فهرست مطالب

پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان - سال نهم شماره 19 (بهار و تابستان 1399)
 • سال نهم شماره 19 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید صادقی* صفحات 3-24

  این پژوهش به بررسی شیوه ی تولید انفجاری های بدنه ای فارسی در گفتار فارسی آموزان چینی و عربی می پردازد. انفجاری های بدنه ای در نظام آوایی زبان فارسی با زبان های عربی و چینی تفاوت بنیادین دارد: انفجاری های بدنه ای فارسی بسته به محل تولید واکه ی مجاور به صورت گونه های سخت کامی و نرم کامی تولید می شوند. در مقابل، انفجاری های بدنه ای در زبان های عربی و چینی فقط نرم کامی اند و گونه ی سخت کامی انفجاری های بدنه ای در این زبان ها تظاهر آوایی ندارد. با توجه به این تفاوت واجی، پرسشی مطرح می شود مبنی بر آن که تا چه اندازه الگوهای تولیدی- صوتی همخوان های انفجاری بدنه ای فارسی در گفتار فارسی آموزان عربی و چینی با ویژگی های تولیدی-صوتی بومی این همخوان ها مطابقت دارد. برای پاسخ گویی به این پرسش ابتدا داده هایی متناسب با پرسش پژوهش طراحی و توسط شرکت کنندگان آزمایش (شامل سه گروه فارسی زبانان بومی، فارسی آموزان چینی و فارسی آموزان عربی)، تولید شدند. سپس الگوی توزیع انرژی بر روی طیف بسامدی رهش انفجاری های بدنه ای در گفتار شرکت کنندگان آزمایش بررسی شد؛ همچنین، معادله ی خط رگرسیون حاصل از اندازه گیری مقادیر فرکانس F2 در آغاز واکه و ناحیه ی ایستای واکه ی بعد از همخوان انفجاری به دست آمد. نتایج نشان داد در حالی که فارسی زبانان بومی، مطابق انتظار، انفجاری های بدنه ای را در بافت واکه ای پیشین به صورت سخت کامی و در بافت واکه ای پسین به صورت نرم کامی تولید می کنند، فارسی آموزان چینی و فارسی آموزان عربی، این همخوان ها را در هر دو بافت واکه ای پیشین و پسین به صورت نرم کامی تلفظ می کنند. یافته های این پژوهش در چارچوب نظریه ی یادگیری گفتار (SLM) مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهایی در خصوص کاربرد نتایج به دست آمده در حوزه ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ارایه شده است.

  کلیدواژگان: انفجاری های بدنه ای، فارسی آموزان چینی، فارسی آموزان عربی، نظریه ی یادگیری گفتار، معادله ی مکانی
 • محسن رودمعجنی*، احسان قبول، بهزاد قنسولی صفحات 25-46

  سنجش زبان یکی از ارکان اساسی هر نظام آموزش زبان به شمار می آید. بخش عمده ای از کارآمدی مراکز آموزشی در گرو بهره گیری از شیوه های معتبر سنجش است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی اعتبارسازه ای معیار نمره دهی مهارت نوشتن در آزمون رسمی پایان دوره ی مرکز زبان فارسی دانشگاه فردوسی پرداخته شود. به این منظور نتایج به دست آمده از یکی از آزمون های برگزار شده در این دانشگاه توسط مدل های  آماری راش و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سه سازه ی کیفیت زبان، انسجام و ارتباط با موضوع برای سنجش مهارت نوشتن از میزان اعتبار بالایی برخوردار هستند. در این میان سازه ی انسجام با 0.98 بیشترین میزان و دو سازه ی دیگر هر کدام با 0.97 دومین میزان بار عاملی را داشتند. همچنین در معیار نمره دهی این آزمون بسندگی از یک مقیاس شش درجه ای برای نمره دهی هر یک از سازه ها استفاده شده است. مدل آماری راش نشان داد که هر یک از ارزیاب ها توانسته اند به شکل نسبتا صحیحی از این مقیاس برای نمره دهی استفاده کنند، زیرا ترتیب آستانه ها مطابق ترتیب نمرات است و بهم ریختگی ندارد. از سویی دیگر نقشه ی آزمون دهنده پرسش گویای این امر بود که این مقیاس نمره دهی توانایی تمیز آزمون دهندگان ضعیف، متوسط و قوی را از یکدیگر دارد و مولفه ها و درجه های نمره گذاری (0 تا 5) همه ی گستره ی توانایی آزمون دهندگان را دربرمی گیرند و با این مقیاس می توان تمام داوطلبان با هر میزان توانایی نوشتن را اندازه گرفت. همچنین میزان پایایی نمره دهنده در این آزمون 0.96 برآورد شد که رقم بسیار مناسبی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: سنجش زبان، اعتبار سازه ای، مهارت نوشتن، آزفا
 • حسین رضویان*، تمنا الهی پناه صفحات 47-70

