فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 576 (هفته چهارم تیر 1399)
 • پیاپی 576 (هفته چهارم تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/26
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مژگان مرتضوی، یاسمن صادقی *، شیوا صیرفیان، سید محسن حسینی، شیرین کریمی صفحات 332-338
  مقدمه

   کلیه ها، راه اصلی دفع منیزیم از بدن هستند. در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، شانس بروز اختلال تعادل منیزیم زیاد می باشد. مطالعه ی حاضر، با هدف ارزیابی وضعیت سطح منیزیم خون در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و شناسایی عوامل موثر بر آن در سال 1397 انجام شد.

  روش ها

  مطالعه ی مقطعی حاضر، بر روی 210 نفر از بیماران تحت دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) و خورشید اصفهان صورت انجام شد. اطلاعات دموگرافیگ بیماران نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات، علت نارسایی، نوع بیماری همراه، طول مدت دیالیز و نوع محلول مصرفی دیالیز ثبت شد. همچنین، سطح سرمی منیزیم، سطح کلسیم، سطح هورمون پاراتیرویید، KT/V کلیوی بیماران (که در آن K کلیرانس اوره ی خون، T زمان جلسه ی دیالیز و V حجم انتشار اوره در بدن بیمار است) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سطح منیزیم بیماران برابر با 39/0 ± 39/2 میلی گرم/دسی لیتر بود. سطح منیزیم در دو جنس مرد و زن و در تجویز محلول های مختلف دیالیزی نظیر محلول دکستروز 5/1، 5/2 و 25/4 درصد و Icodextrin 5/7 درصد اختلاف معنی داری نداشت (050/0 < P)، اما بیماری پرفشاری خون، با ضریب اثرگذاری 100/0-، نقش معکوسی بر سطح منیزیم داشت (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج مطالعه ی حاضر، سطح منیزیم بیماران دیالیز صفاقی در رده ی طبیعی قرار داشت و فشارخون، نقش معکوس و معنی داری بر سطح منیزیم داشت؛ به طوری که در بیماران با پرفشاری خون، سطح منیزیم پایین تر بود.

  کلیدواژگان: منیزیم، دیالیزصفاقی، بیماریکلیوی، مرحلهینهایی، عوامل خطر
 • امین اعتمادی بروجنی*، مهدی کارگرفرد، حجت الله علایی صفحات 339-346
  مقدمه

  اطلاعات اندکی در خصوص اثرات تمرین در هوای آلوده به همراه مصرف ویتامین C بر روی عوامل پلاسما وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر 12 هفته تمرین هوازی در هوای آلوده و مصرف ویتامین C بر سطوح سرمی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در موش های نژاد Wistar بود.

  روش ها

  در یک مطالعه ی تجربی، 50 موش نر نژاد Wistar به طور تصادفی در پنج گروه شامل تمرین، تمرین- مکمل، تمرین- آلودگی، تمرین- آلودگی- مکمل و شاهد قرار گرفتند. برنامه ی تمرین شامل ورزش هوازی به مدت 40 دقیقه با شدت 80-65 درصد سرعت بیشینه به مدت 12 هفته و 5 جلسه در هفته بود. میزان مکمل مصرفی در گروه های دریافت کننده،20 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی از طریق گاواژ بود. سطوح پلاسمایی اندوتلین-1 و نیتریک اکسید در پایان مطالعه با استفاده از Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  سطح اندوتلین-1 در گروه های هوای آلوده به طور معنی داری افزایش نشان داد، اما ویتامین C توانست میزان اندوتلین-1 را کاهش دهد (050/0 > P). سطح نیتریک اکسید در گروه تمرین در هوای آلوده افزایش چشم گیری داشت. این نتایج، تفاوت معنی داری با گروه تمرین در هوای آلوده به همراه مصرف ویتامین C داشت (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، مصرف ویتامین C در هنگام مواجهه با آلودگی هوا، در کاهش سطوح پلاسمایی اندوتلین-1 موثر است. تاثیر تمرین و هوای آلوده بر نیتریک اکسید معنی دار است و ویتامین C، تنها در گروه تمرین- آلودگی توانست باعث کاهش نیتریک اکسید شود.

  کلیدواژگان: ندوتلین-2، نیتریک اکسید، آلودگیهوا، ویتامین C، تمرین هوازی
 • سمانه حسین زاده، محسن واحدی، سعیده داور * صفحات 347-353
  مقدمه

  مراقبت با کیفیت و کاهش قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، می تواند از عوارض این بیماری مزمن پیش گیری کند و یا بروز عوارض را به تاخیر بیندازد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت کنترل قند خون و تعیین عوامل مرتبط با آن در بیماران در دوره ی مراقبت پس از تشخیص با استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته بود.

  روش ها

  در این مطالعه ی هم گروهی گذشته نگر، اطلاعات 500 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که در مراکز بهداشت استان گلستان تحت مراقبت مداوم بودند، به مدت سه سال (95-1392)، جمع آوری شد. برای هر فرد، تعداد نشانگرهای زیستی کنترل مراقبت (شامل قند خون ناشتا، قند خون غیر ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله) که در خارج از محدوده ی استاندارد بودند، شمارش و به عنوان متغیر پاسخ -با عنوان متغیر «تعداد نشانگرهای غیر طبیعی»- در نظر گرفته شد. این متغیر، می تواند اعداد 3-0 داشته باشد. عدد بیشتر، نشان دهنده ی کنترل کمتر قند خون است.

