فهرست مطالب

پژوهشنامه علم سنجی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عبدالرضا نوروزی چاکلی صفحه 0
 • غلامرضا حسنی، محسن مراثی*، حمزه علی نورمحمدی نورمحمدی صفحات 1-20
  هدف

  کاربرگ های ارزیابی مجلات علمی، مهم ترین ابزار ارزیابی کیفیت مقالات علمی هستند. هدف از این مطالعه، توصیف عینی و کیفی شاخص های کاربرگ های ارزیابی مجلات علمی پژوهشی هنر، شناسایی کاستی های آنها در مقایسه با هنجارها و ضدهنجارهای علم و تدوین کاربرگ جدید است.

  روش شناسی

  روش این مطالعه تلفیقی (qual) QUN و به صورت ترکیبی از پیمایش و تحلیل محتواست. برمبنای شیوه تمام شماری، نمونه ها شامل: 1) 9 کاربرگ ارزیابی مجلات علمی پژوهشی هنر و 2) 14 نفر از متخصصین حوزه های علم سنجی و هنر بودند. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای، مراجعه به پایگاه های استنادی مجلات و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور استخراج وضعیت موجود شاخص ها از سیاهه وارسی محقق ساخته، نرم افزار  Excel و پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها به کمک روش آمار توصیفی، برحسب درصد توزیع فراوانی و رسم جدول و نمودار تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهند، از مجموع 53 شاخص موجود، شاخص «استفاده از منابع معتبر کافی و جدید (داخلی و خارجی)» با 78/77 درصد بیشترین و 26 شاخص دیگر، با 11/11 درصد، کمترین درصد فراوانی را دارا می باشند. همچنین، این شاخص ها از مجموع 7 هنجار علم مرتن، با 6 هنجار و به میزان کمتر از 1[8 درصد انطباق داشته و با هیچ یک از ضدهنجارهای علم انطباقی را نشان نمی دهند.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده، حاکی از پراکندگی و توزیع نامتوازن مولفه ها و شاخص های ارزیابی در این کاربرگ ها و نیز، عدم انطباق آنها بر الزامات نهادی علم بوده و بازنگری در آنها را ضروری نشان می دهد. درنهایت، کاربرگ ارزیابی جدید، با 10 مولفه و 44 شاخص تدوین شد.

  کلیدواژگان: کاربرگ های ارزیابی، مجلات علمیی- پژوهشی هنر، هنجارهای علم مرتن، ضدهنجارهای علم میتروف
 • زهرا بتولی*، مریم ناخدا، سپیده فهیمی فر، فاطمه فهیم نیا صفحات 21-40
  هدف

  هدف این پژوهش مشخص کردن ابعاد مختلف حوزه «بازی در کتابخانه ها» با استفاده از ترسیم نقشه موضوعی آن است.

  روش شناسی

  پژوهش پیش رو از نوع کاربردی کتاب سنجی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی روی متن مقالات و تحلیل شبکه اجتماعی، به منظور ترسیم نقشه موضوعی حوزه «بازی در کتابخانه ها» استفاده شده است. جامعه پژوهش 86 مقاله ای است که در حوزه بازی در کتابخانه ها و سواد اطلاعاتی در پایگاه استنادی اسکوپوس تا پایان 2016 نمایه شده است. از نرم افزار اکسل به منظور ترسیم سلسله مراتب کلیدواژه های موضوعی هر مقاله و به منظور تحلیل شبکه اجتماعی کلیدواژه مقالات، از نرم افزار تحلیل شبکه نودایکس ال استفاده شد. از لحاظ تحلیل روابط، از شاخص های اندازه، چگالی، مرکزیت درجه ای درونی و بیرونی، مرکزیت بینابینی و مرکزیت بردار ویژه استفاده شد.

  یافته ها

   موضوعات مورد بحث در رابطه با بازی در کتابخانه ها بیشتر حول و حوش آموزش مبتنی بر بازی، مجموعه گستری کتابخانه، برنامه بازی، طراحی بازی، تحلیل بازی، آموزش سواد اطلاعاتی، آموزش کتابخانه، آموزش اخلاق حرفه ای و سرقت علمی، حمایت کتابخانه از بازی و بازی وارسازی است. بازی آموزشی، کتابخانه دانشگاهی و آموزش مبتنی بر بازی، از جمله کلیدواژه های با بیشترین مقدار اندازه بودند. موضوع کتابخانه دانشگاهی، کتابخانه عمومی، دانشجویان و مجموعه کتابخانه از جمله تاثیرگذارترین موضوعات در شبکه اند.

  نتیجه گیری

   به منظور موفقیت در پروژه های مرتبط با بازی و کتابخانه، نگاه به ابعاد متفاوت آن و برنامه ریزی در آن زمینه ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر می توانند دیدی همه جانبه به منظور برنامه ریزی بلندمدت برای ارایه برنامه بازی در کتابخانه ها و استفاده از بازی در آموزش کتابخانه ای و سواد اطلاعاتی ارایه نماید

