فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال نهم شماره 4 (پیاپی 44، مرداد و شهریور 1399)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 44، مرداد و شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا شخمگر*، علیرضا رجائی، محمدحسین بیاضی، سعید تیموری صفحات 1-11
  مقدمه

  مشکل ناباروری به عنوان مساله ای تنش زا با مشکلات روانشناختی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر گروه درمانی شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر با روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری کلیه زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی  شهر قاین در سال1398 انجام شد. از بین آن ها زنانی که رضایت زناشویی پایین داشتند  با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه 17 تن به عنوان گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. داده ها  به کمک "مقیاس رضایت زناشویی انریچ "Enrich Marital Satisfaction Scale)) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از گروه  مداخله و کنترل کسب شد. روایی محتوایی، صوری و نیز پایایی مقیاس با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام شد. گروه درمانی شناختی-رفتاری در 10 جلسه 90 دقیقه ای به گروه مداخله ارایه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شد.

  یافته ها

  اثرآموزش گروه درمانی شناختی - رفتاری بر خرده مولفه های رضایت زناشویی(پاسخ قراردادی، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، مساوات طلبی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج وفرزندان و جهت گیری عقیدتی) در زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی در سطح p<0/05 معنا دار است.

  نتیجه گیری

  گروه درمانی شناختی- رفتاری، منجر به افزایش رضایت زناشویی زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی می شود. لذا باید به آموزش گروه درمانی شناختی-رفتاری برای افزایش رضایت زناشویی زوجین نابارور توجه شود.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، شناختی-رفتاری، ناباروری
 • منیژه کرمی، افسانه ادریسی* صفحات 12-22
  مقدمه

  تعهد اخلاقی ازاساسی ترین عوامل نظم وسلامت اجتماعی درجوامع می باشد و عوامل بسیاری در رعایت آن موثر است. هدف مطالعه حاضر تعیین همبستگی عوامل اجتماعی-فرهنگی با تعهد اخلاقی در شهروندان شهر ابهر بود.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر ابهربود. برای برآورد تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 411  تن با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته "پرسشنامه عوامل اجتماعی فرهنگی تعهد اخلاقی"  ((Socio-Cultural Moral Commitment Factors Questionnaireو"مقیاس تعهد اخلاقی" (Moral Commitment Scale)انجام شد. روایی محتوا کیفی و پایایی به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  عوامل اجتماعی-فرهنگی(احساس ناامنی، احساس بی عدالتی واحساس نابرابری، اعتماد اجتماعی) با تعهد اخلاقی همبستگی دارند. متغیر تعهد اخلاقی به میزان032/0 توسط متغیر احساس نابرابری و04/0 توسط متغیراعتماد اجتماعی و09/0  توسط متغیر احساس ناامنی و 07/0 توسط متغیر بی عدالتی تبیین می شود.

  نتیجه گیری

  بین متغیرهای احساس ناامنی، احساس بی عدالتی، احساس نابرابری و اعتماد اجتماعی و تعهد اخلاقی همبستگی معنادار وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود در جهت کاهش احساس ناامنی ، بی عدالتی و تقویت اعتماد اجتماعی شهروندان تعهد اخلاقی را در جامعه تقویت شود.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی - فرهنگی، تعهدات اخلاقی
 • سکینه فرهادی، گل بهار آخوندزاده* صفحات 23-32
  مقدمه

  تفاوت های فرهنگی موجود در بین پرستاران بر شیوه کاری آن ها تاثیر می گذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی هوش فرهنگی با اخلاق کاری و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی-همبستگی بر روی پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان در سال 1396 با روش نمونه گیری تصادفی ساده به روش قرعه کشی انجام بر روی 165 تن انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه "مشخصات جمعیت شناختی، "پرسشنامه هوش فرهنگی"(Cultural Intelligence Questionnaire) و "سیاهه اخلاق کار حرفه ای" (Occupational Work Ethic Inventory (OWEI)بود. روایی این دو ابزار با روش روایی محتوا و پایایی آن باروش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت. داده ها با نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  میزان هوش فرهنگی 95/16±42/95 و میزان اخلاق کاری پرستاران12±97/48 می باشد. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معنا داری را بین این دو متغییر نشان نداد (03/0-=rو61/0=P).آزمون یو من ویتنی بین میانگین اخلاق کاری با جنس اختلاف معنا داری را نشان داد (03/0=P) طوری که مردان اخلاق کاری بیشتری از زنان داشتند.

