فهرست مطالب

دانشکده علوم پزشکی نیشابور - سال هشتم شماره 27 (تابستان 1399)
 • سال هشتم شماره 27 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پروین فرزانگی*، شریف رضایی، محمدعلی آذربایجانی صفحات 1-17
  مقدمه

  اندوتلیوم عروقی نشان دهنده یک مرز پویا بین گردش خون و بافت اطراف آن است. این سلولهای اندوتلیال تک لایه به عنوان یک سطح غیرچسبنده برای پلاکتها و لکوسیت ها عمل نموده و انواع عوامل تنظیمی مهم مانند پروستاگلاندین ها ونیتریک اکساید را تولید می کند. سلولهای پیش ساز اندوتلیال (EPCs) جمعیت کمیابی از سلولها هستند که می توانند توسط محرکهای مختلف، از جمله ایسکمی، ورزش، سایتوکاینها، کموکاینها، هورمونها، و داروها، برای کمک به حفظ سلامت اندوتلیال، جلوگیری ازاختلال عملکرد اندوتلیال، و افزایش فرآیند نورگزایی از مغز استخوان به طرف گردش خون سیستمی حرکت کنند. این سلولها می توانند با القای واسطه رگزایی در مکانهایی با ذخیره ی اکسیژن پایین یا با تحریک بازسازی سلولهای اندوتلیال عروق خونی آسیب دیده، عملکرد ارگانهای دچار ایسکمی را بهبود دهند.  در این مطالعه مروری، مسیرهای سیگنالینگ ، محرکها و عوامل موثر بر ساخت و فعالسازی سلولهای پیش ساز اندوتلیال در حالت معمول و در ورزش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  نتیجه گیری

  EPCs در ایجاد رگزایی نقش حیاتی دارند. دو زیرمجموعه اولیه و تاخیری برای EPCs وجود دارد که EPCs تاخیری توانایی بیشتری برای تمایز به سلول های اندوتلیال دارند. EPCs اولیه پتانسیل بیشتری برای ترویج ترمیم عروقی دارند و در تمام مراحل فراخوانی، استقرار، تهاجم و تمایز این سلولها از اهمیت بالایی برخوردارند. عوامل مختلفی از جمله تستوسترون، پالمیتات، TNF-α و فعالیت بدنی در میزان تجمع EPCs تاثیر گذار هستند. فعالیت بدنی منظم به ویژه فعالیت هوازی وابسته به شدت و مدت تمرین، عملکرد این سلولها را بهبود می دهد.

  کلیدواژگان: سلولهای پیش ساز اندوتلیال، رگزایی، فعالیت بدنی، اینتگرینها
 • زینب جلمبادانی*، اباصلت برجی، مهدی بکائیان صفحات 18-28
  مقدمه

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان مداخله گروهی جدید در روان درمانی بر کاهش  استرس و بهبود سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری نیشابور در سال 1397  انجام شده است.
   

  مواد و روش ها

   84 نفر از زنان باردار 15 تا 45 سال، در یک طرح مداخله ای پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل، به طور تصادفی به دو گروه آزمون وکنترل تقسیم شدند و به نسخه کوتاه مقیاس استرس اورلی و گیردانو و نیز پرسش نامه سبک زندگی  ارتقا ء سلامت والکر پاسخ دادند. گروه آزمون ، 10 هفته هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و یک ماه پس از مداخله، هر دو گروه دوباره با همان ابزارها ارزیابی و داده ها با نرم افزار spss 20 و آزمون های آماری شامل کای دو ، تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  به منظور مقایسه میانگین اختلاف نمره  ابعاد مقیاس سبک زندگی و استرس در قبل و یک ماه بعد از مداخله در دو گروه از آزمون  تی مستقل استفاده گردید و نتایج نشان داد که  بین تغییرات نمره ابعاد مقیاس سبک زندگی و استرس (افزایش نمره) در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد (0/05>P).

  نتیجه گیری
   هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک روش جدید که ترکیبی از درمان های روان شناختی و هنردرمانی است در کاهش استرس و بهبود سبک زندگی جمعیت زنان باردار موثر است. با توجه به سودمندی این روش، استفاده از این روش جدید در گروه های سنی و جمعیتی دیگر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: استرس، سبک زندگی، زنان باردار، هنردرمانی
 • فاطمه اکبری، ثمر مرتضوی* صفحات 29-45
  مقدمه

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، سیستم های مخابراتی و بی سیم، تلفن همراه در سطح جهان و میزان آنتن های BTS در سطح شهر ها در حال افزایش است. با توجه به خطرات این امواج بر سلامت انسان، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان انتشار امواج الکترو مغناطیس اطراف آنتن هایBTS مناطق مسکونی شهر کرج است.