  کلیدواژگان: آموزش کتابخانه، آموزش مبتنی بر بازی، بازی، سواد اطلاعاتی، کتابخانه
 • مریم امامی، نصرت ریاحی نیا*، فرامرز سهیلی صفحات 41-56
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه های موضوعی مقالات حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از فن تحلیل هم رخدادی واژگان است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی است و با استفاده از تحلیل هم واژگانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که در بازه زمانی 1984 تا 2014 میلادی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس نمایه شده است. در این پژوهش به منظور ترسیم نقشه های علمی از نرم افزار یوسی نت و بسته مکمل آن نت دراو استفاده شد و با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس اقدام به خوشه بندی سلسله مراتبی گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان دادند که از نظر فراوانی، کلیدواژه "تجهیزات پزشکی" و از نظر هم رخدادی، دو کلیدواژه "تجهیزات پزشکی- ایمنی بیمار" بیشترین فراوانی را در پژوهش های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داشته اند. یافته های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی به روش "وارد" منجر به شکل گیری چهار خوشه در این حوزه شد که این خوشه ها بدین شرح بودند: خوشه تجهیزات پزشکی، خوشه روش های درمانی، خوشه تجهیزات قلب و عروق و خوشه بیماری ها.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان نشان دادند که خوشه "روش های درمانی" و خوشه "تجهیزات قلب و عروق" جزء خوشه های بالغ و مرکزی به شمار می آیند و نقش محوری در پژوهش های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دارند. بنابراین روش های درمانی و تجهیزات مرتبط با قلب و عروق از جمله موضوعات محوری و نوظهور در پژوهش های مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستند که می توانند مسیر پژوهش های آتی را پیش بینی نمایند. همچنین خوشه "تجهیزات پزشکی" و خوشه "بیماری ها" از نظر مرکزیت و هم از نظر تراکم نسبت به سایر خوشه ها در سطح پایینی هستند و حالت حاشیه ای دارند و در پژوهش های مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: هم رخدادی واژگان، ترسیم ساختار علم، تحلیل خوشه ای، نمودار راهبردی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • سعیده رجب زاده، عبدالرضا نوروزی چاکلی*، حمزه علی نورمحمدی صفحات 57-76
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران ایران در حوزه «علوم شناختی» انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی است که برای انجام آن از روش های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه این پژوهش شامل تمامی پژوهشگران، دانشگاه های ایران در حوزه علوم شناختی است که طی سال های 1983 تا 2017 در پایگاه وب آو ساینس دارای مقاله بوده اند. تعداد مقاله های مورد مطالعه 1317 عنوان و مربوط به 94 پژوهشگر است. علاوه براین، برای تعیین وزن و اهمیت هریک از شاخص های مورد نظر، از نظرات تعداد 30 نفر از پژوهشگران علم سنجی و متخصصان موضوعی به عنوان بخشی دیگر از جامعه این پژوهش استفاده به عمل آمد و نظرات آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهند که شاخص های مربوط به Q1, Q2 و H-Index برای پژوهشگران حوزه علوم شناختی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین، پژوهشگران دانشگاه تبریز (با امتیاز وزنی 848.3) به لحاظ رتبه پژوهشی در مقام نخست، دانشگاه علوم پزشکی تهران (با امتیاز وزنی 572.4) در رتبه دوم و دانشگاه امیرکبیر (با امتیاز وزنی 519.9) در رتبه سوم قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

   شناسایی دانشگاه های فعال ایران در حوزه علوم شناختی، جهت برنامه ریزی، بهبود و توسعه این حوزه از دانش در عرصه علم و فناوری کشور از نتایج این پژوهش است

  کلیدواژگان: علوم شناختی، بهره وری علمی، علم سنجی، ایران، تولید علم
 • فریده عصاره، فرامرز سهیلی، مریم کشوری* صفحات 77-98
  هدف

  مهم ترین هدف پژوهش حاضر مقایسه دو رویکرد کمی (در این پژوهش شاخص علم سنجی اف دبلیوسی آی) و کیفی (دیدگاه خبرگان) در انتخاب نویسندگان برتر است.

  روش شناسی

   پژوهش از نوع کاربردی و با روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی از دیدگاه خبرگان و در بخش کمی از شاخص علم سنجی اف دبلیوسی آی استفاده شده است. در پژوهش حاضر دو جامعه مشارکت داشته اند؛ گروه اول خبرگان (12 نفر)، و گروه دوم نویسندگان برتر (87 نفر) بر اساس شاخص اف دبلیوسی آی. برای گردآوری داده ها از سیاهه واری، پرسشنامه، و پایگاه سای ول استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون های ناپامتریک فریدمن و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   یافته های این پژوهش نشان دادند میان رتبه های به دست آمده در هر دو رویکرد کمی و کیفی تفاوتی وجود ندارد و نویسندگان برتر بر اساس شاخص اف دبلیوسی آی، مولفه های مدنظر خبرگان حوزه بهره وری علمی برای برتری را دارا هستند.

  نتیجه گیری

   نتایج این بررسی نشان دادند که مهم ترین مولفه های اثرگذار بر بهره وری علمی نویسندگان از دیدگاه خبرگان مولفه های محیطی و سازمانی هستند (زمان اختصاص داده شده به پژوهش؛ جایگاه علمی سازمان وابسته، و شهرت نویسنده در سطح ملی و بین المللی)، درحالی که در جامعه نویسندگان برتر بر اساس شاخص اف دبلیوسی آی مولفه های علم سنجی (تعداد مقالات، اهداف سازمان، استنادات و اعتبار مجله مورد بررسی) نسبت به سایر مولفه ها بالاترین میانگین و رتبه ها را داشته اند. باوجوداین میان رتبه های به دست آمده برای هر دو رویکرد تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

  کلیدواژگان: نویسندگان برتر، بهره وری علمی، شاخص اف دبلیوسی آی، ایران
 • علیرضا فلاح زاده، سعیده ابراهیمی*، قاسم سلیمی صفحات 99-126
  هدف

  هدف اصلی از انجام این پژوهش، سنجش همبستگی بین رتبه بندی بر مبنای سنجه های جایگزین نرمال شده و شاخص های استنادی و مقایسه بین رشته ای در سطح مجلات علمی بوده است.

  روش شناسی

  این پژوهش با رویکردی کمی، از روش ها و تکنیک های علم سنجی مثل تحلیل داده های وبی، تحلیل استنادات و تحلیل شاخص های مبتنی بر این داده ها استفاده نموده است.

  یافته ها

  در رتبه بندی مجلات در اغلب رشته ها شاخص نرمال شده جایگزین "مشاهده در سطح مجله" (ان.جی.آ.ام) رابطه معنی داری با شاخص های استنادی (ضریب تاثیر، اس.جی.آر و اسنیپ) نداشت؛ اما شاخص های نرمال شده جایگزین "خوانندگی در سطح مجله" (ان.جی.آر.ام) و "استناد مبتنی بر وب در سطح مجله" (ان.جی.سی.ام) رابطه مثبت، متوسط و معنی داری با شاخص های استنادی داشتند. همچنین در رتبه بندی مجلات بر مبنای شاخص های جایگزین (مشاهده، خوانندگی و استناد وبی در سطح مجله) بین رشته ها تفاوت معنی داری وجود دارد؛ اما در رتبه بندی مجلات بر مبنای شاخص های نرمال شده جایگزین (مشاهده، خوانندگی و استناد وبی نرمال شده در سطح مجله) بین رشته ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

   با پذیرش این مسیله که شاخص های متنوع استنادی و جایگزین، معیار سنجش جنبه هایی متفاوت از کیفیت مجلات علمی هستند؛ دلیل این روابط مثبت و نسبتا قوی، کیفیت ثابت یک مجله علمی است. اگر شاخص های استنادی به عنوان شاخص معیار در نظر گرفته شود،  این گونه به نظر می رسد که شاخص های جایگزین مورد مطالعه به جز شاخص های "مشاهده در سطح مجله" و "مشاهده نرمال شده در سطح مجله" را می توان به عنوان مکمل و یا جایگزین شاخص های استنادی در رتبه بندی مجلات علمی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: سنجه های جایگزین، رتبه بندی، مجلات علمی، نرمال سازی، پایگاه JCR، شاخص های استنادی، بین رشته ای، پلوم آنالیتیکس
 • فرشته سوری، یعقوب نوروزی*، علی اکبر فامیل روحانی، عاطفه زارعی صفحات 127-148
  هدف

  از این پژوهش، تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع هنر و معماری در پایگاه وب آوساینس است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی است، که به مطالعه عملکرد کمی حوزه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آو ساینس، از ابتدا تا 2018 میلادی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی (253 رکورد) دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب آو ساینس است.

