فهرست مطالب

علم و مهندسی سرامیک - سال نهم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهناز عنایتی*، علی نعمتی، علی ضرابی، محمدعلی شکرگزار صفحات 1-8

  ارتقاء شاخصه های مغناطیسی اکسیدهای گرافنی در کنار زیست سازگاری منحصربه فرد آن، این ترکیبات را به یک عامل شناختی-درمانی مبدل می سازد که می تواند در حوزه های پزشکی بسیار کاربردی باشد. گروه های اکسیژنی با برهم زدن تقارن ساختاری گرافن می توانند سبب القاء ممان های مغناطیسی و ارتقاء خواص مغناطیسی ساختارهای از این دست شوند. این در حالی است که جاهای خالی و اعوجاجات حاصل از حذف همین گروه ها نیز عاملی در راستای برهم خوردن تقارن ساختاری و افزایش شاخصه های مغناطیسی اکسیدهای گرافنی قلمداد می شوند. به منظور بررسی اثر عامل های اکسیژنی و عیوب حاصل از اکسیژن زدای بر خواص مغناطیسی، اکسیدهای گرافنی با استفاده از روش اصلاح شده ی هامر سنتز و در ادامه با استفاده از آب مقطر احیاء شده و در نهایت در دماهای مشخصه در کوره های آرگونی آنیل می گردد. تغییرات شدت باندهای اکسیژنی و سطح عیوب ساختاری اکسیدهای گرافنی احیاء شده به ترتیب با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مشخصات مغناطیسی حاصل از داده های مغناطیس سنج ارتعاشی مطابقت داده شد. نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که رقابت مابین اثر گروه های اکسیژنی و عیوب حاصل از اکسیژن زدای بر تقارن ساختاری، تعیین کننده ی خواص مغناطیسی در اکسیدهای گرافنی احیاء شده است.

  کلیدواژگان: اکسیدهای گرافنی احیاء شده، گروه های اکسیژنی، عیوب ساختاری، ممان مغناطیسی، زیست سازگاری، عامل شناختی- درمانی
 • حامد روغنی ممقانی، سید علی طیبی فرد* صفحات 9-21

  در این پژوهش، پودر نانوکامپوزیت کاربیدبور/کاربیدسیلیسیم (B4C-SiC) با نسبت مولی یک به یک، به صورت کاملا درجا، با خلوص بالا و در دمای پایین به روش سنتز احتراقی فعال شده ی مکانیکی سنتز شد. ابتدا مواد اولیه شامل پودر اکسیدبور، منیزیم، گرافیت و سیلیسیم توزین و مخلوط شدند. مواد مخلوط شده به مدت 9 ساعت بوسیله آسیای سیاره ای و تحت اتمسفر آرگن، تحت آسیاکاری قرار گرفتند. مواد آسیا شده در قالب های گرافیتی استوانه ای شکل، با قطر 5/1 و cm 3 ریخته شدند. قالب ها در دستگاه جرقه پلاسما قرار گرفت. سنتز در خلا، در دمای کمتر از °C 300 و در زمان کمتر از 3 دقیقه به وقوع پیوست. پس از سنتز، یک مرحله اسید شویی بوسیله اسید کلریدریک جهت زدودن اکسیدمنیزیم سنتز شده، انجام شد. از آنالیزهای XRD، SEM و EDS جهت بررسی نمونه ها در مراحل مختلف استفاده شد. نتایج آنالیز XRD و EDS نشان داد که نمونه سنتز شده در قالب با قطر cm 3 (نمونه با حجم بیشتر) و سپس اسید شویی شده، خلوص به مراتب بالاتری (بیش از 95%) دارد. میانگین اندازه بلورک بوسیله معادله شرر برای هر یک از اجزای کاربید بور و کاربید سیلیسیم به ترتیب 68 و nm 57 محاسبه شد. ذرات نانوکامپوزیت کاربیدبور و کاربیدسیلیسیم با اندازه بین 100 الی nm 600 و مورفولوژی چند ضلعی در آنالیز SEM و TEM دیده شدند.

