فهرست مطالب

مطالعات رفتار مصرف کننده - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عابدین پویا، منصور ایراندوست*، هیرش سلطان پناه صفحات 1-21

  امروزه طبیعت گردی به عنوان یکی از گونه های منحصربه فرد و در حال رشد حوزه گردشگری، به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در این حوزه تبدیل شده که اگر به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، می تواند نقش مهمی را در توسعه پایدار محلی و کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایفا کند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی-تحلیلی بوده و داده های آن در یک نمونه ی 98 نفره از طبیعت گردها در چند سفر طبیعت گردی در استان کردستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی قابل دسترس انتخاب شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده، جمع آوری و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پایایی و روایی هریک از سازه های مدل بررسی شد و درنهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتریک فی و وی کرامر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعت گردی یعنی راهبردهای خدمات ادراک شده خلق تجربه، قیمت ادراک شده خدمات، تعامل ادراک شده افراد درگیر در ارایه خدمات، جذابیت های فیزیکی ادراک شده خدمات و فرآیندهای ادراک شده خدمات با وفاداری طبیعت گرد رابطه معنی داری دارد اما بین راهبرد ترفیع ادراک شده خدمات و وفاداری طبیعت گرد رابطه معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه، وفاداری، طبیعت گردی، استان کردستان
 • منیژه حقیقی نسب*، پری احدی، الهام حقدادی صفحات 22-46
  شبکه های اجتماعی، محصول تکامل تجارت الکترونیکی درمحیط وب2 است. با توجه به روند صعودی عضویت کاربران در این شبکه ها، تبلیغات در شبکه های اجتماعی به مهم ترین و اثرگذارترین فعالیت های بازاریابی تبدیل شده است. براین اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات درشبکه های اجتماعی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی است که عضو گروه های شرکت های خدماتی و تولیدی هستند که محصول یا خدمتی را در شبکه های اجتماعی تلگرام یا اینستاگرام ارایه می کنند. حجم نمونه نیز بر اساس نظر شوماخر و لوماکس (2004)، از یک نمونه 303 نفری از کاربران عضو گروه ها بدست آمده و از مدلسازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که پیوندهای اجتماعی با تاثیرپذیری، حمایت ازارتباطات و به رسمیت شناختن برای همکاری و مشارکت، عاملی موثر برای افزایش مشارکت مصرف کنندگان در گروه های آنلاین است کسب وکارها از طریق پیوندهای اجتماعی می توانند ادراک از مرتبط بودن و ادراک از ارزش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات را تحت تاثیر قرار دهند و در صورت ادراک مناسب مصرف کنندگان از تبلیغات پاسخ آنان به تبلیغات شبکه های اجتماعی با تاثیر مثبتی همراه است در نتیجه با احتمال بالایی تبلیغات در میان مصرف کنندگان بیشتری انتشار می یابد و به شهرت برندها کمک می کند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، پیوندهای اجتماعی، پاسخ به تبلیغات، ادراک از مرتبط بودن تبلیغات، ادراک از ارزش تبلیغات
 • شهلا سالونه، پرویز ساکتی*، کتایون پور مهدی صفحات 47-71

  بسیاری از کارآفرینان، سیاست گذاران و محققان ،رشد کسب و کار را به عنوان یک پیامد کلیدی از شرکت های جدید و جوان در نظر می گیرند. اما چرا بعضی از شرکت ها همچنان به ایجاد اشتغال و پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای مشکلات قدیمی ادامه می دهند.در حالیکه دیگر شرکت ها کوچک باقی می مانند.درک بهتر عوامل مهم بر رشد زنان کارآفرین، به آنها برای موفقیت در کسب و کار خود کمک خواهد کرد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد داده بنیاد برای شناسایی راهبردهای موثر بر رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان است. جامعه آماری شامل کارآفرینان زن در استان های گیلان،خراسان،مرکزی،کردستان و کرمان ، از 5 منطقه جغرافیایی (شمال،جنوب،شرق، غرب و مرکز)ایران در سال 1397 می باشد.نمونه آماری بصورت هدفمند شامل 15 نفر از زنان کارآفرین از 5 استان انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری در سه مرحله (باز،محوری و انتخابی) انجام شد .