  نتیجه گیری

  علی رغم هوش فرهنگی بالادر پرستاران، میزان اخلاق کار حرفه ای را پایین نشان می دهد. همچنین بین هوش فرهنگی با اخلاق کاری اختلاف معنا داری را نشان نداد. پیشنهاد می شود مسیولین و دست اندرکاران بهداشتی در برنامه های آموزشی با توجه به پایین بودن اخلاق حرفه ای توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، اخلاق کاری، پرستاران
 • مقایسه نیروهای عکس العمل زمین و میزان بار وارد شده هنگام فرود متقاطع در افراد با عارضه کف پای صاف و افراد سالم
  محمدرضا جهانی، علی جلالوند*، نگین سلطانی، کیوان کاکی صفحات 33-44
  مقدمه

  بررسی عوامل خطر زا هنگام فرود متقاطع در افراد با عارضه کف پای صاف ناشناخته اند. لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه نیروهای عکس العمل زمین هنگام فرود متقاطع در افراد مبتلا به کف پای صاف  و افراد سالم می باشد.

  روش کار

  روش مطالعه توصیفی-مقایسه ای می باشد. 12 مرد سالم(سن: 63/5±47/23؛ قد: 87/3±66/178؛ وزن: 61/13±31/714) و 12 مرد مبتلا به کف پای صاف(سن: 45/4±67/24؛ قد: 64/5±12/176؛ وزن: 27/11±62/765) در این مطالعه شرکت کردند. بر اساس شاخص ارتفاع قوس کف پا به 2 گروه سالم و سالم با کف پای صاف تقسیم شدند. نیروی عکس العمل زمین هنگام فرود متقاطع با استفاده از یک صفحه نیرو (1000 هرتز) اندازه گیری شد. سپس شاخص های کینتیکی شامل اوج نیروهای عکس العمل زمین و زمان رسیدن به آن هاو نرخ بارگذاری توسط نرم افزارهای وایکان نکسوس و پلیگان استخراج گردید. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23  تحلیل شد .

  یافته ها

  افراد مبتلا به کف پای صاف مولفه های عمودی نیروی عکس العمل کمتری(FZ1,2,3) هنگام فرود متقاطع در مقایسه با افراد سالم دارند (05/0<P) . زمان رسیدن به حداقل نیروی عمودی عکس العمل(دره) در لحظه تماس پنجه پا با زمین (TFZ2) در افراد مبتلا به عارضه کف پای صاف سریع تر است (022/0=P).

  نتیجه گیری

  افراد مبتلا به کف پای صاف میزان نیروی عکس العمل عمودی کمتر و زمان رسیدن به نیروی عکس العمل سریعتری نسبت به افراد سالم داشتند و این عوامل به عنوان یک عامل خطر زا در افزایش شکستگی استخوان های 1-3 کف پا و پیچ خوردگی مچ پا در نظر گرفته می شود. لذا پیشنهاد می شود راهکارهای پیشگیری از این عوامل خطر در فعالیت و بازتوانی آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: کف پای صاف، فرود متقاطع، نیروی عکس العمل، نرخ بارگذاری
 • سعید جهانیان*، محبوب محمدی کمار سفلی صفحات 45-57
  مقدمه

