فهرست مطالب

مشاوره کاربردی - سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم مهبودی، شعله امیری*، حسین مولوی صفحات 1-25

  نوجوانان با نارسایی مزمن کلیوی با آسیب های متعدد روانی و هیجانی مواجهه هستند و تقویت تنظیم هیجان می تواند در کاهش فشار روانی در آن ها موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود تاب آوری و سبک های حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز در یک طرح نیمه آزمایشی انجام شد. 30 نوجوان تحت درمان دیالیز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 =n) و کنترل (15 =n) واگذار شدند. شرکت کننده های گروه آزمایش تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. شرکت کننده ها پرسش نامه های تاب آوری و حل مساله در مراحل قبل، بعد و دو ماه پس از جلسات مداخله تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس تکراری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت. برنامه ی آموزشی در بهبود تاب آوری و حل مساله ی سازنده و کاهش حل مساله ی غیرسازنده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل موثر است؛ یعنی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمرات تاب آوری و سبک حل مساله ی سازنده افزایش و حل مساله ی غیرسازنده کاهش یافته است. بنابراین، آموزش تنظیم هیجان می تواند در ارتقای تاب آوری و سبک حل مساله ی سازنده در نوجوانان با بیماری مزمن کلیوی و تحت دیالیز موثر باشد

  کلیدواژگان: دیالیز، هیجان، تاب آوری، حل مساله
 • مهسا قهاری*، نازنین هنرپروران صفحات 25-42

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته دانش ‏آموزان در خصوص تعارض‏های حیطه‏ ی آموزشی با اولیای مدرسه (معلمان، مدیران، معاونین) در یک رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. 12 دانش ‏آموز متوسطه دوم شهر شیراز به روش نمونه‏ گیری داوطلبانه و با استفاده از مصاحبه ‏ی نیمه ساخت یافته و تا اشباع نظری برگزیده شدند. پس از واکاوی مصاحبه‏ ها، داده ‏های به‏دست آمده بر مبنای جدول کینگ و هاروکس (King & Horrocks) بررسی و تحلیل شدند. نتایج بررسی تعارض ‏های حیطه‏ ی آموزشی دانش‏آموزان و اولیای مدرسه نشان داد که هر کدام شامل مقوله‏ های مفهومی خاص ازجمله تعهد اخلاقی، فعالیت‏‏های دینی و فرهنگی، رویکرد‏های آموزشی، شیوه‏های ارتباطی با اولیای مدرسه بودند. دانش ‏آموزان در حیطه فعالیت‏ های دینی و فرهنگی و شیوه ‏های ارتباطی با اولیای مدرسه بیشترین تعارض با اولیای مدرسه داشتند و در زمینه‏ ی تعهدات اخلاقی و رویکرد‏های آموزشی تعارض کمتری را نشان دادند. در نتیجه با توجه به تعارض ‏های ذکر شده ضروری است که اولیای مدرسه با بالا بردن علم و اگاهی خود در زمینه‏ ی شیوه‏ های نوین ارتباطی، فعالیت‏های دینی و فرهنگی را با شیوه‏ای جذاب‏تر به اجرا در آورند تا تعارض ‏های کمتری مشاهده شود.