  مواد و روش ها

  با پایش میدانی تعداد 57 ایستگاه در شهر کرج انتخاب شد. سنجش با 3 تکرار در فاصله های5، 10، 30 و50 متر توسط دستگاه کالیبره شدهTES-92  ساخت کشور تایوان صورت گرفت. آنالیز آماری نتایح برای مقایسه فواصل و استاندارد با نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان داد با افزایش فاصله از آنتن ها مقدار چگالی توان امواج الکترو مغناطیس کاهش می یابد. علاوه بر این در فاصله 10 متر از دکل ها بیشترین میزان چگالی امواج اندازه گیری با میانگین 222/10 بدست آمد. تفاوت معنی داری در همه فاصله ها بجز 5 و 30 متر وجود داشت (05/0>p) و میزان نتایج کمتر از استاندارد  ICNIRPبود.

  نتیجه گیری

   عامل فاصله مهم ترین ویژگی در تعیین میزان شدت چگالی امواج الکترو مغناطیس است بنظر می رسد علت زیاد بودن شدت امواج الکترو مغناطیسی در فاصله 10 متر نسبت به 5 متر ایجاد حالت سایه و عوامل محیطی موقعیت آنتن ها است. نتایج کلی حاکی از شرایط ایمن میزان امواج الکترومغناطیس ناشی ازآنتن های BTS در شهر کرج است که جهت حفظ شرایط موجود به نظارت بر نصب آنتن های جدید در فواصل امن توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آنتنBTS، امواج الکترو مغناطیس، ICNIRP، کرج، مسکونی
 • فاطمه محرمی، سید عطاالله سادات شاندیز*، ارس رفیعی صفحات 46-58
  مقدمه

  سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان و دومین علت رایج مرگ ناشی از سرطان ها می باشد. به علت مقاومت اکتسابی سلول های سرطانی به درمان های رایج و عود مجدد بیماری پس از درمان، استراتژی های درمانی نوین براساس راه اندازی مجدد آپوپتوز مطرح شدند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثرات سمیت نانوذرات نقره زیستی و ارزیابی بیان ژنCAD  (DNase فعال شونده توسط کاسپاز) بر روی سلول های سرطانی پستان (MCF-7) می باشد.

  مواد و روش ها

  سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره اتانولی برگ گیاه درمنه  آرتمیزیا کوتنسیس مطابق مطالعات گذشته انجام گرفت. اندازه و ریخت شناسی نانوذرات با کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. رده سلولی MCF-7 در غلظت های مختلف 25/6، 5/12 ، 25 ، 50 ،100 و 200 µg/ml تیمار 24 ساعته نانوذرات نقره سنتز شده انجام گرفت و  با کمک روش MTT ارزیابی و میزان 50 درصد کشندگی IC50 محاسبه شد. میزان بیان ژن CAD با روش PCR time Real ارزیابی شد.  

  یافته ها

  اندازه متوسط نانوذرات با کمک میکروسکوپ TEM حدود 86/4 ± 13/9 نانومتر بدست آمد. نانو ذرات نقره دارای اثرات سمیت به صورت وابسته به دوز بر روی رده سلولیMCF-7 بود. میزان IC50 نانوذرات نقره µg/ml 49 محاسبه شد. میزان بیان ژنCAD  در نمونه تیمار نسبت به کنترل به میزان 77/0 برابر کاهش(0/05>P) نشان داد.

  نتیجه گیری

  ارزیابی نتایج این تحقیق نشان داد که نانوذرات نقره اثراث سمیت قابل قبولی بر روی رده سرطانی پستان دارد و  نیاز به انجام آزمایشات بیشتر در مدل های حیوانی می باشد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، سرطان پستان، CAD، نانوذرات نقره، Real time PCR، سمیت سلولی
 • مصطفی فرهادی، حسن متین همائی*، پروین فرزانگی صفحات 59-71
  مقدمه

  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یایسه چاق بود.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 48 زن یایسه چاق به صورت تصادفی به 6 گروه شامل کنترل، عصاره زنجبیل، تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی -عصاره زنجبیل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته، 30 تا 60 دقیقه و به مدت 24هفته انجام شد. آزمودنی ها سه مرتبه در روز کپسول500میلی گرمی عصاره زنجبیل را به مدت 6ماه مصرف کردند. 24ساعت قبل، سه ماه و 6 ماه بعد از مداخله در وضعیت 12ساعت ناشتایی از آزمودنی های هر گروه نمونه خونی و ویژگی های انتروپومتریک اخذ شد. داده ها به روش تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری های تکراری و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

  شش ماه تمرین مقاومتی با کاهش بیشتر آنزیم ALT (016/0p=) و AST (002/0p=) زنان یایسه همراه بود اما مداخله ترکیبی تمرین و مکمل تاثیر معنی داری بر آنزیم ALT و AST در زنان یایسه نداشت (%5>p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دوره های طولانی تر تمرینات منظم مقاومتی نسبت به مداخله ترکیبی تمرین- مکمل زنجبیل مزایای سلامت بیشتری برای زنان یایسه چاق به همرا دارد..

