فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه همتی مسلک پاک، فرزین ملازاده*، حسین جمشیدی، محدثه امینی صفحات 94-105
  مقدمه

  رضایت شغلی پرستاران یک مسیله جدی برای سیستم های بهداشتی درمانی است که اختلال در آن باعث ایجاد مشکلاتی در پرستاران و سیستم های درمانی می شود. رضایت شغلی می تواند تحت تاثیر کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران باشد. بنابراین مطالعه ای با هدف تعیین قدرت پیشگویی کنندگی رضایت شغلی توسط کیفیت خواب و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1398 انجام گردید.

  روش بررسی

  327 نفر از پرستاران پنج مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه وارد مطالعه گردیدند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه ترکیبی صبح گاهی استفاده شد. داده ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش های آمار توصیفی و شاخص های مرکزی و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس دو طرفه و تحلیل رگرسیون تجزیه وتحلیل گردید. 

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون نشانگر رابطه معنی دار بین رضایت شغلی و کیفیت خواب بود به طوریکه بهبود کیفیت خواب، باعث بهبود رضایت شغلی می شد(0/001<p) و کیفیت خواب یکی از عوامل پیشگویی کننده میزان رضایت شغلی بود (0/002=P). ولی بین رضایت شغلی و کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی رابطه معنی داری وجود نداشت (0/001>p)

  نتیجه گیری

  افرادی که سطح کیفیت خواب بالاتری دارند، رضایت شغلی بالاتری نیز دارند ولی کرونوتایپ صبح گاهی و شامگاهی افراد تاثیر قابل توجهی بر رضایت شغلی افراد ندارد.

  کلیدواژگان: تیپ های صبح گاهی- شامگاهی، کیفیت خواب، رضایت شغلی، پرستاران
 • هادی خلجی، علی یلفانی*، فرزانه گندمی صفحات 106-119
  مقدمه

   اختلالات اسکلتی_عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی  و ناتوانی در کشور های در حال توسعه می باشد که این اختلالات یکی از 10 آسیبی است که منجر به غیبت از کار می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران یکی از کارخانه های مواد غذایی همدان است.

  روش بررسی

   در این مطالعه نیمه تجربی از نوع توصیفی_تحلیلی که جامعه ی آماری 180 نفر بود، 32 نفر به عنوان نمونه ی آماری در دو گروه، تمرینی(16=n) و کنترل(16=n) انتخاب شدند. پرسشنامه ی نورودیک برای شناسایی میزان مواجهه با اختلالات، شاخص VAS برای تعیین شدت درد و پرسشنامه ی منه سوتا برای بدست آوردن میزان رضایت شغلی استفاده شد. برای بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی از فراوانی و برای بررسی اثر تمرینات بر میزان درد و رضایت شغلی از تست تی وابسته و مستقل در سطح معناداری 0/05 استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد، اختلالات اسکلتی_عضلانی در نواحی کمر (25/58 درصد)، زانو (57/47 درصد)، مچ دست (32/03 درصد) و گردن (31/03 درصد) بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده اند. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات اصلاحی میزان درد در ناحیه ی کمر (0/0001=p) و زانو (0/0001=p) کاهش داشت. همچنین میزان رضایت شغلی افراد پس از این دوره افزایش معناداری داشت (0/0001=p).

  نتیجه گیری

  شیوع اختلالات اسکلتی_عضلانی کارگران بیشتر در نواحی کمر، زانو، مچ دست و گردن بوده، که باید مداخلات اصلاحی و ارگونومیکی صورت گیرد. همچنین تمرینات اصلاحی منتخب توانسته است در کاهش درد اختلالات و افزایش رضایت شغلی کارگران اثر مثبتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، نورودیک، تمرینات اصلاحی، رضایت شغلی
 • فیروزه رحمتی، مهدی اسماعیلی بید هندی، احسان بخشی* صفحات 120-129
  سابقه و هدف

