فهرست مطالب

پژوهش نامه زنان - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1399)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نازیلا ابراهیمی، امین کرایی*، ذبیح الله عباسپور، مسعود شهبازی صفحات 1-24

  هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل تاثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی گری مولفه های افق ازدواج بود.جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر مجرد مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی بود که نمونه ای به حجم 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. طرح پژوهش، از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس یا همبستگی (تحلیل مسیر) است. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس نگرش به ازدواج پارک و روزن (2012)، پرسشنامه فرایند هویت فردی بالیستری و همکاران(1995)، مقیاس اهمیت ازدواج بلت (2016)، مقیاس سن مورد انتظار ازدواج ویلوغبی (2014) و مقیاس آمادگی ازدواج جانسون و همکاران (2011) می باشند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، مولفه عشق هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق سه مولفه افق ازدواج با نگرش نسبت به ازدواج رابطه دارد. اما مولفه کار فقط به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه زمانبندی ازدواج و آمادگی ازدواج با نگرش نسبت به ازدواج رابطه دارد. از سوی دیگر؛ مولفه جهانبینی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق مولفه اهمیت ازدواج و مولفه آمادگی ازدواج موجب بهبود نگرش نسبت به ازدواج می شود. مولفه های دیدگاه افق ازدواج نیز با به صورت مستقیم با نگرش نسبت به ازدواج ارتباط دارند.

  کلیدواژگان: ابعاد هویت فردی، نگرش نسبت به ازدواج، مولفه های افق ازدواج
 • مریم طجری، جواد کریمی*، کورش گودرزی صفحات 2-20

  برجسته ترین عامل فروپاشی خانواده، آسیبی تحت عنوان طلاق است که برای فرد، خانواده و اجتماع آثار ویرانگری دارد، بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق صورت گرفت. برای اجرای پژوهش، از طرح آزمایشی تک موردی (SCED)از نوع آزمایش بالینی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ملایر در سال 1398 بود. نمونه پژوهش شامل 6 زوج (12نفر) متقاضی طلاق بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند (هر گروه 3 زوج). پروتکل زوج درمانی شناختی- رفتاری برای زوجین گروه آزمایش طی 12 جلسه اجرا گردید و آزمودنی ها 3 مرتبه قبل از درمان، 3 مرتبه میانه درمان، 2 مرتبه در پایان درمان، در مرحله پیگیری به پرسشنامه امید به زندگی و شفقت به خود پاسخ دادند. نتایج نشان داد که زوج درمانی شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و شفقت به خود زوجین متقاضی طلاق تاثیر معناداری داشته است. چنانکه این درمان توانسته منجر به افزایش نمرات امید به زندگی و شفقت به خود زوجین متقاضی طلاق در مرحله درمان و پیگیری شود.

  کلیدواژگان: امید به زندگی، شفقت به خود، زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری، زوجین متعارض
 • مریم استرآبادی، آزیتا امیرفخرایی*، کرامت کرامتی، عبدالوهاب سماوی صفحات 3-18

  ناباروری از چالش های مهم در زندگی مدرن امروزی است که برخی از زوجین با آن روبرو بوده و در اثر آن به سلامت روان شناختی و هیجانی آنان آسیب وارد می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ناباروری و افسردگی زوجین نابارور بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین نابارور مراجعه کننده به اداره بهزیستی شهر بندرعباس در زمستان سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 زوج نابارور با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی برپذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2004) را در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) و استرس ناباروری (نیوتون و همکاران، 1999) بود. داده ها به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر استرس ناباروری و افسردگی زوجین نابارور موثر بوده است. چنانکه این درمان توانسته منجر به کاهش استرس ناباروری و افسردگی این زوجین شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، استرس ناباروری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، زوجین نابارور
 • سمیرا انتظاری*، الهام فروزنده صفحات 25-42

  هدف ‏ از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد شناختی بر تاب آوری و دشواری های ‏تنظیم هیجانی زنان مطلقه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. ‏نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از زنان مطلقه بود که به صورت نمونه گیری در ‏دسترس انتخاب شدند. از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه تاب آوری ‏Conner &Davidson‏(‏‎2003‎‏) و پرسشنامه ‏دشواری در تنظیم هیجان ‏Gratz & Roemer‏(‏‎2004‎‏) پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ‏‏90 دقیقه ای تحت آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد شناختی قرار گرفت و بعد از اتمام جلسات، پس آزمون و پس از ‏یک ماه، پیگیری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی ‏به تنظیم هیجانات منفی و افزایش تاب آوری در این گروه از زنان کمک کرده است.‏‏

