فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاه و یکم شماره 4 (پیاپی 52، تیر 1399)
 • سال پنجاه و یکم شماره 4 (پیاپی 52، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • احسان رزاق دوست، بایرامعلی محمدنژاد*، حمید کاردان مقدم صفحات 801-812

  با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی در تامین مطمین نیاز آبی کشورها، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، برنامه ریزی بلند مدت و مدیریت صحیح بهره برداری از این منابع ارزشمند امری ضروری می باشد. بدین منظور استفاده از ابزارهای مناسب شبیه سازی جهت پیش بینی تغییرات مکانی و زمانی سفره های آب زیرزمینی و رفتار آتی آنها بسیار مفید می باشد. این مطالعه با هدف منطقه بندی آبخوان میاندوآب و پیش بینی مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ابتدا جهت شناسایی اهمیت پارامترهای موثر در شبیه سازی، شش پارامتر ضریب قابلیت انتقال، سطح آب زیرزمینی، تراز زمین، افت آب زیرزمینی، بارندگی و تخلیه در سطح منطقه خوشه بندی مکانی شد. پس از تحلیل آماری از سه رویکرد خوشه بندی منفرد، سه پارامتره و تلفیقی استفاده گردید. تعداد خوشه های مناسب با استفاده از عرض سیلهوت تعیین شد. در فرایند آموزش و صحت سنجی مدل از داده های 77 چاه مشاهده ای آبخوان میاندوآب، که دارای سری زمانی اندازه گیری شده 10 ساله (1391-1382) برای سطح آب زیرزمینی می باشند، استفاده شد. نتایج تحلیل خوشه بندی مکانی نشان داد که رویکرد خوشه بندی با در نظر داشتن همبستگی دارای دقت بهتری است. پس از انتخاب رویکرد مکانی مناسب، 4 پارامتر بارندگی، تغذیه آبخوان، تخلیه آبخوان و سطح آب زیرزمینی در ماه قبل به عنوان متغیرهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی انتخاب گردید. پس از شبیه سازی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش شبکه عصبی پس انتشار برگشتی، پیش بینی سطح آب زیرزمینی برای 2 سال انجام گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات ضریب همبستگی در 6 خوشه بین 71/0 تا 97/0 و میزان تغییرات میانگین مجذور خطا بین 19/0 تا 58/0 بوده که حاکی از دقت مناسب این رویکرد جهت پیش بینی سطح آب زیرزمینی است.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، خوشه بندی، عرض سیلهوت، شبکه عصبی مصنوعی، آبخوان میاندوآب
 • کامی کابوسی*، مهدیه صارمی صفحات 813-828
  شوری خاک در طول فصل رشد تحت تاثیر شوری آب آبیاری، متغیر است. بنابراین، فرض ثابت بودن شوری خاک در طول فصل رشد نمی تواند شرایط واقعی رشد گیاه را در مزرعه شبیه سازی کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش شوری آب آبیاری (در شش سطح 2/1، 4، 6، 8، 10 و 12 دسی زیمنس بر متر) و شوری عصاره اشباع خاک در ابتدای فصل (در سه سطح 3، 5/4 و 6 دسی زیمنس بر متر) بر رشد، اجزاء عملکرد، عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گیاه کلزا رقم هایولا 401 انجام شد. برای این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه گرگان به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که برهکمنش شوری ابتدایی خاک و شوری آب آبیاری بر شوری نهایی خاک معنی دار است. با این حال، بر اساس تحلیل همبستگی و رابطه رگرسیونی، وابستگی شوری نهایی خاک به شوری آب آبیاری بیشتر از شوری ابتدایی خاک است. شوری آب و خاک تاثیر معنی داری بر تعداد شاخه فرعی و شاخص برداشت نداشت ولی موجب افزایش معنی دار تعداد روز تا گلدهی و کاهش معنی دار صفات تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، قطر ساقه، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و عملکرد بیولوژیکی شد. با توجه به مقاومت بالای گیاه کلزا به شوری، عملکرد و کارایی مصرف آب (اقتصادی و عملکردی) تحت تاثیر شوری خاک قرار نگرفت ولی شوری آب آبیاری به دلیل واردکردن تنش های ناگهانی شوری متعدد به گیاه موجب کاهش معنی دار آن شد. همچنین برهمکنش شوری آب آبیاری و شوری خاک بر صفات درصد روغن، عملکرد روغن و کارایی مصرف آب روغن معنی دار بود؛ به طوری که افزایش شوری آب آبیاری از 2/1 به 12 دسی زیمنس بر متر در سطوح شوری خاک 3، 5/4 و 6 دسی زیمنس بر متر به ترتیب منجر به 1/10، 3/7 و 5/10 درصد کاهش درصد روغن و 23، 18 و 28 درصد کاهش عملکرد و کارایی مصرف آب روغن شد.
  کلیدواژگان: برهمکنش، روغن کلزا، شوری خاک و آب، شوری متغیر، کارآیی مصرف آب
 • معصومه حسینی، محسن برین*، میرحسن رسولی صدقیانی، فرخ اسد زاده صفحات 829-839

  فسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف بوده که کمبود آن رشد گیاه را به شدت محدود می کند. یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش های تامین فسفر گیاه کاربرد مستقیم خاک فسفات می باشد اما در خاک های آهکی به علت حلالیت ناچیز آن چندان موثر نیست. استفاده از خاک فسفات مخلوط شده با گوگرد و مواد آلی به همراه ریزجانداران حل کننده های فسفات از جمله این راهکارها محسوب می شوند. این مطالعه با هدف مدل سازی بررسی تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست، خاک فسفات و گوگرد بر میزان انحلال و آزادسازی فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس و ارایه سطوح مطلوب این متغیرها برای تهیه کود زیستی کارآمد انجام شد. بر این اساس تعداد 20 آزمایش با استفاده از روش سطح پاسخ بر مبنای طرح مرکب مرکزی تعریف شد و اثر مقادیر مختلف متغیرهای ورمی کمپوست، خاک فسفات و گوگرد و به صورت کدبندی شده در محدوده ی (1+، 0، 1-) بر میزان انحلال فسفر بررسی شد. نتایج نشان دهنده کارآمدی بالای (8841/0= R2) مدل طرح مرکب مرکزی در برآورد انحلال فسفر بود. بر اساس نتایج، برهمکنش ورمی کمپوست با گوگرد (05/0>p) و بر همکنش خاک فسفات با گوگرد (05/0>p) معنی دار بود. نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل طرح مرکب مرکزی حاکی از اثر مثبت و فزاینده ورمی کمپوست، ورمی کمپوست × گوگرد و خاک فسفات × گوگرد بر افزایش انحلال فسفر می باشد. بر اساس پیش بینی شرایط بهینه برای انحلال فسفر، مقادیر 58 درصد ورمی کمپوست، 3/23 درصد خاک فسفات و 7/18 درصد گوگرد منجر به ماکزیمم انحلال فسفر (04/773 میلی گرم بر کیلوگرم) توسط قارچ آسپرژیلوس در کود میکروبی می شود.