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، عصاره زنجبیل، نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی، آنزیم های کبدی، چاقی
 • فروزان رضایی، فرزاد متولی حقی*، کامران اکبرزاده، محمود فاضلی دینان، جمشید یزدانی چراتی، معصومه اسلامی فر، احمد کریمی، امید دهقان صفحات 72-81
  مقدمه

  مگس ها بدلیل انتقال بسیاری از عوامل بیماری زا، در مناطق مختلف خصوصا در شرایط آب و هوای معتدل حایز اهمیت پزشکی هستند. هدف از این مطالعه شناسایی تنوع گونه ای مگس های مهم از نظر پزشکی در شهرستان قایم شهر می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از خرداد ماه سال 1396 تا اردیبهشت ماه سال 1397 به مدت یک سال به انجام رسید. برای صید مگس از توری حشره گیری و تله بطری پلاستیکی مدل مخروط وارونه استفاده شد. مگس ها پس از مونته شدن با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر شناسایی شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه 8 گونه از مگس های حایز اهمیت پزشکی شامل لوسیلیا سزار (9/19 درصد)، لوسیلیا سریکاتا (2/6 درصد)، کالیفورا ویسینا (6/2 درصد)، سارکوفاگا وریگاتا (6/4 درصد)، سارکوفاگا آفریکا (8/1 درصد)، سارکوفاگا لهمانی (2/1 درصد)، موسکا دامستیکا (51 درصد) و موسکا استابولانس (6/4 درصد) از 3 خانواده کالیفوریده (965 عدد)، سارکوفاژیده (258 عدد) و موسیده (1869 عدد) صید گردیدند. بیشترین تعداد مگس های صید شده در ماه های خرداد (8/15 درصد) و تیر (9/15درصد) بوده است و در ماه های بهمن (3 درصد) و اسفند (4/4درصد) به کمترین تعداد رسیده است. همچنین بیشترین تعداد مگس های صید شده از مناطق روستایی بودند (6/38درصد).

  نتیجه گیری

  تنوع مگس ها و وفور آنها بویژه در ماه های خرداد و تیر در شهرستان قایمشهر بالا است و اقدامات کنترلی در این فصل از سال بسیار ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: دوبالان، موسیده، کالیفوریده، سارکوفاژیده
 • الهه دقیق بین*، یزدان عبدالمحمدی صفحات 82-94
  مقدمه

  در حال حاضر برآورده کردن نیازها و انتظارات بیماران از اهداف اصلی سازمان های ارایه کننده ی خدمات سلامت بشمار می آید. با توجه به این که آگاهی از ادراکات و انتظارات بیماران نقش مهمی در ارایه ی بهتر و با کیفیت تر خدمات بهداشتی درمانی می شود، این پژوهش با هدف مقایسه انتظارات بیماران با ادراکات آنها از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان های آموزشی شهرستان نیشابور با استفاده از مدل سروکوال انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک پژوهش مقطعی است که در سال 97-96 برروی 271 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های حکیم و 22 بهمن نیشابور انجام شد. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و ابزار جمع آوری داده ها با پرسشنامه ی 22 سوالی سروکوال بود. تجزیه و تحلیل داده ها بهکمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 17و با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی (تی مستقل، تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در تمام ابعاد پنجگانه ی کیفیت خدمات ارایه شده، بین انتظار و ادراک بیماران تفاوت معنادار آماری وجود داشته (0/05<p) و میانگین نمرات بیماران در ابعاد مربوط به انتظار بیشتر از ادراک است. بیشترین تفاوت ادراک و انتظار مربوط به ابعاد قابلیت اطمینان (57/6-) و پاسخگویی (27/5-) و کمترین تفاوت مربوط به بعد همدلی (94/2-) بود. 

  نتیجه گیری

  تحلیل کیفیت خدمات سبب آگاهی مسیولین از حوزه های نارضایتی بیماران و بکار بستن اقدامات لازم شده و فاصله بین انتظارات و ادراکات بیماران را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات بیمارستانی، مدل سروکوال، بیمار، انتظارات، ادراکات
 • بهروز یحیایی*، پرستو پورعلی، فائزه عامری صفحات 95-106
  مقدمه

  نانوذرات نقره از شایع ترین نانوذرات مورد استفاده در صنایع پزشکی می باشند. امروزه این نانوذرات به روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی تولید می شوند. هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه تغییرات بافتی مغز ناشی از القای دوزهای سمی و غیرسمی نانو ذرات نقره تولید شده به روش بیولوژیک در نوزادان موش های صحرایی می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مطالعه تجربی بوده و 18 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار انتخاب و در نهایت به 3 گروه 6 تایی تقسیم شدند. یک گروه کنترل و مابقی براساس نانوذره تزریقی با دوز سمی و غیر سمی به 2 گروه مساوی تقسیم و پس از طی مراحل بارداری، تزریق در دو هفته پایانی بارداری انجام شد. دو هفته پس از زایمان، تغییرات بافت شناختی حاصل در مغز نوزادان موش های صحرایی در زیر میکروسکوپ مشاهده و بررسی گردید.

