فهرست مطالب

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1399)

نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم برادران*، زهرا سادات نیری پور صفحات 5-25

  هدف پژوهش حاضر تبیین روابط مدرسه صالح با جامعه محلی است. ازآنجاکه مدرسه صالح که در سند تحول آموزش و پرورش به آن اشاره شده مدرسه ای برای تحقق حیات طیبه است، پژوهش حاضر سعی دارد با تبیین روابط مدرسه صالح و جامعه محلی، در عملیاتی کردن این مدرسه مفهومی گامی بردارد؛ چرا که اکوسیستم مدرسه صالح در تعامل با محیط ضمن درک نیازها و ارتقای یادگیری، می تواند تحول آفرین شده و پویایی و رشد دوجانبه ایجاد کند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون متن مصاحبه صاحب نظران و مطلعین خبره و ادبیات تحقیق در این حوزه به این نتایج دست یافته که مدرسه به عنوان نهاد فرهنگی ویژه و بخشی از اکوسیستم تربیتی و آموزشی، نیازمند توسعه یادگیری ازطریق شبکه سازی و اشاعه آن به سمت امت اسلامی است. مدرسه که بخشی از یک جامعه است می تواند در جریان های اجتماعی ناظر به اصلاح مداوم موقعیت، فعال باشد، مشارکت کند و مشارکت بپذیرد. این مشارکت می تواند با نهادهای محلی به خصوص با مدارس و دانشگاه ها و سایر نهادها صورت بگیرد تا در این ارتباط با مشکلات، مسایل و نیازها شناسایی شده و در شبکه ای با برنامه ریزی به حل مشکلات اقدام کند. همچنین مدرسه از منابع و فرصت های موجود در جامعه محلی برای رشد و توسعه خود و حل مسایل استفاده خواهد کرد. این فرایند دو سویه منافعی دارد که با هم افزایی شکل گرفته در بستری یکپارچه بدون رقابت توزیع می شود. در این نگرش، خانواده، مدرسه و دانشگاه، کانون های فرهنگی و تربیتی، شوراها و بستر جامعه محلی فضاهای تربیتی مکملی هستند که در کنار یکدیگر برای تربیت دانش آموخته صالح و شکل گیری امت اسلامی تلاش می کنند.

  کلیدواژگان: مدرسه صالح، جامعه محلی، رابطه مدرسه و دانشگاه، هم افزایی، امت اسلامی
 • حسن نجفی*، محمدصادق دهقان، محمدحسین قنداق سازان صفحات 27-51

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توحیدگرایی در تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره) بود. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی و جامعه آن مجلدات تفسیر المیزان بود که به شیوه تحلیل متن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مورد واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس دیدگاه علامه ضمانت اخلاق در گرو اعتقاد به توحید است و از طرف دیگر پایبندی به فضایل اخلاقی با وجود اعتقاد به خدای متعال امکان پذیر است. دیگر این که در تربیت اخلاقی توحیدگرا، افرادی که به وجود خدایی یکتا و دارای اسماء حسنی، حکیم و مدبر که انسان را به منظور رساندن به کمال و سعادت آفرید، معتقد باشند، بینش، گرایش و کنش اخلاقی خود را با نگاهی استوار به توحید تنظیم می کنند و به رنگ خدایی در می آورند. همچنین "توحید در خالقیت" آثاری مانند پرهیز از احساس حقارت، دوری از تمسخر دیگران، پرهیز از عجب و خودبرتربینی، "توحید در رازقیت" آثاری مانند استغنا از غیر حق تعالی، زایل شدن حسادت، زایل شدن طمع، گشوده شدن باب دعا، "توحید در ربوبیت" آثاری مانند صبر در برابر مصیبت ها، توکل، رسیدن به مقام تسلیم، رسیدن به مقام رضا و خشنودی، "توحید در اطاعت" آثاری مانند اخلاص، زایل شدن ریا، شکر، "توحید در مالکیت" آثاری مانند انفاق، ایثار، زایل شدن کبر و طغیان، ادای امانت، خشوع، "توحید در استعانت" آثاری مانند توسل، توبه، "توحید در محبت" آثاری مانند انس و الفت با بندگان خدا، برخورد سالم با جاهلان و وفاداری را در تربیت اخلاقی به همراه دارد.

