فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهره میرشکاران، حسن بحرالعلوم*، هادی باقری صفحات 1-14
  هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان ایران بود. این پژوهش از نوع کیفی است که به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و با استفاده از ادبیات موجود و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان منتخب (به روش نمونه گیری هدفمند) اجرا شد. تحلیل ادبیات موجود، سه دسته عوامل زیرساختی، فنی-ورزشی و بستر اجتماعی موثر در توسعه ورزش قهرمانی زنان را آشکار کرد که در مرحله بعد از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، بسط داده و تکمیل شد. حاصل تحلیل ها، استخراج 43 کد و 11 مقوله فرعی بود. عوامل زیرساختی چهار مقوله امکانات عمومی ورزش قهرمانی، امکانات اختصاصی بانوان، منابع درآمدی و ساختار مدیریتی را در بر گرفت؛ سه مقوله توسعه حرفه ای، مدیریت استعداد و آماده سازی عمومی، عوامل فنی-ورزشی را تشکیل دادند؛ و دسترسی به منابع انسانی، شایستگی ها، حمایت ها و محدودیت های عرفی نیز در دسته بستر اجتماعی قرار گرفتند. بنابراین، توسعه ورزش قهرمانی زنان نیازمند بهبود وضعیت اجتماعی، زیرساخت های اولیه و عوامل فنی است که به نظر می رسد موضوعات اجتماعی عواملی زیربنایی تر هستند. از اینرو، لازم است برای تسریع روند توسعه ورزش زنان، تعاملات با گروه های ذی نفوذ داخلی و نهادهای بین المللی و سپس همکاری های بین بخشی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: زیرساخت ها، عوامل فنی، بستر اجتماعی، ورزش بانوان، ورزش قهرمانی
 • فاطمه گلابی*، مهدی حمیدی شفیق صفحات 15-36
  فوتبال به منزله پرطرفدارترین رشته ورزشی جهان، بیش از رشته های دیگر محملی برای بروز ملی گرایی ورزشی است. موفقیت تیم های ملی فوتبال در میادین بین المللی منجر به افزایش همگرایی ملی می شود و هر شکست، در میادین جهانی، غرور ملی را جریحه دار می کند. این مقاله به بررسی نقش باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز در ایجاد همگرایی ملی اختصاص دارد. روش تحقیق ، از نوع روش کیفی و شیوه کار، پدیدارشناسی است که به توصیف واضح دیدگاه مردم از یک پدیده و بیان تجربه زیسته آنها می پردازد. برای انجام این تحقیق، مصاحبه با 60 نفر از هواداران تراکتورسازی انجام گرفته است. شیوه نمونه گیری هدفمند و ادامه تا رسیدن به اشباع نظری بوده است. در این تحقیق، سه تیپ از هواداران تیم تراکتورسازی مورد شناسایی قرار گرفت: هواداران عادی، هواداران پرشور و فعالین قومی. تفسیر هواداران عادی از این تیم در تضاد با همگرایی ملی قرار ندارد، هواداران پرشور به نمادسازی قومی از این باشگاه فوتبال دامن می زنند، اما در نهایت این نمادسازی قومی، در تعارض با همگرایی ملی قرار ندارد، اما فعالین قومی با نمادسازی قومی، به دنبال افزایش زمینه های واگرایی می باشند. هستند
  کلیدواژگان: تراکتورسازی تبریز، فوتبال، ملی گرایی ورزشی، هویت قومی، هویت ملی
 • نفیسه کاظمی راد*، پریوش نوربخش، حسین سپاسی صفحات 37-51
  هنگامی که برنامه ریزی جهت توسعه که در نهایت برای جوامع سودمند هستند طرح ریزی می شوند، مسایل مربوط به معلمان تربیت بدنی نادیده گرفته می شوند. پژوهش ها اهمیت معلمان را در پیشرفت دانش آموزان به رسمیت می شناسد. اما روش های سنتی ارزیابی عملکرد معلمان قادر به شناسایی عواملی که باعث افزایش عملکرد شغلی می شوند نیستند. جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی در هر زمینه ای وجود یک پرسش نامه معتبر که اطمینان و اعتبار قابل قبولی داشته باشد بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان زنجان است. با بررسی مستندات علمی و نظرات اساتید و خبرگان تربیت بدنی عوامل عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان زنجان شناسایی و داده های اصلی با استفاده از روش مولفه های اصلی به شیوه چرخش متعامد تحلیل شدند. عوامل اصلی شناسایی و ابزار مورد نظر بین300 نفر از نمونه آماری که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی در استان زنجان انتخاب شده بودند توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازه ای ابزار بررسی آماری شود. پرسش نامه نهایی با 7 عامل و 47 سوال ساخته شد و می تواند ابزار مناسب و قابل اعتمادی برای سنجش عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی باشد. دست اندرکاران آموزش و پرورش می توانند از این ابزار استاندارد در اندازه گیری عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استفاده کنند تا منجر به توسعه استراتژی هایی در جهت اثربخشی تدریس آنها گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، ساخت ابزار، عملکرد شغلی
 • اکرم شعبانی*، سید محمدحسین رضوی، فریده هادوی صفحات 53-64

