فهرست مطالب

افق توسعه آموزش علوم پزشکی - سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فاطمه اربابی کلاتی*، حسین انصاری، سیده الهام شریفی، نورمحمد بخشانی صفحات 1-8
  مقدمه

  اعضاءهییت علمی ‎مهم‎ترین منابع دانشگاه‎ها و مسیول تربیت نیروی انسانی نظام بهداشتی درمانی کشور هستندو ارتقای رضایت‎مندی ایشان سبب ارتقای آموزش در دانشجویان و نظام سلامت کشور می‎گردد. هوش معنوی توانایی بکارگیری ارزش‎ها و کیفیت‎های ‎معنوی است به گونه‎ای که بتواند کارکرد روزانه و سلامت جسمی‎و روحی را ارتقا دهد. به نظر می‎رسد افزایش هوش معنوی می‎تواند با ارتقاء انگیزه اعضای هییت علمی ‎و کاهش اضطراب باعث بهبود رابطه استاد و دانشجو و نهایتا افزایش رضایت شغلی شود. بنابراین مطالعه حاضر جهت شناسایی همبستگی هوش معنوی با رضایت شغلی اعضای هییت علمی‎دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طراحی شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مقطعی است که در سال 1398 انجام شد و جامعه مورد مطالعه اعضای هییت علمی‎دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند. ابزار جمع آوری داده‎ها پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI و رضایت شغلی JDI و نرم افزار تجزیه و تحلیل آمار SPSS 16 بود.

  نتایج

  در مطالعه حاضر تعداد 100 نفر عضو هییت علمی‎مورد بررسی قرار گرفت که 67 نفر هییت علمی ‎علوم پایه و 33 نفر هییت علمی‎علوم بالینی بودند. در مطالعه حاضر میانگین سابقه کار شرکت کننده‎ها 7/4± 74/ 10 سال بود. بین هوش معنوی و رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه ما ارتباط وجود نداشت. بین نمره هوش معنوی ونمره کلی رضایت شغلی در بین اعضای هییت علمی‎علوم پایه و علوم بالینی تفاوت معناداری وجود داشت. میانگین هوش معنوی و رضایت شغلی در بین اعضای هییت علمی‎علوم پایه بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  هر چند میانگین هوش معنوی و رضایت شغلی در بین اعضای هیت علمی‎علوم پایه بیشتر بود. اما هوش معنوی بر رضایت شغلی تاثیر قابل توجهی نداشت.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، رضایت شغلی، اعضای هیئت علمی
 • اسماعیل رعیت دوست، فاطمه ملکی، مهدی فروغیان، نیکتا نقی پور، نوید کلانی*، محمد شجاعی صفحات 9-17
  مقدمه

  افزایش بیماری های مزمن و صعب العلاج از یک سو و پیشرفت تکنولوژی پزشکی و تجهیزات جدید از سوی دیگر تیم درمانی را با چالش های اخلاقی فراوان مواجه ساخته که یکی از این چالش ها؛ موضوع مرگ از روی ترحم یا اتانازی میباشد. پژوهش حاضر باهدف  بررسی دیدگاه پزشکان در رابطه با اتانازی انجام پذیرفت.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1397 بر روی 55 نفر از پزشکان شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهرستان جهرم انجام پذیرفت. داده‎ها با استفاده از فرم مشخصات فردی و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS 24  و با استفاده از آزمون‎های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

  نتایج

  تعداد 27 نفر (62.8 درصد) از پزشکان شرکت کننده در این تحقیق مرد و تعداد 28 نفر (65.1 درصد) متاهل بودند. همچنین این افراد به طور متوسط دارای سابقه کاری 2.59±3.86 سال بودند به طوری که 77.8 درصد سابقه ای معادل 5 سال یا کمتر داشتند. میانگین نمره کل نگرش به اتانازی و ابعاد ملاحظات اخلاقی و ارج نهادن به زندگی بالاتر از حد متوسط بودکه در مورد ملاحظات اخلاقی و نمره کل نگرش این اختلاف معنی دار بود (p<0.05). هم چنین ارتباط آماری معناداری بین نگرش به اتانازی با مشخصات دموگرافیک در پزشکان دیده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نگرش پزشکان نسبت به اتانازی، ملاحظات اخلاقی و ارج نهادن به زندگی در حد متوسط قرار دارد.

  کلیدواژگان: اتانازی، نگرش، پزشکان
 • مریم علیزاده*، سعیدرضا مهرپور، فردین عمیدی صفحات 18-30
  مقدمه

  این مقاله به توصیف مراحل پیشبرد ایجاد فضای یادگیری فعال بر اساس مدل رهبری تغییر جان کاتر و ارزشیابی پیامدهای ایجاد این فضا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد.

