فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1398)

نشریه علوم و فناوری پسته
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/05/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید علیپور، اعظم رضوی نسب* صفحات 1-16
  درحال حاضر اغلب پایه های پسته در کشور بذری بوده و ناهمگنی پایه‎ها باعث اختلاف در ویژگی های کمی و کیفی درختان مربوط به هر رقم شده است. از آنجایی‎که امکان تکثیر پایه‎های مقاوم پسته به صورت بذری میسر نمی‎باشد، لذا گسترش پایه های کشت بافتی و نیز بررسی سازگاری ارقام تجاری با این پایه‎ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه باغ‎های پسته است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه ویژگی‎های کمی و کیفی میوه، مقدار عناصر غذایی برگ و میزان عملکرد شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه کشت بافتی رقم بادامی زرند بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با شش رقم پسته (کله قوچی، رضایی زودرس، فندقی، فروتنی، اکبری و احمدآقایی) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان اجراء شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، در بین ارقام مورد مطالعه، رقم احمدآقایی از نظر ویژگی‎های کمی و کیفی میوه و میزان عملکرد دارای بیشترین مقادیر بود. به‎طوریکه این رقم در مقایسه با اکبری، 43 درصد پوکی کمتر و نسبت به فروتنی، 13 درصد خندانی بیشتر و نسبت به کله قوچی 67 درصد عملکرد بیشتری داشت و از سازگاری مطلوب‎تری با پایه کشت بافتی برخوردار بود. هرچند رقم احمدآقایی در همه عناصر حایز بیشترین غلظت بود ولی تنها در دو عنصر منیزیم و منگنز، این اختلاف معنی‎دار بوده و به ترتیب 40 درصد و 35 درصد نسبت به رقم اکبری افزایش نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد می‎توان با استفاده از پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند و پیوندک احمدآقایی در اقلیم کرمان، به بیشترین و اقتصادی‎ترین میزان عملکرد رسید.
  کلیدواژگان: پایه کشت بافتی، پسته، کیفیت میوه، غلظت عناصر غذایی، عملکرد
 • الهام رضایی، حمزه ایزدی*، مهدی بصیرت صفحات 17-27
  پروانه چوب خوار پسته Kermania pistaciella Amsel(Lepidoptera: Oinophilidae) یکی از آفات مهم پسته ایران است که سالانه خسارت بالایی را با نفوذ و تغذیه لاروها از درون سرشاخه ها سبب می شود. در این مطالعه جهت تعیین درصد آلودگی و زمان مبارزه از اواخر بهمن ماه 1376 تعداد 200 درخت در باغ های پسته با رقم های اکبری، احمدآقایی، کله قوچی و اوحدی در حومه شرقی رفسنجان به طور تصادفی انتخاب و  نشانه گذاری شد. تعداد سوراخ های خروجی لارو و پیله شفیرگی هر دو روز یک بار شمارش و ثبت گردید. میزان خسارت آفت روی چهار رقم مهم تجاری از طریق تعیین آلودگی سرشاخه ها به سوراخ خروجی لاروها، تشکیل پیله شفیرگی، درصد آلودگی خوشه ها در زمان برداشت و تعداد دانه های خشک شده انتهای خوشه مورد بررسی قرار گرفت و حساسیت رقم های مورد مطالعه مشخص شد. نتایج نشان دهنده این است که زمان اوج خروج حشرات کامل پروانه چوب خوار پسته در ارقام مختلف تفاوت معنی دار ندارد، به طوری که در روزهای آخر دهه اول فروردین پنجاه درصد پیله شفیرگی تشکیل شده و در اوسط دهه سوم این ماه اوج ظهور حشرات بالغ صورت می گیرد. همچنین میانگین خسارت پروانه چوب خوار پسته در رقم کله قوچی بیشترین و در رقم احمدآقایی کمترین بود. بیشترین خسارت (44/40 درصد) و کمترین (15/34 درصد) میزان خسارت به ترتیب مربوط به رقم های کله قوچی و احمدآقایی بود. در مجموع، نتایج این تحقیق بیانگر عدم تاثیر رقم در زیست شناسی آفت است و می تواند در پیش آگاهی از وضعیت آفت و تعیین زمان مبارزه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پروانه چوبخوار، پسته، رقم، زیست شناسی
 • ناصر صداقتی*، سید جواد حسینی فرد، محمد عبدالهی عزت آبادی، اکبر محمدی محمد آبادی، محمدرضا نیکوئی دستجردی صفحات 28-42

