فهرست مطالب

مجله تحقیقات سلامت در جامعه
سال ششم شماره 1 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/05/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منا شریفی فرد، الهام جهانی فرد، اسماعیل علیزاده*، امل ساکی مالحی صفحات 1-13
  مقدمه و هدف

  سوسری ها به دلیل انتقال عوامل بیماری زای انسانی و ایجاد واکنش های آلرژیک از مهمترین مشکلات بهداشتی محسوب می شوند. هدف از این مطالعه بررسی ترکیب گونه ای سوسری ها، نرخ شیوع و تعیین مناطق آلوده در شهر اهواز در سال 96-1395 می باشد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در520 منزل مسکونی در شهر اهواز طی یک دوره 6 ماهه از اوایل بهمن ماه 1395 لغایت پایان تیرماه 1396 انجام گرفت. ابزار نمونه برداری، پرسشنامه و تله چسبان بود. سوسری های در آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی شناسایی شدند.

  یافته ها

   بطور کلی 4 جنس و 5 گونه شامل سوسری آلمانی (Blatella germanica)، نوار قهوه ای (Supella longipalpa)، آمریکایی (Periplaneta americana)، ترکستانی (Blatta lateralis) و شرقی(Blatta orientalis)  جمع آوری گردید. بیشترین آلودگی مربوط به سوسری آلمانی (25/8%)، آمریکایی (11%)، نوار قهوه ای (5/6%)، ترکستانی (3/3%) و شرقی (2/7%) بود. نرخ شیوع آلودگی سوسری 48/5% محاسبه شد. از کل خانه های آلوده، 38/1 % آپارتمان و 61/9 % ویلایی بودند. ازتعداد کل منازل آلوده به ترتیب 22/2، 66/7 و 11/1 درصد دارای آلودگی شدید، متوسط و کم با فراوانی به ترتیب 37/5، 10/3 و 3/4 بالغ / منزل بوده اند. بیشترین آلودگی در آشپزخانه ها (30/76%) مشاهده گردید. مناطق چنیبه و باهنر با 78% و 66% دارای بیشترین آلودگی بودند. از مناطق پلیس، نفت و فولاد آلودگی ثبت نگردید.

  نتیجه گیری

  با تعیین مناطق آلوده و شدت آلودگی، می توان در جهت افزایش دانش و آگاهی ساکنین آن مناطق در خصوص اهمیت پزشکی، بیولوژی، پیشگیری و کنترل سوسری ها اقدام نمود.

  کلیدواژگان: ترکیب گونه ای، شیوع، سوسری، اماکن مسکونی، شهر اهواز
 • یحیی اسفندیاری، کیوان صائب*، احمد توانا، آپتین راهنورد، فرید غلامرضا فهیمی صفحات 14-24
  مقدمه و هدف

  ورود باقیمانده های دارویی آنتی بیوتیکی به منابع آبی به همراه فاضلاب های خانگی، صنایع دارویی، بیمارستانی، دامپزشکی، محصولات کشاورزی و حوض های پرورش ماهی بدلیل پایداری و عدم تجزیه پذیری حایز اهمیت میباشد. بیش از 80 نوع از ترکیبات دارویی و متابولیت های آنها وارد منابع آبی میشود. سالانه حدود(100 تا 200) هزارتن آنتی بیوتیک، حدود 15% از کل داروها در جهان مصرف می شوند. غلظت آنتی بیوتیک در فاضلاب ها محدوده 3/. تا 200 میکروگرم درلیتر و بالاتر قرار دارد. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) ، کاتالیستی، فتوالکتروکاتالیزور، ازن، پراکسید هیدروژن، واکنشهای فنتون و فتوفنتون و غشایی مورد استفاده قرار گرفته اند.