  کلیدواژگان: تربیت، تربیت اخلاقی تعالی جویانه، توحیدگرایی، دیدگاه علامه طباطبائی(ره)، تفسیر المیزان
 • رسول حسین پور تنکابنی* صفحات 53-78

  هدف پژوهش حاضر، تبیین رویکرد تربیتی امام رضا (ع) در عرصه معنویت دینی و بایسته های معنویت گرایی در نگرگاه ایشان بود. در این نوشتار ضمن تعریف مفاهیم نظری پژوهش (معنویت، معنویت دینی و تربیت معنوی)، نخست بنیادهای تربیت معنوی با نگرش دینی را مشخص کردیم. مهم ترین بنیادهای تربیت معنوی در بستر فرهنگی رضوی، وجود امر قدسی / خداوند، وجود روح و وجود فراطبیعت (جهان های برزخ و آخرت و عدم بسندگی و دلبستگی به جهان ماده) هستند. روش پژوهش در این مقاله، تحلیل محتوا بود و رویکرد قیاسی را ملاک مصداق یابی قرار دادیم. جامعه مخاطب، منابع روایی معتبر شیعی به گونه عام و روایات وارده از امام رضا (ع) به طور خاص بود که به بررسی درآمد. افزون بر این، اسنادی که به طرح و تبیین بایسته های معنویت دینی پرداخته اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش، شیوه های تربیت معنوی رضوی بودند که در چهار مورد کلی دسته بندی شده و برخی از آن ها به موارد جزیی تر تقسیم شدند: 1 خداباوری / خداگرایی (که دربردارنده مقوله های بینش محور و کنش محور است)، 2 خوش بینی و مثبت اندیشی (مشتمل بر شیوه های خالق محور و مخلوق محور)، 3 افزایش آستانه تاب آوری دربرابر تلخ کامی ها و 4 کم توجهی به دنیا. نتیجه ای که به دست آمد، انحصار حصول آرامش پایدار روحی در بستر معنویت دینی ازطریق توجه حداکثری به امر قدسی و فراطبیعی، کاربست عقلانیت دینی و استدلال گرایی، دیانت و پایبندی به آموزه ها و دستور کارهای شرعی در زیست دنیوی است.

  کلیدواژگان: آرامش، امر قدسی، خداباوری، مثبت اندیشی، قناعت، تاب آوری
 • نوروز امینی*، علی قریبی صفحات 73-96

  هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی سطحی نگری در مواجهه با نمادهای دینی بود. شخصیت ها، اعمال، اشیاء، مکان ها و زمان های خاص که نزد پیروان ادیان مختلف، مقدس شمرده می شود و به نوعی با آداب و رسوم اجتماعی آن ها پیوند خورده، نماد دینی نام دارد. باتوجه به نقش و جایگاه نمادهای دینی در برنامه های تربیتی، پرسش این است که سطحی نگری در مواجهه با نمادهای دینی و بسندگی به ظواهر این نمادها چه آسیب هایی را در مسیر تربیت دینی به دنبال دارد؟ تحقیق حاضر، ضمن اشاره به نمونه هایی از گرایش مذکور که در قرآن و حدیث مورد توجه قرار گرفته، آسیب های این پدیده را با روش تحلیل متن و در برخی موارد تحلیل منطقی مورد بررسی قرار داده است. براساس یافته های پژوهش، زمانی که ظاهر یک امر دینی در مقابل باطن آن اهمیت بیشتری بیابد و تلاش افراد تنها معطوف به ظواهر آن باشد، امر دینی مورد تهدید و آسیب جدی قرار می گیرد و آسیب هایی چون در حاشیه ماندن تکالیف اصلی، تصدی گری ناصالحان در امور دینی، منزوی شدن عالمان و صالحان، برقراری ارتباط آسیب زا با انسان ها و اشیاء، ترویج خرافات و رسوم غلط اجتماعی و بی حرمتی به نمادها و مقدسات را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: نمادهای دینی، آسیب شناسی تربیتی، تربیت دینی، سطحی نگری، ظاهرگرایی
 • وجیهه کریمی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم صفحات 97-120

