فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیامک فرهادی، محمدصادق ثابت*، احمد معینی، محمدعلی ملبوبی صفحات 1-10

  دسترسی گیاهان به عناصر غذایی از جمله فسفر علاوه بر افزایش عملکرد می‏تواند سبب افزایش سرعت رشد و در نتیجه کاهش طول دوره رشدی گیاهان شود. از این رو، شناسایی و افزایش بیان ژن‏هایی که در تحقق این امر موثرند گامی مهم در اصلاح گیاهان به منظور ایجاد تحمل به تنش‏های محیطی به ویژه تنش‏های آخر فصل خواهد بود. اسیدفسفاتازهای ارغوانی (PAP) یکی از مهم‏ترین خانواده اسیدفسفاتازها می‏باشند که در افزایش دسترسی گیاهان به فسفر نقش برجسته‏ای ایفا می‏کنند. در مطالعه حاضر، اثر تخریب و بیش‏بیان دو ژن AtPAP17 و AtPAP26 بر برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک آرابیدوپسیس در شرایط فسفات کافی (mM KH2PO425/1) و تنش بدون فسفات (mM KH2PO4 0) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گیاهان جهش‏یافته منفرد و جهش‏یافته دوگانه دو ژن مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند. هم چنین به منظور تایید نتایج حاصل از بررسی نقش ژن‏های مذکور در گیاهان جهش‏یافته، گیاهان دارای مناطق رمزکننده دو ژن مذکور تحت پیش برنده CaMV-35S به عنوان گیاهان بیش‏بیان (OE) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر افزایش معنی‏دار بیوماس و محتوای فسفر گیاهان جهش‏یافته منفرد در مقایسه با جهش‏یافته دوگانه در شرایط فسفر کافی بود. برتری گیاهان جهش یافته منفرد در مقایسه با جهش‏یافته دوگانه سهم قابل‏توجه دو ژن AtPAP17 و AtPAP26 در شبکه جبرانی فسفاتازی گیاهان آرابیدوپسیس را به خوبی نشان داد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه بیان حداقل یکی از ژن‏های AtPAP17 و AtPAP26 به منظور دسترسی بیشتر به فسفر و رشد سریع گیاهان ضروری است. هم چنین نتایج حاکی از افزایش معنی‏دار محتوای فسفر، سرعت و درصد گلدهی و بیوماس گیاهان بیش بیان این دو ژن نسبت به گیاهان طبیعی بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ژن‏های AtPAP17 و AtPAP26 می‏توانند کاندیداهای مهمی در راستای اصلاح گیاهان با توانایی بالا در جذب و تامین سریع مواد غذایی به ویژه فسفر و در نتیجه کاهش طول دوره رشدی گیاهان باشند.

  کلیدواژگان: اسیدفسفاتازهای ارغوانی، فسفر، فعالیت فسفاتازی، گلدهی
 • مصطفی محقق دولت آبادی*، الناز حیدری ارجلو، هاجر سادات حسینی دولت آبادی صفحات 11-16