  روش کار

  تعداد 108 نمونه از پساب خروجی در pHهای4، 7 و9 و در زمانهای10 ،30 و50 دقیقه با ولتاژهای 15،30 و50 بعد از انجام فرایند الکتروکواگولاسیون صورت گرفته است. تعین میزان سفازولین توسط دستگاه HPLC Knauer  با ستون C18 مجهز به UV  با فاز متحرک استونیتریل و آب HPLC Grade  شرکت Merck با نسبت 30 به 70،  تنظیم شده در pH برابر 8 با تری اتیل آمین، جریان 5/. میلی لیتر بر دقیقه و طول موج 270 نانومتر، TS با 2540B ، pH با دستگاه Eutech5500 ، COD با,5220D و Alk با متد 2320A انجام شد.

  یافته ها

  راندمان حذف    Alk , TS، COD و CFZ بترتیب 49/69، 67، 86 و 42/79 درصد، می باشد.

  نتیجه گیری

  ازالکتروکوآگولاسیون برای کاهش بار آلودگی فاضلاب های حاوی ترکیبات آنتی بیوتیکی و  آلاینده های آلی و نوظهور در راستای تصفیه به فرایند دوستدار محیط زیست می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، سفازولین، کواگولاسیون، آهن، آلومینیوم، پساب، بیمارستان
 • محمود محمدیان، رویان شاهپوری*، اسماعیل بابانژاد، جمشید یزدانی، یحیی اسفندیاری صفحات 25-35
  مقدمه و هدف

  فرمالدیید ماده ای ضدعفونی کننده و نگهدارنده است که برای حفظ و مومیایی کردن جسد استفاده می شود. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC: International Agency for Research on Cancer) این ترکیب را در گروه سرطان زای انسانی (A1) طبقه بندی کرده است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مواجهه با بخارات فرمالدیید در یک سالن تشریح و ارتباط آن با عوامل محیطی است.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی در بهار و تابستان 1398 در سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. به منظور نمونه برداری و تجزیه نمونه ها با استفاده از روش نایوش 3500 تعداد 36 نمونه هوا در ارتفاع 1/5 متری از سطح زمین با ایمپینجر برداشت و با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 580 نانومتر تحلیل شد. در طول نمونه برداری عوامل محیطی موثر بر آلاینده های هوا ثبت شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد حداقل، میانگین و حداکثر غلظت فرمالدیید به ترتیب 0/0039، 0/233±0/229 و 1/0918 قسمت در میلیون (PPM: Part Per Million) قسمت هوا بود. میانگین غلظت فرمالدیید از حدود مجاز توصیه شده (Recommended Exposure Limit (REL موسسه ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا  بیشتر ولی از حدود مجاز شغلی کشور کمتر است. همچنین بین میانگین غلظت در ایستگاه های نزدیک به جسد و دور از آن اختلاف معناداری وجود داشت (p=0/001). بین عوامل محیطی مانند دما، رطوبت، سرعت جریان هوا در محیط و میزان جریان های ورودی با غلظت فرمالدیید رابطه معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  غلظت بخارات فرمالدیید در هوای محیط سالن تشریح می تواند از حدود مجاز فراتر رود؛ بدین معنا که کارکنان، دانشجویان و مدرسان سالن تشریح به طور مداوم در تماس با غلظت های بالای بخارات فرمالدیید و درنتیجه احتمال ابتلا به عوارض آن هستند؛ بنابراین، انجام اقدامات کنترل فنی و مهندسی و مدیریتی برای کاهش غلظت بخارات فرمالدیید در هوای اتاق تشریح پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: حدود مواجهه شغلی، سالن تشریح، فرمالدئید، نایوش 3500
 • آقاعلی قاسم نیان*، زهرا قربانلو، اکرم کریمی اصل، جبار سیف پناهی شعبانی صفحات 36-47
  مقدمه و هدف

  فشار اکسایشی ناشی از فعالیت های ورزشی ضمن تاثیر بر ایجاد آسیب عضلانی و کاهش عملکرد در ورزشکاران، موجب تحریک تولید سایتوکین ها از سلول های متعددی می شود. اما از طرفی برای مقابله با این استرس ها، بدن به وسیله فعال کردن دفاع آنتی اکسیدانی و سایر دستگاه های محافظت کننده به فشار اکسایشی پاسخ می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی شدید بر میزان هم اکسیژناز-1و TNF-α در بافت عضله دوقلو و نعلی موش های صحرایی بالغ نر ویستاراست.