  جو ایمنی نامطلوب می تواند عملکرد و سلامتی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد و باعث افزایش  هزینه های کلی برای کارفرمایان شود ازاین رو مطالعه حاضر باهدف بررسی جو ایمنی و عوامل موثر بران در کارگران یکی از صنایع غرب کشور انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفت. تعداد 135 نفر از کارگران یکی از صنایع غرب کشور موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و زمینه ای و پرسشنامه  جو ایمنی بود. داده های حاصل با استفاده از آماره توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من وینتی در نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین امتیاز جو ایمنی 11±37/61 به دست آمد و 1/8 درصد افراد جو ایمنی را ضعیف، 5/78 درصد متوسط و 3/13 درصد آن را قوی گزارش کردند. جو ایمنی با متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار و وضعیت تاهل رابطه معنی داری نداشت (0/05<p). جو ایمنی با واحد فعالیت رابطه معنی داری داشت (0/034=p). میان جو ایمنی و ابعاد آن همبستگی قوی و معنی دار به دست آمد (05/0>p)

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که جو ایمنی تحت تاثیر ویژگی های دموگرافیک شاغلین نبوده و بیشتر تحت تاثیر محیط کاری و مدیریت حاکم بر محیط کار می باشد. با توجه به ارتباط جو ایمنی با کلیه ابعاد آن، بهبود هر یک از مولفه ها می تواند به ارتقاء جو ایمنی کمک کند.

  کلیدواژگان: جو ایمنی، تعهد مدیریت، صنعت کاشی
 • پروین سپهر، هادی آذریان، علی پورچنگیز، محبوبه اسحاقی* صفحات 130-142
  مقدمه

  مطالعه حاضر، ریسک حریق را با استفاده از نرم افزار ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین (FRAME) در یک مجتمع آموزشی مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای موثر جهت کاهش سطح ریسک و افزایش ایمنی پیشنهاد نمود.

  روش بررسی

   در این مطالعه کاربردی، ارزیابی ریسک حریق با استفاده از نرم افزار FRAME در سه جنبه ساختمان و محتویات، ساکنین و فعالیت ها به صورت جداگانه انجام شد. بر اساس معیارهایی از جمله کاربردی و منطقی بودن راهکارهای مداخله ایی، سعی گردید بیش ترین سطح حفاظتی حریق را برای محیط آموزشی مورد مطالعه استفاده شود. داده های مورد نیاز از طریق بررسی و پایش شرایط مجتمع، مراجعه به مستندات و اندازه گیری پارامترها، پرسشنامه نظارتی، چک لیست و با توجه به اطلاعات مورد نیاز در دستورالعمل اجرایی نرم افزار جمع آوری گردید؛ سپس در نرم افزار FRAME مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های ارزیابی ریسک نشان داد سطح ریسک کلی مجتمع در دو بعد ساکنین (7/2=R) و فعالیت ها (8/3=R) در حد نامطلوب بوده است؛ البته بعضی از واحدها از جمله آزمایشگاه، کتابخانه و واحدهای پارتیشن بندی نیز در بعد ساختمان دارای ریسک بالا بوده اند (R>1). با در نظر گرفتن بعضی از معیارها و عوامل موثر در نرم افزار، راهکارهای پیشگیرانه برای مداخله و بهبود شرایط ارایه شد. یافته های مطالعه نشان داد سطوح کلی ریسک با ارایه ی راهکارها در هر سه جنبه، کاهش چشمگیری داشته و به سطح مطلوب رسیده است (R<1).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد نرم افزار FRAME قابلیت ارزیابی و تعیین سطح ریسک به صورت کمی را دارد و  راهکارهای کنترلی مناسبی جهت بهبود ایمنی حریق ساختمان را با در نظر گرفتن تهدیدها و فرصت های موجود ارایه نماید.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک حریق برای مهندسین، سطح ریسک، محیط آموزشی
 • عباس بهرامی، محمدحسین معماری نشلجی، حبیب الله رحیمی*، ریحانه قربانی پور صفحات 143-154
  مقدمه

