فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 22 (بهار 1399)
 • پیاپی 22 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین عباسیان، حمیدرضا اراسته، حسن رضا زین آبادی، ایوب ابراهیمی* صفحات 7-38

  نتایج پژوهش های متعدد، از کاستی های فرایند کارورزی حکایت دارد. خلا رویکرد مربی گری در تربیت حرفه ای و کارورزی مشهود است که منجر به کاستی های بسیاری در فرایند کارورزی شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه ها و عناصر اثرگذار بر مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان بود. به این منظور، مطالعه کیفی با روش نظریه داده بنیاد و طرح نوخاسته انجام گرفت. 13 نفر از صاحب نظران به روش نمونه گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری داده ها انتخاب شدند. جامعه مورد بررسی خبرگان دانشگاهی مطلع از تربیت معلم و فرایند کارورزی آن، شامل افرادی بودند که در زمینه مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان دارای تجارب زیسته بودند و در بازه زمانی 1386 تا 1396 اقدام به تالیف کتاب، مقاله علمی- پژوهشی، طرح پژوهشی کرده اند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره گرفته شد. پرسش های اصلی مصاحبه با تکنیک 5W1H طراحی و اجرا شد. ضریب پایایی بین کدگذاران 78/0، و پایایی کدگذاری مجدد 89/0 به دست آمد. برای شناسایی مضامین و مقوله های مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شد. در نهایت، 13 مولفه اثرگذار در مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان شناسایی شد که عبارت اند از بالندگی حرفه ای، کنشگران، فرایند یاددهی- یادگیری، انتخاب گری، تعاملات متاملانه، ساختار، انگیزاننده ها ، سازگاری و انطباق، فرهنگ، برنامه درسی، تسهیل گری ، مدیریت و رهبری و تضمین کیفیت.

  کلیدواژگان: دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیان، کارورزی، مربی گری
 • علیرضا علیدادی*، نادرقلی قورچیان، پریوش جعفری، مهران باقری صفحات 39-58
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و معرفی مولفه ها و عوامل موثر بر توسعه خودمدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهر شیراز بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته، از نوع اکتشافی انجام گرفت. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شد. بخش کیفی با به کارگیری روش تحلیل محتوا، و بخش کمی با روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت و علوم تربیتی بودند که به روش هدفمند و با معیار اشباع داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل همه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه بود. یافته ها، در چهار مولفه خانواده، محیط آموزشی، برنامه ریزی و مهارت های اجتماعی به عنوان پیش سازمان دهنده طراحی شد. هر یک از این مولفه ها زیرمولفه هایی دارند که در توسعه خودمدیریتی موثرند. در نهایت، وضعیت خودمدیریتی در بین دانش آموزان براساس مدل پیشنهادی، مناسبی نبود. ولی از نظر نمونه مورد مطالعه، مدل خودمدیریتی با وضعیت موجود تناسب خوبی دارد.
  کلیدواژگان: خودمدیریتی، خانواده، برنامه ریزی، محیط آموزشی، مهارت های اجتماعی
 • محمد قنبری طلب*، فاطمه طهماسبی کهیانی صفحات 59-78
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی بی صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهای هوشی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان لردگان در سال تحصیلی 97-1396 بودند. 254 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها مقیاس نظریه تلویحی هوش عبدالفتاح و یتس (2005)، مقیاس بی صداقتی تحصیلی مک کابی و تروینییو (1997)، و پرسشنامه هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008) به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد هویت تحصیلی موفق با بی صداقتی تحصیلی همبستگی منفی و معنادار دارد. هویت های تحصیلی سردرگم، دیررس و زودرس نیز همبستگی مثبت و معنادار با بی صداقتی تحصیلی دارند. همچنین، باور هوشی افزایشی با بی صداقتی تحصیلی همبستگی منفی و معنادار دارد، ولی باور هوشی ذاتی با بی صداقتی تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد. از دیگر یافته های پژوهش این است که باور افزایشی و هویت تحصیلی موفق بیشترین سهم معناداری را در پیش بینی بی صداقتی تحصیلی دارند. همچنین، مطابق با نتایج پژوهش حاضر، توجه و شناخت نسبت به باورهای دانش آموزان درباره توانایی خود و هویت تحصیلی شکل گرفته و اثر گذاری آن ها بر بی صداقتی تحصیلی، به منظور اتخاذ مداخلات موثر تربیتی و آموزشی، از ضروریات نظام آموزشی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: باورهای هوشی، بی صداقتی تحصیلی، بی صداقتی، هویت تحصیلی
 • ناهید نادری*، حسین خنیفر، محمدحسین رحمتی، رضا عابدی تراب صفحات 79-99