  پژوهش حاضر به بررسی اصول گرایس در مجموعه ی پنج جلدی «آموزش نوین زبان فارسی» نوشته ی احسان قبول می پردازد. یکی از جنبه های بررسی کاربردشناسی زبان، بررسی معانی ضمنی پاره گفتارها و معانی بافتی است. در حقیقت افراد گاهی منظور خود را صریح و واضح بیان نمی نمایند و این مسیله می تواند موفقیت در امر ارتباط را با مشکلاتی مواجه نماید و پیامدهایی را برای مشارکان گفتگو و بالطبع خوانندگان این متون، به همراه داشته باشد. داده های این پژوهش عبارت است از تعداد 76 مکالمه - برگرفته از مجموعه ی پنج جلدی فوق - که در مجموع شامل 1972 جمله می باشند. این داده ها بر اساس اصل همکاری گرایس و قواعد مربوط به آن و رعایت یا عدم رعایت قواعد (نقض و تخطی از قواعد، خروج یا انصراف و تعدی و تعلیق از قواعد) تجزیه و تحلیل شده اند. روش تحقیق این پژوهش، کمی-کیفی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین میزان رعایت قواعد - سه قاعده ی کیفیت، ارتباط و شیوه- را در سطح مقدماتی داریم. در مورد قاعده ی کمیت، بر خلاف انتظار، سطح مقدماتی از درصد کمتری نسبت به سایر سطوح برخوردار است. در سطح میانی، تمامی قواعد نسبت به سطح پیشرفته کمتر رعایت شده اند که این نتیجه دور از انتظار می باشد. در سطح پیشرفته، هر چهار قاعده بیشتر از سطح میانی رعایت شده و حتی قاعده ی کمیت از سطح مقدماتی هم، بیشتر رعایت ‎شده است. در مجموع، میزان رعایت اصول -با احتساب روند نزولی- بدین شرح است: سطح مقدماتی و سپس پیشرفته و در انتها سطح میانی. علت این امر را می توان در فاصله ی موجود میان آگاهی واقعی و آگاهی آرمانی جستجو کرد. این فاصله برای یک زبان آموز خارجی، غریب است و اعتماد نویسنده به بیشینه ی آگاهی ممکن خواننده، تا جایی است که احتمال می رود ارتباط لازم میان نویسنده و خواننده خدشه دار گردد.

  کلیدواژگان: اصول همکاری گرایس، آموزش نوین زبان فارسی، عدم رعایت قواعد، کاربردشناسی
 • هبه عیسی، لیلا گل پور*، فرشید ترکاشوند صفحات 71-89

