فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 135، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 323-324

  در سخن سردبیری شماره گذشته مجله دانشگاه به این موضوع پرداختیم که " چقدر زمان برای نوشتن یک مقاله مورد نیاز است؟" همان جا، به این نکته اشاره کردیم که برای نوشتن یک مقاله در علوم سلامت، به 100 تا 200 ساعت کار تمام وقت مورد نیاز است. بنابراین، با اختصاص دو جلسه چهار ساعته در هر هفته، نگارش مقاله ممکن است سه ماه طول بکشد [1]. در این سخن سردبیری، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که " چقدر زمان برای کسب تبحر در پژوهش های علوم سلامت مورد نیاز است؟" بدون شک، پاسخ به سوال فوق، بستگی به خصوصیات هر فرد دارد. با این وجود Rutkove در کتاب خود، قانون جالبی را در این زمینه ارایه می کند. وی معتقد است که هر فرد بعد از فراغت از تحصیل و شروع به کار، برای کسب تبحر در پژوهش های علوم سلامت، باید حداقل 000/10 ساعت کار تمام وقت انجام دهد. وی با یک محاسبه ساده بیان می کند که اگر شما هفته ای 40 ساعت کار می کنید و در هر سال 50 هفته مشغول به کار هستید، بنابراین، حداقل پنج سال طول خواهد کشید تا به تبحر قابل قبول در پژوهش های حوزه سلامت دست یابید. با این وجود، از آنجایی که شما در هفته به فعالیت های دیگری به غیر از پژوهش نیز مشغول هستید، بنابراین، ممکن است کسب تبحر لازم برای شما نزدیک به دو یا سه برابر طول بکشد [2]. Rutkove می گوید برای خودش این زمان، پانزده سال به درازا انجامیده است. وی معتقد است که کسب تبحر در پژوهش های علوم سلامت، به این معنی است که شما دقیقا می دانید که چگونه به سوالات پژوهشی خود پاسخ داده و یا فرضیات مورد نظرتان را آزمون نمایید. هم چنین، کسب تبحر به این معنی است که دیگران برای دریافت مشاوره به شما مراجعه نمایند [2]. با این وجود، کسب تبحر به این معنی نیست که شما دیگر نیازی به یاد گرفتن و مطالعه روش های جدید ندارید. بلکه برعکس، باید فرآیند یادگیری را به عنوان یک فرآیند مادام العمر برای خودتان در نظر بگیرید.

  کلیدواژگان: پژوهش های علوم سلامت، زمان
 • مریم یادگاری دهنوی*، محبوبه بلالی خراجی، فاطمه زارع مهرجردی، مجید پورانتظاری زارچ صفحات 325-340
  زمینه و هدف

  از آنجایی که کافیین می تواند باعث کاهش حجم بیضه شده و تعداد سلول های زایای بیضه موش صحرایی را کاهش می دهد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر مصرف کافیین در دوره بارداری و شیردهی موش صحرایی بر بافت وزیکول سمینال و اپیدیدیم و هم چنین میزان موالید آن ها بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی21 موش صحرایی ماده باردار به گروه های کنترل و تجربی (دو گروه) تقسیم شدند. کافیین محلول در آب، طی دوران بارداری و شیردهی به گروه های تجربی 1 و 2 داده شد (به ترتیب 26 و 45 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن روزانه). در روز 120 پس از تولد، پنج سر از موالید نر هر گروه به صورت تصادفی انتخاب شدند و سمینال وزیکول و اپیدیدیم نوزادان خارج و پس از توزین، تثبیت و آماده سازی مقاطع بافتی، تغییرات ساختاری بافتی بررسی گردید. برای مقایسه داده های گروه ها با یکدیگر از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی  Tukeyاستفاده شد.