  ورم پستان پر هزینه ترین بیماری در گاوهای شیری بوده که معمولا در پاسخ به عفونت باکتریایی داخل غدد پستانی ایجاد می شود. شناسایی ژن هایی که بیان آن ها در پاسخ به این عفونت های باکتریایی تغییر می کنند و گروه بندی این ژن ها بر اساس نقش های بیولوژیکی آن ها در فهم پاسخ میزبان به نوع پاتوژن کمک بسزایی می کند. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین 2 در تلیسه های شیری سالم در سه مرحله شیردهی (اوایل، اواسط و اواخر دوره ی شیردهی) و دام های مبتلا به ورم پستان کلینیکی E. coli در تلیسه های شیری هلشتاین بود. بدین منظور RNA کل از سلول های سوماتیکی نمونه های شیر 18 دام سالم (6 نمونه برای هر مرحله) و 4 دام مبتلا به ورم پستان ناشی از باکتری E. coli استخراج شد و بیان ژن اینترلوکین 2 با ژن GAPDH به عنوان ژن مرجع مورد مقایسه قرار گرفت. برای آنالیزهای بیان ژن مورد نظر از برنامه REST, 2009, V2.0.13 استفاده شد. نتایج این مطالعه افزایش معنی دار بیان ژن اینترلوکین 2 در گاوهای ورم پستانی نسبت به تمام مراحل شیردهی دام های سالم را نشان داد. حداکثر و حداقل تفاوت بیان به ترتیب برای مراحل اوایل و اواخر شیردهی در دام های سالم مشاهده شد. به طور کلی نتایج مطالعه این نشان داد که امکان تایید تغییر بیان ژن اینترلوکین 2 در تلیسه های شیری سالم و مبتلا به ورم پستان E. coli وجود داشته و ژن اینترلوکین 2 ممکن است نقش مهمی در مبارزه با عفونت داخل پستانی ایجاد شده توسط E. coli بازی کند.

  کلیدواژگان: اینترلوکین2، بیان ژن، تلیسه های هلشتاین، GAPDH، ورم پستان
 • یاسین خالدیان، رضا معالی امیری*، رحمت محمدی صفحات 17-27

  در این آزمایش شاخص‎های سیتوژنتیکی و پاسخ های فیزیولوژیکی نخود زراعی ژنوتیپ Sel96th11439 تحت اثر غلظت های صفر، 5، 25، 50، 100، 150 و 200 میلی گرم نانوذره در لیتر مطالعه شد. درگیاهان شاهد هیچ گونه اختلالات کروموزومی مشاهده نشد و میزان شاخص میتوزی 25 درصد بود. با افزایش غلظت نانوذره، میزان شاخص میتوزی کاهش نشان داد به غیر از غلظت 25 میلی گرم در لیتر که بیشترین میزان شاخص میتوزی را داشت. پایین ترین میزان شاخص میتوزی (14 درصد) در غلظت 200 میلی گرم در لیتر به دست آمد که در مقایسه با شاهد معنی دار بود. اثر نانوذرات TiO2 بر میزان H2O2، ELI، MDA، شاخص میتوز، شاخص انحرافات کروموزومی در سطح یک درصد و شاخص آنافاز در سطح پنج درصد معنی دار بود در حالی که بر روی شاخص های متافاز و تلوفاز معنی دار نبود. در نمونه‏های شاهد و هم چنین تا غلظت 50 میلی گرم در لیتر هیچ گونه متافاز، آنافاز و تلوفاز بهم ریخته مشاهده نشد در حالی که در غلظت 100 میلی گرم در لیتر تلوفاز بهم ریخته و در غلظت 150 و 200 میلی گرم در لیتر آنافاز، متافاز و تلوفاز بهم ریخته مشاهده شد. تیمار نانوذره در غلظت های پایین (5 میلی گرم در لیتر) تغییر معنی داری در شاخص‎های سیتوژنتیکی و فیزیولوژیکی ایجاد نکرد. غلظت های بالاتر از 100 میلی گرم در لیتر نانوذره خسارت جدی فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی در گیاه نخود ایجاد کرد به طوری که باعث کاهش شاخص میتوز شد. به نظر می رسد غلظت های بالای نانوذره TiO2 به علت تولید رادیکال های آزاد (ROS) باعث صدمه به اندامک های سلولی و DNA شده و سبب ایجاد اختلالات کروموزومی می شود.

