فهرست مطالب

پرستار و پزشک در رزم - سال هفتم شماره 25 (زمستان 1398)
 • سال هفتم شماره 25 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مارال طوافی، محمد حاتمی*، حسن احمدی، سارا صرافی زاده صفحات 5-12
  مقدمه

  اختلال پرخوری یکی از رایج ترین اختلالهای روانی در افراد چاق و دارای اضافه وزن است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش وسوسه خوردن درافراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در انتظار درمان بود. جامعه آماری شامل 61 نفر از افراد مبتلا به اضافه وزن بود که به صورت نمونه در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منطقه 1 شهر تهران انتخاب و در سه گروه 11 نفری  دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در انتظار درمان(قرار گرفتند. در این پژوهش از فهرست وارسی اختلالهای خوردن و مقیاس وسوسه خوردن گولماری استفاده شد. هر دو گروه آزمایش تحت درمان 8 جلسهای هفته ای یک بار قرار گرفتند ولی گروه کنترل در انتظار درمان، درمان خاصی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که روش تنظیم هیجانی و درمان شناختی - رفتاری در وسوسه خوردن موثرند (0.001>P) ولی بین دو روش تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  به نظر میرسد آموزش گروهی نظمجویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری میتوانند در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتلا به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن موثر باشند. بنابراین آموزش گروهی نظم جویی هیجانی و درمان شناختی - رفتاری به عنوان درمان- های مکمل در کنار درمانهای دارویی در این بیماران، جهت بهبود علایم روانشناختی، پیشنهاد میگردد.

  کلیدواژگان: آموزش گروهی نظم جویی، اضافه وزن، پرخوری، درمان شناختی-رفتاری، وسوسه خوردن
 • سید ولی الله موسوی* صفحات 13-18
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب مرگ و امیدواری در مراحل ابتدایی و پیشرفته سرطان و افراد بهنجار بود.

  روش کار

  جامعه آماری شامل افراد مبتلابه سرطان استان فارس بود. در یک طرح مقطعی-تحلیلی، سه گروه بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته (100=n)، بیماران مبتلابه سرطان درمان پذیر (100=n) و افراد بهنجار (100=n) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس های اضطراب مرگ و امیدواری پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر اصلی عضویت گروهی بر اضطراب مرگ معنی دار نیست، اما این اثر بر امیدواری معنی دار مشاهده شد و امیدواری در گروه بیماران مبتلابه سرطان پیشرفته، بیشتر از افراد بهنجار و مبتلایان سرطان ابتدایی است و تفاوتی بین گروه بهنجار و مبتلایان سرطان ابتدایی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش آشکار ساخت اضطراب مرگ احتمالا به دلیل زمینه های مذهبی شرکت کنندگان ایرانی تفاوت چندانی در مراحل ابتدایی و پیشرفته سرطان و افراد بهنجار ندارد اما با شدت یافتن سرطان در مراحل پیشرفته، سطوح امیدواری بیماران احتمالا به عنوان مقابله ای انطباقی برافراشته می شود

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، امید، سرطان
 • علی اکبری تابش، عاطفه خیاط اقدم*، ایمان نجفی نژاد، رسول زارع صفحات 19-23
  مقدمه

  آنمی مادر یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و از شای ترین اختلا ت ناشی از کمبود مواد ذایی میباشد که بر زنان باردار تاثیر گذار بوده و باعث کاهش سط سلامت نوزاد و پری ناتال میگردد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه هموگلوبین مادر و وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان نظامی ارتش ارومیه در سال 1398 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه به صورت مقطعی روی 456 نفر از مادران باردار بستری مراجعه کننده به بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر ارومیه در شش ماهه اول سال 1398 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. اطلاعات پس از گردآوری تحلیل و وارد نرم افزار SPSS ver.23 گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. فاصله اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد احتمال تولد نوزاد با وزن پایین با کاهش هموگلوبین در مادر افزایش میبابد (P<0.05) در سه ماهه اول بارداری نسبت شانس تولد نوزاد با وزن پایین با هموگلوبین کمتر از 10.5 در مادر برابر 1.66 بود. همچنین پس از زایمان نسبت شانس تولد نوزاد با وزن پایین با هموگلوبین کمتر از 10 در مادر برابر 3.2 بود.

