فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید حجتی*، کاملیا حبیبی، خلیل علی محمدزاده صفحات 2-7
  مقدمه

  همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگ به دلیل تماس مکرر در طول زندگی با همسران خود دچار مشکلات عاطفی و روحی زیادی می شوند که اغلب در زندگی آن ها عشق و همدلی مفهومی گنگ دارد.

  هدف

  با توجه به ماهیت نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر بهبود روابط زناشویی این مطالعه با هدف تاثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان اختلال استرس پس از سانحه جنگی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه تجربی با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 34 نفر از همسران جانبازان (17 آزمون) و (17 کنترل) در بیمارستان نیایش تهران در سال 1395 انجام شد. در گروه آزمون 8 جلسه 90 تا 120 دقیقه واقعیت درمانی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر اجرا شد که اطلاعات در دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه استاندارد همدلی (دیویس) جمع آوری شد. سپس توسط آزمون تی زوجی و مستقل آنالیز گردید.

  یافته ها

  میزان همدلی قبل مداخله در گروه واقعیت درمانی 015/01±61/0 و گروه کنترل 13/01±53/52 بود و آزمون تی مستقل اختلاف معنی داری را نشان نداد (0/13=P) ولی میزان همدلی بعد از مداخله در گروه آزمون 9/2±73/47 و گروه کنترل 1/7±59/29 بود و آزموتی تی مستقل اختلاف معنی داری را نشان داد (0/003=P) به طوری که میزان همدلی در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود.

  بحث و نتیجه گیری

   نظر به اثربخشی این رویکرد در افزایش همدلی همسران جانبازان پیشنهاد می گردد، مسیولین و دست اندرکاران نظام بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران با درک نیاز همسران و خانواده های جانبازان و برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی و جلسات گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی ضمن تقویت روابط زناشویی، موجب بهبود کیفیت زندگی در خانواده همسران جانبازان شوند.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه جنگی، واقعیت درمانی، همدلی، همسران جانبازان
 • محسن ملاهادی، محمدمهدی سالاری* صفحات 8-16
  مقدمه

  افراد نظامی و به ویژه سربازان به دلیل ماموریت های ویژه، مسایل شغلی، فشارهای روانی بیش از اندازه، قوانین سخت نظامی، نسبت به افراد غیر نظامی در معرض آسیب بیشتری از جهت سلامت عمومی و اختلال خواب هستند.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دوره آموزش عمومی نظام وظیفه بر کیفیت خواب سربازان انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای نیمه تجربی و به صورت قبل و بعد بود. جامعه پژوهش شامل کلیه سربازان یک مرکز آموزشی عمومی خدمت سربازی در سال 1395 بود. در مجموع 520 نفر از سربازان به روش نمونه گیری غیراحتمالی و در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه در طی دو مرحله قبل و بعد از اتمام دوره آموزشی سربازی در بازه زمانی تقریبی دو ماه انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات لازم از دو پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (Pittsburgh Sleep Quality Index-PSQI) استفاده شد. در نهایت یافته ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری همه آزمون ها (0/05 <p) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره کسب شده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ در ابتدای دوره آموزشی عمومی سربازی 2/6±8/5 و در انتهای دوره آموزشی 2/9±12/8 بود که آزمون آماری تی زوجی تفاوت معناداری را بین آن ها نشان داد (0/05 <p). همچنین نتایج نشان داد که در همه ابعاد پرسشنامه به جزء بعد تاخیر در به خواب رفتن تفاوت آماری معنادار وجود دارد. این بدان معنی است که آموزش عمومی دوران سربازی بر کیفیت خواب سربازان اثر می گذارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به افت کیفیت خواب، برگزاری جلسات مشاوره گروهی، تقلیل بیدارباش های شبانه، بهبود تغذیه و ایجاد بستری مناسب برای انجام فعالیت های ورزشی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آموزش عمومی سربازی، اختلال خواب، خدمت سربازی، سرباز
 • یزدان احمدی، حسین باباتبار*، مینو اسدزندی، مجتبی سپندی صفحات 17-25
  مقدمه