  سازگاری اجتماعی و پییشرفت تحصیلی دانش آموزان نیازمند به درگیر شدن در یادگیری و خودکارآمدی آنها در تحصیل می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش الگوی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، اهداف پیشرفت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بودند که در سال تحصیلی 97- 96 مشغول تحصیل بودند. 547 تن به عنوان نمونه به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و وارد پژوهش شدند. برای گردآوری داده ها از "مقیاس کارآمدی دانش آموز مورگان-جینکز" (Morgan-Jinks Student Efficacy Scale)، "پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ" (Zarang Educational Conflict Questionnaire)، "پرسشنامه هدف پیشرفت "(Achievement Goal Questionnaire) و "سیاهه سازگاری" (Adjustment Inventory) استفاده شد. داده ها به وسیله نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بین سازگاری اجتماعی، اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی (به استثنای مولفه اجتنابی) با خودکارآمدی  تحصیلی با 99% اطمینان همبستگی معنادار وجود داشت. متغیر مذکور به ترتیب مقدار (49/0، 37/0، 21/0) از واریانس خودکارآمدی تحصیلی را تبیین کرد. شاخص های برازش نیز پس از اصلاح الگو، در حد مطلوب بودند (074/0).

  نتیجه گیری

  همبستگی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با اهداف پیشرفت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان در الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. پیشنهاد می شود که بر روش های آموزشی با توجه به خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان و درگیری تحصیلی تاکید شود تا پیشرفت و سازگاری اجتماعی در یادگیرندگان حاصل گردد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی، اهداف پیشرفت، سازگاری اجتماعی
 • گلسا پاتراس، فاطمه صفدری، حانیه جعفری، سما رفیعی، آزیتا فتح نژادکاظمی* صفحات 58-67
  مقدمه

  ناباروری و درمان های مرتبط، با ایجاد فشارهای روانی و جسمی، اثرات منفی بر وضعیت سلامتی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین همبستگی میزان سواد سلامت و رضایت جنسی در زنان نابارور بود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی در سال 1398 در درمانگاه ناباروری بیمارستان الزهرای تبریز انجام گرفت. 390 تن به صورت در دسترس و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی اجتماعی، "پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایرانی"Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) و "پرسشنامه رضایت جنسی" (Sexual Satisfaction Questionnaire(SSQجمع آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه ها و نسبت روایی محتوا براساس جدول لاوشه 62/0 بود که قابل قبول بودند. پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 30 تن از زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری به ترتیب برای "پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایرانی" و "پرسشنامه رضایت جنسی"، 87/0 و 85/0مشخص شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22  استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین(انحراف معیار) سواد سلامت و رضایت جنسی به ترتیب 68/ 72 ± 3/14 و 23/57 ± 15/10 بود. ارتباط مثبت و معنی داری بین نمره کل میزان سواد سلامت و رضایت جنسی مشاهده شد(001/0>P).
   

  نتیجه گیری

  سواد سلامت همبستگی مثبت با میزان رضایت جنسی در زنان نابارور داشت. توصیه می شود؛ برنامه ها و مداخلات تدوین شده در زنان نابارور در راستای افزایش میزان سواد سلامت صورت گیرد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، ناباروری، رضایت جنسی، زنان
 • همبستگی هوش هیجانی با فرسودگی ناشی از داوری در داوران زن فوتبال ایران
  حمیدرضا صفری جعفرلو*، جمیله کشاورز، مهدی بشیری صفحات 68-77
  مقدمه

  داوری در فوتبال، از شغل هایی است که در معرض هیجان های بالا، می تواند پیامدهای منفی برای سلامتی داوران در پی داشته باشد. بنابراین ، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان همبستگی هوش هیجانی و فرسودگی ناشی از داوری در داوران زن فوتبال ایران بود. 

  روش کار

  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی بود . تعداد جامعه 51 داور زن شاغل در لیگ فوتبال سال 1395 بانوان بود که با توجه به تعداد کم جامعه، نمونه آماری برابر با کل جامعه لحاظ گردید. جهت جمع آوری داده ها از "آزمون خود گزارشی هوش هیجانی شاته " (The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test) (SSEIT) و "سیاهه فرسودگی ناشی از داوری" (Burnout Inventory for Referees) استفاده شد. روایی صوری با نظر متخصصان و پایایی ابزارها به روش ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.  

