فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 60 (خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سردار محمدی*، علی قائدی صفحات 17-40
  با توجه به رشد سریع گوشی های هوشمند و قابلیت های آن ها، این گوشی ها به یک رسانه شخصی ضروری برای جست وجوی اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و تبلیغاتی به خصوص در زمینه ورزش تبدیل شده اند. با توجه به نبود پژوهش در این زمینه، هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در استفاده از این ابزار ارزشمند در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستان (280 نفر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1397 بودند که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. درمجموع، از 201 پرسش نامه کامل (72 زن و 129 مرد) برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با بررسی پیشینه، پرسش نامه اولیه متناسب با هدف پژوهش تعریف شد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر هفت کارشناس و متخصص به وسیله مدل لاشه (84/0 = CVR) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. همچنین، همسانی درونی پرسش نامه با آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، ادراکات مدل پذیرش فناوری، ویژگی های خاص ورزش و نظریه جریان، تاثیر معنا داری بر تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در ورزش داشتند؛ بنابر این، بازاریابان ورزشی می توانند با مدنظر قراردادن این عوامل و قابلیت های این فناوری ارزشمند، از آن در زمینه های گوناگون ورزشی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: گوشی هوشمند، ورزش، مدل پذیرش فناوری، تجربه خوشایند
 • مریم امینی*، ناهید اتقیا، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 41-60
  ازآنجاکه دانش مهم ترین منبع در اقتصاد دانش بنیان است، اقتصاد در ورزش نیز تحت تاثیر این روند تکاملی، ماهیتی دانش بنیان به خود گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با متخصصان، داده های پژوهش جمع آوری شدند. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اقتصاد دانش بنیان در ورزش به سه سطح اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه دسته بندی می شود. در اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد مولفه های نهادینه سازی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان مولفه الزامات و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه مولفه توسعه علمی و همچنین در تعریف اقتصاد دانش بنیان در ورزش مولفه کلان نگری بیشترین تاکید را داشتند. به صورت کلی، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در اقتصاد دانش بنیان در ورزش، تولید و توزیع مبتنی بر کاربرد دانش و اطلاعات در عرصه ورزش است و با توجه به اهمیت آن برای سیاست گذاران ورزش، باید اقدامات و پیش نیازهای لازم با درنظرگرفتن سطوح و مولفه های آن فراهم شود.
  کلیدواژگان: اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان، توسعه اقتصادی، ورزش، روش کیفی
 • جواد کریمی*، لیلا سلطانیان، ابوالفضل بجانی صفحات 61-82
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه گردشگری ماجراجویانه ورزشی براساس نظریه داده بنیاد انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (شش نفر)، افراد باتجربه و نخبه ادارات ورزش و جوانان (پنج نفر)، کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری (سه نفر) و افراد فعال در ورزش های ماجراجویانه (دو نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه پژوهش های پیشین و اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای بررسی روایی صوری و محتوایی، یافته های پژوهش به مشارکتکنندگان ارایه شد و آن ها متن نظریه را مطالعهکردند و سپس، نظرهای آن ها اعمال شد. روش استفاده شده برای بررسی پایایی، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 79/0 گزارش شد. برمبنای یافته ها، ضرورت ها و چالش ها در این پژوهش شامل اجتماعی و فرهنگی، اشتغال مبتنی بر کارآفرینی، مدیریت هیجان، مدیریت ارتباطات و زیرساخت ها بودند. موانع شامل اداری-مدیریتی، امکانات و تجهیزات، فردی، مالی و اقتصادی، امنیتی، روساخت ها و اطلاع رسانی بودند. بسترها شامل قوانین و آیین نامه، فرهنگی و اطلاعاتی، آکادمیک و نیروی انسانی متخصص بودند. راهکارها شامل مدیریت ایمنی، آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت اماکن و رویداد و مدیریت کیفیت و نوآوری بودند. همچنین، اثرات شامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور توسعه گردشگری ماجراجویانه ورزشی، با توجه به عوامل شناسایی شده، سیاست های مدیریتی در راستای پیشبرد گردشگری ماجراجویانه ورزشی تعیین و اجرا شوند.
  کلیدواژگان: توسعه، داده بنیاد، گردشگری، ماجراجویانه، ورزشی
 • محمدحسین قربانی*، حمیدرضا صفری جعفرلو، محمدرضا اسماعیلی صفحات 83-102