  یافته ها

  نتایج این پژوهش شناسایی مجموعه ای از راهبردهای موثر بر رشد کسب و کار ها می باشد.که عبارتند از « راهبردهای بازاریابی (توسعه بازار،توسعه محصول،نفوذ در بازار،تمایز و تنوع گرایی) راهبرد شیوه های کسب و کار (مشتری مداری، آموزش ،استفاده از فناوری روز،شبکه سازی و چابکی) و راهبرد گرایش کارآفرینانه (گرایش نوآوی،ریسک پذیری و پیش فعالی) و در نهایت مدل مفهومی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کارآفرین زنان، کسب و کارهای کوچک و متوسط، استراتژی های رشد کسب و کارهای زنان
 • مژگان خدامرادپور، مهرداد محرم زاده، مظفر یکتایار* صفحات 72-88
  تحقیق حاضر باهدف شناسایی رابطه پیشران های کلیدی تجربه مشتری باارزش درک شده و وفاداری بازیکنان در باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی بازیکنان لیگ برتر فوتبال تشکیل با تعداد 328 نفر تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه گیری تمام شمار با افت کمتر از ده درصد به 298 نفر تقلیل یافت. در انجام تحقیق از سه پرسشنامه استفاده گردید. روایی هر سه پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 40 آزمودنی برای پرسشنامه تجربه مشتری سندرسون و لیان (2011) با پایایی 84/0، وفاداری ماهونی (2000) با پایایی 93/0 و ارزش درک شده ی اگرت و اولاگا (2002) با پایایی 88/0 بود. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد: پیشران های کلیدی تجربه ی باارزش درک شده و وفاداری رابطه دارد. تجربه مشتری دارای رابطه معنا داری با وفاداری و ارزش درک شده بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور بود. همچنین بیش ترین میزان رابطه در این تحقیق مربوط به دو متغیر وفاداری و ارزش درک شده بود. باشگاه ها نیاز دارند تا استراتژی های تجربه را بر اساس تنوع خدمات ایمن نمایند و خود را با آن تطبیق دهند و از این طریق برای بازیکنان ایجاد ارزش و وفاداری نمایند.
  کلیدواژگان: ارزش درک شده، پیشرانهای کلیدی تجربه مشتری، وفاداری
 • مختار رنجبر*، آرمان احمدی زاد صفحات 89-104

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد شعبات مرکزی بانک پاسارگاد شهر مشهد است. ابعاد ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری وفاداری به برند، آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت درک شده در نظر گرفته شد. روش پژوهش از بعد هدف کاربردی و از بعد روش، توصیفی پیمایشی است. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز روایی سازه همگرایی و افتراقی و برای پایایی از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 87/0 بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان بانک پاسارگاد شهر مشهد بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های گردآوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استباطی تحلیل شد. از مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل و بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش به مدیران بانک پاسارگاد کمک می کند تا از طریق ساز و کارهای موجود در ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد بانک تاثیرگذار باشند. نتایج نشان داد که ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد بانک پاسارگاد شهر مشهد تاثیر معناداری د ارد. همچنین ابعاد وفاداری به برند، آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت درک شده نیز بر عملکرد بانک پاسارگاد مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد که به بیشترین تاثیر مربوط به بعد کیفیت درک شده برند بوده و بعد از آن به ترتیب وفاداری به برند، تداعی برند و آگاهی از برند قرار دارند.

  کلیدواژگان: ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری، عملکرد، آگاهی از برند، کیفیت درک شده برند، بانک پاسارگاد مشهد
 • زانیار شیخه پور*، اصغر مشبکی، سید حمید خدادحسینی، فرشته منصوری موید صفحات 105-129

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی سرد غیرالکلی ایران می باشد. رویکرد پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. به این ترتیب در ابتدا بر اساس بررسی ادبیات تحقیق، مدل اولیه تحقیق طراحی گردید و در بخش دوم و کیفی، داده ها از طریق 16 مصاحبه نیمه باز ساختار یافته گردآوری شد و بر اساس تحلیل محتوی کمی مدلی طراحی گردید. روش نمونه گیری این بخش، نمونه گیری هدفمند بود که نمونه مورد بررسی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. با بازبینی مجدد ادبیات تحقیق و مطابقت آن با مدل بخش کیفی، مدل بخش کیفی طراحی گردید و در بخش سوم، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و روش توصیفی پیمایشی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری برای تبیین مدل تحقیق، به کار گرفته شد. نمونه آماری بخش کمی، 333 مصرف کننده نوشیدنی سرد غیرالکلی بود که به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ داده بودند. نتایج نشان داد هوشیاری مصرف کننده بر نگرش نسبت به محصولات داخلی، ارزیابی محصولات داخلی و ترجیح محصولات داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشت، همچنین تاثیر ارزیابی محصولات داخلی بر نگرش نسبت به محصولات داخلی مثبت و معنادار بود اما تاثیر نگرش نسبت به محصولات بر ترجیح محصولات داخلی معنادار نبود. همچنین وضعیت اقتصادی تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر ارزیابی محصولات داخلی و تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر ترجیح محصولات داخلی را به صورت منفی تعدیل می کند اما تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر نگرش نسبت به محصولات داخلی را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: تمایل، هوشیاری، صنعت نوشیدنی، ترجیح محصولات داخلی
 • رضا بیگ مرادی، علیرضا روستا*، اسفندیار دشمن زیاری صفحات 130-144
  در پژوهش حاضر به تبیین وفاداری مشتریان بر اساس شخصیت نام تجاری پرداخته شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی و تبیینی و از لحاظ شیوه انجام کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصان صنعت لوازم خانگی است که از بین آنها تعداد 16 نمونه به روش نمونه برداری گلوله برفی هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب گردید. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل محتوا مبتنی بر تیوری داده بنیاد استفاده شد. برای این منظور ابتدا رمزهای مناسب به بخش های مختلف داده ها اختصاص یافته و مفاهیم تعیین گردید. سرانجام، با رمزگذاری انتخابی، مقوله ها پالایش شده و ابعاد (چارچوب) اصلی تحقیق در قالب شرایط علی، طبقه محوری، بستر حاکم بر پدیده موردبررسی، شرایط مداخله گر، استراتژیها و پیامدها پدیدار شد. یافته های پژوهش نشان داد، وفاداری مشتریان به برند با 10 عامل و 29 مولفه که شامل عناصر آمیخته بازاریابی (4 مولفه)، نگرش مشتریان (2 مولفه)، مدیریت برند (2 مولفه)، ویژگی های کارکردی برند (2 مولفه)، تثبیت جایگاه برند (2 مولفه)، تصمیم به خرید (2 مولفه)، شخصیت برند (5 مولفه)، وفاداری به برند (2 مولفه)، عوامل محیطی (4 مولفه) و تجربه خرید (4 مولفه)، تببین می شود.
  کلیدواژگان: وفاداری مشتری، شخصیت برند، جایگاه برند، لوازم خانگی
 • سعید صادقی بروجردی*، حسین منصوری صفحات 145-159
  هدف این پژوهش ارایه مدل مفهومی شاخص های فروشندگان کالای ورزشی است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه فروش و فروشندگی در سطح شهر تهران تشکیل داده اند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. با توجه به اشباع نظری محقق در مصاحبه ها 11 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند. نتایج حاکی از استخراج 4 معیار (مشتری مداری، دانش اطلاعاتی، رفتار اخلاقی و ویژگی های شخصی) به همراه 11 زیرمعیار (اخلاق مداری، قابل اعتمادبودن، صادق بودن، مسئولیت پذیر، انتقادپذیر، توانایی پاسخ گویی، دانش محصول، دانش مشتری، هارمونی فروشنده با محصول، علاقه مند به فروش و ارتباطات) بود. یافته های این مقاله برای صنعت خرده فروشی ورزشی، برای تجدید استراتژی های فروش و بازاریابی آن ها مهم است به طورکلی می توان گفت فروشندگان نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری مشتریان دارند، اعتماد و صداقت فروشندگان سبب ایجاد حس وفاداری و قصد خرید دوباره مصرف کنندگان می شود هم چنین توانایی بالای فروشنده و ارتباطات بلند مدت با مشتری مزیت رقابتی برای فروشگاه و برند را به همراه می آورد.
  کلیدواژگان: محصولات ورزشی، فروشنده، مشتری مداری، رفتار اخلاقی
 • سید محسن موسوی، سید فتح الله امیری عقدایی* صفحات 160-182

