فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 135، پاییز 1398)
 • سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 135، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا جعفری*، نادر مظلومی، امیر صفری صفحات 9-37
  هدف

  هدف اصلی از تالیف این مقاله ارایه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه است. ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مسیله اصلی روبه‌روست: اول آنکه در محاسبه این ضریب، روش‌های مختلف و کارایی آن‌ها به‌درستی بررسی نشده‌اند و دوم آنکه ضریب محاسبه‌شده برای شرایط عادی است و در محاسبه آن‌، آثار شوک‌های اقتصادی برای استخراج نوسان‌پذیری در شرایط بحرانی (استرس) لحاظ نشده است. لذا، هدف این پژوهش ارایه روش جدیدی است که در آن دو مدل خودبازگشت با وقفه توزیع‌شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خودبازگشت تعمیم‌یافته (GARCH) تلفیق شده‌اند.

  روش‌شناسی

  با استفاده از داده‌های آماری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز، به‌صورت‌فصلی و در دوره 1378:4-1396:4 و با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک (VaR)، به مدل‌سازی ریسک بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی اقدام کردیم. بدین‌منظور، سه روش واریانس-کوواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH بهترین مدل شناخته شد.

  یافته‌ها

  یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که استفاده از شیوه ارایه‌ شده در این مقاله، در برآورد ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری، از سایر روش‌ها، کارایی بیشتری دارد.

  نتیجه‌گیری

  نتایج این مقاله مبین آن است که با استفاده از این مدل، ضریب‌ریسک بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود 39درصد و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86/4 درصد برآورد می‌شود.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک (VaR)، توانگری مالی، شرکت‌های بیمه، ریسک بازار، مدل ARDL-GARCH
 • حسین محسنی*، مهدی صادقی شاهدانی صفحات 39-61
  هدف

  در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش‌های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت‌های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است.

  روش‌شناسی

  تاثیر مولفه‌های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هییت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت‌ها) بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه با استفاده از رگرسیون داده‌های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم‌یافته و شبکه‌های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می‌پردازد.

  یافته‌ها

  نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مولفه‌های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هییت‌مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت‌های بیمه را در هر سه مدل تایید می‌کند. همچنین نتایج علاوه بر تایید نظریه نمایندگی، نشان می‌دهد کارایی مدل‌های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مولفه‌های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت‌ها نسبت به مدل‌های خطی بیشتر است.

  نتیجه‌گیری

  سهام‌داران بزرگ، انگیزه‌های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه‌های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام‌داران بزرگ در شرکت است. در شرکت‌های با مالکیت متمرکز، سهام‌داران عمده می‌توانند به‌عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی‌ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت‌های بیمه می‌تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت‌ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ تمایل به ارایه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت‌های کوچکتر به سرمایه‌گذاران بیرونی دارند و این امر بهره‌گیری از تامین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می‌دهد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، توانگری، عملکرد مالی، شرکت‌های بیمه
 • اباذر حلم زاده، کریم حمدی*، کامبیز حیدرزاده هنزایی صفحات 63-93
  هدف

  بازخرید بیمه‌های عمر از آسیب‌های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن‌ها، برهم‌زدن برنامه‌های شرکت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می‌شود. ازآنجایی‌که بیشتر تحقیقات صورت‌‌گرفته در زمینه بازخرید بیمه‌های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده‌اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به تبیین همه‌‌جانبه عللی بپردازد که موجب بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر در ایران می‌شوند.

  روش‌شناسی

  پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین)، شرایط بازخرید بیمه عمر به درخواست بیمه‌گذاران و تعامل‌های مربوط به آن و پیامدهای ناشی از آن را احصا کرده است.

  یافته‌ها

  داده‌‌‌های پژوهش از طریق مصاحبه با کارکنان عالی‌رتبه و کارشناسان بازخرید بیمه‌های عمر برخی شرکت‌های بیمه فعال در کشور به‌دست آمده‌اند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج نشان می‌دهند شرایط علی شامل ابعاد مربوط به ساختار بیمه‌های عمر و شرایط مداخله‌ای شامل ابعاد مرتبط با بیمه‌گر و بیمه‌گذار و شرایط زمینه‌ای شامل ابعاد مربوط به ساختار جامعه ایران می‌شوند که موجب بازخرید بیمه‌های عمر می‌شوند و با تعامل‌هایی مانند مشاوره مجدد و ارایه تسهیلات یا ندادن مشاوره، پیامدهای حاصله به ترتیب شامل انصراف از بازخرید و احساس رضایت و تداوم بیمه عمر یا بازخرید، احساس نارضایتی، سلب اعتماد از بیمه‌گر و تبلیغات ویروسی علیه بیمه‌گر هستند. به‌علاوه، شرایط خاصی مانند بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سطح کلان و مواردی چون وضعیت شغلی و درآمد بیمه‌گذار در سطح خرد، همچنین ویژگی‌های ماهوی بیمه عمر ازجمله پیچیدگی، بلندمدت‌بودن و ناملموس‌بودن هم در بازخرید بیمه عمر تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: مدل پارادایمی، بیمه عمر، بازخرید بیمه عمر، نظریه داده بنیاد، شرکت بیمه
 • مهدی ذوالفقاری*، فاطمه فقیهیان صفحات 97-127
  هدف

  طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی، آزمون رفتارپذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره‌های زمانی مختلف است.

