فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 39
|
 • تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT
  حسین اکبری یزدی*، احمدرضا عزیزی، علیرضا الهی صفحه 0

  هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجرا و ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی و از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش 500 نفر بود که شامل متولیان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان لرستان بودند و نمونه ی آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری 217 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ای شامل 45 سوال رتبه بندی شده درباره ی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تایید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایانی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (944/0 = α) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های توصیفی، آزمون مقایسه ی میانگین ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونی در ناحیه ی قوت ها و ازنظر عوامل بیرونی سازمان در ناحیه ی فرصت ها جای داشت. استراتژی های رشد برای توسعه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان توصیه شد. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد محافظه کارانه، 4 راهبرد رقابتی و 4 راهبرد تدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها ارایه شد.

  کلیدواژگان: تدوین، استراتژی، تربیت بدنی آموزش و پرورش، SWOT
 • مطالعه تطبیقی مولفه های دانشگاه مستقل در ایران با کشورهای انگلستان، استرالیا، چین
  محبوبه السادات فدوی*، محسن خسروی، فریبا کریمی صفحات 2-2
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مولفه های دانشگاه مستقل در کشورهای منتخب در ایران و سه کشور موفق جهان صورت گرفته است. در این پژوهش مولفه های دانشگاه مستقل با استفاده از روش های کیفی از نوع داده بنیاد و شیوه ی تطبیقی به ویژه روش چهار مرحله ای برودی، کدگذاری، تجزیه و تحلیل، تفسیر اطلاعات، خلاصه بندی و مقوله بندی آن ها و با کمک از نرم افزار MAXQDApro12 استخراج شد. جامعه پژوهش شامل متون و مقالات ایران و کشورهایی که در زمینه موضوع دانشگاه مستقل فعالیت داشتند. ایران و کشورهای انگلستان، استرالیا و چین به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. در مجموع114 مولفه برای دانشگاه مستقل شناسایی شد. که مولفه های کشور انگلستان97 مورد، استرالیا 34 مورد، چین28 مورد و جمهوری اسلامی ایران 26 مورد است. بین مولفه های دانشگاه مستقل در کشور ایران و کشورهای منتخب، شباهت کمی وجود دارد. با استفاده از جبر بولین مسیر ایجاد دانشگاه مستقل بر گرفته از کشور انگلستان پیشنهاد شد. و مولفه های استقلال سازمانی دانشگاه، استقلال مالی دانشگاه، استقلال آکادمیک دانشگاه، استقلال منابع انسانی دانشگا، پاسخ گویی به جامعه ، آزادی در انتخاب ساختار و تشکیلات اداری دانشکده ها ، آزادی تصمیم گیری در مورد آغاز و خاتمه برنامه های آموزشی ، آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی درسی دانشجویان، تصمیم گیری در مورد تعداد کلی دانشجویان داخلی و خارجی، استقلال مدیریت هزینه کردن دانشگاه، تمرکز زدایی مالی دانشکده ها، آزادی انتشار به عنوان شروط علی لازم دانشگاه مستقل هستند.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی، دانشگاه مستقل، مطالعه تطبیقی
 • بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاه های منتخب ایران
  محسن کمالی، پرویز ساکتی*، محمد حسین پور، مقصود فراستخواه صفحات 3-3
  هدف کلی از این مقاله ارزشیابی سیستم اطلاعات مدیریت در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است . با کاربرد این روش سیستم اطلاعات مدیریت چهار دانشگاه منتخب (اصفهان ، تهران ، شیراز و اهواز) با یکدیکر مقایسه شدند. جامعه آماری مورد مطالعه با روش نمونه گیری خوشه ای 1511 نفر دانشجو ، 1038 نفر استاد ، 518 نفر مدیر و 1158نفر از کارمندان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد سیستم اطلاعات مدیریت بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین گروه های مخاطب توزیع و با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه ،داده های بدست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه اصفهان با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد نسبت به سایر دانشگاه ها بهترین وضعیت را داشت . بر اساس مطالعه و بررسی های انجام شده روی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی بدست آمده است، توصیه می گردد در یک پژوهش تطبیقی، سایر سازمانها و موسساتی که از سیستم های اطلاعات مدیریتی در کشور استفاده می کنند، مورد مطالعه قرار گیرند و طی آن چارچوب مذکور به بوته آزمایش سپرده شوند