  روش کار

   16سر موش صحرایی نر بالغ ویستار بصورت تصادفی در 2 گروه (کنترل و تمرین استقامتی شدید) تقسیم شدند. پروتکل تمرین استقامتی شدید شامل دویدن بر روی نوار گردان به مدت 8 هفته (5 جلسه در هفته) بود. آب و غذای استاندارد به صورت آزاد در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و 4 ساعت ناشتایی شبانه، آزمودنی ها تشریح شدند و  نمونه های بافتی جمع آوری شد و میزان آنزیم هم اکسیژناز-1 و همچنین TNF-α به روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها هم از آزمون تی تست مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 8 هفته تمرین استقامتی شدید تاثیر معنی داری بر میزان آنزیم هم اکسیژناز-1 عضله دوقلو و نعلی نداشت (P˃0/05). همچنین 8 هفته تمرین استقامتی شدید تاثیر معنی داری بر TNF-α عضله دوقلو و نعلی نداشت(P˃0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم تاثیر تمرین بر مقادیر آنزیم هم اکسیژناز-1 و TNF-α ، شاید بتوان با احتیاط گفت که تمرینات ورزشی منظم، موجب ایجاد یک سازگاری مفید شده است.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، استرس اکسایشی، تمرین استقامتی، هم اکسیژناز، TNF-α
 • سپیده کمالی*، احمد علیزاده لاریمی، جمشید یزدانی چراتی، سید حجت موسوی کرمیری صفحات 48-57
  مقدمه و هدف

  صدا به عنوان یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار می باشد که می تواند بعنوان عامل استرس زا عمل نماید. رانندگان اتوبوس های شهری در معرض صدای ناشی از محیط و همچنین اتوبوس قرار دارند و همین عامل می تواند منجر به ایجاد استرس در بین رانندگان اتوبوس ها گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر میزان مواجهه صوتی بر استرس شغلی رانندگان اتوبوس های شهری بجنورد در سال 1397 انجام گردید.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 110 نفر از رانندگان اتوبوس های شهری شهر بجنورد مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور بررسی استرس شغلی از پرسشنامه فیلیپ ال رایس(1992) و به منظور اندازه گیری میزان مواجهه با صدا از دستگاه صدا سنج مدل971-SVANTEK استفاده شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS.20 و آماره های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آماری همبستگی استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها شان داد که میزان استرس شغلی 102 نفر از رانندگان بالا بوده است (7/92 درصد)، 4 نفر استرس متوسط و 4 نفر نیز استرس پایین داشته اند. نتایج اندازه گیری صدا نشان داد در تمامی رانندگان میزان مواجهه در حد استاندارد بوده است. میانگین تراز معادل مواجهه با صدا (LAeq) 43/75 دسی بل با انحراف معیار 74/2 بوده است. بین تراز معادل مواجهه با صدا و استرس رانندگان رابطه معنی داری وجود نداشته است اما بین تراز معادل صدا و  متغیر  علاقمندی به کار رابطه معنی دار وجود داشته است(p<0.01).
   

  نتیجه گیری

  میزان استرس شغلی در رانندگان اتوبوس شهر بجنورد بالا بوده است و میزان مواجهه با صدا در رانندگان کمتر از حد آستانه مجاز بوده است. از آنجایی که بررسی آماری رابطه معنی داری بین استرس شغلی و میزان مواجهه با صدا را نشان نداد که این یافته با توجه پایین بودن میزان مواجهه با صدا توسط رانندگان قابل قبول می باشد.