  عملکرد مناسب کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع می تواند باعث کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار در کارگران گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع کاشان جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-  تحلیلی به روش سرشماری بر روی همه60 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع شهر کاشان درسال 98 انجام شد. از چک لیست وزارت بهداشت پس از اعمال وزن و محاسبه نرخ ناسازگاری به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  ارزیابی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع با چک لیست مذکور نشان داد که بهترین عملکرد مربوط به گویه فعالیت عمومی و ضعیف ترین عملکرد مربوط به گویه بهداشت حرفه ای است. میانگین نمره عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع کاشان 83/13± 76/73 بدست آمد. نتایج آنالیز رگرسیون خطی نشان داد بین سابقه کار، تحصیلات و وضعیت اشتغال با نمره عملکرد مسیولین بهداشت حرفه ای صنایع رابطه معنی دار وجود دارد (0/05<P-value).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه دراین مطالعه 48 زیرگویه ی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع کاشان مورد ارزیابی و اولویت بندی قرارگرفت پیشنهاد می شود مسیولین ذیربط در مداخلات بهداشتی این اولویت ها را در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، عملکرد، بهداشت حرفه ای، صنایع، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • بابک معینی، فروزان رضاپور شاه کلایی، یوسف محمدیان، خدیجه نجفی، فاطمه ملک پور* صفحات 155-166
  مقدمه

  به دلیل  شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران رایانه، این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی در بین کاربران رایانه در نظر گرفته شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در بین کاربران رایانه یک شرکت خدمات الکترونیک انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از سوالات جمعیت شناسی، پرسشنامه نوردیک و پرسشنامه محقق ساخته آگاهی از دانش ارگونومی کار با رایانه صورت گرفت. جهت آنالیز آماری از آزمون های خی دو، t مستقل، ANOVA و همبستگی استفاده گردید.

  یافته ها

  بیشترین شیوع علایم اختلالات اسکلتی - عضلانی به ترتیب در نواحی کمر، گردن، شانه، پشت، مچ دست، و زانو بود. میزان آگاهی در باره ارتفاع مناسب نمایشگر و فاصله مناسب بین چشم اپراتور و نمایشگر پایین یافت شد. اگر چه میزان اختلالات اسکلتی- عضلانی در افراد با آگاهی بالا در زمینه دانش ارگونومی کار با رایانه  پایین بود، ولی از لحاظ آماری بین میزان اختلالات اسکلتی- عضلانی و آگاهی از دانش ارگونومی کار با رایانه ارتباط معنی داری آماری یافت نشد.

  نتیجه گیری

    آگاهی از اصول ارگونومی کار با رایانه می تواند بر شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی تاثیر گذار باشد. آگاه کردن کاربران رایانه با اصول صحیح ارگونومی در حین کار با رایانه و ایجاد زمانی برای انجام ورزش های کششی در حین کار با رایانه ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، دانش ارگونومی، کاربران رایانه، آگاهی
 • روزبه قوسی*، امیرحسین رادمان کیان، مهدی جانی نسب صفحات 167-182
  مقدمه

  بسیاری از حوادث ایمنی در صنایع مختلف ناشی از عملکرد کارکنان است. شناسایی و حذف کانون های خطر می تواند موجب کاهش تاثیر خطاهای انسانی شود. با توجه به اهمیت ایمنی کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی، این مطالعه با هدف شناسایی و کاهش ریسک های موجود در کارگاه های ریخته گری و ماشین افزار دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی در سال 1397 در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شد. پس از شناسایی مخاطرات بالقوه عدد اولویت ریسک (RPN) مخاطرات بالقوه که حاصل ضرب سه مولفه ی احتمال وقوع، شدت و احتمال کشف است، با استفاده از روش عدد اولویت ریسک فازی(Fuzzy FMEA) محاسبه شد و به اولویت بندی ریسک های مذکور پرداخته شد. در انتها اقدامات اصلاحی لازم برای کانون های مخاطره پیشنهاد شد.