  شناسایی عواملی که می توانند ورزش قهرمانی زنان را در مسیر درست توسعه قرار دهند می تواند نقشه راه مناسبی برای حرکت رو به جلوی این بخش مهم از ورزش کشور باشد. هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان بود. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و نایب رییسان هییت های چهار رشته منتخب تکواندو، تیراندازی با کمان، کاراته و ووشو (110 نفر) بود که از بین آن ها براساس روش هدفمند 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان که از دل مصاحبه به دست آمد، از تحلیل میک مک برای مدلسازی تحلیلی ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان دارای سه سطح می باشد. همچنین بر اساس تحلیل میک مک «حمایت مالی»، «ساختار و سیاست گذاری ورزش» در منطقه نفوذی، «رقابت های ملی (بین المللی)» در منطقه پیوندی، «اماکن و تسهیلات آموزشی»، «حمایت شغلی» و «سیستم مربیگری» در منطقه خومختار و «محیط قهرمانی» و «مشارکت ورزشی» در منطقه وابسته قرار می گیرند. همچنین با توجه به نتایج محیط قهرمانی، استعدادیابی و حمایت مالی بیشترین وزن را در توسعه ورزش بانوان دارند. بنابراین می توان گفت که بدون توجه به عوامل توسعه مانند حمایت مالی از ورزش زنان نمی توان انتظار توسعه پایدار ورزش قهرمانی زنان را داشت.

  کلیدواژگان: وسعه، سیاست گذاری ورزش زنان، ورزش قهرمانی، ورزش بانوان
 • جواد گیاه شناس بن بازاری*، احمد ساعی، صادق زیباکلام، حمیدرضا ملک محمدی صفحات 65-76

  موضوع سیاست گذاری ورزشی در ایران با وجود نهادهای موازی و همچنین تعدد مرجعیت های تصمیم گیری در ابعاد مختلف ورزشی باعث اتلاف منابع مادی و معنوی و نیرو، منابع و استعدادهای انسانی در کشور گردیده است. مقاله حاضر با مفروض وجود مشکل در سیاست گذاری ورزشی ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری به دنبال تمرکز بر عمده ترین مشکل موثر بر فرآیند تصمیم گیری در ساختار ورزش کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی مبتنی بر مدل مرجعیت تصمیم گیری پیر مولر است. جامعه آماری این تحقیق بر پایه بررسی میزان تحقق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین میزان موفقیت ورزش قهرمانی در مسابقات آسیایی و المپیک پرداخته است . این پژوهش با بکار گیری روش توصیفی از نوع روش فرا تحلیل کیفی و ابزار گردآوری داده با توجه به نوع تحقیق بصورت کتابخانه ای و بررسی سایت های مختلف ورزشی صورت پذیرفته است . نتایج این تحقیق نشان داد که روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه ای با توجه به تعدد نهادهای تصمیم گیرنده در ورزش کشور می باشد .