  یافته ها

  بین فرسودگی ناشی از داوری با مولفه های خوش بینی و تنظیم هیجان (59/0- r=) و همچنین ارزیابی و ابراز هیجان (31/0- r=) همبستگی معناداری وجود دارد (05/0>P). اما بین مولفه کاربرد هیجان (10/0- r=) و فرسودگی شغلی داوران همبستگی معناداری وجود ندارد (05/0P>). همچنین، بین هوش هیجانی (43/0- r=) و فرسودگی ناشی از داوری در داوران همبستگی معناداری در جهت منفی وجود دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  افزایش هوش هیجانی با کاهش فرسودگی ناشی از داوری در داوران زن همبستگی دارد. پیشنهاد می گردد از  آموزش های مناسب  جهت افزایش هوش هیجانی و کاهش فرسودگی ناشی از داوری در داوران زن شاغل در لیگ فوتبال استفاده شود.

  کلیدواژگان: فرسودگی، هوش هیجانی، داور، فوتبال، زن
 • اثربخشی «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» بر تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی در زندانیان
  شاهرخ ولی زاده، بهنام مکوندی*، سعید بختیارپور، فریبا حافظی صفحات 78-89
  مقدمه

  ارتقاء سلامت روانشناختی زندانیان یکی از برنامه های سازمان زندان ها می باشد که این برنامه ها سبب پیشگیری از تکرار جرم و امنیت اجتماعی می شود. مطالعه حاضر با هدف اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" بر تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی در نمونه ای از زندانیان انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر کلیه زندانیان جرایم غیر مالی در زندان مرکزی شهر اهواز در سال 1398 بودند.  نمونه پژوهش 30 تن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از بین متقاضیان واجد شرایط برای شرکت در "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" انتخاب و به صورت تصادفی ساده (به صورت قرعه کشی) به دو گروه مداخله و کنترل (در هر گروه 15 تن) اختصاص یافتند. ابزارهای پژوهش " مقیاس انعطاف پذیری شناختی" (Cognitive Flexibility Scale) و "مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون" (Connor and Davidson Resilience Scale) بود. روایی محتوا  به روش کیفی و همسانی درونی به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  انجام شد. پس از دریافت پیش آزمون، مداخله در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه مداخله اجرا شد و در گروه کنترل مداخلات معمول خود را دریافت کردند. تحلیل داده ها با نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.

  یافته ها

  روند تغییرات در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در مراحل سنجش در متغیرهای تاب آوری (001/0=P، 475/33=F) و انعطاف پذیری شناختی (001/0=P، 656/18=F) به طور معنا دار متفاوت بوده است (05/0>P) و به ترتیب حدود 54% و 40% درصد از تفاوت های مشاهده در متغیرهای تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی ناشی از عضویت گروهی (مداخله) می باشد. جهت مقایسه این تغییرات در روند زمان از آزمون تبعی بن فرونی استفاده شد. تغییرات بین پیش آزمون با پس آزمون، پیش آزمون با پیگیری و پس آزمون با پیگیری فقط در گروه مداخله معنا دار است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی زندانیان را افزایش می دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود از این روش به منظور افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری شناختی در زندان ها استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری، زندانیان
|
 • Zahra Shokhmgar*, Alireza Rajaei, Mohamadhossein Beyazi, Saeed Teimour Pages 1-11
  Introduction

  The problem of infertility as a problem is also associated with many psychological problems. The aim of this study was to determine the effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on marital satisfaction in infertile women applying for IVF.

  Methods

  The present study was performed by quasi-experimental method with pre-test, post-test design with control group and statistical population of all infertile women applying for IVF in Ghaen city in 1398. Among them, women with low marital satisfaction were selected using targeted sampling and were divided into two groups of 17 as intervention and control groups. The data were obtained using the "Enrich Marital Satisfaction Scale" in two stages, pre-test and post-test from the intervention and control group. The content validity, face and reliability of the scale were performed by Cronbach's alpha coefficient method. Cognitive-behavioral group therapy was presented to the intervention group in 10 sessions 90-minute. Data were analyzed using SPSS. 19. 