  کلیدواژگان: بهینه کاوی (بنچ مارکینگ)، سیستم اطلاعات مدیریت، آموزش عالی، ارزشیابی
 • طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش
  زیبا زمانی فرد، مهری دارایی*، سعیید فرح بخش صفحات 7-7
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد اموزگاران در سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد ، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط ،افراد دارای سایقه کار در وزارت اموزش و پرورش و سازمانهای اموزش و پرورش استانها در حوزه مدیریت استعداد و هم چنین اموزگاران آگاه در زمینه مدیریت استعداد بودند که به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. بر اساس تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، 42 شاخص استخراج گردید.درمرحله بعد پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس شاخصهای حاصل از مصاحبه ها و شاخصهای مستخرج از ادبیات و پیشینه تحقیق(62شاخص) بر مبنای طیف هفت درجه ای لیکرت با 104گویه طراحی و تدوین گردید و طی سه راند در اختیار خبرگان قرار گرفت .در پایان هر راند داده های به دست امده با استفاده از میانگین رتبه ای و ضریب توافق کندال تحلیل شدند.نتایج محاسبه ضریب توافق کندال در پایان راند سوم نشان دادچون مقدار به دست آمده برای آماره آزمون کندال(705/0) در سطح خطای 001/0=α معنی دار است(001/0>sig)، چنین استنباط می شود که بین پاسخگویان درارتباط با سوالات توافق معنی دار وجود دارد و مقدار به دست آمده بری آماره کندال حاکی از اتفاق نظر قابل قبول بین پاسخگویان میباشدبنابراین در راند سوم مرحله کیفی به پایان رسید و مدل مدیریت استعداد اموزگاران با 36 شاخص وشش مولفه برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی،گزینش،جذب، بهسازی ونگهداری پدیدار شد.
  کلیدواژگان: مدل، استعداد، مدیریت استعداد، تکنیک دلفی، آموزگاران
 • تدوین و اعتباریابی الگوی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران
  کامران محمدخوانی*، نیبوفر اکبرزاده، محمود ابوالقاسمی صفحات 8-8
  در این پژوهش به تدوین واعتباریابی الگویی برای یادگیری سیار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران پرداخته شده است. یادگیری سیار مفهومی است که از ترکیب دو شکل آموزش یا یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور شکل گرفته و عموما از طریق تلفن همراه و با استفاده از شبکه های اجتماعی انجام می پذیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع آمیخته (ترکیبی) است وابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصا بر مبنای انجام مصاحبه با خبرگان موضوع، به استخراج ابعاد، مولفه ها و شاخص های مفهوم یادگیری سیار پرداخته شده و سپس در مرحله کمی، با تدوین پرسشنامهء برگرفته از شاخص های مرحله کیفی و پس از پیاده سازی یک دوره یادگیری درس «مبانی آماری» مبتنی بر شبکه اجتماعی WhatsApp، از 300 نفر از شرکت کنندگان در این دوره پیمایش مبتنی بر پرسشنامه مذکور انجام گرفت و بر اساس داده های آن -که 281 پرسشنامه معتبر بود- به اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی الگوی یادگیری سیار در آموزش عالی پرداخته شد. یافته های تحقیق در بخش کیفی نشان داد که الگوی یادگیری سیار دارای 4 بعد و 24 مولفه است. این ابعاد شامل بعد «فراگیر یا یادگیرنده»، «تعامل و ارتباط»، «ابزار و تکنولوژی» و «زیرساخت» می باشند. یافته های بخش کمی نیز نشان دادند که در تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، بارهای عاملی همه شاخص ها بالاتر از 3/0 بود و شاخص های نیکویی برازش الگو نیز، برازش مناسبی را نشان می داد. همچنین شاخص ها، پایایی (میزان آلفای کرونباخ) مناسبی در الگوی مذکور داشتند.
