فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • فرامرز اشجعی سنزیقی*، احمد غلامی، محمدتقی اتحاد، سید علی اکبر حسینی فرد، مهرداد اشجعی سنزیقی صفحه 7

  از بروز خطرات برای سیستم گریزی نیست لیکن شناسایی و ارزیابی میزان خطر به‌منظور کاهش یا مقابله با آن اقدامی ضروری است. در این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های GIS شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، اطلاعات مکانی و توصیفی مقره ها شامل عمر مقره، شکل، ساختمان و نحوه آرایش دسته مقره های خطوط 20 کیلوولت توزیع، استخراج و بر اساس اطلاعات آماری و تجربی خرابی مقره‌ها و برخی پارامترهای هواشناسی و با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان که پارامترهای آن با روش ازدحام ذرات بهینه می‌شود، نرخ شکست الکتریکی سطحی تخمین و ریسک خطر مربوط به فیدر مربوطه مشخص شده است. درنهایت با محاسبه خطای مدل و مقایسه با مقادیر واقعی، درستی مدل موردبحث قرارگرفته و بر مبنای مدل پیشنهادی، وضعیت سیستم و خطوط پرخطر مشخص و تمهیداتی جهت جلوگیری از بروز قطعی و خسارت در سیستم پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: خطرپذیری، نرخ شکست الکتریکی، مقره، GIS، ماشین بردار پشتیان
 • سید حسن هاشمی اشکاء، حمید مطیعیان* صفحه 15

  جزیره گرمای شهری (UHI) یکی از مهم‌ترین پدیده‌های مرتبط با شهرنشینی است که بیانگر افزایش دمای مناطق شهری نسبت به محیط روستایی پیرامونی آن‌ها است. با توجه به تاثیرات هندسه شهری بر تغییر تعادل انرژی، این عامل یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری پدیده مذکور محسوب می‌شود. یکی از شاخص‌های بسیار مهم در تعریف هندسه شهری، پارامتر نسبت منظر است که توسط نسبت ارتفاع ساختمان‌ها به عرض خیابان در کانیون‌های شهری تعریف می‌شود. تاکنون ‌مدل‌های مختلفی جهت شبیه‌سازی شدت UHI توسعه داده شده است که مدل اوکه یکی از موفق‌ترین مدل‌ها است. این مدل از شاخص نسبت منظر استفاده می‌کند. ازآنجاکه محاسبات مدل اوکه نیازمند تحلیل‌های توصیفی و مکانی (به‌خصوص تحلیل‌های توپولوژیکی) است، لذا استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) امری اجتناب‌ناپذیر است. این تحقیق تاثیر هندسه شهری بر شدت UHI شبانه 10 کانیون شهری واقع در محله گلسار شهر رشت را با استفاده از مدل اوکه و ابزارهای GIS بررسی می‌کند. نتایج حاصل نتایج نشان می‌دهد کانیون‌های دارای مقادیر نسبت منظر بالاتر سبب تشدید UHI شبانه می‌شوند؛ درحالی‌که کانیون‌ها با مقادیر نسبت منظر پایین‌تر شدت UHI کمتری را ایجاد می‌کنند.

  کلیدواژگان: جزایر گرمایی شبانه شهری، کانیون، مدل اوکه، نسبت منظر، سیستم های اطلاعات مکانی
 • بررسی تغییرات دمای سطح زمین و تبخیر- تعرق در ارتباط با شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت)
  سمیه بهرامی، رضا سارمی *، مهدی خداداد صفحه 27

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات دمای سطح زمین و تبخیر- تعرق در ارتباط با شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان مینودشت می باشد. در این تحقیق از تصاویر سنجنده مودیس ماهواره ترا برای سال های 2001 تا 2016 استفاده شده است تصویر ماهواره ای که مربوط به 1 ژانویه سال 2005 تا 31 ژانویه سال 2016 می باشد. برای ارزیابی مدل سبال، تبخیر و تعرق به کمک روش های پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی و با در نظر گرفتن ضریب رشد گیاهی محاسبه شده و با تبخیر و تعرقی که از الگوریتم سبال به دست آمده، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. برای برآورد میزان دمای سطح زمین از تصاویر ماهواره لندست 5 باند 6 که باند ترمال یا حرارتی می باشد استفاده گردید. نتایج این تحقیق مشخص کرد که پارامتر پوشش گیاهی همسو و دمای سطحی زمین در جهت مخالف با تبخیر و تعرق تغییر می کند. در مناطق با پوشش گیاهی خوب و متراکم و دمای سطح زمین کم، تبخیر و تعرق بیشتر از مناطق دیگر است.