  کلیدواژگان: مدل سازی، قارچ حل کننده فسفر، طرح مرکب مرکزی، کود زیستی
 • الهام پنج نوش، سیدسجاد مهدی زاده* صفحات 841-853
  بررسی وضعیت آب شیرین موجود در زیر دریا در آبخوان های فراساحلی (امتداد بخشی از آبخوان تا زیر دریا) می تواند برای تامین نیازهای اکولوژی سواحل در آینده مفید باشد. در این پژوهش به منظور آگاهی از میزان تاثیرپذیری آبخوان های فراساحلی از نشت آب شیرین از رودخانه، ابتدا سناریوهای مختلفی با تغییر در ابعاد هندسی آبخوان فراساحلی و مقادیر هدایت هیدرولیکی لایه نیمه تراوا و ضریب آبگذری رودخانه تعریف شد. در ادامه با مدل سازی پسروی شوری با استفاده از کد عددی SEAWAT، مشخصات گوه شوری شامل موقعیت پنجه شوری، ضخامت ناحیه انتقالی و حجم آب شور در زمان برآورد شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب آبگذری بستر رودخانه در میزان حجم آب شیرین زیر دریا تاثیرگذار است. زمانی که ضریب آبگذری رودخانه کاهش محسوس می یابد (به طور مثال m2/d 0025/0 در این مطالعه)، تاثیر آن بر مشخصات شوری و کاهش میزان حجم آب شور بسیار اندک بوده اما افزایش این ضریب تا میزان مشخص می تواند بیشترین تاثیر (تا 60 درصد کاهش حجم آب شور) را بر مشخصات شوری بگذارد. با این وجود با افزایش قابل ملاحظه این ضریب (به طور مثال m2/d 375 در این مطالعه)، میزان تاثیر آن بر مشخصات شوری کمتر خواهد شد. علت این امر در سرعت بالای جریان ورودی و زمان اندرکنش محدود با گوه شوری دیده شده است. میزان نفوذپذیری لایه نیمه تراوا و طول گسترش آن نیز بر نتایج تاثیر خواهد گذاشت؛ به گونه ای که با امتداد لایه نیمه تراوا تا مرز خشکی، از میزان آب شیرین نشت کرده کم شده و در نتیجه از اثرات آن بر گوه شوری در نواحی نزدیک به بستر آبخوان کاسته خواهد شد.
  کلیدواژگان: آبخوان دور از ساحل، پنجه شوری، ضریب آبگذری، لایه نیمه تراوا
 • حسین فتحیان*، علی محمد آخوندعلی، محمدرضا شریفی صفحات 855-871
  اطمینان و اعتبار سیل های حدی مخصوصا حداکثر سیلاب محتمل (PMF)، مستلزم در نظرگرفتن منابع عدم قطعیت در برآورد سیل است. عدم قطعیت پارامترهای مدل های بارش-رواناب، از جمله منابع اصلی عدم قطعیت در برآورد سیل می باشند. در این پژوهش از روش مونت کارلو برای برآورد عدم قطعیت هیدروگراف PMF به علت عدم قطعیت در پارامترهای واسنجی مدل بارش-رواناب در حوضه بختیاری در جنوب غربی ایران استفاده شده است. برای برآورد هیدروگراف PMF ناشی از حداکثر بارش محتمل (PMP)، از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS استفاده شد. برای مدل سازی تلفات، تبدیل بارش به رواناب و روندیابی جریان در آبراهه ها به ترتیب از روش های شماره منحنی SCS، هیدروگراف واحد کلارک و ماسکینگام استفاده شد. نتایج نشان داد که عدم قطعیت در دبی اوج و حجم هیدروگراف PMF به علت عدم قطعیت تمام پارامترها به ترتیب برابر با 13/17 و 79/6 درصد است. عدم قطعیت در دبی اوج هیدروگراف PMFبه علت عدم قطعیت پارامترهای شماره منحنی، تلفات اولیه، زمان تمرکز، ضریب ذخیره کلارک، K ماسکینگام و X ماسکینگام به ترتیب برابر با 05/5، 4/0، 78/3، 85/3 ، 05/4 و 01/0 درصد است. همچنین عدم قطعیت در حجم هیدروگراف PMFبه علت عدم قطعیت پارامترهای شماره منحنی، تلفات اولیه، زمان تمرکز، ضریب ذخیره کلارک، K ماسکینگام و X ماسکینگام به ترتیب برابر با 46/4، 332/0، 328/0، 6/1، 08/0 و 0002/0 درصد است. بنابراین برای کاهش عدم قطعیت در برآورد هیدروگراف PMFباید به ترتیب در برآورد پارامترهای شماره منحنی، K ماسکینگام، ضریب ذخیره کلارک و زمان تمرکز دقت بیشتری کرد.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت پارامترها، PMF، مدل HEC-HMS، روش شبیه سازی مونت کارلو
 • محمود عظیمی*، مهدی طاهری، تورج خوش زمان، محمد تکاسی، اسماعیل سهرابی، احمدرضا دادرس، عزیزالله عبدالهی صفحات 873-883

  زیتون به دلیل ساختار برگ ها و وجود مکانیسم های تحمل به خشکی، به خوبی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک سازگار شده است. رقم زرد، یک رقم بومی دومنظوره و مهم ترین رقم باغات زیتون ایران می باشد. این پژوهش برای بررسی اثر تنش خشکی روی برخی صفات متابولیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال های رقم زرد در شرایط گلخانه اجرا شد. در این تحقیق از نهال های یک ساله (ریشه دار شده) رقم زرد استفاده شد. نهال ها به گلدان های 10 کیلوگرمی حاوی ماسه، خاک مزرعه و کوکوپیت با نسبت 1:1:1 منتقل و به مدت شش ماه در شرایط آبیاری و تغذیه مطلوب نگهداری شدند. با در نظرگرفتن رطوبت ظرفیت زراعی به عنوان تیمار شاهد، سه تیمار رطوبتی 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی، به عنوان تیمارهای تنش خشکی (در مجموع چهار تیمار تنش رطوبتی) تعریف و آزمایش به مدت 60 روز ادامه یافت. برای اجرای این آزمایش از طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تیمار تنش خشکی در سه تکرار و تعداد دو نهال در هر تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی متوسط و شدید موجب کاهش زیاد هدایت روزنه ای و تعرق از سطح برگ و به دنبال آن، کاهش اختلاف درجه حرارت برگ با محیط شد. علی رغم کاهش سرعت فتوسنتز، اختلاف این ویژگی از تنش خشکی FC5/0 به بعد، معنی دار شد که نشان دهنده فعال شدن مکانیسم های تحمل به خشکی در این رقم بود. کاهش سرعت فتوسنتز، به دلیل کاهش مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ و همچنین کاهش آسیمیلاسیون دی اکسیدکربن و در نتیجه کاهش هدایت روزنه ای بود. افزایش تجمع پرولین و فنل کل، موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی شد. با در نظرگرفتن عکس العمل های نهال زیتون در برابر تنش خشکی، چنین نتیجه گرفته شد که رقم زرد در برابر تنش خشکی تا سطح FC5/0 مقاوم است. با توجه به شاخص های رشد، رقم زرد را می توان برای باغ های مناطق کم آب و یا دارای آب با کیفیت حاشیه ای توصیه نمود.

  کلیدواژگان: پرولین، سرعت فتوسنتز، فنل، کلروفیل
 • محمد بی جن خان*، حسین ربانی ها صفحات 885-893
  برآورد میزان نشت آب در کانال های آبیاری از اهمیت زیادی برخودار است. روش های مختلفی برای این منظور وجود دارد. مطالعات انجام شده در سطح شبکه های آبیاری کشور به منظور تخمین میزان نشت در کانال های آبیاری عمدتا بر مبنای اندازه گیری با استفاده از بیلان آب است. روش غرقابی یک روش استاندارد برای محاسبه سرعت نشت در کانال مطرح می باشد. در این روش با انسداد محدوده مشخصی از کانال و اندازه گیری افت سطح آب می توان سرعت نشت را به دست آورد. در این تحقیق، امکان استفاده از معادلات نفوذ کوستیاکف-لوییس، فیلیپ، گرین-امپت و S.C.S برای تخمین میزان نشت بر مبنای آزمایش غرقابی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده های موجود برای بخشی از کانال های آبیاری شبکه ای در کشور استرالیا، مشخص شد که معادله کوستیاکف-لوییس با میانگین قدر مطلق خطای نسبی بین 3/2% تا 4/7%  بهترین مدل برای تخمین نشت آب از کانال است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سرعت نشت به دست آمده از معادلات نفوذ برخلاف روابط موجود که سرعت نشت را همواره مقداری ثابت برآورد می کنند، مقداری ثابت نیست و با گذشت زمان، اشباع شدن خاک و کاهش سطح آب تغییر می کند. همچنین نتایج نشان داد که روش ارایه شده در این تحقیق در مقایسه با روش های موجود حساسیت کمتری نسبت به مدت زمان داده برداری دارد.
  کلیدواژگان: تخمین سرعت نشت، روش بیلان آب، کوستیاکف-لوئیس، شبکه آبیاری
 • حسین زادمهر، احمد فرخیان فیروزی* صفحات 895-906
  دمای خاک عامل کلیدی است که فرآیندها و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را کنترل می کند؛ لذا بر کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش برآورد دمای خاک با استفاده از پارامترهای هواشناسی به روش های مختلف ماشین یادگیری بوده است. بدین منظور داده های هواشناسی و دمای خاک در عمق های 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری از 17 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان مربوط به 25 سال (1994 تا 2018) گردآوری شد. مدل های شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLPNN)، ماشین یادگیری سریع (ELM) و رگرسیون خطی چندگانه (MLR) برای برآورد دمای خاک استفاده شدند. داده های دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا، فشار بخار، تبخیر و بارندگی به عنوان ورودی برای آموزش مدل ها استفاده شدند. نتایج نشان داد که تمام مدل ها برآوردی بهتری از دمای لایه سطحی خاک (عمق 30-0 سانتی متری) داشته و با افزایش عمق دقت آن ها کاهش می یابد، به طوری که بهترین دقت برآورد دمای خاک مربوط به عمق 5 و کمترین آن مربوط به عمق 100 سانتی متری بود. نتایج نشان داد مدل های MLR، MLPNN و ELM عملکردی مطلوب در مدل سازی دمای خاک در تمام عمق ها داشتند. برای مدل های MLR، MLPNN، ELM به ترتیب مقادیر R2 از 864/0-700/0، 997/0-967/0 و 996/0-967/0، مقادیر RMSE از 823/2-557/2، 072/0-034/0 و 078/0-028/0 درجه سلسیوس و مقادیر MAE از 529/1-398/1، 063/0-023/0 و 065/0-023/0 درجه سلسیوس بود. نتایج نشان داد که دو مدل MLPNN و ELM دارای عملکردی تقریبا مشابه و بهتر از مدل رگرسیون خطی چندگانه بودند؛ اما به دلیل سرعت محاسبات بسیار بالای مدل ELM، پیشنهاد می گردد از مدل MLPNN برای تخمین دمای نیمرخ خاک استفاده شود.
  کلیدواژگان: استان خوزستان، پارامترهای هواشناسی، رگرسیون خطی چندگانه، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، ماشین یادگیری سریع
 • سولماز بی دست*، احمد گلچین، احمد بایبوردی، عباسعلی زمانی صفحات 907-921
  جذب سطحی فلزات سنگین به وسیله اکسیدهای فلزی به عنوان یک روش موثر برای کاهش اثرات سوء فلزات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان تاثیر هماتیت خالص و تثبیت شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز (Na-CMC) بر غیرمتحرک کردن نیکل و بررسی اثر این جاذب ها بر شکل های مختلف این فلز در خاک انجام گرفته است. بدین منظور یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور نوع و مقدار جاذب (دو نوع جاذب شامل هماتیت خالص (H) و تثبیت شده با Na-CMC (H-CMC) هر یک در چهار مقدار (صفر، 25/0، 5/0 و یک درصد) و غلظت های مختلف نیکل (25، 75، 125، 175 و 325 میلی گرم بر کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد جاذب ها در خاک باعث کاهش غلظت نیکل قابل استخراج با DTPA (Ni-DTPA) و MgCl2 (Ni-MgCl2) گردید. با افزایش مقدار جاذب از 25/0 به 5/0 درصد، غلظت Ni-DTPA و Ni-MgCl2کاهش و با افزایش از 5/0 به 1 درصد، غلظت افزایش یافت. میزان کاهش غلظت Ni-DTPA با کاربرد 25/0، 5/0 و یک درصد هماتیت خالص، به ترتیب برابر 11، 9/13 و 63/9 درصد و با کاربرد هماتیت تثبیت شده با Na-CMC به ترتیب برابر 7/23، 9/35 و 3/20 درصد نسبت به تیمار شاهد بود. همچنین نتایج نشان داد، بین تیمارهای دارای هماتیت خالص و تثبیت شده با Na-CMC نیز از لحاظ غلظت Ni-DTPA و Ni-MgCl2 اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوری که تثبیت با Na-CMC باعث افزایش کارایی هماتیت در جذب نیکل گردید. نتایج عصاره گیری متوالی در سطح آلودگی 175 میلی گرم نیکل بر کیلوگرم خاک نشان داد که کاربرد جاذب به طور معنی داری شکل های محلول+ تبادلی، کربناتی را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش و شکل متصل به اکسیدهای آهن و منگنز را افزایش داد.
  کلیدواژگان: هماتیت، سدیم کربوکسی متیل سلولز، نیکل، عصاره گیری دنباله ای
 • فاطمه نورعلی وند، احمد فرخیان فیروزی* صفحات 923-935
  فرسایش بادی یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی جهان محسوب می شود. این پدیده می تواند اثرات مخربی بر کیفیت آب، هوا و سلامت انسان داشته باشد.در سال های اخیر استفاده از خاک پوش در کنترل فرسایش بادی و تثبیت خاک مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش استفاده از نانورس مونت موریلونایت، پلیمر پلی وینیل استات و زغال زیستی کاه گندم به منظور دستیابی به یک خاک پوش طبیعی برای کنترل فرسایش بادی در خاک های شنی و شنی لومی بصورت آزمایشگاهی با آزمایش های تونل باد بود. به این منظور آزمایش فاکتوریل به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل (1) نوع خاکپوش (نانورس مونت موریلونایت، پلیمر پلی وینیل استات و زغال زیستی کاه گندم)، (2) غلظت خاکپوش (نانو رس: 0، 16 و 32 ، پلیمر پلی وینیل استات: 0، 8 و 16 و زغال زیستی: 0، 65 و 200 گرم بر متر مربع) و (3) زمان (21، 42 و 63 روز) بودند. دو نمونه خاک (شنی و شنی لومی) از کانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز (کانون شماره 4) نمونه برداری شد. سینی های آزمایش (با ابعاد 50، 300 و 500 میلی متر) تا لبه با خاک پر شدند. سپس، سوسپانسیون نانو رس و پلی وینیل استات به صورت یکنواخت روی خاک اسپری شد.  بیوچار نیز به صورت یکنواخت با خاک ها مخلوط شد. پس از گذشت مدت زمان مورد نظر سینی ها در تونل با سرعت باد 20 متر بر ثانیه به مدت 5 دقیقه قرار داده شدند و سپس برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک (پایداری خاک دانه ها، مقاومت نفوذی و مقاومت برشی) و تغییرات آن ها نسبت به زمان اندازه گیری شد. مقدار هدررفت خاک در زمان اول در خاک شنی در تیمار نانورس، پلیمر و زغال زیستی نسبت به شاهد به ترتیب 98، 97 و 43 درصد و در خاک شنی لومی 97، 95 و 58 درصد کاهش یافت. بیشترین میانگین وزنی قطر خاک دانه، مقاومت نفوذی و برشی خاک در تیمار نانورس به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد خاک پوش های نانورس، پلیمر و زغال زیستی به ترتیب سبب کاهش معنی دار فرسایش بادی در زمان های مختلف در مقایسه با خاک شاهد شد.
  کلیدواژگان: پایداری خاکدانه، تونل باد، مقاومت برشی، خاکپوش
 • مهسا نوری، علیرضا عمادی*، رامین فضل اولی صفحات 937-948