  کلیدواژگان: صدا، استرس شغلی، رانندگان اتوبوس، مواجهه صوتی، آلودگی صوتی
 • غلامعباس شیرالی، امل ساکی، عاطفه سیاهی آهنگر* صفحات 58-66
  مقدمه و هدف

  وجود خطرات شغلی در محیط های کاری، آسیب های جدی ای به کارگران وارد می کند و مشکلات فراوانی را برای آنان به وجود می آورد. ارزیابی نگرش ایمنی کارگران و اجرای آموزش های ایمنی مدون می تواند سبب کاهش حوادث، کاهش اعمال ناایمن، کاهش خطاهای انسانی و اثربخشی در هزینه ها باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی همبستگی ویژگی های جمعیت شناسی افراد و نگرش ایمنی به کار در کارگران یک شرکت لبنی است.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که جامعه آن شامل 168 نفر از کارکنان شاغل در خط تولید یک شرکت لبنی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه دوبخشی استفاده شد. سپس داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بیشتر کارگران نگرش مثبت در زمینه ایمنی (6/7±80/18) به کار داشتند. میان تعداد حوادث شغلی که برای فرد رخ داده است و میزان نگرش ایمنی کارگران ارتباط معنادار وجود داشت (=0/01p). همچنین میان تعداد حوادث شغلی و سابقه کار کارگران (=0/004p) و تعداد حوادث شغلی و رضایت از مزایای شغلی (p=0/044) ارتباط معناداری دیده شد.

  نتیجه گیری

  سنجش نگرش ایمنی و ابعاد آن می تواند برای شناسایی بخش هایی از آموزش استفاده شود که به توجه بیشتر و طراحی بهتر نیاز دارد. الویت دادن به ایمنی و بالا بردن نگرش ایمنی کارگران می تواند باعث کاهش حوادث شغلی در صنایع شود.

  کلیدواژگان: حوادث، صنعت لبنیات، نگرش ایمنی، ویژگی های جمعیت شناسی
 • ماه جهان بزازی، ساره شاکریان* صفحات 67-73
  مقدمه

  بروز سرطان کولورکتال در مردان ایرانی رتبه سوم و در زنان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است..شواهد نشان می دهد که آگاهی و  باورها در زمینه عوامل خطر و بیماری ها به طور معنی داری با انجام رفتارهای غربالگری مرتبط است.مطالعه حاضر در جهت بررسی رفتار پیشگیری از سرطان کولورکتال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی اجرا گردید.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی در سال 1398 روی 382 نفر. در شهر بهشهر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام گردید.  ابزار جمع اوری داده  پرسشنامه استانداردچمپیون[1]  باضریب آلفای کرونباخ80% شامل 36 عبارت و 6  بعد شامل حساسیت درک شده ،شدت درک شده ،منافع درک شده ، موانع درک شده ، آگاهی  ، و خود کارآمدی انجام گردید.داده های جمع آوری  شده در نرم افزار SPSS17  با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتند.

  یافته ها

  بیشتر از نیمی از جمعیت پژوهش (65.8%) اطلاعی از اجرای برنامه نداشتند. تنها 2.6% از این برنامه استفاده نمودند.در بین سازه های مدل شدت درک شده با 0.422 بیشترین میزان پیشگویی کنندگی و خودکارآمدی با کمترین مقدار (0.226)  در پیشگویی رفتارموثر بودند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اگاهی عامل موثری در اقدام نسبت به بر نامه غربالگری سرطان کولورکتال باشد . مداخلات در سطوح مختلف در جهت افزایش اگاهی و دسترسی جامعه به بر نامه های پیشگیری ضرورت دارد. بهتر است جهت ارتقاء رفتارهای سلامت در جامعه از تیوریها و مدلهای ارتفاء سلامت استفاده گردد

  کلیدواژگان: غربالگری سرطان کولون، مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی
 • آتنا رمضانی*، مهسا امیرپور صفحات 74-82
  مقدمه و هدف