  وام گیری واژگانی، نشانه ی پویایی یک زبان است و هیچ زبانی در دنیا نیست که از دیگر زبان ها وام نگرفته باشد. زبان عربی نیز از این قاعده استثنا نیست. واژه های عربی در مسیر ورود به زبان فارسی دستخوش تحولات اساسی در حوزه ی معنایی شده اند. بدین صورت که یا معنای اصلی واژه فراموش شده و یا مفهوم اولیه ی واژه حفظ می شود و مصداق و مفهوم آن رو به گسترش، کاهش، تغییر، ارتقا یا تنزل معنایی می رود. وجود چنین واژه های تحول یافته ی عربی در زبان فارسی در امر یادگیری زبان فارسی توسط عربی زبان ها، باعث بروز تداخل زبانی می شود که این تداخل زبان مادری با زبان مقصد از برجسته ترین عوامل پیدایش خطاهای زبانی است. در پژوهش حاضر، تاثیر واژه های تحول یافته ی عربی در فهم و درک فارسی آموزان عربی زبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمونه ی آماری پژوهش حاضر 80 نفر از فارسی آموزان عربی زبان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال تحصیلی 1398-1397 است که 40 نفر از این فارسی آموزان در سطح عمومی و 40 نفر دیگر در سطح تکمیلی این مرکز مشغول یادگیری زبان فارسی هستند. 47 واژه ی تحول یافته ی عربی از طریق آزمون چندگزینه ای در اختیار هر دو گروه قرار داده شد و با استفاده از آزمون خی دو، تعداد خطاهای هر یک از این 47 واژه در دو گروه عمومی و تکمیلی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بررسی های این دسته از واژه های تحول یافته، نشان داد که واژه های عربی که وارد حوزه ی واژگان زبان فارسی شده اند، تاثیر منفی بر یادگیری زبان فارسی داشته است. میزان خطاهای فارسی آموزان در سطح عمومی 49 درصد و در فارسی آموزان سطح پیشرفته 34 درصد مشخص شده است. این نتایج بیانگر آن است که تحول معنایی واژه های دخیل عربی حتی با پیشرفت سطح زبان آموزی، همچنان یکی از مهم ترین خاستگاه های خطاهای درک مطلب فارسی آموزان عربی زبان است و استفاده از معنای اصلی بدون درک تحول معنایی آن، از موثرترین عوامل بروز خطاست.

  کلیدواژگان: زبان عربی، زبان فارسی، تداخل زبانی، واژگان دخیل، تحول معنایی واژگان، خطای واژگانی
 • منصوره قربانی، مهناز جلالوندی*، حمیدرضا دولت آبادی صفحات 91-106

  نگارش به عنوان یکی از پیچیده‏ترین فعالیت‏های شناختی محسوب می‏شود که روش تدریس و آموزش آن نیازمند توجه ویژه‏ای می‏باشد. عوامل متعدد روان‏شناختی، فرهنگی و جامعه‏شناختی بریادگیری یک زبان به طور عام و مهارت نگارش به طور خاص تاثیرگذار است. باتوجه به این عوامل، مقاله حاضر در پی آنست که پارامتر‏های روان‏شناختی، محیطی، فردی و زبان‏شناختی موثر بر نگارش را اندازه‏گیری و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مهارت های نوشتاری دانش‏آموزان از دیدگاه معلمان دوره ی دوم ابتدایی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی وجامعه ی آماری پژوهش معلمان مناطق 1 و 2 شهراراک به تعداد 850 نفر می باشد. روش نمونه ی گیری به صورت در دسترس و حجم نمونه نیز بر اساس روش مورگان 265 نفرتعیین شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که درکل 67 گویه راشامل می شود. سنجش روایی ازطریق روایی صوری انجام شد و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ برای عوامل روان شناختی (0.87)؛ برای عوامل زبان شناختی (0.91)، برای عوامل محیطی (0.88) وعوامل فردی (0.91) به دست آمد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آزمون آماری تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان دادکه ازدیدگاه معلمان،میانگین عوامل روان شناختی (0.01, p<25.34t=)، عوامل زبان شناختی (0.01, p<32.92t=)، عوامل محیطی (0.01, p21.94t=) و عوامل فردی (0.01p<t=)، ازمیانگین نظری بالاترهستند. باتوجه به یافته های این پژوهش،می توان درسیستم آموزشی دوره ی ابتدایی ازعوامل اشاره شده دراین پژوهش،برای بهبودمهارت های نوشتاری دانش آموزان،استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عوامل روان شناختی، عوامل زبان شناختی، عوامل محیطی، عوامل فردی، مهارت های نوشتاری
 • رویا ولی پور*، مونا ولی پور صفحات 107-128

