاهی بود. روش پژوهش، فراترکیب کیفی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) بود. در گام اول، سوال پژوهش در مورد توسعه چارچوب ظرفیت دانشگاهی مطرح و بر اساس آن اعضای تیم فراترکیب مشخص شدند. در گام دوم و سوم، 63 پژوهش کیفی از میان 120 پژوهش از پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی جستجو و معیارهای شمول مقالات مشخص گردید. در گام چهارم، با تجزیه‌وتحلیل داده ها، 104 مضمون پایه مرتبط با ظرفیت دانشگاهی استخراج گردید. بر آن اساس در گام پنجم، 104 مضمون پایه در 19 مضمون سازمان دهنده سطح اول شامل آموزش؛ پژوهش؛ خدمات اجتماعی؛ بهره وری؛ فناوری؛ ساختار سازمانی؛ نظارت و ارزیابی؛ مدیریت منابع انسانی؛ شایستگی های منابع انسانی؛ توان پاسخگویی؛ مالی؛ نظام برنامه ریزی؛ مدیریت دانشجویان؛ امکانات و تسهیلات؛ مسیولیت های شغلی اعضای هییت‌علمی؛ فرهنگ‌سازمانی؛ برنامه درسی و رهبری تغییر قرار گرفتند. در مرحله بعد، مضامین سازمان دهنده سطح اول در 5 مضمون سازمان دهنده سطح دوم شامل مدیریت استعداد؛ زیرساخت ها؛ ماموریتی؛ فرآیندی و عملکرد سازمانی طبقه بندی شدند. در انتها نیز، شبکه مضامین ظرفیت سازمانی دانشگاهی ترسیم گردید. در گام ششم، یافته ها اعتبار یابی شدند و پس از تایید، در گام هفتم ارایه گردیدند. چارچوب توسعه داده‌شده در این پژوهش، امکان ارزیابی ظرفیت سازمانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: ظرفیت سازمانی، آموزش عالی، دانشگاه، فراترکیب
 • ابوالقاسم بحری کمیشانی*، رشید ذوالفقاری زعفرانی، حسن شهرکی پور صفحات 143-167

  پژوهش حاضر در سال 1398 باهدف شناسایی ارایه الگوی مناسب ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای با تاکید بر منابع انسانی انجام شد. این مقاله درصدد است به این سوال پاسخ دهد چه مدلی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای با تاکید بر منابع انسانی می‌توان ارایه کرد؟ برای پاسخ به آن در این تحقیق با روش توصیفی -پیمایشی از نوع داده بنیاد (کیفی و کمی) دیدگاه‌های 16 نفر از صاحب‌نظران مشغول به کار در دانشکده‌های دانشگاه فنی حرفه‌ای، از طریق مصاحبه و دیدگاه 245 نفر از مدیران، اعضای هییت‌علمی، کارکنان این دانشگاه‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بررسی‌شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد پنج مولفه، زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف‌پذیری، برای ارزیابی عملکرد، مشفقانه، مقابله‌ای برای رویکرد آموزش، محیط عمومی فنی و حرفه‌ای، قوانین دولتی، مطالبات مردمی، ارزش‌های اسلامی، بلوغ فنی و حرفه‌ای برای زمینه، سرمایه انسانی، منابع مالی، دانش مداری، ساختاری برای عوامل فنی حرفه‌ای، برنامه‌ای، موردی، فوق‌العاده برای استراتژی‌های ارزیابی، ارتقای سلامت جامعه، ارتقای رضایت‌مندی عمومی برای اثربخشی، نظارت بر حسن جریان، نظارت بر اجرای صحیح برای کارایی است.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد آموزشی، منابع انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای
|
 • Sakineh Jafari* Pages 1-26

  The purpose of this study was to Identify the components of universities in the Iranian academic system from the viewpoints of experts. The research was qualitative and the method was interview. The Participants of the study was experts and scholars in higher education in the field of globalization of higher education that 21 people were interviewed based on purposive sampling until reaching the theoretical saturation. After collecting the data, the process of refining, retrieval, categorization and presentation of the findings was carried out by analyzing the qualitative content of the interview texts. Qualitative research evaluation criteria including trustworthiness (equivalent to internal validity in quantitative research), transformability (equivalent to external validity in quantitative research), dependability (equivalent to reliability) and confirmability (equivalent to objectivity) were investigated and accordingly, validity and reliability of the study were confirmed. Based on the results of the study, a pattern consisting of six factors (cultural globalization, political globalization, economic globalization, social globalization, scientific globalization, management globalization) and 26 categories has been drawn that should be taken into consideration for globalization of university.

  Keywords: globalization, university, academic system
 • Zeinab Golpich* Pages 27-58

  Finding Job is defined as a pattern of voluntary, purposeful, self-regulating behaviors aiming at achieving employment. This concept is influenced by various factors and predictors among which the role of social support has been examined in various research. Concerning the important role of universities faculty members on the improvement of career path and students’ job search process, as an especial, current research aims at examining the perception of the university graduates on how professors influence their job search process. With regard to the current research nature, this research is a qualitative one with the interpretative phenomenological design. Participants consist of 11 individuals (7 males and 4 females) among graduates of Bojnord University whose, besides employment, scores on job search activity and job search self-efficacy scales are one standard deviation higher than mean. The participants were selected by purposeful and criterion- driven sampling method. Then, data were collected by a semi-structural interview and were coded and analyzed by Dicklman method. The coding process was analyzed in the form of primary codes, concepts, and categories. The results of the interviews’ analysis led to extracting 440 primary codes, 11 concepts, and 5 categories. These categories, which are indeed reflective of perception of the graduates on how professors influence their job search process, are fostering job search self-efficacy, psychological support, specialized support, nurturing job search attitude, and improving job search strategies. Factors counted from interviews’ analysis process while emphasizing the role of faculty members on the graduates’ job search process, is suggestive of the fact that the relationship between faculty members and students contains implications such as improvement of realistic attitudes toward job search, increase of perceived social support toward job search, an increase of background capabilities for employment, enriching job search strategies and increase of belief in individual capabilities to achieve a job.