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی توسعه پایدار از طریق ورزش و شناسایی موانع و راهبردهای آن انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع راهبرد، کیفی بود که از رویکرد گراندد تیوری (نظریه برخاسته از داده ها) برای ارایه نتایج بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 21 نفر از نخبگان (شامل اعضای هییت علمی، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، کارشناسان خبره، مربیان ورزشی و بازیکنان گذشته تیم ملی) بودند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه اکتشافی گردآوری شدند. ملاک اتمام گردآوری داده ها رسیدن به اشباع نظری بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رهیافت ظاهرشونده مربوط به اثر گلیزر (1992) بهره گرفته شد که از طریق اجرای سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بررسی موانع توسعه پایدار از طریق ورزش، 47 کد مستقل و 11 مفهوم که شکل دهنده سه مقوله کلی (موانع شناختی-دانشی، ساختاری و قانونی-مدیریتی) بودند، شناسایی و طبقه-بندی شدند. همچنین، در بخش راهبردها 35 کد و 10 مفهوم استخراج شدند و در سه مقوله کلی (راهبردهای ادراکی-ارتباطی، اقتصادی-ساختاری و عملکردی) دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش می-تواند در برنامه ریزی های کلان توسعه کشور و همچنین برنامه های توسعه بخش ورزش موردتوجه قرار گیرد و با تاکید بر رفع موانع و اتخاذ راهبردهای مستخرج از این پژوهش، می توان مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشور را هموار کرد.

  کلیدواژگان: موانع توسعه، راهبردهای توسعه، توسعه پایدار، ورزش
 • مهدی سلیمی*، محمد سلطان حسینی، محسن طیبی، امیرحسام رحیمی صفحات 103-124

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018، براساس نظریه ارزش های مصرف شده انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه هواداران ایرانی حاضر در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه بودند که با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آن ها، براساس جدول کرجسی و مورگان برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن علاوه بر بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصان (10 نفر) تایید شد. همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (84/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین علل حضور هواداران در ورزشگاه، به ترتیب شامل عامل احساسی با بار عاملی 98/0، عامل اجتماعی با بار عاملی 94/0، عامل شناختی با بار عاملی 91/، عامل شرطی با بار عاملی 85/0 و عامل عملکردی با بار عاملی 64/0 بودند. درمورد عوامل حضور هواداران در مسابقات تیم ملی در سطوح جهانی نسبت به سطوح پایین تر باید گفت که ارزش های احساسی و ملی گرایی به مراتب از دیگر ارزش های مصرف شده توسط هواداران موثرتر بودند. این امر موجب می شود تا هواداران موانعی همچون بعد مسافت، بعد اقتصادی، شرایط آب وهوایی، قیمت بلیت و شرایط اسکان را نادیده بگیرند و همواره حضور در ورزشگاه برای تماشای مسابقات جام جهانی در آن ها موجب ایجاد غرور ملی و وجهه اجتماعی شود.

  کلیدواژگان: هواداران، الگوی عقلانیت، جام جهانی، رفتار مصرف کننده، ارزش های مصرف شده
 • ارائه چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی
  علی نظریان، مهرعلی همتی نژاد طولی*، نوشین بنار صفحات 125-150