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش کیفی و با روش تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری، همه متخصصان تعلیم و تربیت، و صاحبنظران آموزش ابتدایی استان قم بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر از آنان انتخاب شدند. معیار انتخاب حجم نمونه و تعداد پاسخگویان، اشباع نظری داده ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل تم و کدگذاری انجام گرفت. به منظور گردآوری داده ها و شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران، ابتدا، مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطالعه شد، همچنین، با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شد. براساس یافته های پژوهش مولفه های توسعه حرفه ای در 11 مقوله به دست آمد، که عبارت اند از تقویت مهارت های علمی، متنوع کردن جو مدارس، نیازسنجی، توسعه ارتباطات، توانمندسازی کارکنان، بازدیدهای داخلی و خارجی، داشتن برنامه ریزی، تجدید قوا کردن، یادگیری مادام العمر، مدیریت تعارض و ایجاد تعادل بین کار و زندگی. هر یک از این موقله ها نیز دارای کدها و مفاهیمی بود. در نهایت، می توان گفت اگر بتوان با طی کردن مسیر توسعه حرفه ای، مدیران آموزشگاهی حرفه ای تربیت کرد، در واقع، یک تغییر آموزشی مثبت و قدرتمند ایجاد می شود.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، جو مدرسه، مدیران مدارس، مقطع ابتدایی
 • شوبو عبدالملکی، فخر سادات نصیری بنی ولک، افشین افضلی* صفحات 101-122
  هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی استادان علوم تربیتی و خبرگان طرح تعالی مدرسه بودند که 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند، و در بخش کمی کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس دوره دوم متوسطه استان های کردستان، همدان و کرمانشاه بودند که 656 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی، ابزار مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه به کار گرفته شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا، و در بخش کمی با آزمون دوجمله ای و تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. نتایج نهایی پژوهش موید مطلوبیت شاخص های نیکویی برازش و اعتبار مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس در قالب مولفه های فراگیر زمینه (نیازسنجی، تدوین هدف، عوامل فرهنگی، قوانین و مقررات)، درون داد (محتوا، منابع انسانی، کالبدی، مالی و اطلاعاتی)، فرایند (یاددهی یادگیری، نظارت، فعالیت های مکمل، انگیزش و خلاقیت)، و برون داد (نوآوری سازمانی، عملکرد تحصیلی، ارتقای حرفه ای، توسعه مشارکت و سلامت روان) و در مجموع، شامل 19 مولفه سازمان دهنده و 85 مولفه پایه بود. مقیاس تدوین شده با توجه به ماهیت تحقیقات ارزیابی نوعی مدل بازخوردهنده برای رفع چالش هاست. بنابراین، نظام آموزشی می تواند با به کارگیری آن عملکرد خود در این فرایند و سایر فرایندهای مشابه را ارزیابی کند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، اعتباریابی، تعالی مدرسه، عملکرد
 • افسانه کلباسی*، تقی آقاحسینی، زهره اسماعیلی جلال آبادی صفحات 123-147
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مولفه های حرفه ای گری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به روش توصیفی - تحلیل محتوا انجام گرفت. به منظور تحقق هدف پژوهش، از بین 150 واحد و 78 عنوان درسی برنامه درسی مورد مطالعه، 67 عنوان درسی تحلیل شد. واحد تحلیل، محتوای اهداف و ملاک های شایستگی سرفصل هر واحد درسی بود که با استفاده از فهرست وارسی چارچوب ارزیابی تدریس دنیلسون (2013) در قالب چهار حوزه برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش و مسیولیت های حرفه ای،) و 22 مولفه اصلی و 120 نشانگر، بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها روش آنتروپی شانون اجرا شد. نتایج نشان داد در برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی به حوزه های برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش، مسیولیت های حرفه ای به طور متوازن توجه نشده است. همچنین، مولفه های ایجاد محیطی همراه با احترام و حمایت، ثبت و نگهداری دقیق سوابق، آگاهی استفاده از منابع، به کارگیری فنون پرسشگری و مباحثه مورد توجه قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، برنامه درسی، حرفه ای گری
 • عادل زاهد بابلان*، غفار کریمیان پور صفحات 149-170
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‏ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین خوش‏بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر  از نوع کاربردی بوده، و به روش توصیفی - همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانشجویان کارشناسی ساکن در خوابگاه های دانشگاه محقق اردبیلی بود که براساس جدول مورگان و به روش خوشه ای چندمرحله ای، 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی دهقانی‏زاده و حسین‏چاری (1391)، خودکارآمدی تحصیلی زاژاکوا، لینج و اسپانشاد (2005)، و خوش‏بینی تحصیلی شانن - موران و همکاران (2013) به کار گرفته شد. داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها برازش مدل را تایید کرد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد خوش‏بینی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم دارد، خودکارآمدی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم دارد و خوش بینی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین، خودکارآمدی در رابطه خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان نقش واسطه ای دارد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، خوش بینی تحصیلی، دانشجو، سرزندگی تحصیلی