  یافته ها

   نشان دادند اولین رکورد علمی نمایه شده دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب آوساینس مربوط به سال 2008 و بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2016 با 176 رکورد اطلاعاتی بوده است. در بین پژوهشگران هومن ثبوتی با تولید 5 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. بیشترین همکاری علمی دانشگاه آزاد اسلامی با پژوهشگران کشورهای استرالیا و مالزی است که 5 رکورد اطلاعاتی با هر کدام از این کشورها تولید کرده اند. نشریه " TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN "ART AND COMMUNICATION" هم به عنوان منبع هسته هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب آوساینس است. همچنین یافته ها نشان دادند 7 خوشه موضوعی با 42 توصیفگر مشترک یکسان از تولیدات هنر و معماری به دست آمد و مشخص گردید که موضوعات «معماری و شهرسازی»، زمینه اصلی موضوعات هستند و «هنر» هیچ جایگاهی نداشته است.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش بیانگر وضعیت نامطلوب تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه هنر و معماری از لحاظ کمی و کیفی است و تاکنون نقش بسیار کم رنگی در شناساندن هنر ایرانی و معماری اسلامی در سطح جهانی داشته است، طوری که فقط 0.35درصد از مشارکت تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به حوزه هنر و معماری برمی گردد.

  کلیدواژگان: علم سنجی، تولیدات علمی، خوشه بندی موضوعی، پایگاه وب آوساینس، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • علی قربی، سپیده فهیمی فر* صفحات 149-172
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازمان ها و کشورهای دارای بیشترین تعداد آثار سلب اعتبار شده، تعیین روند صعودی یا نزولی این تولیدات و مقایسه آن با ایران و سایر کشور های تولید کننده این آثار انجام شده است. همچنین الگوی همکاری میان سازمان ها و کشورهایی بررسی شد که به واسطه آن بیشترین آثار سلب اعتبار شده منتشر شده اند.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش و هدف توصیفی، از نظر به کارگیری نتایج پژوهش کاربردی، از نظر فرایند اجرای پژوهش و تجزیه تحلیل داده ها کمی بوده و با استفاده از روش تحلیل کتاب سنجی و با رویکرد علم سنجی و فنون مصورسازی، برای ترسیم همکاری های علمی انجام شده است. به علاوه، به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل، هیست سایت، وی ا اس ویوور و نودایکس ال استفاده شد.

  یافته ها

   میزان تولید آثار سلب اعتبار شده در سال های اخیر از روند رو به رشدی برخوردار بوده است و کشور ایران با توجه به تعداد تولیدات علمی سلب اعتبار شده (رتبه هفتم جهان) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. به علاوه، برخی سازمان ها نظیر دانشگاه آزاد اسلامی از نظر انتشار این نوع آثار در رتبه های اول قرار دارند. با وجود اینکه دانشگاه هاروارد به لحاظ تعداد کل مقالات و نیز تعداد کل مقالات سلب اعتبار شده در رتبه دوم قرار دارد اما با توجه به نسبت مجموع مقالات سلب اعتبار شده به کل مقالات در میان برترین سازمان ها در رتبه 8ام و در میان سازمان های دارای بیشترین تعداد مقالات سلب اعتبار شده در رتبه 10ام قرار دارد.

  نتیجه گیری

   به منظور سنجش و مقایسه سازمان ها تنها محاسبه تعداد مقالات و تعداد تولیدات علمی به عنوان یک شاخص با اهمیت محسوب نمی شود، بلکه محاسبه و مقایسه نسبت مقالات و آثار سلب اعتبار شده نیز می تواند جایگاه آنها را نسبت به یکدیگر تغییر دهد. با توجه به وضعیت تا حدی نامطلوب ایران به لحاظ تعداد آثار سلب اعتبار شده، پیشنهاد می شود پژوهشگران با مصداق های سلب اعتبار آثار پژوهشی آشنا شده و واحدهای مسیول نظیر معاونت پژوهشی سازمان ها، جریمه هایی را برای سلب اعتبار آثار معیوب و بی کیفیت مدنظر قرار دهند، این اقدامات پیشگیرانه می توانند به منظور کاهش سلب اعتبار مقالات و تولید چنین آثار بی کیفیتی موثر باشند.

  کلیدواژگان: آثار سلب اعتبار شده، وب آو ساینس، سرقت علمی، الگوهای همکاری علمی
 • علیرضا بهمن آبادی*، جواد بشیری صفحات 173-194
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی میزان استفاده از مجلات انگلیسی زبان کشاورزی ایران در سطح بین المللی است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل استنادی و کتابخانه ای بوده که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش 33 مجله انگلیسی زبان کشاورزی هستند که در ایران منتشر می شوند.

  یافته ها

  از میان 7476 مقاله منتشرشده توسط این مجلات، 4/33 درصد آنها دست کم یک استناد و درمجموع 9590 استناد دریافت کرده اند. حدود نیمی از مجلات استنادکننده به لحاظ کیفی در چارک های اول و دوم پایگاه سایماگو قرار می گیرند تعداد نویسندگان این مقالات 38322 نفر از 147 کشور بوده که تنها 26/29 درصد آنان ایرانی هستند. از سوی دیگر، 27498 نویسنده از 102 کشور در تدوین مقالات این مجلات نقش داشته اند که 8/73 درصد آنان ایرانی هستند. همچنین 616 نفر از 50 کشور مختلف به عنوان عضو هییت تحریریه 33 مجله مورد بررسی فعالیت می کنند که 64 درصد آنان ایرانی هستند.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهند میزان استنادآوری مجلات مورد بررسی در مقایسه با کشورهای منطقه ای از سطح مناسبی برخوردار است. مجلات استنادکننده از سطح کیفی قابل قبولی برخوردارند. مجلات مورد بررسی نزد نویسندگان بین المللی چندان شناخته شده نیست و اعضای هییت تحریریه آنها عمدتا ایرانی هستند.