  حیات نظام های دانشگاهی در گرو خلق، تکامل و تحول علمی می باشد و ارتباط ناگسستنی علوم انسانی با عوامل فرهنگی، تولید این علوم را با پیچیدگی و دشواری همراه ساخته است. از این رو در پژوهش حاضر با روش آمیخته تاییدی به تحلیل و تبیین مولفه های فرهنگی(مدیریتی، ساختاری و نگرشی) موثر بر تولید علوم انسانی در دانشگاه اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده گردید. داده ها به ترتیب در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان مطالعات کلان علوم انسانی در دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه اصفهان، و در بخش کمی به منظور بررسی وضع موجود در دانشگاه پیام نور به کمک 190 نفر از اعضاء هییت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان و چهار محال بختیاری جمع آوری شده است. روایی محتوایی سوالات مصاحبه و پرسشنامه توسط صاحبنظران و روایی همزمان پرسشنامه بوسیله ضرایب همبستگی در آزمون همتراز مورد تایید واقع شد. پایایی سوالات مصاحبه به کمک ضریب توافق(06/90) و پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ(89/.) تایید گردید. یافته های حاصل از مطالعات اسنادی و کیفی با روش داده بنیاد [d1] حاکی[D2]  از تاثیر 3 مولفه اصلی ساختاری، نگرشی، مدیریتی و 55 زیر مولفه فرهنگی بر تولید علوم انسانی در آموزش عالی بود که به منظور بررسی وضعیت موجود در دانشگاه پیام نور مورد آزمون واقع شد. نتایج ماتریس همبستگی، ضریب تعیین و میزان F، نشانگر همپوشی و قدرت تبیین بالای این سه زیرمولفه فرهنگی با متغیر ملاک بودند. در این بین مولفه نگرش فرهنگی بیشترین سهم و مولفه مدیریت فرهنگی کمترین سهم را در تبیین متغیر تولید علوم انسانی در دانشگاه پیام نور داشته اند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، تولید علم، علوم انسانی، دانشگاه اسلامی
 • رضا محمدی چابکی، فاطمه وجدانی، فاطمه سادات بیطرفان* صفحات 121-140

  یکی از اصلی ترین ویژگی های استعاره، ظرفیت استنباطی بسیار آن است که با تکیه بر آن می توان حوزه ای انتزاعی از دانش های بشری را در ظرفی عینی قرار داده و بازتعریف نمود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل استعاره «تربیت، سفر است» با نگاهی عرفانی-استعاری و به تبع عینی تر، به حوزه انتزاعی تربیت است. جهت دست یافتن به این هدف، از روش تحلیل منطقی فرارونده بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که استعاره «تربیت، سفر است»، با توجه به مبنای انتخابی برای آن که در این پژوهش دو مبنای عرفان اسلامی و عرفان اومانیستی معرفی شده است، دو مسیر جداگانه برای تربیت تعریف می کند که با وجود اشتراکات فراوان میان این دو مسیر، سرانجام متفاوتی برای آن ها تصور می شود. طرح کلی سفر تربیتی بر مبنای نگاه استعاری-عرفانی به حوزه تربیت نیز شامل دو رکن اصلی «رهرو» و «راهبر» و پنج رکن فرعی «مقصد نهایی»، «مراحل»، «ره توشه، مسیریابی و ملزومات»، «راهبرد» و «رهارود» است. همچنین، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، می توان ادعا نمود که به کارگیری استعاره «تربیت، سفر است»، گامی مهم جهت دست یافتن به تعریفی برای تربیت و رسیدن به اشتراک بین الاذهانی میان صاحب نظران این حوزه خواهد بود.

  کلیدواژگان: استعاره تربیتی، سفر، عرفان، تعلیم و تربیت عرفانی
 • علی شیروانی شیری*، بابک شمشیری صفحات 143-164