 • فاطمه هوشمندی*، بابک شمشیری، حسن اب روشن صفحات 171-192

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی در درس علوم انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی است و به روش کمی به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعهآماری پژوهش شامل همهدانش آموزان پسر پایه اول دبستان منطقه ارژن در سال تحصیلی 97-96 بود. که دو مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و دانش آموزان پایه اول یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش و دانش آموزان پایه اول مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. طول مدت پژوهش دوماه بود. آموزش با به کارگیری برنامهآموزش «فلسفه برای کودکان»از طریق اجتماع پژوهشی با به کارگیری مجموعه داستان های فکری «چگونه توانایی فلسفی کودکان را پرورش دهیم؟» انجام گرفت. ابزار پژوهش، آزمون سنجش توانایی پرسشگری بود. نتایج نشان داد برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری دانش آموزان در درس علوم تاثیر مثبت داشته و بین سطوح پرسش های گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون براساس حیطهشناختی بلوم تفاوت معنا داری وجود دارد و سطح پرسش های دانش آموزان از سطح دانش در پیش آزمون به سطح تجزیه و تحلیل و ارزشیابی در پس آزمون ارتقا یافته بود. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامهآموزش فلسفه برای کودکان به عنوان روش تدریس برای افزایش مهارت پرسشگری، در درس علوم به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: اجتماع پژوهشی، پرسشگری، درس علوم تجربی، فلسفه برای کودکان
 • نرگس یافتیان*، فاطمه ملکی صفحات 193-218
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم براساس انطباق آن با دیدگاه ریاضیات واقعیت مدار، انجام گرفت. پژوهش از نظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، متن کتاب ریاضی پایه هشتم بود که کل محتوای کتاب یادشده تحلیل شد. بنابر این، سرشماری انجام گرفت. ابزار پژوهش، فرم های تحلیل محتوای محقق ساخته بود. به منظور اعتباریابی و بررسی روایی صوری و محتوایی ابزار، نظرها و دیدگاه های صاحب نظران و خبرگان به کار گرفته شد. همچنین، برای بررسی اعتبار نتایج، ضریب توافق 81 درصد از فرمول پایایی ویلیام اسکات به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد در کتاب ریاضی پایه هشتم، کمتر از مسایل زمینه مدار استفاده شده و محتوای کتاب در تطابق با اصول ریاضیات واقعیت مدار چندان موفق نبوده است. به کارگیری مسایل زمینه مدار در کتاب درسی، موجب درک بهتر دانش آموزان از مفاهیم ریاضی خواهد شد و می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدریس موضوعات ریاضی باشد.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، ریاضیات واقعیت مدار، کتاب ریاضی پایه هشتم، مسائل زمینه مدار
 • علی خاکی صفحات 215-235

  از آنجا که منظر محیط مصنوع و نیز قضاوت جامعه درباره «معماری خوب»، به ویژه در شهرهای کوچک ایران، متاثر از بخش بزرگی از بدنه جامعه حرفه ای معماری، یعنی تکنیسین های معماری است، آموزش معماری، به ویژه در هنرستان ها، به عنوان سنگ بنای اولیه آموزش، اهمیت بالایی دارد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر محتوایی کتاب های درسی در روند یادگیری هنرجویان بود. به این منظور، میزان توجه به مولفه های محتوای فعال یا غیرفعال از دیدگاه ویلیام رومی در نمونه انتخاب شده از کتاب عناصر و جزییات بررسی شده، و وضعیت موجود تببین شد. همچنین،مواردی که باید در محتوای درسی به آن ها توجه بیشتر شود، مشخص شد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و به روش تحلیل محتوا با به کارگیری تکنیک ویلیام رومی، برای بررسی ضریب درگیری متن کتاب، انجام گرفت. براساس تجربه تدریس نگارنده در برخی دروس هنرستان های معماری، هنرجویان در یادگیری و درک برخی از این دروس از جمله «عناصر و جزییات» با وجود عینی و ملموس بودن مباحث آن ها، مشکلات متعددی داشته اند. به دلیل اتکا به کتاب درسی در هنرستان ها، بررسی کارآمدی کتاب عناصر و جزییات سال سوم معماری و تحلیل این کتاب، در نوشتار حاضر تاکید شده است. نتایج نشان داد متن، شکل، تصاویر و پرسش های کتاب عناصر و جزییات زمینه درگیری دانش آموزان را به میزان کمتر از حد معمول فراهم می کند. همچنین، ناهماهنگی بین مطالب کتب معماری در هنرستان ها، سبب ایجاد اختلال در یادگیری هنرجویان شده است. با توجه به نتایج، پیشنهادهایی برای اصلاح کتاب و کارایی بیشتر آن مطرح شد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، روند آموزش، کتاب درسی، کتاب عناصر و جزئیات، معماری، هنرجو
|
 • Hossein Abbasian, Hamid Reza Arasteh, Hassan Reza Zeinabadi, Ayoob Ebrahimi * Pages 7-38

