فهرست مطالب

 • پیاپی 62 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/29
 • تعداد عناوین: 15
|
 • الهام نیک نژاد، همایون رنجبر*، حسین شریفی رنانی صفحات 3-18

  سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزاء مهم تابع تولید در اقتصادهرکشوری مطرح می باشدوازهمین رو است که یکی ازضروریات اساسی درپیشرفت اقتصادی هرکشورمحسوب می شود.درحالت کلی سرمایه گذاری به دودسته داخلی وخارجی تقسیم می گرددکه سرمایه گذاری داخلی شامل سرمایه گذاری دولتی وسرمایه گذاری خصوصی می باشد.باتوجه به نقش وجایگاه تجارت،رشداقتصادی و سرمایه گذاری،در این تحقیق رابطه غیرخطی بین سرمایه گذاری دولتی ورشداقتصادی بسط داده می شود،سپس تعامل میان سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت در 45 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) تحلیل می گردد.بنابراین عوامل موثر بر سرمایه گذاری و رشداقتصادی کشورهاازجمله سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت طی دوره زمانی (2014-1997) موردبررسی قرارگرفته است.روش مورداستفاده دراین تحقیق،روش داده های تابلویی بااثرات ثابت به صورت پویا ونیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد.نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت اثرمثیت ومعنی داری بررشداقتصادی کشورهاداشته است وحداکثرسطح رشد سرمایه گذاری دولتی 0.507% برآوردگردیده است که ازسطح میانگین آن بسیارپایین ترمی باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشداقتصادی
 • آزاده فاطمی فر *، ناصر ازاد، عبدالله نعامی، عادل فاطمی صفحات 19-32

  در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه ها بناچار باید استراتژی هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان و کارکنان امری حیاتی است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه-های موثر و طراحی مدل هویت برند مبتنی بر مفهوم DNA برند در دانشگاه های غیردولتی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از لحاط شیوه گردآوری داده ها اکتشافی که بطور خاص از تیوری داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و اساتید دانشگاه صاحبنظر در حوزه بازاریابی و برندسازی بودند. روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری تعیین شد . جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مولفه های در 11 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی در 6 مولفه کلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها ، پیامدها دسته بندی گردید. یافته ها حاکی از آن است که توسعه هویت برند قدرتمند و یکپارچه رویکردی استراتژیک در دانشگاه می باشد که باید بصورت جامع و با جزیی نگر خاص همراه باشد و نیازمند توجه به زیرساخت های ژنتیکی می باشد.

  کلیدواژگان: هویت برند، DNA برند، عوامل اپی ژنتیک، برند دانشگاه
 • سید مجتبی سجادی*، امیرهوشنگ کرمی، سید رضا حجازی، عسگر خادم وطنی صفحات 33-58

  پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حدود 4 درصد سالانه) وبیش از 30 میلیون تن در سال در حال رشد است؛ اما "جامعه ی محروم از انرژی " واقعیت انکار ناپذیری است که گریبانگیر میلیاردها نفر از ساکنان کره زمین بوده که از دستیابی به انرژی سالم و پاک بی بهره اند. به عبارت دقیق تر حدود 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به انرژی پاک و پایدار دسترسی ندارند. از منظر اقتصادی، در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدل های مناسب کسب و کار، عرضه و تقاضای گاز ضمن رسیدن به نقطه تعادلی بهینه، با وجود جریانات ورودی نقدی و گردش مالی بهتر، ازوضعیت پایدارتری در بلند مدت برخوردار خواهد شد.ازطرفی بخش عظیمی از معضلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و مسایل مربوط به محیط زیست نیز که امروزه از ناحیه سوء مصرف منابع طبیعی انرژی ، مبتلابه جوامع مختلف است؛ کشورهای صادر کننده گاز را ناگزیر از اندیشیدن ویافتن مدل های نوآورانه کسب وکار برای غلبه بر چنین مشکلاتی می نماید. بدون تردید یکی از رویکردهای کارآمد که باعث اثرگذاری کارآمد صادرکنندگان انرژی بر بازارهای هدف و توسعه بازار پایدارمیشود؛ بازاریابی کارآفرینانه وکاربست آن در قالب مدل های جدید کسب و کار است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با نگرش کارآفرینانه و نگاهی نوآورانه و نقادانه به مبانی بازاریابی کلاسیک (مانند ترکیب 4P) برای بازار گاز، با بهره گیری از روش های کاربردی برآمده از مطالعات موردی و منابع آنلاین از جمله وب سایت شرکتها شامل تجزیه و تحلیل محتوا و انجام تجزیه و تحلیل متقاطع، به درک شباهت ها و تفاوت های مدل های کسب و کار انتخاب شده دست یافت. سپس برمبنای یافته های کلی ومقایسه آنها وبا توجه به نتایج به دست آمده ، ویژگی های کلیدی مدل های مناسب برای کسب و کارهای تامین وعرضه انرژی را ارایه نمود. تجزیه و تحلیل داده های ذکر شده منجر به معرفی مبانی ایجاد مدل کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای پایه ودسترسی جامعه محروم از انرژی خواهد بود که به نوبه خود رونق و گشایش دربازار بزرگ و بکر اقتصادی- اجتماعی رابه ارمغان خواهد آورد.