  با وجود پیشرفت ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل سیستم های پیچیده، مهم ترین مسئله در حل مشکلات منابع آب بر تعامل سیستم های انسانی و طبیعی تمرکز دارد. مدل سازی عامل بنیان در سال های اخیر به عنوان ابزاری موثر برای توسعه مدل های یکپارچه انسانی و زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از اصلی ترین چالش های کاربرد مدل های عامل بنیان در مدیریت منابع آب، شناسایی و توصیف عامل های اصلی می باشد. در این پژوهش، یک مدل عامل بنیان برای تخصیص بهینه آب از مخزن سد به نیازهای پایین دست توسعه داده شده است. مدل ارایه شده شامل شبیه سازی مخزن با استفاده از سیاست بهره برداری استاندارد، بهینه سازی تخصیص آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی رفتاری عامل ها با استفاده از مدل عامل بنیان می باشد. مدل شبیه سازی رفتاری، تعامل ذی نفعان را شبیه سازی کرده و واکنش آن ها به تصمیمات تخصیص آب را نشان می دهد. برای توسعه مدل، عامل های اصلی در حوزه آبریز تجن اعم از شرب، صنعت، کشاورزی، محیط زیست و بخش سیاست گذار، شناسایی شدند. مدل ارایه شده روشی جدید برای شبیه سازی تعاملات ذی نفعان و ایجاد یک رابطه هیدرولوژیکی-زیست محیطی-انسانی به منظور مدیریت تقاضا و تخصیص بهینه ی آب به نیازها می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل ارایه شده توانایی بالایی در افزایش مطلوبیت عامل ها و سود کل از طریق تحلیل بازخورد عامل ها دارد به طوری که مطلوبیت عامل های کشاورزی از 19 درصد تا 47 درصد و سود کل به میزان 4/21 درصد افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: تخصیص بهینه آب، حوضه آبریز تجن، شبیه سازی رفتاری، مدل های عامل بنیان، مدیریت منابع آب
 • نادر سلامتی*، امیرخسرو دانایی صفحات 949-959
  به منظور مطالعه و ارزیابی شاخص های تنش خشکی در روش آبیاری سطحی بر عملکرد دانه و اجزای آن، عملکرد روغن دانه، درصد روغن دانه و کارآیی مصرف آب دانه کنجد، آزمایشی در سال 1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. آبیاری در 2 سطح (آبیاری به ترتیب پس از 100 و 200 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A) به عنوان فاکتور اصلی و رقم در 9 سطح به عنوان فاکتور فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در اثرات متقابل آبیاری و رقم نشان داد تیمار 100 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A و رقم V9 (SG55-92138) با کارایی مصرف آبی معادل 272/0 کیلوگرم بر مترمکعب دانه کنجد، تیمار برتر بود. میانگین آب مصرفی در یک سال انجام آزمایش در تیمارهای 100 و 200 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A به ترتیب معادل 5/547 و 6/438 میلی متر بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزاردانه، کارایی مصرف آب، عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب روغن افزایش می یابد. به دلیل بیش تر بودن شاخص های STI، MP، GMP، HM و YI در رقم V9 (SG55-92138) نسبت به دیگر ارقام می توان رقم V9 (SG55-92138) را از نظر تنش خشکی به عنوان تیمار برتر معرفی نمود. روند کاهشی عملکرد کنجد که با اعمال تنش کم آبی اتفاق  افتاد قطعا موجب کاهش شاخص های SSI، MP و TOL شده است و برعکس کاهش عملکرد کنجد موجب تغییرات صعودی در شاخص های STI، GMP، HM، YI و YSI  گردیده است.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، کنجد، وزن هزار دانه، کارایی مصرف آب
 • زهرا سلیمی، علی مهدوی مزده*، بیژن نظری صفحات 961-974
  مطالعه چگونگی ورود مواد آلاینده به درون آب زیرزمینی و نحوه انتقال آن از آب زیرزمینی تا رودخانه نقش مهمی در مطالعات کیفی رودخانه ها و آب های زیرزمینی و همچنین مدیریت مصرف کود و سموم شیمیایی در سطح مزارع دارد. در این پژوهش نحوه حرکت املاح نفوذیافته به خاک به سمت آب زیرزمینی و آب سطحی متصل به آن به صورت آزمایشگاهی مطالعه شده است. بدین منظور با ایجاد یک تغییر نوآورانه در مدل آزمایشگاهی موجود به ابعاد عرض 20 سانتی متر، ارتفاع 70 سانتی متر و طول 150سانتی متر، امکان اندازه گیری غلظت ماده آلاینده و دبی به صورت جداگانه در رودخانه و آب زیرزمینی فراهم شد. آزمایش ها در دو بخش تزریق ماده ردیاب (محلول پرمنگنات پتاسیم) برای مشاهده نحوه گسترش و پیشروی ابر آلودگی و تزریق محلول سدیم کلرید برای بررسی مقدار انتقال املاح انجام شد. پرمنگنات پتاسیم در فواصل تزریق 15، 35 و 55 سانتی متر از رودخانه و محلول سدیم کلرید در سه فاصله 15، 35 و 65 سانتی متر از بستر رودخانه تزریق شد. در کلیه آزمایش ها گرادیان هیدرولیکی 03/0 برقرار بود. آزمایش های ردیاب نشان داد که یکی از عوامل موثر بر انتقال املاح، ناحیه کاپیلاری می باشد که سبب شروع حرکت افقی در بالای سطح آب زیرزمینی می شود. همچنین در آزمایش های تزریق محلول سدیم کلرید، با شروع تزریق به دلیل تغییر در شرایط مرزی، مقدار دبی رودخانه کاهش و دبی آب زیرزمینی افزایش یافت. از طرفی با اندازه گیری مداوم EC آب زیرزمینی و رودخانه مشخص شد که رودخانه بیشتر از آب زیرزمینی تحت تاثیر ورود املاح قرار خواهد گرفت؛ به طوری که در حدود 60 درصد نمک تزریق شده وارد رودخانه و 40 درصد آن وارد آب زیرزمینی می شود.
  کلیدواژگان: آب سطحی، آب زیر زمینی، اندرکنش آبهای سطحی و زیر زمینی، انتقال و انتشار آلودگی
 • مریم ملکزاده، سعید کاردار*، سعید شعبانلو صفحات 975-986
  در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های نوین ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی  (SAELM)و موجک-ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی  (WA-SAELM) تراز آب زیرزمینی در منطقه کبودر آهنگ واقع در استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا با استفاده از تابع خود همبستگی، تاخیرهای موثر شناسایی شده و سپس با استفاده از این تاخیرها برای هر یک از روش های SAELM و WA-SAELM، 10 الگوی متمایز ورودی توسعه داده شد. با ارزیابی نتایج مدل های مذکور، WA-SAELM به عنوان مدل برتر معرفی شد که تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازی نشان دهنده دقت بالای مدل برتر در تخمین تراز آب زیرزمینی بود. مقادیر ضریب همبستگی (R)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب بهره وری نش-ساتکلیف (NSC) برای مدل برتر به ترتیب برابر با 969/0، 358/0 و 939/0 محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی، تبدیل موجک، موجک- ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی، کبودرآهنک
 • علی افروس*، پریا صدیق صفحات 987-1001
  امروزه مدیریت سطح ایستابی نقش مهمی در صرفه جویی آب و اقتصاد کودهای مغذی مانند نیتروژن و فسفر و همچنین بهبود کیفیت آب در پایین دست ایفا می کند، ولی استفاده از این روش ها در مناطق گرم و خشکی مانند خوزستان ممکن است به دلیل تبخیرتعرق زیاد و جریان مویینه ای ایجاد محدودیت نماید. در این تحقیق به وسیله لایسیمترهای پلاستیکی امکان استفاده از روش های کنترل سطح ایستابی (زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی) با اعمال مدیریت آبشویی در اقلیم گرم و خشک دزفول تحت کشت گیاه گوجه فرنگی رقم کینگ استون بررسی گردید. به این منظور سه تیمار با شرایط مختلف کنترل سطح ایستابی شامل زهکشی آزاد، زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی در سه تکرار در 9 عدد لایسیمتر (ارتفاع 90 و قطر40 سانتی متری) در نظر گرفته شد. در این مطالعه، سطح ایستابی با شوری آب برابر 3/2 دسی زیمنس بر متر در عمق 50 سانتی متر از سطح خاک در دو تیمار کنترل سطح ایستابی و آبیاری زیرزمینی ایجاد گردید. نتایج نشان داد که درصد جرم نمک خروجی در زه آب زهکشی آزاد و زهکشی کنترل شده به ترتیب 65 و 45 درصد بود. درصد هدررفت جرمی نیتروژن نیتراتی و فسفات در زه آب تیمار زهکشی آزاد به ترتیب با مقدار 9/20 و 1/8 درصد بزرگ تر از مقادیر مشابه در تیمار زهکشی کنترل شده با مقادیر 7/13 و 7/5 درصد بود. با توجه به اینکه هدایت الکتریکی (EC) در تیمار آبیاری زیرزمینی در منطقه ریشه فراتر از 3 دسی زیمنس بر متر نرفت، هیچ گونه شست وشویی در این بخش صورت نگرفت. لذا نتایج این تحقیق امکان کارایی مدیریت سطح ایستابی را در عمق 50 سانتی متری در مقیاس آزمایشگاهی در مناطق گرم و خشک بیان می کند.
  کلیدواژگان: آبیاری زیرزمینی، زهکشی کنترل شده، شوری، گوجه فرنگی، لایسیمتر
 • مجید حیدری*، شاهین عودی، فریبا احمدی دهرشید صفحات 1003-1012

