فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا علی پور لری *، هادی بهدادیان صفحات 1-10

  بودجه بندی سرمایه ای، فرایند ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی های بلندمدت و انتخاب مناسب ترین آنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه ها با استفاده از روش های علمی و کاربردی است. مخارج سرمایه ای برای این دوره بودجه برآورد و پیش بینی می گردد. تنظیم برنامه های بلندمدت سرمایه گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می بخشد. بودجه بندی سرمایه ای در حقیقت برنامه ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه ای یک واحد انتفاعی پیش بینی می گردد. بودجه بندی سرمایه ای، ابزار تصمیم گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی است مخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می شوند به عنوان مخارج سرمایه ای شناخته شده و با سرمایه گذاری در دارایی هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت ها، در فرایند بودجه بندی سرمایه ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه های سرمایه ای است که این امر، اهمیت بودجه بندی سرمایه ای را بیشتر می سازد، بنابراین با توجه به موارد فوق در این تحقیق به دنبال بررسی بودجه بندی سرمایه ای در سازمان می باشیم.بودجه بندی سرمایه ای، فرایند ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی های بلندمدت و انتخاب مناسب ترین آنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه ها با استفاده از روش های علمی و کاربردی است. مخارج سرمایه ای برای این دوره بودجه برآورد و پیش بینی می گردد. تنظیم برنامه های بلندمدت سرمایه گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و تحقق اهداف را تسهیل می بخشد. بودجه بندی سرمایه ای در حقیقت برنامه ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه ای یک واحد انتفاعی پیش بینی می گردد. بودجه بندی سرمایه ای، ابزار تصمیم گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد انتفاعی است مخارجی که برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می شوند به عنوان مخارج سرمایه ای شناخته شده و با سرمایه گذاری در دارایی هایی با عمر طولانی سروکار دارند از جمله فعالیت ها، در فرایند بودجه بندی سرمایه ای تجزیه و تحلیل مالی پروژه های سرمایه ای است که این امر، اهمیت بودجه بندی سرمایه ای را بیشتر می سازد، بنابراین با توجه به موارد فوق در این تحقیق به دنبال بررسی بودجه بندی سرمایه ای در سازمان می باشیم.

  کلیدواژگان: بودجه، بودجه بندی سرمایه ای، سرمایه گذاری
 • سیمین صفوی *، افشین سمندری، عسل عالیزاده، آرزو مسگری اسگویی، مهدی معمر کورائیم صفحات 11-21

  امروزه شرکت های بیمه با شناختی که از اهمیت حفظ مشتریان کسب کرده اند ،در جستجوی راهکارهایی مناسب برای حفظ آن ها می باشند .اعتماد یک واژه ی شخصی است که به عنوان اعتقاد به قصد و نیت و خواسته طرف دیگر رابطه تعریف شده و بر اساس شهرت، شخصیت، سیستم ها و فرایندها بنا می شود. زمانی اعتماد افزایش یابد ،حالات انگیزشی مثبتری ایجاد شده،همدلی مشتری افزایش می یابد وبه طور عکس کاهش اعتماد ،اثرمخالف دارد.تعهد با استقرار هنجارهای ارتباطی که شامل انعطاف پذیری و اتحاد ،کارایی روابط متقابل را افزایش می دهد .هدف اصلی پژوهش شناخت تاثیر اعتماد وتعهد وارتباطات بر رفتار نصرف کننده می باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی می باشد جامعه ی آماری پژوهش مشتریان بیمه ی دی در شهر ایلام می باشد که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری گردید تعداد نمونه ی 384نفر وشیوه ی توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی برای نتیجه ی یافته ها از نرم افزار spss ورگرسیون چندگانه بهره گرفتیم که نتایج حاصل نشان داد که اعتماد، تعهد و ارتباطات تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار مصرف کننده در شرکت های بیمه ی شهر ایلام دارد.

  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، اعتماد، تعهد، ارتباطات، بیمه ی دی شهر ایلام
 • صمد شفق *، وحیده دائمی صفحات 22-40

  تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است و تحت این شرایط سازمان ها برای موفقیت و مزیت رقابتی نیاز به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصت های ایجاد شده دارند. سیستم های اطلاعات مدیریت یکی از این ابزارها است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان البرز است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنایع غذایی استان البرز است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد انتخاب و پرسشنامه های مربوط به متغیرهای سیستم اطلاعات مدیریت و چابکی زنجیره تامین جمع آوری گردید. پس از مشخص شدن ابعاد مورد نظر در پژوهش و تعیین فرضیات، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SMART PLS داده ها تحلیل و در نهایت نتایج ارایه گردید. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریتی بر چابکی زنجیره تامین (درک تغییرات بازار: ضریب مسیر 835/0 و پاسخگویی به تغییرات بازار: ضریب مسیر 812/0) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، چابکی زنجیره تامین، سیستم اطلاعات مدیریت
 • بهمن سعیدی پور *، عباس محمدی پور صفحات 41-55