  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، بازاریابی کارآفرینانه، بازار بین المللی انرژی، گازطبیعی، جمعیت محروم از انرژی
 • مهدی رحیمی*، هادی رزقی، علی اکبر فرهنگی، نادر محقق صفحات 59-72

  امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مولفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل روسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مولفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است.

  نتیجه گیری

  طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مولفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، راهبرد، تجارب کارکنان، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده
 • عصمت مسعودی * صفحات 73-82

  در پژوهشحاضر درپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب وکار بین بنگاهی در صنعت نفت پرداخته شد. نوع تحقیق برمبنای هدف کاربردی است و از روش توصیفی زمینه یابی استفاده شده است که دیدگاه کارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثیر بکارگیری امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب و کار بین بنگاهی تجزیه وتحلیل شد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار spss استفاده گردیده است. برای انتخاب آزمون فرضیه ها با توجه به غیر نرمال بودن داده ها از آزمونهای نا پارامتریک استفاده شد و برای انجام آزمون تفاوت میانگین بین تحصیلات و بکارگیری امضا الکترونیک با توجه به اینکه سطح تحصیلات به صورت طبقه بندی بود و بالاتر از دو طبقه بود از ازمون تحلیل واریانس یک راه استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها با یکدیگر و مشخص کردن سطح معناداری تفاوتها از آزمون توکی استفاده شد و برای بررسی سابقه شغلی افراد با توجه به اینکه افراد از نظر سوابق کاری در دو طبقه قرارگرفته اند از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است.در نهایت نتیجه نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد تاثیر بکارگیری امضاء الکترونیک در رونق کسب و کار دو بنگاه با توجه بر تمام متغیر ها (به جزء تصدیق هویت و انکار ناپذیری در فرایند واحدهای کسب و کار) تاثیر زیادی داشته است.

  کلیدواژگان: امضاءالکترونیک، رونق کسب و کاربین بنگاهی، رقابت پذیری، اثربخشی، کارایی
 • روح الله شریفی *، حسن الوداری، رضا رسولی، محمد منتظری صفحات 83-98

  توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور، شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکنیک دیمتل فازی کاوش نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. برای گردآوری داده‎ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده گردید و حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 12 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور با مرتبه علمی حداقل دانشیار و 10 سال سابقه علمی از مناطق ده گانه دانشگاه پیام نور تعیین شد. پس از شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور از دل پیشینه موضوع، برای تعیین وضعیت روابط علی میان این عوامل از فن دیمتل فازی طی 6 گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از میان 10 پیشایند استخراج شده از ادبیات، توانمندسازی بنیادی ترین عامل در سامانه پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور محسوب می شود. همچنین دو عامل توانمندسازی و پویایی رهبری، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور بوده، و در نقطه مقابل آن، اثرپذیرترین شاخص‎ها، فرهنگ و روحیه مشارکت هستند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه پیام نور در راستای پیاده‎سازی و اعمال بهینه رهبری شبکه‎ای بایستی به توانمندسازی و پویایی رهبری به عنوان دو عامل اصلی تاثیرگذار توجه ویژه‎ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: پیشایند، رهبری شبکه‎ای، دیمتل فازی، دانشگاه پیام نور
 • سید مجتبی حسینی بامکان*، عارف طغرالجردی، پوریا مالکی نژاد صفحات 99-123

  معیار موفقیت شرکت ها و سازمان ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تامین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تامین شرکت ها و موفقیت آنها تاکنون از روش ها و تکنیک های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف از این پژوهش مرور نظام مند کاربردهای مختلف شبکه های عصبی مصنوعی در حل معظلات و مشکلات بخش های مختلف زنجیره تامین است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، واژگان کلیدی ارتباطی میان این دو حوزه شناسایی گردید. با استفاده از کلمات کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش اقدام به جستجو در میان دو پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس گردید. با جستجو در این پایگاه داده ها مقالات مرتبط به کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حوزه های مختلف زنجیره تإمین استخراج گردید. در نهایت مقالات با استفاده از ابزارهای متعدد فیلتر و سپس مقالات دارای اهمیت بالا شناسایی گردید. با استفاده از مقالات مهم شناسایی شده، دسته بندی های مختلفی از کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تامین صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد شبکه های عصبی مصنوعی در حل مسایل مربوط به مهندسی، علوم کامپیوتر و کسب و کار و مدیریت بیشترین کاربرد را داشته است.

  کلیدواژگان: شبکه های عصبی، زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده، طراحی لجستیک
 • فرهاد توده روستا *، علی حیدری، علی اصغر پورعزت، امیر البدوی صفحات 123-142

  صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را در قالب اتحادها، همکاری‌ها و مشارکت‌ها پایه‌ریزی نمایند. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو می‌باشد. روش به کاررفته در پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند است که بر این اساس 49 مقاله مربوط به پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی صنعت خودرو در پایگاههای اطلاعات علمی بین المللی مانند Web of Science، Scopus و Google Scholar و همچنین پایگاههای علمی داخلی که در بین سال های 2006 تا 2019 انتشار یافته‌اند، استخراج و پس از انجام فرآیند غربالگری با استفاده از روش کدگذاری و با کمک نرم‌افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مجموعه پیشرانهای کلیدی تحولات ‌فناوری صنعت خودرو، سیاست‌گذاری صنعتی در حیطه خودرو، عوامل قانونی و نهادی، روند جهانی صنعت خودرو و تعاملات بین‌المللی کشور، بیشترین سهم اثرگذاری در جهت‌دهی همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو را داشته‌اند.