  دانشجویان علوم پزشکی با استرس های متعددی مواجه هستند. شیوه زندگی سالم، عامل ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زا، بهبود کیفیت زندگی منبعی ارزشمند برای کاهش پرخطر  است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1398 بوده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی و در بازه ی زمانی بین اردیبهشت تا شهریور سال 1398 انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان سال آخر پرستاری و پیراپزشکی مشغول به تحصیل در سال 1398 دانشگاه علوم پزشکی آجا تشکیل دادند که 110 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های جمعیت شناختی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که ارتباط معنادار و مثبتی بین متغیرهای معدل تحصیلی و وضیعت سکونت سبک زندگی دانشجویان وجود داشت. سن دانشجویان نیز ارتباط منفی و معناداری با سبک زندگی دانشجویان داشت (0/05<P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به موثر بودن آموزش در راستای تغییر سبک زندگی در این پژوهش و خلا آن در سیستم آموزشی کشور، به مسیولین دانشگاه ها پیشنهاد می شود که تغییرات مناسبی در برنامه آموزشی اتخاذ نمایند تا بتوانند گام های مفیدی برای سلامتی دانشجویان بردارند.

  کلیدواژگان: جمعیت شناختی، دانشجو، سبک زندگی
 • سمیه خاتونی، فاطمه تیموری*، سید امیرحسین پیشگویی، محمدرضا خدابخش صفحات 26-34
  مقدمه

  از آنجایی که پرستاری به عنوان شغل پراسترس شناخته شده است، فشارهای روانی ناشی از عوامل تنش زای موجود در این حرفه، می تواند به بروز بیماری ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را به طور جدی به مخاطره می اندازد، در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش آموزش ایمن سازی در برابر استرس (Stress Inoculation Training یا SIT) که یکی از روش های کاهش و مدیریت استرس است، به کاهش استرس شغلی پرستاران کمک نماید.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر استرس شغلی پرستاران مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی تصادفی شده، دو گروهی (گروه مداخله و کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه پژوهش شامل تعداد 50 نفر از پرستاران شاغل در دو بیمارستان منتخب نظامی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل آموزش ایمن سازی در برابر استرس به صورت پنج جلسه آموزش 2 ساعته برای گروه آزمون انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استرس شغلی تافت و اندرسون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 0/05<P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   میزان استرس اکثر پرستاران هر دو گروه، قبل از مداخله در سطح متوسط قرار داشت و دوگروه همگن بودند (0/063=P). پس از آموزش ایمن سازی در برابر استرس، سطح استرس پرستاران گروه مداخله از 76 درصد به 60 درصد کاهش یافت، اما از نظر آماری اختلاف بین دو گروه معنادار نبود (0/115=P)

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج این تحقیق همخوانی چندانی با بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه استرس شغلی نداشت و از جمله علل آن می توان، برگزاری تعداد جلسات بیشتر در مطالعات گذشته و از طرفی مقررات حاکم در بیمارستان های نظامی اشاره نمود.

  کلیدواژگان: آموزش، استرس شغلی، پرستاران، نظامی
 • علیرضا عرب پور، زهرا فارسی*، هنگامه حبیبی صفحات 35-46
  مقدمه

  مشکلات قلبی عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر جهانی می باشند که با ارایه خدمات درمانی به موقع و مناسب، می توان حیات میلیون ها انسان را حفظ و از بسیاری معلولیت ها پیشگیری کرد. لذا، انتخاب بهترین شیوه های آموزش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد لازم و ضروری است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بکارگیری صحیح دستگاه الکتروشوک به روش نمایش عملی در آمبولانس و محیط شبیه سازی بر دانش و مهارت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده ی پرستاری آجا انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398 انجام شد. 45 نفر از دانشجویان ترم هفتم دانشکده پرستاری آجا به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل آموزش در محیط شبیه سازی شده اتاق مهارت های بالینی و آموزش به شیوه ی نمایش عملی در محیط آمبولانس بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه دانش و چک لیست ارزیابی مهارت نحوه ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید. 9/0= R و ضریب کاپا 7/0=K محاسبه شد و در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به فاصله ی دو هفته مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید.

  یافته ها

   میانگین نمره دانش و مهارت در مرحله قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (0/05>P)، ولیکن این تفاوت بعد از مداخله معنی دار بود (0/05<P)؛ به طوری که نمرات در دو گروه شبیه سازی و نمایش عملی در آمبولانس بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین در مرحله پس آزمون، نمرات دانش دانشجویان در دو گروه آزمون و مهارت در هر سه گروه افزایش یافت (0/05<P).