  کلیدواژگان: شاخص سیتوژنتیکینانوذره TiO2 نخودELI MDA
 • سمیه نادرخانی، عباس بهاری*، سعید آیریان صفحات 29-40

  فرآیند توموری شدن سلول ها در بیشتر موارد توسط عوامل محیطی و گاهی تصادفی رخ می دهد اما در برخی موارد عوامل وراثت پذیر نقش مهمی دارند. سرطان کلورکتال (CRC) دومین سرطان رایج در کشور های توسعه یافته است که بیشتر از10 درصد آن ارثی است و شاملHNPCC و FAP هستند. HNPCC رایج ترین نوع سرطان کلورکتال ارثی است و حدود 10-1 درصد سرطان های کلورکتال را شامل می شود. جهش های رده زاینده در ژن هایMMR  به ویژهMSH2 ، MLH1 و MSH6 سبب ایجاد کلورکتال می شوند. ژن MSH2 بر روی کروموزم 2 (2p21) قرار دارد. جهش های MSH2 در 25% از HNPCC ها درگیر هستند که جهش حذفی 50-17درصد از آن ها را دربر می گیرد. در این تحقیق 50 نمونه سرطانی کلورکتال مورد مطالعه قرار گرفت، ابتدا DNA ژنومی از نمونه سرطانی استخراج شد و سپس جهش حذفی AAT با روش HRMA و تعیین توالی مستقیم DNA مورد ارزیابی قرار گرفت در این بررسی نمونه های سرطانی با روش HRMA به عنوان ژنوتیپ wild و بدون جهش حذفی AAT شناسایی و گزارش شدند. نتایج نشان داد که HRMA می تواند به عنوان ابزار جدید و بسیار کارامدی در جهت تشخیص مولکولی و پیشگیری از بیماری ها به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل منحنی ذوب با وضوح بالا، جهش حذفی، سرطان کلورکتال، HNPCC، MSH2
 • زهرا صادقی، سعید نصرالله نژاد*، میلاد لگزیان، اسماعیل رضوی، مجید جعفری صفحات 41-47

  پروتیین شوک حرارتی در کلستروویروس ها نقش های متعددی به ویژه حرکت سلول- به- سلول را برای ایجاد آلودگی سیستمیک بر عهده دارد. در پژوهش حاضر، تفاوت ژنتیکی ژن همولوگ پروتیین شوک حرارتی (HSP70h) جدایه های ایرانی ویروس زردی کلروتیک کدوییان و همچنین فشار انتخاب وارد شده بر آن ها بررسی شد .به این منظور تعداد 195 نمونه با علایم زردی، کوتولگی و بدشکلی برگ ها از مزارع کدوییان استان سیستان و بلوچستان جمع آوری و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، از منطقه ژنتیکی پروتیین همولوگ شوک حرارتی ویروس CCYV  قطعه ای به طول 462 جفت باز برای 15 نمونه توسط روش RT-PCR تکثیرشد و 7 جدایه مورد بررسی فیلوژنتیکی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشانگر آلودگی 7 درصد نمونه ها به ویروس زردی کلروتیک کدوییان در مناطق مورد بررسی بود. آنالیزفیلوژنی توالی های نوکلیوتیدی و اسید آمینه ای جدایه های CCYV را به دو گروه ایرانی و شرق آسیا تقسیم نمود و جدایه های سیستان و بلوچستان در دو شاخه مجزا قرارگرفتند. هم ردیفی توالی اسیدآمینه فرضی پروتیین همولوگ شوک حرارتی و مطالعات فشار انتخاب بر روی 7 جدایه موجود در تحقیق با 3 جدایه ایرانی و جدایه های خارجی این ویروس نشان داد که ژن HSP70h در جدایه های ایرانی و سایر جدایه های این ویروس تحت فشار انتخاب مثبت در کدون 82 قرار دارند که منجر به تغییر یک اسید نوکلییک (CTC به TTC) به ترتیب برای جدایه های مرکزی و جدایه های زابل، هیرمند و نیمروز در موقعیت 244 شده و اسید آمینه لوسین به فنیل آلانین در پروتیین همولوگ شوک حرارتی تغییر نموده است. نتایج نشان دهنده وجود جدایه های متنوع ویروس CCYV  در کشور بوده و تفاوت در توالی نوکلیوتیدی و اسیدآمینه ای می تواند حاکی از تفاوت در منشا میزبانی باشد بنابراین فشار انتخاب در تنوع ژنتیکی جدایه ها دخالت داشته است.

