فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت اجرایی - سال دوازدهم شماره 23 (بهار و تابستان 1399)
 • سال دوازدهم شماره 23 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا حسن پور، حسنعلی آقاجانی*، داود کیاکجوری، محمدجواد تقی پوریان گیلانی صفحات 13-40

  منابع انسانی در هر سازمانی بعنوان عامل تعیین کننده بهبود عملکرد آن سازمان می باشند بر همین اساس مطالعه نقش آنها  در سازمانهای شتابدهنده کسب وکارها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر مطالعه و استخراج عوامل فردی موثر بر عملکرد شتاب دهنده ها با روش مرور سیستماتیک (فرا ترکیب) می باشد. طبق این تکنیک، مرور دقیق و عمیقی از ادبیات تحقیق در مورد موضوع عوامل موثر بر عملکرد سازمانها و خاصه شتاب دهند ها شده و در نهایت یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط را با هم ادغام نموده است. یافته های تحقیق مبتنی بر 35 مقاله نهایی بررسی شده، منجر به استخراج 39 کد باز برای مجموع عوامل فردی و پنج کد محوری شامل ویژگیهای جمعیت شناختی، ویژگی های روانشناختی، توسعه شایستگی های شغلی، ابعاد شخصیتی و عوامل پویایی دهنده فردی شده است. در پایان پیشنهاد شده است که بمنظور بهبود عملکرد شتاب دهنده ها، لازم است تا به این متغیرهای اصلی و متغیرهای فرعی مرتبط با آنها توجه کاربردی شود.

  کلیدواژگان: مرور سیستماتیک، قابلیتهای فردی، عملکرد، شتاب دهنده ها
 • سید مهدی رضوی، موسی بزرگ اصل*، میثم امیری صفحات 41-65

  صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران طی سال های آتی با بحران های جدی ای مواجه می شوند. این بحران ها می توانند ناشی از پیرتر شدن جمعیت، تجمیع بدهی های دولت، پیشی گرفتن تعداد مستمری بگیران از تعداد شاغلین، عدم مدیریت سرمایه گذاری کارآمد و نبود سیاست های سرمایه گذاری صحیح باشند. یکی از راه حل های مواجهه با این بحران، تخصیص علمی و درست دارایی های صندوق های بازنشستگی است. با توجه به راهبردی بودن این تصمیمات، در این پژوهش از برنامه ریزی سناریو مبنا به منظور شناسایی سناریوهای محتمل آتی پیش روی صندوق های بازنشستگی استفاده گردید. به منظور شناسایی مهم ترین عدم قطعیت های موجود و همچنین شناسایی سناریوها از ترکیبی از روش های دلفی فازی، ماتریس ویلسون و تحلیل ریخت شناسانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهند که پنج سناریوی تورم نفتی، تورم ارزی، تورم غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی محتمل ترین سناریوهای پیش رو است و صندوق های بازنشستگی بایستی با توجه به ویژگی های هریک از سناریوها بهترین تخصیص دارایی را انجام دهند. این پژوهش مسیری جدید را به منظور برنامه ریزی راهبردی و تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی پیشنهاد نموده است که می تواند مورد استفاده سیاستمداران و تصمیم سازان این حوزه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، برنامه ریزی سناریو، ماتریس ویلسون، تحلیل ریخت شناسانه
 • نادر امانی، هوشنگ تقی زاده*، سلیمان ایران زاده صفحات 67-94
  امروزه ابزار‌های ناب برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرآیند حذف اتلاف‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. حذف اتلافات پایه‌ای برای دستیابی به پایداری اقتصادی، زیست ‌محیطی و اجتماعی تلقی می‌گردد. بر همین اساس، هدف این تحقیق تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تامین بر اساس ابزارهای تولید ناب می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق دو نوع پرسشنامه می باشد که به منظور ارزیابی مولفه‌های پایداری زنجیره تامین و ارزیابی ابزارهای تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان‌شرقی تدوین شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها، از روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل خوشه‌ای و تحلیل ممیزی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس تحلیل خوشه‌ای، شرکت‌ها را می‌توان در سه خوشه قرار داد که خوشه اول به دلیل امتیازات کم، به عنوان خوشه پایدار شناخته نمی‌شود.  نتایج تحلیل ممیزی نیز نشان دهنده تابع ممیزی بوده که سهم هر یک از ابزارهای ناب را در تفکیک بین خوشه‌های پایداری نشان می‌دهد و هم شرکت‌ها را در دو گروه پایداری کامل و پایدار ضعیف دسته بندی می‌کند. دقت این تابع 1/ 98 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل ممیزی، پایداری زنجیره تأمین، ابزارهای ناب، خوشه بندی، تحلیل عاملی
 • سپهر قاضی نوری*، زهرا محمدهاشمی، مهدی سجادی فر صفحات 95-124

