فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدمحمدحسن علم الهدی* صفحات 1-10

  سلامت و ابعاد آن از جمله سلامت معنوی ، یکی از مباحث مهم و مورد توجه اندیشمندان شرق و غرب قرار گرفته است و در این موضوع مقالات و کتاب های فراوان به نگارش در آمده و همایش های متعدد برگزارشده است ، اما موضوع بسیار مهم این است که بدانیم معنویت را در کدام جهان بینی بررسی می کنیم و دیگر این که به موازات سلامت معنوی ، ابعاد بیماری معنوی نیز مورد توجه و تحلیل قرار گیرد . به نظر می رسد سلامت معنوی را باید با معیارهای جهان بینی الهی بررسی کنیم و در جهان بینی مادی ، با وجود احساس نیاز به آن ، نمی توان برداشت کاملی به دست داد و برای برخورداری از این مهم تنها به بیان واژه هایی بدون پشتوانه سفارش می کند .درحالی که فرهنگ قرآن واژه هایی مانند "ملکوت" ما را با دید معنوی به جهان و انسان آشنا می کند و پس از فرهنگ سازی و زمینه سازی معرفتی ، راه را برای "سلامت معنوی" فراهم می کند و آیات الهی علاوه برسلامت معنوی ،راه نجات از بیماری های معنوی را یادآور می گردد و این دو پایه مهم را نه تنها نسبت به فرد بلکه به جامعه نیز سرایت می دهد و علاوه براین ، سلامت و بیماری معنوی را به اعضای بدن سرایت می دهد . واژگان کلیدی : سلامت -بیماری - معنویت- ملکوت

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : سلامت، بیماری، معنویت، ملکوت
 • غلامرضا نورمحمدی*، عباس عمادی صفحات 11-22
  مقدمه و هدف
  کاربرد گسترده الکل و فراورده های الکلی سبب شده که به یکی از مسایل چالشی برای مردم و علوم پزشکی تبدیل گردد که نیازمند بررسی ماهیت فقهی الکل است. از نظر فقهی، هر چیز مسکر(مستی آور) نجس و حرام است. اما مساله مسکر بودن الکل (نجاست و حرمت الکل) در بین فقها مساله ای اختلافی است. هر چند بخشی از این اختلاف، ناشی از تفاوت در مبانی فقهی است و گریزناپذیر است؛ اما برخی دیگر، به دلیل شناخت ناکافی نسبت به ماهیت الکل می باشد. در این تحقیق تلاش شده ماهیت الکل از منظر موضوع شناسی فقهی تبیین شده و ارتباط آن با دو مفهوم «خمر» و «مسکر» مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده است و اطلاعات به دست آمده دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: الکل از موضوع ادله شرعی «خمر» و «مسکر» خارج می باشد و مصداق هیچ یک از مفاهیم شرعی «خمر» یا «مسکر» قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: ماهیت، الکل، فقه، خمر، مسکر
 • عیسی عیسی زاده*، نیکزاد عیسی زاده صفحات 23-34
  سلامت معنوی از برترین مراتب سلامت بشمار می آید زیرا به ابعاد متعالی وجود انسان مربوط می شود از مهم ترین شاخصه این بعد از سلامت، مصونیت قلب ازهرگونه آفات معنوی است که می تواند زمینه دستیابی به سعادت حقیقی و ابدی را برای بشر فراهم نماید. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا عوامل تهدید کننده سلامت قلب و پیامدهای آن با بررسی آیات و روایات با رویکرد توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گیرد،با تحلیل آیات و روایات مشخص گردید که عواملی همچون گناه، حق نا پذیری، دنیا طلبی، کفر، هواپرستی، بی تقوایی وافراط می تواند پیامد ناگواری همچون قساوت، تیرگی، مهروموم، انحراف، بیماری، پرده پوشی، فساد و مرگ قلب را به همراه داشته باشد و سلامتی معنوی انسان را به خطر بیندازد که یکی از راهکارهای حراست قلب از اینگونه آفتها تقویت ایمان و معنویت می باشد که با بررسی آموزه های دینی می توان عوامل مصونیت قلب از خطرات گناه را استخراج و مرد تحلیل قرار داد.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، قلب، قرآن، روایات
 • علی خادمی* صفحات 37-46
  سابقه و هدف

  فطرت در نگاه اسلام به انسان و نقشه ی انسان در قرآن حایز اهمیت فوق العاده ای می باشد و می تواند به عنوان یک عنصر مهم الهی انسان بر تمام جنبه های زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر داشته باشد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعیین نقش مولفه های فطرت در سلامت خانوادگی - اجتماعی- هیجانی دانشجویان بوده است.