  کلیدواژگان: مجلات علمی، مجلات کشاورزی، مجلات انگلیسی زبان، تحلیل استنادی، رویت پذیری
 • داریوش مطلبی*، نگین حاجی الهیار، نجلا حریری صفحات 195-212
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی تفاوت شاخص ضریب تاثیر (IF) در معرفی مجلات علمی برتر حوزه های علمی نسبت به شاخص های SJR، SNIP و IPP انجام شده است.

  روش شناسی

   پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع مطالعه علم سنجی- تطبیقی، با رویکرد تحلیلی است. جامعه این مقاله مجلات علمی برتری است که در چارک اول (Q1) گزارش استنادی نشریات قرار دارند که شامل 1093 عنوان در حوزه های پزشکی، مهندسی و علوم اجتماعی است. داده های مورد نیاز از طریق جستجوی برخط در گزارش استنادی نشریات، پایگاه استنادی اسکوپوس و سایمگو جمع آوری شده است. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف و برای پاسخ به سوالات از تحلیل عاملی اکتشافی مبتنی بر نرم افزار «اس پی اس اس، ویرایش 23» استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان دادند در حوزه های مهندسی و علوم اجتماعی، اختلاف میانگین دو شاخص IF و SJR معنی دار و در حوزه پزشکی اختلاف میانگین این دو شاخص معنی دار نبوده است. در هر سه حوزه اختلاف میانگین دو شاخص IF و SNIP معنی دار است. در حوزه های پزشکی و علوم اجتماعی، اختلاف میانگین دو شاخص IF و IPP معنی دار و در حوزه مهندسی معنی دار نبوده است. در حوزه علوم اجتماعی شاخص های SJR ،SNIP و IPP دارای هم بستگی بالا و شاخص IF با سایر شاخص ها هم بستگی بالایی ندارد. در حوزه مهندسی و علوم پزشکی شاخص های IF، SNIP و IPP دارای هم بستگی بالا و شاخص SJR با سایر شاخص ها هم بستگی بالایی ندارد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج، استفاده از شاخص های مختلف در موضوعات گوناگون، نتایج متفاوتی ارایه می دهد و انتخاب شاخص دقیق تر در هر حوزه، با توجه به میزان نزدیکی و اختلاف این تفاوت ها باید صورت گیرد. در حوزه علوم اجتماعی به ترتیب شاخص های SJR، SNIP و IPP و در حوزه مهندسی و علوم پزشکی به ترتیب شاخص های IF، SNIP و IPP به دلیل بیشترین شباهت در رتبه بندی مجلات این حوزه ها، شاخص های مناسب تری برای استناد و تصمیم گیری هستند. استفاده از شاخص IF در حوزه علوم اجتماعی و شاخص SJR در حوزه های مهندسی و علوم پزشکی به دلیل نبود هم بستگی با سایر شاخص ها چندان مناسب به نظر نمی رسد و به طور کلی به کارگیری دو شاخص IPP و SNIP در تمام حوزه های موضوعی، شاخص های بهتر و قابل اعتمادتری هستند.

  کلیدواژگان: رتبه بندی مجلات علمی، ضریب تاثیر، IF، SNIP، SJR، IPP، تحلیل استنادی، علم سنجی
 • المیرا جنوی*، شیما مرادی، مهدی پاکزاد صفحات 213-236
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران با تاکید بر شاخص های مطرح شده در نقشه جامع علمی کشور در بازه زمانی 5 ساله 1392 تا 1396 می باشد.

  روش شناسی

  روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد سیاست-پژوهی است که با استفاده از ابزارهای علم سنجی انجام شده است. داده های مربوط به شاخص های هشت گانه انتشارات علمی مندرج در نقشه جامع علمی کشور از پایگاه های اطلاعاتی مرتبط برای بازه 5 ساله استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   وضعیت ایران در شاخص های کمی مانند «تعداد مقالات در هر میلیون نفر از جمعیت»، «نسبت فارغ التحصیلان دانشگاهی و حوزوی به مقالات نمایه سازی شده در نمایه های بین المللی» و «نسبت مقالات نمایه سازی شده در سطح بین المللی به تعداد اعضای هییت علمی» روند صعودی قابل قبولی داشته و امکان تحقق این شاخص ها با توجه به کمیت مطلوبشان برای سال 1404 دور از انتظار نیست. در مورد شاخص های کیفی مانند «میزان استنادات در واحد انتشارات»، با وجود سیر صعودی در سالیان اخیر، مقدار به دست آمده با میزان هدف گذاری برای این شاخص در 1404 فاصله زیادی دارد.

  نتیجه گیری

   آیین نامه «نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور» که با هدف ارزیابی شاخص های نقشه جامع علمی کشور ارایه شده است، ابزار مناسبی برای سنجش شاخص های نقشه جامع علمی کشور نیست و نیاز به بازنگری در شاخص های نظام پایش احساس می شود

  کلیدواژگان: نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور، ارزیابی انتشارات علمی ایران، نقشه جامع علمی کشور، سیاست پژوهی، علم سنجی
 • فرزاد شاویسی*، مصطفی امینی صفحات 237-260
  هدف

  هدف این پژوهش، مطالعه و مقایسه گراف های (شبکه های) هم تالیفی پژوهشگران ایرانی در گرایش های اصلی ریاضیات با استفاده از داده های استخراج شده از وب آو ساینس و گوگل اسکالر و پارامترهای گرافی است.

  روش شناسی

  در این پژوهش کاربردی علم سنجی، گراف های هم تالیفی محققان ایرانی در 6 گرایش ریاضیات با استفاده از روش ها و نرم افزارهای ریاضی ترسیم شدند. پس از استخراج داده های مربوط به مستندات علمی-پژوهشی 276 نفر از پژوهشگران ایرانی در رشته ریاضی از پایگاه های علمی وب آو ساینس و گوگل اسکالر، گراف های مربوط به گرایش های تخصصی جداگانه رسم و با همدیگر مقایسه شدند. برخی پارامترهای گرافی مانند درجات ریوس، قطر، شعاع، عدد استقلال، اعداد رنگی راسی و یالی و عدد تطابقی برای تمامی گراف ها نیز محاسبه شدند. در پایان با استفاده از این پارامترهای گرافی، گراف های هم تالیفی مقایسه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان دادند که گرایش های تخصصی تحقیق در عملیات و گراف و ترکیبات با داشتن میانگین درجات به ترتیب 2.4 و 7.3 از همکاری پژوهشی بالاتری نسبت به سایر گرایش ها برخوردارند. بیشترین قطر گراف در بین گراف های هم تالیفی مورد مطالعه 8 بوده و مربوط به گرایش جبر جابجایی است. در گراف هم تالیفی گرایش های آنالیز عددی و نظریه گروه ها با داشتن شعاع 3 دارای کمترین شعاع هستند.