  Keywords: phenomenology, job search, faculty members, Graduates
 • Fatemeh Maghsodzadeh Pages 59-83

  The purpose of this study was to investigate the social problems of female students focusing on a comparison between the dormitory lifestyle and living together with their family. Based on qualitative approach and through the grounded theory method and snowball sampling, 14 students were interviewed. Analysis of data started from the first case and collecting data continued until theoretical saturation was realized.  Analysis of data resulted in 8 categories: social tags in living place, controlling norms of family, environmental limits, lack of independence and freedom, contradiction of traditional norms with present social values, conflict of ideas with family members, distance from real self, normalization of social pathologies as social problems of dormitory life. The extracted concepts indicate that the dormitory lifestyle has some individual positive consequences for female students including more personal independence in the dormitory, management of economic costs, achieving more tolerance and improvement of social interactions. In sum, this research indicated that freedom and independence of the students in the dormitory are more than when they live with their family. Despite the difficulties in the dormitory, most students prefer dwelling life to family life.

  Keywords: dormitory life, students, social problems
 • Homeyra Tarjani*, Ebrahim Salehi Omran, Kurosh Fathi Vajargah Pages 85-117

  The purpose of the research was to gain the lived experience of the faculty from the status of academic identities; and how new approaches to planning based on managerialism create the schism of academic identities. The research method was grounded theory. Data were collected through in-depth qualitative interviews with 16 faculty members based on theoretical and purposeful sampling, at Mazandaran University, Allameh University, Institute for Research and Planning in Higher Education, and the Institute for Cultural and Social Studies of the Ministry of SRT, which previously or currently hold management positions. In each interview by snowball sampling. ,key informants were identified by the interviewers. The data collection process continued until saturation was happened. Using Maxqda software, data analysis was performed in three stages of open coding, axial and selective coding and the main categories including causal conditions, intra-academic factors, extra-academic factors, strategies, and concequences emerged and based on the paradigm diagram derived from the study. The findings showed that modern approaches to planning are based on neoliberal doctrine, whereby the importance of monetization is emphasized in terms of cost savings. However, this is only one reason for the schism of academic identities, and the numerous causes ultimately create the delay space of society and higher education that have been yield to academic identity schism. Describing the delay space of the society and the planning of higher education, along with internal and external factors, created strategies that led to consequences at the individual, organizational, and social levels.

  Keywords: Higher Education Planning, Faculty, Academic Manager, Academic Identity schism
 • Jafar Torkzadeh*, Fatemeh Zeinali, Mehdi Mohammadi, Ghasem Salimi Pages 119-142

  The purpose of this study was to develop a framework for the organizational capacity of academic centers. The research method was the Seven-level qualitative Meta-synthesis of Sandelowski and Barros (2007). In the first step, the research question was raised about the development of the academic capacity framework, according to which the meta-synthesis team members were identified. In the second and third steps, 63 qualitative researches was selected among 120 researches that were searched from foreign and domestic academic bases and the criteria for inclusion of articles were determined. In the fourth step, by analyzing the data, 104 Basic themes related to academic capacity were extracted. Accordingly, in the fifth step, 104 Basic themes in 19 first level organizer themes include education; research; social services; efficiency; technology; organizational structure; monitoring and evaluation; managing human resources; competencies Human resources; Accountability; financial; planning system; student management; facilities; job responsibilities of faculty members; organizational culture; environmental relations; curriculum and leadership change. In the next step, the organizers of the first level in the 5 themes of the second level organizer include talent management; infrastructure; mission; process and organizational performance. Finally, a network of academic capacity building themes was drawn up. On step six, the findings were validated and presented on step seven after confirmation. The framework developed in this study provides an opportunity to evaluate the organizational capacity of universities and higher education institutions that was not possible before.

  Keywords: Organizational Capacity, Higher Education, University, Framework, meta-synthesis
 • Abolghasem Bahri Kemshani*, Rashid Zolfghari Zafrani, Hasan Shahrakipor Pages 143-167

  this study was conducted in 1398 with the aim of recognizing the appropriate pattern of assessment and monitoring the educational performance of technical and professional colleges with emphasis on human resources. in order to answer it in this study, qualitative research with the descriptive - survey method was conducted with the views of 16 experts working in vocational school, through interviews, and then the  outlook of 245 people, faculty members, employees of these universities have been investigated through questionnaire. Studies have shown that the component, time, cost, quality, flexibility, flexibility, quality, competence, technical maturity, public law, social values, technical maturity, technical maturity, vision for effectiveness, promotion of public satisfaction for effectiveness, monitoring of flow, monitoring, and performance monitoring are effective for performance evaluation.

  Keywords: Evaluation, Monitoring of Educational Performance, Human Resources, Faculties of Vocational-Technical University