فهرست مطالب

Schooling - Volume:2 Issue: 2, Spring 2020
 • Volume:2 Issue: 2, Spring 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین جناآبادی، پرویز رضا میرلطفی*، عباس سندگل صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  سلامت اجتماعی عبارت است از ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط وی با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی. در میان اقشارجامعه، توجه به وضعیت سلامت دانش آموزان هر جامعه بعنوان سرنوشت سازان فردای کشور بسیار حایز اهمیت است. همچنین یکی از عواملی که ممکن است با آن در ارتباط باشد، سرسختی روانشناختی است، پژوهش حاضر به اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی بر سرسختی روانشناختی و سلامت اجتماعی دانش آموزان است.

  مواد و روش

  پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی است. جامعه ی آماری کلیه دانش آموزان پسر ششم ابتدایی شهر زاهدان در سال تحصیلی 1395-1396 تشکیل می دادند. به منظور جمع آوری داده ها، نمونه ای شامل 30 نفر به روش نمونه گیری در تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سرسختی روانشناختی کیامریی و همکاران (1377) و پرسش نامه سلامت اجتماعی کییز (2004)، جهت تحلیل داده، از روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز از شاخص های آمار استنباطی آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس نشان دادکه آموزش خود دلگرم سازی بر افزایش میانگین گروه آزمایش در مولفه های سلامت اجتماعی (001/0≤p) و سرسختی روانشناختی،(005/0≤p) نسبت به گروه کنترل موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  تکنیک های خود دلگرم سازی رابه دانش آموزان می توان آموزش داد، این تکنیک ها می توانند در حفظ سلامت اجتماعی و سرسختی روانشناختی موثر باشند.

  کلیدواژگان: سرسختی روانشناختی، سلامت اجتماعی، خوددلگرم سازی
 • محمد صادقی، سکینه جعفری*، شیرکوه محمدی صفحات 9-22
  اهداف

  هدف این پژوهش ارایه الگوی مولفه های شایسته سالاری در تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان بود.

  روش پژوهش

   رویکرد پژوهش کیفی و روش پدیدارشناسی بود و تمامی متخصصان و صاحب نظران حوزه شایسته-سالاری در ایران به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری با 18 نفر از صاحب نظران و متخصصان مصاحبه بدون ساختار به عمل آمد. روش تحلیل موضوعی کیفی بود.

  یافته ها

   یافته-ها نشان داد، معلم شایسته دارای سه بعد اصلی شایستگی فردی، گروهی و سازمانی است. شایستگی فردی دارای دو کد اصلی، دانشی-تخصصی با 5 کد فرعی (خودکارآمدی، عمل فکورانه و ابتکار، سواد رسانه ای، مدیریت دانایی و به روز بودن) و ارزشی-معنوی با 3 کد فرعی (نمونه و الگو بودن، اخلاق حرفه ای و فرهنگ جهادی) می باشد. شایستگی گروهی نیز دارای دو کد اصلی، منشی-رفتاری با 4 کد فرعی (خودانگاشت گروهی، عامل تغییر بودن، نظم و آراستگی و خودساختگی و خودتربیتی) و کنشی-تعاملی با 3 کد فرعی (پاسخگویی، ارتباط دوسویه و سعه صدر) می باشد. برای شایستگی سازمانی نیز دو کد اصلی به دست آمد، مهارتی-حرفه ای با 4 کد فرعی (قانون شناسی و قانون مندی، عدالت آموزشی، زیبایی شناختی و ورزیدگی کاری) و رهبری-مدیریتی با 4 کد فرعی (نقش آفرینی، تفکر سیستمی، رهبری یادگیری و مشارکت جویی).

  کلیدواژگان: تربیت نیروی انسانی، دانشگاه فرهنگیان، شایسته سالاری
 • معصومه محترم *، الهام راضی صفحات 23-36