  یافته ها

  دوز بالای کافیین، میانگین ارتفاع اپی تلیوم سمینال وزیکول را نسبت به گروه کنترل کاهش داد ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود (909/0=P). افزایش ضخامت جدار عضلانی توبول ها در گروه کافیین با دوز بالا نسبت به گروه کنترل دیده شد (001/0<p). ارتفاع اپی تلیوم اپیدیدیم در گروه کافیین با دوز بالا در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد (047/0=p) و قطرتوبول های اپیدیدیم در گروه کافیین با دوز بالا در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد (001/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد کافیین با دوز بالا می تواند موجب تغییرات بافتی در ساختار سمینال وزیکول و اپیدیدیم موش صحرایی شود.

  کلیدواژگان: کافئین، سمینال وزیکول، اپیدیدیم، موش صحرایی
 • آمنه پوررحیم قورقچی*، مهدی پهلوانی، فاطمه اکبری صفحات 341-356
  زمینه و هدف

  رابطه دامنه حرکتی مفاصل با زمان دویدن برای موفقیت ورزشی مهم است. هدف این مطالعه تعیین همبستگی بین دامنه حرکتی مفاصل با زمان انواع دویدن دختران دونده نخبه نوجوان در مسابقات کشوری سال 1397 اردبیل بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی آزمودنی ها شامل 122 دختر دونده نخبه 16-14 ساله، شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور بودند. دامنه حرکتی مفاصل براساس پرسش نامه Rydkov اندازه گیری شد. همبستگی متغیرها با ضریب همبستگی Pearson ارزیابی شد.

  یافته ها

  خم شدن آرنج (048/0=P، 407/0=r) و زمان دوی 60 متر با مانع، نزدیک شدن بیش از حد ران (005/0=P، 531/0=r) و زمان دوی400 متر، خم شدن تنه (001/0=P، 656/0=r) و زمان دوی800 متر، باز شدن گردن (001/0=P، 646/0=r) و خم شدن گردن به چپ (006/0=P، 563/0=r) با زمان دوی 3000 متر، خم شدن تنه به راست (028/0=P، 418/0=r)، خم شدن تنه به چپ (045/0=P، 382/0=r)، دور شدن شانه (047/0=P، 379/0=r) و باز شدن بیش از حد ران (038/0=P، 398/0=r) با زمان دوی 100×4 متر همبستگی مثبت معنی دار داشت. در حالی که نزدیک شدن پنجه پا به ساق (022/0=P، 464/0=r) و زمان دوی 60 متر با مانع، حرکت مچ پا به داخل (030/0=P، 442/0-=r) و زمان دوی 800 متر، باز شدن بیش از حد شانه (017/0=P، 473/0-=r) و زمان دوی 1500 متر، حرکت مچ پا به خارج (040/0=P، 440/0-=r) و زمان دوی 3000 متر همبستگی منفی معنی دار داشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد بین دامنه حرکتی مفاصل و زمان انواع دویدن دختران دونده نخبه همبستگی معنی دار وجود دارد. لذا، به مربیان پیشنهاد می شود هنگام انتخاب دختران دونده نوجوان به نتایج تحقیق حاضر توجه کنند تا موفقیت بیش تری در رسیدن به اوج عملکرد ورزشی کسب نمایند.

  کلیدواژگان: ویژگی های بیومکانیکی، زمان دویدن، دختران، دونده نخبه، اردبیل
 • زهرا تفاخری*، محمود شیخ فتح اللهی صفحات 357-368
  زمینه و هدف

