فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آرزو دیده گاه، سلاله شهوازیان*، مهدی تولّائی صفحات 1-30
  زمینه و هدف

  سوق  دادن دانش خلق شده در سازمان به سوی کاربران و کاربردی ساختن آن به وجود استراژی مناسب نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی استراتژی های دسترس پذیری و تحرک دانش و ارایه چارچوبی برای تسهیل دسترسی به این استراتژی ها است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر نوعی مطالعه مروری است که از نظر هدف کاربردی است و با روش فراترکیب انجام شده است. منابع اطلاعاتی این پژوهش را مطالعات انجام شده در خصوص استراتژی های تحرک دانش بین سال های 2006 تا 2020 تشکیل می دهند که با استفاده از کلمات کلیدی مشخص تعداد 25 مقاله شناسایی شد و پس از غربالگری در نهایت 13 منبع مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  به منظور سهولت دسترسی به استراتژی های استخراج شده، بر اساس شباهت ویژگی های آن ها چارچوبی ارایه شده که استراتژی ها را بر پایه موضوع، در سه مقوله پژوهش محور و خدمت رسان، مشارکت محور، و آموزش محور و آگاهی رسان دسته بندی می کند.

  نتیجه گیری

  استفاده از استراتژی های تحرک دانش به رشد دانش و به توانمندسازی افراد برای کاربرد دانش جهت حل مسایل زندگی واقعی شان کمک می کند. بدین منظور ایجاد زیرساخت ها و فرهنگ سازی در زمینه کاربردی کردن دانش نظری تولیدشده در سازمان ها ضروری است.

  کلیدواژگان: تحرک دانش، انتقال دانش، ترجمان دانش، استراتژی‌های تحرک دانش، سازمان‌های دانش محور، مطالعه مروری، فراترکیب
 • عباس قائدامینی هارونی*، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی صفحات 31-50
  زمینه و هدف

  خودداری از ابراز ایده ها و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات سازمان را دستاوردهایی فراوان محروم می سازد. از این رو شناخت علل و پیامدهای آن ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب زیسته کارکنان یک سازمان دولتی از سکوت سازمانی و پیشایندها و پیامدهای آن انجام شده است.

  روش شناسی

   روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهند که 20 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند نمونه ها انتخاب شده اند.  اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه های عمیق گرداوری و با روش اصلاح شده استوتیک کولایزی کن تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته ها

  پیشایندهای سکوت سازمانی در چهار مقوله اصلی فردی، گروهی، سازمانی و فرهنگی طبقه بندی شدند و پیامدهای آن نیز در قالب دو مقوله اصلی طبقه پیامدهای فردی و سازمانی دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  جلوگیری و رفع پیامدهای زیان بار ناشی از سکوت در سازمان به شناخت علل و عوامل موثر بر بروز آن نیاز دارد. بدین منظور نیاز به شناختی فراگیر و خاص سازمان از این پیشایندها برای تدوین و اجرای برنامه بهبود در سازمان ضروری است.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، پیشایندهای سکوت سازمانی، پیامدهای سکوت سازمانی
 • ایمان حکیمی* صفحات 51-76
  زمینه و هدف

  وجود ویژگی های روان پریشانه مانند فریبکاری، دروغ و اهانت به دیگران در مدیران موجب بروز نگرش های منفی و رفتارهای انحرافی گوناگونی در محیط کار می شوند. این پژوهش تاثیر مدیران روان پریش را بر کاهش اعتماد سازمانی کارکنان از طریق بروز رفتارهای سرپرستی توهین آمیز و افول رضایت شغلی مطالعه کرده است.

  روش شناسی

   این پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت های فعال در صنایع فلزی شهر کرمان تشکیل می دهند که 350 نفر از آنها به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری و با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  مدیریت روان پریش بر سرپرستی توهین آمیز تاثیر مثبت و بر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی تاثیر منفی داشته است. همچنین گرچه تاثیر مستقیم آن بر اعتماد سازمانی تایید نشده اما از طریق رفتار سرپرستی توهین آمیز بر رضایت شغلی و اعتماد سازمانی تاثیر منفی داشته است.