  این پژوهش با هدف ارایه چارچوبی برای تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی، اساتید اقتصاد و بازاریابی ورزشی، فروشنده های فروشگاه های ورزشی، مدیران بازاریابی و بازاریاب های محصولات ورزشی) و جامعه اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برمبنای اشباع نظری و به صورت هدفمند و در دسترس، نمونه گیری شدند و از آن ها نظرخواهی شد (22 نفر و 54 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. چارچوب تحلیلی ارایه شده شامل شش فاز محیط، مدیریت، تولید، توزیع، مصرف و پیامد بود؛ به طوری که دربرگیرنده نه منظر کلی شامل محیط بین الملل، محیط داخلی، مدیریت راهبردی، کارآمدسازی تولید، سازمان دهی توزیع داخلی، توسعه صادرات، توسعه مصرف داخلی، زمینه یابی مصرف خارجی و توسعه پایدار بود. مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کدها به صورت یک سیستم فرایندی از تولید تا مصرف (از محیط به پیامد) ترسیم شد. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین کننده در رونق بخشی بازار محصولات ورزشی ایرانی به حوزه خاصی مانند سیستم تولید، بازاریابی یا فرهنگ مصرف کنندگان محدود نیست؛ بلکه در فرایند تولید تا مصرف جاری است و هر مرحله نیازمند راهبردی ویژه است.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، تولیدات ورزشی، صنعت ورزش، کالاهای ورزشی
 • پونه قنبری، مینا حکاک زاده* صفحات 151-168

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش همه اساتید دانشگاهی و مدیران برخی مکان های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای بود که با توجه به نظریه پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی و نظرهای خبرگان طراحی شد. روش آماری شامل آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین فرایند تحلیل سلسله مراتبیگروهی بود. همه تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. و سوپردسیژن انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که درمجموع، هشت عامل 482/84 درصد از واریانس کل سوال ها را در برگرفتند. نتایج رتبه بندی نشان داد که عوامل نظارتی با نمره نرمال 318/0، مهم ترین عامل برای بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری بودند. همچنین، براساس نتایج، عوامل برنامه ای-فعالیتی با نمره نرمال 271/0 و عوامل دسترسی مربوط با نمره نرمال 234/0، دیگر عوامل برای بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری بودند. افزون براین، عوامل آسایش بصری و محیطی با نمره نرمال 045/0 کم اهمیت ترین عامل در مقایسه با سایر عوامل برای بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری بود.

  کلیدواژگان: امنیت، فضاهای ورزشی، دسترسی، مکان های بی دفاع
 • میثم نوری خان یوردی، مهدی بشیری، مرتضی دوستی* صفحات 169-192

  حیات فروشگاه های ورزشی به جذب و نگهداری تعداد کافی مشتریان وابسته است. شناخت دلایل جذب و رویگردانی مشتریان بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، طراحی مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که از منطقه منیریه خرید کرده بودند و 337 نفر به روش نمونه ‎گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه استاندارد عمادی و همکاران (1393) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. برای محاسبه پایایی، در مطالعه ای مقدماتی 30 پرسش نامه توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد تک بعدی با بار عاملی 87/0، بعد بی تفاوت با بار عاملی 85/0، بعد اساسی با بار عاملی 68/0 و بعد جذاب با بار عاملی 59/0 بیشترین تاثیر را بر رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی داشتند. همچنین، در بعد اساسی، وجود کیفیت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 82/0، در بعد عملکردی، نبود دسترسی مناسب و راحت به فروشگاه با بار عاملی 94/0، در بعد انگیزشی، قیمت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 86/0 و در بعد بی تفاوت، تبلیغات نامناسب فروشگاه در سطح شهر با بار عاملی 87/0، به عنوان مهم ترین گویه های رویگردانی مشتریان بودند؛ براین اساس، می توان بیان کرد که مدیران همواره باید عوامل تاثیرگذار بر رویگردانی مشتریان خود را به خوبی درک کنند و برای کاهش این عوامل سعی کنند تا بتوانند در رقابت با سایر رقبا به مزیت رقابتی دست یابند و مشتریان وفادارتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: رویگردانی، مشتریان، فروشگاه های ورزشی، کانو، بازاریابی
 • بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی
  بابک داودی، علی زارعی*، فریده اشرف گنجویی صفحات 193-216

  پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته است که به صورت میدانی انجام شد. همه مدیران و کارمندان ادارات ورزش دانشگاه های آزاد سراسر کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، در گردهمایی سراسری مسیولان ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور که در سال 1395 با حضور همه مسیولان ورزش واحدهای دانشگاه آزاد کشور و شاغلان در معاونت ورزش سازمان مرکزی برگزار شد، به تعداد کل افراد حاضر در گردهمایی (340 نفر از 114 واحد دانشگاهی) پرسش نامه به صورت حضوری توزیع شد. ابزارهای پژوهش حاضر، پرسش نامه «وضعیت بلوغ کارکنان در جهت نظام اطلاعاتی سبز» و پرسش نامه «عوامل موثر در بهبود نظام اطلاعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی» بودند. روش تجزیه وتحلیل آماری شامل روش های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص نام اطلاعاتی سبز در در تمامی حیطه ها ازجمله مرکز داده (55/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، محیط اداری (59/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، روش کاری (56/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، تدارکات (60/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) و قوانین شهروندی سازمانی (52/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) در سطح نامطلوبی قرار داشت. همچنین، موانع فرهنگی، آموزشی و فردی جزو موانع مستقل کلیدی بودند که سبب تاثیرگذاری بر سایر موانع شدند. به صورت کلی، برای بهبود نظام اطلاعاتی سبز نیاز است برخی جنبه های فرهنگی، آموزشی و فردی بهبود یابند تا بتوان زمینه بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص را هموار کرد.

  کلیدواژگان: بلوغ، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، سیستم های اطلاعاتی
 • بهزاد سهیلی*، جاسم منوچهری صفحات 217-236

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت محصول اصلی، کیفیت خدمات و مشارکت تماشاگران در فوتبال حرفه ای انجام شده است. 840 نفر از تماشاگران 10 تیم لیگ برتر فوتبال ایران به صورت نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های پژوهش را داوطلبانه تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های آزمون نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است و می توان از آن برای بررسی مشارکت تماشاگران فوتبال استفاده کرد. اثر کیفیت محصول اصلی بر مشارکت تماشاگران معنادار بود؛ در حالی که کیفیت خدمات بر مشارکت آن ها تاثیر معنا داری نداشت. نتایج نشان داد که مدیران و سازمان های ورزشی خلاقیت کافی در پاسخ به نیازها و خواسته های تماشاگران ندارند؛ بنابراین، اگر شرایطی فراهم شود که در کنار عوامل موثر در کیفیت محصول اصلی بتوان عوامل موثر در کیفیت خدمات را نیز به صورت خلاقانه ای تقویت کرد، بدون شک شاهد مشارکت بیشتر مصرف کنندگان خواهیم بود.

  کلیدواژگان: تماشاگران، فوتبال، کیفیت خدمات، کیفیت محصول اصلی، مشارکت
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش»
  حسین پورسلطانی زرندی*، سیده طاهره موسوی راد صفحات 237-250

  هدف از انجام این پژوهش اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود که به صورت میدانی اجرا شد. ورزشکاران رشته های ورزشی متفاوت در سطح ایران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از بین آن ها 392 پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» ساخته کیم و همکاران (2010) استفاده شد که حاوی 18 سوال بود و دارای مولفه های پیشرفت، ارزش، اجتماعی، حرفه، درک کردن و حفاظت بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پایایی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» برابر با 89/0 بود. در مورد روایی سازه و براساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سوال ها رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص های نسبت خی دو به درجه آزادی (13/3)، ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی (095/0)،  شاخص برازندگی نرم شده برای مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش (91/0)، شاخص برازندگی تطبیقی (90/0)، شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس(90/0) و  شاخص برازندگی برای ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس (97/0) برازش مدل را تایید کردند. همچنین، درمورد روابط عامل ها با مفهوم عملکرد داوطلبان، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم عملکرد داوطلبان باشند؛ بنابراین، پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان از آن برای ارزیابی میزان عملکرد داوطلبان در ورزش استفاده کرد و نتایج معتبری را مشاهده نمود.