  هدف کلی از انجام این پژوهش واکاوی و اعتباریابی مولفه های تغییر در دانشگاه بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش در مرحله کیفی، مطالعه موردی کیفی بود که که پدیده مدنظر (تغییر) به صورت عمیق بر اساس مطالعه اسناد و منابع موجود به روش سندکاوی مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. به منظور تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون به کمک نرم افزار Nvivo استفاده شد. نتایج، بیانگر وجود پنج مضمون سازمان دهنده پیرامون تغییر در دانشگاه بود. در پایان شبکه مضامین بعدشناسی تغییر در دانشگاه ها طراحی و اعتباریابی آن از طریق تکنیک های اعتبارپذیری و اتکاپذیری با استفاده از همسوسازی داده ها انجام شد. در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران دانشگاه شیراز (138 نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان 103 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که از بین آنها 98 نفر به پرسشنامه ها پاسخ کامل دادند. ابزار پژوهش، مقیاس ارزیابی تغییر در دانشگاه ها بود که بر اساس شبکه مضامین بعدشناسی تغییر در دانشگاه ها در بخش کیفی تدوین و پس از محاسبه روایی و پایایی آن توزیع و گردآوری شد. یافته پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بعد غالب تغییر در دانشگاه نمونه پژوهش به ترتیب مربوط به بعد محیطی؛ بعد ساختاری؛ بعد منابع انسانی؛ بعد نمادین و بعد سیاسی بود و تفاوت معناداری بین میانگین ابعاد مذکور مشاهده شد.

  کلیدواژگان: بعدشناسی تغییر، تغییر، ارزیابی تغییر، دانشگاه
 • صدیقه فرخی آزادی، حسن عبدالله زاده* صفحات 37-44
  هدف

  هدف از اجرای پژوهش حاضر پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک شایستگی و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان بود.

  روش

  روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در نیمه اول سال 1397 تشکیل دادند. 200 دانش آموز با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانی زاده (1391)، پرسشنامه شایستگی ادراک شده (PCS) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) به عنوان ابزاراستفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام و نرم افزار SPSS 23 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از میان ابعاد تنظیم شناختی هیجان، نشخوار فکری، سرزنش دیگران، ارزیابی و پذیرش و همچنین ادراک شایستگی قابلیت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارند (001/0>p).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که اگر متخصصان بتوانند ادراک شایستگی و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را در افراد تقویت نمایند، سرزندگی تحصیلی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. نتایج این تحقیق برای پیش بینی سرزندگی تحصیلی در مدارس کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، ادراک شایستگی، تنظیم شناختی هیجان، دانش آموزان
 • زهره بخشی *، محمدرضا اسدی یونسی، احمد خامسان صفحات 45-54

  پژوهش‌های گذشته نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی بین عزت‌نفس و انگیزش تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی یک بسته‌ی ‌آموزشی برای تقویت عزت‌نفس با رویکرد شناختی‌- ‌رفتاری بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون، با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری دو ماهه بود. تعداد نمونه 30 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه که با روش نمونه‌گیری در‌دسترس و داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مداخله بسته‌ی آموزشی تقویت عزت‌‌نفس با رویکرد شناختی- رفتاری (لیم، سالسمن و ناتان، 2005) که در 9 جلسه‌ی 2 ساعتی، طی 5 هفته برای گروه آزمایش اجرا گردید. از پرسشنامه انگیزش‌تحصیلی هارتر برای سنجش انگیزش تحصیلی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس، نشان داد که عزت نفس گروه آزمایش بعد از اتمام مداخله به طور معناداری در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته و این افزایش تا حدود زیادی ماندگاری داشته است. این نتایج نشان می‌دهد چنانچه مهارت‌های آموزش داده شده در این بسته‌ به کودکان و نوجوانان توسط خانواده ها و مدارس آموزش داده شود باعث تقویت عزت نفس و افزایش انگیزش تحصیلی خواهد شد.

  کلیدواژگان: عزت نفس، انگیزش تحصیلی، رویکرد شناختی-رفتاری
 • محمدحسین سالاری فر *، محبوبه ملکانه، میترا راستگومقدم صفحات 55-67
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش باورها و حالت فراشناختی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان بود.

  روش

  روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه و یک مرحله پیگیری است. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دوره کارشناسی (2202 نفر) دانشگاه بیرجند بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به دارابودن معیارهای معدل 15 و پایین‌تر، عدم ابتلا به بیماری‌های روان‌شناختی، عدم مصرف داروهای ضد افسردگی و اضطراب و در صورت تمایل به همکاری، 32 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند و براساس معیارهای پژوهش در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای مداخله از بسته آموزش فراشناخت سالاری‌فر (1391) به مدت 9 جلسه 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای یک جلسه و برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند (1992) استفاده‌شد. به منظور کنترل اثر پیش‌آزمون، داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد مداخله آموزشی، انگیزش تحصیلی درونی (7٫94F=، 01/0>P) و بیرونی (6٫72F=، 01/0>P) را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد و این تاثیر در مرحله پیگیری ماندگار بود ولی بر بی‌انگیزگی تحصیلی دانشجویان تاثیر معناداری ندارد.