  در این پروژه، امکان تغییر سیستم آبیاری از روش غرقابی به زیرسطحی کم فشار (با لوله های پی وی سی سوراخدار) روی درختان بارور پسته مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (S)، آبیاری به روش غرقابی با دور آبیاری 48 روز و حجم آب 6720 متر مکعب در هکتار، تیمار 1P، آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی با مقدار آب مورد استفاده برای تیمار شاهد و دور آبیاری 12 روز و تیمار 2P، آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی با مقدار آب 75 درصد مقدار آب مورد استفاده برای تیمار شاهد و دور آبیاری 24 روز بودند. نتایج نشان داد که از بین صفات رویشی، سطح برگ، تعداد کل جوانه ها، درصد جوانه ریزش کرده و درصد جوانه رویشی بطور معنی داری تحت تاثیر تغییر روش آبیاری قرار گرفتند. همچنین تغییر روش آبیاری بر روی اغلب صفات کمی و کیفی محصول در سطح 5 درصد اثر معنی دار داشت، به طوریکه باعث افزایش 8/0 تا 6/1 کیلوگرمی وزن محصول خشک هر درخت، کاهش 7/1 تا 25/4 درصدی پوکی، افزایش 5/3 تا 6 درصدی خندانی و کاهش 3/1 تا 2 واحدی در انس پسته گردید. ضمن اینکه بهره وری مصرف آب نیز در روش های آبیاری 1P و 2P، به ترتیب 4/41 درصد و 6/61 درصد افزایش یافت. تیمارهای آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی در اغلب صفات مورد بررسی، با یکدیگر اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد نداشتند. نتایج شوری خاک ناحیه ریشه درختان در فصل پاییز (قبل از آبشویی) نیز حاکی از افزایش شوری سطح خاک در ناحیه بالای لوله های زیرسطحی بود. اما شوری خاک در اسفندماه و پس از انجام آبشویی و بارندگی زمستانه به وضعیتی مناسب (کمتر از dS/m 9) رسید. ارزیابی اقتصادی اجرای این پروژه نیز حاکی از توجیه اقتصادی بالای آن دارد، به طوریکه با سرمایه گذاری سالیانه در حدود 60 میلیون ریال در هر هکتار (به عنوان سرمایه گذاری اولیه) برای تغییر سیستم، بسته به انتخاب روش آبیاری 1P یا 2P، به ترتیب درآمدی معادل 6/7 و 2/15 برابر سرمایه گذاری اولیه، عاید باغدار خواهد شد. بنابراین با در نظر گرفتن محدودیت های مناطق پسته کاری ایران از نظر کمیت و کیفیت منابع آب در دسترس، استفاده از روش 2P به دلیل کاهش 25 درصدی مصرف آب و افزایش 6/61 و 3/14 درصدی بهره وری مصرف آب، به ترتیب نسبت به روش های S و 1P، قابل توصیه می باشد.

  کلیدواژگان: آبشویی، آبیاری زیرسطحی کم فشار، بهره وری مصرف آب، دور آبیاری
 • سید جواد حسینی فرد*، ناصر صداقتی، اکبر محمدی محمدآبادی، حمید علیپور، محمدرضا نیکوئی دستجردی صفحات 43-60

  در مناطق پسته کاری به دلیل بالا بودن pH خاک جذب عناصر غذایی کم نیاز از خاک با مشکل مواجه است. یکی از راه های رفع این مشکل محلول پاشی این عناصر می باشد که بعد از انجام تجزیه برگ و تشخیص کمبود هر یک از عناصر قابل استفاده است. در این پژوهش اثرات محلول پاشی غلظت های مختلف آهن از دو منبع سولفاته و کلاته در دو فاصله زمانی متفاوت بر غلظت آهن گیاه، عملکرد و کیفیت میوه، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در چهار باغ یک هکتاری شامل دو باغ در شهرستان رفسنجان، یک باغ در شهرستان کرمان و یک باغ در شهرستان انار از مناطق پسته کاری استان کرمان روی درختان رقم اوحدی (فندقی) انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات با فاکتور اصلی فاصله زمانی محلول پاشی ها در دو سطح 15 و 30 روز و فاکتور فرعی نوع و غلظت های متفاوت کودهای حاوی آهن در پنج سطح شامل سولفات آهن 24 درصد با غلظت های یک و دو در هزار و کلات آهن 6 درصد با غلظت های یک ونیم و سه در هزار و شاهد (محلول پاشی با آب) در سه تکرار و هر تکرار شامل پنج درخت اجرا شد. اولین محلول پاشی اوایل اردیبهشت ماه بعد از کامل شدن برگ و در مراحل اولیه رشد میوه (مرحله ارزنی شدن میوه) انجام شد. وزن تر و خشک محصول، درصد پوکی، درصد خندانی، وزن صددانه محصول (اونس پسته)، درصد زودخندانی، طول و قطر شاخه سال جاری، تعداد جوانه های زایشی و رویشی، درصد ریزش جوانه ها و همچنین غلظت آهن برگ مورد اندازه گیری و محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلول پاشی کودهای آهن بر روی درختان پسته دارای کمبود این عنصر، اثرات مثبتی روی کمیت و کیفیت پسته دارد. در مجموع، سه مرتبه محلول پاشی آهن از منبع کلاته Fe-EDTA 6 درصد (ساخت داخل کشور) با غلظت 5/1 در هزار به فاصله 15 یا 30 روز از یکدیگر بیشترین اثر را در بهبود کمیت و کیفیت پسته داشت. بر اساس نتایج آزمایش، انجام محلول پاشی تیمار ذکر شده فوق در باغ های پسته دارای کمبود آهن، باعث افزایش 72 کیلوگرم در هکتار محصول پسته خشک شد. همچنین میزان پوکی، زودخندانی پسته و ریزش جوانه های زایشی به ترتیب 8، 3/1 و 7 درصد کاهش نشان داد. درصد خندانی نیز 5 در صد افزایش و انس پسته یک واحد کاهش یافت.