  کلیدواژگان: : آموزش عالی، شبکه های اجتماعی، یادگیری سیار
 • حوریه حاجی رستملو، علی محمد امیرتاش*، علی محمد صفانیا صفحات 9-25

  در فضای پیوسته در حال تغییر‏، نظام‏های آموزشی و تربیتی عهده‏دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت‏های بنیادی در دانش‏آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش‏وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل به بررسی تاثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان پرداخته است. جامعه آماری تمام دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای مرحله‏ای، نمونه‏ای 30 نفری از دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به‏عنوان شرکت‏کننده استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانش‏آموزان گروه آزمایش (15 نفر)، فعالیت‏های تربیت‏بدنی به‏صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، درحالی‏که دانش‏آموزان گروه کنترل (15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش در قالب 10 جلسه 45 دقیقه‏ای و هفته‏ای یک‏بار انجام گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها از آزمون‏های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف-پذیری، سرعت و تعادل (هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (احمدی، 1390)، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (آزمون، 1391) و تکنیک‏های ارزشیابی اسمیت (1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده‏ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت‏های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>p در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته‏ها می‏تواند پیامدهای قابل‏توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت-بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان داشته باشد.
  در فضای پیوسته در حال تغییر‏، نظام‏های آموزشی و تربیتی عهده‏دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت‏های بنیادی در دانش‏آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش‏وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل به بررسی تاثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان پرداخته است. جامعه آماری تمام دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای مرحله‏ای، نمونه‏ای 30 نفری از دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به‏عنوان شرکت‏کننده استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانش‏آموزان گروه آزمایش (15 نفر)، فعالیت‏های تربیت‏بدنی به‏صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، درحالی‏که دانش‏آموزان گروه کنترل (15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش در قالب 10 جلسه 45 دقیقه‏ای و هفته‏ای یک‏بار انجام گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها از آزمون‏های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف-پذیری، سرعت و تعادل (هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (احمدی، 1390)، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (آزمون، 1391) و تکنیک‏های ارزشیابی اسمیت (1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده‏ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت‏های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>p در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته‏ها می‏تواند پیامدهای قابل‏توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت-بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان داشته باشد.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، تلفیق، ریاضی، مهارت های بنیادی، یادگیری
 • تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب
  مریم نیکونژاد*، محمدهاشم رضایی، محمد سیفی صفحات 11-11
  هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارایه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرارگرفته، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی با رویکرد تاییدی استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش مولفه های الگوی مطلوب در ابعاد هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و دینی ارایه گردید. بر اساس این ابعاد 60 مولفه اصلی استخراج گردید. الگوی مطلوب طراحی و اعتبارسنجی شد. می توان گفت یکی از بهترین شیوه ها در تعلیم و تربیت استفاده از محبت است. پیشنهاد می شود دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت از این الگو نهایت استفاده را ببرند.
  کلیدواژگان: الگوی مطلوب، تعلیم و تربیت، محبت و مهرورزی
 • شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر
  عیسی دهانی، عبدالمحمد طاهری*، علیرضا قاسمی زاد صفحه 12

  درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می توانددرخلاقیت وادراک توانمندی های دانش آموختگان وهنرجویان جامعه تاثیرگذار باشد.به طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تاثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی ها]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر]شناسایی واولویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار برخلاقیت و ادراک توانمندی های هنرستان های هنرجویان فنی وحرفه ای شهرستان ایرانشهر بود.این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری موردمطالعه د این پژوهش شامل مدیران ومتخصصان کارآفرینی هنرستان های فنی وحرفه ای شهرستان ایرانشهر بودندکه باتوجه به محدودبودن جامعه بااستفاده ازروش سرشماری، تعداد 25 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها مصاحبه عمیق و ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد راهبردهای حمایتی-تشویقی در اولویت اول تاثیرگذاری بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند. راهبردهای حمایتی در این اولویت بندی شامل قوانین حمایتی مناسب و کافی برای پشتیبانی از هنرجویان کارآفرین و روان سازی و تسهیل قوانین و مقررات ناظر و تاثیرگذار بر فضای کسب وکار می شود همچنین راهبرد فرهنگی-اجتماعی در رده دوم اولویت های تاثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارد که از طریق ایجاد فرهنگ و روحیه کارآفرینی در جامعه کارآفرینان سازمانی می تواند ایفای نقش نماید و راهبردهای مدیریتی-سیستمی، راهبرد آموزشی-مهارتی، راهبرد فردی و راهبرد محیطی در اولویت های بعدی تاثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند بنابراین آنچه در بررسی راهبردهای کارآفرینی سازمانی، بسیار اهمیت دارد، وجود معیارهای صریح و روشن عملکرد است، که توسط آن بتوان تلاش ها را هدایت نمود و نتایج به دست آمده را ارزیابی کرد.