  مواد و روش ها

  نمونه ای به تعداد 387 نفر از بین دانشجویان واحد ارومیه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. مقیاس فطرت نوری و خادمی و پرسشنامه سازگاری بل، برای سنجش متغیرها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهند که مولفه های خیر و فضیلت، عشق و پرستش، ابدیت خواهی و حقیقت جویی با هر 3 نوع سلامت دانشجویان رابطه معنادار و مستقیم دارند. همچنین، مولفه های فطرت بطور ترکیبی 3/9 درصد از تغییرات سلامت را پیش بینی می کند و به ترتیب مولفه های فطرت شامل: خیر و فضیلت، عشق و پرستش، ابدیت خواهی و حقیقت جویی بیشترین سهم معنادار را دارند.

  استنتاج

  با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت که مولفه های فطرت در سلامت دانشجویان تاثیرگذار است. لذا لازم است جهت افزایش سلامت خانوادگی - اجتماعی- هیجانی دانشجویان، ارتقا مولفه های فطرت دانشجویان با روش های مختلف از جمله آموزش، مدنظر باشد که می تواند به طور قابل توجهی سلامت دانشجویان را ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: فطرت، سلامت خانوادگی - اجتماعی- هیجانی، دانشجویان
 • محمدمهدی تقدیسی*، نفیسه نجفی صفحات 45-56
  مقدمه و هدف

  طب همواره از موضوعات مورد توجه همه جوامع بشری بوده، در تاریخ اسلام نیز موضوعات و مسایل طبی نیز مورد اقبال مسلمانان بوده، به طوریکه عده ای به نگارش و جمع آوری روایات طبی با روش های مختلف پرداختند. مطالعه حاضر با هدف تبیین فراوانی، سیرتطور و چگونگی نگارش کتب طبی منتسب به ایمه(ع)، علل و عوامل آن در طول تاریخ دوران های مختلف حدیثی انجام شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و تاریخی و گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای است. با مراجعه به کتب رجال و فهارس و نیز نرم افزارهای تراجم و رجال و سایتهای کتابخانه ملی و آیت الله مرعشی نجفی، کتب حاوی روایات طبی منتسب به ایمه(ع) در طول تاریخ جمع آوری شد و با اطلاعات بدست آمده، سیر تطور علل و چگونگی نگارش و انتساب کتب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  این پژوهش نشان می دهد، هر چه از عصر حضور ایمه(ع) دور می شویم نه تنها تک نگاره های حدیثی در موضوع طب و انتساب آن به ایمه(ع) رونق بیشتری پیدا کرده است؛ بلکه نگارندگان اینگونه کتب علاوه بر روایات به توضیحات روایات و مطالب پزشکی پیرامون آن پرداختند.

  نتیجه

  با تکیه بر مطالعات تاریخی و جریان شناسی روشن شد. نگارش کتب طبی منتسب به ایمه(ع) در طی دوران های حدیثی متفاوت بوده، به طوریکه در دوران متقدم اینگونه کتب توسط محدثین نگارش شده و نام کتاب ها انتسابی به ایمه(ع) نداشتند. در حالیکه با گذشت زمان عنوان کتاب ها به ایمه(ع) انتساب یافت و علاوه بر محدثین دیگران هم به نگارش در این زمینه پرداختند.