  کلیدواژگان: سیاستگذاری ورزشی، تصمیم گیری، مرجعیت های چند گانه
 • سیما لیموچی*، بتول مشرف جوادی، علی محمد صفانیا، فریبا محمدی صفحات 77-90
  هدف از تحقیق حاضر، کاوش عوامل موثر بر مشارکت معلولین در فعالیت های ورزشی بود. روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ هدف، توسعه ای؛ و از نظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و مسیولین کمیته ملی پاراالمپیک، فدراسیون ورزش معلولین، متخصصین و اساتید دانشگاهی کشور در حوزه های اجرایی، علمی و پژوهشی بود. روش نمونه گیری به صورت نظری بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (16مصاحبه). در مجموع، تعداد 16 عامل بر مشارکت معلولین در ورزش شناسایی شد، که این عوامل در قالب فرعی 6 مقوله اصلی بدست آمد. این مقوله ها شامل؛ تفکر مدیریتی و برنامه ریزی، هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی، توسعه زیرساخت ها، رسانه و مطبوعات، توسعه منابع انسانی و فرهنگ و آموزش دسته بندی شدند. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد توجه به عوامل فوق موجب گسترش مشارکت معلولین در ورزش خواهد شد.
  کلیدواژگان: مشارکت، معلول، فعالیت ورزشی، کمیته پاراالمپیک
 • هادی سلطانی*، نیما ماجدی، زهرا نوبخت صفحات 91-105

  هدف از تحقیق حاضر تحلیل محتوای ورزشی پنج سایت خبری مجازی بود. روش تحقیق از نوع کمی بود که بصورت تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش، سایت های مجازی بودند . نمونه ، آرشیو پنج سایت خبری مجازی آفتاب، ایسنا، تابناک، تسنیم وفارس بودند که اخبار صفحه اول آنها در تمام طول سال 1395 بصورت روزانه و از طریق برگه های کدگزاری شده جمع آ وری شدند .در کل 34768 خبرورزشی از پنج خبرگزاری اخذ شدند. روایی برگه ها به تایید متخصصین رسید. ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مولفه، رشته های ورزشی، تیم ورزشی، جنسیت، موضوع بحث، شخصیت، عکس ونوع ورزش بودند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون غیر پارامتریک کای اسکویر و از طریق نرم افزار اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اکثریت اخبار به رشته فوتبال (71/74درصد) و دو تیم استقلال و پرسپولیس اختصاص داشت، پوشش خبری ورزش زنان (3/8درصد) ، در مقایسه با مردان (96/9درصد) بسیار ناچیز بود، به ورزش حرفه ای درمقابل سایر موضوعات ورزشی، بیشتر توجه شده است، به ورزش های انفرادی که مدال های بیشتری دارند ، اخبار بسیار کمتری نسبت به ورزش های اجتماعی اختصاص یافته است (86/63 درصد ورزش اجتماعی درمقابل 13/36درصد ورزش انفرادی). شخصیت پردازی و عکسهای زنان بسیار کمتر از مردان بود. همچنین نتایج آزمون خی دو که بین تمام متغیرهای پایگاه های خبری مجازی مورد تحقیق انجام شد، تفاوت معنی داری وجود داشت.

  کلیدواژگان: پایگاه های خبری مجازی، تحلیل محتوا، رسانه های ارتباط جمعی، ورزش
 • عاطفه اسدزاده*، قدرت الله باقری، ابراهیم علیدوست قهفرخی، علی صابری صفحات 107-121
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که به همین منظور از بین مسیولین و مطلعین برنامه های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، 14 نفر از آن ها به شیوه ی نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد. تحلیل و کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کودا نسخه پرو انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مضامین مربوط به مضمون اصلی مشتری عبارتند از: «کیفیت امکانات»، «کیفیت خدمات» و «نیازسنجی برنامه ها». مضامین مربوط به رشد و یادگیری عبارتنداز: «مدیریت منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه»، «مربیان»، «ترویج ورزش همگانی» «بهبود فناوری»، «ساختار سازمانی» و«قوانین». مضامین مربوط به مالی عبارتند از: «منابع مالی» و «وضعیت اقتصادی» و نهایتا مضامین مربوط به فرایندهای داخلی، عبارتند از: «رسانه»، «برنامه ریزی»، «ارتباطات برون سازمانی» و «نظام اداری».