  کلیدواژگان: پرسش نامه، داوطلب، عملکرد، ورزشکار
 • سعید صادقی بروجردی، کبریا اقبالی*، حسین منصوری، مرتضی محمدی صفحات 251-270

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران با تاکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار داشت. همه هواداران تیم پرسپولیس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. درمجموع، 370 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری، پرسش نامه از کریمی علویجه و علی طلب (1396) و پرسش نامه از سایو و همکاران (2013) بود. برای بررسی و مطابقت سوال ها با موضوع پژوهش، شش تن از اساتید مدیریت ورزشی پرسش نامه ها را بررسی کردند. همچنین، روایی همگرایی و واگرا حاکی از برقراربودن پایایی ابزار بود.نتایج نشان داد که طراحی وب سایت، محتوا و ساختار وب سایت بر حالات شناختی و احساسی هواداران تاثیر مثبت داشتند. همچنین، یافته های آزمون سوبل نشان داد که حالات شناختی و احساسی هواداران به صورت معنا داری رابطه بین ابعاد وب سایت و قصد بازدید مجدد در هواداران را فراهم کرده اند. به طورکلی، باشگاه های فوتبال می توانند با وب سایتی مناسب که از نشانه های محیطی استاندارد برخوردار باشد شرایطی را فراهم کنند تا در هواداران خود حالات احساسی و شناختی ایجاد کنند و آن ها را به بازدید مجدد از وب سایت وادار نمایند و از این طریق به اهداف مدنظر خود نیز دست یابند.

  کلیدواژگان: وب سایت، قصد بازدید مجدد، هواداران، پاسخ های رفتاری
|
 • Sardar Mohammadi *, Ali Ghaedi Pages 17-40
  Due to the rapid growth of smartphones and their capabilities, these phones have become an essential personal medium for searching information, social communication, economic activities, and advertising, especially in sports. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the use of smartphones in sport. The research method was descriptive correlational. The statistical population included physical education students of Kurdistan University (280 students) in undergraduate, postgraduate and postgraduate studies, all of them selected as samples. A total of 201 complete questionnaires (72 women and 129 male) were used for analysis. In order to achieve the goals of the research, the history of the initial questionnaire was defined proportionate to the purpose of the research. The face and content validity of it was evaluated by experts (7) using the carcass model (CVR = 0.84) and its construct validity was verified using confirmatory factor analysis. Also, the internal consistency of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive statistics and structural equation model were used to examine the fit of the research model. The results of the study showed that the perceptions of the technology acceptance model, special characteristics of sport and flow theory have a significant effect on the decision to use smartphones in sport. Therefore, sports marketers can use it in various sports fields considering these factors and the capabilities of this valuable technology.
  Keywords: Smartphone, Sports, technology acceptance model, Flow
 • Maryam Amini *, Nahid Atghia, Rasool Norouzi Seyed Hosseini Pages 41-60
  Because of Knowledge is the most important source of knowledge-based economy, Economy in sports is influenced by the evaluation of the knowledge-based economy. The aim of this study is Identifying and levels of knowledge-based economy in sport which was conducted through qualitative research method with fundamental-exploratory nature. Research data was collected through snowball sampling method and based on in-depth interviews with experts. Data were analyzed after coding according to grounded theory and data constructivist approach. The results indicated that knowledge-based economy is categorized into three levels: individual-dependent knowledge-based economy, organization-dependent knowledge-based economy and society-dependent knowledge-based economy. Institutionalizing of knowledge along with knowledge management in individual-dependent knowledge-based economy, requirements and substrates of the knowledge-based economy in organization-dependent knowledge-based economy, scientific development in society-dependent knowledge-based economy and holism in definitions of the knowledge-based economy in sport had the most agreement among the interviews. As a conclusion of findings, in knowledge-based economy in sport, production and distribution is based on application of information and knowledge. Regarding importance of levels and components of knowledge-based economy in sport, policymaker in sport must to prepare implements and practices.
  Keywords: Economy, knowledge-based economy, economic development, Sport, Qualitative Method
 • Javad Karimi *, Leila Soltanian, Abolfazl Bejani Pages 61-82
  The purpose of this study was to design the Model of the Development of Adventure Sports Tourism via Grounded Theory. This research conducted using qualitative method with semi-structured interviews with 16 people including professors and experts in sport management (6 people), experienced and elite sports and youth departments (5 people) and experts from the Department of Cultural Heritage and Tourism (3 people) ) And active people in adventure sports (2 people) who were selected using purposeful sampling. Data were collected by reviewing the previous researches and semi-structured interviews. For face and content validity, the findings of the research were presented to the participants and their points of view was applied to the theory. The method used to examine reliability was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 0.79. Based on the findings, the needs and challenges in this research include social and cultural, entrepreneurship-based employment, excitement management, communications management and infrastructure; barriers including administrative management, facilities, personal, financial and economic, security, infrastructure, information; The basics include rules and regulations, cultural and informational, academic and human resources specialists; solutions include safety management, education and culture, event management and quality management, and innovation, including economic, social and cultural impacts. Therefore, it is suggested that, in order to develop adventure sports tourism, based on the identified factors, management policies should be established to promote adventure sports tourism.
  Keywords: Development, Data Foundation, Tourism, Adventure, Sports
 • Mohammad Hossein Ghorbani *, Hamid Reza Safari Jafarloo, Mohammad Reza Esmaeili Pages 83-102