  مفهوم «ارزش» در کسب و کار، محصول یا خدمت بالقوه ای است که یک کسب وکار وعده تحویل آن را به مشتری می دهد و بطور کلی دلیل انتخاب یک برند توسط مشتری و ترجیح آن نسبت به برند های رقیب می باشد. در سال های اخیر با افزایش حضور مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی در بستر اینترنت امکان دسترسی به داده های مربوط به علایق و ارزش های مورد انتظار مصرف کنندگان به وجود آمده است؛ هدف این پژوهش شناسایی مولفه های ارزش، جهت خلق و ارایه ارزش به مشتری، با استفاده از تجزیه و تحلیل نظرات و محتوای تولید شده توسط مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی است. بدین منظور تعداد 41904 نظر از مشتریان در رابطه با کالای «تلفن همراه» از سایت فروشگاه آنلاین دیجی کالا جمع آوری و با استفاده از روش های تحلیل کلان داده ها (عقیده کاوی و تخصیص پنهان دیریکله) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس یافته های پژوهش پنج دسته کلی ارزش شامل: 1. ارزش های کارکردی، 2. ارزش های اقتصادی، 3. ارزش های کیفی، 4. ارزش های احساسی و 5. ارزش های اجتماعی، به همراه سازه های مربوط به هر نوع از ارزش شناسایی گردید؛ نتایج نشان می دهد با استفاده از تحلیل کلان داده ها می توان با سرعت بیشتر و اتلاف کمتر منابع، تصویری شفاف تر از ارزش های مورد انتظار مشتری، به منظور ارایه محصولی متناسب با نیاز و خواسته های مصرف کننده بدست آورد.

  کلیدواژگان: خلق ارزش، کلان داده، ارزش ادراک شده، یادگیری ماشین، متن کاوی
 • اسفندیار محمدی*، محمدرضا رخیده، احمد خمش آیا، فریدون فدایی صفحات 183-201

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بخشش برند در مسیر تجاوز به برند بر رفتار مقابله ای است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهر بوشهر هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن توسط محقق بررسی و تایید شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار اسمارت پی ال3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، هرچه تجربه گذشته مشتریان از برند منفی تر باشد، احتمال بخشیدن برند کاهش می یابد؛ هرچه تصور (نسبت به برند) ناسازگارتر باشد احتمال بخشیدن آن تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ هرچه شرکت عملکرد اشتباه بیشتری داشته باشد، احتمال بخشیدن برند کاهش می یابد. همچنین بخشش بیشتر بر بروز تغییر برند تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر شکایت خصوصی تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر شکایت عمومی تاثیر کاهشی و معناداری دارد؛ بخشش بیشتر برند بر کاهش انتقام از برند تاثیر کاهشی و معناداری دارد و بخشش بیشتر برند بر احتمال خرید دوباره این برند، تاثیر افزایشی و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: بخشش در بازاریابی، بخشیدن برند، تجاوز به برند، رفتار مقابله ای
 • رضا جامعی*، نیلوفر محمدی کلاره صفحات 202-216

