فهرست مطالب

مطالعات رفتار سازمانی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1399)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • خدایار ابیلی*، جواد پورکریمی، ابراهیم مزاری صفحات 1-28
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده که به این منظور، از فراترکیب و برای تایید مدل از مصاحبه استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش فراترکیب 2670 سند علمی (شامل مقالات، کتاب ها، رساله ها و گزارش های کاری) بود که 70 عدد از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه پژوهش در بخش مصاحبه، صاحب نظران رهبری دانشگاهی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده اند که 13 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش هدف مند، انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از فیش فراترکیب و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تامین اعتبار یافته های پژوهش از ابزار حیاتی گلین (2006) و فرایند ساخت یافته نگارش و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته های فراترکیب به شناسایی پنج بعد کلیدی خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی ازجمله عوامل زمینه ای فردی و سازمانی خودتوسعه ای، فرایند و راهبردهای خودتوسعه ای و درنهایت دستاوردهای خودتوسعه ای منجر گردید که در مصاحبه ها نیز تایید و درنهایت، مدل نهایی خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی در 5 بعد کلیدی، 24 مولفه و 49 زیرمولفه طراحی شد.
  کلیدواژگان: خودتوسعه ای، رهبران دانشگاهی، مطالعه کیفی
 • اکبر حسن پور، سعید جعفری نیا، یوسف وکیلی، مهدی مهذبی* صفحات 29-62
  باتوجه به اینکه کارکنان در سازمان ها تلاش می کنند تا احساس حسادت خود را سرکوب نمایند، شناخت و درک مفهوم حسادت، پیشایندها و پیامدهای آن برای محققین و سازمان ها امری مهم به نظر می رسد. ازاین رو، تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی نقش حسادت در محیط کار بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، تحقیقی کاربردی است، ازنظر ماهیت و رویکرد از جمله تحقیقات علی است و ازنظر روش جمع آوری اطلاعات نیز جزء تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران به تعداد 650 نفر است. طبق جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای با حجم 242 نفر انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که روان رنجوری، یک پیش زمینه مهم در توسعه احساس حسادت است. وظیفه شناسی به طور منفی بر احساس حسادت تاثیر می گذارد. رقابت پذیری ادراک شده، احساس حسادت را افزایش می دهد. حسادت، تاثیر منفی بر رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی و تاثیر مثبتی بر رفتارهای زیان آور (غیرکارآمد) در سطح فردی دارد. درنهایت، نتایج نشان می دهد که حسادت تاحدی نقش میانجی گری بین روابط روان رنجوری، وظیفه شناسی و رقابت پذیری ادراک شده از یک سو و رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای زیان آور ازسوی دیگر، دارد.
  کلیدواژگان: حسادت در محیط کار، روان رنجوری، وظیفه شناسی، رقابت پذیری درک شده، شرکت ملی نفت ایران
 • خوانشی استعاری از پدیده «حسادت بازمانده» در نظام آموزش عالی ایران
  فریبا زنگنه*، علی یاسینی، اردشیر شیری صفحات 63-96

  استعاره «حسادت بازمانده» به حسادت ادراک شده یک کارمند نسبت به جایگاه شغلی سایر همکاران اشاره دارد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازجهت شیوه گردآوری داده ها، به روش کیفی و با مصاحبه عمیق و هدایت شده انجام شده است. هدف از این پژوهش، فهم تجربه زیسته اعضای هییت علمی پیمانی مشروط دانشگاه ایلام از پدیده حسادت بازمانده است که با روش پدیدارشناسی انجام شده است. در دانشگاه ایلام تمامی اعضای هییت علمی با وضعیت پیمانی مشروط به تعداد40 نفر بودند  که از این تعداد 18 نفر به صورت هدف مند انتخاب شدند و با آنها تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های حاصل در یک مضمون، پنج مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی دسته بندی شده اند. با درنظرداشتن پیامدهای منفی ناشی از حسادت بازمانده شامل بی انگیزگی، ناامیدی، فشار روحی و استرس و غیره، ضرورت دارد دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی با شناسایی این پدیده و تاثیر آن بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هییت علمی، اقدامات سازنده ای در جهت اصلاح شیوه های ارتقای شغلی در دانشگاه ها و مدیریت پدیده حسادت بازمانده داشته باشند.