  تصویرسازی برای کتاب‌های آموزش زبان، ذیل تصویرسازی اطلاع‌رسان می‌گنجد. در این پژوهش به بررسی تصویرسازی در دو کتاب آموزش زبان فارسی پرداخته‌ایم: ویراست دوم فارسی بیاموزیم (1) و مینا (1). بدین منظور، برای برآورد ارزش یادگیری هر تصویر در چارچوب پیشنهادی کلارک و لیون (2011)، به صورت تصادفی مقدار مشابهی از محتوای آموزشی هر دو کتاب (حدود 25 درصد از کل محتوا) را برگزیدیم و نقش های ارتباطی، روان‌شناختی و دیگر مولفه های موثر در دست‌یابی به اهداف آموزشی را سنجیدیم. در کتاب مینا نقش ارتباطی بازنماینده و در کتاب فارسی بیاموزیم بازنماینده‌ی بافت پربسامد ترین نقش ارتباطی است. تصویرسازی هر دو کتاب اشکلات متعددی از قبیل بازنمایی ضعیف اهداف درس، جزییات نامرتبط، ابهام در تصویر، بازنمایندگی ضعیف بافت، مقایس کوچک تصاویر، عدم وضوح و... دارد که بعضی از آن‌ها موجب اضافه‌بار شناختی می‌شوند و اساسا مانع نقش‌های روان‌شناختی تصاویر برای رسیدن به اهداف درس هستند. بسامد این اشکال‌ها در فارسی بیاموزیمکمتر است. در این کتاب، استفاده از شخصیت‌های یکسان، استفاده از تصویرسازی دورنگ و تصویرسازی رنگی در یک قاب برای متمایز کردن هدف اصلی از هدف فرعی درس، تمایز گذاشتن میان واقعیت و خیال با همین تکنیک، استفاده از تصاویر مبهم در راستای شخصی سازی و...، روش‌هایی است خلاقانه در جهت بازنمایی بهتر محتوا. در این کتاب، سفیدخوانی، صفحه‌بندی و حجم و اندازه‌ی تصاویر و مطالب متناسب با سطح نوآموز تنظیم شده است؛ این در حالی است که در کتاب مینا علاوه بر اشکال‌های پیشین، پر شدن صفحه با مطالب و تصاویر متعدد موجب اضافه‌بار شناختی برای زبان‌آموز می‌شود.

  کلیدواژگان: تصویرسازی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، کتاب های چهارمهارتی، نقش های ارتباطی
 • حبیب احمدی، زهرا باباسالاری*، سعید یزدانی، علی ربیع صفحات 129-148

  کرس و ون‌لیوون با استفاده از فرانقش‌های هلیدی (Halliday, 1996)، به تدوین یک چهارچوب تحلیلی جدید موسوم به «دستور طراحی بصری» برای تحلیل تصاویر همت گماردند که توسط دو اثر مهم، یعنی نشانه‌شناسی اجتماعی هاچ و کرس (Hodge & Kress, 1988) و خواندن تصاویر کرس و ون‌لیوون  Kress, 2006 & Van Leeuwen معرفی شد. نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب به‌روزتر نشانه‌شناسی اجتماعی کرس و ون‌لیوون  Kress, 2006 & Van Leeuwen ، چگونگی بازنمایی تصاویر درسنامه‌ی آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها تالیف صفارمقدم را به روش کیفی-توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در تحلیل سه نقش بازنمودی، تعاملی و ترکیبی تصاویر بررسی‌شده، تصاویر روایتی بسیار کم، اما نوع مفهومی آن بسیار زیاد است؛ بنابراین، اعمال و رخدادها به تصویرکشیده نمی‌شوند. در سطح معنای بینافردی، افراد شرکت‌کننده‌ی بیشتر تصاویر، به‌صورت نشان‌دهنده حضور دارند و تعامل کمتری میان مشارکین بازنمایی شده است. در سطح معنای متنی، بیشتر مشارکت‌کنندگان تصاویر با نمای باز نمایش داده شده‌اند و محل قرارگیری آن‌ها در تصویر، نشان از بازنمایی برجستگی مشارکت‌کننده دارد. باتوجه به رنگی بودن تمام تصاویر، وجه‌نمایی از نوع طبیعی و درجه‌ی بالای واقع‌گرایی است. بر این اساس، در این کتاب، با استفاده از تصاویر نسبتا واقعی و طبیعی از زندگی فارسی‌زبان‌ها، تلاش می‌شود الگوهای مسلط فرهنگ ملی مذهبی ایرانی به مخاطبان غیرفارسی‌زبان ارایه و تفهیم گردد. در انتها، یادآور می‌شود که نتایج این پژوهش می‌تواند به ‌افزایش دانش و آگاهی مولفان کتاب‌های درسی، در به‌کارگیری تصاویر، در روند یادگیری فراگیران کمک کند.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی اجتماعی، دستور طراحی بصری، نقش های بازنمودی، تعاملی و ترکیبی، کتاب های درسی
|
 • Vahid Sadeghi * Pages 3-24