  نتیجه گیری

  در برخی شاخه های تخصصی حوزه ریاضیات که از نوع محض هستند، همکاری پژوهشی بین پژوهشگران ایرانی وجود دارد. لذا بهتر است پژوهشگران در این شاخه ها به کارهای گروهی تمایل بیشتری داشته باشند تا کارهای پژوهشی عمیق تری در مجلات معتبر بین المللی چاپ کنند. در این راستا باید بودجه ها و امتیازات خاصی برای تشویق پژوهشگران به انجام کارهای گروهی با کیفیت بالا در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: گراف (شبکه) هم تالیفی، درجه، عدد رنگی، عدد استقلال، تطابق
 • عاصفه عاصمی، اکرم صفری نژاد* صفحات 261-276
  هدف

  پژوهش با هدف تعیین وضعیت سبک های نقاشی بر اساس تحلیل بسامد استنادی آنها در نمایه استنادی هنر و علوم انسانی از پایگاه وب آو ساینس انجام شد.

  روش شناسی

  نوع پژوهش کاربردی و از روش تحلیل بسامد استنادی استفاده شد. جامعه اول شامل سبک های معروف نقاشی، نقاشان این سبک ها و جامعه دوم شامل مقالات منتشرشده در این زمینه بود. برای محدودکردن تحقیق نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شد و شامل سبک های نقاشی و نقاشان ذکرشده در دایره المعارف هنر و مقالات نمایه شده در نمایه استنادی هنر و علوم انسانی بود. ابزار جمع آوری داده چک لیست محقق ساخته و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اکسل انجام شد.

  یافته ها

   ده سبک نقاشی بیشترین استناد را به خود اختصاص داده اند و عبارت اند از: اپ آرت، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، ریالیسم، رنسانس، سوپرریالیسم (فتوریالیسم)، سورریالیسم، کوبیسم و هنر انتزاعی (آبستره). کشور فرانسه مبدا پیدایش بیشترین سبک و حضور نقاشان معروف بوده است. پابلو پیکاسو با 1348 مقاله و 240 استناد مقام اول نقاشان را دارد. دی جی استورک با 17 مقاله در رتبه نخست پرکارترین نویسنده و پراستنادترین نویسنده کارلس با 444 استناد در زمینه سبک های نقاشی است. دانشگاه واشنگتن با 4 مقاله و 395 استناد مقام اول را دارد. مجله بریتیش ژورنال سایکولوژی با دو مقاله و 388 استناد رتبه اول مجلات حوزه سبک های نقاشی را دارد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان دادند که در سال های اخیر غرب توجه ویژه ای به انتشار مقالات حوزه سبک های نقاشی به ویژه از دیدگاه روان شناسانه کرده است. این می تواند نشان دهنده جنبش علمی جدید در زمینه آثار نقاشی در زندگی امروزی باشد

  کلیدواژگان: تحلیل بسامد استنادی، شمارش استناد، سبک های نقاشی، نقاشان، نمایه استنادی هنر و علوم انسانی
 • سمیه جعفری*، راضیه فرشید، لیلا جباری صفحات 277-297
  هدف

  هدف پژوهش حاضر آشکارسازی موضوعات پژوهشی کووید 19 در پنج قاره بر اساس آثار نمایه شده در وب آو ساینس است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد علم سنجی و روش تحلیل محتوا و بهره مندی از فنون تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش، مطالعات کووید 19 در وب آو ساینس است. نرم افزارهای بیب اکسل و گفی جهت تحلیل داده ها و نرم افزار ووس ویویر جهت ترسیم ساختار فکری استفاده شده است.

  یافته ها

  کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، استرالیا و اقیانوسیه به ترتیب در 608، 391، 301، 66 و 43 اثر مشارکت داشته اند. پس از کلیدواژه کووید 19، کلیدواژه های سارس، مرس و خورشید کلیدواژه های مشترک در پنج قاره هستند. زوج های هم واژگانی کووید 19- سارس، کووید 19- مرس و کروناویروس - ووهان زوج های مشترک در پنج قاره هستند. در مطالعات آسیایی "ذات الریه، میدان الکتریکی و ذات الریه"، در مطالعات اروپایی "خورشید، اشعه ایکس و سارس"، در مطالعات کشورهای آمریکایی "مرس، کهکشان ها و بیماری جانورآورد"، در مطالعات آفریقایی "حفاظت رعد و برق، مرس و مرس" و در مطالعات اقیانوسیه "مرس، مدیریت خطر و مرس" به ترتیب دارای بیشترین مرکزیت های رتبه، نزدیکی و بینابینی هستند.

  نتیجه گیری

   پژوهشگران آسیایی بر مباحث اپیدمیولوژیک، پژوهشگران اروپایی بر مباحث بیولوژیکی و پژوهشگران آمریکایی بر مباحث اپیدمیولوژیک و ژنتیک متمرکز هستند

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید 19، علم سنجی، هم واژگانی، ساختار فکری دانش، تحلیل شبکه اجتماعی
|
 • Gholamreza Hasani, Mohsen Marasy *, Hamzehali Nourmohammadi Pages 1-20
  Purpose

  The scientific journal assessment worksheets are the most important tool for evaluating the quality of scientific papers. The purpose of this research is an objective and qualitative description of indices used in the worksheets for the evaluation of Art scientific research journals in Iran and to acknowledge their shortcomings in comparison with the norms of science from the Robert King Merton's and Mitroff’s Counter-Norms in Science perspective.

  Methodology

  The research approach in this study is QUN)qual), combining survey and content analysis. Statistical samples consisted of nine worksheets developed for the evaluation of specialized art journal articles with a scientific research rank. Moreover, 14 experts in the fields of Scientometrics and art were invited to provide feedback on the extent to which the evaluation criteria used in the evaluation worksheets are in conformity with Merton’s science norms. Data collection was done in two forms including library research, referring to scientific journals databases, and structured interviews. In order to uncover the existing status of the indicators from the researcher-made checklist, Excel software and a questionnaire were used as research instruments. The collected data were analyzed by descriptive statistics along with relevant tables and charts.

  Findings

  Findings of the research show that out of the total 53 existing indicators, the index of "using sufficient and new valid sources (internal and external)" had the highest frequency (77.78%). The findings also indicated that the other 26 indicators had the lowest frequency percentage (11.11%). Moreover, these indices are consistent with the six out of seven of Merton's science norms (less than 18%).

  Conclustion

  The obtained results revealed the unbalanced distribution of components and indicators of evaluation in these worksheets and their non-conformance to the norms of science, necessitating their revision. So as a result, the new worksheet contains 10 components and 44 indicators designed base on findings and views of experts.

