فهرست مطالب

پژوهش نامه روانشناسی مثبت - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1398)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/11
 • تعداد عناوین: 4
|
 • شهروز نعمتی* صفحات 1-12
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تاب‌آوری و سخت‌رویی روانشناختی در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودکان نارسایی ذهنی و تحولی بود. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل مادران دارای کودکان با نارسایی‌های ذهنی و تحولی بود. در این راستا، تعداد 80 نفر از این گروه از مادران به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی بشارت، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و سرسختی روانشناختی کوباسا برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شدند. تحلیل داده‌ها ازطریق نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان نشان داد متغیرهای تاب‌آوری و سخت‌رویی روانشناختی توانایی پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی در بین مادران دارای کودکان نارسایی‌های ذهنی و تحولی را دارد. یافته‌های پژوهش حاضر از پایه‌های نظری روانشناسی مثبت در ارتباط با تاکید بر توانمندی‌های آدمی در مقابله با چالش‌های زندگی حمایت می‌کند.
  کلیدواژگان: تاب‌آوری، سخت‌رویی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی، نارسایی‌های ذهنی و تحولی
 • انیسه خسروی، احمد حیدرنیا*، مرتضی نظیفی صفحات 13-28
  خیانت زناشویی یکی از آسیب‌هایی است که خانواده‌ها را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نگرش مذهبی بر نگرش به خیانت زناشویی با میانجی‌گری بهزیستی ذهنی بود لذا. 400 نفر از زنان متاهل شهرستان بجنورد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های نگرش مذهبی خدایاری فرد، پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی واتلی، و برای سنجش بهزیستی ذهنی، به پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان دادکه تاثیر نگرش مذهبی بر نگرش به خیانت زناشویی منفی معنادار و تاثیر بهزیستی ذهنی بر نگرش به خیانت زناشویی منفی معناداری بود. هم چنین بهزیستی ذهنی میانجی تاثیر نگرش مذهبی بر نگرش به خیانت زناشویی بود، به عبارتی نگرش مذهبی با اثرگذاری بر بهزیستی ذهنی می‌تواند نگرش به خیانت زناشویی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، بهزیستی ذهنی، نگرش به خیانت زناشویی، زنان متاه
 • مصطفی خانزاده، سجاد امینی منش*، سید علی هادیان، رسول علی عسگری صفحات 29-38
  این پژوه  با هدف ارایه و آزمون مدل تبیین احساس شادکامی دانشجویان توسط منبع کنترل با توجه به نقش میانجیگر خوش بینی و امیدواری انجام شد. لذا تعداد 377 نفر، شامل 234 مرد و 143 زن، به صورت دردسترس از بین دانشجویان یکی از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه شادکامی آکسفورد، منبع کنترل راتر، امید به زندگی اسنایدر و خوشبینی شی‌یر و کارور پاسخ دادند. برای آزمودن مدل پژوهش، از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین، برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم موجود در مدل پژوهش، روش بوت استراپ به‌کار گرفته‌شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که شاخص‌های برازش برای مدل پژوهش در دامنه مطلوبی قرار دارند؛ بنابراین، مدل حاضر با داده‌های تجربی هماهنگ است. همچنین، بررسی اثرات مستقیم مدل نشان داد که اثر منبع کنترل بر خوش بینی معنادار است؛ اثر منبع کنترل و خوش بینی بر امیدواری معنادار است؛ اثر امیدواری بر شادکامی معنادار است، اما اثر خوش بینی بر شادکامی معنادار نیست. در نهایت، نتایج نشان داد که تمامی اثرات غیرمستقیم مدل معنادارند و منبع کنترل می تواند با واسطه گری خوش بینی و امیدواری بر احساس شادکامی دانشجویان تاثیر معناداری داشته باشد. لذا نتایج این پژوهش  می‌تواند در جهت تدوین برنامه‌های معطوف به ارتقاء شادکامی افراد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: منبع کنترل، احساس شادکامی، خوش‌بینی، امیدواری، دانشجویان
 • محبوبه بابایی، رخساره بادامی* صفحات 39-52
  هدف از این پژوهش، تعیین اثر تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی بر ادراک بینایی و دقت تصمیم‌گیری داوران بسکتبال بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش   را 52 داور بسکتبال زن و مرد (20 زن و 32 مرد)  تشکیل می دادند که بر اساس جنسیت، سابقه و درجه داوری در چهار گروه آموزش تمرینات بینایی ورزشی، آموزش ذهن آگاهی، ترکیبی (آموزش تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی) و کنترل همتاسازی شدند. گروه تمرینات بینایی ورزشی و ترکیبی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه در تمرینات بینایی ورزشی شرکت کردند. گروه ذهن آگاهی و ترکیبی به مدت هشت هفته و هفته ای یک جلسه، آموزش ذهن آگاهی دیدند. در این مدت گروه کنترل به فعالیت‌های روزانه خود پرداختند. قبل از مداخله، یک روز و همچنین یک ماه بعد ازآن، دقت تصمیم‌گیری داوران با استفاده از آزمون ویدیویی و ادراک بینایی توسط دستگاه ردیاب بصری ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، ادراک بینایی و دقت تصمیم گیری گروه های بینایی ورزشی و ذهن آگاهی و ترکیبی بهتر از گروه کنترل بود، اما بین گروه های تمرینی تفاوتی مشاهده نشد. بنابراین پیشنهاد شد برای افزایش ادراک بینایی و دقت تصمیم‌گیری داوران از تمرینات بینایی ورزشی و ذهن آگاهی استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرینات بینایی ورزشی، ذهن‌آگاهی، ادراک بینایی، تصمیم گیری، داور
|
 • Shahrooz Nemati * Pages 1-12
  The aim of this research was to study the role of resiliency and psychological hardness in the prediction of psychological well-being of mothers of children with adaptive-cognitive disabilities.The design of research was a correlational type. The statistical population included all mothers of children with cognitive-adaptive disabilities in 2018-2-19. Therefore, by convenience sampling 80 mothers from this group were selected and Beshart’s Psychological Well-being, Kobasa’s Psychological Hardness and Conner & Davidson’s Resiliency Inventories were used to gather the data. The Pearson’s correlation coefficient indicated that both resiliency and psychological hardness have significant relationships with psychological well-being. The results of multiple regression revealed that both of these variables can predict psychological well-being in mothers of children with cognitive-adaptive disabilities.  More research is needed to achieve evidence-based practice, and develop and implement  educational programs including resiliency and psychological hardness to improve the psychological well-being of mothers of children with cognitive-adaptive disabilities.