  کلیدواژگان: اسید آمینه فنیل آلانین، فشار انتخاب مثبت، پروتئین شوک حرارتی HSP70h، فیلوژنی، CCYV
 • پریسا دادگر*، زهره علیزاده، محمدقادر قادری، علی ایزانلو صفحات 49-60

  تنش خشکی از موانع اصلی در تولید محصولات زراعی محسوب می شود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار، فاکتور اول ارقام گندم شامل روشن و کویر (متحمل به خشکی)، قدس و مهدوی (حساس به خشکی) و شعله و طبسی (مقاومت متوسط نسبت به خشکی) و فاکتور دوم تنش اسمزی اعمال شده با پلی اتلین گلیکول8000 در سه سطح صفر، 5- و 10- بار، بذور ارقام جوانه زده را در محیط کشت هوگلند به مدت 15 روز تحت تنش اسمزی اجرا شد. در مطالعه حاضر بررسی اهمیت بیان ژن های P5CS و P5CR در ارتباط با تجمع پرولین و MDA و نقش فیزیولوژیکی آن ها تحت شرایط تنش اسمزی در شش رقم گندم می باشد. اثر ارقام بر میزان تجمع پرولین در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. مقدار پرولین برگ و ریشه ارقام متحمل به خشکی نسبت به ارقام مقاوم به خشکی در شرایط تنش اسمزی 10- بار مقاوم تر مشاهده شد. برای مقایسه میانگین اثر متقابل تنش اسمزی×ارقام که بیشترین میانگین را رقم روشن (متحمل به خشکی) در سطح تنش اسمزی 10- بار نشان داد. در ارقام روشن و کویر که به عنوان ارقام مقاوم تر شناخته می شوند تجمع معنی دار پرولین را نشان ندادند. افزایش سطح تنش اسمزی سبب تخریب غشاهای سلولی و افزایش غلظت MDA به ترتیب در رقم شعله و طبسی بیش از ارقام دیگر شد. با اعمال افزایش سطح تنش اسمزی در ارقام، میزان بیان نسبی رونوشت ژن ها P5CS و P5CR افزایش نشان داد. این ژن های در سطح تنش اسمزی 10- بار در رقم قدس (حساس) بیشترین بیان رونوشت نسبی را نشان دادند، در حالی که در سطح تنش اسمزی 5- بار در رقم روشن (متحمل به خشکی) بیشترین بیان نسبی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: بیان ژن، پرولین، پلی اتلین گلیکول، تنش اسمزی، گندم، مالون دی آلدئید
 • حسن ملوندی*، منصور علی آبادیان صفحات 61-67

  سدها به طور بالقوه می توانند بر اندازه جمعیت و ارتباطات میان آن ها، کاهش تنوع ژنتیکی و افزایش تفاوت های ژنتیکی در میان جمعیت های ماهی رودخانه ای اثر بگذارند. بنابراین در این تحقیق، اثر سد شهید رجایی بر تنوع ژنتیکی سیاه ماهی در رودخانه تجن با استفاده از توالی های ژن سیتوکرومb  مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های سیاه ماهی از بالادست و پایین دست سد جمع آوری شدند. توالی یابی و تجزیه و تحلیل این ژن 11هاپلوتیپ را در نمونه ها نشان داد و تنوع نوکلیوتیدی و هاپلوتیپی به ترتیب 00062/0، 00939/0، 37778/0 و 70526/0 برای جمعیت های بالادست و پایین دست بود. تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی (AMOVA)، 45/88 درصد از تغییرات ژنتیکی موجود در درون جمعیت و 21/6 درصد از تغییرات ژنتیکی در میان جمعیت ها را نشان داد. تجزیه و تحلیل پارامتر FST نشان داد که تفاوت ژنتیکی معنی داری بین جمعیت های مورد مطالعه وجود دارد. در مجموع می توان گفت تمایز ژنتیکی قابل ملاحظه ای در بین جمعیت های بالادست و پایین دست سیاه ماهی در رودخانه تجن مشاهده شد (05/0 = P). هر چند باید با احتیاط در مورد این نتیجه گیری صحبت کرد زیرا در این تحقیق فقط از یک ژن استفاده شده است. برای نتیجه گیری بهتر توصیه می شود از سایر ژن ها و هم چنین از سایر شاخص های ژنتیکی دیگر از قبیل ریز مارهواره ها استفاده شود و به علاوه مطالعات مشابه نیز در سایر مناطق انجام شود.