  نتیجه گیری

  بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور، از فاکتورهای استخراج شده در این پژوهش به عنوان معیاری برای ارزیابی برنامه های خود در حوزه ورزش همگانی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: پژوهش کیفی، مشتری، رشد و یادگیری، مالی، فرایندهای داخلی
 • حسن طاهرخانی، فریده شریفی فر*، رضا نیک بخش صفحات 123-140

  امروزه بحران های محیط زیستی افزایش یافته وتلاش های گسترده ای رامی طلبد.ورزش به دلیل ارتباط نزدیک با محیط زیست صدمات فراوانی به آن وارد کرده وضرورت دارد تا در این زمینه برنامه ریزی و پژوهش صورت گیرد. این پژوهش با بهره گیری ازروش نظریه داده بنیاد به دنبال تدوین مدل پارادایمی خط مشی های محیط زیستی در ورزش کشور بر اساس مدل استراوس و کوربین است.بدین منظور 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان محیط زیست درورزش انجام شد. ازداده های خام 1303 نکته کلیدی ودرکدگذاری باز 250  مفهوم انتزاعی درقالب61مقوله اصلی.و در کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط داده شدند.و درادامه 5 قضیه درنتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. نتایج نشان داد شرایط علی (بازیگران محیط زیست در ورزش):متولیان، ذینفعان وکاربران محیط زیست در ورزش.عوامل زمینه ای (رفتار زیست محیطی):دین مبین اسلام و الگو پذیری. راهبردها (ملاحظات محیط زیستی):مدیریت زباله ،مدیریت انرژی ، مدیریت آلودگی، مدیریت تنوع زیستی. پیامدها (بسترهای محیط زیست در ورزش): رویدادهای ورزشی، ساخت اماکن ورزشی،گردشگری ورزشی ووسایل و تجهیزات ورزشی. شرایط مداخله گر: اسناد،تجربیات و سیاست های محیط زیستی داخلی و بین المللی ، عمومی و ورزشی.ودر نهایت مدل پارادایمی ترسیم شد. در بخشی دیگر پرسشنامه تهیه شده از مقوله های از طریق روش دلفی درسه مرحله به خبرگان داده شد.نتایج نشان داد تفاوت انحراف معیارهای دور دوم و سوم کمتر از 1 بدست امده که می توان به این نتیجه رسید که این مقوله ها تاییدوبه عنوان شاخص های نهایی تحقیق پذیرفته شدند.نتایج این پزوهش می تواند مسیرسیاست گذاری،برنامه ریزی وآموزش محیط زیست در ورزش راتسهیل بخشد.

  کلیدواژگان: مدل، محیط زیست، ورزش، نظریه داده بنیاد، روش دلفی
|
 • Zohreh Mirshekaran, Hassan Bahrololoum *, Hadi Bagheri Pages 1-14
  The purpose of this study was to investigate the factors affecting the development of the Iranian women's sport championship. This is a qualitative research that is categorized into direct content analysis; the data were gathered by existing literature and 15 interviews with experts selected using purposive sampling. The analysis of existing literature revealed three categories of infrastructure, technical-sport, and social contexts influencing the development of women's championship sport. In the next step, the framework through semi-structured interviews, extended and completed. As a result of the analysis, 43 codes and 11 subcategories were extracted. The infrastructure factors include four categories of popular sports facilities, exclusive women’s facilities, income sources, and administrative structures; Technical-sports factors include professional development, talent management and general preparation; and social contexts influencing the development of women's championship sport include access to human resources, eligibilities, social support, and conventional limits. Therefore, the development of women's championship sport requires an improvement in social status, basic infrastructure, and technical factors; and social issues seem to be more fundamental and important. In order to accelerate the development of women's championship sports, it is necessary to consider interactions with domestic influential groups and international institutions, as well as inter-sectoral cooperation.
  Keywords: Infrastructure, Technical factors, Social context, Women's sport. Sport championship
 • Fatemeh Golabi *, Mehdi Hamidi Shafig Pages 15-36
  Football is the most popular sport in the world and a vehicle for the emergence of nationalism more than any other sport. The success of national football teams in international squares leads to increased national convergence and every defeat in the world squares hurts national pride. This article examines the role of the Tractor Football Club in creating national convergence. The research method is qualitative and phenomenological analysis.It describes people's view of a phenomenon and expresses their lived experience.For this study, were interviewed 60 persons of tractor fans. The sampling method was targeted and continued until theoretical saturation. In this research, three types of tractor supporters were identified: ordinary supporters, passionate supporters, and ethnic activists. Casual fans' interpretation of the team is not in conflict with national convergence; passionate fans fuel ethnic club symbolism. But in the end, this ethnic symbolism does not conflict with national convergence, but ethnic activists seek to increase the divergence grounds.
  Keywords: Tabriz tractor manufacturing, football, sports nationalism, ethnic identity, national identity
 • Nafise Kazemirad *, Parivash Nourbakhsh, Hossein Sepasi Pages 37-51
  When planning for development that is ultimately beneficial to communities, issues of physical education teachers are ignore. The researches has long recognized the importance of teachers to student achievement. But traditional methods of evaluating teacher’s performance have not been able to identify the factors that could enhanced the job performance. The purpose of this study is to construct and validate the job performance instrument of physical education teachers in Zanjan Provience. In order to identify factors affecting job performance in each context, initially a questionnaire was developed on the basis of the existing literature in addition to specialist and academic opinions, and once constructed, the validity and reliability of the test was checked. The main factors were then identified. The modified questionnaire was then given to 300 members of the sample population within Zanjan Provience, whom themselves had been selected through a proportional stratified sampling in order to evaluate its validity and reliability. The finalized instrument consisting of 7 elements and 47 items was developed and finalized. The instrument devised is a suitable and reliable tool to identify the factors job performance in physical education teachers of Zanjan Province. Education practitioners can use this standard tool to measure the job performance of physical education teachers to develop strategies for teaching effectiveness.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Exploratory Factor Analysis, construction instrument job performance
 • Akram Shabani *, Seyed MohammadHosein Razavi, Farideh Hadavi Pages 53-64