  The results of various researches indicate the shortcomings of the internship process. The lack of a coaching approach in vocational training and internships is evident, which has led to many shortcomings in the internship process.Therefore, the purpose of this study was to identify the components and elements affecting the coaching process of student-teacher internship at Farhangian University. For this purpose, a qualitative study with the approach of Grounded Theory and emerging design was implemented.Thirteen experts were selected by purposive sampling method with theoretical data saturation criteria. The study population of university experts aware of teacher training and its internship process included people who have lived experience in coaching the internship process of students and teachers and in the period 2007-2017 have authored a book, scientific-research article, research project. Semi-structured interviews were used to collect data. The main interview questions were designed and implemented through 5W1H technique.The reliability of intercoders was 0.78, and re-encoding reliability was 0.89. Thematic analysis was used for identifying themes and categories of the coaching in process of teacher-students intership. Finally, components were identified affecting the student-teachers coaching intership, including Professional development, Practitioners,Teaching-Learning process, Selectivity, Interactive Interactions, Structure, Motivators, Adaptation, Culture, Curriculum, Facilitation, Management and Leadership and Quality Assurance.

  Keywords: Coaching, Farhangian university, Intership, Student-Teachers
 • Alireza Alidadi *, Nader Gholi Ghourchian, Parivash Jafari, Mehran Bagheri Pages 39-58
  The purpose of this study was to identify and introduce factors and factors affecting the development of self - management in sixth grade elementary schools in Shiraz. The present study carried out with a mixed method in two phases: qualitative and quantitative phases. The qualitative section was carried out using content analysis method and quantitative section by descriptive - survey method. The participants in the qualitative part, experts and researchers in the fields of management and learning, were selected in a purposive sampling method, and with the data saturation criterion. The data collection instrument was interview in the qualitative section. The statistical population in the quantitative section consisted of all middle - grade students of Shiraz, which were selected cluster random sampling. Findings were designed in four components: family, educational environment, planning and social skills. Each of these elements has implications that affect self - management development finally, evaluation of self - management status among students was not appropriate. However, in the case of middle - grade students in Shiraz, self - management model fits well with the present situation.
  Keywords: Educational environment, Family, Planning, Self - management, Social Skills
 • Mohammad Ghanbaritalab *, Fatemeh Tahmasebi Koyani Pages 59-78
  The purpose of present study was to Prediction of Academic Dishonesty based on academic identity and intelligence beliefs. The study method was descriptive-correlation. The statistical population were to included High school students from Lordegan city in the academic year of 2017-18. Among them 254 students were selected by multi-stage cluster sampling. To collect the data were used from the Implicit Theory Intelligence Scale of Abdel Fattah and Yates (2005), the Academic Dishonesty scale of Maccabi & Truenio (1997) and the questionnaire of academic identity of Vaz and Isaacson (2008). Data were analyzed by used SPSS software and Pearson correlation coefficient and regression analysis. The findings showed that successful academic identity had negatively and significantly relationship with academic dishonesty. Diffusion, foreclose and moratorium academic identities had positive and significantly correlation with Academic Dishonesty. In addition, Incremental intelligence belief had negative relationship with Academic Dishonesty and fixed intelligence belief had positive relationship with Academic Dishonesty. Another finding of the study is that incremental belief and successful academic identity have the most significant contribution in predicting academic Dishonesty. Also, according to the results of the present study, attention and knowledge about students' beliefs about their ability and formed academic identity and their effects on Academic Dishonesty, is a necessity for the educational system, In order to select effective educational and training interventions.