  اگر سلامت به مثابه پلی برای صلح است، کینه‏ توزی همچون یک بیماری است که مانع از تحقق صلح می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. در حقیقت، چگونگی کنترل، کاهش و علاج کینه ‏توزی  به عنوان یک مانع جدی در راه صلح و اخلاق صلح ‏محور از اهداف این پژوهش بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی و روش آن، توصیفی-تحلیلی بوده و محور اصلی پژوهش مفهوم شناسی کینه‏ توزی بر اساس آموزه‏ های اسلامی و آراء اندیشمندان اخلاق اسلامی بود. جامعه این پژوهش کلیه مستندات مربوط به موضوع پژوهش در کتب و نوشته‏‏ های اخلاقی و آراء اندیشمندان اخلاقی بود. در روش گردآوری داده‏ ها، از روش اسنادی و به منظور تحلیل داده ‏ها، از شیوه‏ ی تحلیل مفهومی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس تحلیل محتوای آموزه‏ های اسلامی و آراء اندیشمندان اخلاق اسلامی، کینه ‏توزی نوعی بیماری تلقی شده و در دو سطح فردی و اجتماعی راه‏کارهایی به منظور پیشگیری، درمان و کاهش آن درجامعه شناسایی و استخراج شده است. از مهم‏ترین راه‏کارهای درمانی در بعد فردی می توان به راه کارهای روان‏شناختی، مشاوره‏ ای و روان‏ درمانی، تقویت اعتقادات مذهبی و ایمان و اصلاح باورهای مذهبی، تربیت عاطفی افراد و پرورش و تقویت عشق و محبت، آگاهی بخشی و تشدید آگاهی و تقویت تفکر انتقادی اشاره نمود. راه‏کارهای درمانی در بعد اجتماعی نیز شامل تقویت روابط مبتنی بر محبت، نیکی، احترام و پذیرش دیگران، ترویج فرهنگ گفت‏ وگو در جامعه و به رسمیت شناختن دیگران، شفافیت ‏بخشی در جامعه و اصلاح ساختارهای اجتماعی معیوب که منجر به خشم و نفرت و کینه ‏توزی عمومی می‏ شود.

  کلیدواژگان: کینه ‏توزی، آموزه های اسلامی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی
 • سعیده حمله‏ داری*، روح الله موسوی زاده صفحات 165-182

  اخلاق از جمله مهم ترین ابعاد شخصیت انسان و موضوع «شخصیت اخلاقی»، زیرشاخه ای از مباحث مطرح در روان شناسی اخلاق است. مسئله مهم از اینجا آغاز می گردد که آیا شخصیت اخلاقی، از قبل تولد شکل گرفته و به صورت طبیعی در نهاد انسان قرار دارد یا خیر. اگر شکل دهی به آن اکتسابی است، چه عواملی در شکل گیری و اصلاح آن موثر است. اگر شخصیت اخلاقی به دلایلی دچار انحراف شد آیا امکان اصلاح در آن وجود دارد. باتوجه به اهمیت سوالاتی از این قبیل، هدف پژوهش حاضر آن است که پس از بررسی دیدگاه شهید مطهری پاسخی برای این مسایل بیابیم.  روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل متن صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که برخلاف برخی از فلاسفه غربی که رویکردی تک بعدی نسبت به این موضوع دارند، شهید مطهری اندیشمندی جامع نگر بوده و بینشی وسیع و همه جانبه نسبت به مسایل دارد وی علاوه بر پذیرش موضوع ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی، همچنین آن را متاثر از عوامل گوناگونی نظیر سن، والدین، تهذیب نفس، وجدان، حکمت، ایمان، الگو پذیری و اختیار می داند. ازاین رو می توان ادعا نمود که دیدگاه وی در ارتباط با این موضوع از جامعیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: شخصیت اخلاقی، تربیت، اصلاح شخصیت، شهید مطهری
 • مژده علیزاده*، سید حمیدرضا علوی صفحات 183-202

