فهرست مطالب

برنامه ریزی و توسعه گردشگری - پیاپی 32 (بهار 1399)
 • پیاپی 32 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راضیه رحیمی، یوسف قنبری*، حمید برقی صفحات 1-18
  هدف گردشگری خلاق با کسب تجربیات خاطره انگیز گردشگر محقق می شود. گردشگری خلاق، تاثیر مثبتی بر انسجام جامعه محلی دارد و بر تعامل گردشگر و میزبان موثر است و در نهایت منجر به قصد سفر مجدد گردشگر می گردد. در این نوع از گردشگری، عوامل مختلفی موثر می باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل رفتاری و محیطی بر تحقق گردشگری خلاق در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری بوده است. همچنین برای تفکیک روستاهای هدف، از روش خوشه بندی استفاده شد. جامعه آماری، گردشگران روستاهای هدف بودند و به روش نمونه گیری در دسترس، 192 نفر انتخاب و پرسشنامه ها به صورت تصادفی در بین گردشگران توزیع گردید. نتایج نشان هر دو عامل، تاثیر مثبت و معناداری بر تحقق گردشگری خلاق داشتند و تاثیر عامل محیطی بیشتر بوده است. همچنین نتایج خوشه بندی بیانگر این بود که روستاها در ناحیه دشتی (اقلیم گرم) به نسبت روستاهای ناحیه کوهستانی میانگین بالاتری در متغیرهای گردشگری خلاق داشتند.
  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، تحلیل معادلات ساختاری، روستای هدف گردشگری، استان اصفهان
 • سعیدرضا اکبریان، ابراهیم رستگار* صفحات 19-37
  گردشگری خرید به عنوان یکی از انواع جذاب گردشگری، مورد توجه و استقبال تعداد زیادی از گردشگران در سطوح مختلف ملی و بین المللی بوده است. اما هر یک از مقصد های گردشگری خرید متناسب با شرایط مکانی- فضایی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. شناسایی و هدایتگری علمی در این زمینه می تواند گام های اولیه برای پایداری این مقاصد گردشگری باشد. شهر درگهان در جزیره قشم، یکی از مقاصد گردشگری خرید در ایران شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، درک شرایط مکانی- فضایی این مقصد گردشگری خرید به شیوه پژوهش کیفی و با بهره گیری از دو رویکرد مدل امیک (سنجش ذینفعان محلی یا بومیان) و مدل اتیک (سنجش دیدگاه گردشگران یا غیر بومیان) است. بر اساس روش نمونه گیری نظری از دو گروه ذینفعان محلی (16 نفر) و گردشگران خرید (12 نفر) از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته، گردآوری اطلاعات میدانی و مطالعات اسنادی داده های لازم گردآوری شده است. مصاحبه های انجام شده تا جایی پیش رفت که منطق اشباع تیوریک حاصل شد.
  کلیدواژگان: چالش ها، پیامدها، مکانی- فضایی، گردشگری خرید، درگهان
 • حمیدرضا صارمی*، نسرین خسروی، سید علی صفوی صفحات 39-53