  یافته ها

  نمونه های بافت شناسی گروه دریافت کننده دوز سمی از نانوذرات نقره تولیدی به روش بیولوژیک در مقایسه با گروه کنترل تغییر محسوسی را نداشت که این مهم نشان از عدم تاثیر مستقیم و منفی این مواد بر بافت عصبی می باشد. سلول های نورون و سلول های نوروگلی مشخصات طبیعی ازجمله هسته مشخص و سیتوپلاسم واضح داشتند. زواید سلولی آن ها نیز در اطراف آن ها قابل رویت بوده و تغییر خاصی در ناحیه نوروپیل دیده نشد.

  نتیجه گیری

  استفاده از نانوذرات نقره زیستی در دوز غیرسمی و حتی دوز سمی اثر مخربی بر مغز و شاخص های مورفولوژیک بافتی و سلولی نخواهد گذاشت.

  کلیدواژگان: نانوذره، سمی، غیر سمی، مغز، نوزاد موش صحرایی
 • نسرین شعربافچی زاده، محمدامین دانشور، بهروز مداحیان، مهرناز فولادی* صفحات 107-117
  مقدمه

  فرسودگی شغلی یکی از عوامل اصلی در کاهش بازده کاری، ایجاد عوارض جسمی و روانی در مشاغل مختلف به ویژه پرستاری است. تاثیرات فرسودگی شغلی گاهی موجب کاهش تمایل فرد به ماندن در شغل می‏شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه فرسودگی شغلی و تمایل به ماندگاری پرستاران انجام یافته است.

  مواد و روش ها 

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که بر روی 130 نفر از پرسنل پرستاری بخش‏های روانپزشکی بیمارستان‏های دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان که به‏صورت طبقه‏بندی تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. به منظور جمع‏آوری اطلاعات از دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه تمایل به ماندگاری در شغل واینر و واردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها 

  میزان خستگی عاطفی (46/58 درصد)، مسخ شخصیت (61/44 درصد) و احساس ناکارآمدی در سطح کم (07/43 درصد) محاسبه شد. بیشتر پرستاران شاغل در بخش‏های روانپزشکی تمایل به ماندن در شغل متوسطی داشتند (84/43 درصد). همچنین همبستگی تمایل به ماندگاری در شغل و خستگی عاطفی و مسخ شخصیت معکوس و معنی‏دار بود (05/0>P). اما بین تمایل به ماندگاری و احساس ناکارآمدی و فرسودگی شغلی هبستگی معناداری مشاهده نشد(05/0).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد میان بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت با تمایل به ماندگاری در شغل رابطه معناداری وجود دارد. با کاهش فرسودگی شغلی و افزایش میل به ماندن پرستاران شاغل در بخش‏های روانپزشکی می‏توان به ارایه خدمات شایسته‏تر، افزایش رضایت شغلی و کاهش هزینه‏های مراقبتی و درمانی دست یافت.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، تمایل به ماندگاری، پرستار، بخش روانپزشکی
 • مرضیه بیگم حجازیان، علیرضا براری*، آسیه عباسی دلویی، کامبیز هسراک صفحات 118-131
  مقدمه

  فعالیت بدنی به عنوان مداخله ای موثر جهت تعدیل آنژیوژنز بافت تومور در درمان سرطان پروستات مورد توجه واقع شده است. هدف پژوهش حاضر اثر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی و بیان ژن VEGFR-1 وVEGFR-2   در مردان مبتلا به سرطان پروستات بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی 20 مرد مبتلا به سرطان پروستات (سن = 69/5 ±  2/62 سال) از بیمارستان بقیه الله تهران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته، هر هفته 3 جلسه تمرین ترکیبی، با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه و 75-60 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. نمونه های خونی جهت بررسی VEGFR-1 وVEGFR-2  به روش الایزا و Real-Time PCR و با آزمون آماری تی وابسته و تی مستقل در سطح معناداری 05/.p≤   تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  تمرین ترکیبی سبب کاهش معنا دار شاخص توده بدنی (001/. =P) و افزایش معنا دار توان هوازی (005/. ≤p) و قدرت عضلانی (001/. ≤p) درگروه تجربی شد. همچنین کاهش معنا دار در مقادیر پلاسمایی (007/. =P) و بیان ژن (03/. p≤ و04/. p≤) VEGFR-1 و VEGFR-2 بین دو گروه شد (05/. ≤p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش VEGFR-1 و VEGFR-2   به عنوان واسطه های اصلی انتقال سیگنال سلولی جهت آنژیوژنز و گسترش تومور ، احتمالا" 8 هفته تمرین ترکیبی با تعدیل آنژیوژنز در بافت تومور نقش موثری در کاهش پیشرفت سرطان پروستات دارد.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: آنژیوژنز، سرطان پروستات، فعالیت بدنی، VEGFR-1 و VEGFR-2
 • فرشته عیدی، فریبا اسدی، مریم ربیعی فرادنبه، سارا عابدی کوشکی* صفحات 132-139
  مقدمه