  کلیدواژگان: کتب طبی، سیر تاریخی، دوران های حدیثی، طب الائمه، طب روایی
 • لیلا یوسفی* صفحات 57-68
  مقدمه و هدف

  یکی از مشکلات امروزین بشر، بحران سلامت مردم است که اکثر کشورها با چالش جدی مواجه کرونا گرفتارند. این بحران ناشی از عدم احساس مسیولیت بعضی از انسانها در قبال همنوعان خود می باشد که باعث اپیدمی شده است. فقها برای تبیین مسیولیت انسانها برای حفظ سلامتی دیگران به قاعده اهم و مهم، استناد کرده و پیشگیری از هلاکت دیگران را برای بسیاری از امور ترجیح داده اند.

  مواد وروش ها

  روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به متون دینی و علمی انجام شده است و اطلاعات دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  دین اسلام، توجه خاصی به بهداشتی و سلامت دارد که با عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان می دارد. این پژوهش، مبانی قرآنی و حدیثی رعایت بهداشت و سلامتی انسان را بر اساس قاعده اهم و مهم تبیین کرده و روشن ساخته که در دین اسلام، منافع فردی و اجتماعی هر دو به رسمیت شناخته شده؛و ادله مصلحت اجتماعی اعم از آیات و روایات عمومیت داشته و رعایت مصلحت اجتماعی در تمام شیون زندگی از جمله مسایل بهداشت و سلامت را شامل می شوند.

  کلیدواژگان: قاعده اهم، سلامت، مسئولیت، مصالح عامه، تزاحم
 • فاطمه موحدی پارسا*، اکرم شاهد صفحات 69-76
  این پژوهش، با هدف بررسی نقش نماز در سلامت دختران دبیرستان، رابطه التزام عملی به نماز را با خویشتن داری جنسی دختران دبیرستانی شهر مشهد مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر مشهد در سال 1397بود که 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه خویشتن داری جنسی دختران، مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز استفاده شد. با استفاده از روش های آمار توصیفی - فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه -داده ها مشخص شد و در ادامه با استفاده از آمار استنباطی-تحلیل واریانس چند متغیری- داده ها تحلیل شد. نتایج بیانگر آن است که؛ بین نگرش مثبت و التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران رابطهمعنی داری وجود دارد، همچنین نگرش مثبت و التزام عملی به نماز در بین رشته ها و پایه های تحصیلی مختلف دارای تفاوت معنی داری است همچنین خویشتن داری جنسی نیز در بین رشته ها و پایه های تحصیلی مختلف دارای تفاوت معنی داری است. واژه های کلیدی: نماز؛ خویشتن داری جنسی؛ دانش آموزان، دختر
  کلیدواژگان: نماز، خویشتن داری جنسی، دانش آموزان، دختر
 • آمنه شاهنده* صفحات 77-86
  مقدمه و هدف

  اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب های موقعیتی است که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان دارد.از آنجا که مذهب می تواند نقشی تعدیل کننده در اثر گذاری بر موقعیت استرس آمیزو اضطراب داشته باشد ؛ این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان جهت گیری مذهبی با اضطراب امتحان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوی انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه، با رویکرد توصیفی همبستگی انجام گرفت. 733نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر خوی (190دختر و 187پسر) از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام و پرسشنامه ی اضطراب امتحان ساراسون بود.

  یافته ها

  یافته ها همبستگی منفی و معناداری میان اضطراب امتحان وجهت گیری مذهبی r=0/168) , (p ≤0/001 را نشان دادند. نتایج آزمون tنشان داد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر اضطراب امتحان بیشتری را تجربه می کنند (t=-2/170, p<0/031). میان بعد عقاید و مناسک(جهت گیری مذهبی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوی تفاوت معناداری وجود ندارد(t=0/234, p<0/524) ولیکن میان بعد اخلاق(جهت گیری مذهبی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور خوی تفاوت معناداری وجود دارد t=0/031, p<0/130)

  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، جهت گیری مذهبی، دانشجویان
|
 • Seyed Mohamad Hasan Alamolhoda * Pages 1-10