  آناتومی مولر های ماگزیلا خیلی پیچیده است و درمان ریشه برای این گروه خاص از دندان ها یک چالش بزرگ برای دندان پزشک ها محسوب می گردد. با توجه به محدودیت های تکنیک های کانونشنال در پیدا کردن کانال دوم مزیوباکال (MB-2) و تفاوت های آناتومیک مشاهده شده در قومیت های مختلف، این مطالعه با هدف تعیین آناتومی کانال ریشه مزیوباکال در دندان های مولر اول دایمی ماگزیلا با استفاده از CBCT (Cone-beam computed tomography) در شهر رفسنجان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، تعداد 41 کلیشه رادیوگرافیPromax 3D  CBCT از بیماران شهر رفسنجان در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی مورفولوژی ریشه، بعد از به دست آوردن تصاویر multiple planar reformation (MPR) در مقاطع ساژیتال و آگزیال، ارزیابی برحسب طبقه بندی ورتوچی (Vertucci) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و یا آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  از 41 کلیشه مورد بررسی، در 15 کلیشه (6/36%) یک کانال و در 26 کلیشه دیگر (4/63%) دو کانال در ریشه مزیوباکال مشاهده شد. در میان ریشه های حاوی دو کانال، تایپ II طبقه بندی ورتوچی، رایج ترین تایپ مشاهده شده بود. لازم به ذکر است که ارتباط معنی داری بین تعداد کانال ها و هم چنین تایپ کانال ها با جنسیت (به ترتیب، 495/0=P و 583/0=P) و کوادورانت دندان (به ترتیب، 133/0=P و 669/0=P) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر و میزان دو کانال بودن ریشه مزیوباکال، می توان گفت که تهیه کلیشه CBCT قبل از درمان ریشه در دندان مولر اول ماگزیلا جهت بررسی وجود و تعیین نوع کانال MB-2 می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: CBCT، مولر اول ماگزیلا، ریشه مزیوباکال، کانال مزیوباکال دوم
 • الهام صابری نوغابی، رضا زروندی، حسین جدی، زهره جمالی نوقابی، سید بهنام مظلوم شهری، رضا نوری* صفحات 369-382
  زمینه و هدف

  سرطان یکی از شایع ترین بیماری های مزمن می باشد که بر بعد سلامت معنوی بیماران تاثیر می گذارد. بنابراین انجام مداخلات جهت ارتقاء سطح سلامت معنوی بیماران ضروری است. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر امید درمانی گروهی بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه تجربی از آذر تا اسفند سال 1394 در شهرستان گناباد انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به سرطان و محیط پژوهش کلینیک سرطان بود. تعداد 40 نفر از بیماران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمون (20=n) و شاهد (20=n) تقسیم شدند. پس از تکمیل پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی و سلامت معنوی Paloutzian & Ellison، جلسات امید درمانی گروهی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای و هفته ای یک بار در گروه آزمون اجرا شد ولی گروه شاهد فقط مراقبت های معمول را دریافت کردند. مجددا پرسش نامه سلامت معنوی در انتهای جلسه آخر تکمیل شد. داده ها با روش t مستقل، t زوجی و تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مطالعه، دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک با هم تفاوت معنی داری نداشتند (05/0>p). میانگین نمره سلامت معنوی بعد از مداخله تفاوت معنی داری را در دو گروه آزمون و شاهد نشان داد (001/0<p). هم چنین امید درمانی گروهی باعث ارتقاء سطح سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان در گروه آزمون شده بود (012/0=p).

  نتیجه گیری

   با توجه یافته های مطالعه که نشان داد امید درمانی گروهی می تواند بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تاثیر گذارد، پیشنهاد می شود از این روش در مراقبت و درمان بیماران مبتلا به سرطان استفاده شود.

  کلیدواژگان: امید درمانی گروهی، سلامت معنوی، سرطان
 • فاطمه خواجه، عباس رضائی* صفحات 383-396
  زمینه و هدف

  سولفات یکی از آلاینده های شیمیایی درآب می باشد که در غلظت های بالا در انسان اثرات بهداشتی نامطلوبی نظیر مشکلات گوارشی و مشکلات خونی ایجاد می نماید. تبدیل سولفات به موادی نظیر سولفید هیدروژن می تواند موجب خوردگی لوله های فلزی گردد. لذا هدف این مطالعه تعیین تاثیر حذف سولفات به روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود کربن پارچه ای ساندویچ پانل شده با استیل مش بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی از فرآیند الکتروشیمی واجد الکترود کربن پارچه جهت حذف سولفات از فاضلاب سنتتیک استفاده گردید. جهت افزایش رسانایی الکترود کربن پارچه از پایه استیل مش استفاده شد. اثر متغیر هایی نظیر غلظت سولفات، pH محلول، دانسیته جریان و زمان تماس مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تعیین میزان سولفات از روش استاندارد ایجاد کدورت با کلرید باریم و سنجش توربیدیمتری استفاده گردید. بر مبنای نتایج اخذ شده از آزمایشات، میانگین و انحراف معیار تعیین و بر مبنای روش آماری student T-test تحلیل نتایج صورت گرفت.