  نتیجه گیری

  شناسایی و اصلاح خصوصیات روان پریشانه مدیران می تواند از بروز رفتارهای سرپرستی توهین آمیز پیشگیری کند و از پیامدهای نگرشی ناگوار همچون افول اعتماد سازمانی و رضایت شغلی جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: روان‌پریشی، مدیریت روان‌پریش، سرپرستی توهین‌آمیز، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی
 • محسن اکبری*، رضا اسماعیل پور، سید حسن آل طه، آزاده قویدل صفحات 77-102
  زمینه و هدف

  تمایل به انجام رفتارهای سازنده و داوطلبانه و همکاری موثر با کارکنان به شناخت و بهسازی بسترهای مناسب نیاز دارد. بدین منظور پژوهش حاضر نقش ارتباطات درون سازمانی را با میانجی گری ابهام در نقش و تعهد سازمانی بررسی کرده است.

  روش شناسی

  این پژوهش کاربردی و توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان گیلان به تعداد 1008 نفر تشکیل می دهند که از میان آنها 278 نفر به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با کمک پرسشنامه به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی .ال اس تجزیه و تحلیل شده اند.

  یافته ها

  ارتباطات درون سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و با ابهام نقش رابطه معکوس دارد. تعهد سازمانی نیز با رفتار فرانقش و همکاری کارکنان رابطه مستقیم و ابهام نقش با رفتار فرا نقش رابطه معکوس دارد ولی رابطه آن با همکاری کارکنان تایید نشد. 

  نتیجه گیری

  بهسازی ارتباطات درون سازمانی می تواند با افزایش آگاهی و علاقمندی نسبت به اهداف و ماموریت سازمان و نقش مورد انتظار از کارکنان تمایل به انجام رفتارهای فرانقش و همکاری برای دستیابی به این اهداف را تقویت کند.

  کلیدواژگان: ارتباطات درون سازمانی، ابهام نقش، تعهد سازمانی، همکاری کارکنان، رفتار فرانقش
 • فرزاد افتخاری، حمید رحیمی* صفحات 101-124
  زمینه و هدف

  اعتماد سازمانی نوعی سرمایه ارزشمند است که شناخت پیشایندها و چگونگی توسعه آن می تواند موجب تسهیل همکاری و تلاش جمعی برای ارتقای بهره وری سازمان شود. این پژوهش به بررسی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تاثیر رهبری مثبت گرا بر اعتماد سازمانی پرداخته است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی و کمی است. جامعه آماری آن را معلمان مدارس شهر کاشان تشکیل می دهند که از میان آنها 328 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با کمک نرم افزارهای SPSS و آموس در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  رهبری مثبت گرا هم به طور مستقیم و هم از راه توانمندسازی روانشناختی بر اعتماد سازمانی، اثر مثبت و معنادار داشته است. همچنین وضعیت موجود هر سه این متغیرها در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط بوده است.

  نتیجه گیری

  رهبران سازمانی می توانند با ترویج روابط انسانی، ارتباطات، معناگرایی و جو مثبت گرایانه در سازمان خود زمینه تقویت نگرش مثبت کارکنان به نقش خود در سازمان را فراهم سازند و بدین ترتیب اعتماد سازمانی را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: رهبری مثبت گرا، توانمندسازی روانشناختی، اعتماد سازمانی، آموزش و پرورش
 • محسن اکبری*، رضا اسماعیل پور، سید حسن آل طه، آزاده قویدل صفحات 125-150
  زمینه و هدف

  تمایل به انجام رفتارهای سازنده و داوطلبانه و همکاری موثر با کارکنان به شناخت و بهسازی بسترهای مناسب نیاز دارد. بدین منظور پژوهش حاضر نقش ارتباطات درون سازمانی را با میانجی گری ابهام در نقش و تعهد سازمانی بررسی کرده است.

  روش شناسی

   این پژوهش کاربردی و توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری آن را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان گیلان به تعداد 1008 نفر تشکیل می دهند که از میان آنها 278 نفر به صورت تصادفی عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با کمک پرسشنامه به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی .ال اس تجزیه و تحلیل شده اند.

