فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 41 (بهار 1399)
 • پیاپی 41 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا جزینی*، کیاوش سلطانی صفحات 9-33
  زمینه وهدف

  مشکلات کالبدی تنها آسیبی نیست که بافتهای فرسوده با آن دست به گریبان هستند، آسیبهای اجتماعی نیز از مسایلی است که در این بافتها به چشم می خورد. رخداد انواع جرایم اجتماعی در این بافتها سبب می گردد که نیاز به حضور فعال تر نیروی انتظامی بیشتر حس شود. از آن رو که کشورهای بسیاری با مشکلات این گونه بافتها روبه رو هستند، هدف این تحقیق ، تحلیل تجربیات جهانی موفق پلیس به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم در بافتهای فرسوده می باشد.

  روش تحقیق

  این تحقیق از نوع کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد.شامل تحلیل اطلاعات آماری، بازدید میدانی و بررسی اسناد کتابخانه ای، مقایسه تطبیقی با نمونه های موفق خارجی می باشد.

  یافته

  مطالعات در تجربیات جهانی نشان می دهد ترکیبی از راهکارها در بافت فرسوده تهران می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم بیانجامد. سیاست های اصلاح طراحی محیطی،استفاده از دوربین مداربسته، تقویت نورپردازی و مقاوم سازی در راستای کاهش سرقت، برنامه های موقعیت مدار، تمرکز پلیس در مکان های پرخطر، بازداشت متمرکز و گشت های پلیسی برخی ازاین راهکارها می باشند.

  نتایج

  پلیس با دو رویکرد در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم موثر واقع شود: رویکرد نخست، اقدامات کالبدی مبارزه با آسیب های اجتماعی شامل خدمات پلیس در طراحی محیطی، بهره گیری از دوربین های مداربسته، تقویت نورپردازی وروش های پیشگیری مانند مقاوم سازی می باشد. رویکرد دوم شامل برنامه های پلیسی موقعیت مدار،خدمات اجتماعی پلیس و نظارت سازمان یافته می باشد. اما این تحقیق نشان می دهد که با ترکیب این روش ها با یکدیگر و تقویت آنها در بخش های مختلف می تواند با آسیب های اجتماعی مبارزه نماید.

  کلیدواژگان: تجربیات بین المللی پلیس، آسیب اجتماعی، ابزارهای اجتماعی
 • شهرداد دارابی* صفحات 34-53
  زمینه و هدف

  استقرار جامعه امن به عنوان پارادایمی بین المللی به یکی از مهم ترین وظایف حکومتها تبدیل شده است که در تمام جوامع، صرف نظر از نظام سیاسی حاکم، مورد تایید و تصدیق شهروندان و واضعان سیاست جنایی قرار گرفته است. بر این اساس، دولت های مردم سالار با مداخله کمینه ای نظام کیفری در فضای آزاد مردم و جامعه از یک سو، مرتفع نمودن عوامل موجد جرم ومداخله های اجتماعی پیشگیرانه از سوی دیگر سعی در جامعه پذیر کردن شهروندان و ایجاد جامعه امن در بستر آزادی داشته اند. در حالی که در جوامع اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر تثبیت جامعه امن مستمسکی برای افزایش کنترل و لحاظ نمودن آزادی حداقلی در بستر امنیت شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است وجمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان م یدهد در جوامع مردم سالار، تلاش حداکثری در راستای علت شناسی بزهکاری، جلوگیری از توسعه فضاهای کنترل شده و اولویت تدابیر پیشگیرانه کنشی افزایشی در مقابل اقدامات قهرآمیز و توان گیر است. این در حالی است که تامین امنیتدر دولت های اقتدارگرای فراگیر، توسعه فضاهای تحت پایش، توسل به مقوله کیفری به عنوان دردس ترس ترین ابزار، با نادیده انگاشتن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی است، آن چنان که کنترل حداکثری از طریق سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی سخت گیرانه حاکم شده و به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن جامعه مدنی، تامین امنیت در پرتو رویکردهای امنی تگرا و سرکوبگر است.

  کلیدواژگان: جامعه ی امن، توسعه ی کنترل، جرم شناسی پیشگیری، آزادی
 • نسرین مهرا* صفحات 54-75
  زمینه پژوهش

  از آنجایی که کودکان و نوجوانان اوصاف زیستی خاص خود را دارند و عوامل ارتکاب جرم در آنها متفاوت است، دادرسی کیفری خاص خود را نیز طلب می کنند. این شیوه دادرسی دادرسی از دو بعد با تشریفات خاص دادرسی و نهادهای خاص دادرسی شناخته می شوند که در این مقاله به تشریفات افتراقی رسیدگی پرداخته شده است. این تشریفات چه در مرحله پیش از رسیدگی و چه در مرحله رسیدگی و پس از آن در راستای حمایت از کودک بزهکار بوده و سعی بر آن دارد که پیامدهای منفی دادرسی کیفری رسمی را در خصوص این افراد به حداقل برساند و از همین روست که با نگاهی ملایم تر کودکان را موضوع اقدامات نیمه کیفری و یا غیرکیفری در فرایند دادرسی قرار داده است. عدم تحقیق توسط ضابطان، ممنوعیت بازداشت، غیرعلنی سازی دادرسی، تشکیل پرونده شخصیت و موارد از این دست، راهکارهایی است که قانونگذار در این فرایند به آنها توجه داشته و مورد حکم قرار داده است. هدف پژوهش: با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری خاص در زمینه دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان، رسیدن به یک شناخت از وضعیت موجود الزامی است. هدف پژوهش حاضر از بعد شناختی، رسیدن به شناختی حداقلی از وضعیت موجود در حقوق کیفری ایران است.

