فهرست مطالب

 • Volume:9 Issue: 1, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی درخشان*، کریستین کومب، علی عربمفرد، محمدصادق تقی زاده صفحات 1-28

  با توجه به اهمیت موفقیت مدرسین در کیفیت آموزش و یادگیری، این مطالعه با هدف تبیین تاثیر دو عامل هویت و استقلال حرفه ای معلمان زبان در موفقیت آنها انجام شد. برای این منظور، 190 معلم ایرانی از جمله اساتید دانشگاه و معلمان موسسات زبان در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، سه پرسشنامه شامل پرسشنامه "استقلال معلم"، "هویت حرفه ای معلم" و "ویژگی های معلمان موفق زبان" بین شرکت کنندگان توزیع شد. با استفاده از روش های آماری "کرونباخ آلفا" و "ضریب همبستگی"، اعتبار پرسشنامه ها و ارتباط میان آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج "ضریب همبستگی پیرسون" نشان داد که بین هر سه عامل استقلال، هویت حرفه ای و موفقیت معلمان روابط مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته ها همچنین توسط نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تایید شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هویت و استقلال حرفه ای معلمان برای موفقیت آنها بسیار سودمند می باشد. این مطالعه همچنین به تشریح عناصری از هویت حرفه ای معلمان می پردازد که می توانند در موفقیت آنها اثرگذاری بیشتری داشته باشند. در پایان پیامدهای آموزشی این تحقیق مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، معلمان استقلال معلمان، موفقیت معلمان، تدریس زبان انگلیسی
 • نازنین اعظم نوری، رضا پیش قدم*، الهام ناجی میدانی صفحات 29-55

  هیجان و شناخت هر دو از عوامل موثر در یادگیری زبان محسوب می شوند. در این مطالعه نقش "هیجامد" (که ترکیبی از هیجان و بسامد است) در بار شناختی و درک جمله تعدادی از زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت. هیجامد شامل هیجاناتی است که توسط حواس برانگیخته می شود. بدین منظور، از 200 زبان آموز انگلیسی به عنوان زبان خارجی خواسته شد تا آزمون سنجش شاخص فشار کاری ناسا ، آزمون درک جمله و پرسش نامه هیجامد را پر کنند. تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی اعتبار سازه ای پرسش نامه هیجامد انجام شد. پس از آن، ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که هیجامد به ترتیب با بار شناختی و درک جمله رابطه معنادار منفی و مثبت دارد. افزون بر این ، هیجامد پیش بینی کننده معناداری برای هر دو متغیر است. در پایان، این یافته ها مورد بحث و بررسی در زمینه آموزش زبان قرار گرفت.

  کلیدواژگان: هیجان، شناخت، هیجامد، بار شناختی، درک جمله
 • موسی نوشی*، کوروش شاه حسینی صفحات 57-91

  هر چند زبان فارسی و انگلیسی در واج های بسیاری با هم اشتراک دارند اما وجود برخی ویژگی های واجی در زبان انگلیسی که در زبان فارسی غایب هستند منجر به اختلال در تلفظ در برخی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی می شود که خود را از طریق انتقال منفی نشان می دهد. تحقیق حاضر در پی آن است تا اثر بخشی یک چارچوب ارتباط محور بر بهبود تلفظ پنج ویژگی واجی انگلیسی غایب در زبان فارسی (چهار واج و خوشه صامت ابتدای کلمه با صدای آغازین "س") توسط زبان آموزان ایرانی بزرگسال بسنجد. در این تحقیق 30 زبان آموز به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و در دوره ای آموزشی به طول 22 جلسه (330 دقیقه) شرکت کردند. گروه آزمایش با استفاده از چارچوب ارتباط محور و گروه کنترل با استفاده از روش های سنتی به یادگیری تلفظ صحیح این پنج واج پرداختند. برای ارزیابی کیفیت تلفظ این واج ها از چهار معلم انگلیسی زبان و چهار معلم ایرانی با سابقه و از نرم افزار تحلیل گفتار استفاده گردید. اگرچه اختلاف معنی داری در نتایج پس آزمون میان گروه های آزمایش و کنترل مشاهده نشد، اما روند مثبتی به نفع گروه آزمایش مشاهده گردید که در خصوص برخی ویژگی های خاص واج ها موجب بهبود تلفظ در زبان آموزان شد.