  نتیجه گیری

  با کاهش هموگلوبین پس از بارداری نسبت به سه ماهه اول، احتمال تولد نوزاد با وزن پایین 1.92 برابر افزایش مییابد. با توجه به نتایج مطالعه، وزن زمان تولد از مهم ترین شاخص های بیان کننده سطح سلامت مادر و نوزاد و مراقبت های دوران بارداری میباشد. در نوزادان با وزن پایین احتمال رشد غیرطبیعی، بیماری و بستری شدن، مشکلات تکاملی عصبی و عقب ماندگی ذهنی بالاتر است.

  کلیدواژگان: هموگلوبین، وزن نوزاد بدو تولد
 • مجتبی سپندی، اسما شجاعی*، فاطمه مطهری، مریم طاهریان، سعید هاشمی صفحات 24-32
  مقدمه

  عفونت های بیمارستانی یکی از مشکلات مهم بهداشتی هستند. ظهور میکروارگانیسم های مقاوم چند دارویی در نتیجه عفونت های بیمارستانی یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان امام رضا می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در یکی از بیمارستان های تهران  طی سالهای 1396 و 1397انجام گرفت. هر بیمار با عفونت بیمارستانی در بخش های مختلف بیمارستان وارد مطالعه می شد.برای بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی کشت از محل عفونت ارسال می گردید. سپس اطلاعات بیمار شامل سن ،جنس، بخش بستری، محل عفونت و جواب کشت بیمار  جمع آوری شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک فیوژن انجام شد.

  نتایج

  از مجموع 14517 بیمار مورد بررسی250 نفر عفونت بیمارستانی داشتند. میزان بروز عفونت بیمارستانی (7/1%) بود. عفونت ادراری (8/36%)، پنومونی وابسته به ونتیلاتورو (6/23%) و پنومونی بیمارستانی (6/15%) به ترتیب شایع ترین عفونت های بیمارستانی بودند. شایع ترین میگرو ارگانیسم های جدا شده از محل عفونت ها به ترتیب کلبسیلا (4/32%)، سیترو باکتر (6/27%) و اکلای (24%) بودند. هر سه پاتوژن در برابر سفالوسپورین های نسل 3 و 4، فلورکینول ها، مهارکننده های بتا لاکتاماز و کارباپنم ها مقاومت بالایی داشتند. و هرسه نیز نسبت به ونکو مایسین 100% مقاوم بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  مقاومت چند دارویی در میکرو ارگانیسم های مختلف این مطالعه بالا بود. ظهور سیترو باکتر به عنوان یک میکرو ارگانیسم شایع و با مقاومت آنتی بیوتیکی  بالا در این مطالعه می تواند  ناشی از تغییر جدید الگوی شیوع میکروارگانیسم ها در این بیمارستان باشد و هشدار جدی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، کنترل عفونت، میکروارگانیسم ها
 • فاطمه فتوت، شهربانو قهاری*، علیرضا سالمی خامنه صفحات 33-40
  سابقه و هدف

  سبک های دلبستگی بعنوان زیر بنای ساختار شخصیت فرد ، موجب شکل دادن به رفتار و شخصیت فرد میگردد ، هدف از انجام تحقیق پیشرو بررسی سبک های ابرازگری هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی با میانجیگری سبک دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ دی می باشد.

  روش

  این پژوهش از نوع همبستگی بوده ، جامعه آماری شامل  تمام مادران دارای کودک ای دی اچ دی شهر تهران بودند که به مراکز مشاوره، کلینیک های تخصصی، مراکز مشاوره ی کانون های شهرداری و مراکز مشاوره دانشگاه های تهران و شهید بهشتی که در پاییز و زمستان سال 1395 مراجعه کرده بودند و نمونه مورد مطالعه شامل 150 مادر دارای فرزند ای دی اچ دی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند ،جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) ، پرسشنامه همدلی توسط داویس ،پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH ،پرسشنامه سبک دلبستگی هانز و شاور استفاده شد و داده های بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همستگی پیرسون و تحلیل واریانس و با نرم افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک های ابرازگری هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی با میانجیگری سبک دلبستگی در مادران کودکان ای دی اچ دی رابطه معناداری وجود دارد.(0.01<p)