  Human health and spiritual illness according to the Quran Abstract: Health and its dimensions including spiritual health, is one of the important issues of interest to scholars of East and West and has been the subject of many articles and books written and numerous conferences held. But the important issue is that we know in which worldview we study spirituality and that as well as spiritual health, aspects of spiritual disease are noted and analyzed. It seems spiritual health should be studied in the divine worldveiw. And in the worldview of materialism, despite the need for it, it can’t be fully comprehended. They only offer some vocabulary with no strong meaning. While the Quran vocabulary like kingdom us with spiritual worldview and of lives and the culture of spiritual vision to man the way to spiritual health provides divine revelations addition to health spiritual salvation of the disease Key words: health - disease - Spirituality- Kingdom

  Keywords: health, disease, spirituality, Kingdom
 • Gholamreza Noormohammadi *, Abbas Emadi Pages 11-22
  Background and aim
  The numerous uses of "alcohol and alcoholic products" have caused it one of the issues facing people and medical sciences, which requires jurisprudential review. From the jurisprudential point of view, everything that is intoxicating is Najis and Haram. But the issue of iscar or lack of iscar of alcohol is a matter of dispute among Shi'a jurisprudents. Although some of this disagreement stems from the differences of jurisprudential principles and is inevitable, others are due to insufficient knowledge of the nature of alcohol. In this research, it has been attempted to explain the nature of alcohols from the jurisprudential theological point of view and its relation to the two jurisprudential titles of "Khamr" and "Mosker".
  Methods
  The method of study in this research is descriptive and analytical, which is done by referring to religious and scientific texts and the information obtained is categorized and analyzed.
  Findings
  alcohol is out of the question of religious evidence of Khamr and Mosker and they do not apply to any of the religious concepts of "khamr" or "Mosker".
  Keywords: nature, Alcohol, Figh, Khamr, Mosker
 • Nikzad Iesazadeh Pages 23-34
  Spiritual health is one of the highest levels of health because it relates to the transcendent dimensions of human existence. The most important feature of this dimension of health is the immunity of the heart from all spiritual pests that can provide the basis for true and eternal bliss. In the present study, it has been attempted to study the factors that threaten the health of the heart from the perspective of the Qur'an and Narrations. Research
  method
  In the present study, the pests and factors affecting the health of the heart and its consequences will be studied through a descriptive-analytic approach. Research
  findings
  From the perspective of the Qur'an and traditions, factors such as sin, wrongdoing, worldliness, infidelity, aviation, anarchy and excess can have adverse consequences such as atrocity, darkness, deprivation, deviance, illness, veil, corruption and death of the heart, and endanger human spiritual health
  Keywords: Health, Spiritual, human, quran, Narratives
 • Ali Khademi * Pages 37-46

  The nature has extraordinary importance in the eyes of of Islam to human and the plan of human in the Qur'an and can have effect as a important divine element in all aspects of his Worldly and otherworldly life. Therefore, the purpose of this study was to determine the role of Nature components in Family-Social-Emotional Health of Students.

  materials and methods

  For this purpose, a sample of 387 students was selected by cluster sampling from Urmia University students. Noori and Khademi nature scale and Bell adjustment questionnaire were used to measure variables. Data analysis was performed using descriptive statistics indices and Pearson correlation test and multiple regression analysis with SPSS software.

  Results

  The results show that the components of goodness and virtue, love and worship, eternity and truth-seeking have a significant and direct relationship with all three types of student health. Also, the components of nature predictively account for 9.3% of the variation in health. To examine the effect size of each of the components of nature, the results show that the components of nature, namely: good and virtue, love and worship, eternity and truth seeking, have the most significant role in predicting students' health.

  Conclusion

  According to the results of this study, it can be said that the components of nature are effective on students' health and these components can improve students' health. Therefore, it is necessary to enhance students' family-social-emotional health by Consider different methods, including education, which can significantly improve student compliance.

  Keywords: Nature Components, Family-Social-Emotional Health, students
 • Muhammadmahdi Taqdisi *, Nafiseh Najafi Pages 45-56
  Introduction and aim

  Medicine has always attracted a lot of attention in all societies and in Islamic history also medical issues were always welcomed in a way that many have spent time writing and collecting medical narrations. This study was performed with the aim of explaining the abundance, evolution process and how to write medical books attributed to the imams, its contributing factors and causes during history and different hadith periods. Analysis

  method

  This is a descriptive, analytical-historical study based on library data gathering method.The data was gathered by referring to source books, indexes and source and translation softwares and national library and Ayatollah Marashie Najafi's library's sites, books containing medical narrations attributed to Imams and information facilitates comprehension of evolution process of the mentioned reasons, writings and attributions.