  کلیدواژگان: حسادت بازمانده، ارتقای شغلی، پدیدارشناسی، وضعیت پیمانی مشروط
 • حسین صدری، محمدرضا دلوی*، علیرضا شیروانی صفحات 97-128

  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر، زمینه و شرایط بسترساز و پیامدهای خوش بینی سازمانی و شناخت راهکارهای افزایش این پدیده و همچنین طراحی الگوی بومی در شرکت های موردمطالعه است. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازلحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی است. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی و از نوع آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل ایجادکننده و پیامدهای خوش بینی سازمانی شناسایی شد و تحلیل داده های این بخش ازطریق تحلیل تماتیک براون و کلارک انجام و نسبت به طراحی مدل مفهومی اقدام شد. در بخش کمی و با استفاده از نردبان انتزاع، پرسشنامه پژوهش تنظیم و علاوه بر آزمون اعتبار مدل، میزان تاثیر هریک از متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی، آزمون و برای نمونه گیری براساس فرمول کوکران تعداد 360 نفر از کارکنان شرکت های توزیع برق استان اصفهان به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. روایی و پایایی پرسشنامه ازطریق روش های روایی همگرا، واگرا، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS و AMOS و روش های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، ازآنجاکه مقدار مسیر بحرانی کلیه فرضیه ها به غیر از فرضیه هشتم بیشتر از 96/1 است، لذا در سطح اطمینان 95% فرضیه ها تایید می شود. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که چهار دسته از عوامل فردی، گروهی، سازمانی و محیطی بر خوش بینی سازمانی تاثیر دارند و با شناخت راهکارهای افزایش این پدیده، می توان خوش بینی سازمانی را در شرکت های موردمطالعه تقویت کرد.

  کلیدواژگان: خوش بینی سازمانی، بدبینی سازمانی، عدالت سازمانی، رفتار سازمانی مثبت، حمایت سازمانی اداراک شده
 • پیام شجاعی، مسلم باقری*، امین نیکبخت، مهسا محسنی بیک زاده صفحات 129-158
  شادی سازمانی یکی از موضوعات بسیار حیاتی در مدیریت و روان شناسی بوده و یکی از عوامل موثر بر بهره وری محسوب می شود. ازطرفی، نتایج گزارش های بین المللی حاکی از عدم شادی در کشور و به تبع آن در سازمان های ایران است که لزوم توجه بیش ازپیش به این مسیله آشکار می شود. لذا در این پژوهش محققان درصدد طراحی مدلی متشکل از عوامل موثر بر شادی سازمانی و همچنین کشف روابط ساختاری میان آن عوامل با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر در بانک سپه می باشند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه موردمطالعه تحقیق، مدیران ارشد و میانی و خبرگان دانشگاهی می باشند. براین اساس، 10 نفر از مدیران ارشد و میانی بانک سپه و 5 تن از اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی به صورت هدف مند قضاوتی انتخاب شدند. مدل طراحی شده حاوی 11 عامل اعتماد، خوش بینی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اقتصادی، اهداف کاری مشخص و مشترک، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، احساس عدالت، صداقت، علاقه به کار و معنی داربودن کار است که در 8 سطح طبقه بندی شده است. یافته ها نشان می دهد که از میان مجموعه این عوامل، عامل اهداف کاری مشخص و مشترک به عنوان عامل زیربنایی شکل گیری شادی سازمانی کارکنان تشخیص داده شده است که به ایجاد حس عدالت در افراد در ساختار مزبور منجر شده و به تبع آن صداقت، امنیت شغلی و اقتصادی و خوش بینی تحقق یافته و درنهایت تعهد سازمانی پیامد نهایی آنها خواهد بود.
  کلیدواژگان: شادی، شادی سازمانی، مدل سازی تفسیری ساختاری فراگیر
 • مهدی دهقانی سلطانی*، مریم مصباحی، زهرا جمالی صفحات 159-188
  امروزه موفقیت و استمرار حیات هر سازمانی به مهارت و میزان دانش کارکنان وابسته است. ازاین رو، یکی از راه های ارتقای دانش و مهارت کارکنان، یادگیری سازمانی است. درنتیجه هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش فرهنگی انگیزشی بر یادگیری سازمانی با تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان سازمان های دولتی در شهر کرمان بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران استفاده شد و برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد مورد استفاده قرار گرفت که روایی آن ازطریق روایی صوری و سازه و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه و نمونه آماری از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که هوش فرهنگی انگیزشی بر سرمایه اجتماعی (سرمایه ساختاری، سرمایه ادراکی و سرمایه ارتباطی) تاثیر مثبت معنی داری دارد. سرمایه ادراکی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی نیز بر یادگیری اکتسابی تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین یادگیری اکتسابی تاثیر مثبت و معنی داری بر یادگیری اکتشافی دارد. علاوه براین، یافته‎ها موید این است که سرمایه ادراکی ازطریق سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به بهبود یادگیری اکتسابی در سازمان های دولتی شهر کرمان می انجامد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی انگیزشی، یادگیری بهره بردار، یادگیری اکتشافی، سرمایه اجتماعی
 • حامد عباس پور*، میرعلی سیدنقوی، حسن عابدی جعفری، مهدی رسولی قهرودی، امیرهوشنگ مهریار صفحات 189-218