  گردشگری می تواند با تغییر مولفه های مکانی مقاصد گردشگری، بر حس مکان ساکنین محلی تاثیرگذار باشد و از آنجا که موفقیت صنعت گردشگری نیازمند ادراک مثبت جامعه میزبان است، این موضوع در سال های اخیر مورد توجه قرارگرفته است. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا به واکاوی اثرات گردشگری بر حس مکان در شهر لواسان بپردازد. دراین راستا، پارادایم روشی پژوهش برساختی-تفسیری، روش شناسی آن کیفی و رویکرد مورد استفاده نظریه زمینه ای می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ترکیب دو راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و نمونه گیری نظری و از طریق مصاحبه با 36 نفر از جامعه میزبان انجام شده است. داده های گردآوری شده درقالب 21 مقوله فرعی، 10مقوله اصلی و سرانجام مقوله محوری، کدگذاری و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد رشد سریع گردشگری به دلیل موقعیت ویژه مکانی ، موجب تغییرات سریع مکانی و ادراکی از مولفه های معنایی مکان به ویژه معناهای احساسی و نمادین دراین مقصد شده که دستیابی به انطباق را برای جامعه محلی با مشکل روبرو ساخته است. این عوامل دربستر شرایط زمینه ای، باعث کنش هایی شده که حاصل آن کنش و نگرش منفی نسبت به گردشگران است و از دست رفتن پیوندهای هویتی و عاطفی با مکان منجربه کاهش حس مکان وکاهش حمایت از پدیده گردشگری شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، مکان، حس مکان، نظریه زمینه ای، لواسان
 • سارا محمدی*، عبدالهادی درزیان عزیزی، نیلوفر هادیان فر صفحات 55-69
  در بازارهای به شدت رقابتی امروز، بازاریاب ها و مدیران مقاصد گردشگری به طور فزاینده ای به دنبال تاثیرگذاری بر رفتار گردشگران هستند. در سال های اخیر، توسعه گسترده رسانه های اجتماعی، خدمات مبتنی بر مکان و تکنولوژی تلفن همراه منجر به ظهور مفهوم بازاریابی سولومو شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی سولومو بر نیات رفتاری گردشگران و ارزش ویژه برند مقصد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی است که در 5 سال اخیر از یکی از شهرهای اصفهان، شیراز یا شوش بازدید کرده اند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه آنلاین و نمونه گیری در دسترس انجام شد. فرضیه های پژوهش در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار Smart-PLS3 تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازاریابی سولومو بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری و نیات رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین، ارزش ویژه برند در تاثیرگذاری بازاریابی سولومو بر نیات رفتاری گردشگران، نقش میانجی ایفا می کند. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از بازاریابی سولومو می تواند ضمن ارتقای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، تغییرات مطلوب را در نیات رفتاری گردشگران ایجاد کند. در نتیجه، مدیران می توانند از این بازاریابی، جهت توسعه بیشتر صنعت گردشگری استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: بازاریابی سولومو، ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، نیات رفتاری گردشگران
 • زینب یزدان پناه، مریم جعفری مهرآبادی*، اصغر شکرگزار صفحات 71-86

  هدف پژوهش حاضر ابتدا بررسی وضعیت موجود پیاده راه بخش مرکزی شهر رشت براساس چهار معیار (دسترسی، آسایش و راحتی، تصویرپذیری وکاربری و فعالیت ها) و سپس ارزیابی تاثیر هر یک از این معیارها بر مطلوبیت این پیاده راه برای گردشگران بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری، گردشگرانی هستند که به صورت پیاده از محدوده مرکزی شهر رشت بازدید کرده اند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 322 نفر بوده است. از آزمون تی تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است درمجموع از بین چهار شاخص مهم و اثرگذار بر مطلوبیت پیاده راه محدوده مرکزی شهر رشت بر اساس نظر گردشگران، شاخص های تصویرپذیری، آسایش و راحتی و شاخص وجود کاربری ها و فعالیت های خاص گردشگری وضع مناسبی دارند (بالاتر از میانگین متوسط). همچنین نتایج مدل رگرسیونی حاکی از تاثیرگذاری مثبت شاخص های چهارگانه تحقیق بر مطلوبیت پیاده راه موردمطالعه است که از این میان، شاخص تصویرپذیری بیشترین تاثیر را بر مطلوبیت پیاده راه برای گردشگران داشته است و بعد از آن، به ترتیب شاخص های دسترسی، وجود کاربری های خاص گردشگری و سپس شاخص آسایش و راحتی قرار دارند.

  کلیدواژگان: پیاده راه، گردشگری شهری، رشت
 • مهدیه رضاقلی زاده* صفحات 89-106
  علیرغم اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصادی کشورها، باید توجه داشت که گسترش زیر ساخت های مناسب در صنایع مرتبط با گردشگری، پیش نیاز توسعه این صنعت و الزامات جذب گردشگر در هر کشور بوده و نقش مهمی در چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. در این مطالعه نقش و اهمیت صنایع مرتبط با گردشگری (شامل حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها) در رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. الگوسازی پژوهش بر اساس داده های سری زمانی دوره زمانی 96-1358 با توجه به داده های سالیانه صورت گرفته و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از آزمون تیوری های موجود در این زمینه برآورد گردیده است. نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری، چشم اندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود بخشیده و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود و همچنین توسعه حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها نیز تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور دارد.
  کلیدواژگان: توریسم، حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها، رشد اقتصادی، الگوی گشتاورهای تعمیم یافته
 • اصغر عابدینی*، میثم ساکت حسنلوئی، علی اظهری صفحات 107-122