  کلیدواژگان: سنتز احتراقی، فعال سازی مکانیکی، کاربید بور، کاربید سیلیسیم، نانوکامپوزیت، دستگاه جرقه پلاسما
 • راضیه حیاتی*، مینا توانگر، محمد فیاضی صفحات 23-31

  در  این پژوهش پیزوسرامیک های  (Ba0.85Ca0.15) (Zr0.1Ti0.9)O3 (BCZT) با استفاده از روش متداول زینتر سرامیک ها سنتز شدند. به منظور کاهش دمای زینتر و بهبود خواص الکتریکی از افزودنی های CeO2 و CuO استفاده گردید و برای وارد کردن این اکسیدها به ترکیب BCZT دو حالت بکار گرفته شد. در حالت اول %1/0 مولی CeO2 با مواد اولیه سازنده BCZT ترکیب و موازنه ترکیب مورد نظر طوری انجام شد که Ce4+ در مکان Aی ساختار پروسکایت BCZT قرار بگیرد  [(Ba0.85Ca0.15)0.999Ce0.001](Zr0.1Ti0.9)O3] :(BCCeZT) و در حالت دوم، %1/0 مولی CuO با مواد اولیه ترکیب شد و با در نظر گرفتن اینکه 2+Cu وارد مکان Bی ساختار می شود، فرمول (Ba0.85Ca0.15)[(Zr0.1Ti0.9)0.999 Cu0.001]O3 :BCCuZT نوشته شد. بعد از انجام فرایند کلسیناسیون، مقدار %04/0 وزنی از افزودنی های CuO و CeO2 به  ترکیب های سنتز شده فوق افزوده شد. اولی به ترکیب BCCeZT اضافه و ترکیب BCCeZT+ 0.04 wt.% CuO ایجاد شد و دومی با اضافه شدن به BCCuZT ترکیب BCCuZT + 0.4 wt% CeO2 را تشکیل داد. این چهار ترکیب در دمای °C1350زینتر شدند و ریزساختار و ترکیب شیمیایی آن ها توسط آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه X بررسی گردید. تغییرات قطبش و کرنش با میدان الکتریکی توسط مدار سایر-تاور اصلاح شده در فرکانس Hz1 اندازه گیری شد. تغییرات نفوذپذیری با دما نیز با استفاده از دستگاه LCRمتر مجهز به ستاپ ثبت دما اندازه گیری گردید. طبق نتایج بدست آمده، این افزودنی ها ضمن کاهش دمای زینتر باعث بهبود رفتار دی الکتریک سرامیک BCZT شدند. ترکیب BCCuZT + 0.04 wt.% Ce دارای بهترین خواص دی الکتریک، فروالکتریک و پیزوالکتریک 3585=ɛr، 047/0%=Smax (در میدان kV/mm5/0)، C/cm215=Pr و pm/V967=d33* بود که در مقایسه با نمونه BCZT خالص خواص الکتریکی بهبود قابل ملاحظه ای داشت.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: پیزوسرامیک BCZT، اکسید مس، سریا، زینتر، خواص دی الکتریک
 • هاجر احمدی مقدم* صفحات 33-42

  پیزوسرامیک های نیوبات سدیم پتاسیم به عنوان پیزوالکتریک عاری از سرب به دلیل خواص مناسب مورد توجه هستند. در این تحقیق تاثیر دوپنت های اکسید تیتانیوم و اکسید مولیبدن بر رفتار چگالش، خواص پیزو الکتریک و دی الکتریک پیزوسرامیک نیوبات سدیم پتاسیم دوپ شده با لیتیم ((K0.5Na0.5)0.94Li0.06NbO3, KNNL) بررسی گردید. به این منظور ترکیبات (K0.5Na0.5)0.94Li0.06Nb0.99X0.01O3 (KNNL-X, X= Mo, Ti) با روش حالت جامد سنتز شد. نتایج نشان داد که استفاده از این دوپنت ها منجر به بهبود چگالش سرامیک KNNL می گردد که می تواند به دلیل افزایش سرعت نفوذ ناشی از ایجاد عیب جای خالی اکسیژن باشد. کاهش در ضریب پیزوالکتریک KNNL در حضور دوپنت ها می تواند به سخت شدن رفتار پیروسرامیک به دلیل وجود جاهای خالی اکسیژن نسبت داده شود. افزایش در ثابت دی الکتریک و کاهش در تلفات دی الکتریک نمونه های دوپ شده را می توان ناشی از افزایش چگالی و کاهش تخلخل دانست. نمونه های KNNL-Mo کمترین مقادیر ضریب پیزوالکتریک و بیشترین مقادیر ثابت دی الکتریک را نشان دادند.