  کلیدواژگان: تمایز ژنتیکی، ژن سیتوکروم b، سد شهید رجایی، سیاه ماهی، میتوکندری
 • فاطمه زرافشانی، هوشمند صفری*، علیرضا اطمینان صفحات 69-73

  تنوع ژنتیکی 15 اکسشن از گونه علف گندمی تاج دار با استفاده از 15 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت. از این 15 آغازگر 12 عدد دارای باندهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 71 باند تولید کنند، که 66 باند چند شکل بودند. آغازگرهای 1IS و 857UBC بیشترین تعداد باند (هشت باند) و آغازگرهای 7IS و 869UBC کمترین تعداد باند (سه باند) را تولید کردند. آغازگر 844UBC کمترین درصد چندشکلی را به میزان 33/83 درصد نشان داد و بیشترین درصد چندشکلی برای آغازگرهای 2IS، 6IS، 7IS، 848UBC، 865UBC، 868UBC و 869UBC به میزان 100% بود. میانگین درصد چندشکلی 15/94% بود. میانگین تعداد باند تولید شده توسط هر آغازگر برای 15 ژنوتیپ برابر 92/5 بود و متوسط تعداد باندهای چندشکل 50/5 بود. آغازگرهای 6IS، 865UBC و 869UBC بهتر از سایر آغازگرها توانستند فاصله ژنتیکی ژنوتیپ ها را مشخص کنند. ژنوتیپ های 4G با 2G دارای بیشترین تشابه بودند و ژنوتیپ های 1G با 8G کمترین تشابه را نشان دادند. نتایج تجزیه خوشه ای به روش UPGMA بر اساس ضریب تشابه جاکارد ژنوتیپ ها را در سه گروه قرار داد، که نتایج با تجزیه به مختصات اصلی و تجزیه واریانس مولکولی تایید شد. تنوع ژنتیکی اکسشن‎ها براساس نشانگر مورد بررسی با پراکنش جغرافیایی آن ها مطابقت نشان داد و جمعیت های گرگان و اصفهان شباهت بالایی داشتند که از طرف دیگر با جمعیت های کرج فاصله بیشتری نشان دادند.

  کلیدواژگان: نشانگر مولکولی، آگروپایرون، تنوع زیستی، پراکتش جغرافیایی
|
 • S .Farhadi, MS. Sabet*, A.Moieni, MA. Malbobi Pages 1-10