  کلیدواژگان: ادراک توانمندی، خلاقیت، کارآفرینی سازمانی، هنرجویان فنی و حرفه ای
 • ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران
  مریم صوری، فریبا حنیفی*، فتاح ناظم صفحه 13

  پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل داده ها جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی بود.وازحیث روش، توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران شامل 907 نفربودکه ازاین تعداد 269 نفربه روش خوشه ای و طبقه ای نسبی وتصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 125 گویه بودکه روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد. همچنین در بخش کیفی پژوهش با 15 خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 5 سوال مصاحبه شد. یافته ها نشان دادکه مدل معادلات ساختاری شامل سه مولفه اصلی و12 مولفه فرعی ازقبیل 1- عوامل مدیریتی شامل(توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه درمدارس، توجه مدیران برنحوه تدریس معلمان وتوجه برارزیابی مستمر عملکرد) 2- عوامل سازمانی شامل(توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه برمحتوای آموزشی، تدوین وتنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب وبروزرسانی امکانات وتجهیزات آموزشی) 3- عوامل مهارتی شامل(توجه بر مهارتهای کلامی معلمان، توجه بر مهارتهای غیر کلامی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان) جزء مولفه های کیفیت آموزشی می باشد. همچنین شاخص های برازندگی مطلق/ نسبی مانند NFI، NNFI، CFI، IFI، RFI، GFI، AGFI، NDIو CDIبه ترتیب با مقادیر92/0، 94/0، 96/0، 96/0، 89/0، 94/0، 90/0 94/0 و 93/0 که دارای برازندگی مناسب ، و می توان نتیجه گرفت مدل کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی است.

  کلیدواژگان: ارائه مدل، کیفیت آموزشی، مدارس ابتدایی
 • شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی دردانشگاه های علمی کاربردی استان تهران
  محمدتقی ایمانی*، عقیل منصوری لطفعلی، اصغر شریفی صفحه 14

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران بود.روش پژوهش حاضر کاربردی؛ آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی، و توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی 10 نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کیفی نیز از میان جامعه آماری 3950 نفری کارکنان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، 354 نفر در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. به منظور سنجش پایایی مصاحبه از پایایی باز آزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه های محقق ساخته نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و همچنین به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (هر دو بزرگتر از 0٫7) استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده های حاصل از مصاحبه و بخش کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد عوامل اثرگذار بر معنویت سازمانی در واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران عبارت اند از دو دسته عوامل سازمانی (ایمان، ارتباط و خودتعالی) و عوامل فردی (همدردی، سازگاری ارزش ها ، کار معنادار و نگرش مثبت).

  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، معنویت در محیط کار، عوامل فردی، عوامل سازمانی
 • مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن ها از دیدگاه زبان شناختی
  ملاحت شعبانی مینااباد* صفحات 15-15
  یکی از عوامل ایجاد شکاف بین نسل‏ها، به ارتباط بین نسل‏ها مربوط می‏شود. زبان یکی از ابزارهای ارتباط بین اعضای یک خانواده و افراد یک جامعه است. این مطالعه بر اساس نظریه مانهایم (1952) و مید (1978)، با بررسی عوامل شکاف نسلی، سعی در بررسی تاثیر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیرکلامی پدران و پسران آن ها از دیدگاه زبان شناختی دارد. روش انجام تحقیق حاضر، علی- مقایسه‏ای می‏باشد. برای به دست آوردن داده‏های زبانی از تحلیل نتایج آزمون TAT، مصاحبه و مشاهده رفتارهای جوانان و والدین آن ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها از آزمون یومن ویتنی و ضریب توافقی استفاده شد. جامعه آماری موردمطالعه، سی وپنج نفر از دانش آموزان در دسترس در مقطع متوسطه به همراه پدرانشان بودند. نتایج تجزیه وتحلیل آماری مبین این موضوع است که تفاوت معنی داری بین کاربرد واژگان زبان معیار (زبان فارسی)، واژگان زبان انگلیسی، واژگان نامانوس و زبان غیرکلامی در کاربرد زبانی پدران و پسران متعلق به دو نسل متفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: شکاف نسلی، کاربرد زبانی، واژگان زبان خارجی، ارتباط کلامی، ارتباط غیرکلامی
 • مقایسه آموزش برنامه مداخله ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، آموزش تن آگاهی و تلفیق این دو بر افزایش نمره هوش
  نفیسه صریحی، داوود معنوی پور*، مجتبی صداقتی فرد صفحات 16-16
  هدف
  این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه مداخله ایISTDP ،آموزش تن آگاهی وتلفیق این دو برافزایش نمره هوش انجام شد .