  روش

  این مطالعه اقدام پژوهی از سال 1396 تا 1398 بعد از کسب مجوز از دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. رهبری این تغییر با استفاده از مدل جان کاتر پیش رفت و ارزشیابی پیامدهای ایجاد فضای یادگیری فعال با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا با همکاری 265 دانشجوی پزشکی علوم پایه با روش نمونه گیری در دسترس و 33 نفر اعضای هیات علمی مدرس در کلاس یادگیری فعال انجام شد.

  نتایج

  فرایند رهبری تغییر، موفقیت آمیز بود و منجر به اصلاح بخشی از فضای فیزیکی کلاس های دانشکده پزشکی شد. در تحلیل نتایج ارزشیابی از نظر دانشجویان بر اساس یافته های این مطالعه 129 نفر (48.76 درصد) موافق و کاملا موافق بودند که یادگیری در این فضا تاثیر بیشتری بر عمیق شدن یادگیری شان دارد. نتایج نشان داد 30 نفر (90.91 درصد)  از اعضای هیات علمی معتقد بودند که در فضای تالار قریب زمان بیشتری را به کار گروهی و تبادل نظر اختصاص می دهند.

  نتیجه گیری

  پ به نظر می رسد تغییر فضای فیزیکی باعث تسهیل بحث گروهی و تعامل شده است. در این مطالعه ما به توصیف تجربه رهبری این تغییر و ارزشیابی نظرات دانشجویان و اعضای هیات علمی در مورد یاددهی- یادگیری درکلاس فعال اکتفا نمودیم. کاربرد این مطالعه برای مدیران و رهبران تغییر است که به دنبال اصلاح در برنامه های درسی هستند، چراکه توجه به تغییر در فضای فیزیکی همراستا با برنامه های درسی عموما مورد غفلت قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری فعال، دانشجو محوری، فضای فیزیکی، رهبری تغییر، مدل جان کاتر
 • علی شریعتی، محمد درخشان، لیدا جراحی، کیارش قزوینی، مسعود یوسفی* صفحات 31-37
  مقدمه

  اخلاق پزشکی یکی از شاخه‎های اخلاق کاربردی حرفه‎ای ‎است که اصول اخلاقی را به صورت کاربردی در حیطه عمل پزشکان و کادر درمان در تصمیم گیری اخلاق محورانه و نوع روابط حیطه درمان را بحث می‎کند. میزان اطلاع پزشکان حین فارغ التحصیلی از اصول اخلاق پزشکی همواره از دغدغه‎های دانشکده‎های پزشکی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و تصمیم گیری اخلاقی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بر روی 60 نفر از دانشجویان کارورز زن و مرد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت نمونه گیری آسان انجام شد. ابزار جمع اوری داده‎ها ‎، پرسشنامه ارزیابی قضاوت اخلاق محورانه بر مبنای مدل Rest با 20 سوال بود که جنبه‎های مختلفی از تصمیم گیری اخلاقی را با سناریو مورد ارزیابی قرار میدهد (دامنه نمره : 0-20). داده‎ها ‎توسط SPSS نسخه 5/11 مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  40% از افراد (24 نفر) مورد مطالعه مذکر بودند. میانگین نمره دانشجویان 9/1 ± 4/11 بود. 10 نفر (7/16%) آگاهی خوب، 50 نفر (3/83%) آگاهی متوسط داشتند. نمره نهایی در دو جنس تفاوت آماری معنی داری نداشت (527/0=p).

  نتیجه گیری

  میزان آگاهی کارورزان در زمینه اخلاق پزشکی در حد متوسط می‎باشد با این وجود مطالعات اختصاصی تر با بررسی مسایل اخلاقی مرتبط با هر بخش بالینی و توسعه آموزش اخلاق پزشکی در بالین توصیه میشود.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، کارورز، اختیار بیمار، اتونازی
 • علیرضا عبادالهی نطنزی*، حمیدرضا رحیمی، مرجان عرب رحمتی پور، غلامرضا عرب رحمتی پور صفحات 38-48
  مقدمه

  با توجه به اعتماد اقشار مختلف جامعه به عطاری ها به عنوان کانون های ارایه گیاهان دارویی و درمان های سنتی و بروز برخی بیماری های ناشناخته ناشی از مصرف داروهای صناعی و همچنین ترکیبات  گیاهی، افزایش  سطح آگاهی و دانش در بین عطاری ها ضروری به نظر می رسد. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی عطاران از نتایج آزمایشگاهی و همچنین شناخت برخی موانع پیش روی آنها ، انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش مطالعه ای مقطعی می باشد و جامعه آماری 40 عطاری را شامل گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مشتمل بر 22 گزاره و در چهار حیطه بود و بر اساس مقیاس لیکرت به آنها امتیاز داده شد (بسیار زیاد: 5، زیاد: 4، متوسط: 3، کم: 2، بسیار کم: 1).