  باروری مهم ترین عامل تغییر در ساختار جمعیت و یکی از مولفه های اصلی رشد جمعیت می باشد که جایگاه ویژه ای در مطالعات جمعیت شناختی دارد. رفتارهای باروری یک جامعه را به روش های مختلفی می توان بررسی  نمود. یکی از این روش ها بررسی مدت زمان ازدواج تا تولد فرزند اول است. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر  فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند بوده است. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی برروی 160 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری شهر اسفراین به روش در دسترس در سال 1394  انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار R3.0.1  و رگرسیون بقاء کاکس انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه بیش از 80 درصد زنان (130 نفر) و 60 درصد مردان (97 نفر) هنگام ازدواج کمتر از 25 سال سن داشته اند. میانگین فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند 4/1±6/2 سال  بوده است. با استفاده از مدل نهایی رگرسیون کاکس بین سن مادر هنگام ازدواج و تحصیلات مادر ارتباط معنی داری (p<0.05) مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  در سال های اخیر شاهد افزایش فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند بوده ایم که به دنبال آن شدت باروری کاسته شده است. بر اساس یافته های این تحقیق سطح تحصیلات و سن مادران از جمله عوامل زمینه ای اثرگذار بر این فاصله می باشد.  لذا توصیه می شود، به عوامل اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی های جمعیتی توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: تولد فرزند اول، باروری، تاخیر فرزندآوری، مدل رگرسیون کاکس
 • محمدرضا رفتار علی آبادی، حسین شاره*، حسن توزنده جانی صفحات 140-155
  مقدمه

  خیانت منجر به مشکلات سلامت روان، آشفتگی خانوادگی، نشخوار فکری درباره رویداد و تغییر نگرش فرد خیانت دیده نسبت به همسرش می شود، لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی متمرکز بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت دیده بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه زنانی بود که در فواصل دی ماه تا اسفند ماه 96 به علت خیانت همسر در شهر مشهد نیازمند خدمات روانشناختی بودند که تعداد 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل  قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های افسردگی، اضطراب و نا امیدی بک را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه تکمیل کردند. گروه آزمایش 10 جلسه مداخله طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (فن وریسویک و همکاران، 2014) دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر عاملی تحلیل شد.

  یافته ها

  اثر تعامل درون گروهی و بین گروهی در افسردگی ((p= 0/01 و اضطراب (p=0/001) معنادار ولی در ناامیدی معنادار نیست (p= 0/36). در افسردگی و اضطراب از پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/01) اما در مورد ناامیدی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری معنادار نیست (p>0/05).

  نتیجه گیری

  طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند برای کاهش افسردگی و اضطراب زنان قربانی خیانت همسر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، خیانت، زنان
|
 • Parvin Farzanegi*, Sharif Rezaee, Mohammad Ali Azarbaijani Pages 1-17

  The vascular endothelium represents a dynamic boundary between the circulation and the surrounding tissue. These single-layer endothelial cells act as a non-adherent surface for platelets and leukocytes and produce a variety of regulatory factors such as prostaglandins and nitric oxide. Endothelial Proliferative Cells (EPCs) are a rare population of cells that can be stimulated by various stimuli, including ischemia, exercise, cytokines, chemokines, hormones, and medications to help preserve endothelial health, prevent endothelial dysfunction, and increase the process of phototherapy.  These cells can improve the function of the ischemic organ organs by inducing angiogenic mediates in places with low oxygen storage or by stimulating the reconstruction of endothelial cells of the damaged blood vessels.  In this review study, signaling pathways, stimuli and factors affecting the production and activation of endothelial progenitor cells in normal and in exercise mode will be investigated. 

  Conclusion

  The results indicate that endothelial progenitor cells have an important role in the development of angiogenesis. There are two initial and delayed subsets for EPCs that delayed EPCs have the potential to differentiate into endothelial cells. Initial EPCs have more potential to promote vascular repair through paracrine.And in all stages of invoking, deployment, invasion and differentiation of these cells, the various subunits of intrigines are of great importance. Various factors, such as testosterone, palmitate, TNF-α, and physical activity, affect the accumulation of EPCs. Regular physical activity, especially aerobic activity, depending on the intensity and duration of exercise, improves the function of these cells.

  Keywords: Endothelial progenitor cells, Physical activity, Angiogenesis, Integrins
 • Zeinab Jalambadani*, Abasalt Borji, Mehdy Bakaeean Pages 18-28
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based art therapy (MBAT) in decreasing stress levels and promoting life style in pregnant women referred to Neyshabur health centers in 2018

  Materials and Methods

  This study was interventional study, which was conducted on 84 pregnant women. Eighty-four pregnant women completed both the pre and post-study measurements. The MBAT group demonstrated a significant decrease in symptoms of distress and significant improvements in key aspects of the health-related style of life as measured by Health Promoting Lifestyle Profile-II questionnaire.