  یافته ها

   10 ریسک بالقوه در کارگاه ماشین افزار با دامنه ی RPN از 8/5 تا 3/230 و 19 مخاطره بالقوه در کارگاه ریخته گری با  RPN از 3/1 تا 3/665  شناسایی گردید. مخاطره " پرتاب آچار سه نظام" 33/230=RPN و "نفوذ پلیسه به چشم ها" 33/101= RPN در کارگاه ماشین افزار و "پرتاب مذاب ناشی از احتباس هوا در قطعات فلزی" با 3/665= RPN و "ا نفجار بوته مذاب ناشی از استفاده ی نادرست یا استهلاک" با 66/392= RPN در کارگاه ریخته گری در اولویت ریسک هستند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده به روش Fuzzy FMEA در اولویت بندی مخاطرات موفق می باشد. اجرای اقدامات اصلاحی نظیر آموزش و آگاه سازی دانشجویان از خطرات موجود و حذف کانون های خطر بتواند سطح ریسک های موجود را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، کارگاه های آموزشی، عدد اولویت ریسک، رویکرد فازی
 • علیرضا قربانپور، صابر عطاری، یوسف بابایی مسدرقی* صفحات 183-195
  مقدمه

  آگاهی از موقعیت و وضعیت بیمار برای کادر پزشکی ضروری است. این آگاهی نیازمند طبقه بندی و اولویت بندی موثر عملکردهاست تا خطای انسانی کمتر شود. عوامل مختلفی با آگاهی موقعیتی در متخصصین مراقب سلامت، به ویژه در اتاق های عمل جراحی در ارتباط هستند. این مطالعه مروری به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر آگاهی موقعیتی کارکنان سلامت اتاق های عمل پرداخته است.

  روش جستجو

   تمام  مقاله های مرتبط با  اگاهی  موقعیتی در محیط اتاق عمل  در بین  سالهای 2010 تا 2018 مورد مطالعه  قرار گرفتند، برای جستجو، از پایگاه های اطلاعاتی خارجی Scopus، Google scholar ، web of science و PubMedو از پایگاه های داخلی SID، (Iran medex)، (Magiran)، (Medlib) و (Civilica) استفاده شد. برای جستجو در این پایگاه ها از کلید واژه های: situation awareness، operating room surgery، nurse، Healthcare specialist، Hospital health staff به صورت جداگانه وترکیبی استفاده شد، با توجه به معیار ورود به مطالعه که درنظر گرفتن انطباق هدف آن بامعیارهای مرتبط با آگاهی موقعیتی در اتاق عمل بود، مقالات مورد نظر انتخاب گردید.

  یافته ها

   با توجه به معیارهای انتخابی تعریف شده، 6مقاله حایز شرایط ورود به مطالعه شدند. مستندات موجود مربوط به بازه زمانی سال های 2013 تا2018 است که از نظر روش کار و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شدند. به صورت کلی با تقویت آگاهی موقعیتی کارکنان اتاق عمل، آن ها می توانند وضعیت حال حاضر بیمار را در نظر بگیرند، موقعیت و وضعیت محیط و هم چنین شرایط بیمار و خود را درک کنند و توانایی پیش بینی وضعیت آینده را با توجه به دو مرحله ی قبل داشته باشند.

  نتیجه گیری

  چهار عامل آموزش، فاکتورهای صوتی، تجهیزات و ویژگی های فردی بیش ترین تاثیرگذاری را بر آگاهی موقعیتی داشتند. آموزش به کارکنان، استفاده از موسیقی های ملایم، مانیتورهای تلفیقی، حرکات بدنی در هنگام کار و کارکنان باتجربه ازجمله عوامل تاثیرگذاری هستند که در میزان آگاهی موقعیتی افراد در اتاق عمل نقش مهمی ایفا می کنند.عامل اصلی در افزایش سطح آگاهی موقعیتی، تجربه عملی یا انتقال این تجربه از طریق آموزش است. این مهم موجب شکل گیری یک مهارت ذهنی پایدار در متخصصین مراقبت سلامت می شود که به نوبه موجب افزایش سطح آگاهی موقعیتی می شود.