  اخیرا یک گونه از خانواده بتاکروناویروس جدید در ووهان چین  به نام  (nCoV-2019) یافت شده است.. این ویروس می تواند باعث انواع بیماری های  تنفسی شدید مانند  سندرم تنفسی حاد شدید شود لذا  با توجه به ارتباط تغذیه با سیستم ایمنی  و تنفسی ، این مطالعه مروری  با هدف مراقبت های تغذیه ای در پیشگیری و درمان کووید 19 طراحی شد    

  روش کار

  مطالعه انجام شده به صورت مروری با جستجو در پایگاه های Pubmed ، Google scholar  با کلید واژه های  Virus  Crona  Nutrition, supplement, influenza, استفاده شد. به این صورت که مقالات فارسی و انگلیسی تا سال 2020 جمع آوری و بررسی شدند.

  یافته ها

  براساس شواهد موجود ، اصلی ترین روش انتقال این ویروس از طریق انتقال  فرد به فرد می باشد. لذا شستن مکرر دست ها، حفظ  فاصله اجتماعی و رعایت بهداشت فردی نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری دارد. با توجه به نقش تغذیه در پیشگیری از ابتلا به عفونت ها  و ارتباط  بین کمبود ویتامین ها و املاح درتشدید بیماری های تنفسی ، به کلیه بیماران مصرف انواع میوه و سبزیجات توصیه می شود. مصرف مایعات ولرم جهت رقیق کردن ترشحات تنفسی و داشتن یک رژیم متعادل  متنوع که حاوی تمامی گروه های اصلی غذایی باشد در این بیماران حایز اهمیت است. مکمل یاری در افرادی که دارای کمبود های تغذیه ای هستند توصیه می شود، اما در خصوص همه ی بیماران یافته های ضد و نقیضی وجود دارد.

  نتیجه گیری

   جهت بهبود سیستم ایمنی بدن توصیه می شود غذا های پروتئینی به صورت کامل پخته شود و از مصرف غذاهای بدون بسته بندی پرهیز شود. در خصوص مصرف میوه ها وسبزیجات، ترجیحا از میو ها و سبزیجاتی استفاده شود که پوست آنها قابل جدا شدن است. با توجه به ارتباط سوءتغذیه و گسترش بیماری های عفونی لذا دریافت کافی درشت مغذی ها، پروتئین ها، چربی های مفید، منابع امگا 3 و مصرف میوه ها و سبزیجات که  از منابع اصلی ویتامین ها هستند توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تغذیه - کرونا ویروس- مکمل- کووید 19
|
 • Mona Sharififard, Elham Jahanifard, Ismaeil Alizadeh*, Amal Malehi Pages 1-13
  Introduction and objective 

  Cockroaches, are one of the most important health problems due to the transmission of human pathogens and the development of allergic reactions The aim of this study was to determine the species composition, prevalence of cockroach and the most infested areas in Ahvaz city during 2016-2017. 

  Methods

  This cross-sectional study was carried out in 520 residential buildings of Ahvaz city. The sampling tool was a questionnaire and Sticky trap The cockroaches were transferred to medical entomology laboratory for identifying. . 

  Results

  Four geneous and five species including Periplaneta americana, Supella longipalpa, Blattella germanica, Blatta lateralis and Blatta orientalis were collected. The highest infestation was belonging to B. germanica(25.8%) following by P.american(11%), S.longipalpa(5.6%), B. latrlais(3.3 %) and B.orientalis(2.7%). The prevalence rate of cockroach infestation was 48.5%. Of the infected houses, 69.1% and 38.9% were villa and apartment respectively. Also, 22.2%, 66.7% and 11.1% of the houses had severe, moderate and low infestation with an average of 37.5, 10.3 and 3.4 adults/home respectively. The highest rate of infestation was found in kitchens (30.76%). The highest infestation was found in the Chonibeh and Bahonar areas with 78% and 68% infestation rate. No infestation was recorded from police, Naft and Fulad areas. 