  بحث و نتیجه گیری

  آموزش نحوه ی صحیح بکارگیری دستگاه الکتروشوک به روش شبیه سازی و نمایش عملی در محیط واقعی باعث افزایش دانش و مهارت دانشجویان پرستاری می شود. انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر و در سایر گروه های مراقبت بهداشتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: احیا قلبی-ریوی، آموزش، دانشجو، پرستاری، نمایش عملی، شبیه سازی
 • رحیم بدری گرگری، فیروز محمودی، نادیا سلطانی*، رضا لاری پور صفحات 46-52
  مقدمه

  پرستاران در حرفه خود با چالش های اخلاقی متعددی مواجه می شوند، رشد تجارب اخلاقی در کنار دانش تیوری و مهارت های بالینی ضرورتی انکارناپذیر است.

  هدف

  هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه سطح استدلال اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا با پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های منتخب وابسته به آن است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی-مقایسه ای بر روی 85 دانشجوی پرستاری و 78 پرستار شاغل انجام گرفت که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه (NDT) Nursing Dilemma Test که مشتمل بر 6 سناریو است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری 2/2±45/18 و پرستاران 3/1±42/91 بود. نتایج آزمون تی با نمونه های مستقل حاکی از آن است که نمرات استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری به طور معنی داری بیشتر از نمرات استدلال اخلاقی پرستاران شاغل می باشد (0/03=P).

  بحث و نتیجه گیری

   اقدام در خصوص آموزش مسایل اخلاقی و بهسازی محیط های بالینی برای ارتقاء بیشتر توانایی استدلال اخلاقی پرستاران، امری ضروری است.

  کلیدواژگان: اخلاق، استدلال اخلاقی، پرستار، دانشجویان پرستاری، مراحل رشد اخلاقی کلبرگ
 • صدیقه حنانی، آلیس خاچیان، حمید حقانی، وحید رحمانی* صفحات 53-62
  مقدمه

  اتاق عمل با توجه به انجام پروسیجرهای تهاجمی مختلف می تواند بستری برای وقوع انواع خطاهای پزشکی باشد. ثبت موارد خطا و گزارش به موقع بر پیشگیری از آن و افزایش ایمنی بیمار، از اهمیت بالایی برخوردار است.

  هدف

  هدف این مطالعه تعیین موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی از دیدگاه تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 98-1397 بوده است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر در سال 1398 به روش توصیفی-تحلیلی بر روی 152 تکنولوژیست اتاق عمل که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی بود. داده های جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین کل موانع گزارش دهی خطا 98/1 با انحراف معیار 0/36 (از 3 نمره) بوده است. میانگین نمرات موانع گزارش دهی خطا در بین 4 حیطه مورد بررسی نشان می دهد که بیشترین موانع گزارش دهی خطا مربوط به حیطه عامل قانونی (0/49±2/14) و کمترین موانع گزارش دهی خطا نیز مربوط به عامل مالی (0/51±1/85) بوده است. بیشترین موانع گزارش دهی مربوط به «در معرض اتهام بودن فرد» و «ترس از مواخذه و بازخواست» و «حجم بالای کار» بوده است. نتایج آزمون تی تست و آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین موانع گزارش دهی خطا با جنسیت (0/026=P) و سابقه کاری (0/031=P) وجود داشت؛ اما بین موانع گزارش دهی خطا با سایر متغیرها ارتباط معناداری مشاهده نشد (0/05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  در معرض اتهام بودن فرد و ترس از پیامدهای گزارش دهی، از دلایل شایع عدم گزارش دهی خطا بود. توصیه می شود تعامل مناسبی بین تکنولوژیست های اتاق عمل و مسیولین فراهم گردد تا تکنولوژیست های اتاق عمل صادقانه و بدون هیچ ترسی خطای خود و دلیل بروز آن را به سایر تیم درمان بیان کنند.