  امروزه توانمند سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا،نیازمندند. برای تحقق این امر،سازمانها از طریق توانمند سازی کارکنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان،اقدام می نمایند. همچنین، توانمند سازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان های کوچک سازی سازمان حایز اهمیت می باشد. توانمند سازی،کارکنان را قادر می سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها،از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. لذا می تواند به عنوان منبعی که از آسیب پذیری کارکنان جلوگیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در دل آنان بکارد، مفید واقع گردد. در این مقاله پس از تعریف توانمند سازی، تاریخچه فرآیند، مزایا و مدل های توانمندسازی کارکنان مورد نظر قرار گرفته است و در پایان، مدل پیشنهادی جهت توانمندسازی کارکنان ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، منابع انسانی، سازمان
 • عماد هلالی نسب * صفحات 56-67

  آنچه که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ و به تبع آن دولتی شدن اغلب سازمان ها، و چنین هم استدلال می شد که هرچه این شرکت ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می گردد. اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و بر پایه آن شرکت های غول پیکری هم پدیدار شدند، ولی تحولات اخیر و به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری های لحظه به لحظه، پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری، و نیاز به تصمیم گیری های آنی موجب به وجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار این سازمانهای غول پیکر گردیده است. به همین جهت امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع تشکیل و راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و... سیاستگذاری های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را جهت توسعه فعالیت های اقتصادی ضرورت می بخشد. از این رو برای روشن تر شدن نقش بنگاه های کوچک و متوسط در این مقاله سعی شده است برخی از نقش های آنها و دلایل اهمیت آنها را بازگو کنیم.

  کلیدواژگان: بنگاه های کوچک و متوسط، اشتغال، کارآفرینی، رقابت جهانی
 • مریم سوری *، حسن گیوریان صفحات 68-77

  در هر سازمان عملکرد از جمله سازوکارهایی است که پیوسته باید مورد توجه و نظر سازمان باشد، زیرا در عملکرد مزیت رقابتی حاصل می شود. آنچه در سازمان اساس بهره وری و عملکرد است، افراد فرهیخته و دانش آفرین است که درایت و توان تبدیل فکر به کالا و محصول و خدمت را دارند، زیرا اساس بهره وری در سازمان، بهره وری از فکر و اندیشه است. اهمیت بهره وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی فناوری، سرعت تبادل اطلاعات و تنوع سلیقه ها بر کسی پوشیده نیست. امروزه بهبود عملکرد و کارایی جایگاه ارزشمندی نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون ترند و تلاش آنان نیز در همین راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت تضمین کنند.در این تحقیق هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در در شرکت برق منطقه ای فردوسی می باشد. بر این اساس تمونه گیری انجام شده و پرسشنامه میان این نمونه تویع شد تا نظرات جمع آوری گردد. سپس با توجه به نرمال بودن توزیع داده های جمع آوری شده، از آزمون های مناسب استفاده شد. در این خصوص نتیجه گیری شد که رابطه میان تمام فرضیه ها وجود دارد و همگی تایید شدند. در نهایت جهت تقویت ارتباطات، پیشنهاداتی ارایه شد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، شرکت برق منطقه ای فردوسی
 • معرفت اوجاقی گیگلو *، علیرضا ربیع، علیرضا خزائی صفحات 78-113

  جانشین پروری یکی از استراتژی های سرمایه انسانی برای بقاء و ارتقاء به سطوح بالاتر و بهره وری در سازمانها می باشد. هدف پژوهش یافتن راهکار افزایش تعهد سازمانی کارکنان از طریق جانشین پروری است.که در بازه زمانی تیر و مرداد ماه 1396 در شرکت آب منطقه ای اردبیل به انجام رسیده است. سوال پژوهش این است که آیا بین جانشین پروری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟فرضیه پژوهش این است که بین جانشین پروری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. روش تحقیق، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوین چهارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ستادی شاغل در شرکت آب منطقه ای اردبیل است که 171 نفر می باشد. تعداد 110 نفر مطابق با جدول مورگان بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه ی استاندارد تعهد نامه آلن و مایر (1990) استفاده شده که سنجش اعتبار این پرسشنامه از روش های مختلفی مانند محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب اعتبار به دست آمده بالای 70% و در سطح قابل قبولی می باشد. و پرسشنامه استاندارد جانشین پروری کیم (2006) با 43 سوال که پس از اعمال نظر، پرسشنامه نهایی متناسب باجامعه مورد مطالعه (بصورت بومی شده) به 30 سوال تعدیل و انتخاب گردید. و پایایی پرسشنامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ بالای 70/0 محاسبه گردید و بدین طریق مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر پس از جمع آوری داده ها واطلاعات از طریق پرسش نامه برای بررسی رابطه بین متغیر ها وآزمون فرضیه ها از نرم افزار"SPSS" وPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مولفه های جانشین پروری (سازمانی، فردی، فرایندی) و تعهد سازمانی کارکنان (عاطفی،مستمر، هنجاری) رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش در شرکت آب منطقه ای اردبیل انجام گرفته ولی می تواند با رعایت موارد استاندارد در شرکتهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اسقرار جانشین پروری، عواملی نظیر شفافیت و انعطاف در استراتژی کلان شرکت، روش های ارزیابی و انتخاب، تشکیل کمیته استعداد یابی و انتصاب بر اساس ارزشیابی، ضمانتهای اجرایی، انگیزش مشارکت کارکنان در اجرای برنامه استراتژی جانشین پروری؛ به اجراء در آمده و مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، تعهد سازمانی کارکنان، شرکت آب منطقه ای اردبیل، استراتژی سرمایه انسانی