  Findings

  This research illustrates as we move away from the era of Imams not only there seems to be a boost in single-unit medical narrations but also those who have endeavoured writing and gathering these narrations seem to include more explanations concerning the related medical topics.

  Conclusion

  Relying on historical studies it was clear that writing medical books attributed to Imams during different hadith periods has been different in the way that during early times these books were written by hadith narrators and those books'names were therefore not attributed to Imams whereas during history the same type of books were attributed to Imams and in addition to those mentioned some were also written by hadith narrators and even some other writers.

  Keywords: medical books, historical process, hadith eras, Imam's medicine, narrative medicine
 • Leyla Yousefi * Pages 57-68
  Introduction and Objective

  One of the problems facing humankind today is the health crisis of the people, where most countries are facing a serious challenge. This crisis is due to the lack of sense of responsibility of some people towards their peers, which has caused an epidemic. To explain the responsibility of human beings to maintain the health of others, jurists have cited the important and important rule, and have preferred the prevention of the destruction of others to many things.

  Materials and Methods

  The study method in this research is descriptive and analytical, which has been done by referring to religious and scientific texts, and the information has been categorized and analyzed.

  Findings

  The religion of Islam pays special attention to health and well-being, which is expressed as obligatory, forbidden, recommended or disliked. This study explains the Qur'anic and hadithic principles of human health in accordance with the most important and important rule and clarifies that in Islam, both individual and social interests are recognized; and the evidence of social expediency, including verses and general narrations Having and observing social interests in all walks of life, including health issues.

  Keywords: Ohm's rule, Health, responsibility, public interest, conflict
 • Fatemeh Movahedi Parsa *, Akrem Shahed Pages 69-76
  This research studies the relationship between practical commitment to prayer and sexual restraint in high school girls in Mashhad in 1397. The research method was descriptive-correlational and the statistical population was all female high school students in Mashhad, 300 of them were selected by cluster random sampling. In order to collect data, the girls' self-control questionnaire, the attitude scale and practical commitment to prayer were used. Descriptive statistics - frequency, mean, standard deviation, correlation coefficient, multiple regression-data were determined using descriptive statistics and then analyzed using inferential statistics, multivariate analysis of variance. The results showed that there is a relationship between positive attitude and practical commitment to prayer with girls' sexual self-esteem. Also, positive attitude and practical commitment to prayer between different disciplines and educational backgrounds have significant differences and sexual restraint also in the field Different educational backgrounds have a significant difference. Prayer; sexual restraint; student; girl
  Keywords: Prayer, sexual restraint, student, girl
 • Amene Shahande * Pages 77-86
  Introduction and goal

   Exam anxiety is one of the types of situational anxiety that is closely related to students' performance. Because religion can play a moderating role in influencing stressful and anxious situations. The aim of this study was to investigate the relationship between religious orientation and test anxiety in male and female students of Payame Noor Khoy University.

  Method

  This study was performed by descriptive correlation. 377 students of Payame Noor Khoy University (190 girls and 187 boys) were selected by random cluster sampling to participate in the study. Data collection tools were a questionnaire of religious orientation relying on Islam and a questionnaire of Sarason's test anxiety. Pearson correlation, t-test, and one-way analysis of variance were used to analyze the data.

  Findings

  The findings showed a significant negative correlation between test anxiety and religious orientation (r = 0.168, p ≤ 0.001). The results of t-test showed that female students experienced more test anxiety than male students (t = -2.170, p <0.031). There is no significant difference between the dimensions of religious beliefs and rituals (religious orientation) of male and female students of Payame Noor Khoy University (t = 0.234, p <0.524). However, there is a significant difference between the moral dimension (religious orientation) of male and female students of Payame Noor Khoy University (t = 0.031, p <0.1300)

  Conclusion

  Reliance on religion and religious practices by students can be effective in reducing test anxiety

  Keywords: Exam Anxiety, Religious Orientation, Students