  کلیدواژگان: خطا، خطاهای پزشکی، کارکنان اتاق عمل، موانع گزارش دهی
 • منیژه سلیمانی فر*، ابراهیم حضرتی صفحات 71-80
  مقدمه

  COVID-19 بیماری است که با یک نوع جدید ویروس کرونا ایجاد شده است و به طور اولیه بر سیستم تنفسی آسیب می زند و علایمی ریوی خفیف مانند سرفه و تنگی نفس را ایجاد می کند که به راحتی بهبود می یابد و در موارد شدید باعث پنومیا (Pneumonia) شده که در نتیجه آن بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری می شود. برای بهبود عملکرد تنفسی این بیماران و پاکسازی راه های هوایی از ترشحات، فیزیوتراپی و توانبخشی ریوی که شامل فیزیوتراپی قفسه سینه و ورزش های تنفسی است، نقش موثری خواهد داشت.

  هدف

  هدف از این مطالعه جمع بندی اطلاعات کاربردی و افزایش آگاهی بیماران و مراقبین از روش ها و تکنیک های موثر فیزیوتراپی ریوی برای کاهش علایم درگیری های ریوی و بهبود عملکرد تنفسی و کاهش مدت بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مروری جهت جستجو مقالات از پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Sciencedirect و SID استفاده گردید. در جستجوی پیشرفته از کلمات کلیدی Breathing Exercises, COVID-19, Respiratory Disease, Pulmonary, Chest therapy استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

   بر اساس گایدلاین منتشر شده در ماه مارچ 2020 برای فیزیوتراپیست ها در درمان بیماران مبتلا به COVID-19 ، فیزیوتراپی قلبی ریوی بر درمان و بازتوانی شرایط حاد و مزمن تنفسی بیماران متمرکز است و هدف بهبود توان جسمانی افراد به دنبال بیماری است. بر این اساس فیزیوتراپی می تواند نقش موثری در درمان تنفسی و توانبخشی جسمانی بیماران مبتلا به COVID-19 داشته باشد.

  کلیدواژگان: بیماری ریوی، قفسه سینه درمانی، کرونا ویروس، ورزش های تنفسی
 • فاطمه تیموری، آراسب دباغ مقدم* صفحات 73-81
  مقدمه

  جنگ سوریه تبعات انسانی فراوانی را از حیث آواره شدن جمعیت این کشور برجای گذاشته است. در شرایط جنگ کودکان به علت آسیب پذیری زیاد نسبت به سایر گروه های سنی با چالش های بهداشتی زیادی مواجه می شوند.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل بهداشت عمومی کودکان آواره ناشی از جنگ سوریه صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مروری، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پایگاه های معتبر علمی مانند: PubMed, ProQuest, Sid, google, google Scholar, Scopus, Iran medex, Web of Science Cinhal و سایت های WHO, UNHCR, UNICEF, OCHA در سال های 2011 تا 2019 با ترکیبی از کلمات کلیدی جنگ، بحران، خشونت، کودک، آواره، بهداشت عمومی، سلامت و سوریه جستجویی جامع به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. متون توسط دو پژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 75 مقاله به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج و حذف مطالعات تکراری 8 مقاله که مرتبط با هدف مطالعه بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج مطالعات مورد بررسی نشان داد که نابسامانی اوضاع کشور، شرایط زندگی نامناسب، کمبود دسترسی به آب و غذای سالم، فروپاشی مراکز ارایه خدمات بهداشتی و پوشش ناکافی واکسیناسیون باعث شیوع و بازپدیدی یکسری از بیماری های عفونی از جمله فلج اطفال و سرخک، افزایش سوء تغذیه، آنمی و افزایش مرگ و میر در کوکان آواره شده است.

  بحث و نتیجه گیری

   کودکان آواره به دلایل مختلفی شرایط بهداشتی مناسبی ندارند لذا، با توجه به آسیب پذیری کودکان در جنگ و جمعیت بالای آوارگان این گروه سنی بایستی برنامه های پیشگیری، آمادگی و پاسخ مبتنی بر نیازهای کودکان طراحی و تحت توجه دولت ها و سازمان های بشردوستانه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آواره، بهداشت عمومی، جنگ، سوریه، کودک
|
 • KH. Alimohammadzadeh., H. Hojjati*, K.Habibi Pages 2-7
  Introduction

  The Spouses of Veterans With Post-traumatic Stress Disorderbecause of frequent contact with her husband during their life have been greatly affected by emotional-spiritual problems, which often have a vague concept of love and empathy

  Objective

  According to the theory of Glasser’s Reality Therapy to improve marital relations, this study conducted to survey the effects of reality therapy on the empathy of post-traumatic stress disorder in Spouses of war veterans.