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت سبک دلبستگی می تواند ابزارگری مثبت، همدلی عاطفی و رضایت زناشویی را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: سبک های ابرازگری هیجانی، همدلی عاطفی، رضایت زناشویی، سبک دلبستگی، کودکان ای دی اچ دی
 • ناصر شهریاری، سعید تابش*، رسول نظری، محمدمهدی ذوالفقار زاده صفحات 41-48
  مقدمه

  ورزش پدیده ای اجتماعی است و  اهمیت کارکردهای توسعه اجتماعی سلامت بخش در گرایش و مشارکت عموم مردم به ورزش همگانی مورد توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کارکردهای توسعه اجتماعی سلامت بخش بر نهادینه کردن ورزش همگانی با استفاده از مرور سیستماتیک و فراتحلیل بوده است.

  روش کار

  در این پژوهش از مرور سیستماتیک و روش فراتحلیل استفاده گردیده است، پس از بررسی 117 مقاله و پایان نامه در 10 سال اخیر، از 8 پایگاه اطلاعاتی فارسی و انگلیسی، برابر نقشه ادراکی ترسیمی بر اساس پروتکل تدوین شده، تعداد 11 مقاله انتخاب و در دسته تحلیل قرار گرفتند، و سپس از آن آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (cma2) ارزیابی شده است.

  یافته ها

   نتایج آنالیز ترکیبی 11 اندازه اثر محاسبه شده برای مطالعات در مدل اثرات تصادفی با مقداری بزرگ تر برابر با 0.463 است و در سطح اطمینان 99 درصد (sig˂0.05) الگوی کشف شده معنادار است. آزمون های همگون بودن، نشان دهنده ناهمگون بودن مطالعات هستند، سوگیری های زبانی، انتخاب، استناد و انتشار بررسی و برطرف گردیده است و نیز تا انتشار 4211 مطالعه دیگر با این فرضیه در آینده، نتایج فراتحلیل پژوهش حاضر پابرجاست.

  نتیجه گیری

  کارکردهای توسعه اجتماعی سلامت بخش، می تواند با برنامه ریزی و پژوهش بر روی متغیرهای تاثیرگذار آن فضایی مناسب جهت حضور و مشارکت عموم مردم، در نهادینه کردن ورزش همگانی فراهم کند

  کلیدواژگان: کارکردهای توسعه اجتماعی سلامت بخش، نهادینه کردن ورزش همگانی، فراتحلیل
 • ساناز زرگر بالای جمع، نادر مرکزی مقدم، حسیم محمد ابراهیمی* صفحات 49-56
  مقدمه

  سیاستگذاران مراقبت های بهداشتی و درمانی برای دستیابی به سطح قابل قبولی از این کیفیت به دنبال تلاشهایی برای تضمین موفقیت در این زمینه بوده و ابزارهای فراوانی را عرضه و مورد آزمایش قرار دادهاند. یکی از مهم ترین این ابزارها اعتباربخشی می باشد. هدف از این مطالعه تدوین استانداردهای اعتباربخشی یگان های بهداشتی درمانی و درمانگاه های پادگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه کاربردی از نوع مطالعات کیفی بوده است که در نیمه دوم سال 1397 الی 1398 انجام گردید. جامعه آماری صاحبنظران در حوزه درمانگاه های پادگانی محسوب می شوند. پس از جمع آوری، بررسی و طبقه بندی اطلاعات گردآوری شده، پیشنویس استانداردها تدوین شد و در دو دور دلفی، سنجه ها استانداردهای تدوین شده توسط خبرگان امتیازدهی شد. استانداردها و سنجه هایی که امتیاز لازم را کسب نکردند به مرحله دوم دلفی وارد گشتند و بعد از اعمال نظرات خبرگان، مدل نهایی تدوین شد.

  یافته ها

  بررسی نتایج حاصل از دلفی نشان می دهد که مدل نهایی با 44 استاندارد و 134 سنجه در محورهای تعیین شده به دست آمد که، محورمدیریت و فرماندهی با تعداد 10 استاندارد و 30 سنجه، گسترده ترین سنجه های ارزیابی را به خود اختصاص داده است و همچنین محورحقوق بیمار و کارکنان با 5 استاندارد و 12 سنجه محدودترین محور ارزیابی در مدل نهایی شد.