  Results

  Independent t-test, after intervention, showed a significant difference in mean of lifestyle  and stress, interpersonal relationships, and responsibility in two groups (P <0.05); these changes were not significant in the control group.

  Conclusion

  This investigation of MBAT provides initial encouraging data that support a possible future role for the intervention as a psychosocial option for decrease in symptoms of distress pregnant women and improve lifestyle

  Keywords: Stress, lifestyle, pregnant women, art therapy
 • Fatemeh Akbari, Samar Mortazavi* Pages 29-45
  Introduction

  With the advances in technology and communications, telecommunications and wireless systems, mobile phones worldwide and the number of BTS antennas are increasing in cities. Due to the dangers of these waves on human health, the purpose of this study was to investigate the electromagnetic radiation emission around BTS antennas in Karaj residential areas.

  Materials and Methods

  By field monitoring 57 stations in Karaj were selected. Three replicates were measured at 5, 10, 30 and 50 m intervals by a TES-92 calibrated instrument made by Taiwan. Statistical analysis was performed to compare the standard and the waves at intervals with SPSS software.

  Results

  The results showed that as the distance from the antennas increased, the power density of the electromagnetic waves decreased. In addition, within 10 meters of the masts, the highest measured wave density was obtained with an average of 10.2222. There were significant differences at all distances except 5 and 30 meters (p <0.05) and the results were lower than ICNIRP standard.

  Conclusion

  Distance factor is the most important characteristic in determining the density of electromagnetic waves. It seems that the magnitude of the electromagnetic waves at 10 meters distance is more than 5 meters due to shading and environmental factors. The overall results indicate the safe conditions of electromagnetic waves caused by BTS antennas in the city of Karaj, which is recommended to monitor the installation of new antennas at safe distances to maintain the existing conditions.

  Keywords: BTS, Electromagnetic Waves, ICNIRP, Karaj, Residential
 • Fatemeh Moharrami, Seyed Ataollah Sadat Shandiz*, Aras Rafiee Pages 46-58
  Introduction

  Breast Cancer is the most prevalent type of cancer among women and is also the second major cause of cancer. Due to the acquired resistance of cancer cells against conventional therapies and recurrence of the sickness after treatment, new therapeutic strategies based on triggering apoptosis have been proposed. The purpose of the present study is to introduce a cytotoxic effect of biological silver nanoparticles toward breast cancer MCF-7 cells and evaluation of the caspase-activated DNase (CAD) gene expression at mRNA level.

  Materials and Methods

  Silver nanoparticles were synthesized according to the recent biosynthesize method. Afterward, the Silver nanoparticles were inspected using transmission electron microscopy (TEM) analysis. Different concentrations of 6.25, 12.5, 25, 50, 100, and 200 µg/ml of Nanosilver particles were treated on MCF-7 cells for 24 hours and the results were evaluated using the MTT assay and IC50 were measured. The level expression of CAD gene was evaluated using real-time PCR.

  Results

  Silver nanoparticles were mostly spherical, having an average size of 9.13±4.86 nm.  Silver nanoparticles demonstrated a dose-dependent toxic effect toward MCF-7 cells. The IC50 value of silver nanoparticles was measured 49μg/mL. In addition, the expression of CAD decreased by 0.77 fold, compared to the control group.

  Conclusion

  The results of the present study demonstrated that the silver nanoparticles can induce cytotoxicity against breast cells and it is necessary to perform more tests against animal models.

  Keywords: Apoptosis, Breast cancer, CAD, Silver nano particles, real time PCR, Cytotoxicity
 • Mustafa Farhadi, Hasan Matin Homaee*, Parvin Farzanegi Pages 59-71
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women.

  Materials and Methods

  In a semi-experimental trial, 48 obese menopause women were randomly and divided into 6 groups including control, ginger extract, resistance training and resistance training -ginger extract. resistance training was performed 3 sessions in a week, 30-60 minutes for 24 weeks. The subjects consumed ginger extract three times a day in 500 mg capsule for 6 months. 24 hours, 3 months and 6 months after the intervention in the 12-hour fasting condition, subjects from each group received blood samples and anthropometric characteristics. Data were analyzed by two-way ANOVA with repeated measures and Tukey post hoc test at the p<0.05.

  Results

  Six months of resistance training was associated with a decrease in ALT (p=0.016) and AST (p=0.002) in postmenopausal women, but combined exercise-ginger supplementation was no significant effect on ALT and AST in postmenopausal women (P>0.05).

  Conclusion

  It seems to Longer Periods Regular resistance exercise compared with combined exercise-ginger supplementation have more health benefits for obese menopause women.

  Keywords: Resistance training, Ginger extract, Lipid profiles, Body composition, Liver enzymes, Obesity
 • Fruzan Rezaie, Farzad Motevali Haghi*, Kamran Akbarzadeh, Mahmoud Fazeli Dinan, Jamshid Yazdani Charati, Masoumeh Eslamifar, Ahmad Karimi, Omid Dehghan Pages 72-81
  Introduction

  Flies due to transferring many of the pathogens, in different areas, especially in conditions temperate climates are medically important. The purpose of this study was to identify the species diversity of medically important flies in Ghaemshahr city.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive-analytical survey from June of 2017 to May 2018 was carried out for one year. Plastic bottle traps With reverse span and insect netting were used for Captured flies. The flies were identified by validated keys after mounting.