  یکی از چالش های شرکت های دولتی در ایران، بروز و شیوع رفتارهای غیراخلاقی است. اخیرا نوع جدیدی از این رفتارها تحت عنوان رفتار غیراخلاقی سازمان یار مطرح شده است که با هدف انتفاع سازمان و کارکنان آن انجام می شود. پیرامون رفتارهای غیراخلاقی، نظریات و مدل های گوناگونی وجود دارد، اما این گونه به نظر می رسد از پیشران ها، مولفه ها و راهکارهای مقابله با رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی کم تر بحث شده است. هدف غایی پژوهش، ارایه مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی می باشد. پژوهش صبغه کیفی دارد. با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کدها شناسایی و متعاقب آن، مضامین پایه و سازنده مفهوم پژوهش دسته بندی شد. پرسش شوندگان از میان مدیران شرکت های دولتی و متخصصان آکادمیک رفتار سازمانی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی و گلوله برفی و ابزار مصاحبه داده های پژوهش جمع آوری شد. به این منظور، 15 مصاحبه انجام شد و اشباع نظری از مصاحبه چهازدهم بود. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 1259 کد اولیه ، 124 مضمون پایه و 32 مضمون سازنده و 6 مضمون فراگیر بود. نتایج تحقیق نشان داد رفتار غیراخلاقی سازمان یار از 3 مولفه شامل سوءاستفاده جانی، سوءاستفاده مالی و سوءاستفاده اطلاعاتی تشکیل شده و عوامل کلیدی تاثیرگذار درقالب سه دسته عوامل تاثیرگذار مستقیم، میانجی و تعدیل گر می باشند. همچنین پیامدهای ناشی از بروز این رفتار شناسایی و راهبرهای مقابله با آن نیز ارایه شد که درقالب مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی ارایه شد.