  کلیدواژگان: همکاری‌های راهبردی، همکاری‌های بین‌المللی، صنعت خودرو، عوامل محیطی، پیشرانهای کلیدی
 • امین عالی پور هفشجانی، علیرضا علی احمدی * صفحات 143-152

  در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور پس از مرور مدل‌های مختلف، شاخص‌ها و مولفه‌های کلیدی شناسایی گردید و سپس این شاخص‌ها به تایید خبرگان درآمد. در ادامه شاخص‌ها و مولفه های پیشنهادی خبرگان به مدل اولیه اضافه شد و برمبنای مدل سلسه مراتبی نهایی به دست آمده که دارای 4 شاخص اصلی و 31 مولفه است، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. براساس نتایج پرسشنامه و با روش میانگین گیری از شاخص‌ها و مولفه‌ها، سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و متخصصان صنعت بازی سازی دیجیتال در ایران می باشند. در این پژوهش تعداد 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند، و نرخ بازگشت پرسشنامه به 45 عدد رسید. همچنین در این پژوهش از مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای سطح بندی بلوغ استفاده شده است. براساس سیستم سنجش بلوغ سازمانی شرکت های بازی سازی دیجیتال بر اساس سطوح مدل بلوغ قابلیت (CMM)، شاخص زیرساخت های مدیریت و فناوری در سطح مدیریت شده و شاخص های توسعه بازی، توانمندی ها و قابلیت استفاده بازی و عملکرد کسب و کار در سطح تعریف شده قرار دارند.

  کلیدواژگان: بلوغ سازمانی، شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال، شرکت‌های کوچک و متوسط، مدل بلوغ قابلیت(CMM)
 • امین صحرائی، علیرضا معینی * صفحات 153-162

  درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتی‌تر شدن بازارها و تسریع روند بی‌ثباتی محیط، مدیران و بالتبع آن سازمان‌ها در معرض چالش‌های گوناگونی قرار دارند. تاثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و... موجب می‌گردد که ضمن تاثیر بر مدیران و بروز خطا و گمراهی در تصمیمات، اثرات عمده در موفقیت و یا شکست سازمان‌ها داشته باشد. پالت راهبرد ارایه شده توسط مارتین ریوز در موسسه استراتژی گروه مشاوره بوستون بر این نظریه استوار است که رویکرد استراتژی عام برای همه‌ی موقعیت‌ها وجود ندارد. انتخاب رویکرد صحیح نیز بدلیل وجود ابزارهای متنوع هیچ‌گاه تا به این اندازه دشوار نبوده است. در برابر این آشفتگی، پالت راهبرد با وجوهی که مطرح می‌نماید سعی برآن دارد تا به تفکیک ابزارها، متناسب با محیط‌های گوناگون بپردازد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش می‌باشد که راهبرد مناسب برای کسب وکار پرداخت الکترونیک بالاخص در حوزه پایانه‌های فروشگاهی منطبق با دسته بندی ارایه شده توسط پالت راهبرد چیست؟ و همچنین رویکرد مناسب جهت نیل به موفقیت در این حوزه از صنعت پرداخت الکترونیک کدام است؟ بر این اساس شاخص‌های ارایه شده برای تمامی محیط‌های پالت مورد سنجش قرار گرفت. جهت بررسی هدف تحقیق گردآوری اطلاعات از دو بخش صورت پذیرفت. در بخش کیفی تحقیق از شیوه‌ی مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و در بخش کمی از اطلاعات سری‌های زمانی تراکنش‌ها و تحلیل‌های آماری استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل جایگاه کسب و کار پایانه‌های فروشگاهی در صنعت پرداخت الکترونیک، محیط انطباقی پالت راهبرد را تجویز می‌نماید و رویکرد اصلی را در کاهش زمان برنامه‌ریزی تا اجرا و تمرکز برمطالعه رفتار رقبا و نوآوری بیان می‌دارد.