  Results

  The effect of group cognitive-behavioral therapy training on the components of marital satisfaction (contractual response, personality issues, marital relationship, conflict resolution, financial supervision, equality, leisure activities, sexual relations, marriage and children and ideological orientation) In infertile women applying for IVF at the p <0.05 level is significant. 

  Conclusion

  Cognitive-Behavioral Therapy leads to increased marital satisfaction in infertile women applying for IVF. Therefore, cognitive-behavioral training should be considered to increase marital satisfaction of infertile couples.

  Keywords: Marital Satisfaction, Behavioral Cognition, Infertility
 • Manizheh Karami, Afsaneh Edrisi* Pages 12-22
  Introduction

  Moral commitment is one of the most political factors of social order and health in societies and many factors are effective in observing it. The aim of the present study was to determine the correlation of socio-cultural factors with moral commitment in citizens of Abhar.

  Methods

  The research method is descriptive-correlation. The statistical population included all citizens over 18 years of age in Abhar city. The Cochran's formula was used to estimate the number of samples, and 411 people were selected by multi-stage cluster sampling. Data collection was performed using the “Socio-Cultural Moral Commitment Factors Questionnaire” and the “Moral Commitment Scale”. The Qualitative content validity and reliability were measured by Cronbach's alpha method. Data analysis was used with SPSS. 22.

  Results

  Socio-cultural factors (feelings of insecurity, feelings of injustice and feelings of inequality, social trust) have been correlated with the variables of moral commitment. The variable of moral commitment is explained as 0.032 by the feeling of inequality and 0.04 by the variable of social trust and 0.09 by the variable of feeling insecure and 0.07 by the variable of injustice.

  Conclusion

  There is a significant correlation between the variables of feelings of insecurity, feelings of injustice, feelings of inequality, and social trust and moral commitment. Therefore, it is suggested to strengthen the moral commitment in the society in order to reduce the feeling of insecurity, injustice and strengthen the social trust of the citizens.

  Keywords: Socio-cultural factors, Moral commitment​​​​​​​
 • Sakine Farhadi, Golbahar Akhoundzadeh* Pages 23-32
  Introduction

  Cultural differences among nurses affect the way they work. Therefore, the present study was conducted to determine the correlation between cultural intelligence and work ethic and its relationship with demographic characteristics in nurses of Golestan Social Security hospitals.

  Methods

  This descriptive-correlational study on social security nurses in Golestan province in 2017 was performed by simple random sampling method on 165 people. The data collection instruments included the Questionnaire of Demographic characteristic, the “Cultural Intelligence Questionnaire” and the “Occupational Work Ethical Inventory” (OWEI). The two instruments were validated by content validation and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient method. The data were analyzed using SPSS. 21.  

  Results

  The level of cultural intelligence is 95.42±16.95 and the work ethic of nurses is 48.97 ± 12. Spearman's correlation coefficient test did not show a significant relationship between these two variables (r = -0.03 and P = 0.61). The Yu Man Whitney test showed a significant difference between the mean sex work ethic (P = 0.03), with men having more work ethic than women.

  Conclusion

  Despite the high cultural intelligence of nurses, the level of work ethic is low. It also did not show a significant difference between cultural intelligence and work ethics. It is recommended that health officials and stakeholders pay special attention to educational programs due to their low professional ethics.

  Keywords: Cultural Intelligence, Work Ethics, Nurses.​​​​​​​
 • Comparison of ground reaction forces and the amount of load introduced during crossover landing in people with flat foot and healthy individuals
  Mohammad Reza Jahani, Ali Jalalvand*, Negin Soltani, Kivan Kaki Pages 33-44
  Introduction

  Investigating the risk factors during single crossover landing in people with flat foot complication is unknown. Therefore, the aim of the present study is to compare the ground reaction forces and the amount of load introduced during crossover landing in people with flat foot and healthy individuals.
    