  This research aims at investigating the pronunciation of Persian dorsal stops in the the production of Chinese and Arabic learners of Persian. Dorsal stops are different in Persain from both Chinese and Arabic. Persian dorsal stops are pronounced as either palatal or velar depending on the front/backness of the following vowel, while dorsal stops in Chinese and Arabic are always produced as velar irrespective of the place of articulation of the following vowel. Givn this phonological difference between the Persian and the Chinese and Arabic sound systems, we asked to what extent the acoustic phonetic characteristics of Persian dorsal stops in the the production of Chinese and Arabic learners of Persian agree with those of native Persian speakers. A courpus was designed to test the research hypothesis. Three sets of spekers, namely native Persian spekers, Chinese learners of Persian and Arabic learners of Persian participated in the experiment. Data analysis included spectral examination at stop release as well as regression locus equation computed from messurement of F2 at vowel onset and the steady state of the vowel. Results suggested that while Persain speakers’ productions of dorsal stops fall within two different phonetic categories, namely palatal and velar, depending on the following vowel; Chinese and Arabic learners of Persian realize Persian dorsal stops as only velar irrespective of the vowel context. The findings are discussed with respect to the theory of Speech Learning Model (SLM), and suggestions are made as how the research findings may be applied in teaching Persian as a second language.

  Keywords: dorsal stops, Chinese learners of Persian, Arabic learners of Persian, speech learning model, locus equation
 • Mohsen Roudmajani *, Ehsan Ghabool, Behzad Ghonsooly Pages 25-46

  Language assessment is an essential part of each Language teaching syllabus.The effectiveness of language educational systems highly depends on the validity of language assessment methods. This research tries to study the construct validity of the writing scoring rubric in the Ferdowsi University’s Persian Proficiency test. For this purpose the results from one of the official tests performed in the Ferdowsi international center for teaching Persian to non-Persian speakers was analyzed with Rasch and factor analysis models. The results showed that the three constructs which are topic development, quality of Language and organization, all have high factor loads. While organization has the highest loads with 0.98 this amount for the two other constructs are 0.97. In order to score each construct, the writing rubric in this test has a six grades’ scale. The Rasch models showed that all raters used this scale in an appropriate way because the order of the thresholds are well organized and match with order of the scores. Also the Write map indicates that this scale can differentiate well elementary, intermediate and advanced examinees and the grades cover all students with different levels of abilities. The rater reliability for this test is 0.98 which is highly acceptable.

  Keywords: Language assessment, Constrcut validity, writing skill, AZFA
 • Hossein Razavian *, Tamanna Elahi Panah Pages 47-70

  Non-Persian language textbooks, as well as other educational content, are no exception. Obviously, if the teaching resources of Farsi are more comprehensive and accurate and understandable to learners and create less of a challenge, they will be a good tool for teaching Persian to non-Persian speakers effectively. The variety and quality of books available for teaching English and many other scientific languages, has made it easier for teachers to teach their respective languages and it has also facilitated learning for learners. The books available for teaching Persian to non-Persian speakers unlike other languages, is limited to a number of special books and relevant training centers and teachers are very limited in the choice of teaching options. Therefore, enriching resources as much as possible, can be an effective and useful step in education.The data obtained from five-volume series of the Amoozesh e Novin e Zaban e Farsi Textbook shows that, we have the highest level of maxims observance -three maxims of quality, relation and manner- at the elementary level. The result shows the strength of the elementary level because this level is for beginner learners who have little or no knowledge of Persian pragmatics and if observance of cooperative principles at this level is low, language learners will have trouble and there will be no proper training.