  The availability of nutrients such as phosphorus in plant, in addition to plant yield increment, could increase growth rate and thus reduce plant growth period. Therefore, identification and overexpression of genes involved in nutrient uptake are the important steps to increase of yield and tolerance to environmental stresses particularly the end seasons stresses. Purple acid phosphatases, one of the most important phosphatase family, play a key role in increasing phosphorus availability in plants. In this study, the effect of knock-out and overexpression of AtPAP17 and AtPAP26 genes (two important members of Arabidopsis thaliana purple acid phosphatase family) on some physiological and phonological traits of Arabidopsis thaliana was investigated under Pi-sufficient (1.25 mM KH2PO4) and Pi-deficient (0 mM KH2PO4) conditions. For this purpose, single and double mutant plants of AtPAP17 and AtPAP26 genes were studied in this research. To confirm the function of mentioned genes in mutant plants, transformed Arabidopsis plants containing the CaMV-35S:AtPAP17 and CaMV-35S:AtPAP26 constructs were studied as overexpressed plants of AtPAP17 and AtPAP26 genes, respectively. The result showed that biomass and phosphorus content of plants increased in single mutant plants as compared to double mutant plants under Pi-sufficient condition. Superiority of single mutant plants as compared to double mutant plants indicated a remarkable contribution of AtPAP17 and AtPAP26 genes in phosphatase compensation network. Our results showed at least one of these genes (AtPAP17 and AtPAP26) activity is essential for increasing phosphorus availability and fast growth in Arabidopsis thaliana. Also, overexpressed plants displayed a significant increase in phosphorus content, flowering percentage, and biomass as compared to WT plants (Col-0). The results of this study showed that AtPAP17 and AtPAP26 genes could be important candidates for developing the plants with high ability of nutrient uptake, especially phosphorus, thereby reducing plant growth period.

  Keywords: Flowering, Phosphorus, Phosphatase activity, Purple Acid Phosphatase
 • M .Muhaghegh Dolatabady*, E. Heidary Arjlo, H .Hosseiny Dolatabady Pages 11-16

  Mastitis is the most costly disease in dairy cattle and usually occurs in response to intramammary bacterial infections. The identification of genes that their expression are altered in response to bacterial infections and to classify them into biologically functional groups help to understanding of the host response to a specific pathogen. Therefore, the aims of this study were to investigate the expression of IL-2 gene in the mammary gland of healthy Holstein heifers at three stages of early, mid and late lactation and E.coli mastitis heifers. For this purpose, total RNA extracted from milk somatic cell of 18 healthy Holstein heifers (6 animals for each stage of lactation) and 4 clinical E.coli mastitis heifers in first lactation. To study of gene expression, the expression of IL-2 gene was compared with GADPH gene as a reference gene. For gene expression analysis, the REST, V2.0.13 2009 software was used. Our results showed significant increase of IL-2 expression in E.coli mastitis in comparison of different lactation stages. Maximum and minimum differences were found with early and late stages of lactation, respectively. Our study indicates that it was possible to verify changes in the expression of IL-2 gene in normal and E.coli mastitis heifers and the IL-2 gene may play important role in fighting intramammary infection caused by E.coli.

  Keywords: GADPH, gene expression, Holstein heifers, IL-2, mastitis
 • Y. Khaledian, R. Maali Amiri*, R. Moohamadi Pages 17-27

  In this study, the effect of TiO2 nanoparticles (concentrations of 0, 5, 50, 100, 150 and 200 mg/l) on cytogenetic indices of cell devision and physiological responses of chickpea genotype (Sel96Th11439) was investigated. There was no chromosomal abnormalities in the control samples, and the mitotic index was 25%. By increasing the concentration of nanoparticles, the amount of mitosis index decreased (except for 25 mg/l TiO2, which showed the most increase). The lowest amount of mitosis index (14%) was found at 200 mg/l TiO2, which showed significant different compared to control samples. The effect of TiO2 nanoparticles on the mitotic index, chromosomal deviation index and anaphase index was significant whereas the metaphase and telophase indices did not show significant difference. There were no metaphase, anaphase, and telophase abnormality in control samples as well as at concentrations up to 50 mg/l, while at the concentration of 100, 150 and 200 mg/l, telophase, anaphase, metaphase and telophase abnormalities were observed, respectively. At lower concentrations of TiO2 (5 mg/l), there was not significant differences in cytogenetic and physiological indices compared to the control plants. Due to sever damages the mitosis index decreased at 100 mg/l of TiO2. It seems that at high concentrations of TiO2, ROS accumulation undermined organelles and DNA, led to chromosomal abnormalities and a decrease in mitosis index.