  Methods

  The study method is descriptive-comparative. Twelve male subjects with low longitudinal arch (age = 24.67 ± 4.45; height= 176.12 ± 5.64; Weight= 765.62 ±11.2) and twenty-two matched healthy control subjects (age=23.47 ±5.63; height= 178.66 ± 3.87; Weight= 714.31 ±13.61) participated in this study. Based on the Arch Height Index (AHI), was divided into two healthy and healthy groups with flat feet. The ground reaction force was measured using a force plate (1000 Hz) during crossover-landing. Then, the kinetic indicators, including the peak of the ground reaction force and the time to reach them and the loading rate, were extracted by Vicon Nexus 1.8.5, Polygon 4.1.2 software. Data were analyzed with SPSS. 23.

  Results

  People with flat feet have fewer vertical ground reaction force (FZ1,2,3) when crossover landing compared to healthy individuals (P <0.05). The time to reach the minimum vertical force of the action photo (valley) at the moment of contact of the toe with the ground (TFZ2) is faster in people with flat foot complication (P = 0.022).

  Conclusion

  People with flat feet had less vertical force, less vertical reaction time, and faster reaction time than healthy people, and these factors were considered as a risk factor for increasing fracture of 1-3 metatarsal and ankle sprain. Therefore, it is recommended to teach strategies to prevent these risk factors in activity and rehabilitation.

  Keywords: Foot flat, Crossover landing, Ground reaction force, Loading rate
 • Saeed Jahanian*, Mahboob Mohammadi Komar Sofla Pages 45-57
  Introduction

  Students' social adaptation and educational achievement require their educational conflict and self-efficacy in education. The aim of this study was to determine the fit of educational self-efficacy model based on educational conflict, goals progress and social adjustment of high school students.

  Methods

  The present study is descriptive-correlational. The statistical population included all second grade high school students in Tehran who were studying in the academic year of 2018-19. 547 students were selected as a multi-stage cluster method and entered the research. To collect data from “Morgan-Jinks Student Efficacy Scale”, “Zerang Educational Conflict Questionnaire”, “Achievement Goal Questionnaire”, and “Adjustment Inventory” was used. Data were analyzed by SPSS. 22.

  Results

  There was a significant correlation between the components of social adjustment, goals progress and educational conflict (excluding the avoidance component) with the educational self-efficacy with 99% confidence. These variables explained the value of educational self-efficacy variance (0.49, 0.37, 0.21), respectively. Fitness indicators were also optimal after pattern correction (0.074).

  Conclusion

  The correlation between educational self-efficacy and educational conflict with the goals progress and social adjustment n in the proposed model is well-suited. It is suggested that teaching methods emphasize student self-efficacy and educational conflict to promote social adjustment in learners.

  Keywords: Educational Self-Efficacy, Educational Conflict, Goals Progress, Social Adjustment
 • Golsa Patras, Fatemeh Safdari, Hanieh Jafari, Sama Rafiei, Azita Fathnezhad Kazemi* Pages 58-67
  Introduction

  Infertility and related therapies have negative effects on health by causing psychological and physical stress. The aim of this study was to determine the correlation between health literacy and sexual satisfaction in infertile women. 

  Methods

  This descriptive-correlational study was performed in 2019 in the infertility clinic of Al-Zahra Hospital in Tabriz. 390 women were included in the study with convenience sampling according to inclusion and exclusion criteria. Data were collected using demographic characteristics Questionnaire, the “Health Literacy for Iranian Adults” (HELIA) and the “Sexual Satisfaction Questionnaire”.The face validity of the questionnaires and the content validity ratio based on the Lawshe's table were 0.62, which were acceptable. The reliability of the questionnaires was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient for 30 infertile women referred to the infertility center for “Health Literacy for Iranian Adults” and " Sexual Satisfaction Questionnaire", 0.87 and 0.85, respectively. The SPSS.22 software was used to analyze the data.