  یافته ها

  سن بیماران شرکت کننده به طور متوسط 2/45 سال بود؛ 8/58 درصد شرکت کنندگان زن بودند. متغیر «تعداد نشانگرهای غیر طبیعی» در طول سه سال روند نزولی بسیار کندی داشت. نتیجه ی مدل نشان داد عواملی نظیر کم بودن مدت مراقبت (07/0- = b)، نداشتن سابقه ی خانوادگی دیابت (47/0- = b)، پایین بودن سن تشخیص بیماری (06/0- = b)، داشتن اضافه وزن (03/0 = b)، داشتن سابقه ی چربی خون (31/0 = b) و انسولین درمانی (24/0 = b) با متغیر «تعداد نشانگرهای غیر طبیعی» ارتباط معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، کنترل قند خون وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد و علاوه بر مراقبت مداوم و سخت گیری بیشتر از بیماران، لازم است وزن، چربی خون و درمان انسولین آن ها نیز کنترل شود.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 3، کیفیت مراقبت بهداشتی، وزن
|
 • Mojgan Mortazavi, Yasaman Sadeghi *, Shiva Seirafian, Sayed Mohsen Hosseini, Shirin Karimi Pages 332-338
  Background

  Given the high prevalence of chronic renal failure worldwide, and the fact that kidneys are the major means of magnesium excretion from the body, it is speculated that the incidence risk of magnesium balance disorder would be high in patients under peritoneal dialysis. The aim of the present study was to evaluate the mentioned patients’ magnesium level and specify the effective factors in this regard.

  Methods

  The present cross-sectional study was performed on 210 patients undergoing peritoneal dialysis that referred to Alzahra and Khorshid hospitals in Isfahan City, Iran. Patients’ demographic data such as age, sex, education status, cause of failure, type of comorbidity, duration of dialysis, and type of dialysis solution were recorded. In addition, the patients’ serum levels of magnesium, calcium, parathyroid hormone, and KT/V renal levels (in which K was dialyzer clearance of urea, T was dialysis time, and V was the volume of distribution of urea in patient's total body) were also assessed.

  Findings

  The patients’ mean magnesium level was 2.39 </em>± </em>0.39 mg/dl. There was no significant difference in the magnesium level between the men and women. Moreover, no significant difference was observed among the administrations of various dialysis solutions including dextrose 1.5%, 2.5%, and 4.25% as well as icodextrin 7.5% (P > 0.05). However, hypertension had a significant inverse effect with magnesium level (coefficient effect : -0.100; P < 0.05).

  Conclusion

  According to the results of the present study, the magnesium level was normal in patients under peritoneal dialysis. However, hypertension had a significant reverse effect on magnesium level, which was lower in patients with hypertension.

  Keywords: Magnesium, Peritoneal dialysis, End-Stage Renal Disease, Risk factor
 • Amin Eatemady Boroujeni*, Mehdi Kargarfard, Hojatallah Alaei Pages 339-346
  Background

  There is little information on the effects of exercise in polluted air and vitamin C intake on plasma factors. The aim of this study was to investigate the effect of twelve weeks of aerobic training in polluted air and vitamin C supplementation on serum levels of endothelin-1 and nitric oxide in Wistar rats.

  Methods

  50 male Wistar rats were randomly divided into five groups of training, training-supplementation, training-pollution, training-pollution-supplementation, and control. Training protocol consisted of aerobic training for 40 minutes with intensity of 65%-80% of maximal speed for 12 weeks and 5 sessions per week. The amount of vitamin C consumed in each rat was 20 mg/kg/day used orally. Plasma levels of endothelin-1 and nitric oxide were measured at the end of the study. Data were analyzed using one-way analysis of variance.

  Findings

  Endothelin-1 levels significantly increased in polluted air groups; vitamin C was able to decrease endothelin-1 levels (P < 0.05). The level of nitric oxide increased significantly in training in polluted air groups. These results were significantly different from the training-pollution-supplementation group (P < 0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, vitamin C intake is effective in decreasing plasma levels of endothelin-1 during exposure to air pollution. The effect of exercise and polluted air on nitric oxide was significant, and vitamin C alone reduced nitric oxide in training in polluted air group.

  Keywords: Endothelin-1, Nitric oxide, Air pollution, Vitamin C, Aerobic training
 • Samaneh Hosseinzadeh, Mohsen Vahedi, Saeideh Davar* Pages 347-353
  Background

  Qualified care and decreased blood sugar can prevent or suspend the side effects in patients with type 2 diabetes mellitus. The present study aimed to determine the state of glycemic control and related factors in patients with type 2 diabetes mellitus in the post-diagnosis care period using generalized estimator equations (GEE) model.

  Methods

  In this historical cohort study, data from 500 patients with type 2 diabetes mellitus that were under care in health centers in Golestan Province, Iran, were collected for three years (2013-2014). For each individual, the biological markers [fasting blood sugar, non-fasting blood sugar, and glycated hemoglobin (HbA1c)] outside the standard cut-point were counted as the response variable (called the "count of abnormal markers"). This variable could have numbers from zero to three. A higher number indicated less glycemic control.

  Findings

  The mean age of the patients was 45.2 years, and 58.8% were women. The "count of abnormal markers" variable had a very slow downward trend over three years. The results of the model showed that associated significant factors with increasing "count of abnormal markers" included short duration of care (b = 0.77), no family history of diabetes (b = 0.47), low age of diagnosis (b = -0.06), obese-overweight (b = 0.03), having a history of hyperlipidemia (b = 0.31), and having insulin therapy (b = 0.24).

  Conclusion

  According to the results, glycemic control does not show the desired condition, and in addition to continuous care and more strictness of patients, their weight, blood lipids, and insulin treatment should be controlled as well.

  Keywords: Type 2 diabetes, Quality of healthcare, Weights