  کلیدواژگان: آهن برگ، انس پسته، پسته فندقی، درصد پوکی پسته
 • یوسف رفیعی، حسینعلی اسدی قارنه*، مصطفی قاسمی صفحات 61-74

  پسته به دلیل عدم یکنواختی در دانهال های تولیدی آن و همچنین تولید درصد قابل توجهی از دانهال های نر و دوره نونهالی طولانی از طریق بذر تکثیر نمی شود. بنابراین روش تجاری تکثیر پسته پیوند بر روی پایه های بذری می باشد و انتخاب پایه و پیوندک مناسب از نکات اساسی و مهم در مدیریت باغات پسته می باشند. این پژوهش طی سال های 1395-1394، به منظور مقایسه اثر پایه و میان پایه روی درصد موفقیت پیوند و خصوصیات برخی ارقام تجاری پسته (اکبری، کله قوچی، احمدآقایی و اوحدی) در یک باغ در شهر انار از شهرهای استان کرمان انجام گرفت. جهت اجرای پیوند ابتدا درختان در بهمن 1393 سربرداری شدند. 12 درخت از زیر محل پیوند سربرداری شد (تیمار بدون میان پایه) و 12 درخت از بالای محل پیوند سربرداری شد (تیمار میان پایه). در خرداد 1394، روی چهارشاخه هر تکرار یا درخت اقدام به پیوند زنی شد. نتایج نشان داد درصد گیرایی پیوند، تعداد برگ، سطح برگ، طول شاخه، قطر شاخه، کلروفیل a و b ارتباط نزدیکی با نوع رقم داشتند. بین ارقام پسته، رقم اوحدی از بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع ساقه و قطر ساقه برخوردار بود. اثر میان پایه نیز بر تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه معنی دار بود، اما بر قطر شاخه و مقدار رنگیزه ها معنی دار نبود. کاربرد میان پایه سبب افزایش تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه رقم کله قوچی گردید. در سایر ارقام کاربرد میان پایه سبب کاهش تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه گردید. با توجه با بالاتر بودن شاخص ها در رقم کله قوچی می توان بیان کرد کاربرد میان پایه مشابه با رقم پیوندک در بهبود ویژگی های پیوندک موثر می باشد.