  کلیدواژگان: پالت راهبرد، صنعت پرداخت الکترونیک، استراتژی کسب و کار
 • حمید بابایی میبدی*، غلامرضا گودرزی، عادل آذر، فیروزه عزیزی صفحات 163-180

  امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو کرده که برنامه ریزی های کنونی دیگر جوابگوی آن ها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از رویکردهای جدیدی در برنامه-ریزی هایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود. ضمنا یکی از دغدغه های اصلی مدیران این است که تصمیماتی که برای آینده خواهند داشت، چه تاثیراتی را بر متغیرهای کلیدی مدنظر آن ها خواهد گذاشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل پویای توسعه پایدار، به دنبال پاسخی برای حل این مسیله مهم مدیریتی می باشد. در این پژوهش ابتدا چارچوبی برای توسعه پایدار ارایه و سپس با استفاده از روش میک مک (Mic Mac) به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه پایدار پرداخته است. در مرحله بعد با طراحی سبد سناریو، سناریوهای ممکن و محتمل آتی توسعه پایدار تعیین گردیدند و در نهایت با طراحی مدل توسعه پایدار منطقه ای، ضمن امکان شبیه سازی سناریوها و تصمیمات مدیران، تعیین سناریوهای مطلوب را از سناریوهای ممکن چندبعدی و به ویژه متضاد را امکان پذیر می سازد.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، سیستم داینامیک، توسعه پایدار، سناریو نویسی
 • غلامرضا هاشم زاده*، محمدرضا بهرامی، فاطمه سادات یزدانی صفحات 181-194

  روش های بسیاری برای ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصولاتی که بیشتر با نیازهای مشتریان منطبق باشد وجود دارد. یکی از چالش های سازمان ها درک نیازهای فعلی و آتی مشتریان است. مطالعات ثابت کرده که به جز توجه به نیازهای مشتریان، احساسات مشتری نیز در طراحی محصولات نقش بسزایی دارد. یکی از روش های موثر برای شناسایی و استفاده در طراحی محصول مهندسی کانسی است. در این تحقیق تلاش شده که از روش بسط عملکرد کیفیت نیازهای مشتریان و از مهندسی کانسی احساسات موثر بر طراحی محصول تعیین و با ترکیب این دو بتوان محصولاتی هر چه بیشتر منطبق بر نیازهای مشتریان طراحی نمود. در این تحقیق ابتدا با کمک بررسی تحقیقات ، لغات کانسی در رابطه با محصول جمع آوری و از بین آن ها 13 لغت که بیشترین تاثیر را روی مصرف کنندگان داشته، انتخاب گردیدند. سپس طی یک مصاحبه با فروشندگان، خواص فنی محصول تعیین و پرسشنامه ای بین 50 نفر توزیع گردید که طی آن از کاربران درخواست شد تعیین کنند چه ویژگی هایی از محصول برای ایشان اهمیت بیشتری دارد. برای مشخص شدن وزن خواص، پرسشنامه مقایسه زوجی برای فروشندگان طراحی و استفاده شد که توسط ANP مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج طرح جدیدی برای ظرف مایع ظرف شویی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مهندسی کانسی، بسط عملکرد کیفیت (QFD)، طراحی محصول، خانه کیفیت
 • عمران محمدی*، پژمان پیکانی، فرناز برزین پور، علیرضا جندقیان صفحات 195-206

  سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی و افزایش کارآمدی آن می گردد، در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در بازار های مالی است. لذا هدف از این پژوهش، ارایه یک مدل دو هدفه انتخاب سبد سرمایه با قابلیت پیاده سازی در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد که بدین منظور از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. لازم به ذکر است که بازده و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان اهداف مدل در نظر گرفته شده اند و محدودیت های معاملاتی تعداد سهام مجاز و حدود خرید هر سهم نیز به مدل اضافه گردیده اند. هم چنین با توجه به پیچیدگی مدل ارایه شده، از الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II به منظور حل مدل پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. در نهایت نیز مدل با استفاده از داده های واقعی مربوط به 100 و 200 سهم از بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی سال 1396، اجرا و حل گردید که نتایج حاکی از کارآمدی رویکرد پیشنهادی به منظور تشکیل سبد سهام با توجه به مطلوبیت ها و محدودیت های سرمایه گذار در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد.

  کلیدواژگان: مسئله انتخاب سبد سرمایه، محدودیت های معاملاتی، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II
 • امیرمهدی میثمی *، قنبر محمدی الیاسی، علی مبینی دهکردی، سید رضا حجازی صفحات 207-220

  اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم به انجام رساند. علیرغم اهمیت فرد کارآفرین (فناور) در اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه)، تاکنون متون و تحقیقات مرتبط به طور جامع و دقیقی به بررسی و تبیین نقش‎های آن‎ها در اکوسیستم نپرداخته است. پژوهش کیفی جاری در تلاش است تا با اتخاذ رویکرد ساخت‎گرایی داده بنیاد، بهره‏گیری از مصاحبه‏های عمیق و همچنین داده‏های معتبر ثانویه نسبت به شناسایی و تبیین نقش‏های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه اقدام نماید. در این مطالعه 27 مسیر شکل‎گیری و توسعه کسب و کار فناورانه مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفته که منجر به 14 نقش در قالب سه گروه گردیده است. اول، گروه نقش‎های اصلی شامل مطالعه و تحقیق و توسعه، شناخت و تحلیل بازار و تجهیز منابع. دوم، گروه‎ نقش‎های پشتیبان نظیر شبکه‎سازی و تعاملات، رصد رخدادها و همکاری با افراد تخصصی دیگر. سوم، گروه نقش‎های زمینه‎ای (عام) مانند اعتمادسازی و تعامل با دیگر اجزاء اکوسیستم. این مجموعه نقش‎ها که حسب ماهیت خود در تعامل و ارتباط با دیگر اجزاء اکوسیستم هستند به تعمیق ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) کمک نموده و همچنین می‎تواند مبنایی اثربخش در جهت هدایت اقدامات کارآفرینان فناور به حساب آید.