  کلیدواژگان: رفتار غیراخلاقی سازمان یار، مدیریت رفتار سازمانی، شرکت های دولتی، تحلیل مضمون
 • علیرضا امینی، مریم احمدی زهرانی* صفحات 219-248
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری راهبردی- خدمتگزار بر آوای کارکنان و عجین شدگی شغلی باتوجه به نقش تعدیل گری و میانجی گری هویت سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان صورت گرفت. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه با طیف لیکرت می باشد، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS، بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که: رهبری راهبردی بر عجین شدگی شغلی و هویت سازمانی کارکنان اثرگذار است، رهبری خدمتگزار بر عجین شدگی شغلی، آوای تدافعی کارکنان و آوای نوع‏دوستانه کارکنان تاثیر می گذارد و هویت سازمانی بر عجین شدگی شغلی تاثیر می گذارد. هویت سازمانی بین رهبری راهبردی و عجین شدگی شغلی به عنوان میانجی عمل  می کند. رهبری خدمتگزار بر انواع آوای مطیع کارکنان تاثیر نمی گذارد. تاثیر انواع آوای کارکنان بر عجین شدگی شغلی مورد تایید قرار نگرفت. هویت سازمانی در رابطه بین رهبری خدمتگزار و انواع آوای کارکنان نقش تعدیل کننده را ایفا نمی کند. انواع آوای کارکنان در رابطه میان رهبری خدمتگزار و عجین شدگی شغلی به عنوان متغیر میانجی عمل نمی کند.
  کلیدواژگان: رهبری راهبردی، رهبری خدمتگزار، آوای کارکنان، عجین شدگی شغلی، هویت سازمانی
 • دنیا شجیرات، حبیب انصاری سامانی* صفحات 249-272
  امروزه پژوهش ها درمورد رفتار و نگرش مردم نسبت به پول بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. طی جهانی شدن و تغییرات سریع در بازار کار و ظهور بحران اقتصادی، مطالعه و درک نگرش مردم نسبت به پول، نه تنها در غرب، بلکه در سایر فرهنگ ها لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات عوامل مقیاس اخلاق پولی (بودجه، پلیدی، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر شاخص رضایت از درآمد است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش استادان و کارمندان دانشگاه یزد هستند که از میان آنها 220 نفر به روش تصادفی طبقه ای در سال 1397 انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بررسی پرسشنامه بود و داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزیی با بهره گیری از نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد، عامل انگیزه با نمره بالا پیش بینی کننده تغییرات رضایت از درآمد استادان است؛ درحالی که برای کارمندان علاوه بر عامل انگیزه با نمره بالا، عامل بودجه بندی نیز پیش بینی کننده رضایت از درآمد  بود.
  کلیدواژگان: نگرش پولی، مقیاس اخلاق پولی، رضایت از درآمد
|
 • Khodayar Abili *, Javad Pourkarimi, Ebrahim Mazari Pages 1-28
  The purpose of this study was to develop a self-development model for academic leaders. The research method was qualitative and meta-synthesis and to confirm the model interviews were used. The research population consisted of 2670 scientific papers (including articles, books, dissertations and work reports), from which 70 were selected as sample. The research population in the interview section were experts in academic leadership at public universities in Tehran, 13 of whom were selected through purposeful sampling. A meta-synthesis questionnaire and a structured interview were used to collect data. In order to validate the research findings, the critical tool of Glynn (2006) and the structured process of writing and analyzing the findings were used. The meta-synthesis findings led to the identification of five key dimensions of self-development of academic leaders including individual and organizational contextual factors of self-development, self-development process and strategies, and ultimately self-development achievements, which were also confirmed in the interviews. Finally, self-development models of academic leaders were designed in five key dimensions, 24 components and 49 sub-components.
  Keywords: Self-Development, Academic Leaders, qualitative study
 • Akbar Hassanpoor, Saeed Jafarinia, Yousef Vakili, Mehdi Mohazabi * Pages 29-62
  Given the fact that employees in organizations try to suppress their sense of envy, understanding and perceiving the concept of envy, its predecessors and its implications for researchers and organizations is important. Therefore, this study aims to investigate the role of envy in the workplace. This research is an applied one in terms of purpose, a causal research in terms of nature and approach and a descriptive survey research in terms of data collection method. The statistical population in this research is the 650 staff of the headquarters of the National Iranian Oil Company. According to the krejcie and Morgan table, a sample of 242 people was selected. The sampling method in this research is stratified random sampling. In this research, structural equation model has been used to investigate research hypotheses. The results of data analysis showed that neuroticism is an important background in the development of envy. Conscientiousness negatively influences envy at work. Perceived competitiveness positively influences workplace envy. Envy has a negative effect on organizational citizenship behavior at the individual level and a positive effect on counterproductive behaviors at the individual level. Finally, the results show that workplace envy partially mediates the role of neuroticism, conscientiousness and perceived competitiveness on the one hand, and organizational citizenship behavior and counterproductive behaviors on the other.
  Keywords: Workplace envy, Conscientiousness, Neuroticism, Perceived Competitiveness, National Iranian Oil Company
 • A metaphorical Reading of the Phenomenon of Surviving Jealousy in the Iranian Higher Education System: Experiences of the Ilam University’sConditional Faculty Members
  Fariba Zangeneh *, Ali Yasini, Ardeshir Shiri Pages 63-96