  روش‌شناسی

  روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف، بهره‌گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد.

  یافته‌ها

  نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می‌کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می‌باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می‌باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم‌ها انتقال می‌یابد.

  نتیجه‌گیری

  سازوکار 6 مرحله‌ای طراحی شده در این پژوهش، دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی، اثر اهرمی، اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می‌باشد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مدل طراحی شده دارای قدرت بالاتری نسبت به مدل‌های مرسوم در اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه است.

  کلیدواژگان: ریسک، خانواده GARCH، فرآیند زنجیر مارکوف
 • مهسا دهینی* صفحات 129-153
  هدف

  پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس‌ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهده بیمه‌گر و صندوق ‌تامین ‌خسارت‌های ‌بدنی است یا خیر؟

  روش‌شناسی

  پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می‌آید.

  یافته‌ها

  ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس‌ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه‌نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه‌نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس‌ماژور از شمول این ماده جبران خسارت‌های ناشی از آن برعهده بیمه‌گر و صندوق‌ تامین ‌خسارت‌های ‌بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از بیمه‌نامه تایید و تکرار شد و علاوه‌بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله ‌نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تاکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه‌گر و صندوق‌ تامین‌ خسارت‌های ‌بدنی است.

  نتیجه‌گیری

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه ‌غیرمترقبه مترادف با فورس‌ماژور و قوه قاهره دانسته شده است تا جایی که قانون‌گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس‌ماژور قایل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس‌ماژور یا قوه ‌قاهره است و قانون‌گذار با ملزم‌کردن بیمه‌گر و صندوق ‌تامین‌ خسارت‌های بدنی به جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسیولیت محض به سوی مسیولیت مطلق است.

  کلیدواژگان: فورس‌ماژور، حادثة غیر‌مترقبه، قانون بیمة اجباری، صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی، جبران خسارت، مسئولیت مطلق
 • علی گلی*، علی خوزین، مجید اشرفی، آرش نادریان صفحات 155-187
  هدف

  یکی از شاخص‌های‌ توسعه در کشورها، میزان‌ پیشرفت حسابداری و نظارت مالی آن‌هاست. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران یا اعتباردهندگان ممکن‌ است به‌علت قصور‌ حسابرسان متحمل زیان شوند و بیمه مسیولیت حرفه‌ای حسابداران رسمی می‎تواند راهکاری موثر در جبران خسارت این زیان‎دیدگان ‎باشد؛ ولی این نوع بیمه در ایران توسعه نیافته است و شرکت‎های بیمه از پذیرش ریسک‎های مربوط به آن استقبال نکرده‎اند. لذا بیمه مسیولیت حرفه‎ای حسابداران رسمی اهمیت انکارناپذیری در توسعه بیمه دارد که در این پژوهش به این امر مهم پرداخته شده است.

  روش‌شناسی

  برای این منظور، پرسشنامه‎های تحقیق در اختیار جامعه حسابداران رسمی و کارشناسان ارشد بیمه (30=N) قرار گرفت و برای تجزیه‎و‎تحلیل داده‎ها از روش دلفی، ماتریس SWOT، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، روش دیمتل و فرایند تحلیل‌شبکه‎ای (ANP) استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج روش دلفی و ماتریسSWOT نشان داد که توسعه این بیمه در ایران شش نقطه‌قوت، شش نقطه‌ضعف، شش فرصت و هفت چالش به‌همراه دارد. نتایج فرایند AHP نشان داد که در میان نقاط قوت، انتقال ریسک‎های فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی؛ در میان نقاط ضعف، ناقص و مبهم‌بودن قوانین و مقررات کنونی مسیولیت حرفه‎ای حسابداران رسمی؛ در میان فرصت‎ها، نیاز جامعه به انواع بیمه‎های جدید در آینده؛ و در میان چالش‎ها، فرهنگ پایین بیمه‌ای در ایران در اولویت اول قرار دارند.

  نتیجه‌گیری

  درنهایت، نتایج رتبه‎بندی استراتژی‎های توسعه بیمه مسیولیت حرفه‎ای حسابرسان با فرایند ANP نشان داد که استراتژی تهاجم (توسعه بیمه مسیولیت حرفه‎ای حسابرسان با توجه به نیازهای آتی جامعه) بهترین استراتژی است.