  کلیدواژگان: ارقام، پسته، سرشاخه کاری، گیرایی پیوند
 • احمد شاکر اردکانی*، فاطمه مجنونی صفحات 75-93
  در این تحقیق تاثیر ویژگی های نوار جداساز چشمی شامل طول و عرض نوار تفکیک، میزان روشنایی، تعداد و میانگین سن کارگران و وجود اتاقک مخصوص بر خصوصیات میکروبی و آفلاتوکسین نمونه های پسته تهیه شده از 7 شرکت فعال در زمینه درجه بندی پسته مورد بررسی قرار گرفت. آزمون ها در سه تکرار انجام شد و در تحلیل نتایج از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تکمیلی دانکن استفاده شد. نتایج بررسی تاثیر ویژگی های نوار جداساز چشمی (نوار تفکیک) بر ویژگی های میکروبی و آفلاتوکسین پسته خشک نشان داد که درصد کاهش آفلاتوکسین B1 و کل پس از فرآوری پسته، بیش از 85 درصد است. مقایسه مشخصات نوار تفکیک در شرکت های مورد بررسی نشان دهنده اهمیت طول نوار تفکیک و همچنین تعداد و میانگین سن کارگران و وجود اتاقک مخصوص بر میزان کاهش آفلاتوکسین است. به طوری که طول نوار تفکیک و تعداد کارگران بیشتر و میانگین سنی پایین تر کارگران سبب افزایش درصد کاهش آفلاتوکسین در نمونه ها می شود. همچنین وجود اتاقک مخصوص تفکیک کردن و شدت نور بر درصد کاهش آفلاتوکسین تاثیرگذار بوده است. نتایج بررسی شمارش کلی میکروارگانیسم ها و کپک و مخمر نشان داد این خصوصیات در اثر فرآیند تفکیک کردن کاهش یافته است. مقایسه میزان لگاریتم شمارش کلی میکروارگانیسم ها و لگاریتم میزان کپک و مخمر با حد مجاز استاندارد نشان داد قبل از فرآیند تفکیک این خصوصیات در کلیه نمونه های پسته زیر حد استاندارد بوده است. با توجه به عدم تفاوت معنی دار در این خصوصیت پس از فرآیند تفکیک می توان نتیجه گرفت که مشخصات نوار تفکیک تاثیری بر بار میکروبی نمونه ها نداشته است. در مجموع با توجه به نتایج ، طول نوار تفکیک، میانگین سن و تعداد کارگران تاثیر بسزایی بر خصوصیات محصول نهایی دارد.
  کلیدواژگان: نوار جداساز چشمی، پسته، آفلاتوکسین، شمارش میکروبی
 • احمد رئوفی، مجید راحمی*، مریم زارع صفحات 94-104

  طوفان های گرد و غبار وقایع طبیعی هستند که در سراسر جهان، مخصوصا در مناطق گرم و خشک رخ می دهند. ریزگردها با رسوب بر اندام های گیاهی تاثیر زیادی در کاهش عملکرد محصولات دارند. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار روی تشکیل و رشد و نمو میوه پسته رقم اوحدی در باغ تجاری در شهرستان رفسنجان به انجام رسید. اعمال ریزگرد ها به صورت غبار پاشی و تیمار ها شامل: شاهد (بدون هیچ گونه غبارپاشی)، خاک مزرعه، کایولین و سیمان بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد میوه تشکیل شده، میانگین وزن تر و خشک صد عدد میوه، میانگین وزن خشک مغز صد عدد میوه، درصد پوکی و خندانی بودند. نتایج نشان داد که رسوب ریزگرد ها باعث کاهش تشکیل تعداد میوه یک ماه و سه ماه بعد از تمام گل، کاهش میانگین وزن میوه همراه با خوشه و بدون خوشه، میانگین وزن تر و خشک صد عدد میوه، میانگین وزن خشک مغز صد عدد میوه و درصد خندانی نسبت به شاهد شد و همچنین افزایش پوکی نسبت به شاهد شدند. در بین ریزگردهای مختلف، کایولین تاثیر منفی کمتری بر صفات اندازه گیری داشت و کمترین میزان پوکی در این تیمار مشاهده شد. درصد پوکی در گیاهان تیمار شده با خاک و سیمان نسبت به شاهد افزایش یافته است. بنابراین باقی ماندن طولانی مدت ذرات گرد و غبار روی سطوح تبادل گازی گیاه سبب تغییرات مهمی در صفات مورفولوژیکی شده و می تواند منجر به کاهش محصول پسته شود.

  کلیدواژگان: سیمان، عملکرد، کائولین، گرد و خاک، رشد میوه
 • شیما شهبازی منشادی، کاظم کمالی*، علی تاج آبادی پور صفحات 105-119

  پسته (Pistacia vera L.) گیاهی نیمه گرمسیری و از مهمترین محصولات تجاری و صادراتی ایران می باشد. علی رغم سطح زیر کشت بالای پسته در ایران، عملکرد این محصول در واحد سطح پایین می باشد. بنابرابن دستیابی به راهکارهای مدیریتی در جهت افزایش تولید در واحد سطح دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش اثر هفت کود شیمیایی (اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، نیترات کلسیم، کلات آهن، کلات روی و کلات منگنز) که تامین کننده عناصر ضروری پرمصرف و کم مصرف برای درختان می باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از روش تاگوچی در بهینه سازی مصرف کودها، یک راهکار نوین و کاربردی در جهت کاهش بی رویه کود و همچنین دستیابی به مقدار بهینه، در جهت تولید محصول با راندمان بالا می باشد. بعد از اعمال تیمارها در دو نوبت به صورت چالکود و محلول پاشی، برداشت محصول در شهریورماه 1397 صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، کمترین درصد کالی میوه و ریزش جوانه های زایشی به ترتیب در تیمارهای 250 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 5/1 گرم در لیتر کود آهن، مشاهده شده است. همچنین تیمارهای 350 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم و150 کیلوگرم در هکتار کود نیترات کلسیم به ترتیب موجب افزایش تشکیل شاخه جدید و جوانه های زایشی به مقدار 33/9 و 8/15 درصد، نسبت به سایر تیمار ها شده اند. بر اساس این روش می توان به درجه اهمیت کودهای رایج در باغهای پسته در جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول پی برد.