  Keywords: Academic dishonesty, Academic identity, Intelligence beliefis
 • Nahid Naderi *, Hossain Khanifar, Mohammad Hossein Rahmati, Reza Abeditorab Pages 79-99
  The purpose of this study was to identify formative components of professional development for elementary school principals Qom Province. This research was a qualitative based on the thematic analysis approach. The statistical population has consisted of all school principals in Qom. Using a purposive sampling approach, a total of 40 persons were selected as participants in the study. The data were collected through the results of reviewing on theoretical foundations and research background by the general interview guide approach and semi-structured method. Concepts and categories have been extracted through coding. In designed framework of the concepts and categories derived from interviews, strategies of professional development for school administrators in eleven categories: Strengthening academic skills; Diversifying the school climate; Needs assessment; Development of communication; Empowerment of employees; Internal and external visits; Planning; Revitalization; Lifelong learning; Conflict management and balancing between work and life.
  Keywords: Organizational atmosphere, Primary, Professional development, School managers
 • Showbo Abdolmaleki, Fahkrosadat Nasiri, Afshin Afzali * Pages 101-122
  The purpose of this study was to develop and validate the scale of school excellence performance. The research method was exploratory mixed method. The statistical population in the qualitative section was the educational faculty members and the school curriculum experts. Twenty of them were selected through targeted sampling, and in the quantitative section, 656 experts, principals and teachers of the secondary schools of the provinces of Kurdistan, Hamedan and Kermanshah were selected by cluster random sampling. Interview and survey approaches were used to gather information. For analyzing the data in the qualitative section, content analysis used and in the quantitative section binomial test and confirmatory factor analysis were used. The results confirmed the fitness and validity of school excellence performance evaluation scale, including background components (needs assessment, goal setting, cultural factors, rules and regulations), content (content, human resources, physical, financial and information), process (Learning to learn, monitoring, complementary activities, motivation and creativity), and extracurricular activities (organizational innovation, academic performance, career advancement, participation in development and mental health). In sum, it consisted of 19 organizational components and 85 basic components. According to the nature of the evaluation research, the scale developed is a kind of feedback model to address the challenges. Therefore, the educational system can use it to evaluate its performance in this process and other similar processes.
  Keywords: Performance, Performance evaluation, School Excellence, Validation
 • Afsaneh Kalbasi *, Taghi Aaghoseini, Zohre Eesmaili Jalalabadi Pages 123-147
  The purpose of this study was curriculum content analysis of bachelor of the primary education of Farhangian University with respect to the components of professionalism. The research method was content analysis. The analysis unit was the objectives and criteria for the competencies of 67 unit of revised curriculum of the undergraduate course in the field of primary education at Farhangian University (2016). The registration unit was Themeof the objectives and criteria. Data collection tools included a content analysis checklist based on the components and indicators of the Danielson Teaching Assessment Framework (2013) in the form of four areas of planning and preparation, classroom environment, instruction and professional responsibilities, 22 main components and 120 indicators. The validity of the checklist was confirmed by 5 educational specialists. The reliability of the checklist was calculated by determining the agreement coefficient of the code 0.83. In order to analyze the data, Shannon entropy method was used. The results showed that in the curriculum of primary education, the areas of planning and preparation, classroom environment, education, and professional responsibilities were not considered in a balanced way. Also, the components of creating an environment with respect and support, accurate recording and maintenance of records, knowledge of resource use, application of questioning techniques and discussion have not been considered.