  The purpose of this study was to qualitatively analyze sustainable development through sport and identify its barriers and strategies. The method of the present study was qualitative research in terms of purpose and type of strategy which used the grounded theory approach to present the results. The research participants included 21 elites (including faculty members, senior managers in the Ministry of Sport and Youth and Sports Federations, experts, sports coaches and former national team players). The data were collected through exploratory interviews. The criterion for completing the data collection was theoretical saturation. In order to data analysis, Glaser's (1992) Emergent approach was used and this process was performed through three open, axial and selective coding processes. In examining the barriers to sustainable development through sport, 47 independent codes and 11 concepts that formed three general categories (cognitive-knowledge, structural and legal-managerial barriers) were identified and classified. Also, in the Strategies 35 codes and 10 concepts were extracted and categorized into three general categories (Perceptual-Communication, Economic-Structural, and Functional Strategies). The results of this study can be taken into consideration in the macro planning of the country as well as the development plans of the sports sector. Also, by focusing on removing the barriers and adopting strategies derived from this research, we can pave the way for achieving the country's sustainable development goals.

  Keywords: Development Barriers, Development Strategies, Sustainable Development, Sport
 • Mehdi Salimi *, Mohammad Soltan Hosseini, Mohsen Tayebi, Amir Hesam Rahimi Pages 103-124

  The present study aims at investigating the factors affecting the attendance of Iran National Football Team fans in 2018 FIFA World Cup based on the “consumed values” theory. The method was analytically descriptive and applied from objective perspective which was conducted in the field. The population included all Iranian fans attending the Russia during the 2018 FIFA World Cup. Due to lack of accurate statistics on them, 384 persons were selected randomly by accessible sampling technique based on the table developed by Krejcie and Morgan for unknown population. The measurement tools included a researcher-made questionnaire of which the validity and reliability was confirmed through taking the professors and experts (10 persons) opinions while reviewing closely the context and literature. Its reliability was also calculated by Cronbach’s alpha (0.84). To analyse the data, descriptive statistics (mean, SD) and inferential statistical methods (Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis and second order confirmatory factor analysis) were used. Results showed that the most important reason for attendance of fans in stadiums are emotional, social, cognitive, conditional and functional factors with load factors of 0.98, 0.94, 0.91, 0.85, 0.64, respectively. Emotional values and nationalism are among the factors that explain the presence of fans in national team matches globally, far more than other values used by fans at lower levels. This has led fans to neglect obstacles such as distance, economic size, weather conditions, ticket prices and housing conditions, and to attend the stadium to attend the World Cup in these places is synonymous with pride national and social image.

  Keywords: Fans, Pattern of rationality, FIFA World Cup, consumer behavior, Consumed Values
 • Providing a Framework for Systematic Analysis of the Production Process to the Consumption of Iranian Sports Goods
  Ali Nazarian, Mehrali Hemati Nejhad Toli*, Noshin Benar Pages 125-150

  The aim of this study was to provide a framework for systematic analaysis of the production process to the consumption of Iranian sports goods. the research methodology was performed in terms of quality, process strategy and the objective was applied. The statistical population was selected two parts consists of human community (Directors of sports production companies,</strong> Professors in Economics and Sport Marketing, and ect) and the information community. the statistical sample was surveyed for targeted available selection (22 people and 54 documents) based on theoretical saturation and you will be considered. Research tools included systematic library study and the exploratory interview structure. the validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level (Content validity, Kappa coefficient). The method of conceptual coding and frameworks were used for analyze the findings. The presented analytical framework consists of six phases of management, production, distribution, consumption, and outcomes. So that nine total view of the international environment, the internal environment, strategic management, production efficiency, organization of domestic distribution, export development, domestic consumption development, field-Identify external consumption and sustainable development. The conceptual model derived from the code strings is depicted as a process system from production to consumption (environment to the outcome). totally results showed that the factors determining the boom of the Iranian sports products market are not limited to a specific area, such as the production system, marketing or consumer culture, but in the process of production to consumption, and each stage requires a special strategy.