  Keywords: Grice’s cooperative principles, Amoozesh e Novin e Zaban e Farsi Textbooks, Pragmatics, Non-observance of cooperative principles
 • Hyba Eesa, Leila Golpour *, Farshid Torkashvand Pages 71-89

  There is no language in the world that has borrowed from other languages. Loan word is a sign of dynamic of a language. Arabic vocabulary has been entered the Persian . the present study has investigated the impact of Arabic evolved vocabulary on understanding native Arabic learning Persian . the statistical sample of the present study has consisted of 80 native Arabic learning Persian of imam Khomeini international university , Persian language learning center in the academic year 2018-2019. 40 of these learners were at elementary level and the other 40 were at advanced level. 47 words were given to both groups and the chi-square test was used to compare the number of errors in each of the 47 words in the two groups . the results of studies of this category of evolved vocabulary show that Arabic vocabulary entered the Persian vocabulary has had a negative impact on language learning because the errors rate of the Persian learner in elementary level was 49% and in advanced level 34% . this demonstrates the fact that the semantic evolution of Arabic vocabulary is one of the most important sources of errors in understanding native Arabic learning Persian and using the original meaning of the word without understanding its semantic evolution is one of the most effective causes of error.

  Keywords: Arabic language Persian language interference language semantic evolution vocabulary error
 • Mansoureh Ghorbani, Mahnaz Jalalvandi *, HamidReza Dowlatabadi Pages 91-106
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the factors affecting students' writing skills from the perspective of teachers of Second Grade Primary schools. Writing is an activity that, despite its communicative nature, it is done privately.

  Method

  The research method was descriptive-survey. The statistical population of this study included 850 teachers in districts 1 and 2 of Arak city. The sampling system was based on Available Sampling method and the sample size was 265 based on Morgan method. The research instrument was a researcher-made questionnaire including 67 items. Validity was assessed by face validity and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha for psychological factors (0.87); for linguistic factors (0.91), for environmental factors (0.88) and for personal factors (0.91). One-sample t-test was used for data analysis.

  Results

  The results showed that from the teachers' point of view, the mean of psychological factors (t = 25.34, p <0.01), linguistic factors (t = 32.92, p <0.01), environmental factors (t = 21.94 , p

  Conclusion

  According to the findings of this research, the factors mentioned in the study can be used to improve students' writing skills in the elementary educational system.

  Keywords: Psychological Factors, Linguistic Factors, Environmental factors, Individual Factors, Writing Skills
 • Roya Valipour *, Mona Valipour Pages 107-128