  کلیدواژگان: عملکرد کمی و کیفی، عناصر غذایی، محصولات باغی، نرم افزارMinitab16
 • مصطفی قاسمی*، کاظم ارزانی، عباس یداللهی، حسین حکم آبادی، شیوا قاسمی صفحات 120-131
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر تغییرات اسیدآبسیزیک، پتانسیل آب و محتوای نسبی آب برگدر چهار پایه دانهالی پسته در سال 1390 در گلخانه آزمایشی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل تامین 100 درصد (بدون تنش)، 65 درصد (تنش متوسط) و 30 درصد (تنش شدید) نیاز تبخیر و تعرقی گیاه بودند که به مدت 75 روز روی دانهال های 4 ماهه پسته اعمال شدند. پایه های پسته اهلی (Pistacia vera) شامل بادامی زرند، قزوینی، سرخس و بنه (P. mutica) بودند. پارامترهای غلظت اسیدآبسیزیک برگ، پتانسیلآب برگ و محتوای نسبی آب برگ در دانهال های پسته بررسی شدند. نتایج نشان داد تنش آبی سبب کاهش پتانسیلآب و محتوای نسبی آب برگ گردید درحالیکه غلظت اسیدآبسیزیک برگ افزایش یافت. غلظت اسیدآبسیزیک در پایه سرخس در شرایط تنش خشکی با شدت بیشتری نسبت به پایه های دیگر افزایش یافت که می توان بیان کرد این پایه به میزان بیشتری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت. پایه بنه در همه سطوح کمترین میزان پتانسیل آب برگ را در بین پایه ها نشان داد. پتانسیل آب برگ پایه بنه در تنش متوسط 09/2- و در تنش شدید 48/2- مگا پاسکال بود. درحالی که تفاوت بین سایر پایه ها در پارامتر پتانسیل آب برگ معنی دار نبود. پایه های بنه و بادامی زرند، محتوای نسبی آب برگبالاتری در شرایط تنش داشتند. بالاتر بودن محتوای نسبی آب برگ در پایه بنه، علی رغم پتانسیل آب پایین تر می تواند به تنظیم اسمزی بهتر این پایه نسبت داده شود. با توجه به نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که پایه های بنه و بادامی از تحمل به خشکی بیشتری برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: اسیدآبسیزیک، پتانسیل آب برگ، تنش خشکی
|
 • Hamid Alipour, Azam Razavi Nasab * Pages 1-16
  Since now all pistachio rootstocks in most pistachio orchards are seed cultivation and heterogeneity causes differences in the qualitative and quantitative characteristics of each cultivar and it is also not possible to reproduce resistant rootstocks with seed cultivation. Therefore, use of tissue culture and research about compatibility of cultivars with tissue culture is inevitable necessity in the development of pistachio gardens. The aim of this study was comparison of quantitative and qualitative characteristics of pistachio nuts, leaf nutrients concentration and yield of six commercial pistachio cultivars (Kale-Ghochi, Rezaie-Zodras, Fandoghi, Forootani, Akbari and Ahmad-Aghaie) with tissue culture of Bademi Zarand. This experiment was carried out in a randomized complete block design with six pistachio cultivars in three replications at Kerman Pistachio Research Station. The results of variance analysis showed that Ahmad Aghaei had the best quality of nuts and quantity of yield. So that Ahmad Aghaie's blank percentage was 43% lower than Akbari and Ahmad Aghaie's splitting percentage was 13% more than Forootani and Aghaie’s yield was 67% more than Kale-Ghochi. Although Ahmad Aghaie had highest concentration of leaf nutrients but only Mg and Mn concentration were significant and 40% and 35% more than Akbari respectively. In fact, the best adaptability to the tissue culture belonged to Ahmad Aghaie cultivars. Therefore, it can be achieved to best quality and yield with using tissue culture with appropriate cultivars for each region.
  Keywords: Concentration of nutrients, Pistachio, quality of nut, Tissue culture, Yield
 • Elham Rezaei, Hamzeh Izadi *, Mehdi Basirat Pages 17-27
  The pistachio twig borer moth, Kermania pistaciella Amsel (Lepidoptera: Oinophilidae) is one of the key pests of Iranian pistachio that annually causes high damage by penetrating and feeding the larvae from the branches. In this study, and to determine the damage percent and control appropriate time, from the middle of February onward, 200 labels were randomly attached in pistachio orchards with varieties of Akbari, Ahmad Aghaei, Kalleh Ghuchi and Ohadi in the eastern countryside of Rafsanjan in late February. The number of emerged larvae and formed cocoons were recorded every two days. The amount of pest damage on the four important commercial cultivars was determined by counting the larval outlet holes, cocoons, the percentage of contaminated seeds at harvest time, and the number of dried grains at the end of the panicle. The results showed that there was no significant difference between the peak times of adult moth’s emergence in different cultivars. Fifty percent of pupae were formed in the last days of the first decade of April. In the middle of the third decade of this month, adult insects emerged. Also, the average damage of the pistachio twig borer moth was highest (40.44%) in Kalleh Ghuchi and lowest (34.15%) in Ahmad Aghaei. The highest amount of damaged grain belonged to Kaleh Guchi cultivar and the lowest to Oohadi cultivar. Overall, the results of this study indicate that cultivar has no significant effect on the pest biology. This finding could be used in forecasting of pest status and determination of the control time.
  Keywords: biology, Cultivar, Pistachio, Pistachio twig borer moth
 • Nasser Sedaghati *, Seyed Javad Hosseinifard, Mohammad Abdolahi Ezzatabadi, Akbar Mohammadi Mohammad Abadi, MohammadReza Nikooei Dastjerdi Pages 28-42