  منظر شهری در گردشگری ساحلی یکی از عناصر اصلی جهت زیباسازی شهری، توسعه گردشگری و پاسخگویی به بسیاری از نیازهای مادی، روحی و روانی بشر در فضاهای شهری محسوب می گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و روش اجرای آن نیز توصیفی-تحلیلی می باشد. هدف پژوهش حاضر توسعه گردشگری ساحلی در سایت ساحل سد حسنلو نقده از طریق ارتقای کیفیت پایداری منظر طبیعی است. گردآوری اطلاعات موردنیاز از دو روش اسنادی-کتابخانه ای و میدانی اتخاذ گردیده است که از طریق آن ارزیابی تیوریک مبانی نظری پیرامون حوزه پژوهش و مشاهده و شناسایی میدانی محدوده و بهره مندی از نظرات 30 نفر از متخصصین و صاحب نظران حوزه برنامه-ریزی شهری جهت استخراج مولفه های موثر در بهبود کیفیت منظر طبیعی اقدام گردیده است. سپس داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های فریدمن و سوارا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد عامل "تقویت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی" و "کاهش آلودگی های زیست محیطی" به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در بهبود سطح پایداری منظر طبیعی به خود اختصاص داده است. در نهایت به برخی اقدامات موثر حول بهبود سطح منظر ساحل سد حسنلو اشاره شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری ساحلی، پایداری منظر طبیعی، سد حسنلو، نقده
 • حمیدرضا صادقی*، منصور حقیقتیان، رضا اسماعیلی صفحات 145-160
  مسئله ی اصلی پژوهش این است که کدام مولفه های هویت ملی در این جاذبه های گردشگری بازنمایی شده اند و این بازنمایی به چه صورتی اتفاق افتاده است. روش پژوهش از نوع تحلیل نشانه شناسی و به طور خاص تحلیل اسطوره ای رولان بارت است. نمونه های مورد بررسی شامل 6 نماد و نشانه ی شهری در اصفهان است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که برخی مولفه های هویت ملی در این نشانه ها بازنمایی شده و به نمایش درآمده اند. مسئله ی بنیادی که در این زمینه وجود دارد، نقش مذهب و دین وارتباط آن با ایرانی بودن است. عموما مولفه های دینی و ملی در نشانه ها و نمادهای مورد بررسی در کنار هم به کار رفته اند و جدایی اندکی بین آن ها وجود دارد. بیشتر آثار موردبررسی مرتبط به دوران صفویه و بعد از آن هستند و آنچه در این نشانه ها بیشتر نمایان است و بازنمایی می شود، تلاش برای بازنمایی مولفه های هویتی تشیع به عنوان دین رسمی از دوران صفویه به بعد است. اما مسئله ی بنیادی تر این است که این فرم از بازنمایی، تنها به مولفه های مذهبی تشیع محدود نشده است و در بیشتر مواقع، شاهد تلفیقی از ایرانیت و تشیع هستیم.
  کلیدواژگان: بازنمایی، تحلیل نشانه شناسی، جاذبه های گردشگری تاریخی، هویت ملی
 • حسن قصابی، علی آذر*، علی پناهی صفحات 161-177

  با توجه به اینکه توسعه ی گردشگری منوط به تحقق پذیری پیش شرط های اساسی است؛ بنابراین این تحقیق در پی شناسایی پیشران های تاثیرگذار بر توسعه ی گردشگری منطقه آزاد ارس می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران، مسیولان، کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی منطقه آزاد ارس می باشد و حجم نمونه بر اساس مدل اصلاح شده کوکران 340 نفر برآورد شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزیی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین پیشران های مورد بررسی بیشترین تاثیرگذاری مربوط به پیشران های اقتصادی (EC)، مدیریتی (MA)، بازاریابی و تبلیغات (MAA) و آموزش (ED) می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 67/0، 59/0، 51/0 و 48/0 بوده است. از طرف دیگر اثر این پیشران ها بر دو بعد توسعه ی گردشگری یعنی اقتصادی و کالبدی (EP) و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (PSC) سنجیده شده است که نتایج حاکی از آن است رابطه ی معنی داری بین پیشران ها و مولفه های توسعه ی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.