  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینی، کارآفرینی فناورانه، نقش‎های کارآفرینان فناور، روش داده بنیاد
 • امیر غفوریان شاگردی*، رضا شافعی، سارا ساعدی صفحات 221-234

  ازآنجا که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت های بازاریابی هستند، شرکت ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف کنندگان به پیش بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می نماید. از این رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت عوامل روان شناختی سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی از جانب مصرف کنندگان است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده که در مرحله نخست پژوهش، به منظور شناسایی ابعاد قضاوت محصول از 8 خبره دانشگاهی مصاحبه ساختاریافته صورت گرفته و در مرحله دوم به منظور بررسی تاثیر میزان دو متغیر سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی و باهدف جمع آوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است که توزیع آن به روش تصادفی ساده در میان مشتریان لوازم خانگی بوده است. داده ها با کمک نرم افزار SPSS و AMOOS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی به شناسایی 6 بعد (تصویر ذهنی برند، سهولت استفاده، خدمات پس از فروش، کیفیت ادراک شده، قیمت محصول و کارکنان فروش) انجامید و پس از تحلیل داده های قسمت کمی پژوهش مشخص شد که سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی تاثیر دارد. نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که سبک زندگی و قوم گرایی به عنوان ساختارهای ذهنی و روان شناختی می-توانند بر قضاوت مصرف کننده موثر باشند. از میان ابعاد سبک زندگی علایق و بعد وطن پرستی از میان ابعاد قوم گرایی بیشترین تاثیر را بر قضاوت محصولات داخلی دارد.

  کلیدواژگان: قضاوت محصول- سبک زندگی- قوم گرایی- محصولات داخلی
|
 • elham niknejad, Homayoun Ranjbar*, hosein sharifirenani Pages 3-18

  Investment is one of the important components of the production function of the most economical country, and this is one of the main reasons for the economic development of each country. In the general case, the investment is divided into internal and external divisions, which domestic investment include public investment and private investment. Considering the role and place of trade, growth and investment, the nonlinear relationship between public and private investment is expanded in this research, and then the interaction between public investment, private investment and foreign direct investment in 45 OIC countries is analyzed. Therefore, the factors influencing the country's economic growth including public investment, private investment, foreign direct investment, and the degree of trade openness have been reviewed during the period (1997-1997). The method used in this research is the static panel data method in the form of Generalized method of moments (GMM).The results indicate that public investment, private investment, foreign direct investment, the degree of trade openness, and the population growth have been effective and meaningful in improving the country's economic growth, and is estimated at a level of 0.507%.

  Keywords: public investment, private investment, foreign direct investment, economic growth
 • azade Fatemifar*, Naser Azad, Abdollah Naami Pages 19-32

  In a competitive and complex market of higher education, universities must adopt strategies to maintain and improve their competitiveness. They need to create competitive advantage through a unique set of features, and having a unique identity is vital to differentiate and attract students and staff. The purpose of this study was to identify the effective components and design a brand identity model based on the concept of brand DNA in non-governmental universities. Methodology, In terms of purpose, was applied research and exploratory in nature which exclusively was conducted by the systematic grounded theory .The research population includes related academicians and experts of marketing and branding and the managers of universities. The research data were collected through in depth semi structured interviews. Judgmental sampling was used. To determine sample size continued to reach the theoretical saturation. And finally 13 interviews were conducted. Open, axial and selective coding was used to analyze the data. The components of data analysis in 6 main category, 11 main categories and 43 subcategories including causal conditions, contextual conditions internal factors and visual identity, axial phenomenon, intervening conditions, strategies ,outcome were categorized. The findings suggest that having a strong and integrated brand identity in higher education is essential and requires a comprehensive and coherent genetic infrastructure and approach.

  Keywords: brand identity, brand DNA, university brand, epigenetics factors
 • amirhooshang karami, Seyed Mojtaba Sajjadi *, Seyyed Reza Hejazi, asgar khademvatani Pages 33-58

  Sustainability of energy supplying in the world depends on the quality of its utilization, optimal planning and usage strategies. One of the most important sources of clean, inexpensive and affordable energy is Natural Gas. While production of this source by producer countries, such as Iran, is constantly increasing (about 4 percent annually) and more than 30 million tons per year, but the "Energy Deprived Population" is an undeniable fact that has hit billions of inhabitants the planet does not have access to safe and clean energy. Precisely, about 3 billion people in the world do not have access to clean and sustainable energy. From the economic point of view, in case of proper planning and applying the appropriate Business Models, gas supply and demand, while achieving the optimal balance point, will have a more stable status in the long run, despite better cash flow and turnover. On the other hand, a large part of the social, economic and environmental problems which are caused by the abuse of natural resources of energy in various societies; enforces the Gas exporting countries to think and find innovative Business Models to overcome such issues. Undoubtedly, one effective approach that effectively affects the energy exporters on target markets and will able them to develop the market is Entrepreneurial Marketing and its application in new Business Models. In this research, has been attempted based on entrepreneurial approach, innovative and critical attitude at classical marketing (such as 4Ps) for the Gas market, thru applied methods from case studies, online resources, and companies website, by content and cross-sectional analysis have grasped the similarities and differences between selected Business Models. Then based on the overall findings and their comparison, the key features for the Business Models of energy market were presented. Analyzing of the above data has led to introduce the foundations for creating a Business Model to meet the basic needs of a deprived energy community, which will bring prosperity for the target population and open a large and untapped socioeconomic market for the energy exporters.