  کلیدواژگان: تلفظ، چارچوب ارتباطی، زبان فارسی، فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
 • اغول گل نظری، محمدرضا عطائی*، پرویز بیرجندی صفحات 93-116

  تدریس دروس انگلیسی با اهداف ویژه دانشگاهی برای اساتید زبان تخصصی بسیار دشوار می باشد و آنها را با چالشهای آموزشی و اجرایی متعددی روبرو می سازد. این مطالعه میزان فرسودگی شغلی اساتید زبان تخصصی دانشگاهی و تفاوتهای ان بین اساتید زبان تخصصی با ویژگی های جمعیت شناختی و سازمانی مختلف را بررسی می نماید. به همین منظور، نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی توسط 276 استاد زبان تخصصی در دانشگاه های دولتی ایران تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن بودند که تعداد قابل توجهی از اساتید سطح متوسط موفقیت فردی را گزارش کردند. همچنین میان فرسودگی شغلی اساتید با توجه به وضعیت تاهل، سن، سابقه تدریس دروس زبان تخصصی و دروس تخصصی یا زبان عمومی، تعداد و رشته تخصصی مرتبط دروس زبان تخصصی و رشته تحصیلی اساتید زبان تخصصی تفاوتهایی وجود داشت. علاوه براین، اساتید زبان تخصصی با ویژگی های جمعیت شناختی و سازمانی که بیشتر در معرض فرسودگی شغلی هستند مشخص گردیدند. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود شرایط شغلی اساتید زبان تخصصی ارایه گردید.

 • سید محمد علوی، محبوبه شهسوار*، محمدحسین نوروزی صفحات 117-149

  ارزشیابی پویا رایانه ای، که بر پایه رویکرد graduated prompt براون و همکارانش به وجود آمد، ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی و مفهوم منطقه مجاور رشد آن دارد. این نوع ارزشیابی با هدف رفع چالش های مربوط به اجرای ارزشیابی پویا در کلاس های بزرگ و رفع نیازهای روانسنجی ارزشیابی پدید آمد. به منظور رفع این چالش ها، پژوهش حاضر ابزار ارزشیابی پویا یارانه ای طراحی کرد تا میزان رشد دانش منظور شناسی زبان آموزان (به ویژه دانش کنش های گفتاری عذرخواهی ودرخواست) را با توجه به میزان پاسخگویی آنها به مداخله مشخص کند. بدین منظور، تعداد 59دانشجوی رشته مهندسی، 18 تا 24 سال، در این مطالعه شرکت کردند. سطح زبانی آنها ماقبل متوسط، متوسط و بالای متوسط بود.در طول ارزشیابی زبان آموزان باید به سوالات آزمون چهارجوابی تکمیل گفتمان که دارای 30 موقعیت عذرخواهی و درخواست بود پاسخ می دادند و به ازای هر پاسخ غیر قابل قبول راهنمایی از قبل تعیین شده دریافت می کردند که ترتیب ارایه آنها از غیر مستقیم تا مستقیم بود. در پایان آزمون، به منظور بررسی پیشزفت زبان آموزان، عملکرد هر زبان آموز شامل نمره واقعی، نمره مداخله و نمره توان یادگیری بلافاصله نمایش داده می شد. نتایج آزمون تی جفتی افزایش نمره مداخله را نشان داد. نتایج تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد بین مداخله و سطح زبانی تعامل وجود ندارد. معلمان می توانند از ابزار ارزشیابی پویا تکمیلی برای شناخت رشد توانش منظور شناسی زبان آموزان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی پویا رایانه ای، منطقه مجاور رشد، توانش منظور شناسی، عذرخواهی، درخواست
 • کبری مربوط، علی روحانی*، عزیزالله میرزایی صفحات 151-182