  Materials and Method

  Using randomized sampling, thisexperimental study was conducted on 34  war veterans with post-traumatic stress disorderin  Nyayesh hospital in Tehran in 2015 that were assigned to 2 groups ofexperimental (n=17) and control (n= 17). Experimental group receivedeight  90-120 minute  sessionsof reality therapy based on Glasser’s Theory. Standardized empathy questionnaire (Davis)questionnaire wasemployed to collect data before and after the intervention. Then, data were analyzed by paired and independent t tests.

  Results

  The mean and standard deviation (Mean±SD) of empathy in reality therapy groupbefore the interventionwas 61.01±15.01 and  in the control groupwas 53.52±13.1; independent t-test showed no significant difference (P=0.13). Butthe mean and standard deviation (Mean±SD) of empathy in reality therapy group was 73.47±9.2 after the intervention, and in the control group was 59.29 ±1.7. That shows a significant difference (P=0.003). Thus,empathy in the intervention group was more than that in the control group.

  Discussion and Conclusion

  According tothe effectiveness of this approach on increasing the empathy of veterans’ spouses, it is suggested that officials and health professionals, especially nurseimprove the quality of life in the families of veterans ‘spouses by understanding the needs of veterans’ spouses and familiesand holding workshops and training classes andand group therapy sessions based on reality therapy.

  Keywords: Empathy, Post-Traumatic, Reality Therapy, Stress Disorder, Veterans
 • M.M.Salaree*, M.Mollahadi Pages 8-16
  Introduction

  Military personnel and soldiers, are at greater risk of public health and sleep disorders than civilians because of special missions, occupational issues, excessive psychological pressure and strict military laws.

  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effect of conscript general training on the sleep quality of soldiers.

  Materials and Methods

  The present study was quasi-experimental with pre and post-intervention. The study population consisted of all soldiers in a general training center of military service in 2016. A total of 520 soldiers were studied using non-probability and convenience sampling. The study was conducted in two stages before and after the completion of the military training course during about two months. Demographic and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaires were used for data collection. Finally, the results were analyzed using SPSS 20. The significance level of all tests was considered P<0.05.

  Result

  The results showed that the mean scores of the Pittsburgh sleep quality questionnaire at the beginning of general military training and the end of the training period were 8.5± 2.6 and 12.8± 2.9, respectively (P<0.05). The results showed that there was a statistically significant difference in all dimensions of the questionnaire except for a delay in sleep.

  Discussion and Conclusion

   Considering the decreased sleep quality. ,   it is  suggested to provide context for organizing group counseling sessions, reducing night wakes, improving nutrition, and sports activities.

  Keywords: General Military Training, Military Service, Sleep Disturbance, Soldier
 • H.Babatabar *, M. Asadzandi, M.Sepandi, Y.Ahmadi Pages 17-25
  Introduction

  Medical students face many stressors. A healthy lifestyle promotes health, adapts to stressors, improves the quality of life, and is a valuable resource for reducing the prevalence of high-risk health problems.

  Objective

  The purpose of this study was to investigate the relationship between demographic characteristics and lifestyle of medical students in 2020.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted between April and September, 2020. The statistical population of the present study consists of senior nursing and paramedical students studying at AJA University of Medical Sciences in 2020. A total of 110 students were selected through a simple random sampling method, demographic and health-promoting lifestyle questionnaires.

  Results

  The results showed that there was a significant and positive relationship between the grade average, housing and the living conditions of the students. Further, the age of the students had a negative and significant relationship with students’ lifestyles (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  Considering the effectiveness of education on changing the way of life in this study and the gap in the educational system of the country, university authorities should adopt appropriate changes in the educational program to take useful steps for the health of students.

  Keywords: Demography, Lifestyle, Student
 • F.Teymouri*, S.A.H Pishgooie, M. Khodabakhsh, S.Khatoni Pages 26-34
  Introduction

  Since nursing is recognized as a stressful job, stresses caused by stressors in this profession can lead to diseases and disorders that seriously endanger the health of nurses. This study aims to help reduce nurses’ job stress by using SIT (Stress Inoculation Training), one of the methods for stress reduction and management.