  کلیدواژگان: پیشران، توسعه ی گردشگری، منطقه آزاد ارس، مدل حداقل مجذورات جزئی
 • سمیرا زحمتکش، مرتضی رجوعی*، سید مرتضی غیور باغبانی صفحات 179-195
  تحقیق حاضر با هدف برنامه ریزی راهبردی توسعه کسب کارهای گردشگری با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی ها و قابلیت های شهر مشهد با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می-پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه گردشگری شهر مشهد تشکیل می دهند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار متاسوات استفاده شد. نتایج به دست آمده از نقشه رقابتی حاکی از آن است که کسب وکار های خدماتی حوزه سلامت مهمترین رقیب کسب وکارهای خدماتی حوزه گردشگری محسوب می شوند. وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام، حضور سالانه بیش از 28 میلیون زایر در شهر مشهد و وجود مراکز متعدد تجاری و تفریحی به ترتیب با ضریب اهمیت 26%، 11% و 9% مهم ترین منابع، توانایی ها و قابلیت ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز، عدم وجود اعتماد در روابط بازرگانی خارجی و داخلی، افزایش تورم، تحریم های سیاسی بین الملل، روند رو به رشد تجارت الکترونیک نیز با اندازه حباب 5 دارای بیشترین اثرگذاری بر توسعه کسب وکارهای خدماتی حوزه گردشگری می باشند. ارایه خدمات گردشگری در بستر ابزارهای تجارت الکترونیک همچون وب سایت ها و سامانه های الکترونیکی و توسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسب وکارهای گردشگری از طریق وب سایت های B2C به عنوان برخی از مهم ترین راهبردها ارایه شده اند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، کسب وکارهای گردشگری، متاسوات، مشهد
|
 • Raziye Rahimi, Yousef Ghanbari *, Hamid Barghi Pages 1-18
  Creative tourism goal is achieved through tourist’s memorable experiences. Creative tourism has positive influence on local society integrity and is effective on tourist and host interaction and at last leads to tourist’s re-traveling purpose. There are different influential factors in this type of tourism. The current study aims at investigating the effect of environmental-behavioral factors on creative tourism achievement in tourism target villages of Isfahan Province with structural equations analysis approach. Also clustering method has been used to separate target villages. Target villages tourists were statistical population of this study that 192 of them selected through convenience sampling method and questionnaires distributed among tourists randomly. Results were demonstrative of positive and significant effect of both factors on creative tourism achievement and environmental factor has had more influence. Also clustering results demonstrate that villages in plain area with hot climate had higher average in creative tourism variable rather than mountainous area.
  Keywords: creative tourism, structural equations analysis, tourism target villages, Isfahan Province
 • Saeed Reza Akbarian Ronizi, Ebrahim Rastegar * Pages 19-37
  The Shopping Tourism is one of the attractive types of tourism that has always attracted tourists at various national and international levels. But each of the shopping destinations has its strengths and weaknesses depending on the Spatial-locational. the Identification and scientific guidance about it can be the first step in the sustainability of that tourism destination. The city of Dargahan on the island of Qeshm is one of the tourist destinations of shopping in Iran. The purpose of the present study is to understand the Spatial-locational conditions of this tourism destination by qualitative research. The research has been conducted using two approaches, the Emic model (measuring local or indigenous stakeholders) and the ethic model (measuring the views of tourists or non-natives). The Purposeful sampling and theoretical sampling of two groups of local stakeholders (n = 16) and shopping tourists (n = 12) were conducted through semi-structured interviews, field data and documentary studies. The interviews continued until theoretical saturation logic was achieved. Based on the analysis of data collected in the form of scientific coding, 11 nuclear categories were extracted.
  Keywords: challenges, Consequences Spatial-locational, Shopping Tourism, dargahan
 • Hamidreza Saremi *, Nasrin Khosravi, Seyed Ali Safavi Pages 39-53