  Conclusion

  By determining the prevalence rate and infested areas, it is possible to increase the knowledge and awareness of the public about the medical importance, biology, prevent and control of cockroaches in urban and rural areas.

  Keywords: Species composition, Prevalence rate, Cockroaches, residential areas, Ahvaz city
 • Yahya Esfandyari, Keivan Saeb*, Ahmad Tavana, Apthn Rahnavard, Farid Ghlamrezafahimi Pages 14-24
  Introduction and purpose

  The entry of antibiotic residues into water resources along with domestic sewage, pharmaceutical, hospital, veterinary, agricultural products and fish ponds is important due to their sustainability and non-degradability. More than 80 types of pharmaceutical compounds and their metabolites have been found in water resources. Annually, about (100 to 200) thousand tons of antibiotics, which are about 15% of all drugs, are consumed in the world. Concentration of antibiotics in wastewater in the range of 3 /. Up to 200 micrograms per liter and above. Advanced oxidation (AOPs), catalytic, photoelectrocatalyst, ozone, hydrogen peroxide, photon reactions, and photofenton and membrane reactions have been used.

  Methods

  A total of 108 effluent samples were taken at pH 4, 7, and 9 at 10, 30, and 50 minutes at 15, 30, and 50 volts after the electrocoagulation process. Determination of cefazolin by HPLC Knauer device with C18 column equipped with UV with movable strontium phase and HPLC Grade water of Merck company with 30 to 70 ratio, set at pH equal to 8 with triethylamine, flow 0.5. Ml per minute and wavelength 270 nm, TS with 2540 B, pH with Eutech5500 device, COD with, 5220 D Alk with 2320A methods.

  Results

  The removal efficiency of Alk, TS, COD and CFZ is 69.49%, 67%, 86% and 79.42%, respectively.

  Conclusion

  Electrocoagulation was used to reduce the pollution load of wastewater containing antibiotic compounds and resistant and emerging organic pollutants before discharging wastewater into the environment in order to purify the pollutant into an environmentally friendly process.

  Keywords: Antibiotic, Cefazolin, Coagulation, Iron, Aluminum, Wastewater
 • Mahmoud Mahammadian, Royan Shahpouri*, Esmaeil Babanezhad, Jamshid Yazdani, Yahya Esfandyari Pages 25-35
  Introduction and purpose

  Formaldehyde is used as a disinfectant and preservative for preserving the mummy’s body. The compound is classified by the International Agency for Research on Cancer in the Human Cancer Group. This study aimed to investigate the rate of exposure to formaldehyde vapors in an anatomy hall and its relationship with environmental factors.

  Methods

  This descriptive study was conducted in the spring and summer of 2019 in the anatomy hall of Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Method 3500 was used for sampling and analysis of samples. In total, 36 air samples were collected by an Impinger at a height of 1.5 meter from the surface and analyzed by a spectrophotometer at 580 nm. During sampling, environmental factors affecting air pollutants were recorded.

  Results

  The results showed that the minimum, mean, and maximum formaldehyde concentrations were 0.0039, 0.229±0.233, and 1.0918, respectively, per million parts of air. The mean concentration of formaldehyde was more than the Recommended Exposure Limit (P=0.001); however, it was less than the Occupational Exposure Limit. There was also a significant difference between the mean concentration at stations near and far from the body (P=0.001). There was no significant relationship between environmental factors (i.e., temperature, humidity, and airflow rate) in the environment and the number of input currents with formaldehyde concentration.

  Conclusion

  The concentration of formaldehyde vapors in the air of the anatomy hall may exceed certain limits. Moreover, employees, students, and teachers are constantly in contact with high concentrations of formaldehyde. Accordingly, it is more likely to develop complications. Therefore, it is recommended to perform technical, engineering, and management control measures to reduce the concentration of formaldehyde vapors in the air of the anatomy hall.