  نتایج

  امتیاز پاسخ عطاری ها به سوالات در چهار حیطه نشان داد که؛ بیشترین امتیاز، مربوط به «گرایش به یادگیری مفاهیم آزمایشگاهی» می باشد که میانگین آن از 5 برابر با 339/0 ± 20/4 بود . همچنین کمترین امتیاز در حیطه «استفاده عطاران از نتایج آزمایشگاهی» بدست آمد که برابر با 527/0 ± 39/3 بود. میانگین امتیاز کلی پاسخ دهندگان مربوط به تمامی‎حیطه های مورد بررسی 37/7 ± 38/83 از (110) حاصل شد. بین«استفاده عطاران از نتایج آزمایشگاهی» و دو حیطه «نگرش‎های سنتی» و «مشکلات مهارتی آنها» رابطه معنی دار وجود داشت (047/0=p و 024/0=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، انتخاب گیاهان دارویی توسط عطاری ها منطبق با گزارش های آزمایشگاهی صورت نمی پذیرد و با توجه به امتیازهای بدست آمده، به نظر می رسد؛ آموزش های لازم آزمایشگاهی برای عطاران از طریق رفع مشکلات مهارتی این قشر، سبب کاهش اشتباهات آنها در ارایه ترکیبات گیاهی به افراد گردد و در تامین سلامت جامعه نقش مهمی‎داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش و یادگیری، عطاران، گیاهان دارویی، نتایج آزمایشگاهی
|
 • Hosein Ansari, Seyede Elham Sharifi, NorMohammd Bakhshani Pages 1-8
  Introduction

  Faculty members are the most important resources of universities and responsible for training human resources in the health system and Promoting their satisfaction will improve the education of students and the health system of the country. Spiritual intelligence is the ability to apply spiritual values and qualities in a way that promotes daily functioning and physical and mental health. Increasing spiritual intelligence seems to improve faculty-student relationships and, ultimately, job satisfaction by enhancing faculty motivation and reducing anxiety. Therefore, the present study was designed to determine the correlation between spiritual intelligence and job satisfaction of faculty members of Zahedan University of Medical Sciences.

  Materials & Methods

   The present study was an analytical cross-sectional study and the study population was faculty members of Zahedan University of Medical Sciences. Data were collected using King's Spiritual Intelligence Questionnaire and JDI Job Satisfaction Questionnaire and the statistical analysis software was SPSS 16.

  Results

   In this study, 100 faculty members were studied, 67 of which were basic science faculty members and 33 were clinical science faculty members. in this study an average work experience were 10.74 years.. There was no relationship between spiritual intelligence and job satisfaction in our study population. There was a significant difference between spiritual intelligence score and overall job satisfaction score between faculty members of basic sciences and clinical sciences. The mean score of spiritual intelligence and job satisfaction was higher among faculty members of basic sciences.

  Conclusion

  However, the average spiritual intelligence and job satisfaction were higher among the faculty members of the basic sciences. But spiritual intelligence did not have a significant effect on job satisfaction.

  Keywords: Spiritual Intelligence, Job satisfaction, Faculty professor
 • Esmail Raiyatdost, Fatemeh Maleki, Mahdi Foroughian, Nikta Taghipour, Navid Kalani *, Mohamad Shojaei Pages 9-17
  Introduction

  The rise of chronic and incurable diseases on the one hand and the development of medical technology and new equipment on the other hand presents many ethical challenges to the medical team. One of these challenges is euthanasia or euthanasia. The purpose of this study was to investigate the attitudes of physicians regarding euthanasia.

  Materials & Methods

   This is a descriptive cross-sectional study which was performed on 55 physicians working in medical centers of Jahrom in 2019. Data were collected using demographic form and euthanasia attitude scale (EAS) and analyzed by SPSS 24 software using descriptive and inferential statistics.

  Results

   27 (62.8%) of the physicians participating in the study were male and 28 (65.1%) were married. On average, they also had a work experience of 3.86 ±2.59 years, with 77.8% having 5 years or less. The mean score of total attitudes toward euthanasia and dimensions of ethical considerations and appreciation for life were above average (p<0.05). Also, there was no significant statistical relationship between attitudes toward euthanasia and demographic characteristics in physicians.