  Results

  In this study, eight species of medically important flies including Lucilia sericata (6/2%), Lucilia Ceasar (19/9%), Calliphora vicina (2/6%), Sarcophaga variegata (4/6%), Sarcophaga africa (1/8%), Sarcophaga lehmanni (1/2%), Muscina stabulans (4/6%), and Musca domestica (51%) were hunted from three families of Muscidae (1869 number), Calliphoridae (965 number) and Sarcophagidae (258 number). The highest number of flies captured was in June (15/8%) and July (15/9%) and the lowest was in February (3%) and March (4/4%). Also, the highest number of flies captured were from rural areas (38.6%).

  Conclusion

  The diversity of flies and their abundance is high especially in June and July in Ghaemshahr city and more precise control measures should be done during this time.

  Keywords: Diptera, Muscidae, Sarcophagidae, calliphoridae
 • Elahe Daghighbin*, Yazdan Abdolmohammadi Pages 82-94
  Introduction

  It is currently fulfilling the needs and expectations of patients and providing their satisfaction from the main goals of the organization of health services. Because awareness of patients chr('39') perceptions and expectations plays an important role in providing better and more quality health care services, this study aimed to compare expectations of patients with their perceptions of health care quality among educational hospitals in Neyshabur city using the servqual model.

  Materials and Methods

  A recent cross-sectional study was conducted on 271 patients admitted to Hakim hospitals and 22 Bahman Neyshabur hospitals from 2017 to 2018. A Systematic random sampling method and 22-Question SERVQUAL Questionnaire was used to collect data. Data were analyzed by SPSS software ver 17 and using descriptive and inferential statistics (Independent t, Paired t, Pearson correlation, one-way ANOVA).

  Results

  The results showed that there is a significant difference between the quality of services provided and the expectations and perceptions of patients in all aspects of the five dimensions (p<0.05). The difference between expectation and perception was related to the dimensions of reliability (-6.57) and responsiveness (-5.27) and the lowest gap was related to the dimension of empathy (-2.94).

  Conclusion

  The quality analysis of services has led to the awareness of authorities in the areas of patient dissatisfaction and the use of procedures and reduces the distance between expectations and perceptions of patients.

  Keywords: Hospital service quality, servqual model, patient, expectations, perceptionsrceptions
 • Behrooz Yahyaei*, Parastoo Pourali, Faezeh Ameri Pages 95-106
  Introduction

  Silver nanoparticles are one of the most common nanoparticles used in biomedical applications. They are made by two major chemical and biological methods. The aim of this study was to evaluate the changes of brain tissue due to toxic and non-toxic doses of biological silver nanoparticles in neonatal rats.

  Materials and Methods

  This research was an experimental study and 18 male and female Wistar rats were selected and finally divided into 3 groups of 6. One control group and the rest were divided into two equal groups based on toxic and non-toxic nanoparticles. After the pregnancy, the injection was performed in the last two weeks of pregnancy. Two weeks after parturition, histological changes were observed under a microscope in the rats neonateschr('39') brains.

  Results

  Histological specimens of the group receiving the toxic dose of biological silver nanoparticles show no significant change compared to the control group. Neurons and neuroglial cells had normal features, including clear nuclei and cytoplasm. Their cellular adhesions were also visible around them and no specific changes in neuropilia were observed.

  Conclusion

  The use of biological silver nanoparticles in non-toxic and toxic doses will not have a detrimental effect on brain and tissue and cell morphological indicators.

  Keywords: Nanoparticle, Toxic, Nontoxic, Brain, Neonatal Rat
 • Nasrin Shaarbafchi Zadeh, Mohammad Amin Daneshvar, Behrooz Madahian, Mehrnaz Fooladi* Pages 107-117
  Introduction

  Job burnout is one of the main factors in decreasing returns, causing physical and psychological complications in various occupations, especially in nursing. The effects of job burnout sometimes reduce the personchr('39')s willingness to stay in the job. The purpose of this study was to determine the relationship between job burnout and willingness to stay of nurses.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 130 nursing staff in psychiatric wards of MUI hospitals selected by simple random sampling. Two questionnaires were used to collect information, Maslach burns out questionnaires and wiener and Vardy questionnaire for willingness to staying in the job. Data were analyzed by SPSS software version 24.

  Results

  Emotional fatigue (58.46%), depersonalization of personality (44.61%), and inefficiency (43.07%) were calculated at a low level. Most nurses working in psychiatry wards had moderate (43.84%) willingness to stay. Also, the correlation between willingness to stay in the job and emotional exhaustion and depersonalization of personality was inverse and significant (P <0.05). But there was no significant correlation between willingness to stay and inefficiency and job burnout (P <0.05).