  Keywords: Sports Marketing, Sports Products, Sports Industry, Sports Goods
 • Poneh Ghanbari, Mina Hakak Zaddeh * Pages 151-168

  This study was aimed at investigating the factors influencing capacity improvement of sport spaces for the development of urban security. The study method adapted was a field survey. The study sample includes all university professors and managers of some private and public sports complexes in Tehran. A researcher-made questionnaire was used and designed according to the theory of crime prevention through environmental design and expert opinion. The exploratory factor analysis and group hierarchy process analysis were used for analysis of data. Data analysis was done in SPSS software and superdecision. The results showed that totally 7 factors included 842.42% of the total variance of the questions. The results of the ranking showed that the factors related to the monitoring sports spaces with a normal score of 0.398 are the most important factors concerning sport spaces for the development of urban security. The results also showed that the factors related to programs and activities in sport spaces with a normal score of 271/0 and factors related to access to sports spaces with a normal score of 234/0 are other factors concerning sports spaces for the development of urban security. The results also showed that the factors related to visual and environmental comfort with a normal score of 045/0 are the least important factor compared to other factors related to sports spaces for the development of urban security.

  Keywords: Security, Sports Spaces, Access, Defenseless places
 • Meysam Noori Khanyourdi, Mehdi Bashiri, Morteza Dusti * Pages 169-192

  The Survival of the sports shops depends on attracting and maintaining a sufficient number of customers. The recognition of the reasons for attracting and switching customers is very important. The purpose of this study was to introduce a structural model for customers switching from sports shops. The research method was descriptive-survey. The statistical population of this research was the customers of Tehran sports shops, who bought from the region of Moniriyeh. Among which 337 individuals were selected with a simple random method based on the Morgan's table. The standard questionnaire designed by Emadi et al (2014) was used to collect data. The content validity of the questionnaire was approved by ten sports management experts. In a pilot study to calculate the reliability of the questionnaire 30 questionnaires were distributed and Cronbach's alpha of 0.93 was obtained. The data were analyzed using SPSS and AMOS software. The results showed that the functional dimension of the factor load of 0.87، the indifference dimensions with the factor load of 0.85, the basic dimension of the factor load of 0.68, and the motivational dimension with the factor load of 0.59 had the most effect on customers switching. Also, in the fundamental aspect, poor quality of the goods of the shop with the factor load of 0.82; in functional dimension, the lack of convenient and convenient access to the store with the factor load of 0.94; in the motivational dimension, unreasonable price of the goods of the shop with the factor load of 0.86 and in the indifferent dimension, Inappropriate advertising for the store in the city with the factor load of 0.87 were the most important component of customer loss from sports shops. Overall, we conclude that managers must always understand the factors affecting their customer switching and try to reduce them in order to compete with other competitors to achieve competitive advantage and have more loyal customers.

  Keywords: Switching, Customers, sports shops, Kano, Marketing
 • Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University
  Babak Davodi, Ali Zarei*, Farideh Ashraf Ganjavi Pages 193-216

  The purpose of this study was to study the improvement of the green information system in sports facilities and sports organizations of Islamic Azad University. This research was mix method that was done on the field. The statistical population of this study consists of all managers and staff members of sport affairs of free universities throughout the country. In order to select a sample at the National Sports Association of the Islamic Azad University, in the year 1395, with the participation of all sports officials of the Azad University of the country and employees of the Sports Department of the Central Organization, the total number of people attending the gathering (340 of 114 academic units). The questionnaire was distributed to the researcher, of which 320 questionnaires were returned to the researcher. The present research tool was a questionnaire of staff's maturity status for the green information system and a questionnaire on the factors affecting the improvement of the green information system in the department of sports of Islamic Azad University. The statistical analysis method in this study included statistical methods of Smironom colomograf, T-test and exploratory factor analysis. The results of this study showed that the maturity level of Islamic Azad University's sports departments regarding the name of the green information in all areas including the data center (mean = 2.55; P= 0.001); administrative environment (mean = 59.2; P=0.001), the method of work (mean= 2.56; P=0.001), logistics (mean = 2.60; P=0.001) and organizational citizenship laws (mean=2.52; P=0.001) was an unfavorable level. In general, in order to improve the green information system, some cultural, educational and individual aspects are needed to improve the field of maturity of Islamic Azad University sports departments.