  مشوق های مالی و مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و متداول سیاستی در ایجاد نوآوری در بنگاه های خصوصی در نظر گرفته می شوند. در اغلب کشورها برنامه مدونی برای ارزیابی اثربخشی این سیاست ها در سطح بنگاه وجود دارد و از طریق شاخص ها و روش های مختلف این ارزیابی ها صورت می گیرد. بر اساس قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها می توانند از معافیت مالیات بر فروش به مدت 15 سال و تسهیلات کم بهره برای توسعه فناوری و تجاری سازی بهره مند شوند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی این ابزارهای حمایتی، بر عملکرد بنگاه های کوچک دانش بنیان در دسته فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. اثر افزونگی ورودی و خروجی این حمایت ها از طریق بررسی تغییرات در نیروی انسانی تحقیق و توسعه، محصول جدید و فروش، قبل و بعد از دریافت ترکیب های مختلف از ابزارهای سیاستی در شرکت های دانش بنیان کوچک (کمتر از 50 نفر) تحلیل خواهد شد. در این پژوهش برای تحلیل اثرات مستقیم و متقابل میان ابزارهای سیاستی از روش کمی "طرح عاملی 22" استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار تسهیلات بر افزایش نیروی انسانی تحقیق و توسعه و وجود اثر متقابل میان تسهیلات و معافیت مالیاتی بر افزایش محصولات جدید است. بنابراین می توان نتیجه گرفت اگر چه شرکت های دانش بنیان از این مشوق ها در جهت افزایش نیروی انسانی تحقیق و توسعه و تولید محصول جدید بهره گرفته اند، اما در فروش این محصولات در بازار چندان موفق نبوده اند.

  کلیدواژگان: شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروی‌انسانی تحقیق و توسعه، فروش، محصول جدید، اثر افزونگی
 • ایوب محمدیان*، فاطمه میرباقری، علیرضا قربانی صفحات 125-148
  تاثیر روزافزون استراتژی‌های نوآورانه بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب‌وکارها سبب شده‌است کسب‌و‌کارها همواره درصدد به‌کارگیری فناوری‌های نوین دیجیتال جهت نوآوری درآمیخته بازاریابی باشند. ظهور فناوری اینترنت‌اشیا موجب نوآوری‌های گسترده‌ای در بازاریابی گردیده‌است و صاحب‌نظران بازاریابی معتقدند که اینترنت‌اشیا تا سال 2020 فعالیت‌های بازاریابی را به‌صورت انقلابی تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی توسعه و اشاعه کاربردهای اینترنت‌اشیا به‌شدت تحت تاثیر نیروهای بازار، محیط قانونی، فناوری و تعاملات میان این سه عامل است. لذا هدف این پژوهش اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا در بازاریابی با در نظر گرفتن عوامل مذکور است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن کمی-پیمایشی است، بطوری که برای وزن دهی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی و برای اولویت بندی کاربردها از روش تاپسیس فازی استفاده گردید. در این پژوهش بدلیل محدود بودن تعداد خبرگان از روش گلوله برفی برای نمونه گیری استفاده شد و در مجموع هفت نفر خبره که دارای ویژگی حداقل سه سال تجربه و دانش در حوزه فناوری اینترنت‌اشیا و بازاریابی بودند برای تکمیل ماتریس های زوجی و تصمیم گیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اولا عوامل بازار نسبت به عوامل دیگر از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است و ثانیا کاربردهای اینترنت‌اشیا در حوزه‌های مختلف آمیخته بازاریابی براساس معیارهای مذکور به ترتیب در حوزه‌های محصول، ترفیع، تجهیزات فیزیکی، فرآیندها، مکان، قیمت و افراد از اولویت بالاتری برای کسب‌وکارها در ایران برخوردار است.
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، اینترنت اشیا، نوآوری، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس فازی
 • سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی*، عبدالحمید صفایی قادیکلایی صفحات 149-180
  ماموریت اصلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آموزش و پژوهش می‌باشد که تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه کشور ایفا می‌کنند. دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی به طور فزاینده ای علاقه‌مند به ارزیابی عملکرد واحد های آموزشی خود، از نظر عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی هستند، چرا که ارزیابی عملکرد علاوه بر پیچیدگی، نقش بسزایی در ارتقا کیفی دانشگاه دارد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عملکردآموزشی، پژوهشی و کارآفرینی گروه‌های آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران طی سال های 94-97 می‌باشد که ورودی‌ها و خروجی های موثر از طریق بررسی ادبیات و نظر خبرگان تعین شده و از روش بهترین- بدترین جهت تعیین اوزان ورودی و خروجی‌ها استفاده شده‌است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد مهمترین بعد در عملکرد دانشگاهی، بعد آموزشی بوده و بعد پژوهشی و کارآفرینی تقریبا اهمیت یکسانی برای عملکرد گروه‌های آموزشی دارند. همچنین با توجه به ماهیت عملکردی دانشگاه در توسعه، نیاز است تمرکز گروه‌های آموزشی در حداکثر کردن خروجی‌ها باشد. متغیر‌های خروجی تعداد پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی، طرح های پژوهشی مورد تصویب دانشگاه و درآمد حاصل از پروژه های صنعتی به ترتیب در ابعاد آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دارای بشترین اهمیت می‌باشند. نتیجه حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می‌دهد که رتبه های عملکردی هر یک از گروه‌های آموزشی در ابعاد عملکردی مستقل از هم نیست و ارتباط این ابعاد را تاکید می کند. استفاده از روش پیشنهادی در این تحقیق می‌تواند برای ارزیابی عملکردی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها برای تعیین ضعف ها و نقاط بهبود موثر باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارآیی، روش بهترین بدترین، گروه های آموزشی، دانشگاه مازندران
|
 • Neda Hassan Poor, Hassanali Aghajani *, Davood Kia Kojouri, MohammadJavad Taghi Pourian Pages 13-40