  نتیجه گیری

  با وجود یک برنامه اعتباربخشی میتوان نیازهای بهداشتی و درمانی پادگانهای آجا را شناسایی کرد و با گذشت زمان زمینه های پیشرفت را ایجاد نمود.

  کلیدواژگان: درمانگاه، اعتباربخشی، سرپایی، ارزیابی
 • سید مرتضی موسوی، افسانه خواجوند خوشلی*، جوانشیر اسدی، حسن عبدالله زاده صفحات 57-68
  مقدمه

  لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک اختلال خودایمنی چند سیستمی با طیف وسیعی از تظاهرات بالینی می باشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه پژوهش را تمامی بیماران زن مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) و کلینیک طوبی شهر ساری در نیمه اول سال 1398 تشکیل دادند. نمونه، 40 زن بیمار بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران (1389) بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط مشارکت کنندگان هر دو گروه تکمیل گردید. درمان متمرکز بر شفقت در 8 جلسه 120 دقیقه ای برای مشارکت کنندگان گروه آزمایش اجرا شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی با بهره گیری از نرم افزار SPSS24 استفاده شد.
   

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به طور معناداری باعث افزایش بهزیستی ذهنی بیماران گروه تحت مداخله در مقایسه با گروه کنترل شده بود و نتایج در دوره پیگیری از ثبات لازم برخوردار بود. همچنین مداخله درمانی در افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی بیماران موثر بود (01/0 > p).

  نتیجه گیری

  با توجه به این نتایج، به نظر می رسد درمان متمرکز بر شفقت احتمالا گزینه مداخله ای مناسبی جهت ارتقای سلامت روان بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک باشد.

  کلیدواژگان: لوپوس اریتماتوز سیستمیک، سلامت، آموزش
 • گزارش رترکت
  صفحه 69

  بدینوسیله مقاله "مقایسه تعارضات بین فردی، باورهای جنسیتی و رضایت از کار در پرستاران زن و مرد" که در شماره بهار 98 این مجله چاپ شده است بدلایل زیر رترکت می گردد. 1) عدم رعایت اصول اخلاق در نشر و حذف نام یکی از نویسندگان اصلی مقاله 2) درج کد اخلاق اشتباه در مقاله جهت اقدامات بعدی، مراتب به معاونت تحقیقات وزارتین بهداشت و علوم منعکس خواهد شد.

|
 • S.V. Mousavi* Pages 13-18
  Introduction

  The aim of this research was to compare the death anxiety and hope in early and advanced cancer and normal individuals.

  Method

  The statistical population included of all cancer patients in Fars province. In a cross-sectional analytical design, three groups of patients with advanced cancer (n=100), patients with treatable cancer (n=100) and normal individuals (n=100) were selected by convenience sampling and responded to Death Anxiety and Hope Scales.

  Results

  The results revealed no significant main effect of group membership on death anxiety, but this effect observed significant on hope and this means that the hope score in patients with advanced cancer is more than normal individuals and patients with primary cancer and there was no difference between the groups of normal individuals and patients with primary cancer.

  Conclusion

  The results of this research revealed no significant differences in death anxiety in early and advanced cancer and normal individuals, probably because of religious contexts in Iranian participants, but with intensification of cancer at advanced stage patients’ levels of hopefulness are raised likely as an adaptive coping.

  Keywords: Death Anxiety, Hope, Cancer
 • A.Akbari Tabesh, A.Aghdam *, I. Najafi Neja, R.Zare Pages 19-23
  Introduction

  maternal anemia is one of the important health problems in developing countries and one of the frequent disturbances caused by malnutrition that impact on pregnant womens and effects on prenatal and neonatal health. The Aim of this study was to survey of relationship between maternal Hgb level and birth weight at urmia army hospital at 2019

  Methods

  this study was cross-sectional study. 456 pregnant women to attending urmia army hospital at 2019 that had inclusion criteria entered to the study. Data gathered and analyzed by Pearson and logistic regression analysis. Confidence interval was 95%.