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، دشواری تنظیم هیجانی، تاب آوری
 • حسین حبیب الله زاده، عبدالله شفیع آبادی*، محمد قمری صفحات 43-63

  هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی بر رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین در معرض طلاق بودند که به دادگاه خانواده شعبه باهنر تهران در سال 1397 مراجعه کرده بودند24زوج بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش(16 زوج) وکنترل (8زوج) قرارگرفتند.آزمودنی های گروه های آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به مقیاس طلاق عاطفی گاتمن پاسخ دادند.گروه های آزمایش طی 8 جلسه آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک و زوج درمانی خودتنظیمی دریافت کردند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر وآزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشانگر اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و زوج درمانی خودتنظیمی در مقایسه با گروه کنترل بر کاهش طلاق عاطفی بود. اما تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش طلاق عاطفی در زوجین در معرض طلاق در مقایسه با زوج درمانی خودتنظیمی بیشتر بود. نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.

  کلیدواژگان: دیالکتیک، خودتنظیمی، طلاق عاطفی، زوجین
 • فرشته رضایی نسب*، احمد برجعلی، محمدحسین تقدیسی صفحات 65-82
 • مهدیه محمدتقی زاده* صفحات 83-112

  امروزه تغییر و تحول در خانواده ها، موجب گردیده که شروع زندگی و نیز شیوه پایان بخشیدن به آن، اشکال مختلف به خود بگیرد. با توجه به افزایش طلاق توافقی در بین زوجین، قانونگذار برای کاهش آسیب ها و پیامدهای آن سعی نموده اقداماتی را بیندیشد. ارجاع به مراکز مشاوره از جمله برنامه هایی است که در سال 1397 برای کاهش طلاق در شهر تهران از سوی مراکز دادگاه اجباری شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه مشاوره در بین زنان و مردان متقاضی طلاق توافقی به روش تحلیل روایت و به صورت نمونه گیری هدفمند انجام گرفته است. یافته های حاصل پیرامون تجربه های زنان از مراجعه به مراکز مشاوره در سه مرحله: اول؛ تصمیم برای جدایی؛ دوم، بازوهای مشاوره قضایی؛ سوم، اتفاق طلاق توافقی قابل تحلیل می باشد. در واقع شروع نابهنگام زندگی و داشتن روابط فرازناشویی در کنار مداخله خانواده ها موجب فاصله گرفتن زوجین از همدیگر، زمینه های رویداد طلاق را فراهم می آورند.

  کلیدواژگان: طلاق توافقی، مشاوره ازدواج، تحلیل روایت، زنان، خانواده ایرانی
 • محبوبه میرباقری، نادر منیرپور*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 113-127

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش میانجی سکوت سازمانی و راهبردهای مقابله ای در ارتباط با طرح واره های ناسازگار با عملکرد سازمانی مدیران زن شهرداری ها بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران زن شهرداری های تهران که در سال 1397 مشغول بودند. حجم گروه نمونه 200 نفر بود به صورت نمونه در دسترس انتخاب و پرسش نامه های طرحو اره های ناسازگار،عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ، پرسش نامه سکوت سازمانی ونداین و مقیاس اجتناب و جبران افراطی یانگ تکمیل گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی و معادلات ساختاری با نرم افزارهای 22SPSS و LISREL 8.85تحلیل گردید. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری، برازش دارد . نتایج نشان داد که طرح واره های ناسازگار اولیه به صورت غیر مستقیم از طریق سکوت سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. هم چنین نتایج نشان داد که جبران افراطی و اجتناب رابطه مستقیم با طرح واره ناسازگار دارد. می توان براساس یافته های پژوهش، نتیجه گرفت که سکوت سازمانی در رابطه بین طرح واره-های ناسازگار اولیه و عملکرد سازمانی نقش واسطه ای دارد. توجه به این مکانیسم تاثیر، در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای تقویت عملکرد سازمانی می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، سکوت سازمانی، طرحواره ناسازگار، راهبرد مقابله ای
|
 • Nazila Ebrahimi, Amin Koraei *, Zabihollah Abbaspour, Masoud Shahbazi Pages 1-24