  Tourism is a place-base phenomenon that may change place components of destinations and influence the sense of place of local residents. Whereas tourism industry success needs the support of the host community, host society must have positive perception, so this issue recently has drawn attention of the researchers. Therefor this paper intends to achieve understanding of tourism impacts on the sense of place in Lavasan as a case study. In order to achieve this goal, interpretivism paradigm, qualitative methodology and theoretical and Snowball Sampling were used and also grounded theory was used for analyzing data. 36 people selected from host community for interviewing. Analysis of obtained concepts showed 21 concepts and 10 categories which led to the final grounded model. Results show that rapid growth of tourism because of Lavasan specific location has changed place and perception of it’s semantic dimensions especially symbolic, emotive and values meaning rapidly and has made the adaptability with troubles for residents. These matters in the context situations cause the negative reaction and attitude toward tourism and missing linkages with the place that overall has most negative impacts on the sense of place and consequently reduction of tourism support.

  Keywords: Tourism, place, Sense of Place, grounded theory, Lavasan
 • Sara Mohammadi *, Abdolhadi Darzian Azizi, Niloufar Hadianfar Pages 55-69
  In today’s highly competitive markets, tourism destinations marketers and managers increasingly seek to influence tourists’ behaviors. In recent years, the extensive development of social media, location based services and mobile technology, has given rise to the concept of SoLoMo that has provided new opportunities for destination managers. the purpose of this study is to investigate the impact of SoLoMo marketing on tourist’s behavioral intentions and destination brand equity. This research is applied in terms of purpose and descriptive - correlation in terms of data collection. The statistical population of the study consists of tourists who have visited one of the cities of Isfahan, Shiraz and Shush, in the last 5 years. Data collection carried out using online questionnaire by available sampling method. The research hypotheses were analyzed by structural equation modeling using the Smart- PLS3 software. The research findings show that SoLoMo marketing has a positive and significant effect on brand equity of tourism destination and tourists’ behavioral intentions. It was also revealed that, destination brand equity has a positive and significant effect on tourists’ behavioral intentions. Also, the mediating role of destination brand equity was confirmed on the relationship between SoLoMo marketing and tourists’ behavioral intentions.
  Keywords: SoLoMo Marketing, Destination Brand Equity, Tourists Behavioral Intentions
 • Zeinab Yazdanpanah, Maryam Jafari Mehrabadi *, Asghar Shokrgozar Pages 71-86

  The purpose of the present study is first to assess the existing status of the central pedestrian precincts of Rasht based on four criteria (accessibility, comfort and convenience, imageability and tourist land-use and activities) and then to evaluate the impact of each of these criteria on the desirability of precincts for tourists. The research method is descriptive-analytical, and the method of gathering is documentary and survey. Statistical population is tourists who have visited the central area of Rasht by foot. The sample size was 322 according to Cochran formula. One-sample t-test and multiple regressions were used for data analysis. The results show that among the four important and influential indicators of precincts desirability of the central area of Rasht based on tourists' viewpoints, imageability indices, comfort and convenience and the existence of specific tourism land-uses and activities (above) Average. The results of the regression model also show that the four factors of the study have a positive effect on desirability of precincts for tourists. Among these, the index of imageability has the most impact on desirability of precincts for tourists and then, according to indices of accessibility, the existence of tourist land-use. And then indicators of comfort and convenience.

  Keywords: Precinct, urban tourism, Rasht
 • Pages 89-106
  Despite the importance of the tourism industry in the economic growth, it should be noted that the development of appropriate infrastructures in tourism-related industries is a prerequisite for the development of this industry and it plays an important role in the relationship between tourism and economic growth. This study investigate the role of tourism related industries (including air transportation, hotels and restaurants) in the relationship between tourism and economic growth in Iran. The modeling of the research is based on the annual time series data of 1979-2019 by using generalized Method of Moments (GMM). The empirical results show that tourism improves Iran’s economic growth and increases GDP per capita. Also the development of air transport, hotels and restaurants has a positive impact on economic growth. On the other hand, the findings indicate that the development of tourism related industries (aviation, hotel and restaurant) increase the positive impact of tourism development on the economic growth. This result indicates that the degree of aviation, hotel and restaurant development is effective in the tourism- growth relationship and with the development of these subsidiaries, the intensity of this positive relationship will increase.
  Keywords: Tourism, Air Transportation, Hotel & restaurant, Economic Growth, GMM
 • Asghar Abedini *, Meysam Saket Hasanlouei, Ali Azhari Pages 107-122