  کلیدواژگان: آگاهی موقعیتی، اتاق عمل، جراحی، ارگونومی شناختی
|
 • Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Farzin Mollazadeh*, Hossein Jamshidi, Mohadeseh Amini Pages 94-105
  Introduction

  Nurses' job satisfaction is a serious issue for health care systems, so that decreased job satisfaction can cause problems for nurses and the health systems. Job satisfaction can be affected by sleep quality and morningness /eveningness chronotypes the morningness-eveningness preference (chronotypes) of the nurses. The present study aimed to determine the predictive power of job satisfaction by sleep quality and morningness /eveningness chronotypes of nurses working in Urmia educational hospitals in 2019.

  Methods

  Simple random sampling method was conducted and 327 nurses were selected from  five educational hospitals affiliated to Urmia University of Medical Sciences to participate in the study.  Data were collected using demographic information questionnaires, Pittsburgh Sleep Quality Index, Minnesota Satisfaction Questionnaire, and Composite Scale of Morningness. Data were analyzed using descriptive statistics, measures of central tendency, Pearson correlation coefficient, independent samples t-test, two-way ANOVA, and linear regression analysis. All statistical analyseis were conducted using SPSS software version 16.0 (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA).

  Results

  The findings of linear regression analysis and Pearson correlation coefficient indicated a significant correlation between job satisfaction and sleep quality in nurses. In other words, an improvement in sleep quality leads to higher job satisfaction (P <0.01), so that sleep quality is one of the predictors of job satisfaction (P = 0.002). However, no significant correlation was found between the nurses’ job satisfaction and their morningness-eveningness chronotypes (P> 0.01).

  Conclusion

  Nurses with higher levels of sleep quality had higher job satisfaction, although the morningness-eveningness chronotypes of nurses had no significant effect on their job satisfaction.

  Keywords: morningness- eveningness types, sleep quality, Job satisfaction, nurses
 • Hadi Khalaji, Ali Yalfani*, Farzaneh Gandomi Pages 106-119
  Introduction

  Musculoskeletal disorders are one of the common causes of occupational injuries and disabilities in the developing countries. Such injuries are among the 10 injuries that lead to absenteeism. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of the selected corrective exercises on improving the musculoskeletal disorders and work satisfaction among workers of a food factory in Hamadan City of Iran.

  Method

  In this quasi-experimental descriptive-analytical study, the statistical population included 180 people, of whom 32 participants were selected and assigned to the experimental (n=16) and control (n=16) groups. The Nordic questionnaire was administered to identify the participants’ exposure to disorders. The VAS index was used to determine the severity of pain and the Minnesota questionnaire was applied to obtain work satisfaction. Frequency was used to determine the prevalence of musculoskeletal disorders. In order to determine the effect of selected exercises on pain and work satisfaction, independent and dependent t-test were applied.

  Results

  The findings showed that most prevalent musculoskeletal disorders were in lumbar (58.25%), knee(47.57%), wrist (32.03%) and neck(31.03%), which require corrective and ergonomic tervetions. In addition, the results of paired t-test indicated that after 8 weeks of selected corrective exercises, the level of pain decreased significantly in lumbar (P=0.001) and knee (P=0.001) areas. In addition, work satisfaction increased significantly after this period (P=0.0001).

  Conclusion

  The prevalence of musculoskeletal disorders in food factory workers was in the lumbar, knee, wrist, and neck areas, which require corrected and ergonomic interventions. The selected corrective exercises had positive effects on reducing the pain caused by musculoskeletal disorders and increasing the workers’ job satisfaction.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Nordic, Corrective Exercises, Work Satisfaction
 • Ehsan Bakhshi* Pages 120-129
  Background and Objectives

  Unfavorable safety climate can affect the workers’ performance and health negatively and increase the costs of treatment for employers. So, the current study was conducted with the aim of investigating the safety climate and its determinants among workers in one of the tile industries in the West of Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 135 people in a tile industry in the west of Iran. Data collection tools included demographic, contextual, and safety climate questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics, Spearman’s correlation-coefficient, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis test.