  ارزش نهایی فعالیت حسابرسی کمک به مشتریان خدمت برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد. کیفیت حسابرسی که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل متعددی است، بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش پژوهش، پیمایشی است. داده های موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. همچنین برای رسیدن به هدف پژوهش، 29 متغیر مربوط به کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات شناسایی و به 3 مولفه تقسیم شده است. آزمودنی های این پژوهش شامل مدیران اعتبارات مستقر در بانک های کشور است طبق روش نمونه گیری تعداد 123 نفر از مدیران اعتبارات بانک های کشور به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و با استفاده از روش تحلیل عاملی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش های اخلاقی بیشترین تاثیر و صلاحیت و شایستگی کمترین تاثیر را بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می گذارند

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، صلاحیت و شایستگی، ارزش های اخلاقی، تجربه حسابرس، مشتریان خدمات حسابرسی
 • حسینعلی بختیار نصرآبادی*، طهمورث حسنقلی پور یاسوری، سید ابوالقاسم میرا، ابوعلی ودادهیر صفحات 217-244
  درک رفتار خرید بیمه گذاران، نقشی مهمی در توسعه بیمه های زندگی ایفا می کند. بنابراین در تحقیق پیش رو، با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراوس ویرایش چهارم، در پی ارایه مدلی برای تبیین رفتار خرید بیمه های زندگی در ایران در زمینه ای ازشرایط کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی...، و شرایط خرد و فردی هستیم. به منظور دخیل کردن دیدگاه های متنوع، مشارکت کنندگان با استفاده از فرآیند نمونه گیری نظری از بین بیمه گذاران بالقوه و بالفعل، نمایندگان فروش، بازاریابان و کارشناسان بیمه های زندگی انتخاب گردیدند. مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها با 27 نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها در فرآیندی نظام مند از کد گذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی(در نرم افزار Maxqda 12) به توسعه مدل رفتار خرید بیمه های زندگی انجامید. در این مدل، ارتباطات و تعاملات به عنوان مقوله محوری، در بطن رفتار خرید بیمه های زندگی، اعم از شکل گیری اعتماد، نگرش، مقاصد رفتاری و اقدام، نقش بنیادینی ایفا می نماید، تا حدی که رفتار خرید بیمه های زندگی را فرآیندی ارتباط محور و مبتنی بر تعاملات چند سویه می داند.
  کلیدواژگان: بیمه های زندگی، رفتار خرید، ارتباطات و تعاملات، نظریه داده بنیاد
 • ابوالفضل پاکاری، حسین وظیفه دوست*، کریم حمدی، مریم خلیلی صفحات 245-276

  در هر جامعه محیطهای گوناگونی وجود دارند که رفتار مردم را شکل میدهند و در حقیقت تعیینکننده رفتارها و عملکردهای آنان میباشند. رفتارمصرفکننده تحت تاثیر محرک هایی نظیر محرک های ذهنی، محرک های اجتماعی و محرک های رفتاری قرار میگیرد.در این پژوهش تلاش شده با ارایه مدلی به اندازه گیری تاثیر محرک های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده مبادرت گردد.در ابتدا شاخص هایی برای اندازه گیری تاثیر محرک های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده با بهره گیری از روش تحقیق ترکیبی شناسایی شده اند.در ادامه با استفاده از روش دلفی به شناسایی ابعاد و مولفه های مربوطه پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از دو گروه بوده که گروه اول شامل نخبگان و اساتید دانشگاهی و گروه دوم جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان با تجربه خرید متعدد از هایپر مارکت های سطح شهر تهران بوده که تعداد 388 نفر با روش نمونه گیری تصادفی مورد تحلیل قرار گرفتند.روش تجریه و تحلیل داده ها در بخش کیفی دلفی می باشد. در بخش کمی پژوهش برای تست مدل طراحی شده پرسشنامه طراحی شده و داده های به دست آمده با استفاده از ابزار آماری اس پی اس اس جهت آماده سازی داده ها و همچنین از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بی تردید برای مصرف کنندگان نمونه مورد مطالعه، محرک های ذهنی، اجتماعی و رفتاری زمانی که بخواهند اقدام به خرید کنند از این اطلاعات استفاده خواهند کرد و این اطلاعات می تواند بر روی تصمیم گیری خرید آنها موثر باشد.

  کلیدواژگان: محرک های ذهنی، محرک های اجتماعی، محرک های رفتاری، تصمیم گیری خرید
 • حسین رحیمی کلور، زهرا کاظمی، الله یار بیگی فیروزی* صفحات 277-299
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر خصوصیات شخصیتی برند، تعامل مصرف کننده با برند و تعامل شبه اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده با نفش واسطه ای عشق برند است. جامعه ی آماری پژوهش عبارتند از افراد فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام که تا به حال قصد خرید از سایت دیجی کالا را داشته اند (خرید کرده اند یا نکرده اند) و اطلاعاتی در زمینه قصد خریدشان یا خریدشان را در این شبکه ی اجتماعی منتشر کرده اند. در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، حجم نمونه 348 نفر به دست آمد. به منظور اندازه گیری مولفه های خصوصیات شخصیتی برند، از پرسشنامه گراهمن و همکاران (2009) استفاده شد. عشق برند با استفاده از پرسشنامه لوریو و همکاران (2009)، تعامل مصرف کننده با برند با استفاده از پرسشنامه تسای و من (2013)، تعامل شبه اجتماعی با استفاده از پرسشنامه کیتزمن (2011) و ارزش ویژه برند، با استفاده از پرسشنامه ماچادو و همکاران (2019) مورد سنجش انجام گرفت. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی سازه، تشخیصی، واگرا و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با نرم افزار Smart PLSبررسی گردید. نتایج نشان داد که خصوصیات شخصیتی مردانه برند و خصوصیات شخصیتی زنانه برند بر ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده تاثیر مثبت دارند. عشق برند در ارتباط بین خصوصیات شخصیتی برند و ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از نقش واسطه ای برخوردار می باشد. همچنین تعامل مصرف-کننده با برند و تعامل شبه اجتماعی بر ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده تاثیر مثبت دارند.
  کلیدواژگان: خصوصیات شخصیتی برند، ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده، عشق برند، تعامل مصرف کننده با برند، تعامل شبه اجتماعی
 • بهنام شاهنگیان، محمدعلی عبدالوند*، هاشم نیکومرام، محسن خون سیاوش صفحات 300-322