  هدف از پژوهش حاضر «بررسی محتوای کتاب های بخوانیم، بنویسیم و هدیه های آسمان ابتدایی (تالیف های جدید) بر اساس مولفه های شادی از منظر اسلام» بود. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 8 کتاب فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم) و هدیه های آسمانی مقاطع اول، دوم و سوم ابتدایی بود که محتوای مورد نظر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار پژوهش سیاهه «تحلیل محتوا» بود که روایی آن حاصل گردید. واحد تحلیل جمله و تصویر و واحد شمارش فراوانی بود. یافته های پژوهش مبین آن است که در کتاب های مذکور در زمینه مولفه های شادی از منظر اسلام، بیشترین فراوانی به مقوله عاطفی در مولفه تبسم، لبخند و خندیدن و سپس به مقوله معنوی در مولفه ایمان به خدا و ارتباط با خدا اختصاص یافته است. همچنین به مقوله صفات شخصیتی بویژه مولفه های پرهیز از حسادت، کینه، طمع، بخل و مقوله نیازهای جسمانی توجه کمتری شده است. از دیگر یافته های پژوهش این بود که به ترتیب اولویت، کتاب های هدیه های آسمانی از بیشترین میزان مولفه های شادی، کتاب های بخوانیم در رتبه دوم و کتاب های بنویسیم نیز از کمترین میزان توجه به مولفه های شادی برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: کتاب های درسی، تحلیل محتوا، شادی، دیدگاه اسلام
 • مریم سبکتکین، محمد امینی*، حمید رحیمی، مسعود کیانی صفحات 203-221

  هدف اصلی پژوهش، ارزیابی ویژگی های کاریزماتیک اساتید و نقش آن در برنامه درسی تجربه شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از نظر روش و ماهیت گردآوری داده ها، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا، شهید رجایی (مراکز دخترانه) و شهید باهنر (مرکز پسرانه) در شهر اصفهان در سال تحصیلی 1397-1396 به تعداد 1978 نفر بود. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 322 نفر برآورد شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد کاریزمای تدریس و پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی تجربه شده استفاده شد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج و یافته ها نشان داد که اساتید مورد پژوهش از نظر کاریزما، از ویژگی های رفتاری و توانمندی های علمی و تخصصی برخوردار بودند، اما واجد روحیه شوخ طبعی و مهارت های تدریس لازم نبودند و نتوانسته بودند بر روی دانشجویان از این دو بعد تاثیرگذار باشند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که کاریزمای اساتید دانشگاه فرهنگیان نقش معناداری در تبیین برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجویان در هر سه بعد شناختی، عاطفی و مهارتی دارد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که اساتید دارای ویژگی های کاریزماتیک می توانند به بهبود برنامه ریزی درسی تجربه شده در تمامی ابعاد و به توسعه و رشد بیشتر دانشجویان کمک کنند.

  کلیدواژگان: کاریزمای اساتید، برنامه درسی تجربه شده، روش های تدریس، تدریس اثربخش، دانشگاه فرهنگیان
 • روح الله عابدینی، سعید بهشتی*، شیرین رشیدی صفحات 223-242

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تربیت سیاسی از منظر سوره های «محمد (ص)»، «فتح» و «حجرات» با رویکرد تدبر سوره ای در قالب مبانی، اهداف، اصول و روش هابود. پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تحلیل محتوا انجام شد. روش نمونه گیری بصورت هدفمند و گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی بود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مبانی تربیت سیاسی در قرآن شامل قادر بودن خداوند متعال بر انتقام گیری از کافران، مالکیت خداوند بر آسمان ها و زمین و اخوت و برادری مومنان نسبت به یکدیگر است. از اهداف تربیت سیاسی براساس یافته های پژوهش نیز می توان به قتال با بازدارندگان از راه خدا در جبهه کفر، پذیرش حکم امام و همچنین وحدت جامعه ایمانی پشت سر امام اشاره کرد. درهمین راستا، اصول تربیت سیاسی مشتمل بر تبیین دستور قتال با کفار، ضرورت رسواسازی مخالفان قتال و مدعیان خیرخواهی، تاکید بر اعتماد به تصمیمات امام، روشنگری و برخورد در قبال پیمان شکنان، تاکید بر پیروی از امام و روشنگری و برخورد با مدعیان اداره جامعه است. در زمینه روش های تربیت سیاسی نیز توبیخ ناظر به تدبر در قرآن، فرصت سازی جبرانگر و پرسشگری مقایسه ای احصاء گردید.