  Urban landscape in coastal tourism is one of the main elements for urban beautification, tourism development and responding to many material, spiritual and psychological needs of human is considered in urban spaces. The present research is applied in terms of purpose and its implementation method is descriptive-analytical. The aim of this study is the coastal tourism development at the Hasanlu Dam coast of Naqadeh by improving the quality of natural landscape sustainability. Data collection is based on two methods of documentary-library and field studies, through which the theoretical assessment of theoretical bases around the field of research and observation and field identification of scope and the use of the views of 30 experts and pundits in the field of urban planning has been used to extract effective components in improving natural landscape quality. Then, collected data were analyzed using Friedman and Swara tests. The results of the research show that the factor "strengthening the presence of private and public sector investors" and "reducing environmental pollutions" respectively have the most and least importance in improving the sustainability level of natural landscape. Finally, some effective measures have been taken to improve the level of the landscape of Hasanlu dam coast.

  Keywords: Coastal Tourism, natural landscape stability, Hasanlu dam, Naqadeh
 • Hamidreza Sadeghi *, Mansour Haghighatian, Reza Esmaili Pages 145-160
  This study basically shows which elements of national identity have been represented in these tourist attractions, and how this representation has been occurred. The study method is of analyzing semiology and Dollan Bart's myths in special. The cases studied involve six symbols of civic semiotics in Esfahan selected purposefully. The study findings indicate that some elements of national identity available in these semiotics have been represented and exhibited. what seems to be important is the role of religion and its relationship with iranianship. Generally the national and religious elements represented in semiotics and symbols studied, have been applied altogether, but there exists a slight difference between them. Most study cases have connection to Safavi era and afterwards. However, what is more palpable in these semiotics is represented. The effort made to represent the identity elements of Shiee Religion as an official religion happens in Safavi era and afterwards. However, what seems to be more crucial is that this form of representation has not only confined to religious elements of Shiee religion, but in most cases, we are confronted with a combination of iranianship and Shiee.
  Keywords: representation, semiology analysis, historical tourist attractions, National Identity
 • Hassan Ghasabi, Ali Azar *, Ali Panahi Pages 161-177

  Considering that tourism development is subject to feasibility under the preconditions, this research seeks to identify the influential factors on the development of tourism in the Aras free zone. The research method in this study is applied with a descriptive-analytical nature. The statistical population of the study consisted of managers, officials, urban experts and academic elites of Aras free zone, and the sample size is estimated to be 340 people based on the modified Cochran model. To analyze the research data, the least squares model was used in Warp-PLS software. The results of the research show that among the proponents of the study, the most influential are economic (EC), Management (MA). Marketing and Advertising (MAA) and Education (ED). The coefficients were extracted according to the structural model of the research for each of them: 0.67, 0.59, 0.51 and 0.48 respectively. On the other hand, the effect of these proponents on the two dimensions of tourism development, namely, economic and physical (EP), and political, social and cultural (PSC), has been measured. The results indicate that there is a significant relationship between the drivers and components of tourism development at the 95% confidence level has it.

  Keywords: propulsion, Tourism Development, Aras free zone, minor partial squares model
 • Samira Zahmatkesh, Morteza Rojuee *, Seyed Morteza Ghayour Baghbani Pages 179-195
  This research, with the aim of service businesses development in tourism sector using Meta-SWOT technique, is identifying the resources, capabilities and abilities of Mashhad city based on a Resource-Based View (RBV). This research has a practical purpose and has descriptive survey method. The statistical population of the study is Mashhad city experts who are experts in the subject of this research. For data analysis, the Meta-SWOT software has been used. The results indicate that the first service business competitor for tourism sector services is in the field of health services. The presence of the holy shrine of Imam Reza (as), the annual presence of more than 28 million pilgrims in the city of Mashhad and the existence of numerous commercial and recreational centers with a coefficient of importance of 26%, 11% and 9%, respectively, are the most important resources and capabilities. Exchange rate fluctuations, rising inflation, international political sanctions, the growing trend of e-commerce with bubble size 5 have the greatest impact on the tourism business services. Providing tourism services in the context of e-commerce tools, expanding the relationship of domestic and foreign tourists with tourism businesses through B2C websites are presented as some of the most important strategies.
  Keywords: Strategic Planning, Tourism Businesses, META-SWOT, Mashhad