  مالکیت بین کشوری که حاصل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و یا تفویض اختیار و مالکیت به شرکا محلی بوده، عامل مهمی در شکل دهی واکنش های هنجاری و احساسی در قبال محصولات خارجی است. همچنین ملی گرایی مصرف کننده و مقاومت ناشی از مسایل اقتصادی به عنوان عوامل کاهش دهنده تمایل به خرید محصولات خارجی مطرح هستند که مطالعات اندکی پیرامون روش های تعدیل پیامدهای آنها موجود است. در مطالعه حاضر اتخاذ شیوه ورود جایگزین صادرات که منجر به خلق نشانه های کشور خاستگاه ترکیبی میگردد، به عنوان روشی برای بهبود واکنش مصرف کنندگان ایرانی مطرح و برای اولین بار، نگرش و واکنش آنها در قبال محصولات با هویت ملی دوگانه (ایرانی-چینی) بررسی شد. به همین منظور تاثیر ملی گرایی و مقاومت مصرف کنندگان در قبال دو گروه از محصولات وارداتی و حاصل سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش معادلات ساختاری، داده های جمع آوری شده از نمونه ای از مصرف کنندگان شهر اصفهان تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد، اولا، ملی گرایی و مقاومت اقتصادی مصرف کنندگان ایرانی دو عامل در کاهش تمایل و ارزیابی کیفیت محصولات با هویت ملی کاملا چینی هستند دوما، ایجاد هویت ملی ترکیبی (ایران-چینی) از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی چون منجر به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی میشود، باعث بهبود تمایل به خرید و ارزیابی کیفیت نزد مصرف کنندگان ایرانی خواهد شد. در بخش آخر ضمن بررسی نتایج پیشنهاداتی برای شرکتهای فرامرزی که قصد ورود به بازار ایران را دارند و مدیران برندهای داخلی شد.

  کلیدواژگان: کشور خاستگاه تولید، شیوهای ورود به بازارهای خارجی، محصولات ترکیبی، ملی گرایی مصرف کننده، مقاومت اقتصادی مصرف کننده
|
 • Abedin Pouya, Mansour Irandoust *, Heresh Soltanpanah Pages 1-21

  Today, ecotourism, as one of the most unique and growing species of tourism, has become one of the most important economic sectors in this area, which if taken seriously, can play an important role in sustainable local development and earn money for many From developing countries. In this regard, the present study examines the impact of experience-based marketing strategies on the loyalty of ecotourists. This research is analytical-survey and its data is selected in a sample of 98 individuals of Ecotourists in several Ecotourism trips in Kurdistan Province using available sampling method. The required data were collected by distributed questionnaires, and in order to analyze the data, first, the reliability and validity of each of the model structures were examined. Finally, the hypotheses were analyzed using nonparametric test of phi and cramer v has taken. The results of the study showed that the Experience-based Marketing Strategics in ecotourism, namely, perceived service strategies for experience creativity, perceived price of services, perceived interactions of people involved in the provision of services, perceived physical attractiveness of services and perceived processes of service with loyalty of the ecotourist has a significant relationship. But there is not a meaningful relationship between the perceived service promotion Strategy and the ecotourist loyalty.

  Keywords: Experience-Based Marketing Strategics, Loyalty, Ecotourism, Kurdistan province
 • Manijeh Haghighinasab *, Pari Ahadi, Elham Haghdadi Pages 22-46
  Social networks are the product of the evolution of e-commerce in the Web 2 environment.Given the upward trend in subscribing to users in these networks, advertising on social networks has become the most important and effective marketing activity. Accordingly, the present study examines the effect of social links on consumer responses to advertisements in social networks. The present research is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive - survey. The statistical population of the study consisted of all individuals who are members of service and production companies that provide products or services on the social networking telegram or instagram. Sample size has been obtained from a sample of 303 members of group members based on Schumacher and Lumax's (2004) and structured equation modeling for data analysis. The results indicate that Social bonds with impact, Support for communication and Recognition for contribution and participation are an effective factor for increasing consumers participation in online groups Businesses through Social bonds can influence the Perceived Ad relevance and Perceived Ad values of the consumers towards advertising, and if the perception of the consumers is appropriate to their responses, they will have a positive impact on social networking ads. Consequently The high probability of advertising is spreading among consumers and helping to fame brand names
  Keywords: Social networks, Social bonds, Ad response, Perceived Ad relevance, Perceived Ad values
 • Shahla Salouneh, Parviz Saketi *, Katayun Purmahdi Pages 47-71