  به منظور کاهش خسارات مالی و جانی در سیستم های پیش بینی و هشدار سیل و همچنین مباحث تخصیص آب به خصوص مصارف با درجه اولویت بالا در اختیار داشتن مدلی سریع و دقیق برای پیش بینی هیدروگراف ورودی اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل موج پخشیدگی اقدام به روندیابی معکوس سیل در رودخانه یوان واقع در کشور چین با استفاده از روش عددی سلول مخلوط و کرانک نیکلسون شد. این روش های عددی به دلیل سرعت محاسبات بالا و عدم نیاز به اطلاعات توپوگرافی و هیدرولیکی رودخانه انتخاب شدند. بدین منظور از اطلاعات سیلاب های رودخانه یوان در طول پنج سال استفاده شد و سپس نتایج حاصله از شبیه سازی عددی با داده های مشاهداتی مقایسه شد. بر این اساس شاخص های آماری ضریب تبیین، شاخص نش-ساتکلیف، شاخص ویلموت و ضریب مجموع باقیمانده تعیین و با بررسی این شاخص ها مشاهده شد که نتایج حاصله از هر دو روش عددی از دقت خوبی برخوردار بودند. حداکثر خطای بیشینه دبی مشاهداتی و محاسباتی در روش کرانک نیکلسون و سلول مخلوط به ترتیب 22/0 و 59/0 درصد بود. بر اساس نتایج به دست آمده در پیش بینی دبی بیشینه و هیدروگراف ورودی مشاهده شد که روش کرانک نیکلسون نسبت به روش سلول مخلوط دقت بالاتری دارد.

  کلیدواژگان: روش کرانک نیکلسون، روش سلول مخلوط، روندیابی جریان، موج پخشیدگی
 • شهرام محمود سلطانی*، مهرزاد الله قلی پور، مریم شکوری کتیگری، علی پورصفر طبالوندانی صفحات 1013-1026

  کمبود روی پس از نیتروژن و فسفر، مهم ترین نارسایی تغدیه ای و عامل مهمی در کاهش عملکرد برنج است. بنابراین به منظور بررسی تاثیر کاربرد روش های مصرف روی (مصرف پایه و محلول پاشی) بر برنج رقم هاشمی، آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد.فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از کودپاشی پایه (کاربرد خاکی) کود سولفات روی در سه سطح (0، 10 و 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی) و محلول پاشی 5/0 درصد سولفات روی در چهار سطح (بدون محلول پاشی، در زمان حداکثر پنجه زنی، یک هفته قبل از گلدهی و شروع پرشدن دانه). روش های مختلف کاربرد سولفات روی بر تمام خصوصیات اندازه گیری شده به استثنای میزان آمیلوز و دمای ژلاتینی شدن، تاثیر معنی داری داشت. بالاترین تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد زیست توده با کاربرد خاکی 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلول پاشی در مرحله یک هفته قبل از گلدهی و رسیدگی و همچنین بالاترین محتوای روی آرد با کاربرد خاکی 10 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلول پاشی در مرحله پرشدن دانه حاصل شد؛ در حالی که بالاترین محتوای پروتئین آرد نیز با کاربرد خاکی 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلول پاشی در مرحله یک هفته قبل از گلدهی به دست آمد. کاربرد خاکی 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی باعث بالاترین محتوای روی برگ، ساقه، ریشه و خوشه، محلول پاشی مرحله پنجه زنی باعث بالاترین محتوای روی برگ و ساقه، محلول پاشی مرحله خوشه دهی باعث بالاترین محتوای روی ریشه و محلول پاشی مرحله رسیدگی باعث بالاترین محتوای روی خوشه شد. بنابراین، کاربرد خاکی 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلول پاشی یک هفته قبل از مرحله گلدهی و پرشدن دانه، به عنوان راهکاری جهت بهبود کیفیت دانه و همین مقدار کود پایه به همراه محلول پاشی در مرحله گلدهی برای عملکرد و اجزای عملکرد مناسب است.