  کلیدواژگان: تربیت سیاسی، قرآن کریم، تدبر سوره ای، سوره محمد (ص)، سوره فتح، سوره حجرات
 • محسن داودآبادی*، حسین بهرامی صفحات 243-257

  تعلیم و تعلم در هر نظام حکومتی نقش تعیین کننده ای داشته و حکومت موظف به سیاستگذاری در حوزه آموزش است. هدف از تدوین این مقاله، تبیین وظایف حکومت در زمینه آموزش از منظر اسلام با روش اجتهادی در رابطه با علوم مختلف است. علوم از حیث نفع و ضرر به چهار دسته علوم دینی، علوم مفید دنیوی، علوم بی فایده، و علوم مضر تقسیم می شوند. طبق آموزه های دین مبین اسلام، علوم دینی بیشترین منفعت را برای انسان ها به همراه دارند و از این جهت حکومت اسلامی موظف است زمینه تعلیم و تعلم این نوع از علوم را فراهم آورد. در ادامه نقش حکومت در رابطه با علوم مفید دنیوی و علوم بی فایده بررسی و حکم فقهی آن ارایه می شود. در پایان تعریف و حدود علوم مضر(ضاله) و حکم فقهی نقش حکومت در مورد آنها بررسی می شود.

  کلیدواژگان: تعلیم و تعلم، سیاستگذاری آموزش، حکومت اسلامی، علوم مفید دنیوی، علم ضار
|
 • Maryam Baradaran *, Zahra Sadat Nayeripour Pages 5-25

  The Saleh School, which is mentioned in the Education Transformation Document, is a school for the realization of Tayyeb's life. The present study seeks to operationalize this conceptual school by explaining the relationships between the competent school and the local community, as the competent school ecosystem interacts with the environment while understanding needs and enhancing learning, and can create a dynamic and mutual growth and development. Using a qualitative approach, contextual analysis of the interviews with scholars and experts in literature and research in the field resulted in the conclusion that the school as a special cultural institution as part of the educational and educational ecosystem needs to develop learning through networking. And its spread to the Islamic Ummah. The school, which is part of a community, can be active in, participate in, accept and participate in the ongoing social reform process. This partnership can be done with local agencies, especially schools, universities, and other entities, to identify problems, issues and needs, and to plan for solutions to problems in a network. The school should also take advantage of the resources and opportunities available to the local community to grow and solve problems. This two-way process has the benefits of being distributed synergistically in an integrated context without competition. In this attitude, the family, the school and the university, as well as the cultural and educational centers, councils and local community contexts, are complementary educational spaces that work together to raise a well-educated and educated Islamic Ummah.

  Keywords: Saleh school, Local Community, school, university relationship, synergy, Islamic Nation
 • Hassan Najafi *, Mohammad Sadegh Dehghan, Mohammad Hosein Ghandaghsazan Pages 27-51

  The aim of the present study was to investigate the role of monotheism in moral education based on the view of Allameh Tabatabai. The research was performed by descriptive-analytical method. The research community was the volume of al-Mizan Interpretation, which was analyzed using the qualitative content analysis method. The results showed that according to Allameh's view, the guarantee of morality depends on the belief in monotheism, and on the other hand, adherence to moral virtues is possible despite believing in God Almighty. Another is that in monotheistic moral education,people who believe in the existence of a single God, who created man in order to achieve perfection and happiness, regulate their moral vision, tendency and action with a firm view of monotheism They paint and paint in the color of God. Also, "monotheism in creation" works such as avoiding the feeling of inferiority,avoiding ridicule of others, avoiding wonder and self-esteem,"monotheism in secrecy"works such as abstaining from non transcendence, eradicating jealousy, eradicating greed, opening the door to prayer, "Monotheism in Lordship" works such as Patience in the face of adversity, trust, attaining the status of submission,attaining the status of contentment and contentment, "Monotheism in obedience" works such as sincerity,disappearance of hypocrisy sugar "Monotheism in ownership" such works as Charity, self-sacrifice, the disappearance of arrogance and rebellion, the payment of trust, humility,"monotheism in seeking help" works such as recourse, repentance,"monotheism in love" works such as kindness to the servants of God, healthy treatment of the ignorant and loyalty in moral education it has.