  Keywords: Anatomy hall, Formaldehyde, NIOSH 3500, Occupational exposure limits
 • Aghaali Ghasemnian*, Zahra Ghorbanlou, Akram Karimiasl Asl, Jabar Seifpanahi Shabani Pages 36-47
  Background and Objectives

  Oxidative stress from exercise, either injured muscles and reduces performance in athletes, or stimulates the production of cytokines from many cells. body respond to oxidative stress by activating antioxidant defenses and other protective devices to counteract these body pressures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of 8  weeks of strenuous endurance training on HO-1 and TNF-α  in gastrocnemius and soleus muscle tissue of male wistar rats.

  Material and Methods

  16 adult male Wistar rats, were randomly divided in 2 groups (control and endurance training). The strenuous endurance training protocol included running on the treadmill for 8 weeks (5 sessions per week). Standard meal and water were freely provided for the subjects. 24 hours after the last session of training and 4 hours of overnight fasting,  tissue samples were collected and HO-1 and TNF-α levels were measured by ELISA method. Independent t-test was used for data analysis.

  Results

  The results showed that 8 weeks of strenuous endurance training did not have a significant effect on the amount of HO-1 enzyme in gastrocnemius and soleus muscle (P˃0/05). Also, 8 weeks of strenuous endurance training had no significant effect on TNF-α in soleus and gastrocnemius muscle (P˃0/05).
  Discussion and

  conclusion

  Due to the lack of effect of exercise on the levels of HO-1 and TNF-α, it can be said with caution that regular exercise has created a useful adaptation.

  Keywords: Antooxidant, Oxidative stress, Endurance training, Heme oxygenase, TNF-α
 • Sepideh Kamali*, Ahmad Alizadeh Larimi, Jamshid Yazdani Charati, Seyed Hojjat Mousavi Kordemiri Pages 48-57
  Background

  Noise is one of the most harmful physical issues in the workplace that may turn into a stressor. Transit bus drivers are exposed to noise caused by the environment as well as buses that can result in stress among bus drivers. Thus, this study was conducted in order to determine the effect of noise exposure on occupational stress of Bojnourd’s transit bus drivers in 2018.

  Method

  This descriptive study is conducted by cross-sectional method. In this study, 110 bus drivers of Bojnord city were surveyed. The job stress questionnaire of Philip L. Rice (1992) was used to evaluate occupational health along with a sound level meter (971-SVANTEK) to measure the amount of exposure to noise. Finally, SPSS.20 software and descriptive statistics (mean and standard deviation) and correlation tests were used for data analysis.

  Results

  Findings on occupational stress indicated that the stress was high in 102 cases (92.7%); there was moderate stress in 4 cases and low stress in 4 cases. Sound measurement results demonstrated that the exposure level was standard in all cases. The equivalent continuous sound pressure level (LAeq) was 75.43 dB with a standard deviation of 2.74. There was no significant relationship between equivalent continuous sound pressure level and the stress experienced by the drivers. However, there was a significant relationship between equivalent continuous sound pressure level and occupational interest subtest (p<0.01).

  Conclusion

  Occupational stress was high in Bojnord city’s transit bus drivers and noise exposure was lower than the threshold. Since statistical analysis did not show a significant relationship between occupational stress and noise exposure, this finding is considered acceptable given the low noise exposure level among drivers.

  Keywords: noise, occupational stress, bus drivers, noise exposure, Noise pollution
 • Gholamabbas Shiali, Emel Saki, Atefeh Siahi Ahangar* Pages 58-66
  Introduction and purpose

  Occupational hazards in the workplace cause serious injuries to workers and create many problems for them. The assessment of workers' safety attitudes and implementation of codified safety training can reduce accidents, unsafe practices, human errors, and costs. Therefore, the present study aimed to investigate the correlation between the demographic characteristics of individuals and the safety attitude towards work in the workers of a dairy company.