  Result

  The mean and standard deviation of the safety climate score was 61.37±11.  Furthermore, 8.1%, 78.5%, and 13.35% of the participants reported unfavorable, moderate, and favorable safety climate conditions, respectively. Safety climate had no significant correlation with workers’ age, gender, level of education, work experience, and marital status (p>0.05). However, the safety climate had a significant association with the work unit (p=0.034). Moreover, a significant association was observed between safety climate and its dimensions (p<0.05).

  Conclusion

  The results showed that safety climate was not affected by the workers’ demographic characteristics, but it was affected by the work environment and management of the work environment. Considering the significant association between safety climate and its dimensions, the improvement in any of its dimensions can improve the safety climate.

  Keywords: Safety Climate, Management Commitment, Tile industry
 • Parvin SEPEHR, Hadi AZARIAN, Ali POURCHANGIZ, Mahboobeh ESHAGHI* Pages 130-142
  Background and Aim

  This study tried to assess the risk level of fire in an educational environment by Fire Risk Assessment Method for Engineers (FRAME) software using a practical method. Furthermore, some effective strategies were proposed to reduce the risk level of fire and increase security in the environment.

  Methods

  In this practical study, the fire risk assessment was assessed in an educational environment by FRAME. This risk assessment was done in three sections including building and contents, residents, and activities. It was tried to gain the highest fire security for the educational environment using practical and logical control measures. The required data were collected by studying and monitoring the situation, observing, interviewing, referring to the available documents, measuring some parameters, and using regulatory inventory and checklists according to the requirements of the FRAME executive instruction. The data were analyzed using FRAME.

  Results

  based on the findings, the risk level of fire for the educational environment was at an unfavorable level in residents (R=2.7) and activities’ (R=3.8) section. However, some parts such as laboratories, libraries, and partitioning units in the building section were at a high-risk level (R>1) . Some preventive measures were recommended for reducing the risk level of fire and improving the security of situation by considering some effective criteria in the software.  The results showed a significant reduction in the risk level of fire in all three sections so that they all reach an acceptable level (R< 1).

  Conclusion

  The FRAME method can assess and determine the quantity of risk level and provide the suitable controlling methods to improve fire security in the educational environments by considering the opportunities and challenges of the existing environment.

  Keywords: Fire Risk Assessment Method for Engineers, Risk Level, Educational Environment
 • Abbas BAHRAMI, MohammadHossein MEMARI NASHLJI*, Habibollah RAHIMI, Reihaneh GHORBANI POUR Pages 143-154
  Introduction

  Appropriate performance of the occupational health experts working in industries can reduce occupational accidents and diseases. This study was conducted to evaluate the performance of  Kashan   industries occupational health experts to identify their weaknesses and strengths.

  Methods

  This descriptive-analytical study was carried out on 60 occupational health experts in Kashan in 2019. The Ministry of Health checklist was used after applying the weight and calculating the incompatibility rate using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Data were analyzed by SPSS 21 software.

  Results

  Performance evaluation of the occupational health experts with the checklist indicated that the best performance was related to the public activity item, while the poorest performance was related to the occupational health item. The average score of total occupational health experts was 73.76. The results of linear regression analysis showed that the total  score of industrial health experts had a significant relationship with their work experience, education, and employment status (P <0.05).

  Conclusion

  In this study, we evaluated and prioritized48 sub- items related to the performance of industries’ occupational health experts in Kashan. The findings suggested officials to consider these priorities in health interventions.

  Keywords: Evaluation, Performance, Occupational health, Industry, Analytical Hierarchy Process (AHP)
 • Babak MOEINI, Forouzan REZAPOUR SHAH KOLAEI, Yousef MOHAMMADIAN, Khadijeh NAJAFI, Fatemeh MALEKPOUR* Pages 155-166
  Background

  Due to the prevalence of musculoskeletal disorders among computer users, this study was aimed at investigating the prevalence of musculoskeletal disorders and awareness about the principles of ergonomics among computer users.