  Keywords: Maturity, Environment, Culture, Education, Information Systems
 • Behzad Soheili *, Jasem Manouchehri Pages 217-236

  The present study aimed to examine the relationships among core product quality, service quality and spectators’ involvement, in the context of professional football. 840 spectators from ten teams of Iranian pro league of football were selected through stratified-random sampling, and they completed the scales of study, voluntarily. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to evaluate and test hypotheses. The results of the test showed that the research model has appropriate fitness and can be used to evaluate the involvement of football spectators. The effect of the core product quality on the involvement of the spectators was significant, while the quality of services did not have a significant effect on their involvement. Results showed that there is not enough creativity in response to the needs and demands of the spectators from the managers and sports organization. Therefore, if conditions are provided that, along with factors affecting the quality of the core product, the factors that affect the quality of services can also be creatively strengthened, we will undoubtedly see more involvement of consumers.

  Keywords: Spectators, Football, service quality, Core Product Quality, Involvement
 • Determining the Validity and Reliability of Volunteers Function Questionnaire in Sport
  Hossein Poursoltani Zarandi*, Seyedeh Tahereh Mousavi Rad Pages 237-250

  The aim of this study was to Validation and standardization of Volunteers Function Questionnaire in Sport. The research method is descriptive and is a type of structural equation that has been implemented fieldly. The statistical population of this study was the athletes in the Iran out of which 392 questionnaires were collected. Measurement Instrument was a questionnaire of 18-item used Volunteers Function (Kim, 2010) with six subscales (Enhancement, Protective, Career, Social, Understanding, Values). Statistical methods were descriptive indexes for describing data, Cronbach`s alpha for determining validity, analysis of an accepting factor to determine the structures validity was used. Analytical results showed (α=0.89) reliability for Volunteers Function questionnaire. All questions had a significant relationship with their agent in reliability of Structure, the amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agent. X2/df=3.13, RMSEA=0.095 indexes and NFI=0.91, CFI=0.90, IFI=0.90 and GFI=0.97 also confirmed the goodness of models. Also, the results about the relations of factors with the meaning of Volunteers Function showed that all factors could be a good predictor for the concept of Volunteers Function. Questionnaire Volunteers Function reliable and valid measure that can be used to evaluate Volunteers Function in the field of sports and reliable and consistent results are achieved.

  Keywords: Athlete, Function, questionnaire, Volunteers
 • Saeed Sadeghi Borojerdi, Kebria Eghbali *, Hosein Mansouri, Morteza Mohammadi Pages 251-270

  The purpose of this study was to investigate Effect of the Website's Environmental Signs on the Fans' Intention for Revision: Emphasizing the role of the mediator of inner and emotional states the present research is purposeful and applied in terms of data collection as a descriptive survey research. The statistical community was formed by all fans of the Persepolis team. A total of 370 people participated in the study. The instrument for measuring the questionnaire was Karimi-al-Vicheh and Ali Talab (2017) and Sao et al. (2013). To examine and answer the questions, the questionnaire was studied by eight sports management professors. Convergence and convexity prove the reliability of the instrument. The results indicated that website design, content and website structure have a positive impact on the cognitive and emotional states of the fans. Also, Sobel test findings showed that the cognitive and emotional states of the fans provide a meaningful link between the dimensions of the website in order to re-visit the fans. As a general rule, soccer clubs can create an environment with standard web sites that allow them to create emotional and cognitive conditions for their fans and make them re-visit the web. They have made the website and thus achieve their desired goals.

  Keywords: Website, re-engagement intention, Fans, Behavioral Responses