 • حامد حیدری، محمد موسوی بایگی*، کاظم اسماعیلی، علی گلکاریان صفحات 1027-1040

  تغییر اقلیم یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر چرخه هیدرولوژیک می باشد. پژوهش حاضر تاثیر پدیده تغییر اقلیم را بر رواناب و رسوب حوضه آبخیز دهبار واقع در خراسان رضوی برای 30 سال آینده و با کمک مدل آماری LARS-WG و ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT و مدل پیش بینی فرسایش آبی WEPP مورد ارزیابی قرار می دهد. ابتدا به منظور تولید داده های هواشناسی دوره آتی در حوضه، مدل LARS-WG مورد واسنجی قرار گرفت و سپس از مدل HadGEM2 و سه سناریو RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6 برای ریز مقیاس سازی داده های هواشناسی برای دوره 2050-2020 استفاده شد. نتایج مدل LARS-WG حاکی از کاهش بارندگی و افزایش دما در افق 2050 می باشد. نتایج مدل SWAT نیز تغییرات رواناب را برای سناریوهای RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6 به ترتیب 16/22-، 93/17- و 34/17- درصد و تغییرات رسوب را به ترتیب 4/4- ، 4/9+ و 2/3+ درصد نسبت به دوره پایه نشان می دهد. در مدل WEPP با انتخاب روش دامنه و استفاده از نتایج ریز مقیاس شده مدل گردش عمومی جو تحت سناریوهای RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6، تغییرات رسوب به ترتیب 4/6- ، 6/12+ و 8/4+ نسبت به دوره پایه برآورد شد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، LARS-WG، رسوب، رواناب، HadGEM2
 • صاحب خورده بین*، سعید حجتی، احمد لندی، ایمان احمدیان فر صفحات 1041-1054

  ذخیره کربن نقش مهمی در تعیین چرخه جهانی کربن و تنظیم اقلیم جهانی ایفا می کند و از طرفی خاک منبع ورودی یا خروجی کربن به اتمسفر است، که به نوع کاربری اراضی وابسته است. از این رو، این مطالعه با هدف مقایسه روش های مختلف داده کاوی در پیش بینی ذخیره کربن آلی خاک در کاربری های کشاورزی آبی، کشت مخلوط (آبی- دیم)، مرتع و نخلستان موجود در بخشی از اراضی شهرستان بهبهان انجام گرفت. نمونه برداری از خاک به روش هایپرکیوب انجام و پس از تعیین موقعیت مکانی نقاط نمونه برداری، حفر پروفیل و برداشت نمونه های خاکی از عمق 30-0 و 60-30 سانتی متر انجام گرفت. کربن آلی نمونه های خاکی به روش والکی بلک و وزن مخصوص ظاهری آن ها به روش پارافین مذاب تعیین شد و سپس ذخیره کربن آلی خاک در نقاط نمونه برداری محاسبه گردید. پارامترهای کمکی مورد استفاده شامل اجزای سرزمین، داده های تصویر سنجنده OLI لندست 8 و نقشه کاربری اراضی بود. نتایج نشان داد که شاخص های SAVI، NDVI، شوری، کربنات، گچ و رس بیشترین همبستگی را با مقادیر ذخیره کربن دارند. نتایج همچنین نشان داد که در همه کاربری ها، مدل جنگل تصادفی (RF) با بالاترین ضریب تبیین (966/0=R2) و کمترین مجذور میانگین مربعات خطا (032/2=RMSE) بیشترین کارآیی را در پیش بینی ذخیره کربن آلی خاک دارد و پس از آن مدل شبکه عصبی مصنوعی (788/0= R2 و 257/4=RMSE) و در نهایت مدل ماشین بردار پشتیبان (SVR) (499/0= R2و 344/7 =RMSE) قرار دارد.

  کلیدواژگان: بهبهان، جنگل تصادفی، شبکه عصبی مصنوعی، ذخیره کربن، ماشین بردار پشتیبان
 • زهرا وارسته خانلری*، احمد گلچین، سید عبدالله موسوی کوپر صفحات 1055-1068
  در این مطالعه تاثیر تغییر کاربری اراضی (تبدیل جنگل طبیعی به شالیزار) و احیای اراضی تخریب شده بر برخی ویژگی های کیفی و آنزیمی خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش ایستگاه تحقیقاتی صنوبر در استان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه انتخاب شد. نمونه های خاک از 5 کاربری (جنگل طبیعی، جنگل های دست کاشت صنوبر، توسکا و دارتالاب و شالیزار) و از دو عمق (20-0 و 40-20 سانتی متری) جمع آوری شدند. داده های این پژوهش به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع کاربری اراضی در پنج سطح و عمق خاک در دو سطح بود که در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. لذا تعداد تیمارهای آزمایش 10=2×5 عدد که با لحاظ نمودن تعداد تکرارها در مجموع 30 واحد آزمایشی بود. در مجموع 30 نمونه خاک دست خورده و 30 نمونه خاک دست نخورده وجود داشت که جامعه آماری آزمایش را تشکیل می داد. در نمونه ها برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین وزنی قطر خاکدانه (75 درصد)، هدایت هیدرولیکی اشباع (95 درصد)، خاصیت آبگریزی (53 درصد)، کربن آلی (52 درصد.)، نیتروژن کل (52 درصد) و کربن زیست توده میکروبی (53 درصد) در جنگل طبیعی بیشتر از شالیزار بود. همچنین فعالیت آنزیم اوره آز و آریل سولفاتاز به طور معنی داری در خاک شالیزار نسبت به جنگل طبیعی کمتر بود. ولی برعکس، فعالیت آنزیم دهیدروژناز در خاک شالیزار بیشتر از خاک جنگل طبیعی بود و این نشان می دهد که در دسترس بودن اکسیژن و رطوبت بر فعالیت دهیدروژناز اثر می گذارد و با افزایش رطوبت خاک، فعالیت آن افزایش می یابد. احیای برخی از اراضی تخریب شده به وسیله جنگل دست کاشت نشان داد پوشش گیاهی صنوبر موثرتر از پوشش های گیاهی دیگر در افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانه، هدایت هیدرولیکی اشباع و کربن زیست توده میکروبی بود. در حالیکه تاثیر پوشش دارتالاب در افزایش خاصیت آب گریزی، کربن آلی و فعالیت آنزیم اوره آز و آریل سولفاتاز بیش از پوشش های گیاهی دیگر بود. فعالیت ویژه آنزیم (فعالیت آنزیم در واحد کربن آلی) در دهیدروژناز در شالیزار به طور معنی داری بیشتر از جنگل طبیعی بود که این نشان دهنده آن است که فعالیت این آنزیم مستقل از تغییرات کربن آلی خاک بوده و به رطوبت خاک وابسته است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با ویژگی های کیفی و فعالیت آنزیمی، پوشش دارتالاب بهتر از پوشش صنوبر و توسکا این ویژگی ها را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: احیای اراضی جنگل زدایی شده، آنزیم های خاک، تغییر کاربری، کربن زیست توده میکروبی، کیفیت خاک
|
 • Ehsan Razaghdoust, Bayramali Mohammadnezhad *, Hamid Kardan Moghaddam Pages 801-812

  Long-term planning and proper management of groundwater resources utilization are essential to ensure a reliable supply of water to countries, especially in arid and semi-arid regions. Therefore, it is necessary to employ appropriate models to predict the spatial and temporal fluctuations of aquifers and their future behavior. This study aimed to apply zoning strategies to Miandoab aquifer and predict its spatial and temporal groundwater level using an artificial neural network. First, the six parameters of transmissivity coefficient, groundwater level, ground elevation, withdrawal, rainfall, and discharge were spatially clustered to identify their effect on the simulation model. Three clustering approaches of single-parameter, three-parameter and integrated-parameter were evaluated using some statistical indices. The number of suitable clusters was determined using silhouette width. Groundwater level data (2002-2012) from 77 observational wells were used for model training and validation. Results showed that the correlation clustering approach performs better than the other methods. Precipitation, aquifer recharge, aquifer discharge, and groundwater level of the previous month were inputs to the back-propagation artificial neural network (ANN) for predicting a two-year period of groundwater level. The results showed that the correlation coefficients of variation in 6 clusters were 0.71- 0.97, and the RMSE variations were 0.19 - 0.58, indicating appropriate accuracy of this approach for predicting groundwater level.

  Keywords: Groundwater, Clustering, Silhouette width, Artificial Neural Network, Miandoab Aquifer
 • Kami Kaboosi *, Mahdieh Sarami Pages 813-828
  During the plant growing season, soil salinity changes by irrigation water. Therefore, assuming constant soil salinity during the growing season cannot simulate the actual plant growth conditions in the field. Accordingly, the present study aimed to investigate the interaction of irrigation water salinity (at six levels including 1.2, 4, 6, 8, 10 and 12 dS.m-1) and salinity of soil saturated extract at the beginning of the season (at three levels including 3, 4.5 and 6 dS.m-1) on growth, yield components, quantitative and qualitative yields and water use efficiency of a cultivar of canola, Hyola 401. For this purpose, a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted in the Gorgan region. The results showed that the effect of initial soil salinity and irrigation water salinity on final soil salinity was significant. However, according to correlation analysis and regression equation, the dependence of final soil salinity on irrigation water salinity was higher than the initial soil salinity. The salinity of water and soil had no significant effect on the number of secondary branch and harvest index but they resulted in the significant increase of days to flowering and significant decrease in days to maturity, plant height and height of the first silique, stem diameter, silique length, number of seeds per silique, number of silique per plant, and biological yield. Due to the high tolerance of canola to the soil salinity, seed yield and seed water use efficiency (on the basis of seed yield and economy) were not affected by soil salinity, but the salinity of irrigation water caused a significant decrease of these traits because of the introduction of frequent salinity shocks into the plant. Also, the interaction of irrigation water salinity and soil salinity on oil percent, oil yield, and oil water use efficiency was significant so that an increase in irrigation water salinity from 1.2 to 12 dS.m-1 at different soil salinities of 3, 4.5 and 6 dS.m-1 resulted a decrease of oil percentage by 10.1%, 7.3%, and 10.5% and oil yield and oil water use efficiency by 23%, 18% and 28%, respectively.
  Keywords: interaction, Oil of canola, Salinity of soil, water, Variable salinity, Water use efficiency
 • Masomeh Hoseini, Mohsen Barin *, Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Farrokh Asadzadeh Pages 829-839