  Keywords: Education, Excellent Moral Education, Monotheism. Allameh Tabatabai's view, Interpretation Al-Mizan
 • Rasool Hoseen Pour Tonekaboni * Pages 53-78

  The purpose of this article is to explain the educational approach of Imam Reza (P.B.U.H.) in the field of religious spirituality and the requirements of spiritualism in his view. In this paper, while defining the theoretical concepts of research (spirituality, religious spirituality and spiritual education), we first identified the foundations of spiritual education with a religious attitude. The most important foundations of spiritual education in the Razavi cultural context are the existence of the sacred / God, the existence of the soul and the existence of the supernatural (the intermediary (or imaginal) world (isthmus), the hereafter, detachment from the material world and avoidance from being satisfaied only by the material world). The research method in this article is content analysis and we used the deductive approach as a criterion for application. The resource is the sources of authentic Shiite narration in general and the traditions narrated from Imam Reza in particular. In addition, documents examining and explaining the requirements of religious spirituality were studied. The findings of the study were Razavi's spiritual training methods, which were categorized into four general types, and some of them were divided into more detailed cases:) Theism and the belief in God (including the categories of belief-centered and action-centered), Optimism and positive thinking (including the creator-centered methods and the created-centered methods), - Increasing the threshold of resilience in the face of bitterness and - Lack of attention to the world.

  Keywords: peace, the Sacred, godliness, contentment
 • Vajiheh Karimi *, Abdorrahim Naveh Ebrahim Pages 97-120

  The life of academic systems depends on the creation, evolution and scientific development. There is inextricable link between the humanities and cultural factors. The production of this science has made it complicated and difficult. Therefore, The goal of this research, Analyzing and explaining cultural components Affecting Humanities Production at Islamic University Been and It has been confirmed by the mix- method.  Used In the qualitative part of the grounded theory and in the quantitative part of the survey method. The data were collected by in-depth interviews With 20 experts in qualitative part. The questionnaire was completed by 190 Faculty Member of Payame Noor University of Isfahan and Chahar Mahal Bakhtiari.The validity of the interview questions and the questionnaire was confirmed by the content, concurrent method. Reliability was estimated by coefficient of agreement (90.06) and Cronbach's alpha (0.89, respectively).founding shows the impact of three cultural components: structural, attitudinal, managerial also 55 sub-components on the production of the humanities at Islamic University. Then tested in the current state of higher education. The results of correlation matrix, coefficient of determination and F value showed overlap and high explanatory power of these three cultural subscales with the criterion variable. The cultural attitude component has the highest share with the three components of scientific, administrative and social attitude. The cultural management component has had the smallest share in explaining the humanities production variable at Islamic University.

  Keywords: Culture, Production of Science, Humanities, Islamic University
 • Reza Mohammadi Chaboki, Fatimeh Vojdani, Fatemeh Sadat Bitarafan * Pages 121-140

  Metaphor has many capacities in conjunction with different meanings and can bring a more comprehensive concept of common terms to mind. Hence, in the present study, education is considered as an inner journey which is titled "Educational Metaphor of Journey". Accordingly, the present study aims at explaining the educational metaphor of the journey with a mystical-metaphorical view. Therefore, in order to achieve the research objectives, the methods of analytical logical analysis are used. The results of the research indicate that the educational metaphor of the journey, based on the selective basis for it, in which two bases of Islamic mysticism and humanist mysticism are introduced, are two separate paths for education that are defined by The abundance of commonality between these two paths is thought to be different for them. The general plan of the educational journey based on a mystical-metaphorical view includes the two main pillars traveler and travel planner and five sub-pillars travel destinations, travel stages, luggage , Routing and travel requirements, travel strategy, and also trips. Finally, based on the results of this study, it can be argued that using the educational metaphor of the journey is an important step for reaching a definition for educating and will be gaining access to the knowledge among the experts in the field of the meaning and concept of education.

  Keywords: : Educational Metaphor, Metaphor of Journey, Mysticism, mystical education
 • Ali Shiravani Shiri *, Babak Shamshiri Pages 143-164

  One of the most important concepts in the inverse relationship with peace is the concept of resentment and resentment. If health is a bridge to peace, resentment is like a disease that prevents peace. Controlling, reducing, and curing resentment as a serious obstacle to peace and morality is one of the goals of this article. The present study is considered a qualitative study. In order to answer the research questions, documentary and library methods have been used in data collection and conceptual analysis method has been used in data analysis. The most important therapeutic strategies in the individual dimension are: psychological, counseling and psychotherapy strategies, strengthening religious beliefs and faith and correcting religious beliefs, emotional training of individuals and nurturing and strengthening love and affection, awareness. Participate and intensify awareness and strengthen critical thinking. Therapeutic strategies in the social dimension include: strengthening relationships based on love, kindness, respect and acceptance of others, promoting a culture of dialogue in society and recognizing others, transparency in society, reforming defective social structures that lead to anger.