  The purpose of this study was to design and elaborate a model of the effect of individual identity dimensions on attitudes toward marriage through the mediation of marriage horizon components. The statistical population in this research is all single female postgraduate students in East Azarbaijan universities. A sample of 300 students was selected through stratified random sampling from the mentioned society. The design is of covariance matrix or correlation matrix (path analysis). The tools used for data collection were Attitude toward Marriage Scale (Park & Rosen, 2012), Ego Identity Process Questionnaire (Balistreri, et al 1995), Marriage Important Scale (Belt, 2016), Marriage Expected Age Scale (Willoughby, 2014), and Marriage Readiness Scale (Johnson et al, 2011). The results showed that the love identity component both directly and indirectly through the three components of the marital horizon, are related to attitudes toward marriage. But the component of work identity is only indirectly related to attitudes toward marriage through the component of expected age at marriage and marriage readiness. On the other hand, the worldview identity component directly and indirectly, through the marital importance component and the marital readiness component, improves attitudes toward marriage. marital horizons components is also related to attitudes toward marriage.

  Keywords: Individual Identity Dimensions, attitudes toward marriage, marital horizons components
 • Maryam Tajari, JAVAD KARIMI *, Kourosh Godarzi Pages 2-20

  the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of couple therapy through CBT method on hope in life and self-compassion in the couples asking for divorce. For the study, a single-case trial (SCED) design of the clinical trial type was used. The statistical population included all the couples referring to consultation centers in the town of Malayer in 2019. The study samples included 6 couples (12 people) with marital conflict who were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (three couples in each group). The CBT protocol was administered to the experimental group couples in 12 sessions, and the subjects answered the question of life expectancy and compassion 3 times before treatment, 3 times in the middle of treatment, 2 times at the end of treatment, in the follow-up phase. TThe results showed that the CBT-based couple therapy has had significant effect on the hope in life and self-compassion of the couples asking for divorce; as this therapy has been able to lead to the increase in the scores of hope in life and self-compassion in the couples asking for divorce in therapy and follow-up stages.

  Keywords: life expectancy, self-compassion, CBT-based couple therapy, conflicting couple
 • Maryam Starabadi, Azita Aminfakhraei *, Keramat Keramati, Abdolvahab Samavi Pages 3-18

  Infertility is among the most important challenges in the modern life that some of the couples are entangled with and their psychological and emotional health is damaged as the result of it. Therefore, the present study was investigated aiming to investigate the efficacy of ACT and infertility stress and depression on the infertile women. The present study was quasi-experimental with pretest-posttest and control group design. The statistical population of the study included infertile couples who referred to the department of wellbeing in the city of Bandar Abbas in the winter of 2019. 30 infertile couples were selected through voluntary method and they were randomly accommodated in the experimental and control groups (each group of 15 couples). The experimental group received eight ninety-minute sessions of ACT intervention (Hiz et al., 2004). The applied questionnaires in this study included depression questionnaire (Beck, et.al, 1996) and infertility stress (Newton et.al, 1999). The data were analyzed through MANCOVA method. The results MANCOVA showed that ACT on infertility stress and depression have been effective in infertile couples, as this therapy succeeded in the decrease of infertility stress and depression in these couples.

  Keywords: Depression, infertility stress, acceptance, commitment therapy, infertile couples
 • Samira Entezari *, Elham Foroozandeh Pages 25-42

  ‎ Mindfulness is the change of thinking style towards "being". Mindfulness is a way of thinking ‎that teaches people deal with their thoughts and experiences in a different way. The present ‎study was an attempt to investigate the Effectiveness of mindfulness with a cognitive approach ‎to emotional regulation difficulties and resiliency in divorced women in district 5 of Tehran. The ‎quasi-experimental methodwith a pretest-posttest design and control and follow up group was ‎used to conduct the study. The sample consisted of 30 divorced women (15 in the experimental ‎group, 15 in the control group) who were selected through convenient sampling. The two groups ‎were pre-tested using The Connor-Davidson Resilience Scale (2003) and Gratz and Roemer’s ‎Difficulties in Emotion Regulation Scale(2004). The experimental group was then subjected to ‎mindfullness training based on cognitive approach for eight 90-minute sessions. Covariance anal-‎ysis (MANCOVA) was used to analyze the data. The results showed that mindfulness training ‎leads to regulation of negative emotions and enhancement of resiliency in experimental group of ‎women.‎

  Keywords: mindfulness, Difficulty in emotional regulation, resiliency ‎
 • Hossein Habibalahzadeh, Abdollah Shafiabady *, Mohammad Ghamari Pages 43-63