  کلیدواژگان: تبخیر- تعرق، شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهرستان مینودشت
|
 • Faramarz Ashjaee*, Ahmad Gholami, Mohammadtaghi Ettehad, Seyed Aliakbar Hoseyni Fard, Mehrdad Ashjaee Page 7

  There is no risk to the avoidance system, but identifying and evaluating the risk is essential to reducing or counteracting it. In this article, using GIS data of Golestan Electricity Distribution Company, spatial and descriptive information of insulators including insulator life, shape, structure and arrangement of insulators of 20 kV lines are distributed, extracted and based on statistical and experimental information. Insulators and some meteorological parameters, using the model of the backup vector machine, the parameters of which are optimized by the particle density method, the estimated surface electrical failure rate and the risk risk associated with the relevant feeder are specified. Finally, by calculating the model error and comparing it with the actual values, the correctness of the model is discussed and based on the proposed model, the status of the system and high-risk lines are determined and measures are taken to prevent certainty and damage in the system.

  Keywords: risk, electrical failure rate, insulator, GIS, backup vector machine
 • Seyyed Hassan Hashemi Ashka, Hamid Motieyan* Page 15

  Urban heat islands (UHI) is one of the most substantial phenomena related to urbanization defined by the air temperature increase of cities compared to their rural surroundings. Due to the effects of urban geometry on changing energy balance, it is considered to be one of the most important factors in the formation of UHI. One of the most important indexes of defining urban geometry is the aspect ratio parameter, which is defined by the ratio of building height to street width in urban canyons. So far, various models have been developed to simulate the intensity of UHI, and Oke's model is one of the most successful models. This model uses the aspect ratio index. Since Oke's model require descriptive and spatial analysis (especially topological analysis), the use of Geospatial Information Systems (GIS) is inevitable. This study examines the effects of urban geometry on nocturnal UHI intensity of 10 urban canyons in Golsar District of Rasht, by Oke's model and using GIS tools. The results show the canyons with higher aspect ratios intensify the nocturnal UHI, while the canyons with lower aspect ratio leads to lower UHI intensity.

  Keywords: Nocturnal Urban Heat Islands, Canyon, Oke's model, Aspect Ratio, GIS
 • Survey of land surface temperature changes and evapotranspiration in relation to the standardized vegetation index using GIS (Case study: Minoodasht city)
  Somaye Bahrami, Reza Sarami*, Mehdi Khodadad Page 27

  The purpose of this study is to investigate the changes in land surface temperature and evapotranspiration in relation to the standard vegetation cover index using GIS in Minoodasht city. In this study, we used satellite images of the Terra Modis satellite for the years 2001–2016. The satellite image is from January 1, 2005 to January 31, 2016. To evaluate the Seabull model, evapotranspiration was calculated using Penman Monteith and Hargreaves Samani methods and calculated using vegetation growth coefficient and compared with the evapotranspiration obtained from the Seabull algorithm and also to estimate the ground surface temperature of the images. Landsat 5 band 6 satellite which is thermal or thermal band was used. The results showed that the parameter of the coherent vegetation and the surface temperature of the earth changes in the opposite direction to evapotranspiration. So that in areas with good and dense vegetation and low ground temperature, evapotranspiration is more than other areas.

  Keywords: Evapotranspiration, Vegetation Index (NDVI), Geographic Information System (GIS), Minoodasht County
 • Panthea Giahchi *, Jamshid Jedari Eyvazi, Mohammad Reza Servati, Payam Alemi Safaval Page 36

  KARKAS Mountain is the highest peak in  Natanz, Kashan .On the one hand due to the diversity of geomorphologic units for example diversity of heights, tilt of hillsides, valleys, types of faults, and age of rock units, types of units, glaciers, and sediment, on the other hand, due to geomorphic processes such as tectonics, dry and hot to cold  period of climate, luxuriant vegetation and some areas without vegetation, landslides, and rock debris it can be described as a place for research in geology sciences.. This paper studies geomorphology of KARKAS Mountain and tries to interpret variety of forms and processes by using GIS. Due to the introduction of the gradient of the mountain, evidence and the fact that the slopes are currently active by internal earth activities (the dynamic forces), we conclude that, especially on the northern slopes of the mountains above 1700 meters high, it is very sensitive and its morphologic changes are happening very rapidly.

  Keywords: KARKAS Mountain, GIS, Glacier Cirques, Geomorphic