  کلیدواژگان: تعارض، دانش آموزان، اولیای مدرسه
 • سعیده صفری، حسین احمد برابادی* صفحات 43-64
  در حرفه های یاورانه بخصوص مشاوره و روان درمانی، تربیت مشاوران کارآزموده برای ارتقای سطح سلامت روان افراد جامعه، امری بدیهی است و توجه به شیوه های تعلیم و تربیت آنها می تواند به ارتقای رشدی- حرفه ای مشاوران بینجامد. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی عوامل رشدی- حرفه ای دانش جویان رشته ی مشاوره در درس مشاوره ی گروهی با رویکرد انسان گرا انجام گرفت. این پژوهش از نوع کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی دانش جویان کارشناسی رشته ی مشاوره ی دانشگاه بجنورد در درس مشاوره ی گروهی بود. ده دانش جو (شش دختر و چهار پسر) از میان چهل و هشت دانش جو که در چهارده جلسه ی دو ساعته درس مشاوره ی گروهی شرکت کرده بودند به صورت داوطلبانه انتخاب گردیدند. جمع آوری داده ها با استفاده از شیوه ی مصاحبه تا حد اشباع نظری انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش کلایزی باعث شناسایی چهار مضمون اصلی (رشد مهارت های ارتباطی، انسجام گروهی، الگوگیری و عمومیت و رشد مولفه های هوش هیجانی)، سی و چهار مضمون فرعی و یکصد و هشتاد مفهوم اولیه شد. بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که عوامل شناسایی شده موجب تسهیل رشد شخصی و حرفه ای دانش جویان رشته ی مشاوره می شود. نتایج این پژوهش می تواند برای ترغیب دانش جویان مشاوره به شرکت در تجارب عملی مشاوره ی گروهی، تغییر نگرش اساتید در شیوه تدریس دروس مشاوره به صورت کاربردی و برنامه ریزان دروس دانشگاهی رشته مشاوره، جهت ایجاد تغییراتی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیت مشاوران کارآمد و رشد یافته، سودمند باشد.
  کلیدواژگان: عوامل رشدی- حرفه ای، مشاوره ی گروهی، انسان گرا
 • آرش عقیقی، نورالله محمدی*، چنگیز رحیمی طاقانکی، مهدی ایمانی صفحات 65-88

  افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی نگرانی بیش از حد و مشکلات تنظیم هیجان را تجربه می کنند و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان یک درمان چندوجهی و یکپارچه است که اثربخشی آن بر مولفه های اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال اضطراب اجتماعی تایید شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود علایم، نگرانی و نقص در تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی در قالب یک طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی مراجعه کننده به مراکز اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398 بود. 22 نفر مبتلا به اختلال وحشت زدگی به طور داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. شرکت کننده های گروه های آزمایش و کنترل در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون از طریق مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس DSM-5 (SCID)، برنامه ی مصاحبه ی ساختاریافته برای اختلال های اضطرابی و اختلالات مرتبط بر اساس DSM-5 (ADIS-5)، پرسش نامه ی نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بار روش آماری تحلیل کوواریانس و از طریق نرمافزار 22-SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان علایم اضطرابی، نگرانی و نقص در تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی را به طور معنی داری بهبود می بخشد. درمان مبتنی بر تنظیم هیجان با تمرکز بر راهبردهای تمرین ذهن آگاهی اسکن بدنی، آگاهی از حس های جسمانی، تمرین تنفس و همچنین مداخله در سازه های نگرانی و نظام های هیجان، علایم افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر تنظیم هیجان، نگرانی، تنظیم هیجان، اختلال وحشت زدگی
 • مرضیه صادق زاده*، فرهاد خرمائی، مریم اسفندیاری صفحات 89-112

  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیش بینی احساس تنهایی دانش جویان بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت و واسطه گری سبک عشق ورزی بوده است. روش این پژوهش هم بستگی از نوع تحلیل مسیر بود. 551 دانش جو (295 دختر و 256 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دانشگاه های شهر ساری انتخاب شدند و به پرسش نامه ی سه گانه های تاریک (Jonason & Webster) و مقیاس های نگرش نسبت به عشق (Hendrick, Hendrick, & Dick) و احساس تنهایی (Russel, Peplau, & Cutrona) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار آماری AMOS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در نمونه ی دانش جویان دختر، صفت جامعه ستیزی با واسطه ی سبک عشق ورزی رمانتیک بر احساس تنهایی و در نمونه ی دانش جویان پسر، صفت خودشیفتگی با واسطه ی سبک عشق ورزی شیداگونه بر احساس تنهایی اثر دارد. بنابراین می توان گفت که لااقل بخشی از رابطه ی بین صفات سه گانه ی تاریک شخصیت و احساس تنهایی در نمونه های دانش جویی به واسطه ی اثر واسطه گری نگرش های مختلف به روابط عاشقانه قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، سبک های عشق ورزی، سه گانه تاریک
 • فریبا فرازی، معصومه اسمعیلی*، حسین اسکندری، محمد حاتمی صفحات 113-130