  یافته ها

   با توجه به نتایج، شرایط بهینه حذف سولفات در pH=9   ، غلظت اولیه سولفات 100 میلی گرم در لیتر، جریان 20 میلی آمپر بر مجذور ثانیه و زمان 90 دقیقه بود. حذف سولفات با راندمان 21/93 درصد حاصل گردید. با افزایش دانسیته جریان، زمان تماس و pH اولیه  محلول آبی، راندمان حذف سولفات افزایش یافت.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصله نشان داد که فرآیند الکتروشیمی واجد الکترود کربن پارچه ساندویچ پانل شده با استیل مش می تواند فرآیندی کارآمد جهت حذف سولفات از محیط های آبی باشد که به علت عدم خوردگی الکترود کربن پارچه دارای صرفه اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: سولفات، کربن پارچه ای، الکتروشیمی، ساندویچ پانل، استیل مش
 • پویا عابدی، علی نبوی زاده رفسنجانی*، سلیمان فیجان، پیمان انصاری، معین سنجی صفحات 397-408
  زمینه و هدف

  یکی از جنبه های کیفیت زندگی، ارتباط آن با ارتقاء سلامت است. بررسی نیاز به درمان ارتودنسی به صورت کمی دارای اهمیت ویژه بوده و شاخص ICON ((Index of Complexity, Outcome, & Need یکی از شاخص ها جهت ارزیابی این مورد است. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین شاخص نیاز به درمان ناهنجاری های فکی دندانی (ICON) با کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان پسر 16 تا 18 ساله در شهر رفسنجان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی بر روی 1077 دانش آموز که در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مدارس شهر رفسنجان انتخاب شدند، انجام شد. به منظور ارزیابی کیفیت زندگی دانش آموزان از پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی (Orthognathic Quality of Life; OQOL) استفاده شد و تمام دانش آموزان بر اساس اجزاء ایندکس نیاز به درمان ارتودنسی ICON، معاینه شده و نتایج در فرم ICON ثبت گردید. داده ها توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی 91/10±58/25 و میانگین و انحراف معیار نمره ICON برابر با 55/13±34/32 بود و این دو متغیر دارای همبستگی معکوس معنی دار بودند (001/0, p<24/0-r=).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جنبه های مختلف کیفیت زندگی می تواند بر تمایل به انجام درمان ناهنجاری های فکی صورتی و ارتودنسی بین نوجوانان تاثیر گذارد و درمان ارتودنسی تاثیر به سزایی بر افزایش اعتماد به نفس و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی نوجوان دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ارتودنسی، ICON، رفسنجان
 • فاطمه دوست محمدی، محسن رضائیان* صفحات 409-422

  انجمن بین المللی پیش گیری از خودکشی (International association for suicide prevention :IASP) یک سازمان غیر انتفاعی است که با هدف انجام فعالیت های علمی حول محور پیش گیری از رفتار خودکشی و تلاش جهانی در راستای تحقق اهدافی از قبیل ارتقاء آگاهی درباره مسایل مربوط به خودکشی و تشویق افراد به تبادل تجربه، دانش و مهارت های کسب شده در کشورهای مختلف جهان به منظور اقدام موثرتر در زمینه کاهش خودکشی، ترویج اندیشه تاسیس سازمان های ملی به منظور پیش گیری از خودکشی، ترویج اصول پیش گیری از خودکشی به صورت کارآمد در میان گروه های حرفه ای و عموم مردم و ترویج برنامه های تحقیقاتی به ویژه آن هایی که از طریق همکاری های بین المللی قابل پیگیری هستند. این انجمن از سال 1960 میلادی تاسیس شده است و بیش از 50 کشور عضو آن هستند. هدف از نگارش مقاله حاضر، بیان مهم ترین اهداف و فعالیت های  IASPو معرفی وبگاه این انجمن و نحوه عضویت در آن می باشد، تا بتوان در گشودن مسیری نو و پویا برای سایر محققان و علاقه مندان به مقوله پیش گیری از خودکشی کمک نمود.