  Results

  Pearson analysis showed LBW significantly related with decrease of maternal hemoglobin (P<0.05). Maternal Hgb < 10.5 in the first trimester of delivery significantly increased the risk of LBW babies (1.66 (0.6 – 4.2)). Also the risk of LBW increased further with Maternal Hgb < 10.5 after delivery (3.2 (0.5 -4.8)).

  Conclusion

  birth weight is one of the head indicators of Maternal of maternal and neonatal health level and pregnancy period. In LBW babies the risk of abnormal growth, diseases, hospitalization, nerve development problems and retardation is higher than usual.

  Keywords: Hemoglobin, birth weight
 • M.Sepandi, A.Shojaee*, F. Motahari, M.Taheriyan, S.Hashemi Pages 24-32
  Introduction

  The prevalence of nosocomial infections is increasing and emerging of antimicrobial-resistant pathogens associated with nosocomial infection is a major public health problem worldwide. The aim of this study was Evaluation of the prevalence of nosocomial infections and determine antibiotic resistance in different parts of Imam Reza Hospital.

  Material and Methods

  This cross-sectional study was conducted in Imam Reza Hospital during 1396 and 1397. Each of the patients in different wards of the hospital with nosocomial infections was enrolled. Data about patients’ age, sex, site of infection, ward of hospitalization and culture's report were collected. The pattern of antibiotic resistance was determined by disk diffusion method. Data analysis were done by SPSS version 16 to compute descriptive and analytical statistics.

  Result

  Of 14517 patients that were investigated, 250 (%1/7) had nosocomial infections. The incidence rate was (%1/7). The Urinary Trach infection(%36/8) was the most common nosocomial infection followed by VAP(Ventilator associated pneumonia)(%23/6) and PNEU-PNV(%15/6). The most frequently isolated organisms from all sites of infections were Klebsiella (%32/4), Sitrobacter (%27/6) and Escherichia coli (%24). Three of pathogens had high resistance to third and fourth cephalosporin, Fluoroquinolones, Inhibitor beta-lactamase, Macrolides, Carbapenems. Three of them also was resistant to Vancomycin % 100.

  Discussion & Conclusion

  Multi-drug resistance in different microorganisms of this study was high. The emergence of Sitrobacter bacteria as a common microorganism with high antibiotic resistance in this study may indicate a new change in the prevalence of microorganisms in this hospital and is a serious warning.

  Keywords: Nosocomial infections, Antibiotic Resistance, Infection control, Microorganism
 • F.Fotovat, S.Ghahari, A.Salemi Khamene Pages 33-40

  The aim of this study is to investigate different style of emotional expressiveness, affective empathy, material satisfaction by the mediation of attachment styles of the mothers of children with ADHD. The research method was descriptive and correlational. The sample includes the total numbers of mothers of children with ADHD in Tehran who referred to one of the counseling centers, specialized clinics, counseling centers of municipal association and counseling centers of Tehran and Shahid Beheshti Universities in the fall and winter of 2016-2017. 150 people were selected as subjects by availability method.The research tool was emotional expressiveness questionnaire (EEQ), Davis empathy questionnaire, Enrich marital satisfaction scale, 15-item scale of Hazen & Shaver to evaluate the attachment style. Tables, charts, frequency, mean and percentages were used in the descriptive method and Pearson correlation coefficient and variance analysis were used for inferential statistics. The result of the study suggested that there is a (correlational) relationship between different styles of emotional expressiveness and attachment styles, between different styles of emotional expressiveness and affective empathy, and between different styles of emotional expressiveness and marital satisfaction of the mothers of children with ADHD, consequently, hypotheses of the present research were confirmed.

  Keywords: Emotional expressiveness, Attachment Style, Affective Empathy, Marital Satisfaction, ADHD Child
 • N.Shahryari, S.Tabesh*, R.Nazari, M.M.Zolfagharzadeh Pages 41-48
  Background & Purpose

  Sport is a social phenomenon and the importance of social development functions in the tendency and contribution of the public to sport for all is considered. the aim of this study was to investigate the effect of social development functions on the Institutionalized of sport for all by using systematic review and meta - analysis.

  Methodology

  In this research, systematic review and meta-analysis method have been used. After reviewing 117 articles and theses in the last 10 years, from 8 Persian and English databases, a graphical perceptual map is drawn up based on the protocol, eleven articles are selected and in the category Analyzed, then inferential statistics were evaluated using the comprehensive meta-analysis software (cma2).