  Illustrating for language teaching books is a subcategory of informative illustration. In this research, we reviewed the illustrations of two Farsi language teaching books: the second edition of Let’s Learn Persian 1 and Mina 1. Meanwhile, to evaluate the learning value of an illustration using the proposed model of Clark and Lyons (2011), we randomly selected %25 of pedagogical contents of each book and evaluated communication, psychological and other functions which affect the pedagogical objectives. In Mina, the “representative” and in Let’s Learn Persian the “context representative” are the most frequent functions of communication. Illustrations of both books have numerous failings, including poor representation of lesson goals, unrelated details, ambiguity in the image, poor representation of the content, small images and lack of clarity, some of which cause cognitive overload and basically distort the psychological functions of images. In general, however, the illustrator of Let’s Learn Persian has been more successful; here some creative methods have been used to better represent the content: using the same characters, using two-color and colorful illustrations in one frame to distinguish the main goal from the marginal objectives of the lesson and to distinguish reality from imagination, using ambiguous images to personalize and so on. In this book white spaces, page layout, and the frequency and size of images and content are tailored to the level of the learner, while in Mina the pages are full of multiple images and content, which causes cognitive overload for the learner. Extended Abstract: Illustrating for language teaching books is a subcategory of nonfiction illustration. In general, nonfiction illustration is divided into three groups: narrative, informative and naturalistic. Illustrating for language teaching books is considered as info nonfiction illustrating. Illustrating for these books does not have a long history and majority of the books written to date either have no images or almost have unsuited images. For some reason, even the books published in recent decade mostly have used images rather than digital or hand drawings. In this research, we reviewed the illustrations of two Farsi language teaching books: the second edition of Let’s Learn Persian 1 (Zolfaghari et al., 2017) and Mina 1 (Sahraei et al., 2017a). These books are for adult learners, written for the introductory level, and cover four skills; therefore, their content is similar. Clark and Lyons (2011) believe the learning value of a graphic depends on three factors: (1) features of graphics, (2) goal of instruction, and (3) learner differences. Features of graphic have three components: (1) surface features, (2) communication functions, and (3) psychological functions. Clark and Lyons (2011) categorize graphic in terms of communication functions into decorative, representative, mnemonic, organizational, relational, transformational, and interpretive. The psychological functions of graphic are: support attention, activate or build prior knowledge, minimize cognitive load, build mental model, support transfer of learning, and support motivation. In this study, to evaluate the learning value of a graphic using the proposed model of Clark and Lyons (2011), we randomly selected %25 of pedagogical contents of each book and evaluated communication, psychological and other functions which affect the pedagogical objectives. In Mina the “representative” function is the most frequent one and we found no evidence for organizational and representative functions. In Let’s Learn Persian the “text representative” is the most frequent function of communication, and organizational, relational, transformational and interpretive roles had no examples. These findings reveal that in the elementary language learning books, the “representative” or “text representative” are the major functions of communication. In Mina, the pedagogical content contains 35 illustrations and practices incorporate 19 illustrations, some of which are used in both lessons and practices. However, in Let’s Learn Persian the illustrations are equally distributed in lessons and practices: 19 in former and 20 in latter. This reveals that in Let’s Learn Persian the use of graphic in lessons and practices is identical, but in Mina using illustrations in lessons is twice as in practices. Illustrations of Mina have many flaws, including poor presentation of lesson goals, unrelated details, ambiguity in the image, poor representation of the content, small images, lack of clarity, inappropriate perspective, inadequate cultural valuation and negative psychological load. These features prevent the graphics to deliver their psychological functions, including minimizing cognitive load and support attention. For example, the pointless graphic details about unrelated concepts will distort learners’ mind from the main lesson objectives for a while. However, in Let’s Learn Persian the domain and frequency of these problems are limited. Here the technique of using the same characters has been used. For example, the same characters in an image do various activities. This method helps the readers to recognize the characters once and in later instances she just notices the differences; however, in Mina rarely the same characters have been used. In fact, to appreciate the context differences, it is suggested that one character be put in different situations so as to prevent the mixing of the content objective with the character. Using two color and colorful illustrations in one frame to distinguish the main goal from the marginal objectives of the lesson is another technique used in Let’s Learn Persian. This technique is also used to distinguish reality from imagination; i.e. the character is colorful, but her imaginations are two-colored and placed in a cloud. For personalization, the illustrator shrewdly has used ambiguous image: whenever it is supposed that the learner put herself in a situation, its related graphic is ambiguous. Another technique used in Let’s Learn Persian is combining surrounding and colorful designs, and also combining black and white illustrations with colorful ones. However, the illustrations of this book are not flawless either, and poor representation of the content, inappropriate framing, lack of clarity, unrelatd to the lesson goals and graphics ambiguity are some of its shortcomings which generally causes cognitive overload for the learner.

  Keywords: Illustration, teaching Persian to non-Persian speakers, Four Skills Books, Communication Functions
 • Habib Ahmadi, Zahra Babasalari *, Saeed Yazdani, Ali Rabi Pages 129-148