  Keywords: Evaluation Worksheets, Art Scientific Journals, Merton's Science Norms, Mitroff’s Counter-Norms in Science
 • Zahra Batooli *, Maryam Nakhoda, Sepideh Fahimifar, Fatima Fahimnia Pages 21-40
  Purpose

  The purpose of this paper is to determine various aspects of the field of "Game in Libraries" using a knowledge map.

  Methodology

  This study is applied scientometrics research. The study population included 86 articles in the field of "Game in libraries and information literacy" that indexed in Scopus by the end of 2016. In this paper, we use Text mining analysis and social network analysis to draw a knowledge map of "Game in libraries". The overall structure of the network was investigated using metrics like density; metrics include degree centrality, betweenness centrality and eigenvector Centrality to visual representing of knowledge and determining the vacuum and density points of scientific trends of "Game in libraries". Excel and NodeXL software were utilized for data analysis.

  Findings

  The results showed that the most important subjects in the field of "Game in libraries" were Game-based learning, Game collection development, Game programs, Game design, Game analysis, Information literacy, Library instruction, search ethics, plagiarism, and gamification. Educational games, academic libraries and game-based learning keywords ranked as the highest size. Academic libraries, public libraries, students and library collections keywords were the most effective in the network.

  Conclustion

   Identifying different subjects of the field of game in libraries will be the most effective for the success of research projects in this field. Research such as the present study can provide a comprehensive view of long-term planning for the presentation of game programs in libraries and the use of games in library education and information literacy.

  Keywords: Game, Game-based learning, Information literacy, Libraries, Library instruction
 • Maryam Emami, Nosrat Riahinia *, Faramarz Soheili Pages 41-56
  Purpose

  The purpose of this research is to map the scientific structure of the subject areas of medical and laboratory equipment articles using the co-occurrence analysis.

  Methodology

  This research is a scientometrics study and has been done using co-occurrence analysis. The statistical population of the present study is all articles in the field of medical and laboratory equipment, which were indexed from 1984 to 2014 in the Web of Science. In this research, in order to draw a scientific map Ucinet software and its full complement Net Draw have been used and hierarchical clustering was performed with the SPSS software.

  Findings

  The results of the research showed in the frequency, the keyword "medical equipment" and in terms of the coincidence, two keywords "menstrual fluid- menstrual fluid" were the most frequent in the field of medical and laboratory equipment. The results of hierarchical clustering using the ward’s method led to the formation of four clusters in this area, which included the cluster of medical equipment, the cluster of therapeutic methods, the cluster of cardiovascular equipment and the cluster of diseases.

  Conclustion

   The results of the co-occurrence analysis showed that the cluster of "therapeutic methods" and the "cardiovascular equipment" cluster are considered to be mature and central clusters and play a central role in medical and laboratory equipment research. Therefore therapeutic methods and cardiovascular therapies are among the key issues emerging in medical and laboratory equipment research that can predict the path to future research. Also, the cluster of "medical equipment" and the cluster of "diseases" are both central and in terms of density compared to other clusters at a low level and have a marginal role and less attention has been paid to research on medical and laboratory equipment.

  Keywords: co-occurrence analysis, mapping the structure of science, cluster analysis, strategic graph, medical, laboratory equipment
 • Saeideh Rajabzadeh, Abdolreza Noroozi Chakoli *, Hamzehali Nourmohammadi Pages 57-76
  Purpose

  The purpose of this study was to identify and evaluate the research productivity of researchers, universities and institutes in the field of cognitive science in Iran. in accordance with the goals and nature of this subject, this is methodological applied research, and documentary and survey methods were used to perform it.

  Methodology

  The Statistical community of this research includes all researchers, universities and research institutes in the field of cognitive science in Iran that have published articles on the Web site from 1983 to 2017. The number of articles studied in this research is 1317, and they were done by 94 researchers. Furthermore, in order to determine the weight and importance of each of the indicators, we benefited from the opinions of 30 scientific research experts and subject specialists as a part of the research community through questionnaires. In relevance to the research questions, Web of Science, Google Scholar and questionnaires containing 10 questions for assessing the research productivity of researchers and universities in the field of cognitive science, were used as the data gathering tools, these tools were previously verified by faculty members and experts.  Due to a coefficient of 0.96 obtained by Cronbach's alpha, the questionnaire’s reliability was confirmed. Answering questions and testing the research hypothesis were done at two levels of descriptive and inferential statistics. At the level of descriptive statistics, frequency, average and standard deviation were used. At the level of inferential statistics, statistical tests of variance analysis, the minimum difference of significance and Friedman were used. Excel and SPSS software were used for this job.

  Findings

  According to the research findings, the ranking of research productivity of researchers, universities and institutes in the field of cognitive science in Iran is as follows: The University of Tabriz (with a weighted sum of 848.3) ranked first. The Univ Tehran Med Sci (with a weighted sum of 572.4) was ranked second. Amirkabir University (with a weight score of 519.9) took the third place.

  Conclustion

  The results show that the indexes of Q1, Q2 & H-Index of researchers in the field of cognitive science are of great importance.

  Keywords: Cognitive Science, Scientific Productivity, Scientometrics, Iran, Science production
 • Farideh Osareh, Faramarz Soheili, Maryam Keshvari * Pages 77-98
  Purpose

  The most important objective of the present study is the comparison of a quantitative approach (scientometrics index of FWCI) and a qualitative approach (experts’ perspectives) in the identification of the top authors.

  Methodology

  This is applied research and has been done by a combined method (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the experts' points of view and in the quantitative part, the scientific-efficacy evaluation index have been used. Two sample volumes were comprised of the present study participants; the first group included the experts (n=10) and the second group consisted of the premier writers (n=87) based on FWCI. Checklist, questionnaire and SciVal database were the resources utilized for data gathering. The data were analyzed based on the nonparametric Friedman test.

  Findings

  the results of the present study indicated that the most important indicators influencing the scientific productivity of the authors, as viewed by the experts, are environmental and organizational factors (the time devoted to the research; the scientific rank of the affiliated organization and the fame of the author in national and international levels) while scientometrics indicators (number of papers, organizational goals, substantiations and credibility of the surveyed journal) were found with the highest mean values and ranks based on FWCI in respect to the other indicators in the top author group. However, no significant difference was evidenced between the two approaches in terms of the obtained ranks.

  Conclustion

  the present study indicated that there is no significant difference between the qualitative and quantitative approaches in terms of the obtained ranks (even with the transposition of the indicators in these two approaches) and the top authors feature the indicators intended by the scientific productivity area’s experts for primacy based on FWCI.