  کلیدواژگان: خودکشی، پیش گیری، انجمن بین المللی پیش گیری از خودکشی
 • فواد ایرانمنش*، حمید استادابراهیمی، عظیم میرزازاده، مهدیه آذین صفحات 423-428

  پاندمی کووید-19 اختلال زیادی در روند آموزش پزشکی ایجاد کرده است. آموزش از راه دور روشی برای کم کردن این مشکل است. حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تلاش کرده است تا آموزش از راه دور را با استفاده از برنامه ای مشتمل بر چشم انداز، استراتژی و برنامه ی عملیاتی تا حد ممکن پیاده سازی نماید. با انجام دوره های توان مندسازی، سیاست گذاری، اطلاع رسانی، تامین ابزارهای لازم و رصد مداوم برنامه، 5075 عدد فعالیت آموزشی روی سامانه مدیریت یادگیری نوید ثبت شده است. با این حال هنوز مشکلاتی وجود دارند که باید برطرف شوند که شامل فعال کردن آموزش برخط هم زمان، افزایش تعاملات آموزشی و افزایش تولید محتواهای مبتنی بر Sharable Content Object Reference Model (SCORM) است.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، آموزش از راه دور، کووید-19
|
 • M. Rezaeian* Pages 323-324
 • M. Yadegari Dehnavi*, M. Belali Kharaji, F. Zare Mehrjerdi, M. Pourentezari Zarch Pages 325-340
  Background and Objectives

  Caffeine decreases the testis volume and the number of spermatogenic cells in seminiferous tubules of rat testis. Therefore, the aim of this study was to assess the impact of caffeine exposure during pregnancy and lactation on seminal vesicle and epididymis in rat offspring.

  Materials and Methods

    In this experimental study, 21female pregnant rats were divided into control and experimental groups (two groups). The experimental groups 1 and 2 received caffeine via drinking water during pregnancy and lactation (26 and 45 mg/kg/bw, respectively). The structural changes in seminal vesicle and epididymis were studied by using histological methods on day 120 of postnatal development (n=5, selected randomly from each group). Data were statistically assessed by one-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc Test.

  Results

  The high dose caffeine treated group decreased the epithelium height of seminal vesicle compared with the control group; however, the differences were not significant (p=0.909). The thickness of the muscle layer of the seminal vesicles in the high dose caffeine treated group increased compared with the control group (p<0.001). Significant decreases in epithelium height of tubules of the epididymis in the high dose caffeine treated group was observed compared with the control group (p=0.047), and the diameter of the tubules of epididymis in the high dose caffeine treated group decreased compared with the control group (p<0.001).

  Conclusion

  The results of this study showed high dose caffeine can induce histomorphological changes in the seminal vesicle and epididymis of rat.

  Keywords: Caffeine, Seminal vesicle, Epididymis, Rat
 • A. Pourrahim Ghouroghchi*, M. Pahlevani, F. Akbari Pages 341-356
  Background and Objectives

  The relationship between range of motion of joints with running time is important to achieve athletic success. The aim of this study was investigating the correlation between range of motion of joints with the time of running types in adolescent elite runner girls participating in 2018 national competitions in Ardabil city.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, subjects were 122 elite runner girls, 14-16 year, participated in the national championship of the country selection. Range of motion of joints was measured by Rydkov questionnaire. Pearson᾽s correlation coefficient was used to examine the correlation between variables.

  Results

  There was a positive significant correlation between elbow flexion (r=0.407, p=0.048) and 60m hurdle running time, between hip hyperadduction (r=0.531, p=0.005) and 400m running time, trunk flexion (r=0.656, p=0.001) and 800m running time, neck extension (r=0.646, p=0.001) and neck lateral bending to left (r=0.563, p=0.006) and 3000m running time, trunk lateral bending to right (r=0.418, p=0.028), trunk lateral bending to left (r=0.382, p=0.045), shoulder abduction (r=0.379, p=0.047) and hip hyperextension (r=0.398, p=0.038) and 4×100m relay race time. Whereas, there was a negative significant correlation between ankle dorsi flexion (r=-0.464, p=0.022) and 60m hurdle running time, between ankle inversion (r=-0.442, p=0.030) and 800m running time, shoulder hyperextension (r=-0.473, p=0.017) and 1500m running time, and ankle eversion (r=-0.440, p=0.040) and 3000m running time.