  Keywords: Curriculum, Primary education, Professionalism
 • Adel Zahed Babelan *, Ghaffar Karimianpour Pages 149-170
  Following a descriptive-correlational design, the present study sought to explore the mediating role of academic self-efficacy in the relationship between students’ academic optimism and academic buonyancy. To analyze structural relationships in this applied study, structural equation modeling was used. Using Morgan’s table and the multistage cluster sampling technique, 380 undergraduate students from a population which comprised all undergraduate students accommodated in the dorms of the University of Mohaghegh Ardabili were included in the sample of the study. To obtain the data required, the liveliness questionnaire developed by Dehghanizadeh and Hosseini-Chari (1391), the academic self-efficacy questionnaire developed by Zajacova,Lynch, and Espenshade (2005), and also the academic optimism questionnaire developed by Tschannen-Moran et al. (2013) were adapted. Using structural equation modeling, the data were analyzed. The values obtained corroborated the fitting of the model. The results gleaned from structural equation modeling showed that academic optimism directly impacts academic liveliness of students, academic self-efficacy directly influences academic liveliness, and still academic optimism affects academic liveliness indirectly through academic self-efficacy. Accordingly, academic self-efficacy is judged to mediate the relationship between academic optimism and academic liveliness.
  Keywords: Academic liveliness, Academic optimism, Academic self-efficacy, Student
 • Fatemeh Hooshmandi *, Babak Shamshiri, Hasan Abroshannt Pages 171-192

  The aim of the present study is to investigate the effect of Pedagogical a pproach of philosophy for children on the questioning Skills of first gradeelementary students in Science. A experimental method and pre test-post test design with control group were implemented to have the research hypotheses tested. All first grade male elementary students in Dasht e Arzhan district during school year of 2017-18 were selected as the statistical population of the research. Two schools were selected through random sampling and first grade students of both were determined to be experimental and control groups respectively. The training course was performed through Lippman's "Philosophy for Children"and community research by using a collection of thoughtful stories titled " How to Raise Children's Philosophical Ability and then the post test was conducted for both groups. By having Fisher's questioning measurement test as research tool, it was found out that the pedagogical approach of philosophy for children had positively affected the questioning skills of students in Science and based on Bloom's cognitive field there was a significant difference between the levels of questions belonged to the experimental group in pre test-post test and eventually the information-based questions of students in pre test had been upgraded to evaluative and analytical level in post test. Based on this and in order to increase the questioning skill, it was proposed that the pedagogical approach of philosophy for children is advisable to be implemented in Science course as a teaching method.

  Keywords: Community research, Philosophy for children, Questioning, Science course
 • Narges Yaftian *, Fatemeh Maleki Pages 193-218
  This study was conducted to evaluate the content of 8th grade mathematics textbook on the basis of its compliance with the perspective of mathematics content analysis. The statistical community is 8th grade mathematics textbook. In this study, the entire content of 8th grade mathematics textbook has been analyzed. The research instrument was the researcher-made content analysis form. In order to face and content validity and validation instrument for the study, the opinions and viewpoints of experts were used. As well as to the validity of the results, agreed formula coefficient of reliability William Scott is 81%. The findings of this research show that 8th grade mathematics textbook is less of the stuff the field circuit used in conformity with the principles of content and math has never been so successful the reality circuit.
  Keywords: 8th grade mathematics textbook, Contextual problems, Mathematics education, Realistic mathematics
 • Ali Khaki Pages 215-235

  Since the realm of the artificial environment and community’s judgment of “graceful architecture”, particularly in small cities in Iran, is highly influenced by a prominent part of the professional community of architecture, i.e. architectural technicians. Architectural education, especially in art schools, is of paramount importance as the primary cornerstone of architectural education. The purpose of this study is to examine the effect of textbook content on the learning process of students at schools’ level. For this purpose, the extent of consideration of the components of active or inactive content was studied from the perspective of William Romy in the selected sample of the book Elements and Details, and then the current situation was explained. Moreover, the items that should be given more consideration in curricula were identified. The research employs descriptive-analytical method which was performed by content analysis method using William Romy technique to examine the extent of text engagement within books. Based on the teaching experience of the author in curricula of architecture schools, students often experience great difficulties in learning and going through some of these courses, including Elements and Details, despite the fact that their topics are objective and tangible. Due to heavy dependence of courses on official textbooks in art schools, the current study has focused on the efficacy of the book "Elements and Details" of the junior year of architecture and its analysis. The results showed that the text, form, figures and questions of Elements and Details has stimulated the involvement of students to a lesser extent than usual. Also, the inconsistency between the contents of architecture books in art schools has led to disruptions in students' learning process. Based on the findings of the current study, suggestions were made for modifying official architecture books, rendering them more efficient in teach.

  Keywords: Architecture, Education, Elements, Details book, Learning process, Student, Textbook