  In this project, the possibilities of changing the method of surface irrigation (flooding) to subsurface irrigation system (with porous PVC tubes) were studied on mature pistachio trees. This research was conducted as a randomized complete block design with three treatments and three replications. Treatments included: control (S) by flood  irrigation with 48 days irrigation frequency and the volume of 6720 cubic meters per hectare, P1 treatment, subsurface irrigation with PVC pipes with the amount of water used for irrigation control(S) and 12 days irrigation frequency and, P2 treatment, subsurface irrigation with PVC pipes with a water content of 75% of the water used to control and 24 days irrigation frequency. The results showed that among the growth characteristics, leaf area, total number of buds, percentage of fallen bud and vegetative bud were significantly affected by changes in irrigation methods. But changing irrigation methods on the most of quantitative and qualitative factors, significant effect at 5% level, as, increased the dry product from 0.8 to 1.6 Kg per tree, reduced blanking from 1.7 to 4.25 percent, increased splitting from 3.5 to 6 percent and reduced the number of nuts per ounce of pistachios from 1.3 to 2 units. While the WUP in irrigation methods of P1 and P2, increased 41.4% and 61.6%, respectively. There were no significant differences (P≤ 0.05) in subsurface irrigation treatments in most traits. The results of soil salinity in the root zone of trees in autumn (before leaching) also showed an increase in soil salinity in the soil surface and above the subsurface pipes. But, soil salinity after leaching and precipitation in the winter was appropriately (Less than 9 dS/m). Economic evaluation of this project showed that high economic justification. So, with an annual investment of about 60 million rials (as an initial investments) in Hectare to change the system, depending on the choice of irrigation method P1 or P2, respectively, earning between 7.6 to 15.2 times the initial investments, growers will receive. Therefore, considering the limitations of the pistachio producing regions in Iran, In terms of quantity and quality of available water resources, P2 method, due to a 25 percent reduction in water consumption and increasing 61.6% and 14.3% in WUP, respectively, compared to methods S and P1, is advisable.

  Keywords: Low Pressure Subsurface Irrigation, Water Use Productivity, Irrigation frequency, Leaching
 • Seyed Javad Hosseinifard *, Nasser Sedaghati, Akbar Mohammadi Mohammadabadi, Hamid Alipour, MohammadReza Nikooei Dastjerdi Pages 43-60

  In pistachio growing areas due to high soil pH, nutrient uptake from soil is difficult. One of the ways to solve this problem is to spray the elements that it is applied after leaf analysis and deficiency detection of each element. In this study, the effects of foliar application of different concentrations of Fe from two sources of sulfate and chelate at two different time intervals on plant Fe concentration, yield and fruit quality were investigated. Current research was carried out on four one-hectare pistachio orchards with Owhadi (Fandoghi) cultivar including two in Rafsanjan, one in Kerman and one in Anar region from Kerman province. The study was carried out as a split plot statistical design with time interval of spraying at two levels (15 and 30 days) and sub factor of different concentrations (0, 1 and 2 Kg per 1000 L of iron sulfate; 0, 1.5 and 3 per 1000 L of Fe-EDTA) of two Fe resources (FeSO4 24%, Fe-EDTA 6%) with three replications including five trees in each replicate. The first spraying was conducted on fully expanded leaves near the end of April and the early stages of fruit growth. Fresh and dry weight of pistachio, blank nut percentage, nut-splitting percentage, 100 grains weight (oz. Of pistachio), early splitting percentage, length and diameter of current year branch, number of vegetative and floral buds, floral buds abscission and leaf Fe concentration were measured and  calculated. The results showed that spraying of iron fertilizers on pistachio trees deficient in this element had positive effects on pistachio quantity and quality. In total, three times Fe spraying from Fe-EDTA 6%, chelated source (made in Iran) with concentration of 1.5 Kg per 1000 L H2O at 15 or 30 days interval had the greatest effect on improving the quantity and quality of pistachio. According to the results of this experiment, spraying of above-mentioned treatment in Fe deficient pistachio orchards increased 72 kg / ha dry pistachio yield. In addition, blank nut, nut early splitting and floral buds abscission decreased 8, 1.3 and 7%, respectively. The percentage of nut splitting increased 5% and ounce of pistachio was reduced one unit.