  Conclusion

  It seems that there is a significant correlation between the range of motion of joints and running time in elite runner girls. So, it is suggested that coaches pay attention to the results of this study for getting more success in reaching the peak of athletic performance.

  Keywords: Biomechanical characteristics, Running time, Girls, Elite runner, Ardabil
 • Z. Tafakhori Tafakhori*, M. Sheikh Fatholahi Pages 357-368
  Background and Objectives

  The anatomy of maxillary molars is very complicated and root canal therapy for this specific group of teeth is a major challenge for dentists. Given the limitations of conventional techniques for finding the second mesiobuccal canal (MB-2) and anatomical differences observed in different ethnicities, this study aimed to determine the anatomy of mesiobuccal root canal in maxillary first permanent molars using CBCT (Cone-beam computed tomography) in Rafsanjan city.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, 41 promax 3D CBCT radiographs of patients in Rafsanjan in 2018 were studied. To investigate the root morphology, after obtaining multiple planar reformation (MPR) images in sagittal and axial planes, evaluation was done by Vertucci classification. Data were analyzed using chi-square test or Fisher’s exact test.

  Results

  Of the 41 studied films, one canal was observed in mesiobuccal root in 15 (36.6%) films and two canals in the others 26 (63.4%) films. Among the roots containing two canals, second type of Vertucci classification was the most common type observed. It should be noted that there was no significant relationship between the number of canals and also the type of canals and gender (p=0.495 and p=0.583, respectively) and with quadrant of the tooth (respectively p=0.133 and p=0.669).

  Conclusion

  According to the results of the present study and the amount of two-canal mesiobuccal roots, it can be said that the preparation of CBCT film before root canal therapy in maxillary first molar is necessary to verify the existence and type of MB-2 canal.

  Keywords: CBCT, Maxillary first molar, Mesiobuccal root, Second mesiobuccal canal
 • E. Saberi Noghabi, R. Zarvandi, H. Jeddi, Z. Jamali Noghabi, S. B. Mazloum Shahri, R. Noori* Pages 369-382
  Background and Objectives

  Cancer is one of the most common chronic diseases that affects the spiritual health of patients. Therefore, interventions are needed to improve the spiritual health of patients. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of group hope therapy on the spiritual health of cancer patients.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed from December to March 2015 in Gonabad city. The study population was all cancer patients and the research environment was cancer clinic. Forty patients were selected by simple random sampling method and randomly divided into experimental (n=20) and control (n=20) groups. After completing demographic and spiritual health Paloutzian & Ellison questionnaires, Hope group therapy sessions were performed in 8 sessions of 90 minutes once a week in the experimental group; but the control group received only routine care. The spiritual health questionnaire was completed again at the end of the last session. Data were analyzed using independent t-test, paired-t test and covariance analysis.

  Results

  According to the results of the study, the two groups didn't have any significantly difference in terms of demographic variables (p>0.05).  The mean score of spiritual health after the intervention showed a significant difference between the experimental and control groups (p<0.001). Group hope therapy also improved the spiritual health of cancer patients in the experimental group (p=0.012).

  Conclusion

  Considering the findings of the study, which showed that group hope therapy affects the spiritual health of cancer patients, it is recommended to use this method in the care and treatment of cancer patients.

  Keywords: Group Hope therapy, Spiritual health, Cancer
 • F. Khoja, A. Rezaee* Pages 383-396
  Background and Objectives

  Sulfate is one of the chemical pollutants in water that can cause adverse health effects such as digestive and blood problems at high concentrations in humans. Conversion of sulfate to substances such as hydrogen sulfide can corrode metal pipes. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of electrochemical sulfate removal using a sandwich panel carbon cloth electrode with stainless steel mesh.