  Keywords: resiliency, Psychological Hardness, psychological well-being, mothers of children with cognitive- adaptive disabilitiess
 • Aniseh Khosravi, Ahmad Heydarnia *, Morteza Nazifi Pages 13-28
  Infidelity is among deficits that may put families at risk of collapse. The aim of this study was to investigate the effect of religious attitude on attitudes towards infidelity with the mediation of subjective well-being (SWB). Therefore 400 married women in Bojnord were selected using available/convenience sampling and were asked to respond to Religious Attitudes Questionnaire by Khodayari Fard, Attitudes toward Infidelity Scale by Whatley, and, Satisfaction with Life Scale by Diener, and Positive & Negative Affect Scale (PANAS). Data were analyzed using structural equation modeling method (SEM). The results showed a significant negative effect of religious attitudes on attitudes toward infidelity and also a significant negative effect of subjective well-being on attitudes towards infidelity. Additionally, subject well-being mediated the effect of religious attitudes on attitudes toward infidelity. In other words, religious attitudes can reduce attitudes toward infidelity by influencing subjective well-being.
  Keywords: Religious Attitudes, Subjective Well-being, attitudes toward infidelity, married women
 • Mostafa Khanzadeh, Sajad Aminimanesh *, Sayed Ali Hadian, Rasoul Aliasgari Pages 29-38
  The purpose of this study was to present and test amodel of the effect of the students'   locus of control on  happiness with  the mediation role of optimism and hope. Therefore 377 participates, including 234 males and 143 females, were selected from among the students of a nonprofit institute of higher education and then were asked to respond to the items of Rotter's Locus of Control and Adult Hope Scales, Oxford Happiness Questionnaire and Life Orientation Test. Structural equation modeling was used to test the research model. Also, to investigate the indirect effects of the research model, bootstrapping method was used. The results showed that the fit indices for the research model were in the favorable range; therefore, the model was consistent with the data. Also, the direct effects of the model showed that the effect of locus of control on the optimism was significant, the effect of hope on happiness was significant, the effect of the locus of control and optimism on hopefulness was also significant , but the effect of optimism on happiness was not significant. Finally, the results showed that all of the indirect effects of the model were significant and the locus of control had a significant effect with the mediation of optimism and hope, on the students' sense of happiness. Therefore, it seems necessary to consider these factors as the influential factors promoting happiness.
  Keywords: locus of control, Happiness, Optimism, hope, students
 • Mahbobeh Babaei, Rokhsareh Badami * Pages 39-52
  The purpose of this study was to determine the effect of sports-vision training and mindfulness on visual perception and decision-making accuracy of basketball referees. The participants of this study consisted of 52 (20 females and 32 males) basketball referees  who were selected using convenience sampling method and matched based on gender and degree of judgment in four groups: sports-vision training, mindfulness training, combined (sports-vision training and mindfulness training), and control group. The sports-vision training and combined groups participated in an eight week sports vision training three sessions per week. Mindfulness and combined groups received mindfulness training for eight weeks one session per week. During this period, the control group performed their daily activities. Before intervention and one day and also one month after the intervention, the accuracy of referees’ decision making was evaluated using video test and visual perception by eye tracking device. Data were analyzed using repeated measuresANOVA.Findings of the study showed that visual perception and decision-making accuracy in sports vision training,  mindfulness training and combined groups were significantly better than the control group in the post-test and follow up, but no significant difference was observed between the training groups. Therefore, it is suggested that sports-vision training and mindfulness training be used to increase visual perception and accuracy of referee’s decision making
  Keywords: Sport-Vision training, mindfulness, visual perception, Decision making, referees