  Objective

  This study aimed to determine the effectiveness of Stress Inoculation Training on nurses’ job stress.

  Materials and Methods

  The present study is a quasi-experimental done on two groups (intervention and control group) with pretest and posttest intervention. The sample of the study consisted of 50 nurses working in two hospitals of 550 Army and Najai Hospital of Mashhad who met the inclusion criteria selected through random sampling. The tools used in the present study included Taft and Anderson (1981) Job Stress Questionnaire (version 57) of French et al. (2000) questionnaire to measure stress. In this study, five 2-hour training sessions were performed using SPSS 16 for data analysis. (P<0.05)

  Results

  The level of initial stress in nurses was at a moderate level before the intervention and both groups were homogeneous (P=0.063). After stress inoculation training, the stress level of nurses in the intervention group decreased from 76% to 60% but statistically, the difference between the two groups was not significant and P <0.05 was considered a significant level.

  Discussion and Conclusion

  The results of the present study are not consistent with those of studies on occupational stress because they were conducted based on specific discipline prevailing in military hospitals.

  Keywords: Nurses, Military, Occupational Stress, Training
 • A.Arabpoor, Z.Farsi*, H. Habibi Pages 35-46
  Introduction

  Cardiovascular disorders are the first cause of global mortality. Health care providers can save the lives of millions of people by providing timely and appropriate health care and preventing many disabilities. Therefore, it is necessary to use the best education methods to enhance the knowledge and skills of individuals.

  Objective

  This study aimed to determine the effectiveness of training on the accurate use of electroshock using demonstration and simulation methods in ambulance and to increase the knowledge and skill of nursing students of Ajay University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  This randomized clinical trial was conducted in 2019. A total of 45 students of Aja Nursing Faculty, Tehran, Iran were recruited by purposive sampling method and randomly divided into two experimental and one control group. The intervention included educating in the clinical skills lab by simulation method and in an ambulance through demonstration. A researcher-made tool including a knowledge questionnaire and a checklist was used to assess how to use electroshock in pre-test and post-test with two weeks intervals.

  Results

  The mean score of knowledge and skills in the pre-intervention phase was not significantly different in the three groups (P<0.05), but this difference was significant after the intervention (P<0.05).However, the scores in both the simulation and demonstration groups were higher than that in the control group. Moreover, students’ knowledge and skill scores in the post-test phase increased in three groups (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  Educating correct use of electroshock through simulation and demonstration in a real environment enhances the knowledge and skills of nursing students. Further studies with larger samples size and in other health care groups are recommended.

  Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Education, Student, Nursing, demonstration, Simulation
 • R.Badri Gargari, F. Mahmoodi, N.Soltani*, R. Laripour Pages 46-52
  Introduction

  Nurses face numerous ethical challenges in their profession; the growth of ethical experiences along with knowledge of theory and clinical skills is an indispensable necessity.

  Objective

  The present study aimed to investigate and compare the ethical reasoning level of nursing students at AJA University of Medical Sciences with nurses working in one of their affiliated hospitals.

  Materials and Methods

  The descriptive -comparative study was performed on 70 nursing students and 68 nurses working selected by convenience sampling method. To collect data, the Nursing Dilemma Test (DNT) consisting of 6 scenarios was used. The data were analyzed using SPSS and descriptive and inferential statistics.

  Results

  The mean score of moral reasoning in nursing students and working nurses were 48.18±2.2 and 42.91±3.1, respectively. The results of the t-test with independent samples indicate that the moral reasoning scores of nursing students are significantly higher than working nurses (P=0.03).

  Discussion and Conclusion

  Taking actions to train ethical issues and improve the clinical environment is essential to enhance nurses’ moral reasoning ability.

  Keywords: Ethic, Ethical Reasoning, Kohlberg’s Stages of Moral, Nurses, Nursing Students
 • S.Hannani, A. Khachian, H. Haghani, V. Rahmani* Pages 53-62
  Introduction

  The operating room can be used to treat various types of medical errors due to numerous invasive procedures. The effects of recording error messages and timely reporting on preventing it and improving patient safety are of great importance.