  Method

  In this descriptive-analytical and cross-sectional study, data were collected using demographic questionnaires, Nordic questionnaire, and self-constructed questionnaires. Chi-square, independent t-test, ANOVA, and correlation analyses were used to analyze the data statistically.

  Results

  The most prevalent signs of musculoskeletal disorders were in the waist, neck, shoulder, back, wrists, and knees. The level of awareness about the appropriate height of monitor and the proper distance between eyes of the operator and monitor was low. Although musculoskeletal disorders were lower in people with high levels of awareness about computer ergonomics, no significant relationship was found between the frequency of musculoskeletal disorders and awareness about computer ergonomics.

  Results

  The most prevalent signs of musculoskeletal disorders were in the waist, neck, shoulder, back, wrists, and knees. The level of awareness about the appropriate height of monitor and the proper distance between eyes of the operator and monitor was low. Although musculoskeletal disorders were lower in people with high levels of awareness about computer ergonomics, no significant relationship was found between the frequency of musculoskeletal disorders and awareness about computer ergonomics.

  Keywords: Musculoskeletal disorders knowledge of ergonomics, computer users, awareness
 • Rouzbeh Ghousi*, Amir Hossein, Mehdy Jani Nasab Pages 167-182
  Introduction

  Many safety accidents in various industries are caused by poor safety culture of employees. Therefore, safety training can play an essential role in reducing workplace accidents and any damage to students. According to the importance of university workshops, the purpose of this study was to identify and assess the safety and health risks of the foundry and machinery workshops of Iran University of Science and Technology.

  Methods

  This descriptive study was conducted at Iran University of Science and Technology in the 2018. After identifying risks, the Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) technique was used to identify and assess the RPN number of risks which is calculated by multiplying of Severity x Occurrence x Detection and all risks were prioritized based on the calculated RPNs. Finally, corrective actions are presented to reduce injury risks.

  Results

  The RPN range of 10 potential hazards in the machinery workshop calculated from 5.8 to 230.3, and the RPN range of 19 potential hazards in the foundry workshop calculated from 1.3 to 665.3. The danger of " throwing lathe chuck wrench " with RPN=230/33 in machinery workshop and "melt throwing due to air retention in metal parts " with RPN=665/33 in foundry workshop received the top priorities.

  Conclusion

  Based on the calculated results, it is expected that the implementation of proposed corrective actions and the development of educational programs to promote students' safety culture can reduce the level of existing risks significantly.

  Keywords: Risk Assessment, University Workshops, Failure Modes, Risk
 • Alireza GHORBANPOUR, Saber ATARI, Yousef BABAYIMESDARAGHI* Pages 183-195
  Background

  Awareness of the situation and condition of the patients is essential for medical personnel in order to avoid human errors. Various factors are associated with situational awareness in healthcare specialist, especially in surgical rooms. This review study examined the factors affecting the situational awareness of health staff.

  Research Method

  All articles over situational awareness in the operating room conducted in 2010 to 2018 were collected and studied. To this end, the following databases were investigated: Scopus, ProQuest, Google scholar, Science Direct, PubMed, SID, Iran medex, Magiran, Medlib, and Civilica. To search these databases, the following key-words were used separately and in combination with each other: "situational awareness”, “operating room","surgery","nurses","healthcare specialist","hospital staff".  Regarding the inclusion criteria, the articles which goals were matched with the criteria related to situational awareness in the operating room were selected.

  Results

  Finally, 6 papers entered the study according to the selection criteria. The available documentation from 2013 to 2018 were compared in terms of method and outcome.

  Conclusion

  The factors affecting situational awareness were education, sound factors, equipment, and individual characteristics. The effective factors that played an important role in the level of situational awareness of people who worked in the operating room were educating employees, using light music, using combined monitors, having physical movements during work, as well as using experienced staff in the operating rooms .

  Keywords: Situational awareness, Operating room, Surgery, Cognitive ergonomics