  Materials and Methods

  In this laboratory study, the electrochemical process including of carbon cloth electrode was used to remove sulfate from synthetic wastewater. Stainless steel mesh base was utilized to increase the conductivity of the carbon cloth electrode. The effects of variables such as sulfate concentration, pH value, current density and contact time were investigated. The standard method of turbidity assay using barium chloride was used to determine sulfate concentration. Based on the obtained results, mean and standard deviation were determined and data analysis was done by Student t-test.

  Results

  The obtained results indicated that the optimum conditions for sulfate removal were pH 9, 100 mg/L initial sulfate concentration, current density of 20 mA/s2 during 90 min. 93.21%  efficiency was obtained for the sulfate removal. Increasing the current density, the contact time and initial pH value, the sulfate removal efficiency increased.

  Conclusions

  The obtained results showed that the electrochemical process including sandwich panel of carbon cloth with stainless steel electrode is an efficient and effective process for removal of sulfate from aqueous solution which can be utilized continuously due to no corrosion of carbon cloth electrode.

  Keywords: Sulfate, Carbon cloth, Electrochemistry, Sandwich panel, Stainless steel mesh
 • P. Abedi, A. Nabavizadeh Rafsanjani*, S. Fijan, P. Ansari, M. Sanji Pages 397-408
  Background and Objectives

  One aspect of quality of life is its association with health promotion. Evaluation of the need for orthodontic treatment is of particular importance and ICON (Index of Complexity, Outcome and Need) is one of the indicators to evaluate this case. Therefore, the aim of this study was to investigate the corelation between the orthodontic treatment need and orthodontic-related of quality of life among male students aged 16-18 years in Rafsanjan city.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed on 1077 students selected by multistage random sampling from Rafsanjan schools in 2016. The Orthognathic Quality of Life (OQOL) questionnaire was used to assess the quality of life of students. All students examined based on ICON elements and the results were registered on ICON form. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient.

  Results

  Quality of life mean and standard deviation was 25.58±10.91 and ICON mean and standard deviation was 32.34±13.55 which both had a significant inverse correlation (p<0.001, r=-0.24).

  Conclusion

  The results show that different aspects of quality of life can affect the tendency to treat maxillofacial and orthodontic disorders among adolescents and orthodontic treatment has a significant effect on increasing self-esteem and thus on adolescents quality of life.

  Keywords: Quality of life, Orthodontics, ICON, Rafsanjan
 • F. Doost Mohammadi, M. Rezaeian* Pages 409-422

  The International Association for Suicide Prevention (IASP) is a non-goverment organization dedicated to carry out scientific activities focusing on the prevention of suicidal behavior and universal efforts to achieve goals such as raising awareness of suicide behavior around the world, encouraging individuals to exchange experience, knowledge and skills around countries of the world for more effective suicide reduction efforts, promoting the idea of establishing national organizations to prevent suicide, promoting effective suicide prevention principles among professional groups and the general public, and promoting research programs, especially those that can be tracked through international cooperation. IASP was established since 1960 and more than 50 countries are members of this association.The purpose of this article is to outline the most important goals and activities of the IASP and to introduce the website of this community and how to subscribe to it, in order to help open up a new and dynamic way for researchers and those interested in suicide prevention.

  Keywords: Suicide, Prevention, IASP
 • F. Iranmanesh*, H. Ostadebrahimi, A. Mirzazadeh, M. Azin Pages 423-428

  Background and Objectives The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has severely disrupted medical education. Distance learning is a way to reduce this problem. The Vice Chancellor for Education of Rafsanjan University of Medical Sciences has tried to implement distance education as much as possible by using a program that includes perspective, strategy and operational plan. With the implementation of empowerment courses, policy making, informing, providing the necessary tools and continuous monitoring of the program, 5075 educational activities have been registered on Navid's learning management system. But there are still issues that need to be addressed: activating simultaneous online learning, increasing educational interactions, and producing SCORM-(Sharable Content Object Reference Model) based educational content.

  Keywords: Medical education, Distance learning, COVID-19