  روش
  طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بود که از مقیاس وکسلر برای سنجش هوش استفاده شداین مقیاس شش خرده مقیاس،استدلال ادراکی، حافظه ی فعال، سرعت پردازش،فهم کلامی،توانایی عمومی وچیرگی شناختی را شامل می شود ..جامعه آماری: جامعه پژوهش شامل 2076 نفر ازدانش آموزان دختر پایه نهم منطقه 4 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 96-1395مشغول به تحصیل بودند.نمونه آماری: در این پژوهش باز طریق فراخوان دعوت به شرکت در دوره های آموزشی، در مرحله ابتدایی 60 نفر آزمودنی انتخاب که پس از مصاحبه تشخیصی اولیه 45 نفر، به روش نمونه در دسترس مناسب جهت شرکت در دوره شناخته شدند در مرحله بعد افراد به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایش و1 گروه کنترل جای گرفتند.به منظور تحلیل داده های جمعیت شناختی پژوهش حاضر در آمار توصیفی از شاخص هایتوصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین وانحراف معیار) با نرم افزار SPSS و در آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه متغیرهای پژوهشی از تحلیل واریانس بااندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل برروی نمرات پیش آزمون وپس آزمون بین دوگروه آزمایش وکنترل نشان داد که برنامه های آموزش یدن آگاهی،برنامه مداخله ای istdp وتلفیق این دو باعث افزایش نمره هوش درهر سه گروه آزمایش در نمرات پس آزمون وپیگیری شده است بنابرابن از این مداخلات می توان به عنوان بهبود دهنده مهارت های شناختی در دانش آموزان بهره برد
  کلیدواژگان: تن آگاهی، هوش، ISTDP، دانش آموزان دختر
 • تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده برسکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های ازاد استان مازندران
  وحید فلاح*، رضا نیاستی، فاطمه طاهری صفحات 17-17
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی به منظور ارایه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر در سال 98-1397انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی وبه لحاظ نوع داده هاجز پژوهش های تلفیقی یا ترکیبی می باشد.نمونه آماری در مرحله کیفی15 نفراز نخبگان علمی مرتبط با موضوع و همچنین اساتید باتجربه و متخصص دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی استان مازندران بودندبرای تعیین نمونه های این پژوهش وتعیین این گروه ازخبرگان ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با کدگذاری باز ومحوری به تحلیل داده های مصاحبه نیمه ساختاریافته در این مرحله پرداخته شد.جامعه آماری مرحله کمی این پژوهش، شامل روسا،مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند. جامعه آماری پژوهش حاضر 140 نفر بوده و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 104 نفر برآورد شده است.در مرحله کمی پژوهش، براساس معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی به طراحی پرسش نامه پرداخته شد. پرسشنامه پژوهش محقق ساخته با 57 سوال بوده، سوالات و مولفه های آن با استفاده از نتایج حاصل از مطالعه کیفی تدوین شد. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی در قسمت پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که مقدار آن بالاتر از 7/0 محاسبه شد، که بیانگر پایایی لازم می باشد. برای بررسی مدل طراحی شده از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Pls استفاده شد . نتایج حاصل از این تحقیق برازش مدل تاثیرگذاری تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی را در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سکوت سازمانی، دانشگاه های آزاد، استان مازندران
 • جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها
  تقی کمالی*، محمدرضا محمدی میرعزیزی، رسول داودی صفحات 19-19