  Keywords: Leaf Fe, Pistachio of Fandoghi, Blank Nut percentage of pistachio, Ounce of pistachio
 • Yusuf Rafiei, HosseinAli Asadi Gharneh *, Mostafa Ghasemi Pages 61-74

  Pistachio is not propagated through seed because of the lack of uniformity in its seedlings as well as the production of a significant percentage of male seedlings and long seedling period. Therefore, the commercial method of propagating pistachio is grafting on seed rootstocks and selection of suitable rootstock and scion are critical points in management of pistachio orchards. This research carried out during years 2015 and 2016 in Anar city, Kerman province, Iran, to evaluate the effect of rootstock and interstock on grafting success and growth of some commercial pistachio cultivars (Akbari, Kalehghoochi, Ahmadaghaee and Owhadi). For budding, trees were first head cut in February 2014, 12 trees were head cut from below the scion site (no interstock treatment) and 12 trees were head cut from above the scion site (interstock treatment). In June 2015, budding carried out on four shoots per replicate or trees. The results showed that the percentage of grafting success, leaf number, leaf area, shoot length, shoot diameter, chlorophyll a and b were closely related to scion cultivar. Among the pistachio cultivars, Owhadi had the highest number of leaves, leaf area, shoot length and shoot diameter. Interstock effect was also significant on leaf number, leaf area and shoot length but not significant on shoot diameter and pigment contents. Interstock increased leaf number, leaf area, and shoot length of Kalehgoochi cultivar. In other cultivars, interstock reduced leaf number, leaf area and shoot length. Due to the higher indices in Kalehghoochi cultivar, it can be concluded that the application of the same interstock with scion cultivar is effective in improving scion characteristics.

  Keywords: Cultivars, Pistachio, Top working, Grafting success
 • Ahmad Shakerardekani *, Fatemeh Majnooni Pages 75-93
  This study investigated the effect of sorting table properties, namely length and width of the sort table, Light intensity level, number and average age of workers and presence of a unique chamber on microbial properties of pistachio samples provided from seven companies operating in the field of grading pistachios. The tests were carried out three times and one-way variance analysis (ANOVA) and Duncan's Advanced Test was used to analyze the data. The results of the study of the effect of sorting table on the microbial and aflatoxin properties of dry pistachio showed that, the percentage of reduction of aflatoxin B1 and total after pistachio processing was more than 85%. Comparison of the characteristics of the sorting table in the studied companies indicates the importance of whistle length as well as the number and average age of workers and the existence of a special chamber on aflatoxin reduction. The length of the table and the number of workers and the lower average age of workers increased the percentage of aflatoxin reduction in the samples. Also, the presence of a chamber for sorting and light intensity had an effect on the percentage of aflatoxin reduction. The results of the total count of microorganisms mold and yeast showed that these properties decreased due to the sorting process. Comparison of the logarithm of the total count of microorganisms and the logarithm of the mold and yeast levels with the standard limit indicated that in all pistachio samples prior to the sorting process these characteristics were below the standard limit. Due to the no significant difference in this property after the sorting process, it can be concluded that the characteristics of the sorting bar did not affect the microbial load of the samples. Overall, according to the results, the length of the sort table, the average age and the number of workers have a significant effect on the characteristics of the finished product.
  Keywords: Sorting table, Pistachio, Aflatoxin, Microbial count
 • Ahmad Raoufi, Majid Rahemi *, Maryam Zare Pages 94-104