  هویت، لازمه ی نظام اجتماعی است و هرگونه تاخیر یا انحراف در شکل گیری هویت موفق، می تواند منجر به پراکندگی یا بحران هویت شود که خود بسیاری از نابهنجاری های فردی و اجتماعی را در پی دارد. این هدف پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش الگوی مشاوره ای تلفیقی تعلیمی-مولوی بر تقویت هویت ملی و دینی در یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در دانش آموزان دختر کلاس دوازدهم هنرستان های شهر بیرجند انجام گرفت. 30 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از میان دانش آموزان دختر هنرستانی انتخاب شدند و شرکت کنندگان به پرسش نامه ی هویت ملی و دینی لطف آبادی پاسخ دادند. برنامه ی آموزشی طی هشت جلسه ی یک ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل تحت هیچ نوع آموزشی قرار نگرفتند. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نتایج نشان داد که آموزش الگوی مشاوره ای تلفیقی تعلیمی-مولوی باعث افزایش هویت ملی و دینی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در اثر آموزش الگوی مشاوره ای تلفیقی تعلیمی-مولوی هویت ملی و دینی در فرزندان تقویت می شود.

  کلیدواژگان: الگوی تلفیقی، تعلیمی-مولوی، هویت ملی و دینی، دانش آموزان
|
 • Maryam Mehboodi, Shole Amiri *, Hossein Molavi Pages 1-25

  Adolescents with chronic renal failure are exposed to numerous psychological and emotional impairments, and reinforcing emotion regulation can be effective in reducing their psychological stress. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotion regulation training on improvement resilience and problem solving styles on adolescents under dialysis. A semi-experimental study was performed on adolescents under dialysis referred to Shiraz dialysis center in 2018. According to inclusion and exclusion criteria, 30 people were selected and randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The experimental group received emotion regulation training. Data were collected using Resilience Scale and Problem Solving Questionnaire before, after and two months after the sessions. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance. The training program was effective in improving resiliency (F = 41.24) and constructive problem-solving (F = 51.53) and reducing non-constructive problem solving (F = 55.43) in the experimental group compared to the control group. The experimental group had higher resiliency and constructive problem -solving style scores than the control group. The F ratio obtained in the educational interventions was significant in improving resilience (56.37), constructive problem solving (63.66) and non-constructive problem solving (69.65) (p <0.001); This means that the subjects' scores in the experimental group increased from the pre-test to the follow-up in the resiliency and constructive problem-solving and decreased in the non-constructive problem solving. Therefore, emotion regulation training can be effective in promoting resilience and problem-solving style in adolescents with chronic kidney disease and under dialysis

  Keywords: Dialysis, Emotion, Resilience, Problem solving
 • Mahsa Ghahari *, Nazanin Honarparvaran Pages 25-42

  The current study to aim was conducted to investigate the student's life experiences regarding the conflicts in the field of education with school parents (teachers, principals, assistants) in a phenomenological method. Twelve high school students in Shiraz city were selected using a voluntary sampling method and by an interview procedure and to theoretical saturation. After analyzing the interviews, the data of obtained were analyzed based on King and Horrocks table. The results of a main area and important points in the study of conflicts of students and school parents showed that each included specific conceptual categories such as moral commitment, religious and cultural activities, educational approaches, communication procedure with school parents. Students had the most conflict with school parents in terms of religious and cultural activities and ways of communicating with school parents, and showed less conflict in terms of moral commitment and educational approaches. As a result, given the aforementioned conflicts, it is necessary for school parents to increase their knowledge and awareness about the new methods of communication, to implement religious and cultural activities in a more attractive way so that fewer conflicts are observed

  Keywords: Conflict, communication procedure, educational domain
 • Saeedeh Safari, Hossein Ahmad Barabadi * Pages 43-64
  In assisted careers, especially counseling and psychotherapy, the training of experienced counselors to improve the mental health of individuals in the community is obvious, and paying attention to their training methods can lead to the professional development of counselors. The present study to aim was conducted to identify the professional- developmental factors of counseling students in group counseling course with a humanistic approach. This study was conducted qualitatively and using phenomenological method. The study population included all undergraduate counselors' students at Bojnourd University in group counseling course. 10 students (6 females and 4 males) were selected voluntarily among 48 students participated in group counseling course in fourteen two-hour sessions. Collecting data were conducted using using interview to the extent of theoretical saturation, and Colaizzi method. The data identified four main themes (development of communication skills, group cohesion, modeling and generalization and development of emotional intelligence components), thirty-four sub-themes and one hundred and eighty basic concepts. Based on the findings of this study, it can be concluded that the identified factors facilitate the personal and professional growth of counseling students. The results of this study can be used to encourage counseling students to participate in practical group counseling experiences, change the attitude of professors in the way they teach counseling in a practical way and planners of academic counseling courses, to make changes to improve educational quality and training efficient and developed consultants is beneficial.
  Keywords: Professional-development factors, group counseling, humanistic
 • Arash Aghighi, Nurallah Mohammadi *, Changiz Rahimi Taghanaki, Mahdi Imani Pages 65-88