  Identifying the factors that can put women's championship sports on the right track can be a good roadmap for moving forward in this important part of the country's sport. The purpose of the present study was to develop an analytical structural model for the development of women's championship sport. The research method was qualitative and descriptive-analytical. The statistical population consisted of all senior managers of the federation, athletes, coaches and vice presidents of Taekwondo, Archery, Karate and Wushu (110 people), all of whom 21 were selected based on purposeful sampling. After identifying the factors that influenced the development of women's championship sport from the interviews, the McMach analysis was used for structural analytical modeling. The results showed that there are three factors affecting the development of women's championship sport. Also based on McKay's analysis of "financial support", "structure and policy making in the area of influence," national (international) competitions in the affiliated region, "educational facilities and facilities", "job support" and "coaching system" in the region. Gourmet and the "championship environment" and "sports participation" are in the dependent region. Also, according to the results of the championship environment, talent and financial support have the greatest weight in the development of women's sport. Therefore, one cannot expect sustainable development of women's championship sport regardless of development factors such as sponsoring women's sports.

  Keywords: Development, Women's Sport Policy, Championship Sport, Women's Sport
 • Javad Giahshenasbonbazari *, Ahmad Saee, Sadegh Zibakalam, HamidReza Malekmohamedi Pages 65-76

  In the course of sports general policy-making, the presence of parallel institutions as well as multiple sources of decision-making to deal with the different dimensions of sports has resulted in the waste of the country's material and spiritual resources as well as forces and talents. Therefore, assuming the problem in the Iranian sports policy-making and focusing on the multiple sources of decision-making, the present paper is seeking to concentrate on the most basic problem of decision-making procedure of the country’s sports system in national, regional and international levels on the basis of Pierre Muller decision-making sources model. The statistics of the research is based on the accomplishment of our 4th and 5th developmental programs as well as on the success of our championship sports in Asian and Olympic Games. This research has been done through descriptive method of qualitative meta-analysis, and due to the research type, the data collection instrument has been the library search and the various sports sites survey. The results of the paper revealed that the unstable process of championship and professional sports in our country is because of the multiple decision-making institutions.