  Dust storms are natural events that occurred in the worldwide, especially in dry and hot regions. Dusts reduced the yield through deposition on plant organs. Therefore, the experiment was conducted in block completely randomized design with three replications to evaluate the growth and development of “Ohadi” pistachio fruit in commercial orchard in Rafsanjan. The treatments were control (without dust spray), farm soil, Kaolin and cement which applied by dust spray. Number of fruit set, means of fresh and dry weight of one hundred nuts, means of dry weight of one hundred kernels, the percentage of blankness fruit and nut splitting were determined. The obtained results showed that different dust depositions were not significant on flower formation at full bloom. However, they decreased fruit number at one and three months after full bloom, means of fruit weight with and without cluster, means of fresh and dry weight of one hundred nuts, means of dry weight of one hundred kernels, the percentage of nut splitting in comparison with control. Dusts increased the percentage of blankness in comparison with control. Kaolin was recognized the best treatments that showed the lowest negative effect on determined attributes. It revealed the lowest blankness in Ohadi pistachio. The percentage of blankness fruit was enhanced in soil farm and cement treatments in compared with control. In general, prolonged remaining of dust particles on the plant’s gas exchange surfaces causes significant changes in the morphological traits which can reduce the pistachio yield.Dusts increased the percentage of blankness in comparison with control. Kaolin was recognized the best treatments that showed the lowest negative effect on determined attributes. It revealed the lowest blankness in Ohadi pistachio. The percentage of blankness fruit was enhanced in soil farm and cement treatments in compared with control. In general, prolonged remaining of dust particles on the plant’s gas exchange surfaces causes significant changes in the morphological traits which can reduce the pistachio yield.

  Keywords: cement, Dust, Fruit growth, Kaolin, yield
 • Shima Shahbazi Manshadi, Kazem kamali *, Ali Tajabadipour Pages 105-119

  Pistachio (pistacia vera L.) is a semi-tropical plant and one of the most important commercial and exportable Iranian products. Despite the extensive area under cultivation of this tree, its yield in per unit area is low. Therefore, achieving management solutions regarding an increase in production is of great importance. In this study, the effects of seven chemical fertilizers including Urea, Triple Superphosphate, Potassium Sulfate, Calcium Nitrate, Iron Chelate, Zinc Chelate and Manganese Chelate which are the suppliers of essential macro and micro elements for trees are evaluated. Using Taguchi method for the optimization of fertilizers consumption is an innovative and practical solution for dramatically reducing fertilizer consumption and also achieving an optimum amount regarding high efficiency crop production. After applying the treatments in two sessions as deep placement and foliar application, harvesting was done in August 2018. Data analysis results indicated that the lowest fruit immaturity and abscission of flower buds in 250 kg/ha urea and 1/5 gr/l Iron chelate treatments, respectively. Also, 350 kg/ha treatments in potassium Sulfate and 150 kg/ha calcium Nitrate respectively, have increased the formation new shoots and more flower buds by 9.33 and 15.8 percent compared to other treatments. According to this method, we can truly understand how much the role of common fertilizers in pistachio gardens is important, also in the performance optimization of the crops in terms of quality and quantity

  Keywords: Garden products, Minitab16 Software, Nutrient elements, Quantitative, qualitative yield
 • Mostafa Ghasemi *, Kazem Arzani, Abbas Yadollahi, Hossein Hokmabadi, Shiva Ghasemi Pages 120-131
  This study was carried out in a greenhouse to investigate the effect of drought stress on changes of abscisic acid, water potential and relative water content of leaves in four pistachio seedling rootstocks in Tarbiat Modares University, Tehran, Iran during 2011-2012. Irrigation treatments: 100% (without stress), 65% (moderate stress) and 30% (severe stress) evapotranspiration requirements (ETc), were applied for 4 months old pistachio seedlings for 75 days. Rootstocks were Pistacia vera ‘Badami-e-Zarand’, ‘Ghazvini, ‘Sarakhs’ and P. mutica. The parameters of leaf abscisic acid concentration, leaf water potential and relative water content (RWC) of leaves were evaluated. The results showed that water stress decreased the water potential and relative water content of the leaves while the abscisic acid concentration of the leaves increased. The concentration of abscisic acid in the Sarakhs increased significantly under drought stress conditions compared to other rootstocks, which can be said to be more sensitive under drought stress. P. mutica at all irrigation levels showed the lowest leaf water potential among the rootstocks. Leaf water potential of P. mutica at moderate and severe stress levels were -2.09 and -2.48 Mpa, respectively, while the difference among the other rootstocks in the case of leaf water potential was not significant. The P. mutica and Badami rootstocks had higher relative water content under stress conditions. Higher relative water content of P. mutica rootstock, in spite of lower water potential, can be attributed to better osmotic adjustment of this rootstock. Based on the reasons stated, it can be concluded that P. mutica and Pistacia vera ‘Badami-e-Zarand’rootstocks were more tolerant to drought stress than the other rootstocks.
  Keywords: Leaf water potential, Abscisic acid, water stress