  Keywords: Top authors, Scientific Productivity, FWCI, Iran
 • Alireza Fllahzadeh, Saeideh Ebrahimi *, Ghasem Salimi Pages 99-126
  Purpose

  The main objectives of the present study are to estimate the correlation between the ranking based on normalized altmetrics and citation indices, and to conduct interdisciplinary comparisons at the level of scientific journals.

  Methodology

  With a quantitative approach, this research has used scientific methods and techniques such as analysis of web data, citation analysis, and data-based analysis of indicators.

  Findings

  The findings indicated that NJAM normalized altmetrics did not have any significant relation with citation indices (i.e., IF, SJR and SNIP). However, NJRM and NJCM normalized altmetrics had a significant positive relationship with citation indices (i.e., IF, SJR, SNIP). In addition, there was a significant correlation between disciplines, in ranking journals based on altmetrics (i.e., JAM, JRM and JCM). However, there was no significant difference between disciplines, in ranking journals based on normalized altmetrics (i.e., NJAM, NJRM and NJCM).

  Conclustion

  If we accept that various citation indices and altmetrics measure aspects of the quality of scientific journals, the observed significant positive correlations can be explained by referring to the stable quality of journals. Therefore, we can conclude that all altmetrics, except for JAM and NJAM, can be used for ranking scientific journals

  Keywords: Altmetrics, Ranking, Scientific journals, Normalization, JCR Database, Citation Indices, Interdisciplinary
 • Fereshteh Sory, Yaghoub Norouzi *, Aliakbar Familrohani, Atefeh Zarei Pages 127-148
  Purpose

  The aim of the research is to analyze and illustrate the scientific products of IAU researchers in the subject of "Art and Architecture in WOS."

  Methodology

  This is applied research that is done with a scientometric approach. It has studied the quantitive performance of the field of art and architecture of the Islamic Azad University in WOS from the beginning to 2018.  The statistical population includes 253 recorded in the field of Art and Architecture in WOS.

  Findings

  Findings showed that the first scientific record indexed for the fields of Art and Architecture was related to 2008 and the highest scientific products were related to 2016. Framarz Malekian and Human Sabouti are placed in the first rank with 5 records. The most scientific collaboration of IAU has been with Australia and Malaysia. The "Turkish online Journal of Design Art and Communication" is recorded as the core resource of Art and Architecture of IAU in the WOS.

  Conclustion

  The results also showed that keyword "Architecture" repeated 13 times and is placed in the first rank then "Iran" is placed the next as another keyword that is repeated 11 times. Among the keywords – considering- conformity – key terms such as: "environmental studies" and "urban studies" conjugating 14 times ranked first, also keywords relating to scientific record of Islamic Azad university in the field of Art and architecture is classified in 7 different clusters.

  Keywords: Scientometrics, scientific products, Web of Science base, Art, Architecture, Islamic Azad university
 • Ali Ghorbi, Sepideh Fahimifar * Pages 149-172
  Purpose

  The purpose of this study was to identify organizations and countries with the highest number of retracted productions, as well as to determine the upward trend or downside of the production of this type of works globally and to compare these organizations in Iran and the world in terms of the number of retracted productions, as well as the pattern of collaboration among the organizations and countries that have been published with the most retracted articles, have been reviewed.

  Methodology

  This research was carried out with a scientometrics approach and data collection from the Web of Science database. Excel, Hist cite, Vos viewer, and NodexL software were used to analyze the data.

  Findings

  The results of this study showed that the amount of production of retracted products in recent years has been increasing and Iran has not good condition due to the number of scientific products discredited (7th rank of the world). Also, some organizations such as Islamic Azad University are ranked first in terms of this type of work. Although Harvard is ranked second in terms of the total number of articles and the total number of retracted articles, it is ranked 8th among the top organizations in terms of the proportion of total retracted articles to all papers and among organizations with the most significant number of retracted articles, it’s rank is 10th.

  Conclustion

   In order to measure and compare organizations, only the calculation of the number of articles and the number of scientific productions is not considered an important indicator, but the calculation and comparison of the ratio of papers and retracted papers can also change their position relative to each other. Considering the relatively unfavorable situation of Iran in terms of the number of retraction, it is recommended that researchers be familiarized with exemptions from the validity of research works and that the responsible units such as the research deputy of the organizations have penalties for eliminating the credit quality of defective and of poor quality so that the name of the country as the highest ranked country does not count as the number of denied credits.

  Keywords: Retracted paper, Web of Science, Plagiarism, Scientific collaboration patterns
 • Alireza Bahmanabadi *, Javad Bashiri Pages 173-194
  Purpose

  The purpose of this study was to evaluate the international visibility of Iranian agricultural journals published in English language in terms of their received citation.

  Methodology

  This research is applied one and has employed citation analysis method. The research has been also done with a descriptive-analytical approach. The research population consists of 33 English-language agricultural journals published in Iran.

  Findings

  By 2016, these journals have produced 7476 articles that 2496 (33.4%) of them have received at least one citation. Approximately half of the citing journals are qualitatively placed in the first and second quarters of the Scimago ranking. The number of authors citing to these journal is 38,322 from 147 countries of which 26.29% are Iranians. On the other hand, 27498 authors from 102 countries have contributed to the compilation of articles in these journals, of which 73.8% are Iranians. According to the findings, structure of editorial staff has no effect on citation rate of these journals.

  Conclustion

   The results of this study show that the citation rate of Iranian English language journals in the field of agriculture is comparable with the regional countries. Citing journals have an acceptable quality level, although a significant part of them are Iranian ones. These journals are not well known to international writers, and the editorial staff of the journals are predominantly Iranian, although this does not have much influence on the citation rate of these journals.

  Keywords: English-language Journals, citations, Agricultural journals, Scopus, Iran
 • Dariush Matlabi *, Negin Hajiallahyari, Nadjla . Hariri Pages 195-212
  Purpose

  The main purpose of this study is to determine the difference between the IF and the indicators of SJR, SNIP, and IPP in introducing scientific journals in scientific fields.

  Methodology

  This research is an applied research and in terms of implementation method, it is a scientometrics study (comparative type). The population is the top scientific journals, which are in the first quarter of the list of JCR magazines, and includes 1093 titles in medical, technical, engineering, and social science fields. The required data were collected through the online search at JCR, Scopus and SCImago. The statistical tests of Kolmogorov Smirnov were used for data normalization and exploratory factor analysis to test the hypotheses.