  یافته ها

   ارتباطات درون سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و با ابهام نقش رابطه معکوس دارد. تعهد سازمانی نیز با رفتار فرانقش و همکاری کارکنان رابطه مستقیم و ابهام نقش با رفتار فرا نقش رابطه معکوس دارد ولی رابطه آن با همکاری کارکنان تایید نشد. 

  نتیجه گیری

   بهسازی ارتباطات درون سازمانی می تواند با افزایش آگاهی و علاقمندی نسبت به اهداف و ماموریت سازمان و نقش مورد انتظار از کارکنان تمایل به انجام رفتارهای فرانقش و همکاری برای دستیابی به این اهداف را تقویت کند.

  کلیدواژگان: ارتباطات درون سازمانی، ابهام نقش، تعهد سازمانی، همکاری کارکنان، رفتار فرانقش
|
 • Arezoo Didegah, Solaleh Shahvazian *, Mehdi ٰAvallaei Pages 1-30
  Background & Purpose

  Directing the created knowledge in the organization to the users and making it practical requires an appropriate strategy. The main aim of this study is to identify knowledge mobilization strategies and provide a framework to facilitate access to these strategies.

  Methodology

  The present study is a kind of review study. It is practical in terms of purpose and has been done by Meta-Synthesis method. The information sources used in this research are studies on knowledge mobilization strategies published between 2006 and 2020. By using specific keywords, 25 articles were found and after a closer review, 13 sources were evaluated eventually.

  Findings

  In order to facilitate access to extracted strategies, based on the similarity of their characteristics, a framework has been proposed that categorizes strategies into three main groups: Research-oriented and Service-based, Participation-oriented, and Education-oriented and informative.

  Conclusion

  The use of knowledge mobilization strategies helps to grow knowledge and empower people to apply knowledge to solve their real-life problems. For this purpose, it is essential to develop infrastructure and create culture about giving application to the theoretical knowledge produced in organizations.

  Keywords: Knowledge mobilization, Knowledge transfer, Knowledge Translation, knowledge mobilization strategies, knowledge-based organizations, Review study, Meta-Synthesis
 • Abbas Gheadamini *, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehrdad Sadeghi Pages 31-50
  Background & Purpose

  avoiding  from expressing ideas and sharing knowledge and information deprives the organization from a great deal achievements. For this reason, it is necessary to know its causes and consequences of this study was to identify the life experiences employees of a government organization about organizational silence and its antecedents and consequences.

  Methodology

  The research method in terms of purpose was applied and based  on gathering  information have been qualitative method with phenomenological approach. The information  sources of the research are General staff Islamic Culture and Guidance of Chaharmahal and Bakhtiari Province, then 20 of them  was  been selected through purposive sampling method. The required information was collected in-depth interviews and analyzed based  on modified colaizzi,s method.

  Findings

  The antecedents of organizational silence were classified into four main themes: individual, group, organizational and cultural, and its consequences were classified into two main themes: individual and organizational consequences.

  Conclusion

  Avoiding and eliminating the harmful consequences of organizational silence requires recognizing the causes and factors affecting it,s occurrence. According a comprehensive and specific knowledge of these anteccedents is needed to planning for mprovement in organization.

  Keywords: organizational silence, antecedents Organizational Silence, Consequences Organizational Silence
 • Iman Hakimi * Pages 51-76
  Background & Purpose

  The existence of psychotic characteristics such as deception, lying and insulting others in managers cause negative attitudes and various deviant behaviors in the workplace. This research has studied the effect of psychopath managers on reducing employees' organizational trust through the occurrence of abusive supervisory behaviors and decline of job satisfaction.

  Methodology

  This is an applied and descriptive-survey research. Its statistical population consists of employees of companies active in the metal industry of Kerman, which 350 of them have been randomly selected as a statistical sample. Data were collected by a questionnaire and analyzed by structural equation modeling and PLS software.