  Many entrepreneurs,policy makers and researchers consider business growth as a key outcome for new and young firms. Why do some companies continue creating jobs and finding innovative solutions for old problems .While other companies remain small . A better understanding of important factors of growth, helps Entrepreneur women and investors succeed in their business. Design/methodology/approach- This study is a qualitative study with a foundation data approach, to identify strategies that influence the growth of women's small and medium business market. The statistical population consisted of female entrepreneurs in The statistical population includes female entrepreneurs in Guilan, Khorasan, Markazi, Kurdistan and Kerman provinces from five geographical regions (north, south, east, west and center) of Iran .The statistical sample consisted of 15 female entrepreneurs from 5 provinces of Iran. Needed information of the study is gathered through a semi-structured interview with 15 entrepreneur women around five provinces of the country in various industries. Utilizing three coding stages ( open, axial and selective).Findings-The results of this study identify a set of strategies that are effective on business growth. These include marketing strategies (market development, product development, market penetration, differentiation, and diversification). The strategy of business practices( Customer orientation, training, use of modern technology, networking and agility) and entrepreneurial orientation strategy (innovation orientation, risk taking and pre-activation) and and eventually a conceptual model is presented.

  Keywords: Women's Entrepreneurship, Small, medium businesses, Women's Business Growth Strategies
 • Mozhgan Khodamoradpoor, Mehrdad Moharramzadeh, Mozafar Yektayar * Pages 72-88
  The purpose of this study was to identify the relationship between key customer experience with loyalty and perceived value of the players in the football clubs of the Premier League. The statistical population of this study included all the 328 players in the Premier League. The sample size was reduced to 298 players using the entire sampling method with a reduction of less than 10 percent. Three questionnaires were used to conduct the research. The validity of all the questionnaires was confirmed by a number of sports management experts and their reliability, in a pilot study with 40 subjects, was 0.84 for Sanderson & Lian Customer Satisfaction Questionnaire (2011), 0.93 for Mahoney Loyalty (2000) and 0.88 for the Perceived Value by Agrita and Olaga (2002). In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics, including the method of partial least squares, were used. Findings of the research showed that the key drivers of perceived value experience and loyalty are related. The customer experience had a significant relationship with the loyalty and perceived value of the players in the Iranian football Premier League. Also, the highest relationship in this study was related to two variables of loyalty and perceived value. Clubs need to secure the experience strategies based on the diversity of services, adapt to them, and create value and loyalty for the players in this way.
  Keywords: Key Drivers of customer Experience, Loyalty, perceived value
 • Mokhtar Ranjbar *, Arman Ahmadizad Pages 89-104

  The purpose of this study was to investigate the effect of brand value based on customer attitude on the performance of central branches of Pasargad bank in Mashhad. The dimensions of brand value were considered based on customer attitude to brand loyalty, brand awareness, brand association and perceived quality. The research method is the applied and survey method. Content validity as well as the convergent and differential convergence was used to assess the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was used for reliability measurement that was 0.87. The statistical population of the study consisted of Pasargad Bank customers in Mashhad. Using purposive cluster sampling, 384 people were selected as the statistical sample. The collected data were analyzed in two levels of descriptive and inferential statistics. Structural equation modeling was used to test the model and investigate the research hypotheses. The research results help Pasargad Bank executives influence the bank's performance through existing customer value-based branding mechanisms. The results showed that brand value based on customer attitude had a significant effect on the performance of Pasargad Bank in Mashhad. Also, dimensions of brand loyalty, brand awareness, brand association and perceived quality have a positive and significant impact on the performance of Pasargad Bank in Mashhad that Most influenced is related to the brand perceived quality dimension, followed by brand loyalty, brand association and brand awareness respectively.

  Keywords: Brand value based on customer attitude, Performance, brand awareness, Brand perceived quality, Pasargad bank in Mashhad
 • Zanyar Sheikhepoor *, Asghar Moshabaki, Seyyed Hamid Khodadad Hosseini, Fereshteh Mansouri Moayad Pages 105-129

  The purpose of this paper is to designation the model of consumer willingness to buy domestic product given the role of consumer consciousness in Iranian non-alcoholic cold beverage industry. The study is a mixed approach with practical goal. First, a literature review is undertaken and initial research model was obtained. Second, qualitative techniques are used to collect the primary data. This is undertaken with 16 interviews. The data from the qualitative research phase is analyzed through content analysis and the model derived from the qualitative phase is also designed. The final model is considered by matching the derived model from qualitative phase with the research literature. In quantitative section of the research, data were gathered through questionnaire and we used structural equations modeling for analyzing the model. 333 consumers of cold beverages in the Iranian market who were randomly selected responded to the study electronic questionnaire. The results showed that consumer consciousness had a positive and significant effect on attitude toward domestic products, evaluation of domestic products and preferences of domestic products, also, the effect of evaluation of domestic products on attitude toward domestic products was positive and significant, but the effect of attitude toward domestic products on domestic product preference was not significant. The economic situation also moderates the impact of consumer consciousness on the valuation of domestic products and the effect of consumer consciousness on domestic product preference but does not moderate the impact of consumer consciousness on attitudes toward domestic products.