  Phosphorus is one of the macronutrient that its deficiency severely restricts plant growth. One of the simplest and least costly methods of providing phosphorus is direct application of rock phosphate but in calcareous soils it is not very effective due to its low solubility. The use of rock phosphate mixed with sulfur and organic matter along with phosphate solubilizing microorganisms is considered as a method for increasing rock phosphorus solubility.  This study aimed to model the effect of different ratios of vermicompost, rock phosphate and sulfur on dissolution and release of phosphorus by Aspergillus sp and to optimize the levels of these variables for efficient biofertilizer preparation. Accordingly, 20 experiments were designed using response surface methodology based on central composite design. The effects of different values ​​of vermicompost, rock phosphate and sulfur variables encoded in the constraint (+1, 0, -1) on the dissolution rate of phosphorus were modeled. The results showed a high efficiency (R2 = 0.8841) of the central composite design model in estimating P dissolution. The results also indicated that vermicompost interaction with sulfur (p <0.05) and interaction of rock phosphate with sulfur (p <0.05) were significant. The results of the statistical analysis of the central composite model coefficients indicated that the vermicompost, vermicompost*sulfur and rock phosphate*sulfur additives had a positive and incremental effect on the phosphorus solubility. According to prediction of optimum conditions for phosphorus solubilization, 58% vermicompost, 23.3% rock phosphate and 18.7% sulfur resulted in maximum phosphorus solubilization (773.04 mg / kg) by Aspergillus sp. in microbial fertilizer.

  Keywords: modelling, phosphate solubilizing fungus, Central composite design, Biofertilizer
 • Elham Panjnoosh, S. Sadjad Mehdizadeh * Pages 841-853
  Investigation on available freshwater below the sea in offshore aquifers (i.e. part of the coastal aquifer is stretched beneath the sea) can provide a resource for ecological demand in the future. In this study, to understand the response of intruded seawater to freshwater recharge that is leaked from the riverbed, various scenarios with different aquitard length and permeability or river conductance have been introduced. SEAWAT dispersive code is used for seawater intrusion simulation and saltwater wedge toe position, mixing zone thickness and saltwater volume were estimated. The results showed that the river conductance influences the volume of freshwater in offshore aquifers significantly. Thereby, small conductance value (i.e. 0.0025 m2/d in this study) leads to a negligible impact on saltwater characteristics but as this coefficient grows up to a specific amount, more freshwater is released from the riverbed which could significantly affect saltwater characteristics (60% reduction in brackish water volume). Nonetheless, extra-large conductance (i.e. 375 m2/d in this study) cannot sharply affect seawater recession due to high-velocity magnitude of recharged freshwater and limited contact time with the saltwater wedge. Hydraulic conductivity and length of aquitard also affect the results; so that the extension of aquitard length to the dry land boundary will cause reduction in the recharged freshwater and consequently reduce the intruded saltwater especially in the vicinity of aquifer bed.
  Keywords: Offshore aquifer, Toe position, Conductance, Aquitard
 • Hosein Fathian *, ALI MOHAMMAD AKHONDALI, Mohammadreza Sharifi Pages 855-871
  The reliability and validity of extreme floods, especially the probable maximum flood (PMF), requires to consider uncertainty sources in flood estimation. Parameters uncertainty of rainfall-runoff models are the main sources of uncertainty in flood estimation. In this paper, the Monte Carlo method has been used to estimate the PMF hydrograph uncertainty due to uncertainty in the calibration parameters of the rainfall-runoff model in Bakhtiary Basin in southwestern of Iran. The HEC-HMS hydrologic model was used to estimate the PMF hydrograph resulted by the probable maximum precipitation (PMP). The SCS curve number, Clark's unit hydrograph and Muskingum methods were used to model losses, rainfall-runoff transform and river flood routing, respectively. The results show that the uncertainty in peak discharge and volume of PMF hydrograph due to the uncertainty of all parameters are 17.13 and 6.79%, respectively. The results showed that the uncertainty in peak discharge and PMF hydrograph volume due to uncertainty of all parameters are 17.13 and 6.79 percent respectively. The uncertainty in peak discharge of PMF hydrograph due to curve number, initial losses, concentration time, Clark's storage coefficient, Muskingum K and Muskingum X parameters are 5.05, 0.4, 3.78, 3.85, 4.05 and 0.01 percent respectively. Also, the uncertainty in the PMF hydrograph volume due to the uncertainty of the curve number, initial losses, concentration time, Clark's storage coefficient, Muskingum K and Muskingum X parameters were 4.46, 0.332, 0.328, 1.6, 0.08 and 0.0002 percent respectively. Therefore, in order to reduce the uncertainty in estimating PMF hydrograph, it is necessary to be more precise in estimating the parameters of curve number, Muskingum K, Clark's storage coefficient and concentration time, respectively.
  Keywords: Parameters uncertainty, PMF, HEC-HMS model, Monte Carlo simulation method
 • Mahmoud Azimi *, Mehdi Taheri, Touraj Khoshzaman, Mohammad Tokasi, Esmail Sohrabi, Ahmadreza Dadras, Azizollah Abdollahi Pages 873-883

  Olive has been well adapted to arid and semi-arid climates due to leaf structure and drought tolerance mechanisms. Zard is a native double-purpose cultivar and the most important olive cultivar in Iran. This study was conducted to investigate the effect of drought stress on some metabolic, morphological and physiological traits of Zard cultivar plants under greenhouse conditions. One-year old plants (self-rooted) of Zard cultivar were used in this study. Self-rooted plants were transferred to 10 kg pots containing 1:1:1 sand, field soil and cocopeat and kept for six months with optimal irrigation and nutrition conditions. By considering the field capacity as control treatment, three treatments of 75, 50 and 25% of field capacity were defined as drought stress (totally four treatments) and the experiment was continued for 60 days. The experimental design was a completely randomized design with four drought stress treatments in three replications and two plants per replicate. Results showed that the moderate and severe drought stress significantly reduced stomatal conductance and transpiration and consequently reduced the differences between the leaf and air temperatures. Despite of decrease in photosynthesis rate, its difference was significant in stresses greater than 0.5FC, indicating that the drought tolerance mechanisms were activated in this cultivar. Reduced photosynthesis rate was due to reduction in chlorophyll content per unit leaf area and also in carbon dioxide assimilation and consequently reduction in stomatal conductance. Increased accumulation of proline and total phenol caused to boost the plant tolerance to drought stress. Based on the responses of olive plants to drought stress, it was concluded that Zard cultivar was tolerant to drought stress up to 0.5FC level. According to growth indices, Zard olive cultivar can be recommended for orchards in regions with scarcity or marginal water conditions. Results showed that moderate and severe drought stress significantly reduced stomatal conductance and transpiration from leaf surface and consequently leaf Δtemperature. Despite of decrease in photosynthesis rate, its differences were significant in stresses greater than 0.5FC, and indicating that drought tolerance mechanisms were activated in this cultivar. Reduced photosynthesis rate was due to the decrease in chlorophyll content per unit leaf area altogether with decrease in carbon dioxide assimilation because of decrease in stomatal conductance. Increased accumulation of proline and total phenol cause to boost the plant tolerance to drought stress. Based on the reactions of olive plants to drought stress, it was concluded that Zard cultivar was tolerant to drought stress up to 0.5FC level. According to growth indices, Zard olive cultivar can be recommended for orchards of regions with scarcity or marginal water conditions.