  Findings

  Psychopath management had a positive effect on abusive supervision and a negative effect on job satisfaction and organizational trust. Also, although its direct effect on organizational trust has not been confirmed, it has had a negative effect on job satisfaction and organizational trust through abusive supervisory behavior.

  Conclusion

  Identifying and correcting the psychotic characteristics of managers can prevent the occurrence of abusive supervisory behaviors and prevent the consequences of negative attitudes such as decline in organizational trust and job satisfaction.

  Keywords: Psychopathy, Psychopath Management, Abusive Supervision, Job Satisfaction, organizational trust
 • Mohsen Akbari *, Reza Esmaeilpour, Hassan Aletaha, Azadeh Ghavidel Pages 77-102
  Background & Purpose

  The main purpose of this study was to investigate the effect of intra-organizational communication on employees’ extra-role behaviors and engagement with the mediating role of role ambiguity and organizational commitment.

  Methodology

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection and analysis. The statistical population of the study is the employees of Guilan Regional Water Company. The number of employees of this company is 1008 people. The sample size, using the sampling formula from the limited statistical population, is 278 people. SPSS and Smart PLS software, in the form of Structural Equation Modeling (SEM), were used to analyze the research data.

  Findings

  The results showed that inter-organizational communication has a direct relationship with organizational commitment and an inverse relationship with role ambiguity. Organizational commitment also had a direct relationship with employees’ extra-role behaviors and engagement. Role ambiguity has an inverse relationship with extra-role behavior, but its relationship with employee engagement was not supported.

  Conclusion

  In this study, it was found that inter-organizational communication has a direct and indirect relationship with employee engagement and indirect relationship with extra-role behaviors. Indirect relationship is mediated through role ambiguity and organizational commitment.

  Keywords: Inter-Organizational Communication, role ambiguity, organizational commitment, Employee Engagement, Extra-role Behavior
 • Farzad Eftekhari, Hamid Rahimi* Pages 101-124
  Background & Purpose

  Organizational trust is a valuable capital that recognizing its precedents and the way of developing it can facilitate collaboration and collective efforts to improve organizational productivity. This research investigates the mediating role of psychological empowerment in the effect of positive leadership on organizational trust.

  Methodology

  This research is applied, descriptive-correlation and quantitative. Its statistical population consists of school teachers in Kashan, among whom 328 persons were randomly selected as a statistical sample. The required data were collected by a questionnaire and analyzed through SPSS and Amos softwares at both descriptive and inferential levels.

  Findings

  Positive leadership has had a positive and significant effect on organizational trust, both directly and through psychological empowerment. Also, the existing situation of all of these three variables in the study were higher than average.

  Conclusion

  Organizational leaders can strengthen the positive attitudes of employees to their role in the organization by promoting positive human relations, positive communication, meaning-orienting and positive climate in their organizations and thus develop organizational trust.

  Keywords: Positive Leadership, Psychological Empowerment, organizational trust, Education
 • Mohsen Akbari *, . Reza Esmaeilpour, Hassan Aletaha, Azadeh Ghavidel Pages 125-150
  Background & Purpose

  The main purpose of this study was to investigate the effect of intra-organizational communication on employees’ extra-role behaviors and engagement with the mediating role of role ambiguity and organizational commitment.

  Methodology

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection and analysis. The statistical population of the study is the employees of Guilan Regional Water Company. The number of employees of this company is 1008 people. The sample size, using the sampling formula from the limited statistical population, is 278 people. SPSS and Smart PLS software, in the form of Structural Equation Modeling (SEM), were used to analyze the research data.

  Findings

  The results showed that inter-organizational communication has a direct relationship with organizational commitment and an inverse relationship with role ambiguity. Organizational commitment also had a direct relationship with employees’ extra-role behaviors and engagement. Role ambiguity has an inverse relationship with extra-role behavior, but its relationship with employee engagement was not supported.

  Conclusion

  In this study, it was found that inter-organizational communication has a direct and indirect relationship with employee engagement and indirect relationship with extra-role behaviors. Indirect relationship is mediated through role ambiguity and organizational commitment.

  Keywords: Inter-Organizational Communication, role ambiguity organizational commitment, Employee Engagement, Extra-role Behavior