  Conclusion

  The results of this study showed that physicians' attitudes toward euthanasia, ethical considerations and life esteem are moderate.

  Keywords: Euthanasia, Attitude :Physicians
 • Maryam Alizadeh *, Saeedreza Mehrpour, Fardin Amidi Pages 18-30
  Introduction

  This article describes the steps of creating an active learning space based on John Kotter's Leadership Change Model and evaluating the consequences of creating this learning space in the Faculty of Medicine of Tehran University of Medical Sciences.

  Method

  This action research study was conducted from 2017 to 2019 after obtaining permission from Tehran University of Medical Sciences. The leadership of this change was guided by the John Kotter model and the evaluation of the consequences of creating the active learning space using a valid and reliable researcher-made questionnaire in collaboration with 265 basic science students through available sampling and 33 faculty members who had class in the Active learning space.

  Results

  The change leadership process was successful and resulted in the creating the active physical space. Based on the findings of this study, 129 students (48.76%) agreed and strongly agreed that learning in this area had a greater impact on deepening their learning. The results showed that 30 (90.91%) of faculty members believed that they spend more time in creating collaboration and teamwork activities.

  Conclusion

  It seems that changing physical space has facilitated group discussion and interaction. In this study, we describe the leadership experience of this change and evaluate the opinions of students and faculty about active teaching in the classroom. The application of this study is for managers and leaders in education in medical universities seeking to change curricula, as attention to physical change alongside curricula is generally neglected. Keywords: Active Learning, Student-centered, Physical Space, Change Leadership, John Kotter Model

  Keywords: Active Learning, Student-centered, Physical Space, Change Leadership, John Kotter Model
 • Ali Shariati, Mohammad Derakhshan, Lida Jarahi, Kiarash Ghazvini, Masoud Youssefi * Pages 31-37
  Introduction

  Medical ethics is one of the branches of professional applied ethics that tries to apply ethics to clinicians and practitioners in medical ethics as well as to ethical decision making in medicine. The aim of this study was to evaluate the knowledge of interns of Mashhad University of Medical Sciences in the field of medical ethics.

  Materials & Methods

   This cross-sectional study was performed on 60 male and female internship students at Mashhad University of Medical Sciences with conventional sampling method. Data collection tool was a questionnaire based on rest’s model of ethical judgement with 20 questions  (score range: 0-20). Data were analyzed using SPSS 11.5.

  Results

   Overall, 40% of individuals (24 persons) were male. The mean score of questionnaire was 11.4±9.1. Ten individuals (16.7%) had good knowledge, 50 (83.3%) had moderate knowledge. There was no significant difference in the final score between the two genders (p = 0.527).

  Conclusion

  Interns' knowledge of medical ethics is moderate, however, there is a need for further ward-specific ethical assessment studies and improvement of ethical education in each ward is recommended.

  Keywords: Medical Ethics, Intern, autonomy, Euthanasia
 • Alireza Ebadollahi Natanzi *, HamidReza Rahimi, Marjan Arab Rahmatipour, Gholamreza Arab Rahmatipour Pages 38-48
  Introduction

  Considering the trust of different strata of society towards Atari as a focus of traditional herbal medicine and treatment of some unknown diseases due to the use of synthetic drugs as well as herbal compounds, it is necessary to increase the level of awareness and knowledge among Atari. Therefore, this study was performed to determine the level of awareness of Attar in laboratory results and also to identify some of the barriers to them.

  Materials & Methods

   This research was a sectional study and the statistical population was consisted of 40 herbal shops. The data collection was based on questionnaire with 22 questions and included with four aspects which were scored based on Likert's scale (very high: 5, high: 4, middle: 3, low: 2, very low: 1).

  Results

   The maximum point obtained from herbalists `response, in four areas was pertained to "tendency for learning the laboratory concepts" and its average was 4.20 ± 0.339 out of 5. The minimum point was related to "the use of herbalist from laboratory results" which was equaled to 3.39 ± 0.527. The average point obtained from total responses, in four areas of study, was 83.38 ± 7.37, out of 110. There was a significant correlation between "the use of laboratory results by herbalists" and two areas: "traditional attitudes" and "their skill problems"(p-value =0.047 & p-value =0.024).

  Conclusion

  According to the results of this study, the selection of medicinal plants by Atari is not in accordance with the laboratory reports and according to the obtained results, it seems; the laboratory essential educations for herbalists by solving their skill resulting a lesser mistakes of herbalists in proposing plants compounds to people and have a significant role in community health

  Keywords: Education, learning, Herbalist, Medicinal Plants, Laboratory results