  کلیدواژگان: نیوبات سدیم پتاسیم، اکسید تیتانیوم، اکسید مولیبدن، ضریب پیزوالکتریک، خواص دی الکتریک
 • هادی برزگر بفروئی*، مهدی فیض پور صفحات 43-55

  شاید استفاده از دو کلمه «سینتر» و «سرد» در کنار یکدیگر برای یک مهندس سرامیک یک تناقض آشکار به حساب آید چرا که در مهندسی سرامیک، فرآیند سینتر همواره با یک نوع فرآیند گرمادهی به ویژه در دماهای بالا همراه بوده است. اما اخیرا فرآیندی برای سینتر فوق دمای پایین سرامیک ها معرفی و توسعه یافته است که به فرآیند سینتر سرد (Cold Sintering Process (CSP)) معروف است. با کمک این فرآیند محدوده وسیعی از مواد سرامیکی را می توان تحت فشار MPa 500-100 و در دمای کمتر از °C300 سینتر کرد. توسعه این تکنیک به کاهش چشمگیر زمان و دمای فرآیند سینتر کمک می کند. همچنین استفاده از این روش می تواند نویدبخش کاهش قایل توجه هزینه های اقتصادی، میزان مصرف انرژی و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از فرآیندهای متدوال سینتر سرامیک ها باشد. همچنین به دلیل دمای بسیار پایین سینتر، می توان انتظار ریزساختار و خواص ویژه ای از ترکیب را نیز داشت. این مقاله مروری در نظر دارد تا جدیدترین یافته های گزارش شده در مورد روش سینتر سرد برای ساخت نانوسرامیک ها را به صورت خلاصه ارایه نماید. در این مقاله تاریخچه فرآیند سینتر سرد، معرفی تجهیزات و اجزاء فرآیند، مکانیزم های پیشنهادی ارایه شده برای چگالش و نیز فرصت ها و چالش های این روش مورد بررسی و بحث قرار می گیرد. در انتها، برخی سرامیک های تولید شده با استفاده از این روش به طور مختصر با شرح پارامترهای فرآیندی معرفی خواهند شد.

  کلیدواژگان: فرآیند سینتر سرد، محلول گذرا، چگالش، مکانیزم، سرامیک ها
 • آرین نوروزی، منصور سلطانیه*، سعید رستگاری صفحات 57-69

  نیاز بشر به انرژی پاک سبب توسعه روش های نو همچون پیل های سوختی اکسید جامد برای تولید انرژی شده است. امروزه فولادهای زنگ نزن فریتی به عنوان اتصال دهنده برای پیل های سوختی اکسید جامد شناخته شده اند. رشد بیش از حد پوسته اکسیدی و مسمومیت کرومی، مهمترین موانع بر سر راه استفاده از اتصال دهنده های فولادی در پیل سوختی اکسید جامد به شمار می آیند. برای رفع این مشکلات پوشش های مختلفی معرفی شده و روش های گوناگونی برای ایجاد آن ها توسعه یافته است. در سال های اخیر استفاده از پوشش های اسپینلی منگنزدار به واسطه ی هدایت الکتریکی بالای آن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ایجاد پوشش اسپینلی مس-منگنز، با روش رسوب دهی الکتروفورتیک هم زمان اکسید های مس و منگنز و به دنبال آن عملیات حرارتی اکسیدی برای سنتز اسپینل روی فولاد زنگ نزن 430 انجام شد. عملیات حرارتی سنتز به مدت 40 ساعت در دمای 750 درجه سانتی گراد انجام شد. بررسی های فازی و میکروسکوپی از سطح مقطع و سطح پوشش، نشان داد که اسپینل مس-منگنز با موفقیت روی زیرلایه سنتز شد.