  People with Panic disorder experience excessive worry and difficulties in emotion regulation, Emotion Regulation Therapy (ERT) is a multifaceted and integrated treatment and its effectiveness on anxiety factors of generalized anxiety disorder and social anxiety disorder has been confired in many studies. .This study to aim was conducted to investigate effectiveness of emotion regulation group therapy on symptom reduction, worry and difficulties in emotion regulation in peoples with Panic disorder in a quasi-experimental design to pre-test and post-test with control group aimed at. Population of this study includes people with panic disorder referring to the psychiatric clinics of Shiraz University of Medical Sciences in Shiraz city. Twenty-two people with Panic disorder were vouluntarly select and randomly were assigned to the experimental and the control groups.The subjects in the experimental and the control groups were assessed in both pre-test and post-test stages using Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5), Anxiety and Related Disorders Interview Schedule for DSM-5 (ADIS-5), and Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Data were analyzed using covariance analysis statistical method and by software SPSS-22. Results showed that group therapy based on emotion regulation Improve significantly symptoms of anxiety, worry and difficulties in emotion regulation of subjects with panic disorder. Emotion regulation therapy throughout using body scan mindfulness technique, awareness of physical senses and breathe technique, and also intervention in worry and emotion regulation construct mprove symptoms worry and difficulties difficulties in emotion regulation of subjects with panic disorder.

  Keywords: Emotion Regulation Therapy, worry, emotion regulation, Panic disorder
 • Farhad Khormaei, Maryam Esfandyari, Marziyeh Sadeghzadeh * Pages 89-112

  The aim of this study was to investigate the possibility of predicting students' loneliness based on dark personality traits and mediation of love styles. The method of this study was correlation of path analysis type. 551 students (295 girl and 256 boys) were selected using multi-stage cluster sampling method from Sari universities and responded to the Dark Triad Questionnaire (Jonason & Webster), Love Attitude Scale (Hendrick, Hendrick, & Dick) and Lonliness Scale (Russel, Peplau, & Cutrona). Data were analyzed using path analysis statistical method and AMOS software. Findings showed that in the sample of girl students, antisocial trait influenced the loneliness through mediating the erotic love, and in the case of boys students, narcissism trait was effective on loneliness through mediating of manic love style. Therefore, in general, it can be said that at least part of the relationship between the three dark traits of personality and loneliness in young non-clinical samples can be justified by the mediating effect of different attitudes to romantic relationships

  Keywords: Loneliness, Love styles, Dark triad
 • Fariba Farazi, Massoumeh Esmaeili *, Hossein Eskandari, Mohammad Hatami Pages 113-130

  Identity is a requirement of the social system and any delay or deviation in the formation of a successful identity can lead to identity diffusion or crisis, resulting in many individual and social anomalies. This study was conducted to investigate the effect of Rumi’s integrated didactic counseling model training on strengthening national and religious identity. In a semi-experimental design with pretest-posttest and control group, the research population comprised all twelfth grade female students of Birjand art schools. 30 students were selected using cluster random sampling method from art school female students and the participants responded to Lotfabadi’s National and Religious Identity Questionnaire. The training program was performed in 8 sessions of 1 hour for the experimental group and the control group did not receive any intervention. The research data analysis using analysis of covariance and SPSS software indicated that Rumi’s integrated didactic counseling model training enhanced the national and religious identity of the experimental group compared to the control group. According to the obtained results, it can be said that as a result of Rumi’s integrated didactic counseling model training, national and religious identity is strengthened in children

  Keywords: Rumi’s integrated didactic model, national, religious identity, students