  Keywords: Business Model, Entrepreneurial Marketing, International Energy Market, Natural Gas, Energy Deprived Population
 • mehdi rahimi*, Hadi Rezghi, ali akbar farhangi, nader mohaghegh Pages 59-72

  These days based on the feature and variety of cultural and educative organizations designing the knowledge management components in accordance with strategy are different and the main strategy of organization improves the synergy of organizational knowledge. Success of a cultural and educative organization relies on applying an appropriate pattern of knowledge management in ruling that organization. A variety of factors may affect designing the strategic pattern of knowledge management that noticing to them may be a key issue in designing successful pattern of knowledge management. The aim of this research is to identify the fundamental components of knowledge management in Tehran province’s prison organization that may have an effect on designing an appropriate strategic pattern of knowledge management in cultural and educative affairs. For identifying and extracting the aimed components the qualitative method is chosen based on the explorative nature and complexity of different dimensions of research. For gathering information from the society of this research that include cultural bosses, employees and prisoners of cultural affairs the deep interview is used. The experts are chosen by using purposeful sampling method and theory. Data analysis shows that after 19 interviews the categories reached to a theoretical saturation. Findings show that 20 components including explanation and dissemination of organizational culture, knowledge oriented strategy an policies, patterning, role of leadership, importance of human resource, appropriate infrastructure of technology and information, evaluation processes of role, organizational structure, experts’ network, assigning rewards and incentives, educational programs, cooperation and teamwork, difficulty in accessing knowledge, knowledge management architecture, reengineering, clarity, trust, systematic relationship with stakeholders, knowledge strategies, importance of recording saving and documentation of knowledge are identified.

  Conclusion

  Designing strategic pattern of knowledge management in cultural and educative affairs of Tehran’s province prison organization may be successful in case the identified components find establishment and to be used in that organization concerned.

  Keywords: Knowledge management, strategic, staff experiences, institutional learning, learner administration
 • Pages 73-82

  In the current study, identification and analysis of the factors affecting the electronic signature effect on the prosperity of the job area between the institutions (case study: oil industry) had been studied.In this study, in order to analyze the resulted data, the descriptive and deductive statistical methods have been used, and the SPSS Software is used in this regard. For choosing the test of the hypotheses, first, the data normality test (Kolmogrov-Smirnov) was used for the calculation. The results of the normality test showed that there is no condition for the equality of the variances and the data are not normal. Therefore, in order to perform the test, the non-parametric tests were used, because the conditions related to the parametric tests were not available. For performing the test of the mean difference between the education and using the digital (electronic) signature, regarding the fact that the education level was in the form of categories, and it was higher than two categories, the one-way variance analysis test was used. To compare the means with each other and to determine the level of the meaningfulness of the differences, Tookie Test was used. Regarding the point that all the persons are inside two categories from the viewpoint of the job backgrounds, the T-Test of the independent groups is used in order to review the job backgrounds of the people. Eventually, the final result of the test of the hypotheses showed that considering all the variables, excluding verifying the identity and being undeniable in the process of job units, the effect of utilizing the electronic signature in juicing up the job in two institutes is too much, and the effect of these two ingredients is lower than the average.

  Keywords: Electronic signature, Job prosperity between the institutions, Ability to compete, Being effective, Efficiency, Increasing the activity domain
 • rouhollah sharifi*, Hasan Alvedari, reza rasouli Pages 83-98

  The development of network leadership theory in the field of university activities is an important step towards the development of network literature. Due to the wide range of communication of Payame Noor University with internal and external organizations as well as the qualitative and quantitative goals of the university, network leadership is the best leadership style to maximize the control, control and maximum utilization of Payame Noor University's communication capacity.In this regard, the present study has attempted to identify the network leadership antecedents at Payame Noor University and to investigate the causal relationships between these antecedents using Fuzzy DEMATEL technique.This research is applicable in terms of purpose, and descriptive in terms of data collection. In order to collect data we used the viewpoints of experts which selected by purposeful sampling and Sample size for completing the questionnaire of 12 full-time faculty members of Payame Noor University with a minimum associate degree and 10 years of academic background from ten areas of Payame Noor University. After identifying Network Leadership antecedents at Payam-e-Noor University from the literature, to determine the status of causal relations among these factors, Fuzzy DEMATEL technique was used over 6 steps. The results of data analysis showed that among the extracted antecedent from literature, empowerment is the most fundamental factor. Also, the two factors of empowerment and leader proactivity are the most influential factors among other network leadership antecedents at Payam-e-Noor University, and on the opposite side are the most influential indicators, culture and spirit of participation. According to the results of the research, Payam Noor University administrators should pay special attention to empowerment and leader proactivity as the two main factors influencing the implementation and optimal implementation of network leadership.