  The purpose of the present study was to determine the effect of differences in dialectical behavior therapy with self-regulated coupling therapy on reducing the emotional divorce of couples exposed to divorce. The method of this study is quasi-experimental with pretest-posttest design with control and two-month follow-up. The statistical population of this study consisted of all divorced couples who referred to Bahonar Branch Family Court in Tehran in 1397. 24 couples were selected by convenience sampling and randomly assigned to three experimental (16 couples) and control (8 couples) groups .The experimental and control groups responded to the Gutman Emotional Divorce Scale in three stages of pre-test, post-test, and follow-up. Experimental groups received 8 sessions of training in dialectical behavior therapy and self-regulated couple therapy, but the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using analysis of repeated measures variance and LSD test. The results showed that dialectical behavior therapy and self-regulated couple therapy significantly reduced emotional divorce compared to the control group(p < 0/001). However, the effect of dialectical behavior therapy on reducing emotional divorce was greater in divorced couples than in self-regulated couple therapy. The results of the experimental groups were also stable at the follow-up stage.

  Keywords: Dialectic, Self-Regulation, Emotional divorce, couples
 • Fereshteh Rezaeinasab *, Ahmad Borjali, Mohammadhossein Taghdisi Pages 65-82
  Background and Aim

  Multiple sclerosis is one of the most common neurological patients. Pain is a common phenomenon in MS patients and it has recently been shown that it plays an important role in mental health and quality of life of these individuals, so that the severity of pain further leads to a weaker performance in most of the components of mental health and social function, Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the perception of pain in MS patients.The present study was a descriptive, quasi-experimental study. Among the individuals referring to brain and neurologists in the province of Alborz, 30 subjects were selected in a purposeful and accessible way and divided into two groups of 15 (two experimental and one The control group was divided into two groups. After examining the pain with the MPG, the experimental group received 8 sessions of treatment and the control group did not receive any treatment during this period. The results of Ancoe and Mankwa tests showed that the variables of pain were different in the experimental and control groups. In assessing the scores, evaluating the pain, the pain was not significant (P <0.05).

  Keywords: Perception of Pain, Cognitive-behavioral therapy, Multiple Sclerosis
 • Mahdie Mohamadtaghizade * Pages 83-112

  Today, changes in families have begun to take on different forms, both beginning and ending. Given the increasing divorce rate among couples, the legislator has been trying to think of measures to reduce the harm and its consequences. Referral to counseling centers is one of the programs that have been compulsory by court centers in Tehran in 1997 to reduce divorce. The purpose of this study was to investigate the experience of counseling between men and women applying for divorce through narrative analysis method and purposeful sampling. Findings about women's experiences of referral to counseling centers are analyzed in three stages: first; the decision to divorce; second, the arms of judicial counseling; and third, the agreement on divorce. In fact, premature start of life and having meta-marital relationships along with the intervention of the families make the couple divorced, providing grounds for the divorce event. In the meantime, applying for a divorce agreement is another stage of compulsory separation counseling, which can be termed overtime counseling, which in most cases leads to an inability to reach a solution. Of course, the aftermath of such counseling makes it possible to prepare for separation and deal with the dang.

  Keywords: Agreed Divorce, Marriage Counseling, Narrative Analysis, women, Iranian Family
 • Mahbobeh Mirbagheri, Nader Monirpoor *, Majid Zargham Hajabi Pages 113-127

  The aim of this study was to investigate the role of mediator coping styles and organizational silence in the relationship between maladaptive schemas and organizational performance of women managers the employees in the municipality of Tehran province. The present study is a fundamental type and of a descriptive-correlational The study population included all women employees in the… Tehran province. The sample size 200 women were selected via convenience sampling and Young Compensation , and Avoidance Inventory, Questionnaires of Van Dyne ، Organizational silence, Hersey, and Goldsmith Organizational performance were filled. Thus, Data were analyzed using correlation tests and Structural Equation with spss and Lisrel software. The evaluation of hypothetical model with fit indexes demonstrated that the hypothetical model fits the measurement model. Structural relations analysis also showed maladaptive schemas indirectly through organizational silence over organizational performance and also the results also showed that the Compensation and avoidance have a direct relation to organizational performance.Thus, based on current research findings, it can be concluded that organizational silence have a mediating role in relationship between maladaptive schemas and organizational performance. Considering these dimensions and effectiveness of the employed mechanisms can be useful in developing efficacious preventive and therapeutic interventions for organizational performance.

  Keywords: early maladaptive schema, organizational performance, coping style, organizational silence