  Human resources are the key elements to improve organizational performance. Among other aspects, in particular, this factor plays an important role in accelerating business agility in organizations. This study is aimed to investigate effective individual factors on the performance of accelerators. Due to research that, a Systematic Review has been implied as to the method, and pertaining this technique, coordinate and deep surfing has been done on the literature; so that, relevant qualitative and quantitative research works have been integrated together. The final examined results of this study are based on the finding of 35 papers. 39 open codes as the sum of the components of individual capabilities are extracted and from this, five main core codes are detected as demographic characteristics, psychological characteristics, job recruitment merits, personality dimensions, and Individual dynamics factors. Literature surfing has been done with more accentuation about psychological characteristics more than the other ones. As a result, it has been suggested that in order to improve the performance of accelerators, a keen eye must be kept on these three individual variables.

  Keywords: Systematic Reveiw, Capabilitie Individual, Performance, Accelerator
 • Seyed Mahdi Razavi, Moosa Bozorgasl *, Meysam Amiry Pages 41-65

  Public pension funds in Iran will encounter serious crises in coming years. These crises could be due to elder population, accumulation of government debts, increasing the number of pensioners in comparison with the current employees, inefficient management of investments, and lack of good investment policies. One of the solutions to tackle this problem is scientific and right asset allocation of pension funds. According to the strategic nature of these decisions, in this research, scenario planning was employed to identify the possible scenarios pension funds encountering with. In order to identifying the most important and relevant uncertainties and scenarios, a combination of Fuzzy Delphi Method, Wilson Matrix, and Morphological analysis were used. Findings depicted five scenarios of oil Inflation, currency inflation, non-oil inflation, and resistant economy are the most probable scenarios and pension funds will have to allocate their assets according to the characteristics of these scenarios. This research, proposes a new strand towards a better asset allocation and strategic planning for pension funds which should be followed by policy makers and decision makers.

  Keywords: Pension Fund, Social Security, Scenario Planning, Wilson Matrix, Morphological Analysis
 • Nader Amani, Hooshang Taghizadeh *, Soleyman Iranzadeh Pages 67-94
  Today, pure tools for creating and improving customer value are considered in the waste elimination process. Elimination of fundamental losses is considered to achieve economic, environmental and social sustainability. Accordingly, the purpose of this study is to discriminant analysis of supply chain stability clusters based on lean tools. In this study, data collection tools are two types of questionnaires designed to assess the stability of supply chain sustainability and assessment of lean manufacturing tools in small and medium industries of East Azerbaijan Province. To determine the validity of the questionnaires, construct validity based on factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to determine their reliability. The statistical population of this study is all the small and medium industries in East Azerbaijan Province. To analyze the data, the analysis of the cluster analysis and audit analysis has been used. The results show that based on cluster analysis, firms can be grouped into three clusters, one of which is not known as stable cluster because of low scores. The results of discriminant analysis showed an audit function that shows the contribution of each of the lean tools in the separation between sustainability clusters and classified in two groups: complete and stable sustainability. It should be noted that the accuracy of this function is 98.1%.
  Keywords: Discriminant Analysis, Supply Chain Sustainability, lean tools, clustering, factor analysis
 • Sepehr Ghazinoory *, Zahra Mohammad Hashemi, Mehdi Sajadifar Pages 95-124