  Keywords: willingness, consciousness, beverage, Domestic Products
 • Reza Beigmoradi, Alireza Rousta *, Esfandiar Doshmanziyari Pages 130-144
  In this study, customer loyalty is explained based on brand personality. The research method is applied in terms of approach, exploratory and explanatory, and qualitative. The statistical population of the study consisted of managers and professionals of the home appliance industry, among which 16 samples were selected by purposeful snowball sampling for semi-structured interview. In this study, to analyze the qualitative data obtained from the interview, the content analysis method based on grounded theory was used. For this purpose, appropriate passwords were assigned to different parts of the data and concepts were identified. Finally, with selective coding, the categories were refined and the main dimensions of the research emerged in the form of causal, axial, contextual, intervening, strategies, and consequences. Findings showed that customer loyalty to brand with 10 factors and 29 components including elements of marketing mix (4 components), customer attitude (2 components), brand management (2 components), brand functional characteristics (2 components), consolidation Brand status (2 components), purchase decision (2 components), brand personality (5 components), brand loyalty (2 components), environmental factors (4 components), and shopping experience (4 components) are explained.
  Keywords: Customer loyalty, brand personality, Brand status, Home appliances
 • Saeed Sadeghi Boroujerdi *, Hossein Mansouri Pages 145-159
  The purpose of this study is to present a conceptual model of sellers of sports goods. The present research method is qualitative with a thematic analysis approach. The statistical population of the study consists of experts in the field of sales and sales in Tehran. The sampling method was purposeful. According to theoretical saturation researcher interviewed 11 people participated in this study. The results indicate the extraction of 4 criteria (customer orientation, information knowledge, ethical behavior and personal characteristics) with 11 sub-criteria (Ethics-oriented, Trustworthiness, Honesty, Responsible, Open to criticism, Accountability, Knowledge about product, Knowledge about customer, Harmony between seller and product, Interested in sales and Communication). The findings of this article are important for the sports retail industry, for renewing their sales and marketing strategies. In general, it can be said that sellers have a very important role in retaining customers, sellers' trust and honesty can cause a sense of loyalty and the intention to buy consumers again. Also, the high ability of the seller and long-term communication with the customer brings a competitive advantage for the store and the brand.
  Keywords: Sports products, Seller Characteristic, customer orientation, Ethical behavior
 • Sayed Mohsen Mousavi, Seyed Fathollah Amiri Aghdaie * Pages 160-182

  The concept of “value” in a business is a potential product or service that a business promises to deliver to the customer and in general, it is the reason why a customer chooses a brand and prefers it over competing brands. In recent years, with the increasing presence of consumers in social networks, it has become possible to access data related to the interests and expected values of consumers. The purpose of this study is to identify the components of value, to create and provide value to the customer, by analyzing the opinions and user-generated content in social networks. For this purpose, 41904 costumers review relating cell phone from the Digikala online shopping site using machine learning algorithms and topic extraction by inductive approach is analyzed. According to this study, five main groups of values were detected: 1. Functional values, 2. Economic values, 3. Qualitative values, 4. Emotional values, 5. Social values. Also, the components related each group was identified. The results show that by using big data analytics, it is possible to obtain a clearer image than the expected values of the customer with less waste of resources and produce a commodity tailored to customer values.

  Keywords: Value Creation, Big Data, Customer Value, Machine learning, Text Mining
 • Esfandyar Mohammadi *, MohammadReza Rokhide, Ahmad Khamshaya, Freydon Fadaei Pages 183-201

  The purpose of the present research is to promote the brand on the path to brand transggression to coping behavior. The present research is applied in terms of purpose and is a descriptive-survey method for collecting data. The statistical population of the research is customers of household appliance stores in Bushehr city. With regard to the unlimited population, 384 individuals were selected as samples. Available sampling method was done in this research. The data gathering tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The PLS software has been used to analyze the data. The results show whatever the past experience (relative to the brand) is negative, it's forgiveness probability has a reduced and meaningful effect. Whatever imaginative (relative to the brand) is the more inconsistent, it's forgiveness probability has a reduced and meaningful effect. Whatever the brand has more wrongdoings, it's forgiveness probability has a reduced and meaningful effect. More forgiveness has a reduced and meaningful effect on brand change.More forgiveness has a reduced and meaningful effect on private complaints.More forgiveness has a reduced and meaningful effect on public complaints. More brand forgiveness has a reduced and meaningful effect on reducing brand revenge. More brand forgiveness has an increasing and significant effect on the probability of re-buying this brand.

  Keywords: Forgiveness in marketing, brand forgiveness, brand transgression, coping behavior
 • Reza Jamei *, Niloufar Mohammadi Kelareh Pages 202-216

  The ultimate value of an audit activity is to help consumers identify the quality of information received. The quality of audit that determines the performance of an audit is subject to a number of factors, Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the quality of auditing from the perspective of consumers of these services. This research is an applied research and a survey based on the research method. Also, to achieve the purpose of the study, 29 variables related to audit quality were identified from the perspective of consumers of these services and divided into 3 components. The subjects of this study included credit managers based in Iranian banks. Finally, 123 credit managers of banks in the country were selected. SPSS software was also used for data analysis using factor analysis of research hypotheses. The results show that ethical values have the most influence and competence and competence have the least impact on audit quality from the viewpoint of consumers of these services.