  Keywords: TiO2 nanoparticles, Chickpea, Cytogenetic index, Damage index
 • S .Naderkhani, A. Bahari *, S .Airian Pages 29-40

  The tumor cell process occurs in most cases by environmental and sometimes occasional factors, but in some cases, hereditary factors play an important role. Colorectal cancer (CRC) is the second most common cancer in developed countries. More than 10% of CRC cases are of HNPCC (Hereditary non-polyp sis colorectal cancer) and FAP (Familial adenomatous polyposis) type. HNPCC is the most common type of hereditary colorectal cancer accounting for approximately 1-10% of all colorectal cancers. Germ line mutations in MMR (Mismatch repair) genes, in particular MSH2, MLH1 and MSH6 genes, are the causes of some colorectal cancers. Mutations in MSH2 gene, located on chromosome 2 (2p21), account for 25% of HNPCC cases, with 17-50% involving deletions.A total of 50 tissue samples from patients with CRC were subjected to genomic DNA extraction. Genomic DNA was then subjected to AAT mutation analysis by HRMA (high resolution melting analyze) technique, and confirmed by DNA sequencing technique. In the research with HRMA technique, all samples were found to be of wild type with respect to AAT deletion in MSH2 gene.The results showed that HRMA can be used as a new and highly effective tool for molecular detection and prevention of diseases.

 • Zahra Sadeghi, Saeed Nasrollanejad*, Milad Lagzian, Esmaeil Razavi, Majid Jafari Pages 41-47

  Heat shock proteins in Closteroviruses play many roles, especially moving from cell to cell to create systemic contamination. In the present study, the genetic differences of the heat shock protein gene of Iranian isolates of Cucurbit chlorotic yellows virus. Also, the selection pressure imposed on selected isolates was estimated and the. For this purpose, 195 samples with symptoms such as yellowing, stunting and leaf deformations were collected. From the cucurbits field of Sistan and Baluchestan province and for 15 samples a 462 bp fragment using specific primers for the heat shock protein genetic region of the CCYV was amplified by RT-PCR and 7 isolates were phylogenetically analyzed. The results showed that 7% of the samples were infected with Cucurbit chlorotic yellows virus in surveyed areas. Phylogenetic analysis of nucleotide and amino acid sequences showed that CCYV isolates were divided into two Iranian groups and East Asia, and isolates of Sistan and Baluchestan were divided into two separate branches. The putative amino acid sequence of heat shock protein alignment and Selection pressure studies on 7 isolates in the study with 3 Iranian isolates and isolates from other countries of this virus showed: the HSP70h gene in Iranian isolates and other isolates of this virus is under positive selection pressure at codon 82 leading to change of nucleic acid sequences (CTC to TTC) for isolates from the central regions of the province and isolates from Zabol, Hirmand and Nimroz at position 244, respectively, And the leucine amino acid has changed to phenylalanine in the heat shock protein. The results indicate that there are various CCYV isolates in the country, and the difference in nucleotide and amino acid sequences may reflect the differences in the host origin. Therefore, selection pressure has been implicated in the genetic diversity of the isolates.

  Keywords: CCYV, Heat shock protein (HSP70h), Phenylalanine amino acid, Phylogeny, Positive pressure selection
 • P. Dadgar*, Z. Alizadeh, MGH .Ghaderi, A. Izanir Pages 49-60