  Objective

  The present study aimed to determine the barriers of medical reporting errors from the viewpoints of operating room technologists of the educational and therapeutic centers affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2019.

  Material and Methods

  The present study was a descriptive-analytical and temporal cross-sectional study performed on 152 operating room technologists selected using convenience sampling in 2019. The tool included demographic information and medical reporting errors. Data were analyzed using SPSS 22.

  Results

  The Mean and standard deviation of total error reporting barriers was 1.98±0.36 (out of 3). The mean score of error reporting barriers in the four areas under review shows that the highest and lowest error reporting barriers results from legal domain (2.14±0.49) and financial factor (1.85±0.51), respectively The highest-error reporting barriers were subject to “personal accusation”, “fear of accusations and being charged of” and “ Workload”. The results of the t-test and analysis of variance showed that there was a significant difference between the error reporting barriers, gender (P=0.026) and work experience (P=0.031). However, there was no significant correlation between error reporting barriers and other variables (P> 0.05).

  Discussion and Conclusion

  Exposing the person to accusations and fearing the consequences of reporting was one of the most important obstacles in delivering reporting errors. In this regard, the most important step in removing this obstacle is to create a space in which each room technologist expresses errors honestly and without fear and the reason for its occurrence to the other treatment team. Therefore, it is recommended that proper interaction be established between the operating room technologists and the authorities.

  Keywords: Error, Medical Errors, Operating Room Staff, Reporting Barriers
 • M.Soleimanifar*, E.Hazrati Pages 71-80
  Introduction

  COVID-19 is a disease caused by a novel type of coronavirus which primarily affects the respiratory system , induces mild pulmonary symptoms (e.g cough and dyspnea), is easily recovered and causes pneumonia in severe cases. It gets to admit the patientsin the intensive care unit. Physiotherapy and pulmonary rehabilitation play an important role in improving respiratory function andclearance of airway secretions by chest physiotherapy and breathing exercises techniques.

  Objective

  The present study aimed to summarize applied information and make patients and caregivers aware of effective pulmonary physiotherapy methods to reduce symptoms of pulmonary involvement, improve respiratory function and reduce the length of stay in intensive care units.

  Results

  In this review, PubMed, Google Scholar, Science direct and SID databases were used to search for articles with keywords suhc as Breathing exercises,/Chest therapy “AND” pulmonary/,Respiratory disease/,COVID-19 OR Coronavirus.

  Discussion and Conclusion

  Based on the guideline on the treatment of COVID-19 patients released for physiotherapists in March 2020 , cardiopulmonary physiotherapy focuses on the treatment and rehabilitation of patients with acute and chronic respiratory conditions, and improves the physical fitness of those who had the disease. Thus, physiotherapy can play an effective role in respiratory and physical rehabilitation of patients with COVID 19.

  Keywords: Breathing Exercises, Coronavirus, Chest Pulmonary, Disease, Therapy
 • F.Teymouri, A.Dabbagh Moghaddam* Pages 73-81
  Introduction

  The Syrian war has many humanitarian consequences for the refugees. Children in the plight of war face many health challenges due to their vulnerability to other age groups. This study aimed to investigate and analyze the public health of refugee children caused by the Syrian war.

  Materials and Methods

  In this Review study, an extensive search was conducted using the terms, “War”, “Syria”, “Crisis”, “Violence”, “child”, “Refuge” and “Public Health” (from PubMed, ProQuest, Sid, Google, Google Scholar, Scopus, Iran Medex, Web of Science Cinhaland WHO, UNHCR, UNICEF, OCHA databases in Farsi and English) from 2011 to 2019. The literature was independently reviewed by two authors.

  Results

  A total of 8 articles out of 75 articles consistent with the purpose of the study were evaluated based on inclusion and exclusion criteria and repeated studies. The results of the study showed that the unrest in the country, poor living conditions, inaccessibility to safe food and water, the collapse of health care centers and inadequate vaccination coverage have caused many infectious diseases, such as polio and measles, increased malnutrition and anemia

  Discussion and Conclusion

  Refugees’ children are in poor health for various reasons. Considering the vulnerability of children at war, and the high number of refugees from this age group, prevention, preparedness and response programs based on children’s needs should be designed and monitored by governments and humanitarian organizations.

  Keywords: Child, Public Health War, Refuge, Syria