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا سعی بر آن دارد تا با نگاهی انتقادی نسبت به حقوق کیفری ایران، مهمترین زمینه ها و چالش های افتراقی شدن دادرسی کودکان و نوجوانان را تحلیل کند.

  کلیدواژگان: حقوق کودک، افتراقی سازی، دادرسی کیفری، پرونده شخصیت
 • مهدی توکلی*، ابومحمد عسگرخانی، سهراب صلاحی صفحات 99-124
  زمینه و هدف

  اختلافات هسته‌ای گونه‌ای از اختلافات بین‌المللی است که ناشی از عدم ایفاء تعهدات دولت‌ها ذیل معاهدات مربوط به حقوق هسته‌ای است. با توجه به ماهیت حقوقی - سیاسی اختلافات هسته‌ای و همچنین لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، این شکل از اختلافات نیز می‌تواند با کمک روش‌های مندرج در ماده (33) منشور حل‌وفصل شود. بر این مبناف اهداف اصلی این پژوهش تبیین نقش، اهمیت و کارایی مذاکره در حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای است.

   روش تحقیق

   در این پژوهش از نوع تحلیلی – توصیفی است و روش جمع‌آوری کتابخانه‌ای است که در مطالعات از مقالات فارسی، لاتین و پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های مختلف استفاده شده است.

  یافته‌ها و نتیجه‌گیری

   در بررسی این امر کهحقوق بین‌الملل چه تاثیری بر فرآیند مذاکرات هسته‌ای ایران داشته و همچنین مذاکره، سازوکار مفیدی در تامین منافع ایران ناشی از توافق برجام بوده است؟ این نتیجه حاصل می‌شود که مذاکره زمانی ابزار مناسبی در حل اختلافات هسته‌ای خواهد بود که در آن اولا اصول حاکم بر مذاکره از قبیل اصل حاکمیت اراده، اصل انصاف و اصل حسن نیت رعایت شود و دوم سطح قدرت طرف‌های مذاکره به نحوی باشد که در مذاکره امکان تامین شدن منافع طرفین وجود داشته باشد. امری که در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 مغفول ماند.

  کلیدواژگان: حقوق هسته ای، مذاکره، اختلافات هسته ای، مذاکرات هسته ای، 5+1
 • هادی کرامتی معز *، سید محمود میرخلیلی صفحات 102-125

  استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی به دلیل فقدان سواد سایبری و ویژگی های خاص روحی منجر به تضییع حقوقشان خواهد شد؛ از این رو در سیاست جنایی تقنینی نسبت به کودکان بزه دیده در شبکه های اجتماعی نیازمند رعایت بایسته هایی است که در قالب حق ها و حمایت های افتراقی از بزه دیدگی آنان شناخته می شود؛ با توجه به بررسی نگارندگان؛ حقوق ویژه‌ای که از بزه دیدگی کودکان در شبکه دهای اجتماعی باید رعایت شود عبارتند از: حق رعایت کرامت و حریم خصوصی کودکان در شبکه‌های اجتماعی، حق رعایت اخلاق سایبری کودکان نسبت به کاربران شبکه‌های اجتماعی و حق بر اطلاع رسانی کودک از حقوق خود در شبکه های اجتماعی است و همچنین حمایت‌های افتراقی که در سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بین‌المللی در این زمینه شناخته شده است می توان موارد ذیل را نام برد: حمایت کیفری ماهوی و شکلی (نقش حمایتی سمن‌ها در حوزه بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی، رسیدگی در نهادهای تخصصی قضایی در حوزه فضای مجازی، هرزه نگاری سایبری کودکان مصداقی از صلاحیت جهانی و نقش پلیس فتا)، حمایت اجتماعی و حمایت بالینی. با مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بین المللی، این نتیجه حاصل می‌شود که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حمایت از کودکان بزه دیده در شبکه‌های اجتماعی افتراقی نبوده و یکسری حمایت‌های عام بدون درنظر گرفتن شرایط خاص این نوع بزه دیدگی درنظر گرفته شده است که با رویکردهای خاص اسناد بین‌المللی در این زمینه فاصله دارد.

  کلیدواژگان: بزه دیده شناسی حمایتی، پلیس فتا، شبکه های اجتماعی، بزه دیدگی آنلاین
 • محمد رضازاده سلطان آباد، هوشنگ شامبیاتی *، محمدعلی مهدوی ثابت صفحات 126-151

  مقابله با تروریسم با رویکرد نظامی امروزه دیگر اولویت دولتها نیست بلکه تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه به منظور قطع منابع مالی گروه های تروریستی موثرترین شیوه برای محدود کردن قدرت آنها در انجام عملیاتهای گسترده بین المللی است. با توجه به اینکه تامین مالی سازمانهای تروریستی امروزه از شیوه های سنتی و مدرن فاصله گرفته و با بهرگیری از دانش و تکنولوژی روز، مبتنی به شیوه های پسامدرن گردیده، بنابراین اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مدرن منطبق با روش های پسامدرن پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت بحساب می آید. بر این اساس به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه امکان مقابله و پیشگیری از تامین مالی تروریسم وجود دارد؟ برای این منظور ضمن بررسی اقدامات بین المللی صورت گرفته، به اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینه نیز خواهیم پرداخت تا ضمن درک صحیحی از روند مقابله و پیشگیری از تامین مالی تروریسم به شناخت عملکرد و تجربیات صورت گرفته نیز نایل آییم.

  کلیدواژگان: تامین مالی تروریسم، پولشویی، گروه های تروریستی، تروریسم، اتحادیه اروپا