  The metaphor of “Survivor’s Envy " refers to the perceived jealousy of an employee compared to other colleagues' job status. The present study is an applied one in terms of purpose and has been done qualitatively with in-depth and guided interviews in terms of data gathering. The purpose of this study was to understand the lived experience of the Ilam university conditional faculty members from Survivor's Envy phenomenon, which was done by phenomenological method. At Ilam University, all faculty members with conditional contract status were 40 people, 18 of whom were purposefully selected and interviewed until theoretical saturation thematic analysis approach has been used to analyze the data obtained from the interviews. Findings are categorized into one theme, five main themes and thirteen subthemes. Considering the negative consequences of survivor's envy, including not motivating, hopelessness, emotional pressure, stress and etc; universities and higher education centers need to identify this phenomenon and its impact on the educational, research and cultural activities of faculty members, to adopt constructive actions to improve career promotions in universities and manage the phenomenon of Survivor's Envy.

  Keywords: Survivor's Envy, Job Promotion, Phenomenology, Conditional Covenant Status
 • Hossein Sadri, MohammadReza Dalvi *, AliReza Shirvany Pages 97-128

  The present study seeks to identify both the effective factors, context, and conditions which help bring about organisational optimism and its outcomes as well as the ways to increase this phenomenon, thereby designing a customized model of organisational optimism in the case study companies. This study is developmental In terms of purpose and it is descriptive survey in terms of nature. The research method has been done in two parts of qualitative and quantitative in terms of mixed method. In the qualitative phase of the study, the factors creating organisational optimism and its outcomes were identified; then the relevant data were analysed using Braun and Clarke's thematic analysis in order to design the conceptual model. In the quantitative phase, a questionnaire was designed using abstract laddering so that it would test both the validity of the proposed conceptual model and the effects of each variable identified in the qualitative phase. The sample size was calculated by means of Cochran formula, according to which the questionnaire needed to be administered to at least 360 respondents. The content validity and construct validity of the questionnaire were confirmed by using structural equation model (SEM) and its reliability was confirmed through Cronbach's alpha. Data analysis and hypothesis testing were conducted using descriptive and inferential statistics, which entailed use of SPSS and AMOS software as well as confirmatory factor analysis and path analysis methods. The results of the study indicated that since the critical path value of all the hypotheses except hypothesis eight is more than 1/96, therefore, at the 95% confidence level, these hypotheses are confirmed. The results of the qualitative and quantitative phases of the study indicated that four variables, consisting individual, group, organisational and environmental factors, along with their sub-variables could influence organisational optimism and understanding the factors influencing organisational optimism and applying the solutions proposed in this study can help reduce organisational pessimism and increase organisational optimism.

  Keywords: Organizational Optimism, Organizational Pessimism, Organizational Justice, Positive Organizational Behavior, Perceived Organizational Support
 • Payam Shojaei, Moslem Bagheri *, Amin Nikbakht, Mahsa Mohseni Beykzadeh Pages 129-158
  Organizational happiness is one of the most critical issues in management and psychology and one of the factors affecting productivity. On the other hand, the results of international reports indicate a lack of happiness in the country and consequently in Iranian organizations, which necessitates more attention to this issue. Therefore, in this study, the researchers are trying to design a model consisting of factors affecting organizational happiness as well as discovering the structural relationships among those factors using Total Interpretive Structural Modeling (TISM) in Sepah Bank. This research is a descriptive-analytic one. The study population is top and middle managers and academic experts. On this basis, 10 top and middle managers of Sepah Bank and five academic professors in the field of human resource management and organizational behavior were selected by purposeful sampling. The designed model contains 11 factors including trust, optimism, job satisfaction, job and economic security, setting clear and shared goals, organizational commitment, organizational learning, and sense of justice, integrity, work interest, and work meaningfulness which categorized at eight levels. The findings show that among these factors, setting clear and shared goals is identified as the underlying factors of the organizational happiness formation for employees, which leads to the creation of a sense of justice for the individuals in the structure and, consequently, result in integrity, job and economic security and optimism, and ultimately organizational commitment will be the end result.
  Keywords: happiness, Organizational Happiness, Total Interpretive Structural Modeling
 • Mahdi Dehghani Soltani *, Maryam Mesbahi, Zahra Jamali Pages 159-188
  Today, the success and survival of any organization depends on the level of knowledge and skill of the employee. One way to increase the knowledge and skills of staff is organizational learning. The purpose of this study was to investigate the effect of motivational cultural intelligence on organizational learning by explaining the role of social capital. The employee of public organization in Kerman city were consisted the research population. Random sampling method and Cochran formula were used for obtaining a sample. The standard questionnaire was used as a tool for collecting required data which its validity and reliability were examined through the content validity and Cronbach's alpha, respectively. LISREL software and structural equation modeling was used for data analysis. The findings showed that motivational cultural intelligence has a significant positive effects on the social capital (structural capital, cognitive capital and relational capital). Structural capital, cognitive capital and relational capital has a significant positive effect on exploitative learning. Also, exploitative learning a significant positive effects on exploration learning. The results also show that cognitive capital through structural capital and relational capital will help to better utilize exploitative learning in public organization in Kerman.
  Keywords: Motivational cultural intelligence, Exploitative learning, Exploration learning, Social Capital
 • Hamed Abbaspour *, MirAli Seyyed Naghavi, Hasan Abedijafari, Mehdi Rasouli Ghahroudi, AmirHooshang Mehryar Pages 189-218