  Drought stress is one of the main obstacles in the of crops  production. A factorial experiment in a completely randomized design with four replications, first factor cultivars include Roshan and Kaver (Drought tolerate), Qods and Mahdavi (drought sensitive), Shole and Tabasi (medium resistance to drought) and the second factor was the osmotic stress applied with polyethylene glycol 8000 at three levels of 0,- 5 and -10 bar, Seeds of germinated cultivars were cultured under hogland conditions for 15 days under osmotic stress. In this study, the importance of the expression of P5CS and P5CR genes in relation to proline and MDA accumulation and their physiological role under osmotic stress conditions in six wheat cultivars was investigated. The effect of cultivars on proline accumulation was significant at 5% level .Proline contents of leaf and root of drought tolerant cultivars was -10 times more resistant than drought sensitive cultivars. In order to compare the mean interactions of osmotic stress × cultivars, the highest mean in the cultivars bright (drought tolerant) at osmotic stress level of -10 bars was showed. No significant accumulation of proline was observed in Roshan and Kaver cultivars, which are known as more resistant cultivars. Increasing osmotic stress and increasing MDA concentration were higher in Shole and Tabasi cultivars than other cultivars. By increasing the level of osmotic stress in the cultivars, the relative expression of genes P5CS and P5CR transcription increased. The genes showed at the level of osmotic stress -10 bar in Qods cultivar (sensitive), the gave highest expression in relative transcripts. While The highest relative expression was observed in the osmotic stress level of -5 bar in the Roshan cultivar (drought resistant).

  Keywords: Gene expression, Malondialdehyde, Osmotic stress, Polyethylene glycol, Proline, Wheat
 • Hassan Malvandi*, Mansour Aliabadian Pages 61-67

  Dams can potentially affect the size of populations and their connectivity, reduce genetic variation and increase genetic differences among isolated riverine fish populations. Therefore, in this research, the effect of Shahid Rajaee dam on the genetic variation of Capoeta capoeta gracilis in the Tajan River was investigated using sequences of cytochrome b gene. The Capoeta capoeta gracilis samples were collected from upstream and downstream of the dam. Sequence and analysis of this gene showed 11 haplotypes in the samples. Nucleotide diversity and haplotype diversity were 0.00062, 0.00939, 0.37778 and 0.70526 for upstream and downstream populations, respectively. Analysis of molecular variance (AMOVA) showed that 88.45% of genetic variation contained within population and 6.21% of genetic variation among groups. The analysis of the FST showed that there is a significant genetic difference between the studied populations. In total, it can be concluded that there was a significant genetic differentiation between the upstream and downstream populations of the Capoeta capoeta gracilis in the Tajan River (P = 0.05). However, this conclusion should be cautious, because only one gene was used in this research. For better results, it is recommended to use other genes as well as other genetic indexes such as microsatellite and in addition, similar studies need to be performed in other rivers.

  Keywords: genetic differentiation, cytochrome b gene, Shahid Rajaee dam, Khramulia, mitochondria
 • F .Zarafshan, H. Safari*, A .Etminan Pages 69-73

  Genetic variation was investigated for the number of 15 Agropyron cristatum accessions using the number of 15 ISSR primers. The number of 12 primers can be scored. The ISSR primers produced the number of 71 bands. The polymorphism has been observed for the number of 66 bands. The primers of IS1 and UBC857 presented the highest number of bands, i. e. eight bands; while the IS7 and UBC869 showed the lowest number which is only three bands. The primer of UBC844 were showed the lowest polymorphism percentage (83.33%) and IS2, IS6, IS7, UBC848, UBC865, UBC868 and UBC869 had the highest polymorphism percentage (100%). The polymorphism percentage average was 94.15%. The average of bands was 5.92 in each primer for 15 genotypes and the average of polymorphic bands was 5.50. IS6, UBC865 and UBC869 can determinate genetic distance of genotypes better than other primers. The genotypes of G4 with G2 had the most similarity and G1 with G8 had the lowest similarity. The results of UPGMA cluster analysis based on Jacard's similarity coefficient were fallen the genotypes in three groups, which confirmed by principal coordinate analysis and molecular variance analysis. The genetic diversity of the populations was matched based on the studied marker with their geographic distribution, and the populations of Gorgan and Isfahan were similar, which, on the other hand, showed greater distance with Karaj populations.

  Keywords: Molecular marker, Agropyron, Genetic diversity, Geographic distribution