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد، راهبردهای تحقق و پیامدهای ناشی از اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در سال 1398 انجام شده است. روش پژوهشکیفی مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد بوده است. در این پژوهش جامعه آماری شامل صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان کشور بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از با بهره گیری از روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان به دست آمد. روایی صوری و محتوایی با کسب نظر از خبرگان تایید شد .به جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. یافنه های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابعاد و مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر شامل رضایت مشتریان و پاسخگویی به آنها، سازمان یادگیرنده، و آینده نگری است. همچنین تمرکززدایی آموزش، فرهنگ تفکر سیستمی ، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی اثربخش به عنوان مهمترین راهبردها و نیز رشد حرفه ای فرهنگیان، رویکردهای نوین در مدیریت وماموریت گراتر شدن ، ارتقای اثربخشی آموزش و یادگیری، و انعطاف پذیر شدن دانشگاه فرهنگیان به عنوان پیامدهای استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان می باشند. نتایج به دست آمده از 12بعد اصلی و 365مولفه ی فرعی پژوهش نشان داد که، رضایت مشتریان، تمرکززدایی و ارتقای اثربخشی فرایند یاددهی-یادگیری دارای بالاترین شرایط اهمیت بوده است.
  کلیدواژگان: پیامدها، دانشگاه فرهنگیان، راهبردها، مدیریت کیفیت فراگیر
 • شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی
  سیف الله فضل الهی*، مهدی رضالو، ابولفضل بختیاری صفحات 20-20
  هدف پژوهش شناسایی عوامل وشاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهر تهران براساس آموزه های دینی بوده و روش پژوهش بصورت آمیخته و با توجه به مصاحبه با خبرگان بوده است. نمونه پژوهش شامل16 نفر از خبرگان بوده که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و از ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی عوامل و شاخص ها شناسایی شده و خبرگان آنها را بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از نظر اهمیت درجه بندی نمودند و همچنین مواردی در پاسخ به سوال باز مطرح نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و آزمون tتک نمونه ای انجام و نتایج سوال باز با نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. با عنایت به یافته های پژوهش حاضر از منظر خبرگان و افراد صاحبنظر عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیران مدارس در قالب 7 عامل و 66 شاخص شناسایی گردید. این عوامل عبارتند از: 1.عامل فردی 2. عامل اجتماعی 3. عامل اخلاقی4. عامل فنی-تخصصی 5.عامل پژوهشی6. عامل اقتصادی7.عامل حقوقی.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، مدیریت، مدارس متوسطه، آموزه های دینی
 • ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران (مطالعه موردی: آموزش وپرورش استان مازندران)
  جواد سلیمان پور*، فاطمه مصدقی نیک، مهناز جلالوند صفحات 21-21
  هدف کلی تحقیق، ارایه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه است، بر این اساس روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل معلمان و مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 15156 و متخصصان رشته علوم تربیتی دانشگاه های این استان به تعداد 75 نفر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای نسبی است که تعداد افراد نمونه به استناد جدول مورگان از بین معلمان و متخصصان 300 نفر برآورد گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پس از استخراج مولفه های تربیت اخلاقی از دیدگاه مربیان بزرگ مکاتب فلسفی، پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن با روش ضریب آلفای کرانباخ 973/0 مورد تایید واقع شد. کفایت نمونه برداری به روش KMO به میزان 943/0 برآورد گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل عاملی از نوع اکتشافی به هدف پیدا کردن متغیرهای مکنون و تحلیل عاملی تاییدی با برازش مدل نهایی می باشد. یافته های حاصله حاکی از آن است که با تایید اجرای تحلیل عاملی با اثبات آزمون کرویت بارتلت، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس از روایی کافی برخوردار بوده و از 3 عامل اشباع شده است، عامل نخست (حکمت با 23 گویه) در تربیت اخلاقی دارای بیشترین بار عاملی با تاثیر 80/83 و عامل دوم نگرش با 16 گویه و با تاثیر 46/11 و عامل سوم عقل گرایی با 16 گویه با تاثیر 74/4 اخذ نمودند که با توجه به مقتضیات جامعه آماری به صورت الگویی سه عاملی در تربیت اخلاقی دانش آموزان توصیه گردیده است.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، مبانی اخلاقی، دوره متوسطه
 • ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی
  عنایت الله مومنی، افسانه زمانی مقدم*، پریوش جعفری، نادرقلی قورچیان صفحات 22-22
  پژوهش حاضربا هدف ارایه الگویی به منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی انجام پذیرفت.بر این اساس، پژوهش حاضربرحسب نوع داده آمیخته، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی،ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی وازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ومدیران شعب بانک ملی ایران بودندکه بااستفاده ازاصل اشباع وروش نمونه گیری هدفمندتعداد 10 نفربرای بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، شعب تهران بودندکه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 346 نفر از کارکنان بانک ملی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده های به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرفت.در بخش میدانی، ازمصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه شامل روایی صوری،محتوا وروایی سازه بودوپایایی آن باضریب آلفای کرونباخ(عوامل ساختاری: 0.794، عوامل محتوایی: 0.836، عوامل زمینه ای: 0.825) وضریب پایایی ترکیبی (ابعاد فردی: 0.736، ابعادآموزشی: 0.838، ابعادسازمانی: 0.779،) اندازه گیری وموردتاییدقرارگرفتند.تجزیه وتحلیل داده هادربخش کیفی تحلیل محتوای متن (کدگذاری) و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی شامل عوامل فردی، آموزشی و سازمانی است. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود، عوامل فردی ارتقای نظام اموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی بانک ملی، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی
 • رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به منظور ارائه مدل)
  فرشیده ضامنی*، سید محمد انذرامی، ترانه عنایتی صفحات 23-23
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان به منظور ارایه مدل بود روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکناندانشگاه فرهنگیان منطقه 8 کشور استان های سمنان و گلستان و مازندران در سال97-96 به تعداد 221 نفر بود که 140 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون(1997)، پرسشنامه استاندارد مدیریت مسیر شغلی آدکلا(2011) و پرسشنامه استاندارد فلات شغلی میلیمن(1992) بود. نتایج نشان داد ارتباط مثبت و معنی داری بین ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن با فلات شغلی و ابعاد آن وجود دارد و ارتباط منفی و معنی داری بین مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی و ابعاد آن وجود دارد. همچنین ابعاد ادراک سیاست سازمانی و مدیریت مسیرشغلی به طور همزمان در مدل قابلیت تبیین 5/83 درصدی از متغیر وابسته فلات شغلی را دارد و مدل ارتباطی تبیین شده دارای شاخص نیکویی برازش 63/0 بود.
  کلیدواژگان: : ادراک از سیاست سازمانی، مدیریت مسیر شغلی، فلات شغلی
 • تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد
  عادل زاهد بابلان*، حجت الله سمیع زاده، مهدی معین کیا، علی خالق خواه صفحات 24-24
  مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده اند. 900 نفر به شیوه نمونهگیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار جمعآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری به روایی محتوا و نتایج مدل اندازهگیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. بر اساس نتایج، هر یک از مقادیر پیش بین مدل، درصدی از واریانس مشتری گرایی در نظام آموزشی را تبیین می کنند. در بررسی مدل نهایی پژوهش مشخص شد که مجموع متغیرهای مستقل قادر به تبیین 77 درصد از تغییرات مشتری گرایی در نظام آموزشی هستند که مقدار قابل توجهی است. قدرت پیش بینی مدل در مورد مشتر گرایی قوی گزارش شد. بر اساس نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش، آماره t برای ارتباط تمام متغیرها بیشتر از 1.96 بوده و بر این اساس در سطح اطمینان 95 درصد معنادار گزارش شدند (P-Value ≤ 0.01). با توجه به مقدار بدست آمده برای GOF به میزان 0.669 بوده که قوی بودن مدل را نشان می دهد، و بنابراین برازش مناسب مدل کلی تایید شد.