  Methods

  This descriptive study was conducted on all 168 employees working in a dairy company's production line. The data collection tool was a two-part questionnaire, and the obtained data were analyzed in SPSS software (version 21).

  Results

  As evidenced by the obtained results, most workers had a positive attitude toward safety (6.7±80.18). There was a significant relationship between the number of occupational accidents and the level of workers' safety attitude (P=0.01). Moreover, the results pointed to the significant relationship between the number of occupational accidents and the work experience of workers (P=0.004) and the number of occupational accidents and job satisfaction (P=0.044).

  Conclusion

  The assessment of safety attitudes and its dimensions can be of great help to identify those areas of training that require more attention and better design. Prioritizing safety and improving workers' safety attitudes can reduce occupational accidents in the industry.

  Keywords: Accidents, Dairy industry, Demographic characteristics, Safety attitude
 • Mohjahan Bazazi, Sareh Shakerian* Pages 67-73
  Introduction

  Colorectal cancer ranks third most common cancer in Iranian men and fourth in women. Evidence suggests that awareness and beliefs about risk factors for disease are significantly associated with screening behaviors. The present study aimed to investigate the behavior of colorectal cancer prevention based on the health belief model.

  Methods

  The present descriptive cross-sectional study on 382 people in rural and urban in Behshahar city in 2019-2020. Participants recruited by the random cluster sampling. Data was collected by Standard Champion Questionnaire consisting of 36 phrases and 6 dimensions including perceived sensitivity, perceived intensity, perceived benefits, perceived barriers, awareness, and self-efficacy.  Frequency, mean, standard deviation, correlation coefficient and regression coefficient were estimated by using SPSS17 software.

  Results

  More than half of the research population (65.8%) did not inform about the implementation of the program. Only 2.6% of people was participated at the program. Perceived intensity with regression coefficient 0.422 was the most predictive and the self-efficacy with the lowest value (b=0.226) was effective in predicting preventive behavior.

  Conclusion

  Awareness seems to be an effective factor in the practice of screening for colorectal cancer. Interventions at various levels are necessary to increase public awareness and access to prevention letters. It is recommend to use theories and models of health promotion to promote health behaviors in society.

  Keywords: Awareness, Health Belief Model (HBM), Colon cancer screening
 • Atena Ramezani*, Mahsa Amirpour Pages 74-82
  Introduction and purpose

  a new species of the new beta-cronavirus family has recently been found in wuhan china (nCoV-2019). The virus can cause a variety of serious respiratory illnesses such as: acute respiratory syndrome becomes severe. Therefore, due to the relationship between nutrition, immune and respiratory systems. This review study was designed with the aim of nutritional care in the prevention and treatment of Covid-19.

  Methods

  The study was conducted as a review by search in Pubmed databases, Google scholar was used with the keywords: Crona Virus Nutrition, supplement and influenza.  In this way, Persian and English articles were collected and reviewed until 2020.

  Results

  According to the available evidence, the main method of transmission of this virus is through person-to-person transmission. Therefore, frequent hand washing, maintaining social distance and observing personal hygiene play an important role in preventing the disease. Due to the role of nutrition in the prevention of infections and the relationship between vitamin deficiency and salts in the exacerbation of respiratory diseases, it is recommended for all patients to consume a variety of fruits and vegetables. Use lukewarm liquids to dilute respiratory secretions and have a varied balanced diet. It is important to include all major food groups in these patients. supplements are recommended for people with nutritional deficiencies. But for all patients, there are contradictory findings.

  Conclusion

  To improve the immune system, it is recommended that protein foods be cooked thoroughly and avoid unpackaged foods. When it comes to eating fruits and vegetables, it's best to use fruits and vegetables that can be peeled. due to the relationship between malnutrition and the spread of infectious diseases, it is recommended to get enough macronutrients, proteins, useful fats, omega-3 sources and consumption of fruits and vegetables, which are the main sources of vitamins.

  Keywords: Nutrition- Coronavirus - Supplement- Covid-19