  Keywords: Audit Quality, Qualification, Ethical Values, Auditor Experience, Audit Customer Services
 • Hosseinali Bakhtiar Nasrabadi *, Tahmours Hasangholipour Yasouri, Sayyed Abolghasem Mira, Abouali Vedadhir Pages 217-244
  Understanding the behavior of life insurance policyholders is important in formulating effective marketing strategies and developing life insurance penetration rate. Therefore, this research employed a qualitative approach using the Corbin and Straus' grounded theory (4th Edition) to develop a model in which we explain buying behavior of life insurances in economic, social, cultural and micro or individual contexts in Iran. In order to bring in diverse perspectives in the research, the participants were selected among prospect and actual policyholders, sales representatives, marketers and life insurance experts using the theoretical sampling process. The semi-structured deep interviews were utilized with 27 samples to reach theoretical saturation. The analysis of data in a systematic process of open coding, axial coding and selective coding using the analyzing strategies of questioning, comparisons, and the memos, diagrams, and paradigm tools (Through Maxqda 12 software) concluded to the life insurance buying behavior model (LIBBM). In this model, communication and interactions as an axial category play a fundamental role in the life insurance buying behavior including trust-building, attitude formation, behavioral intentions and taking action, to the extent which considers the behavior as a communication-oriented process based on the multifaceted interactions.
  Keywords: life insurance, buying behavior, communications, interactions, Grounded Theory
 • Abolfazl Pakari, Hossein Vazifedoost *, Karim Hamdi, Maryam Khalili Pages 245-276

  Nowadays, having enough information and knowledge of consumer behavior is a reliable guide to marketing activities of business organizations. All marketing decisions and processes are based on the perception of consumer behavior and it is not possible to think of making key marketing decisions without understanding and considering consumer behavior. This study attempts to provide a model for measuring the impact of mental, social and behavioral stimulus on purchasing decisions. The study initiates with collecting information from scientific sources related to the field of research and dimensions and indicators for measuring the impact of mental, social and behavioral stimuli on consumer purchasing decisions have been identified. Subsequently, using Delphi method to identify the related dimensions and components according to marketing professionals and pundits and finally using these components as questionair.The statistical population of this study were exprienced consumers of hypermarkets in Tehran. Using the Cochran, Krjatsi and Morgan statistical formula, 388 people were analyzed by random sampling. Data analysis was performed in qualitative Delphi section. In the quantitative part of the research, SPSS statistical tools were used to prepare the data as well as structural equation techniques to measure the impact of variables. The results of this study indicate that when making purchases, mental, social and behavioral stimulus are effective on consumer purchasing decisions.

  Keywords: Mental Stimuli, Social Stimuli, Behavioral Stimuli, Buying Decisions
 • Hossein Rahimi Kellour, Zahra Kazemi, Allahyar Beigi Firoozi * Pages 277-299
  The purpose of this study is to investigate the effect of brand personality traits, consumer interaction with brand and quasi-social interaction on brand equity based on consumer and the mediating role of brand love. The statistical population of the study consists of individuals active on the social networking site Instagram who have had a purchase (whether or not they bought) from the DJ site, and information about their intention to buy or purchase on this network. Have released a social one. In this study, based on Cochran formula for unlimited society, the sample size was 348 people. Grahamman et al. (2009) questionnaire was used to measure the components of brand personality traits. Brand Love Using the Lorrio et al. (2009) Questionnaire, Consumer Interaction with the Brand Using the Tsai and Man Questionnaire (2013), Quasi-Social Interaction Using the Kitzman Questionnaire (2011), and Brand Equity, Using the Questionnaire Machado et al. (2019) measured. The validity of the questionnaires was assessed by construct validity, diagnostic, divergent and convergent and its reliability was assessed by Cronbach's alpha coefficient using Smart PLS software. The results showed that masculine brand personality and feminine brand personality traits had positive effect on consumer brand value. Brand love plays a mediating role in the relationship between brand personality and consumer value brand. Also, consumer-brand interaction and quasi-social interaction have a positive effect on consumer-brand value
  Keywords: Brand personality traits, Consumer-based brand equity, Brand love, Consumer-brand interaction, Quasi-social interaction
 • Behnam Shahangiyan, Mohamadali Abdolvand *, Hashem Nikomaram, Mohsen Khonsiavash Pages 300-322

  The purpose of this study is to explore whether Hybrid country-of-origin (COO) that is the result of joint ownership or Foreign Direct investing, decrease the negative effect of Iranian consumer ethnocentrism and economic animosity toward China. The Important concepts that influence on forming effective and normative reflect of consumers toward foreign products and little attention has been paid to investing ways to reduce the negative effect of them. The study was conducted with the SEM method on the data collected from a national sample of Isfahan consumers using a structured questionnaire. The findings suggest that 1-Ethnocentrism and Economic Animosity of Iranian consumers harm the quality evaluation and willingness to purchase of china products. 2- making a hybrid Coo by foreign direct investing improve attitude toward foreign products. The results of this study are of value for foreign firms that when developing marketing strategies for the Iranian market as well as the domestic brand when competitive or cooperation with the foreign company. This study adds to the existing body of knowledge on ethnocentrism and animosity in Iran market, and more specifically, about different of the consequence of these concept based on different COO-cues.

  Keywords: Country of origin, foreign market entring mode, hybrid product, consumer ethnocentrism, consumer animosity