  عصر اطلاعات دیجیتال، راهبردها و مهارتهایی را می طلبد که در درک مطلب متون علمی بر خط ضروری هستند. همچنین، پژوهشها بر نقش مهم تفکر انتقادی در حوزه آموزش تاکید دارند. بنابراین پژوهش ترکیبی توضیحی-متوالی جهت بررسی اهداف زیر طراحی شد: (الف) تعیین راهبردهای فراشناختی در خواندن متون بر خط و تفکر انتفادی دانشجویان زبان انگلیسی و (ب) رابطه ی احتمالی بین راهبردهای فراشناختی در خواندن متون علمی بر خط و تفکر انتقادی در دانشجویان زبان. بدین منظور، 80 دانشجوی زبان انگلیسی که به طور غیر-تصادفی از دانشگاه شهرکرد انتخاب شده بودند، در این تحقیق شرکت کردند و به پرسشنامه راهبردهای خواندن متون بر خط (پوکچاریوین، 2009) و پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فشیون و همکاران، 2002) پاسخ دادند.درادامه، برای بررسی بیشتر استفاده از راهبردهای خواندن متون آنلاین، 10 نفر از شرکتکنندگان داوطلب برای شرکت در فعالیت های بلند اندیشی انتخاب شدند. نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی نشان داد که دانشجویان زبان انگلیسی تمایل داشتند که، به ترتیب، از راهبردهای حل مسیله، فراگیر و حمایتی استفاده کنند. همچنین، زیرمقیاس های ارزیابی و استدلال استقرایی تفکر انتقادی بیشتر توسط دانشجویان زبان انگلیسی به کار رفتند. نتایج بلند اندیشی ضمن تصدیق نتایج کمی نشان داد که این دانشجویان از راهبردهای متفاوت حل مسیله و فراگیر و حمایتی در خواندن بر خط استفاده می نمایند. همبستگی پیرسون نیز حاکی از رابطه ی مثبت و معنی داری، هرچند اندک، بین راهبردهای فراشناختی بر خط و تفکر انتقادی بود. نتایج کمی و کیفی تحقیق بر ضرورت حمایت و آموزش راهبردی فراشناختی و توسعه مهارتهای تفکر انتقادی برای درک بهتر متون برخط تاکید می نماید.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، دانشجویان زبان انگلیسی، روش ترکیبی، خواندن برخط، راهبرد فراشناختی
 • شهاب مرادخانی*، احمد گودرزی صفحات 183-211

  اگرچه اکثر تحقیقاتی که در چارچوب کلاس انجام شده اند از فواید احتمالی بازخورد اصلاحی شفاهی (OCF) در یادگیری زبان گزارش داده اند، اما اطلاعات کمی درباره عقیده معلمان درباره این نوع بازخورد و رابطه ی آن با تجربه آموزش معلمان در دست نیست. هدف از این مطالعه، مقایسه عقیده های بیان شده سه معلم زبان انگلیسی با فعالیت های کلاسی آن ها درباره بازخورد اصلاحی شفاهی بود. به این منظور، داده ها از طریق فیلم برداری سه جلسه از فرایند آموزش معلم ها و مصاحبه یادآوری از طریق محرک (stimulus recall) پس از جلسات تدریس، جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، صرف نظراز میزان سابقه، هر سه معلم به اهمیت بالای استفاده از بازخورد اصلاحی شفاهی اعتقاد داشتند. هرچند، استفاده از انواع بازخورد اصلاحی شفاهی فقط در معلمان با سابقه دیده شد و معلم با تجربه آموزش کمتر، استفاده از دوگانه ی Explicit Correction و Metalinguistic Feedback را ترجیح می داد و در آموزش از Recast و Elicitation استفاده نکرد. نتایج همچنین نشان داد که به نظر می رسید مسایل مرتبط با فراگیران ،متاثر از تجربه آموزش معلمان، درشکل گیری عقاید آن ها در استفاده از بازخورد اصلاحی شفاهی نقش داشت و معلم با سابقه ی آموزش کمتر به تجربه زبان آموزی خود برای توجیه کردن بازخوردهای اصلاحی شفاهی خود در کلاس تکیه می کرد. کاربرد های این تحقیق مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد های برای انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ارایه گردید.