  کلیدواژگان: بیمۀ مسئولیت حرفه‎ای حسابداران رسمی، روش دلفی، ماتریسswot، فرایند AHP، روش دیمتل، فرایند ANP
|
 • Reza Jafari *, Nader Mazloomi, Amir Safari Pages 9-37
  Objective

  The main purpose of this paper was to present a more efficient method for measuring the insurance market risk of insurance companies in the model of solvency protocol No. 69 of the Supreme Council of Insurance. The market risk factors of the solvency model address two main issues: firstly, the various methods of calculating these factors and their efficiency have not been properly evaluated and secondly, these factors are for normal conditions and in calculating them, the economic shocks effects are not considered to extract volatility under stress conditions.

  Methodology

  We propose a new method that combines two models of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) and Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Using the statistical data of Tehran Stock Exchange Index (TEPIX), Economic Growth, Inflation Rate and Exchange Rate in the period of 1999 to 2017 and using the Value at Risk measure (VaR), we modeled the investment market risk in stocks. Three simple variance-covariance methods, AR-GARCH and ARDL-EGARCH models were used. Finally, using the Kupiec back testing, the ARDL-EGARCH model was selected as the best model

  Findings

  Using the method presented in this paper, the risk factor estimation of the market risk of solvency model is more efficient than the other methods

  Conclusions

  Using the introduced model, the risk factor of investing in the stock market of financial corporations is 39% under normal economic conditions and 86.4% in crisis and stress conditions.

  Keywords: Value at Risk (VaR), Solvency, Insurance Companies, Market Risk, ARDL-GARCH Model
 • Hossein Mohseni *, Mehdi Sadeghi Shahedani Pages 39-61
  Objective

  In recent decades, attention has been paid to the dimensions of corporate governance in theoretical research in the field of economic institutions, in particular insurance companies. The purpose of this study is to investigate the impact of corporate governance mechanisms on the solvency of listed insurance companies by using a more efficient model and it compliance with related theories.

  Methodology

  This paper explains the impact of selected components of corporate governance (ownership concentration, non-executive members, managerial ownership, and post segregation) and four variables on financial performance (profitability, liquidity, size, and growth of firms) on financial solvency of insurance companies using panel regression, generalized method of moment and artificial neural networks during the period from 2011 to 2017.

  Findings

  The results of this study confirm the relations among solvency ratio and the components of ownership concentration and the existence of a non-executive member of the board of directors in the corporate governance domain, as well as the variables of profitability and size in the field of financial performance of insurance companies in all three models. The results also provide implicit confirmation of agency theory and also it show that nonlinear models are more efficient than linear models in explaining the relationship between financial empowerment and corporate governance and financial components of the company.

  Conclusion

  Large shareholders have more incentives for management monitoring because the costs associated with management monitoring are less than the expected benefits of large shareholders in the company. In central-owned companies, major shareholders can act as supervisors capable of enhancing the quality of management as well as enhancing the level of performance of the company. Profitability (return on assets) derived from non-operating earnings in insurance companies can lead to overall improvement in corporate fortunes. Larger insurers also tend to offer more information to smaller investors than do smaller companies, which increase the use of equity-based financing.

  Keywords: Corporate Governance, Solvency, financial performance, Insurance Companies
 • Abazar Helmzadeh, Karim Hamdi *, Kambiz Heidarzadeh Hanzaei Pages 63-93
  Objective

  Surrender of life insurance is one of the issues in the insurance industry, which causes dissatisfaction of customers, their misadvertisement, disturbance of companies' investment plans, lowering the GDP of the country, etc. Since most research focused on considering life insurance surrender from an economic perspective, the main goal of this study was to provide a comprehensive explanation of the causes that would lead to the surrender of life insurance policies in Iran.

  Methodology

  Therefore, the present study, using a qualitative method and using the grounded theory strategy (Strauss & Corbin's approach), has estimated the causal conditions, interactions and consequences of the surrender of life insurance by policyholders.

  Findings

  Research data was obtained through interviews with top-level staff and surrender officers of life insurance in insurance companies operating in Iran.

  Conclusion

  The results show that the causal conditions include dimensions related to the life insurance structure, intervening conditions including dimensions related to the insurer and the insured, and ground conditions including aspects related to the structure of the Iranian society, which would lead to life insurance surrender. With interactions including re-consultation and provision of facilities or lack of consultation, the consequences include cancelation of the surrender and the satisfaction and continuity of life insurance or surrender, dissatisfaction, loss of trust from the insurer and viral advertising against the insurer, respectively. In addition, certain conditions such as economic or political instability at macro level and the policyholder job status and her/ his income at micro level, as well as the substantial characteristics of life insurance such as complexity, being long-term and intangibility, affect life insurance surrender. Accordingly, it is suggested that the training of agents and other sales intermediaries and their ethical behavior be considered by insurers.