  Conclusion

  The results showed that there is a significant relationship between the dimension of emotional exhaustion and depersonalization with the willingness to stay in the job. By reducing burnout and increasing the willingness of nurses to stay in psychiatry wards, more appropriate services increased job satisfaction, and reduced health care costs can be achieved.
  <p).</p).

  Keywords: burnout, willingness to stay, nurse, psychiatric ward
 • Marzieh Beigom Hejazian, Alireza Barari*, Asieh Abbasidaloii, Kambiz Hasrak Pages 118-131
  Introduction

  physical activity has been considered as an effective intervention of prostate cancer treatment strategies by modulating angiogenesis in the tumor. The aim of this study was to investigate the effect of eight-week concurrent training on the plasma and gene expression levels of VEGFR-1 and VEGFR-2 of men with prostate cancer.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, 20 men with prostate cancer (age = 62/2 ± 5/69 years old, stage 1 & stage 2) were randomly selected of Baqiyatallah al-Achr('39')zam sub-hospital in Tehran and Patients were divided into two groups of experimental and control. The experimental group performed 8 weeks training including 3 sessions/week. The workouts were the combination of exercises with resistance and endurance training per session as 60-75%, one-repetition maximum, and 60-75% of maximum heart rate. The Blood samples were tested for VEGFR-1 and VEGFR-2 using ELISA and Real-Time PCR methods, respectively, and the data were analyzed using dependent and independent t-test at the significant level p≤0/05.

  Results

  The results showed that the effect of eight-week concurrent training significantly decreased in BMI (p=0/001) and a significant increase in Vo2peak (p≤0/005) and strength (p≤0/001) the experimental group. Also, significantly decreased plasma levels (p≤0/007) and expression of VEGFR-1 and VEGFR-2 gene (p≤0/03 & p≤0/04) the experimental group compared with control group (P <0.05).

  Conclusion

  Considering the importance of VEGFR-1 and VEGFR-2 as the main intermediaries of cell signal transduction for angiogenesis and tumor extension, probably the effect of eight-week concurrent training by modifing angiogenesis of tumor microenvironment can be effective in reducing the progression of prostate cancer.

  Keywords: Angiogenesis, Exercise training, Prostate cancer, VEGFR-1, VEGFR-2
 • Fereshteh Eidy, Fariba Asadi, Maryam Rabie Faradonbeh, Sara Abedi Kooshki* Pages 132-139
  Introduction

  Fertility rate changing population structure. It has a special place in demographic studies. The fertility behaviors of a society can be studied in different ways. One of these methods is to examine the interval between marriage to the first birth. The purpose of this study was to investigate the demographic factors affecting on the interval between marriage to the first birth.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 160 women referred to urban health centers in Esfarayen in 2016. Data were collected using checklists. R3.0.1 software and Cox survival regression were used for data analysis.

  Results

  In this study, more than 80% of women (130 persons) and 60% of men (97 persons) were under 25 years old age. The mean interval between marriage and first birth was 2.6 ± 1.4 years. There was a significant relationship (p <0.05) between maternal age and education maternal by using the Cox regression model.

  Conclusion

  In recent years, we have seen an increase in the interval between marriage to first birth, which has resulted in a decrease in the fertility rate. Considering the demographic factors influencing this distance, it is recommended to pay more attention to social and cultural factors in population planning.

  Keywords: first births interval, fertility, delayed childbearing, cox regression model
 • Mohamad Rez Raftar Aliabadi, Hossein Shareh*, Hassan Toozandehjani Pages 140-155
  Introduction

  Infidelity causes mental health problems, family disruptions, rumination about events, and changes in the betrayed person’s beliefs toward the spouse. So, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of "mindfulness-based schema therapy" on depression, anxiety, and hopelessness of women affected by spouse infidelity.

  Materials and Methods

  It was semi-experimental research with a pretest-posttest and follow-up ‎control ‎group design‏. The research statistical population comprised all women who required psychological help due to their husband’s betrayal and referred to counseling centers in Mashhad from January to March 2018. A total of 24 women were selected by the available sampling method and were randomly assigned to the experimental and control groups.  Both groups completed Beck depression, anxiety, and hopeless questionnaires in the pretest, posttest, and a two-month follow-up. The experimental group received mindfulness-based schema therapy‎ intervention (Van Vreeswijk et al., 2014) for ten sessions. Factorial repeated measures analysis of variance was used for data analysis.

  Results

  The effect of the intragroup and intergroup interaction was significant in depression (p=0/01) and anxiety (p=0/001 ) but not significant in hopelessness (p=0/36). There is a significant difference in depression and anxiety from pretest to posttest and follow-up (p <0/01). But regarding hopelessness, the difference between pretest and posttest and follow-up is not significant (p> 0.05).

  Conclusion

  Mindfulness-based schema therapy can be used to reduce the depression and anxity of women affected by spouse betrayal.

  Keywords: Schema therapy, Mindfulness, Depression, Anxiety, Hopelessness, Infidelity, Women