  Results

  The mean (standard deviation) of health literacy and sexual satisfaction was 72/68± 14/3 and 57/23 ± 10/15, respectively. A positive and significant relationship was observed between the total score of the level of health literacy and sexual satisfaction (P <0.001).

  Conclusion

  Health literacy was positively correlated with sexual satisfaction in infertile women. it is recommended; Programs and interventions developed in infertile women should be done in order to increase the level of health literacy.

  Keywords: Health Literacy, Infertility, Sexual Satisfaction, Women
 • The correlation of emotional intelligence with burnout caused by refereeing in female referees of Iranian football
  Hamid Reza Safari Jafarlou*, Jamileh Keshavarz, Mahdi Bashiri Pages 68-77
  Introduction

  Refereeing in football is one of the jobs that can lead to negative consequences for the health of the referees. Therefore, the aim of the present study was to determine the correlation between emotional intelligence and burnout caused by refereeing in female referees of Iranian football.

  Methods

  The present study was a descriptive-correlational study. The number of the community was 51 female referees working in the Women's Football League in 2016. Due to the small number of the community, a statistical sample equal to the total population was considered. The "Schutte Self Report Emotional Intelligence Test" (SSEIT) and the "Burnout Inventory for Referees" were used to collect data. Face validity was confirmed by experts and reliability of instruments using Cronbach's alpha coefficient method. Data was analysied by SPSS . 21.

  Results

  There is a significant correlation between refereeing burnout and optimism and emotion regulation (r = -0.59) as well as appraisal and expression of emotion (r = -31.31) (P <0.05). However, there is no significant correlation between the utilization of emotions (r = -0.10) and job refereeing burnout (P <0.05). Also, there is a significant correlation between emotional intelligence (r = -0.43) and refereeing burnout in negative direction (P <0.05).

  Conclusions

  Increased emotional intelligence is correlated with decreased burnout due to female referee. It is suggested that appropriate training be used to increase emotional intelligence and reduce burnout caused by refereeing in female referees working in the Football League.
  Keywords: Burnout, Emotional Intelligence, Referee, Football, Women.

  Keywords: Burnout, Emotional Intelligence, Referee, Soccer, Women
 • The Effectiveness of "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT) on resilience and cognitive flexibility in prisoners
  Shahrokh Valizadeh, Behnam Makvandi*, Saeed Bakhtiarpour, Fariba Hafezi Pages 78-89
  Introduction

  Improving the psychological health of prisoners is one of the programs of the prisons organization, which prevents the recurrence of crime and social security. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT) on resilience and cognitive flexibility in prisoners.

  Methods

   The method of the present study was quasi-experimental and its design was pre-experimental-post-experimental-follow-up with control group. The statistical population of the present study was all prisoners of non-financial crimes in Ahvaz Central Prison in 2019. The research sample selected 30 people using the convenience sampling method from among the eligible applicants to participate in the "Acceptance and Commitment Treatment" and randomly (as a lottery) to two groups of intervention and control (15) people were assigned to each group. The research instruments were "Cognitive Flexibility Scale" and "Connor and Davidson Resilience Scale". Qualitative content validity and internal consistency was performed by Cronbach's alpha coefficient. After receiving the pre-test, the intervention was performed in the eight, 90-minute sessions for the intervention group, but the control group received their usual interventions. Data analysis was performed with SPSS.21.

  Results

  The trend of changes in the intervention group compared to the control group in the measurement stages in the variables of resilience (P=0.001, F=33.475) and cognitive flexibility (P=0.001, F=18.656) Significantly different (P <0.05) and about 54% and 40%, respectively, of the differences in observation in the variables of resilience and cognitive flexibility due to group membership (intervention). To compare these changes over time, Benfron's subtest was used. Changes between pre-test with post-test, pre-test with follow-up, and post-test with follow-up are only meaningful in the intervention group (P <0.05).

  Conclusions

   "Acceptance and Commitment Treatment" increased the resilience and cognitive flexibility. Therefore, it is recommended that this method be used to increase cognitive resilience and flexibility in prisons.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Resilience, Prisoners