  کلیدواژگان: پیل سوختی اکسید جامد، پوشش اسپینلی مس-منگنز، رسوب دهی الکتروفورتیک، عملیات حرارتی اکسیدی
 • فهیمه دینی*، جعفر جوادپور، سید امیر غفاری، حمیدرضا رضایی صفحات 71-77

  سرامیک های کلسیم فسفاتی دسته ای از مواد زیست فعال هستند که به دلیل شباهت شیمیایی به ترکیب مینرالی استخوان، به صورت گسترده ای در مهندسی بافت مورد استفاده قرار می گیرند. فناوری ساخت افزایشی به دلیل توانایی تولید مدل های سه بعدی با ساختار کنترل شده متناسب با بدن بیمار ، روشی کارآمد در تولید داربست های استخوانی است. فرآیند بایندر جت یکی از روش های ساخت افزایشی است که در آن قطعه از طریق واکنش بین بایندر اسپری شده در مناطق انتخابی یک بستر پودر ایجاد می شود. هدف از این پژوهش، درک ارتباط بین ویژگی های پودر شامل جریان یابی، اندازه و توزیع اندازه ذرات و کیفیت محصول نهایی است. بستر پودر اولیه در این تحقیق شامل هیدروکسی آپاتیت و کربوکسی متیل کیتوسان به ترتیب به عنوان جزء معدنی و آلی داربست است، بدین منظور کربوکسی متیل کیتوسان که یکی از مشتقات کیتوسان و در آب محلول است، سنتز شد. پودر هیدروکسی آپاتیت با کربوکسی متیل کیتوسان با نسبت 60 به 40  ترکیب شده و جریان یابی پودر برای رسیدن به یک پودر قابل پرینت، بهینه سازی شد.

  کلیدواژگان: کلسیم فسفات، ساخت افزایشی، بایندر جت، بهینه سازی پودر
 • سحر گلکاری حق* صفحات 79-99

  درگذشته شرکت های فعال در حوزه صنایع کاشی و سرامیک  از رویکرد مبتنی بر کارکنان فروش و بازاریابی خود  برای برندسازی استفاده نمی نمودند. در حال حاضر و با توجه به مشکلات این صنعت درحوزه فروش  و بازاریابی این رویکرد که  برمبنای تبلیغات درونی برای ساختن یک برند قوی تاکید دراد  نقش کارکنان را در ساختن برند امری ضروری می داند. در سال های اخیر رویکردی نوین با تاکید بر نقش کارکنان در برندسازی موردتوجه قرارگرفته است. این رویکرد تحت تاثیر رفتار شهروندی برند؛ شکل گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رفتار شهروندی برند می باشد. این مفهوم در پژوهش های اندکی در ایران موردتوجه قرارگرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان فروش و بازاریابی شرکتها و کارخانجات کاشی و سرامیک در ایران  می باشند که تعداد 210 نفر از ایشان به روش در دسترس مورداستفاده قرار گرفتند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که رابطه میان مدیریت برند داخلی و تعهد کارکنان نسبت به برند؛ تعهد کارکنان نسبت به برند و رفتار شهروندی برند، وجود نداشته است. از سوی دیگر رابطه میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی برند مورد تایید واقع گردید. همچنین در این پژوهش رابطه میان مدیریت برند داخلی و اعتماد کارکنان نسبت به برند که در پژوهش های پیشین موردبررسی قرار نگرفته است، تایید گردید.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی برند، تعهد کارکنان نسبت به برند، مدیریت برند داخلی، اعتماد کارکنان به برند، دانش کارکنان نسبت به برند، رضایت شغلی
|
 • Pages 1-8

  Improved magnetic characters of graphene oxides besides its unique biocompatibility make this compound as a theranostics agent could be so practical in the medicine fields. Oxygen functionalities with disturbing the symmetry of graphene sublattices could induce magnetic moments and improve magnetic properties in these structures . While that, vacancies and distortions, created by oxygen release, are also considered as factor disturbing the symmetry of graphene structure and increase its magnetic characters. To consider the effect of oxygen functionalities and deoxygenated defects on the magnetic properties of graphene structure, graphene oxide was synthesized by modified-Hummer method, reduced by distilled water and finally annealed in Argon furnaces. The variation in oxygen bond intensities and level of structural defects was evaluated by Fourier Inferred Transformer and Raman spectroscopy, respectively. And then, their results was matched by vibrating sample magnetometer. The result revealed that the competition between the effect of oxygen groups and deoxygenated defects on the graphene symmetry determinates the magnetic properties of RGOs.