  Financial and tax incentives are considered as one of the most important and effective tools for countries to innovate in private enterprises. In order to analyze this hypothesis, the financial facilities and tax exemptions under the law for supporting knowledge-based firms will be considered and its impact on the performance of small knowledge-based firms in the ICT category will be evaluated. The Iranian “Knowledge-based Institutions” Act certifies selected high-tech firms as “knowledge-based” firms and offers them policy incentives (e.g. a fifteen-year sales tax exemption and low-interest financing for technology development and commercialization). With the approval of the law for supporting knowledge-based firms in 2010, a new wave in Iran’s science, technology and innovation system began with a focus on the knowledge-based economy and innovation-based. The impact of input and output additionality on these supports will be analyzed by examining changes in R&D manpower, new product, and sales of knowledge-based firms, before and after receiving different combinations of policy tools in Small-sized knowledge-based firms (with fewer than 50 employees). The 2k Factorial Design approach has been used to evaluate the impact of policies and the interaction of tools. The results show that the significant effect of facilities on R&D employees and the interaction effect of facilities and tax exemptions on new products. Therefore, it can be concluded that although the knowledge-based firms have been able to use the incentives to increase the R&D manpower and produce new products, they have not been very successful in selling these products in the market.

  Keywords: Knowledge-Based firms, R&D employee, New Product Sales, Additionality effect
 • Ayoub Mohammadian, *, Fatemeh Mirbagheri, Alireza Ghorbani Pages 125-148
  The increasing impact of innovative marketing strategies on the competitive advantage and business performance has led organizations to constantly apply new digital technologies for innovation in marketing mix. The advent of Internet of Things technology has made many innovations in businesses and marketing. Experts believe that IOT will revolutionize marketing by 2020. On the other hand, the development and diffusion of IOT is heavily influenced by market forces, legal conditions, technological infrastructures and interactions among them. Therefore, the purpose of this research is to prioritize the implications of IOT for innovation in marketing mix using these conditions. In this research, prioritization has been done using the opinions of experts familiar with the IOT technology and marketing. Analytic Hierarchy Process (AHP) method is used for weighting the critera and Fuzzy Topsis method is used for prioritizing. The research results indicate that market factors are more important than other factors and secondly, IoT implications in different marketing mix domains based on the mentioned criteria respectively include product, promotion, physical equipment, processes, locations, Price and people that have a higher priority for Iranian businesses. finally, it is suggested for developing IoT applications in the country, business executives should focus on business model design, ecosystem development, and the development of user-friendly services and policymakers should pay particular attention to implementing demand-side policies.
  Keywords: marketing mix, Internet of Things, Innovation, AHP, Fuzzy TOPSIS
 • Sara Majidi, Hamidreza Fallah Lajimi *, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei Pages 149-180
  The main mission of universities and higher education centers is education and research that have a major impact on the growth and development of the country. Universities and higher education institutions are increasingly interested in evaluating the performance of their educational units in terms of educational performance and research performance, because performance evaluation, in addition to complexity, plays a major role in improving the quality of the university. The purpose of this study was to evaluate the educational, research and entrepreneurship performance of educational departments of Faculty of Economics and Administrative Sciences in University of Mazandaran during 1394-1397. Best-Worst Method Used to determine the input and output weights. The results show that the most important dimension of academic performance is the educational dimension, and the research and entrepreneurship dimension are almost equally important for the performance of educational departments. Also, given the functional nature of the university in development, there is a need for focus departments to maximize output. The results of the Wilcoxon test show that the performance ratings of each of the training departments are not independent in performance dimensions and emphasize the relevance of these dimensions. Using the proposed method in this study can be effective for evaluating the performance of educational departments in universities to identify weaknesses and improvement points.
  Keywords: Performance evaluation, Efficiency, University departments, Best-Worst Method, University of Mazandaran