  کلیدواژگان: خطاها، بازخورد اصلاحی شفاهی، عقایدمعلمان، تجربه آموزش
|
 • Ali Derakhshan *, Christine Coombe, Ali Arabmofrad, Mohammadsadegh Taghizadeh Pages 1-28

  Because of the importance of instructor success in the adequacy of instruction and learning, this study aimed to explain the impact of two factors, namely language teachers’ professional identity and autonomy, with respect to their success. To this end, 190 Iranian EFL teachers, including university lecturers and language institute teachers, participated in this study. As for data collection, the Teacher Autonomy Questionnaire (TAQ), the Teacher Professional Identity Scale (TPIS), and the Characteristics of Successful Language Teachers Questionnaire (CSLTQ) were distributed among the respondents. Using Cronbach’s alpha estimates and correlational analyses, the reliability of the questionnaires and the associations among the TAQ, TPIS, and CSLTQ were examined, respectively. The results of Pearson correlations revealed that there were significant positive correlations among all three teacher factors. These findings were also confirmed by Structural Equation Modeling (SEM) results; teacher success was predicted positively and significantly by both professional identity and autonomy. Outcomes of this research suggest that teachers’ professional identity and autonomy are highly beneficial to their success. This study also outlined the elements of teachers’ professional identity that could be more useful for their success. In the end, relevant pedagogical implications are discussed.

  Keywords: teacher professional identity, teacher autonomy, teacher success, English language teaching
 • Nazanin Azamnouri, Reza Pishghadam *, Elham Naji Meidani Pages 29-55

  Emotion and cognition are both considered influential factors in language learning. In this study, the role of "emotioncy" (which is a combination of emotion and frequency) in the cognitive load and sentence comprehension of a group of language learners was examined. Emotioncy includes emotions that are evoked by the senses. To this aim, 200 English as a foreign language (EFL) learners were asked to fill out the NASA Task Load Test, a sentence comprehension test, and an emotioncy scale. Confirmatory factor analysis (CFA) was run to measure the construct validity of the emotioncy scale. Subsequently, Pearson Product-Moment correlation coefficient and structural equation modeling (SEM) were used to analyze the data. The results showed that emotioncy has a significantly negative and positive relationship with cognitive load and sentence comprehension, respectively (p

  Keywords: emotion, cognition, Emotioncy, Cognitive load, sentence comprehension
 • Musa Nushi *, Kourosh Shahhosseini Pages 57-91

  Although Persian and English share many common phonemes, there are some phonological features that are present in English but absent in Persian which tend to lead to mispronunciation on the part of Persian learners of English, mostly through negative transfer. The present research assesses the efficacy of a communicative framework in improving Iranian adult EFL learners’ pronunciation of five English phonemes absent in the phonological system of Persian. Thirty EFL learners, divided into experimental and control groups, participated in the training course which lasted 22 sessions (330 minutes). The experimental group was instructed using the communicative framework for teaching pronunciation while the control group received traditional methods of pronunciation teaching. The pronunciation quality of these sounds were then assessed by four native and four non-native English teachers as well as by the PRAAT speech analysis software in the case of the vowels. Although no significant difference was detected between the experimental and control groups with regard to posttest results, a positive trend was observed in favor of the experimental group regarding specific features (e.g., formant frequencies, duration, center of gravity) of the problematic sounds.

  Keywords: Pronunciation, communicative framework, Persian, Iranian EFL learners
 • Ogholgol Nazari, MahmoodReza Atai *, Parviz Birjandi Pages 93-116

  Teaching English for Academic Purposes (EAP) courses is highly demanding for EAP teachers as they are faced with diverse pedagogical and administrative challenges in such courses. This study addressed the level of burnout among EAP teachers and variations in relation to their demographic and organizational characteristics. To this aim, a demographic questionnaire along with the Persian version of the Maslach Burnout Inventory (MBI) was administered to 276 EAP teachers from state universities in Iran. The results revealed that a considerable number of EAP teachers reported mid-levels of personal accomplishment. Moreover, variations in degree of burnout were found among EAP teachers in relation to marital status, age, years of experience in teaching EAP and content/general English courses, educational background, and the field and number of EAP courses taught. Also, EAP teachers with different demographic and organizational characteristics who were more susceptible to burnout were identified. Finally, implications for enhancing the working conditions of EAP teachers are presented.