  Keywords: antecedents, Network Leadership, Fuzzy DEMATEL, Payame Noor University
 • Aref Toghroljerdi, pooria malekinejad Pages 99-123

  Nowadays, the success rate of companies/organizations in the competitive market is the performance of their supply chain managment. Various techniques have been utilized to improve it, which one of the most widely used methods to solve these problems is artificial neural network. The purpose of this study is to systematically review the various applications of artificial neural networks in solving the problems of different parts of the supply chain. Hence, by using the literature review, the key vocabulary of the link between the two domains was identified. Using the keywords extracted from the research literature, a search was made between the Scopus databases and Web-based Science. By searching in these databases, articles related to the application of artificial neural network in different areas of supply chain have been extracted. Finally, the articles were filtered using a variety of tools and then high-ranking papers were identified. Using important articles identified, various categories of artificial neural network applications were implemented in supply chain management. The results of this study indicate that artificial neural networks have been most used in solving engineering, computer science and business issues

  Keywords: Neural Networks, Supply Chain, Supplier Selection, Logistic Design
 • Farhad Toudehrousta*, ali heidary, Ali Asghar Pourezzat, Amir Albadvi Pages 123-142

  The automotive industry is known as one of the major industries in each country and has a significant role in its economic growth. Therefore, to compete globally, companies need to rethink their strategies based on understanding the environmental conditions and factors influencing their strategy, on which to base their strategy in the form of alliances, cooperation and partnerships. The purpose of this research is to identify key drivers affecting international strategic cooperation in the automotive industry. The methodology used in the present study is a systematic review of 49 articles on key drivers affecting international strategic cooperation of the automotive industry in international scientific databases such as Web of Science, Scopus and Google Scholar as well as in-house scientific databases that published since 2006 to 2019, extracted and after screening process, by coding method with MAXQDA software was analyzed. Based on result of the analysis of selected articles, a set of key environmental drivers were identified, categorized and described at industry, national and international levels. The results of this study show that a set of key drivers of automotive technology developments, automotive industry policy making, legal and institutional factors, global trends in automobile industry and international interactions of the country have had the most impact on the direction of international strategic cooperation in the automotive industry.

  Keywords: Strategic Cooperation, International Cooperation, Automotive Industry, Environmental Factors, Key Drivers
 • amin aalipour, Alireza Aliahmadi* Pages 143-152

  The purpose of this research is to design a system for measuring corporate maturity for Video game companies . Designing this measurement system requires identifying key indicators of success in Video game companies. For this purpose, after reviewing various models, experts approved identified key indicators. In the following, the suggested indicators of the experts were added to the original model, Based on the final hierarchical model that has 4 main indicators and 31 components, a questionnaire was designed. The statistical population of this research is all managers and specialists of digital gaming industry in Iran. In this research, 70 people were selected using purposeful sampling method, and the return rate of the questionnaire was 45. In this study, the Capability Maturity Model (CMM) has been used to , the capability maturity model (CMM) was used to rate organization maturity. Based on the Organizational Maturity Measurement of video game companies The indicator of management and technology infrastructure is at the managed level, and there are indicators of game development, capabilities, and usability of the game and business performance at the defined level.

  Keywords: Organizational Maturity, Video Game Companies, Small, medium-sized enterprises, Capability Maturity Model
 • Pages 153-162

  In today's business environment, with increasing environmental changes and fluctuations resulting from more competitive. The impact of environmental indicators such as political, economic, social, cultural, and legal etc. has a major effect on the success or failure of organizations, while affecting managers and making mistakes in decisions markets and accelerating the environment's instability, managers and their organizations are facing a variety of challenges. The strategy palette provided by Martin Reeves at the Boston Consulting Group Strategy Institute is based on the theory that there is no general strategy approach for all situations. The choice of the right approach has never been so difficult for many different tools against this turmoil. the strategy palette, by expressing some dimensions, tries to distinguish between tools that fit for different environments The purpose of this research is to answer these questions," what is the proper strategy for Electronic Payment Industry especially in the field of POS facilities that is consistent with the category provided by the strategy palette And what is the proper approach to success in this area of electronic payment industry? Accordingly, the indicators presented for all pallet environments measure to investigate the purpose of the study, information collect from two parts. In the qualitative part of the research, the semi-structured interview methodology were used by industry experts and in the small part of the time series of transaction data and statistical analyzes use The results obtained from the analysis describe the environment as "adaptive”, and consider the main approach in reducing scheduling time to implementation And the focus is on analyzing competitor behavior and innovation as the main technique.