  Findings

  Findings showed that the mean difference between two indicators of "IF" and "SJR" was significant in the fields of engineering and social sciences, and the mean difference between these two indices was not significant in the field of medicine. In each of the three fields, the mean difference between the two "IF" and "SNIP" indicators is significant. In the medical and social sciences, the mean difference between the two "IF" and "IPP" indicators was significant and not significant in the field of engineering. In the social sciences, the indicators of the "SJR", "SNIP" and "IPP" are highly correlated and the "IF" has no high correlation with other indicators. In the field of engineering and medical sciences, the "IF", "SNIP" and "IPP" indicators are highly correlated and the "SJR" index has no high correlation with other indicators.

  Conclustion

  The result showed that the use of different indicators in different subjects has given different results, and a more accurate index should be selected in each field according to the degree of closeness and the difference between these differences. The indicators of SJR, SNIP, and IPP in the social sciences, and the indicators of IF, SNIP and IPP, respectively, in the field of engineering and medical sciences, are the most relevant indicators for citation and decision making, because of the most similarity in the ranking of journals in these fields. The use of the IF in the field of social sciences and the SJR in the fields of engineering and medical sciences due to lack of correlation with other indicators do not seem appropriate and in general, the use of the two indicators of IPP and SNIP in all thematic areas are better and more reliable indicators

  Keywords: Ranking scientific journals, IF, SNIP, SJR, IPP, Citation Analyzing, Scientometrics
 • Elmira . Janavi *, Shima Moradi, Mahdi Pakzad Pages 213-236
  Purpose

  This study aims to assess Iran’s scientific publications from 2013 to 2016 with an emphasis on National Master Plan for Science and Education.

  Methodology

  This is a descriptive-analytical study that has been conducted using scientometric methods. To achieve research objectives, data related to eight indicators of scientific publications insert in National Master Plan for Science and Education, extracted from related databases for five years.

  Findings

  The findings indicate that based on quantitative indices such as " Publications Per Population ", "the ratio of graduates to indexed articles in international databases" and "ratio of international indexed articles to the number of Faculty members", Iran has an acceptable ascending trend. However, with regard to qualitative indicators such as the "citation per paper”, in spite  of  the ascending trend in recent years, the value achieved is far away from the target level for this indicator.

  Conclustion

  System of Monitoring and Evaluation of Science, Technology and Innovation of Iran", intended to evaluate the indicators of National Master Plan for Science and Education by the Supreme Council of Science, Research and Technology, is not suitable and it is necessary to review and modify the indicators of the monitoring system

  Keywords: System of Monitoring, Assessment of Science, Technology, Innovation of Iran, Iran’s Scientific publication assessment, National Master Plan for Science, Education, Policy Research, Scientometrics
 • Farzad Shaveisi *, Mostafa Amini Pages 237-260
  Purpose

  The objective of this research is to study and compare the co-authorship graphs (networks) of Iranian researchers in the main fields of mathematics by using records, extracted from WOS and Google Scholar, and graph parameters.

  Methodology

  The co-authorship graphs (networks) of Iranian researchers in 6 specialty fields of mathematics have been drawn by mathematical methods and software. Overall this research, 276 Iranian researchers in mathematics were considered and the co-authorship graphs in all fields were drawn and compared. Some mathematical graph parameters such as degrees of vertices, diameter, radius, independence number, vertex and edge chromatic numbers, matching number, for all co-authorship graphs were calculated too.  Finally, we analyze and compare the co-authorship graphs by using these graph parameters.

  Findings

  The research findings showed that two specialty fields Operation Research and Graphs and Combinatorics with average degrees 4.20 and 3.70, respectively, have high research collaboration with respect to other fields. The greatest diameter in the co-authorship graph, which equals 8, belongs to Commutative Algebra and the co-authorship graphs of the specialty field Numerical Analysis and Group Theory have the same least value of radius 3.

  Conclustion

   In some specialty fields of mathematics, which are pure, there is not enough collaboration among Iranian researchers. So, it is better that these researchers try to have more collaboration to publish stronger and deeper research works in the international journals. For this aim, more budget allocations should be considered to accelerate researchers to do group works with high quality.

  Keywords: Co-authorship graph (network), Degree, Chromatic number, Independ-ence number, Matching
 • Asefeh Asemi, Akram Safari Nejad * Pages 261-276
  Purpose

  The study was conducted with the aim of citation frequency analysis of the different styles of painting in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI) in Web of Science (WoS).

  Methodology

  The research method was citation frequency analysis and the study population consisted of all the painting styles, painters, and all of the published papers in this field. The samples of research were chosen purposefully. Excel software is used to analyze the data.

  Findings

  Ten painting styles that had the most citation included: Op art, expressionism, impressionism, realism, renaissance, super realism (photo-realism), surrealism, cubism, abstract art (abstract) and miniature. The findings indicated that France was the origin of the most styles and the presence of famous painters. The largest number of articles in Web of Science have been allocated to Pablo Picasso, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Claude Monet and Wassily Kandinsky. Curless with 444 citations is the most cited author in this field.  Washington University with 4 articles and 395 citations has won first place among institutions and universities. The British Journal of Psychology with 2 articles and 388 citations has the first rank of journals in the field of painting styles.

  Conclustion

  It is concluded that special attention has been paid to the publication of articles in the field of painting styles in the West in recent years, especially from the psychological point of view. This can be a sign of a new scientific movement in the field of painting in modern life.

  Keywords: Citation frequency analysis, Citation Metrics, Painting Styles, Painters, A&HCI
 • Somayeh Jafari *, Razieyeh Farshid, Leila Jabbari Pages 277-297
  Purpose

  The aim of this study is to reveal the research topics of COVID 19 in five continents on the WOS studies.

  Methodology

  The present study is a descriptive study with a scientific approach and content analysis method and utilization of co-word analysis and social network analysis techniques. The research community is COVID 19 studies in the WOS. Bib Excel and Gephi software have been used to analyze data and VOS software to draw the intellectual structure.

  Findings

  Asian, European, American, African, Australian and Oceanic countries participated in 608, 391, 301, 66 and 43 studies. The SARS, MERS, and Sun keywords are the top keywords in the COVID 19 studies on five continents. COVID 19-SARS, COVID 19-MERS and COVID 19-Wuhan are common co-word pairs in studies in five continents. In Asian studies, "Pneumonia, Electric field, and Pneumonia", in European studies "Sun, X-rays, and SARS" and in American studies  "MERS, galaxies, and zoonosis" and in African studies "lightning protection, MERS and MERS" and in Ocean studies "MERS, risk management and MERS" have the highest degree, closeness, and betweenness centralities.

  Conclustion

  Asian researchers focus on epidemiological topics, European researchers focus on biological topics, and American researchers focus on epidemiological and genetic issues.

  Keywords: Coronavirus, Covid 19, Scientometrics, co-word, intellectual structure of knowledge, Social Network Analysis