  Keywords: Burnout, Depersonalization (DP), Emotional exhaustion (EE), EAP, Personal accomplishment (PA)
 • Seyyed Mohammad Alavi, Mahboube Shahsavar *, MohammadHossein Norouzi Pages 117-149

  Computerized Dynamic Assessment (CDA), encouraged by Brown and colleagues’ graduated prompt approach, is grounded in Vygotsky’s Socio-Cultural Theory (SCT) of mind and its concept of the zone of proximal development (ZPD). It emerged to respond to the challenge of implementing DA in large classes and to meet the psychometric properties of assessment. To this end, the present study attempted to design a unique computerized dynamic assessment tool to diagnose learners’ development of pragmatic competence, specifically their knowledge of the speech acts of apology and request. To conduct the research, a number of 60 BSc students of engineering, aged 18-24, participated in the study. They had different proficiency levels, including pre-intermediate, intermediate and upper-intermediate levels. In the course of CDA, they were provided with 30 multiple choice discourse completion tests of apology and request and they were required to choose what they would say in that specific situation. The participants received pre-established meditational hints for each of the unacceptable responses, which were arranged from the most implicit to the most explicit. Finally, to diagnose learners’ development, their test performance, including their actual score, mediated score and learning potential score (LPS), was instantly displayed. Paired samples t-test showed development in learners’ mediated score. The results of the univariate analysis of variance showed that there is no interaction between mediation and proficiency level. Teachers can use this supplementary dynamic assessment tool to diagnose learners’ development of pragmatic competence.

  Keywords: computerised dynamic assessment, Zone of Proximal Development, pragmatic competence, apology, request
 • Kobra Marboot, Ali Roohani *, Azizullah Mirzaei Pages 151-182

  The digital information age requires skills and strategies that are crucial in comprehending online academic texts. Also, research has emphasized the crucial role of critical thinking (CT) in education. Thus, this explanatory sequential mixed-methods study aimed to (a) identify Iranian EFL students’ metacognitive online reading strategies and CT skills, and (b) investigate the possible relationship between Iranian EFL students’ metacognitive online reading strategies in academic texts with their CT skills. To these ends, 80 Iranian EFL university students, selected nonrandomly from Shahrekord University, took part in this study and responded to the Pookcharoen’s (2009) Online Survey of Reading Strategies and Facione, Facione, Blohm, and Giancarlo’s (2002) California Critical Thinking Skills Test. In the follow-up, to probe into metacognitive online reading strategy use, 10 Iranian EFL university students were selected to do think-aloud online reading tasks. The descriptive statistics indicated that the EFL university students greatly preferred to use problem solving strategies more, followed by different global and support reading strategies respectively. Also, evaluation and inductive (sub)skills of CT were used mostly by the university students. Moreover, the results of the think-aloud provided evidence in support of quantitative results, confirming various problem solving, global and support strategy use in online academic reading. Furthermore, Pearson correlations revealed a positive and significant relationship, though it was small, between metacognitive online reading strategy use and CT skills. Integrating the findings from the quantitative and qualitative components call for metacognitive strategy assistance and instruction and CT development to improve online reading comprehension.

  Keywords: Critical Thinking, EFL students, Mixed-Methods, Online Reading, Metacognitive strategies
 • Shahab Moradkhani *, Ahmad Goodarzi Pages 183-211

  Even though many classroom-based studies reported the possible advantages of oral corrective feedback (OCF) for language learning, little information is available about teachers’ beliefs about OCF in classrooms and its relationship with their experience. This study attempted to compare the stated beliefs and classroom practices of three female English as Foreign Language (EFL) teachers about OCF. In so doing, data was collected through video-recording three sessions of their teaching procedure and the follow-up stimulated recall interviews. The results of the study showed that irrespective of their teaching experience, the participating teachers unanimously believed that provision of OCF in the class is of prime importance. However, the use of all types of OCF practices was just observable in experienced teachers’ classes and the novice one preferred the duality of explicit correction and metalinguistic feedback and did not provide any recasts and elicitations. It was also found that learner-related issues seemed to be working within the limits of teaching experience in shaping the three teachers’ beliefs about providing OCF practices. Moreover, the novice teacher showed to resort to her own language learning in justifying her OCF practices. Implications of the findings are discussed and some suggestions are provided for further research.

  Keywords: errors, oral corrective feedback, teachers’ beliefs, teaching experience