  Keywords: Paradigm model, life insurance surrender, Life Insurance, Grounded theory, Insurance Company
 • Mehdi Zolfaghari *, Fatemeh Faghihian Pages 97-127
  Objective

  The main purpose is to design a comprehensive and practical model for calculating the market risk of the insurance industry index in the stock market. The side goal is to test the behavior of the index for regime transitions in different time periods.

  Method

  The approach used to achieve goals is to utilize the “Value at Risk” approach by combining the Markov regime process in body of the GARCH family models.

  Finding

  ‌The results of the present study show that the return risk of the insurance industry follows regime transfers and has both feedback and leverage effects. Also, the regime behavior of this industry is based on the  distribution function. Also it is transmitted between regimes with different probabilities.

  Conclusion

  The six-step mechanism designed in this study has advantages such as capability to consider regime transitions, leverage effect, feedback effect based on symmetric and asymmetric distribution functions. The results show that the designed model has higher power than conventional models in measuring the risk index of the insurance industry index.

  Keywords: risk, GARCH Family, Markov Chain Process, Insurance Industry Index
 • Mahsa Dehini * Pages 129-153
  Objective

  The present study deals with the comparative study of force majeure incompulsory insurance laws. The basic question that has been considered in this regard is, what does Force Maurer have in the compulsory insurance laws? In other words, is the compensation of the major force-damages in the event of accidents caused by the vehicles to the insurer and the fund for damages?

  Methodology

  Descriptive-analytical- The present study is a comparative study compiled using the library method and referencing legal texts and related resources.

  findings

  The findings of the research indicate that Article 4 of the Compulsory Insurance Act 1968 excludes losses caused by force majeure, such as war, flood, etc. from insurance policy obligations, but in the Law on the Amendments to the Law on Compulsory Insurance of 2008, the inclusion of out-of- The cover of the letter of insurance was deleted, and from the same time it was asked whether, with the removal of the force majeure from the inclusion of this article, compensation for the damage caused by it has been placed by the insurer and the fund. Until the adoption of the new law in 2016, the procedure for the elimination of force majeure was confirmed and repeated beyond the scope of the insurance policy, and, furthermore, the concept of the incident expanded and the phrase "any type of disaster caused by vehicle accidents due to accidents" In anticipation "joined it. What the author intends to emphasize is the comparative analysis of the compensation for major force damages in accordance with the compulsory insurance policy of the insurer and the fund for providing financial damages.

  Conclusion

  The results of the study indicate that in Iranian law, an accident is considered synonymous with force majeure, so long as the legislator makes no distinction in terms of retribution, between the unexpected incident and the force majeure. Therefore, it must be said that the unforeseen events in this law are in fact those caused by the force majeure or the power of the lawmaker, and the legislator, by obliging the insurer and the fund of indemnity damages to compensate for the unforeseen accident and accident. The responsibility is absolute.

  Keywords: Force majeure, case fortuit, Compulsory Insurance Act, bodily indemnity injury fund, Compensation, Absolute responsibility
 • Ali Goli *, Ali Khuzin, Majid Ashrafi, Arash Naderian Pages 155-187
  Objective

  Accounting advantage is one of the nations’ development indexes. On the other hand, investors or creditors may lose due to auditors’ ignorance in their tasks and auditors’ liability insurance can play an important role in compensating losers’ loss. But this type of insurance has not been developed in Iran and insurance companies didn’t accept its related risks. Thus formulating and planning auditors’ liability insurance strategies in Iran have undeniable importance to develop this type of insurance which has been investigated in this research.

  Methodology

    For this purpose research questionnaires distributed between expert members of Iran’s official auditors society (N=30). Also, for data analyzing Delphi technique, SWOT matrix, Analytical Hierarchy Process (AHP), Dematel technique and Analytical Network Process (ANP) methods were used.

  Findings

  Results of applying Delphi technique and SWOT matrix indicated that developing auditors’ liability insurance in Iran is faced with 6 strengths, 6 weaknesses, 6 opportunities and 7 threats. Also, results of applying AHP showed between strengths, transferring auditors’ task risk criteria, between weaknesses, the ambiguousness of auditors’ liability laws and regulations criteria, between opportunities, the nations’ future need to new insurance criteria and between threats, the low insurance culture in Iran, are prior. On the other hand, results of Dematel technique stated that in order to develop the auditors liability insurance in Iran, the low insurance culture in Iran has the first priority.

  Conclusion

    Finally, results of ordering the development strategies of auditors’ professional liability insurance using ANP showed that the progress strategy (developing auditors’ professional liability insurance notice to the nations’ feature need) is the best strategy.

  Keywords: Auditors’ Professional Liability Insurance, Delphi Technique, SWOT matrix, AHP, DEMATEL Technique, ANP