  One of the challenges of state-owned companies in Iran is the emergence and spread of immoral behaviors. Recently, a new type of unethical behaviors has emerged as the unethical pro organizational behavior that its intention is benefitting the organization and/or its employees. There are various theories, and models about ethical behaviors, but this seems to be less discussed about antecedents, components, and strategies to deal with unethical pro organizational behavior in public companies. The ultimate goal of this research is designing unethical pro-Organizational behavior model in public companies. Research has used qualitative approach. Primary codes, basic and organizing themes were identified with applying thematic analysis and then research concept were categorized. The respondents were among the managers of state-owned companies and academics of organizational behavior. Interviewed data were collected through purposeful judgmental and snowball sampling method. For this purpose, 15 interviews were conducted and the theoretical saturation was reached at the 12th interview. The research findings identified 1350 primary codes, 124 basic themes, 32 organizing themes and 6 global themes. The results showed that unethical pro-organizational behavior consists of 3 components including life abuse, financial abuse and information abuse and the key influencing factors are in three categories of direct, mediating and moderating factors. The consequences of this behavior were also identified and the coping strategies were presented in the form of a model of explaining unethical pro-organizational behavior in public companies.

  Keywords: unethical pro-organizational behavior, Organizational Behavior Management, Public companies, thematic analysis
 • Alireza Amini, Maryam Ahmadi Zahrani * Pages 219-248
  The purpose of this study was to investigate the impact of strategic-servant leadership on voice and job involvement of employees due to the moderating and mediating role of organizational identity in Khorasan Regional Electric Company. The research method is survey and its tool is a five-point Likert scale questionnaire. Structural equation modeling was used to test the research hypotheses using PLS software. The findings of this study indicate that strategic leadership affects job involvement and organizational identity, servant leadership affects job involvement, defensive voice, and prosocial voice and organizational identity affects job involvement. Organizational identity is a mediator between strategic leadership and job involvement, but the effect of servant leadership on acquiescent voice was not significant. Organizational identity does not play a moderating role in the relationship between servant leadership and the types of employee voices. Types of employee voices do not act as a mediating variable in the relationship between employee leadership and job involvement.
  Keywords: strategic leadership, Servant leadership, Employee Voice, Job involvement, Organizational identity
 • Donya Shajirat, Habib Ansari Samani * Pages 249-272
  Today, research on people's attitudes towards money has more been taken into consideration. During globalization and rapid changes in the labor market and the emergence of the economic crisis, studying and understanding of people's attitudes toward money, not only in the West, but also in other cultures, seems necessary. The purpose of this study was to investigate the effects of factors of monetary attitude (budget, evil, equity, success, motivation) on income satisfaction index. This research is a descriptive correlational research. The statistical population of the research is the faculty members and staff of Yazd University, among whom 220 were selected by stratified random sampling method in 1397. The instrument used in this study was a questionnaire and the collected data were analyzed using structural equation modeling approach based on partial least squares method using SPSS and PLS software. The results showed that for professors motivation predicts changes in income satisfaction to high degree, while for employees, in addition to this, the budgeting factor also predicted income satisfaction.
  Keywords: Monetary Attitude, Money Ethic Scale, Income Satisfaction