  نتیجه‌گیری

  این بسته آموزشی این قابلیت را دارد که فراشناخت-های کارآمد را افزایش و فراشناخت‌های ناکارآمد را کاهش دهد. بنابراین می‌توان از این بسته برای افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، باورهای فراشناختی، حالت فراشناختی، دانش آموزان
|
 • Hossein Jenaabadi, Parvizreza Mirlotfi *, Abbas Sanadgol Pages 1-8
  Objectives

  Social health refers to an individual’s assessment and recognition of his/her performance in the community and the quality of his/her relationships with close relatives, social groups, and other people. Among different strata of the society, paying attention to students’ social health, as people who have to build the future of the country, is of significant importance. Moreover, a factor which may be associated with social health is psychological hardiness. This study aimed to evaluate the effectiveness of self-encouragement training in psychological hardiness and social health among students.

  Method

  This quasi-experimental study followed by a two-group pretest-posttest design. The current study had a statistical population constituting of all male six-grade elementary school students in Zahedan in the academic year 2016-2017. To collect data, a corpus of 30 students was selected using a multistage random sampling method. Data collection tools applied to achieve the objectives of carrying out this study were Kiyameri et al. Psychological Hardiness Scale (1998) and Keyes and Shapiro Social Health Inventory (2004). Data were analyzed using both descriptive statistics, like calculating means and standard deviations, and inferential statistics, including a multivariate analysis of covariance.

  Results

  Results of the analysis of covariance indicated that self-encouragement training was effective in increasing mean scores of the experimental group on social health (P≤0.001) and psychological hardiness (P≤0.005) compared to the control group.

  Conclusions

  Self-encouragement techniques can be taught to students. These techniques are effective in maintaining their social health and psychological hardiness.

  Keywords: Psychological hardiness, Social Health, Self-Encouragement
 • Mohammad Sadeghi, Sakineh Jafari *, Shirkoh Mohammadi Pages 9-22
  Objectives

  This study aimed to provide a model of meritocracy components in human resources training at Farhangian University

  Methods

  The research approach was a qualitative one using the phenomenological Method All specialists and experts in the field of meritocracy in Iran were selected as the study population. Thus, we made an unstructured interview with 18 experts and specialists by employing the targeted snowball sampling approach and using the theoretical saturation criterion. The thematic analysis method was qualitative.

  Results

  Then, we can focus on training competent teachers at the micro-level strategies at Farhangian University. The results also revealed that a qualified and competent teacher has three main dimensions of the individual, group, and organizational competence. Individual competence has two main codes: Knowledge-specialized with 5 sub-codes (self-efficacy, thoughtful action and initiative, media literacy, knowledge management, and being up-to-dated) and value-spiritual with 3 sub-codes (being a role model, professional ethics, and Jihadi culture).Group competence also has two main codes: Characteristic-behavioral with 4 sub-codes (group self-assumption, being the cause of change, order and titivation, self-constructing, and self-discipline) and action-interaction with 3 sub-codes (accountability, mutual communication, and tolerance (open-mindedness). Two main codes were also obtained for organizational competence: skilled-professional with 4 sub-codes (law recognition and being lawful, educational justice, aesthetics, and work experience) and leadership-managerial with 4 sub-codes (role-playing, systemic thinking, learning leadership, and seeking participation).