  Keywords: Strategy Palette, Electronic Payment Industry, Business strategy
 • Gholamreza Godarzi, Adel Azar, Firozeh Azizi Pages 163-180

  Nowadays, the wide changes in various dimensions put managers in serious challenges. This issues cause the current plans will no longer be able to response, therefore it is necessary to use new approaches such as foresighting. Meanwhile, one of the main concerns of managers is the effect of their decisions on the key variables. This study using a foresight and systematic approaches and design the dynamic sustainable development model to seeks an answer to this important management issue. First we presented a framework for sustainable development and then, using the “Mic Mac” method identified the key drivers of sustainable development. In the next step, by designing a scenario portfolio, future possible scenarios for sustainable development were determined. Finally, by designing a regional sustainable development model, it is possible to simulate scenarios and decisions, and determine the appropriate scenarios from the possible multi-dimensional scenarios

  Keywords: Foresight, System Dynamics, Sustainable Development, Scenario Planning
 • gholamreza hashemzade khorasegani*, Mohammad Reza Bahrami, Fatemeh Sadat Yazdani Pages 181-194

  There are many ways to improve the quality of designing and manufacturing products that are more in line with the needs of customers. Studies have shown that, in spite of customer needs, customer sense also plays a major role in designing products. One of the effective ways to identify and use in product design is kansei engineering. In this research, we have tried to use quality function deployment (QFD) and kansei engineering to determine the emotions affecting the design of the product and by combining these two, products can be tailored to meet the needs of customers. The statistical population for the determination of technical properties was the stores that were classified according to the sampling method in each case; a simple sampling method was chosen among buyers. Then, during the interview, 10 prominent vendors with a history of selling health products were used. The technical properties of the product are determined in the form of 21 items and a questionnaire distributed among 50 people in which users were asked to determine what characteristics of the product are more important to them. In this research, firstly, with the help of the previous study, the kansei words were collected in relation to the product, and 13 of them were chosen. These factors were classified into three categories of sensory and appearance features, inherent features and controllable factors. According to the results of a new design for a dishwashing liquid container Presented.

  Keywords: Kansei engineering, Quality function deployment, Product Design, House of quality
 • Pejman Peykani, Alireza Jandaghian Pages 195-206

  Portfolio is a collection or combination of investments in financial and non-financial assets that may be carried out by an individual or organization. How to select and optimize of portfolio is very important. One of the most important points that should be considered in the proposed approach for portfolio selection, is uncertainty. Because, one of the most important features of financial markets is their uncertainty. Thus, the purpose of this study is to present a bi-objective model for portfolio selection that is capable to be used under uncertainty of financial data and for this purpose, a robust optimization approach has been used. It should be noted that return and conditional value at risk (CVaR) are considered as model objectives, and the constraints of the number of shares and the purchasing volume of each share have been added to the model. Also, due to the complexity of the proposed model, a NSGA-II meta-heuristic algorithm has been used to solve the suggested model of research. Finally, the presented model was solved by using the actual data of 200 stocks of Tehran stock market for the period of 2017 and the results were analyzed. The results indicate the efficiency of the proposed approach portfolio selection according to the investor's preferences and constraints under uncertainty of financial data.

  Keywords: Portfolio Selection Problem, Trading Constraints, Robust Optimization, Uncertainty, NSGA-II Algorithm
 • AmirMahdi Maysami *, Ghanbar Mohammadi Elyasi, Seyyed Reza Hejazi, Ali Mobini Dehkordi Pages 207-220

  Technological entrepreneurship ecosystem (TEE) is comprised of various elements and complex relations that all interact with each other to enable the creation and growth of technological entrepreneurship. The technological entrepreneur, as the main constituent of this ecosystem, should possess specific characteristics and also must perform particular roles. Despite the importance of (tech) entrepreneur in the (technological) entrepreneurship ecosystem, we are facing with the lack of comprehensive and robust literature in this domain. The aim of this research is to identify and explain various roles of tech-entrepreneurs in the relevant ecosystem. In this path, we adopted a constructivist approach of grounded theory, conducted in-depth interviews and analyzed secondary sources. Totally, we analyzed 27 cases of technological entrepreneurship process that ended in the identification of 14 specific roles in three groups. First, the principal roles which are research & development, market analysis, and resource mobilization. Second, the supporting roles such as networking, incident monitoring, and cooperation with technical experts. Third, the general (contextual) roles like building trust, and proper interactions with other elements of the ecosystem. These roles which based on their nature are in relation and interaction with other elements of the ecosystem, can enhance the related literature of entrepreneurship ecosystem and also lead the actions of technological entrepreneurs.

  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Technological entrepreneurship, Roles of technological entrepreneurs, Grounded theory method
 • Reza Shafeie, Sara Saedi Pages 221-234

  Since consumers are the turning point of all marketing activities, companies need to be aware of the fundamental variables of purchasing decision making because understanding the mental structure of consumers helps to predict their buying behavior. The present study therefore aims to identify the degree of importance of psychological factors of lifestyle and ethnicity in consumer judgment of domestic products. The present study was a cross-sectional study in which the first stage of the study was conducted to identify the dimensions of product judgment from five academic experts in structured interview and in the second stage to investigate the impact of two variables of lifestyle and ethnicity on the judgment of domestic and collecting purposes. The data was collected through a questionnaire that was distributed among the household customers by simple random sampling. Data were analyzed with SPSS and AMOOS computer software. Findings from interviews with academic experts led to the identification of three dimensions (brand mentality, ease of use, after-sales service, perceived quality, product price and sales staff). Life and ethnicity influence the judgment of domestic products. The results showed that lifestyle and ethnicity as mental and psychological constructs can influence consumer judgment. Among the dimensions of lifestyle, patriotism and later, among the dimensions of ethnicity, have the most influence on the judgment of domestic products.
   

  Keywords: Consumer judgment, Lifestyle, Ethnicism, Domestic products