  Keywords: Reduced graphene oxides, Oxygen functionalities, Structural defects, Magnetic moments, biocompatibility, Theranostics agent
 • Pages 9-21

  In this study, B4C / SiC nanocomposite powder with 1 to 1 molar ratio was synthesized completely in situ, with high purity and at low temperature by mechanical activation volume combustion synthesis method. At first, raw materials consist of B2O3, Mg, C and Si were weighed. The weighed materials were mixed and milled for 9 hours by planetary ball mil and under argon atmosphere. Milled materials were poured into cylindrical graphite molds with a diameter of 1.5 and 3 cm. The molds are placed in the plasma spark instrument. The synthesis in vacuum occurred at a temperature of less than 300 ° C and less than 3 minutes. After synthesis, a step of acid leaching by 1 molar HCl was applied to remove magnesium oxide. XRD, SEM and EDS analyzes were used to study the samples at different stages. The results of XRD and EDS analysis showed that the sample synthesized in a mold with a diameter of 3 cm (sample with greater volume) and then acid leached had a higher purity (more than 95%). The average crystalline size was calculated by the Sherer equation for each of the components of B4C and SiC, 68 and 57 nm, respectively. Particles of B4C-SiC nanocomposite with a size between 100 and 600 nm were observed in SEM and TEM analysis.

  Keywords: Combustion synthesis, Mechanical activation, B4C, SiC, Nanocomposite, Spark plasma instrument
 • Pages 23-31

  Lead-free (Ba0.85Ca0.15)[(Zr0.1Ti0.9)]O3 (BCZT) piezoceramics were synthesized using solid-state ceramic processing. In order to improve the electrical properties CeO2 and CuO additives/dopants were used and two methods were employed to introduce theses oxides; one, in which 0.1 mol.% CeO2 was mixed with the raw materials and the composition was balanced for A-site substitution (BCCe0.1ZT) and the other where CuO (0.1mol%) was added to the raw materials in the same manner (BCCu0.1ZT) before calcination. After calcination at 1250 °C, sintering additives of CuO and CeO2 (0.04 wt.%) were added to the synthesized powders. The latter was added to BCCu0.1ZT to produce BCCu0.1ZT+0.04Ce and the former was used for BCCe0.1ZT powder to make BCCe0.1ZT+0.04Cu composition. These four samples together with pure BCZT were sintered at 1350°C for 4 h. The microstructure and phase composition were investigated by scanning electron microscopy and X-ray diffraction. Polarization and strain measurements were done using a modified Sawyer-Tower circuit and an optical displacement sensor and temperature and frequency dependence of dielectric permittivity were measured using an impedance analyzer. Our results revealed that BCCuZT+ 0.04 CeO2 sample had the best dielectric properties of ɛr=3585, Pr=15 μC/cm2, Smax=0.047, and d33*=967 pm/V, which was better than pure BCZT at this temperature. Accordingly, these ceramics can be regarded as good candidates to replace previous dielectric materials.

  Keywords: Lead free BCZT, CeO2, CuO, dielectric, ferroelectric
 • Pages 33-42

  Sodium potassium niobate piezoceramics are considered as lead-free piezoelectric due to their good properties. In this study, the effect of titanium dioxide and molybdenum oxide as dopant on the densification behavior, piezoelectric and dielectric properties of lithium doped sodium potassium niobate ((K0.5Na0.5)0.94Li0.06NbO3, KNNL) was investigated. For this purpose, (K0.5Na0.5)0.94Li0.06Nb0.99X0.01O3 (KNNL-X, X= Mo, Ti) ceramics were synthesized by solid state reaction method. The results showed that the use of these dopants improves the densification of KNNL ceramic, which could be attributed to the increased diffusion due to creating the oxygen vacancy defect. The decrease in the piezoelectric coefficient of KNNL ceramic in the presence of dopants can be attributed to the hardening behavior of the piezoceramic due to the existence of oxygen vacancies. The increase in dielectric constant and decrease in dielectric loss of doped samples can be attributed to the increase in density and decrease in porosity. KNNL-Mo samples showed the lowest piezoelectric coefficient and the highest dielectric constant values.