  Keywords: Sports Policy-Making, Decision, Referential
 • Sima Limoochi *, Batool Moshref Javadi, Ali Mohamad Safania, Fariba Mohamadi Pages 77-90
  The purpose of this study, was to explore the effective factors on participation of the disabled in sport activities. The research method in terms of the aim was developmental, and in terms of implementation was qualitative, in which the Thematic analysis method was used. The statistical population of the study consisted of the managers and the officials of National Paralympic Committee of Iran, National Sport Federation for the Disabled, experts and faculty members of some universities in Iran, who were involved in executive, scientific and research fields. Sampling method was theoretical and the research instrument was interview protocol with experts in order to achieve theoretical saturation (16 interviews). In general, 16 factors effective on the participation of the disabled in sport activities were identified. These factors were identified and categorised in six major concepts including managerial thinking and planning, inter- organizational co ordinations and communications, infrastructural development, media and press, human resource development, and culture and education. Based on the findings of the study, it is believed that paying due attention to the above- mentioned factors will increase the participation of the disabled in sport activities.
  Keywords: Participation, Disability, Sport Activity, National Paralympic Committee
 • Hadi Soltani *, Nima Majedi, Zahra Nobakht Pages 91-105

  The aim of this study was to analyze the sports content of five virtual news sites. The research method was quantitative type and content analysis was performed. The statistical population of article was virtual sites. Samples, the five virtual news site of Aftab, ISNA, and the press, were the main news of their first page, in all over the year 1395, and collected through the encrypted pages. A total of 34768 from five News of the tab validity was confirmed by experts. The content dimensions used in this study included components, sports disciplines, sports teams, gender, discussion, personality, photo, type of exercise. Data were analyzed using descriptive statistics and non-parametric test with Chi-square and SPSS software. The results showed that the majority of news were devoted to football(71/74%) and two teams of independence and Persepolis, women's sports news coverage(3/8%), compared with men, was very small, to professional sports against other sports subjects, more attention, individual sports who are medals are much less news than and Of social media 86/63%percent of social exercise13/36% percent of individual sports. The personification and pictures of women were much lower than men. There was a significant difference between the results of Chi-2 test which was performed between all variables of cyber space

  Keywords: Cyberspace, content analysis, Mass Media, sports
 • Atefeh Asadzadeh *, Ghodratoallah Bagheri, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Ali Saberi Pages 107-121
  Objective

  The purpose of the present study was to design a model of strategic evaluation of the Ministry of Sport and Youth Public Sports Programs up to Horizon 1404 with a phenomenological approach

  Methodology

  The method of the present study was qualitative phenomenological. For this purpose, among the officials and informers of the Ministry of Sport and Youth Public Programs, 14 of them were selected through snowball sampling and interviewed. The analysis and coding were performed using Max QDA Pro software

  Results

  The results showed that the themes related to the main theme of the customer are: "facility quality", "service quality" and "program need assessment". Themes of growth and learning are: "human resource management", "research and development", "educators", "promotion of public sport" "technology improvement", "organizational structure" and "laws". The themes related to finance are: "financial resources" and "economic status" and finally the themes related to internal processes are "media", "planning", "inter-organizational communication" and "administrative system".

  Conclusion

  Therefore, it is suggested that managers of the Ministry of Sport and Youth Affairs use the factors extracted in this study as a criterion for evaluating their programs in the field of public sport.

  Keywords: Qualitative research, Customer, Growth, learning, Finance, Internal processes
 • Hassan Taherkhani, Farideh Sharififar *, Reza Nikbakhsh Pages 123-140

  Today, environmental crises have increased and extensive efforts have been made. Exercise has caused a lot of damage due to its close relationship with the environment, and it is necessary to plan and research in this field. This study, using the Grand Method theory, seeks to develop a paradigmatic model of environmental policies in the country's sports based on the Strauss and Corbin model. . This included 15 semi-structured interviews with sports environmental experts. From the raw data of 1303 key points and open coding 250 abstract concepts were broken down into 61 main categories and linked in axial coding. Finally, 5 theorems were obtained as a result of selective coding. The results showed causal conditions (environmental actors in sport): trustees, stakeholders and environmental users in sport. Strategies (environmental considerations): waste management, energy management, pollution management, biodiversity management. Consequences (environmental context in sport): sporting events, sports venues, sports tourism, and sports equipment. Interventional conditions: domestic, international, public and sport environmental documents, experiences and policies. Finally, the paradigm model was drawn using Maxqda software. In the quantitative section using the Delphi three-stage categories questionnaire, the results showed that the difference between the second and third round standard deviations was less than 1, which can be concluded that these categories are confirmed as final indicators. Inquiries are accepted. The findings could facilitate policy-making, planning and environmental education in sports.

  Keywords: Model, Environmental, sports, Grounded Theory, Delphi method