  Keywords: Chlorophyll, phenol, Photosynthesis rate, proline
 • Mohammad Bijankhan *, Hosein Rabbaniha Pages 885-893
  Estimating infiltration amount is very important in irrigation canals. In this regard, there are different methods to obtain the infiltration amount. The studies done to estimate the seepage rates in Iran’s irrigation networks are based on the mass balance method. Ponding test is a benchmark method to determine the canal seepage rate. In this method, a specific distance of the canal is isolated and the seepage rate is obtained by measuring the water level reduction in the pond. In this study, the feasibility of using conventional infiltration models; Kostiakov-Luis, Philip, Green-Ampt, and S.C.S has been investigated to estimate the seepage rate based on the ponding test data. Employing the field data of some ponding tests carried out in irrigation network of Australia, it was found that Kostiakov-Luis, with mean absolute relative errors between 2.3% to 7.4%, is the best model to estimate the infiltration rate in the canal. Although the current methods give a constant seepage rate irrespective of the canal flow depth, the outcome of this study indicates that the seepage rate is not a constant value. It depends significantly on the elapsed time, water level, and soil moisture. Also, it was found that the proposed method is less sensitive to the data gathering duration compared to the current methods.
  Keywords: Seepage rate estimation, mass balance method, Kostiakov-Luis, Irrigation network
 • Hossein Zadmehr, Ahmad Farrokhian Firouzi * Pages 895-906
  Soil temperature (Ts) is a key factor controlling the soil physical, chemical and biological properties and processes and consequently affects agricultural crop productions. The objective of this study was to estimate Ts from meteorological data using different machine learning methods. For this purpose, meteorological data and soil temperature at different depths (5, 10, 20, 30, 50 and 100 cm from the soil surface) for 25 years (1994-2018) were collected from 17 synoptic stations in Khuzestan province, Iran. Air temperature, wind speed, relative humidity, evaporation, precipitation, and vapor pressure were used as inputs to train the models. Multiple Linear Regression (MLR), Multilayer Perceptron Neural Network (MLPNN) and Extreme Learning Machine (ELM) models were used to predict soil temperature from metrological data. The results indicated that all models predicted temperature of the top layer (0-30 cm) better than the ones in sublayers. on the other hand, by increasing soil depth the accuracy of the models diminished; so that, the best and worst Ts predictions were belong to 5 cm and 100 cm depth, respectively. The results revealed that MLR, MLPNN and ELM models provided desirable performance in modeling Ts at all depths, with R2 values ranging 0.700-0.864, 0.967-0.997, and 0.967-99, RMSE values ranging 2.557–2.873, 0.034–0.072, and 0.028–0.078 °C, and MAE values ranging 1.398–1.529, 0.023–0.063, and 0.023–0.065 °C, respectively. Overall, the results showed that MLPNN and ELM models had approximately similar performance and better accuracy than MLR model. However, because of the high computational speed of the ELM model, it is recommended to use MLPNN model for estimation of soil profile Ts.
  Keywords: Khuzestan Province, meteorological parameters, Multiple Linear Regression, Multilayer Perceptron Neural Network, Extreme learning machine
 • Solmaz Bidast *, Ahmad Golchin, Ahmad Bybordi, Abbasali Zamani Pages 907-921
  Adsorption of heavy metals by metal oxides is an effective method that is using to reduce the effects of heavy metals in recent years. The aims of this research were to compare the effects of non-stabilized and Na-carboxymethylcellulose (Na-CMC)-stabilized hematite on the immobilization of nickel and to investigate the effects of these amendments on different chemical forms of this metal in soil. For this purpose, a factorial experiment was conducted using a completely randomized design. The experimental factors were types and dosages of adsorbents (two types of adsorbents including non-stabilized and Na-CMC-stabilized hematite in four levels, including 0, 0.25, 0.5 and 1%) and the levels of soil total Ni (25, 75, 125, 175 and 325 mg kg-1). The results showed that the application of adsorbents to the soil decreased the concentration of Ni extracted by DTPA (Ni-DTPA) and MgCl2 (Ni-MgCl2). The concentrations of Ni-DTPA and Ni-MgCl2 decreased as the amount of adsorbent amount increased from 0.25 to 0.5%, but they increased as the amount of adsorbent increased from 0.5 to 1%. The reduction concentration rate of Ni-DTPA by application of 0.25, 0.5 and 1% non-stabilized hematite were 11, 13.9 and 9.63%, and by Na-CMC-stabilized hematite were 23.7, 35.9 and 20.3%, respectively, as compared to the control treatment. The results also showed that there were significant differences between Ni-DTPA and Ni-MgCl2 concentration in the non-stabilized and Na-CMC-stabilized hematite treatments. The results of sequential extraction in treatment with 175 mg Ni kg-1 soil showed that the adsorbent application significantly reduced soluble + exchangeable, carbonate forms of Ni, and increased the form associated with iron and manganese oxides compared to the control treatment.
  Keywords: Hematite, Na-carboxymethylcellulose, nickel, Sequential extraction
 • Fatemeh Nooralivand, Ahmad Farrokhian Firouzi * Pages 923-935
  Wind erosion is one of the most important environmental issues in the world. This phenomenon could have hazardous effect on weather, water quality and human health. In recent years, the use of mulch has been considered for controlling wind erosion and soil stabilization. The aim of this study was to use Montmorillonite Nano clay, Polyvinyl Acetate polymer and wheat straw biochar as a natural mulch for controlling wind erosion and soil stabilization. A factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The factors included (1) mulch (three types), (2) mulch concentration (Nanoclay: 0, 16 and 32, Polyvinyl Acetate polymer: 0, 8, and 16 and biochar: 0, 65 and 200 g/m2) and (3) time duration (21, 42 and 63 days). Two soil samples (sandy and loamy sand) were collected from the dust source of southeast of Ahvaz (center Number.4). Trays with a 500×300×50 mm were filled by the soils. Then, the emulsion of Nanoclay, and Polyvinyl Acetate were sprayed uniformly on the soil surface. The biochar also was uniformly mixed with the soils. The trays were placed on wind tunnel channel and wind erosion test was performed at a speed of 20 m/s for 5 minutes. Then, aggregate stability (MWD), penetration resistance (PR), shear strength (SS) and their changes were measured at all duration times. The amount of soil loss at first duration time in nanoclay, polymer and biochar treatments were decreased in sandy soil 98%, 97% and 43.65%, and in loamy sand soil 97%, 95% and 58%, respectively as compared to the control treatment. Maximum MWD, PR and SS was obtained in the nanoclay treatment. In general, the results showed that the use of nanoclay, polymer and biochar materials significantly reduced wind erosion at different duration times, compared to the control treatment.
  Keywords: aggregate stability, Mulch, shear strength, Wind tunnel
 • Mahsa Noori, Alireza Emadi *, Ramin Fazloula Pages 937-948

  Despite the development of technical tools for the analysis of complex systems, the most important issue in resolving water resource problems focuses on the interaction of human and natural systems. Agent based modeling (ABM) has been used in recent years as an effective tool for the development of integrated human and environmental models. One of the main challenges of ABM application in water resources management is to identify and characterize key agents. In this study, an ABM has been developed for optimal water allocation from dam reservoir to downstream needs. The proposed model includes reservoir simulation using Standard Operating Policy, optimization of water allocation using Genetic Algorithm, and behavioral simulation of agents using ABM. The behavioral simulation model simulated stakeholders interactions and their reactions to water allocation decisions. To develop this model, key agents including drinking, industry, agriculture, environment and policy sector were identified in the Tajan basin. The proposed model is a new method for simulation of stakeholder interactions and establishing a hydrological-environmental-human relationship to manage demand and to optimize water allocation to water needs. The obtained results showed that the proposed model has a high potential for increasing agent utility and total profit through agents feedback analysis, so that agricultural agent utility increased from 19% to 47% and the total profit increased up to 21.4%.

  Keywords: Agent Based Models, Behavioral simulation, Optimal water allocation, Tajan basin, water resources management
 • Nader Salamati *, Amirkhosro Danaie Pages 949-959
  In order to study and evaluate drought stress indices in surface irrigation on grain yield and yield components, oil yield, seed oil content and grain water use efficiency, an experiment was conducted at Behbahan Agricultural Research Station in 2013-2014. The experiment was conducted as split plot in a randomized complete block design with 3 replications. Irrigation at two levels (irrigation after 100 and 200 mm evaporation from Class A pan, respectively) was evaluated as main factor and sesame cultivar at 9 levels as sub-factor. Comparison of mean water use efficiency in irrigation and cultivar interactions showed that 100 mm evaporation from Class A pan and V9 cultivar (SG55-92138) with water use efficiency of 0.272 kg/m3 sesame seed was superior. The mean consumed water in one year of experiment was 547.5 and 438.6 mm, respectively in 100 and 200 mm evaporation from Class A pan. Pearson correlation coefficient results showed that with increasing number of capsules per plant, number of seeds per capsule, 1000-grain weight, water use efficiency, grain oil yield and oil water use efficiency increased. Due to higher STI, MP, GMP, HM and YI indices in V9 cultivar compared to other sesame cultivars, V9 sesame was introduced as superior treatment for drought stress. Decreasing trend of sesame yield which was caused by water deficit stress, decreased SSI, MP and TOL indices. Inversely, reduction of sesame yield led to incremental changes in STI, GMP, HM, YI and YSI indices.
  Keywords: Drought stress, Sesame, 1000-grain weight, Water use efficiency
 • Zahra Salimi, Ali Mahdavi Mazdeh *, Nazari Bijan Pages 961-974
  The study of infiltrated solutes and their pathways toward the rivers is very important in water quality studies of rivers and groundwaters well as the management of fertilizers and pesticides in the farms. In this research, the transport of infiltrated solutes toward the connected groundwater and surface water was experimentally studied. The concentration of solutes and the discharges were measured separately in the groundwater and surface water, using a creative modification in the current experimental model of 150 cm length, 70 cm high and 20 cm width. Potassium permanganate was used to observe the pollutant cloud movement and sodium chloride was used to measure the amount of transported solute. Potassium permanganate was injected in places of 15, 35, and 55 cm far from the river while NaCl was injected in places of 15, 35, and 65 cm far from the river. In all experiments, the hydraulic head difference was 33 mm in the model. The tracer study showed that the capillary zone affects solute transport and the tracer starts to move horizontally above the groundwater table. When the NaCl injection starts, due to changes in the boundary condition, the river discharge decreases while the groundwater discharge increases. Continuous measurement of EC in groundwater and surface water showed that the river is affected more than the groundwater by receiving 60% of the injected salt.
  Keywords: surface water, Groundwater, GW-SW interaction, Pollutant transport
 • Maryam Malekzadeh, Saeid Kardar *, Saeid Shabanlou Pages 975-986
  In present study, the groundwater level of the Kabodarahang region located in Hamadan Province was simulated using novel techniques such as Self-Adaptive Extreme Learning Machine (SAELM) and Wavelet-Self-Adaptive Extreme Learning Machine (WA-SAELM). Firstly, the effective lags were detected using the autocorrelation function and then ten models were developed for each SAELM and WA-SAELM methods. By evaluating the results of the models, WA-SAELM was introduced as the superior method. The analysis of the simulation results showed that the superior model had a high accuracy in estimating the groundwater level. For the superior model, the correlation coefficient (R), Root Mean Squared Error (RMSE) and Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSC) were calculated to be 0.969, 0.358 and 0.939, respectively.
  Keywords: Ground water, Self-adaptive extreme learning machine, Wavelet transform, Wavelet-Self-Adaptive Extreme Learning Machine, Kabodarahang
 • Ali Afrous *, Paria Sedigh Pages 987-1001
  Todays water table management (WTM) plays an important role in saving water and nutrients such as nitrate and phosphorous and also in improving downstream water quality. However, the use of WTM in hot and dry areas such as Khuzestan may be restricted due to high evapotranspiration and capillary flow. In this study, using plastic lysimeters, the feasibility of using water table control methods (controlled drainage and subsurface irrigation) accom`plished with leaching management was investigated in Dezful climate under Tomato cultivar of Kingstone cultivar. For this purpose, three treatments including free drainage, controlled drainage and subirrigation, each in three replications were considered in lysimeters with 90 cm in heghit and 40 cm in diameter. In this study, the shallow groundwater with salinity of 2.3 dS/m was kept at a depth of 50 cm from the soil surface in the controlled drainage and subirrigation treatments. The results showed that the percentage of salts mass in drainage water of free drainage and controlled dariange treatments were 65 and 45%, respectively. The percentage of NO3-N and phosphate mass loss in free drainage treatment were 20.9 and 8.1%, respectively that were higher than those in controlled drainage treatment with values of 13.7% and 5.7%. Since, the electrical conductivity in the root zone in subirrigation treatment did not reach to 3 dS/m, additional leaching did not performed in this treatment. Therefore, the results of this study promise the effectiveness of WTM at 50 cm from the soil surface at laboratory scale and in warm and semi-arid areas.
  Keywords: Sub irrigation, Controlled drainage, salinity, Tomato, Lycimeter
 • Majid Heydari *, Shahin Oodi, Fariba Ahmadi Dehrashid Pages 1003-1012