  Results

  Combined analysis results 11 The calculated effect size for studies in the random effects model with a larger value is 0.463 and at the 99% confidence level (sig˂0.05) the pattern is significant. Homogeneity tests indicate heterogeneity of studies, linguistic disturbances, selection, citation, and publication of the survey and resolved. Also, until the publication of 4211 other studies with this hypothesis in the future, the results of the meta-analysis of the present research persist.

  Conclusion

  The functions of socially-based healthcare can, by planning and researching, on effective variables provide a suitable space for public participation and participation in the institutionalization of sport for all.

  Keywords: Functions of social development of health, institutionalization of sport for all, meta-analysis
 • S.Zargar Balaye Jame, N.Markazi Moghaddam, H.Mohammad Ebrahimi* Pages 49-56
  Introduction

  Health care policymakers strive to achieve an acceptable level of quality and have provided and tested numerous tools. One of the most important and growing of these tools is accreditation. The purpose of this study was to develop accreditation standards for health units and clinics of the Aja garrison.

  Method

   This study was an applied study of qualitative studies in the second half of 2018-2019. The statistical population is specialists in garrison and military medicine clinics. The data on accreditation models from different countries were analyzed and then the standards for outpatient services were extracted. After collecting, reviewing, and classifying the information collected, the standards were developed and scored in two rounds by Delphi experts. Standards and metrics that did not achieve the required grade were entered into Delphi's second phase, and final standards were formulated after the expert's comments.

  Result

  The examination of the results of Delphi shows that the final model was obtained with 44 standards and 134 measures in the specified axes. The "management and command" axis, with 10 standards and 30 measures, was the most widely used evaluation measure, and the "patient and staff rights" axis, with 5 standards and 12 measures, was the most narrowly based assessment model in the final model.

  Discussion

  With an accreditation program, the health and medical needs of Aja garrisons can be identified and areas of improvement can be developed over time to meet needs and create a healthy environment

  Keywords: Clinic, Accreditation, Outpatient, Evaluation
 • S.M. Mousavi, A. Khajevand Khoshli*, J. Asadi, H. Abdollahzadeh Pages 57-68
  Introduction

  Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a multisystem autoimmune disorder with a wide range of clinical manifestations. The present research was conducted by the aim of investigating the effectiveness of compassion-focused therapy (CFT) on subjective wellbeing of women with Systemic Lupus Erythematosus.

  Methods

  The current study was a semi-experimental research type in which pre-test post-test and follow-up with control group design was used. The research population included all the female patients with Systemic Lupus Erythematosus referring to the Rheumatology Clinic of Imam Khomeini Hospital and Tooba Clinic of Sari city, Iran, in 2019. The sample included 40 female patients who were selected via available sampling method and were assigned into experiment and control groups by random assignment method. The data gathering tool was the Subjective Wellbeing Questionnaire of Mowlavi and colleagues (2010) which was completed by the subjects of both groups in pre-test, post-test and follow-up phases. Compassion-focused therapy was provided for the subjects of the experiment group in eight 120-minute sessions. To analyse the data, variance analysis with repeated measures and the Bonferroni post hoc test in SPSS24 were used.

  Results

  Results indicated that compassion-focused therapy significantly increased subjective wellbeing in the patients of the intervention group compared to the control group, and the results were sufficiently stable in the follow-up phase. Also, therapeutic intervention was effective in increasing positive emotions and reducing negative emotions in patients (p <0.01).

  Conclusions

  According to these results, it appears that compassion-focused therapy is probably a suitable interventional option for enhancing mental health among patients with Systemic Lupus Erythematosus.

  Keywords: Systemic Lupus Erythematosus, Health, Training
 • Retraction Note
  Page 69

  The article "Comparison of Interpersonal Conflicts, Gender Beliefs and Job Satisfaction in Male and Female Nurses" published in the spring issue of this journal has been retracted due to: 1) Failure to observe the principles of ethics in publishing and deleting the name of one of the main authors. 2) Insert the wrong ethical code in the article. For further actions, it will be reported to the both Deputy Minister of Research of the Ministry of Health and Science.