  Conclusions

  The findings of this study can be used and helpful in the policy of selecting and training qualified and competent teachers at Farhangian University and programs to improve teachers' professional development. Keywords: Human resources training, Farhangian University, Meritocracy

  Keywords: Human resources training, Farhangian University, meritocracy
 • Masoumeh Mohtaram *, Elham Razi Pages 23-36

  The main aim of this study was to extract and validate the change components at Universities. The research method was sequential exploratory mixed methods design with tool making type. In the qualitative phase, qualitative case study was used and the targeted phenomenon (change) was deeply investigated based on studying the documents and resources by document mining method. Data gathering was done until the data was theoretically saturated. In order to evaluate the qualitative data, theme analysis as well as Nvivo software were used. The results revealed the existence of five organizing themes with regard to change at the university. Finally, the theme network of knowing change components at universities was designed and it was validated through reliability and credibility using the data triangulation. In the quantitative phase, the research method was descriptive -survey. The participants included all managers of Shiraz University (138 people). Using Morgan table, 103 were chosen by simple random sampling method, among whom 98 people completely answered the questionnaires. The research instrument included the change evaluation scale at universities which was designed based on the theme network of knowing the change components at universities in qualitative part and distributed and gathered after calculating its validity and reliability. The findings revealed that the dominant aspects of the change at the investigated university were environmental, structural, human resources, symbolic, and political, respectively and a significant difference was seen between the mean of the mentioned aspects.

  Keywords: knowing the change components, change, change evaluation, university
 • Sedigheh Farokhi Azadi, Hasan Abdollahzadeh * Pages 37-44
  Objective

  The aim of the present study was to predict academic Buoyancy of students based on perception of competence and cognitive regulation of emotion.

  Method

  The method of this study was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of second grade of high school students of Isfahan in their first educational semester in 2018. 200 students were selected using Morgan Table and multi-stage cluster sampling method. Chari and Dehghanizadeh questionnaire of academic Buoyancy (2012), Perceived Competency Questionnaire (PCS) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire of Garnefski et al. (2001) were used as instruments of the study. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression and the use of SPSS 23 software.

  Results

  The results of the study revealed that among the cognitive dimensions of emotion, rumination of thoughts, others blaming, evaluation and acceptance and also perception of competence are able to predict academic Buoyancy (p <0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that if specialists be able to boost perception of competence as well as positive cognitive emotion regulation strategies in individuals, academic Buoyancy will be increased in a significant manner. The results of this research might be useful for prediction of academic Buoyancy in schools.

  Keywords: Academic Buoyancy, Perception of Competence, Cognitive emotion regulation, Students
 • Zohreh Bakhshi*, MohamadReza Asadi Younesi, Ahmad Khamesan Pages 45-54

  Past research has shown the relationship between self-esteem and academic motivation. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of an educational package to strengthen self-esteem with a cognitive-behavioral approach to the academic motivation of female students. The research method is quasi-experimental with pretest-posttest, control group and follow-up. The sample consisted of 30 female secondary school students who were selected by voluntary and voluntary sampling method and randomly divided into two experimental and control groups. The intervention package of educational package reinforcing self-esteem with a cognitive-behavioral approach (Lim, Salsman and Nathan, 2005) was conducted in 9 sessions of 2 hours in 5 weeks for the experimental group. The Hartree Inventory Questionnaire was used to measure academic motivation. Analysis of data using the covariance analysis showed that the self-esteem of the experimental group after the intervention was significantly increased compared with the control group and this increase was largely maintained. These results suggest that self-esteem training can be used as a tool to increase academic motivation.

  Keywords: Self-esteem, educational motivation, cognitive-behavioral approach
 • Mohammad Hosien Salarifar, ءMahbobah Malekaneh*, Mitra Rastgoumoghadam Pages 55-67
  Aim

  The purpose of the present study was to analyze the effectiveness of beliefs and state metacognitive training on students' academic motivation.

  Methods

  The research method was the quasi-experimental accompanied with pretest-posttest design, control group and a follow-up. The statistical population included female students (2202 individuals) of University of Birjand. Through convenience sampling method and by considering criteria such as average of 15 or higher, lack of psychological disease, avoiding the use of antidepressant and anti-anxiety drugs and students’ willingness for participation, 32 students were selected as study sample and were assigned to experimental and control group based on the research criteria. Salarifar metacognition training package (2012) was applied for intervention method and Vallerand academic motivation scale (1992) was also applied for data collecting. To control pretest effect, data were analyzed utilizing multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Results

  The results showed that the intervention program has a significant effect on increasing intrinsic (p <0/01, F=7/94) and extrinsic (p <0/01, F=6/72) academic motivation and this improvement was maintained at follow up, however, it had no effects on academic amotivation.

  Conclusion

  This training package is capable of increasing effective metacognitive and decreasing ineffective ones. Therefore, it can be used for enhancing students’ academic motivation.

  Keywords: Academic motivation, Metacognitive beliefs, Metacognitive state, Students