  Understanding of meaning not only requires the analysis of language in text, but also other semiotic resources, such as images. This study attempts to employ a multimodal analysis of educational books to ascertain the extent to which visual and verbal components create meaning. The theoretical basis of this study was social semiotic theory by Kress and Van Leuween which investigate images and their related texts in 3 metafunctions including representational, interactional and compositional. This study investigates central concerns of the use of text and visuals within the Language learning textbooks taught at University by SaffarMoghaddam. To do this, the Language learning textbooks were evaluated and analyzed. The results of the research findings indicate that narrative images were very low frequency but the conceptual type was very high frequency and did not depict actions and events. In the sense of interpersonal meaning, most of the participants had more imagery and less interaction among the participants. At the contextual level, most participants were presented with long-shut images. Due to the color of all images, the image was of a natural kind and of a high degree of realism. The illustrations in this book aim to present and understand the dominant patterns of Iranian national religious culture to its non-Persian speaking audience. Therefore, it can be concluded that these images reflect a fairly realistic picture of Persian-speaking life. The results of this study can help to increase the knowledge and awareness of textbook authors in using images in the learning process of learners. Extended Abstract: In most educational systems, textbooks are the most common tool in educating learners. The majority of textbooks add visual images with the aim of helping students have a thorough understanding of topics and contents of lessons. These visual images such as pictures, photos and paints, etc. are adopted to transmit the information of different matters. Multimodality is one of characteristics embedded in these discourses. In language teaching, the teacher also needs to use visual aids. Visual aids motivate learners, make them interested in learning, and make learning easier. Persian language textbooks for non-Persian speakers are very versatile today. Nowadays researches show that using visual (also images) and written texts together help learners more. But how are images of such books represented? There is a wide range of approaches to this matter among the existing studies on textbooks. These books have both verbal and visual layers. The understanding of meaning not only requires the analysis of language in text, but also the study of other semiotic resources, such as images, gestures or sounds. This study was an attempt to employ a multimodal analysis of educational books to ascertain the extent to which visual and verbal components create meaning. The theoretical basis of this study was social semiotic theory proposed by Kress and van Leeuwen (1996/2006)) and Halliday’s (1976/2004) systemic functional theory which investigate images and their related texts in three meta-functions including representational, interactional (interpersonal), and compositional. The present study investigates the central concerns of the use of text and visuals within the Language learning textbooks taught at University which have been prescribed by Ahmad Saffar Moghaddam. To do this, the Language learning textbooks were evaluated and analyzed. The main objective is to “identify the visual strategies used by writers and illustrators, to convey a representation of reality, to create interaction with readers and to form coherent wholes of communication. The results of the research findings indicate that in the analysis of the three representational, interactive and textual meta-functions of the investigated images, narrative images have very low frequency but the conceptual type has very high frequency and does not depict actions and events. In the sense of interpersonal meaning, most of the participants have more imagery and less interaction among the participants. At the contextual level, most participants are presented with long-shut images, and their location in the image indicates a participant's prominence. Due to the color of all images, the image is of a natural kind and of a high degree of realism. The illustrations in this book aim to present and understand the dominant patterns of Iranian national religious culture to its non-Persian speaking audience. Images often depict non-Iranian students and are gender-represented equally. Out of a total of 64 analyzed images, about 8 images are the main subject of the human, 8 images are the main subject of those objects (Iranian miniature calligraphy and painting) and other images (about 48 images) are dedicated to historical and religious sites, but no images are related to the subject. Animals have not paid. One of the important and valuable points in representing these images is the strong presence of students in the images. In all of these images, male and female students and professors are interacting with each other. Another important point in the representation of these images is the emphasis and use of religious and national tools, signs, and symbols. The use of images of the shrine of Imam Reza, Hazrat Abdolazim and Imamzadeh Saleh and the mosques of GoharShad and Sheikh Lotfollah are considered as symbols of the religion of Islam. The depiction of Persepolis, the tomb of Ferdowsi, Sa´di, Attar, Khayyam, Ibn Sina and Ferdowsi are all symbols of the national history. The simultaneous emphasis and use of these national and religious symbols together induces and strengthens the national-religious sense in the audience. In introducing the cities of Iran, the squares, the bazaar and the University of Tehran are depicted. Therefore, it can be concluded that these images reflect a fairly realistic picture of Persian-speaking life. The results of this study and the other studies (like this) can help to increase the knowledge and awareness of textbook authors in using images in the learning process of learners. The study is intended to serve as a framework for assisting authors, teachers and other professionals involved in writing and teaching textbooks that are “appropriate for students specially students of Persian language”. Findings of the study pedagogically call for using appropriate pictures of real people and real environment which provide sufficient input for language learners.

  Keywords: Social Semiotics, Visual Grammar, Representational, Interactional (Interpersonal), Compositional Functions, textbooks