  Keywords: Sodium potassium niobate, Titanium dioxide, Molybdenum oxide, Piezoelectric coefficient, Dielectric properties
 • Pages 43-55

  Due to the conventional understanding of sintering phenomenon in ceramic materials, considering two words of “cold” and “sintering” together may arise a doubt to a ceramic engineer since the usual sintering process has been accompanied by a heating regime at elevated temperatures. Recently, a new technique called Cold Sintering Process (CSP) has been introduced and developed as an ultra-low temperature sintering technique for nano-structured ceramics. With the aim of this process, a variety of ceramic materials can be sintered under uniaxial pressure of 100-500 MPa and at temperatures up to 300 °C. The development of CPS helps to reduce the sintering time and temperature significantly. In addition, this is a promising method for reducing the economic costs, the amount of energy consumption and the environmental damages caused by the use of conventional sintering processes. Besides, some especial microstructures and properties can be expected from ceramics fabricated by CSP method due to such low-sintering temperatures. This review article aims to summarize the latest finding on the cold sintering process for the fabrication of nano-structured ceramics. The history of CPS, introduction of equipment and process components, proposed mechanisms for densification as well as opportunities and challenges are analyzed and discussed. Some ceramic materials which were produced using this method are briefly described with process parameters.

  Keywords: Cold Sintering Process, Transient Solution, Densification, Mechanism, Nano-structured Ceramics
 • Pages 57-69

  Nowadays, Because of daily reduction of fossil fuels and environmental problems caused by using them, Fuel Cells attracted a major attention as clean and efficient way of generating electrical power. Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) have many advantages to other fuel cell types. High working temperature of SOFCs caused serious challenges including high oxidation rate of interconnects, Spallation and cracks in oxide scale due to mismatch of Thermal Expansion Coefficient (TEC), Cathodic Poisoning and high Area Specific Resistance (ASR) of oxide scale. Manganese containing coatings have overcome these challenges successfully, having unique properties. The purpose of this project is, coating AISI-430 ferritic stainless steel with Cu-Mn Spinel for using as SOFCs interconnects. The coating was done, using Electrophoretic codeposition of CuO and MnO2 with subsequential oxidating thermal treatment for spinel synthesis. Thermal treatment for spinel synthesis was done in 40 hours at 750°C. Phase analysis and microscopic evaluation of coatings showed that Cu-Mn spinel synthesis was done successfully.

  Keywords: SOFC, Cu-Mn Spinel Coating, Electrophoretic Deposition, Oxidation Thermal Treatment, Cathodic Poisoning
 • Pages 71-77

  Calcium phosphate ceramics has been widely used in the present due to their chemical similarity to bone and good biocompatibility in the physiological environmental and a compatibility with synthetic and natural polymers Recent advancements in additive manufacturing have enabled the fabrication of 3D prototypes with controlled architecture resembling the natural bone. Binder jetting is a versatile method for production of bone scaffolds. In this method the solid is created by the reaction of a liquid selectively sprayed onto a powder bed. The article aims at understanding the link between powder parameters include flow ability, particle size and particle size distribution and printing quality. In this study the powder bed included hydroxyapatite and carboxymethyl chitosan as a mineral and organic constituent of bone respectively. For this purpose, we synthesized carboxymethyl chitosan which is a derivation of chitosan and it is soluble in water. Hydroxyapatite powder and carboxymethyl chitosan was mixed and the properties of the final mixture optimized.

  Keywords: Calcium phosphates, Additive manufacturing, Binder jetting, Powder’s optimization
 • Pages 79-99

  In the area of ​​organizational behavior, leadership as one of the most prominent factors influencing the behavior of the organization's members toward brand performance. The present study aims to investigate the role of transformational leadership style in promoting brand citizenship behavior with the mediating role of employee-based trust to brand. The current study method is descriptive and correlation research project is a type of structural equation modeling. The statistical population consists of all sales and marketing staff of tile and ceramic companies linked with Iran Tile and Ceramic Association. Using random stratified sampling method, 210 individuals had selected as the statistical sample for the study. To collect data, three self-made questionnaires had used to evaluate leadership, brand trust and brand citizenship behavior. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS software. The results of structural equation showed that direct effect of trust on brand citizenship behavior of employees is 0.574. The direct effect of leadership style on employee trust is 0.601, positive and significant, and the effect of trust mediator on relationship between leadership style and behavior Brand citizenship 0.84 is positive and significant.

  Keywords: Brand citizenship behavior, Sales, marketing employees, Internal branding, Ceramic tile industry