  Keywords: Resentment, quran, Hadith, Islamic Ethics
 • Saeede Hamledari *, Rohollah Mosavi Zadeh Pages 165-182

  The "character" of man is a crystallization of all the elements which despite the vastness of its dimensions, the secret of human happiness is more tied to the moral and epistemological dimension. Therefore, the subject of "moral character" can be considered a sub-branch of issues in the psychology of ethics. But the important question here is whether moral character is formed before birth and is naturally present in the human body. If formation is acquired, what factors are effective in its formation and correction. If the moral character deviates for some reason, is it possible to correct it. Considering the above-mentioned questions and due to the importance of this issue, it was considered necessary to examine the answers to these issues from Motahhari's point of view. Some Western philosophers have a one-dimensional approach to this issue, for example, Jacob only believes in the role of authority. Battaly argues that moral character can only be shaped and modified by patterns. Kristja´nsson  believes that theoretical wisdom or Sophia is the only important factor in reforming moral character. But since Motahhari is a comprehensive thinker and has a broad and comprehensive view of issues, in addition to making the issue of constructing and reforming moral character possible, it is influenced by various factors such as parents, self-purification, conscience, wisdom, faith. Patience and discretion, therefore, can be argued that his view on the subject is particularly comprehensive.

  Keywords: Moral character, Education, correction, Effective Factors, Motahhari
 • Maryam Saboktakin, Mohammad Amini *, Hamid Rahimi, Masoud Kiani Pages 203-221

  The main objective of this research was to assess the teacher's charisma traits and its role in the experienced curriculum in Farhangian University. This research was a descriptive-correlational study and its statistical population included all undergraduate students at Farhangian University of Fatemeh Zahra and Shahid  Rajaei (females centers) and Shahid Bahonar (male center) in Isfahan city in the academic year 2017-2018 )N =1978). The sample size was estimated to be 322 by Cochran formula and with random stratified random sampling method. The data’s gathering used from two questionnaires including teacher charisma standard questionnaire and researcher-made experienced curriculum questionnaire. Data’s analysis done in descriptive level (frequency, percentage, mean & deviation standard) and inferential level (one sample t-test & regression analysis) by using Spss software. The results and findings of this study showed that professors in charisma had behavioral characteristics and scientific and specialized abilities, but lacked humor and teaching skills. The results of multiple regression analysis indicated that the professor’s charisma have significant role in student's experienced curriculum in all of cognitive, emotional & skill areas. Finally, the results showed that professors with charismatic characteristics can improve the experienced curriculum in all aspects and contribute to the further development and growth of students.

  Keywords: Teacher's Charisma, Experienced Curriculum, Teaching Methods, Effective Teaching, Farhangian University
 • Rohollah Abedini, Saeed Beheshti *, Shirin Rashidi Pages 223-242

  The present study was conducted with the aim of political education from the perspective of Surahs of Muhammad, Fat'h and Hujurat with the approach of thinking of Surah, in the form of principles, goals, principles and methods. The research was of qualitative type and its descriptive-analytical method was done by content analysis method and data collection was done by documentary method. The findings show that the principles of political education in the Qur'an include God's ability to avenge the unbelievers, God's ownership of the heavens and the earth, and the brotherhood and brotherhood of believers toward one another. Among the goals of political education, based on the findings of the research, are the fight against deterrents through God in the front of infidelity, the acceptance of the Imam's ruling, and the unity of the faith community behind the Imam. In this regard, the principles of political education include explaining the order to fight the infidels, the need to expose the opponents of the fight and the claimants of benevolence, emphasizing trust in the Imam's decisions, enlightenment and dealing with violators, emphasizing following the Imam and enlightenment and dealing with the claimants. It is the administration of society. In the field of political education of reprimand refers to contemplation, and questioning the opportunity of compensation comparison was recognized.

  Keywords: Political Education, Surah Contemplation, Surah of Momammad(pbuh), Surah of Fath, Surah of Hojorat