  it is important to have a fast and accurate model for predicting incoming hydrographs in order to reduce the financial and life damage in flood forecasting systems as well as water allocation issues, especially high priority consumption. In this study, using diffusion wave model, inverse flood routing in Yuan River in China was performed using mixing cell and Crank Nicolson numerical method. These numerical methods were chosen because of their high computational speed and no need for river topographic and hydraulic information. For this purpose, Yuan River flood information data for five years were used, then the numerical simulation results were compared with observational data. Accordingly, the statistical indices of coefficient of determination, Nash-Sutcliffe index, Wilmot index and residual sum coefficient were determined. The results showed that both numerical methods have good accuracy. The maximum error for the observed and calculated maximum discharge in Crank-Nicolson and mixing cell methods were 0.22 and 0.59%, respectively. Based on the results obtained in the prediction of maximum discharge and inlet hydrograph, it was found that the Crank Nicolson method is more accurate than the mixing cell method.

  Keywords: Crank Nicolson method, Mixing cell method, Flow routing, Diffusion wave method
 • Shahram Mahmoudsoltani *, Mehrzad Allahgholipoor, Maryam Shakouri Katigari, Ali Poursafar Tabalvandani Pages 1013-1026

  Zinc (Zn) next to N and P is the most important nutrient that its deficiency is considered to be a serious widespread nutritional disorder of the world’s rice paddy fields which causes yield reduction. The current field study was conducted to explain the effect of Zn application (basal and foliar) on morphological characteristics, rice yield and yield components, and more broadly, grains bio-fortification (Zn and protein content). The two factors factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the farmer field in 2018-2019. The applied treatments were basal application of zinc sulfate at three levels (0, 10 and 20 kg.ha-1 Zn), and foliar application 0.5% zinc sulfate (ZFA) in four levels (no ZFA, ZFA at maximum tillering, ZFA at flowering and ZFA at grain filling stages). Basal Zn sulfate was applied before ploughing and thoroughly mixed with the surface plough layer. Results showed that almost all of the collected data except amylose content and gelatinization temperature were significantly affected by basal and foliar application of Zn, and their interactions (P≤0.01 or P≤0.05). The highest value of spikelet per panicle, grains per panicle, 1000 grains weight, grain yield and biomass were found at 20 kgha-1 basal Zn application and foliar application at maximum tillering and flowering stage, meanwhile the highest grain Zn content and white rice protein content were observed at 20 kgha-1 and foliar application at grain filling stage. The highest Zn content in all rice tissues were obtained at 20 kg.ha-1 basal application. The maximum Zn content in leaves and stems, roots, and panicles were found by foliar application at maximum tillering, flowering and ripening stages, respectively. It can be concluded that in order to produce higher grain and straw yield, the higher Zn treatment and earlier foliar application, whereas for quality factors, latter stage application were effective.

  Keywords: rice, Hashemi Cultivar, Zinc, Basal Application, Foliar Application
 • Hamed Heidary, Mohammad Mousavi *, Kazem Esmaili, Ali Golkarian Pages 1027-1040

  Climate change is one of the most important factors influencing the hydrological cycle.The present study investigate the impact of climate change on runoff and sedimentation of the Dehbar watershed for the next 30 years using statistical model, LARS-WG and conceptual hydrological model, SWAT and WEPP. First, LARS-WG model was calibrated to generate future meteorological data in the basin. Then, the HadGEM2 model with three scenarios; RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 were used to downscale meteorological data for period of 2020 to 2050. The results indicate a decrease in rainfall and an increase in temperature on the horizon of 2050. Also, the results of SWAT model show the runoff variations for RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 scenarios which are -22.16%, -17.93% and -17.34%, respectively, and for sedimentation variations which are -4.4%, +9.4% and +3.2%, respectively, relative to the base period. In the WEPP model by choosing the hillslop method and using downscaled results of RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 scenarios, sediment variations were estimated -6.4%, +12.6%, and +4.8%, respectively, compared to the base period.

  Keywords: climate change, LARS-WG, sedimentation, Runoff, HadGEM2
 • Saheb Khordehbin *, Saeid Hojati, Ahmad Landi, Iman Ahmadianfar Pages 1041-1054

  Soil organic carbon is an important factor in determining the global carbon cycle and global climate regulation. Soil is also the input/output source of carbon to the atmosphere which is depended on the land use. For this purpose, the objective of this study was to compare different methods of data mining in predicting soil organic carbon storage in irrigated, mixed cultivation (irrigated and rainfed), pasture and palm trees lands in some parts of Behbahan city in southwestern of Iran. Soil sampling from depths of 0-30 and 30-60 cm was carried out using conditional Latin hypercube square method. Organic carbon content of the soil samples was determined by Walky-Black method. Bulk density of the soils was determined using paraffin method. The auxiliary parameters used in this study included territory components, OLI sensor image data from landsat 8 and land use map. The results showed that the SAVI, NDVI, NDSI, salinity, carbonate, gypsum and clay indices have the highest correlation with the soil organic carbon stock values. The results also showed that the random forest (RF) (R2= 0.983, RMSE=2.32) was the best model to predict soil organic carbon storage followed by artificial neural network model (R2= 0.887, RMSE= 4.257) and Support Vector Regression Machine model (SVR) (R2 = 0.707, RMSE=7.344).

  Keywords: behbahan, Artificial Neural Network, carbon store, Random forest, Support vector machine
 • Zahra Varasteh Khanlari *, Ahmad Golchin, Saead Abdollah Mosavi Kupar Pages 1055-1068
  In this study, the effects of land use change (conversion of natural forest to paddy fields) and regeneration of deforested land on some qualitative and enzymatic properties of the soil were investigated. For this study, Populus Research Station in Guilan province, Astana Ashrafieh city was selected. Soil samples were collected from 5 land uses (natural forest, populus, Alnus and Taxodium and paddy forests) and two depths (0-20 and 20-40 cm). The data were analyzed as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The factors included land use type at five levels and soil depth at two levels that were studied in three replications. Therefore, the number of treatments were 5 * 2 = 10, totally 30 units accounting replications. In total, there were 30 samples of disturbed soil and 30 samples of undisturbed soil that constituted the statistical data of the experiment. Some physical, chemical and biological properties of the samples were measured. The results showed that the mean weight diameter (75%), saturated hydraulic conductivity (95%), water repellency (53%), organic carbon (52%), total nitrogen (52%) and microbial biomass carbon (53%) in the natural forest were higher than the ones in the paddy field. Also, the activity of urease and arylsulfatase in the paddy soil was significantly lower than the one in the natural forest soil. However, the activity of dehydrogenase in the paddy soil was higher than the one in natural forest soil, indicating oxygen availability and moisture affect the activity of dehydrogenase and its activity increases as the soil moisture increases. Reclamation of some deforested lands by hand planted forest showed that Populus vegetation was more effective than the other vegetation covers in increasing aggregate stability, hydraulic conductivity, and microbial biomass carbon. While Taxodium cover increased the activities of urease, arylsulfatase and acid phosphatase more than the ones in other vegetation covers. The specific activity of enzymes (enzyme activity per unit of organic carbon), in dehydrogenase was significantly higher in the paddy soil than in the soil under natural forest. This indicates that the activity of this enzyme is independent of soil organic carbon changes and is dependent on soil moisture. Overall, it can be concluded that, in comparison with the qualitative and enzymatic activity, Taxodium coating improved these properties better than populus and Alnus coating.
  Keywords: Deforestation, Soil enzymes, Land Use Change, Microbial biomass carbon, Soil quality