  کلیدواژگان: دوره متوسطه، مدیریت کیفیت فراگیر، نظام آموزشی
 • ارائه مدل جهت شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)
  محمود صفری*، راضیه منصورنیا، معصومه اولادیان صفحات 25-25
  این پژوهش باهدف شناسایی عوامل موثر برچابکی سازمانی به منظورارایه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم افزار SPSS , LISREL وآماره های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت برنامه ریزی استان خراسان رضوی به تعداد 337 نفر بودند.با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) واز طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای 181 نفربه عنوان آزمودنی انتخاب شد.لازم به ذکر است که به منظور تعمیم پذیری بیشتر وجلوگیری از ریزش حجم نمونه 200 پرسشنامه در میان آزمودنی ها توزیع شدوعملیات آماری برروی 200 آزمودنی صورت گرفت.داده های گردآوری شده ازطریق نرم افزار maxqda دربخش کیفی وتحلیل مصاحبه ها،عوامل موثرتعیین شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تاییدی نهایی شده است؛ ویافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اثرگذار بر چابکی دردانشگاه نیز شامل: عوامل سازمانی (ساختار، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی) ؛ عوامل راهبردی (بهبود کیفیت، سیاست های آموزشی و پژوهشی، توسعه فناوری) ؛ عوامل انسانی (مدیران، کارکنان، اعضا هییت علمی) می باشند . بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی درجه تناسب مدل ارایه شده مشخص و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که وضعیت مولفه ها و ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان در وضعیت مطلوب می باشد .
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، سرعت، شایستگی، پاسخگویی، انعطاف پذیری
 • مریم براتعلی*، فاطمه صفاری، سیدابراهیم میرشاه جعفری، سیدهاشم گلستانی صفحات 27-36
  هدف از پژوهش حاضر استنتاج اهداف، مبانی و اصول عدالت در ‏‏‏روش‏های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‏های اسلامی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی با به‏کارگیری الگوی بازسازی‏شده استنتاجی فرانکنا استفاده شده است. تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از دسته‏بندی و کدگذاری موضوعی و تفسیر صورت گرفته است و جهت اطمینان داده‏ها به‏طور مستمر مورد بازبینی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا اهداف عدالت مشخص گردید و مبانی عدالت بیان شد سپس اصول عدالت که دستورالعمل‏های کلی است از مبانی استنتاج گردید و با تکیه بر اصول روش‏های عادلانه که دستورالعمل‏های جزیی است استخراج گردید. بر اساس یافته‏های پژوهش اصول عدالت عبارت‏اند از: رعایت حقوق فردی و اجتماعی، رعایت استحقاق‏ها، اعتدال و توازن، بصیرت در عدل، حب ذات، انصاف، دادگری و میانه‏روی؛ و بر اساس یافته‏ها برخی از روش‏های تربیتی عادلانه عبارت‏اند از: برقراری عدالت اجتماعی، خشنودی مردم بر اساس ضوابط عقلی و شرعی، تکلیف به‏اندازه وسع، پاداش به‏قدر عمل، مجازات به‏قدر خطا، برقراری تناسب و هماهنگی بین اجزاء، احساس خوشایندی ناشی از درک فرد، قانون‏گذاری و پیروی از قانون.
  کلیدواژگان: استنتاجی فرانکنا، اصول، روش تربیتی، عدل، مبانی
 • رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان)
  مهران نظری*، سعید صیادی، مسعود پورکیانی، محمد جلال کمالی صفحات 27-27
  پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان شامل 15 واحد دانشگاهی و به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری 2428 نفر از کارکنان واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی بوده که تعداد332 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه تعهدسازمانی آلن و می یر (1990)، پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و فارح (1997) و پرسش نامه محقق ساخته انگیزش در کار می باشند. برای روایی پرسش نامه ها از روش kmo و برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است و فرضیه ها از نرم افزار Lissrel و spss21 تحلیل شده است . درخصوص توصیف و تبیین مولفه های متغیر تعهد سازمانی، مولفه های تعهد تکلیفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با ارزش و بار عاملی بالا تایید گردیدند. در خصوص تبیین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی، مولفه های نوع دوستی، وجدان کاری، رفتار مدنی، محافظت از منابع سازمان و آداب اجتماعی با ارزش و بارعاملی بالا مورد تایید ودرخصوص توصیف و تبیین مولفه های متغیر انگیزش، مولفه های ویژگی های شغلی، معنویت در کار، هدف گذاری، برابری و وسیله ای با ارزش و بارعاملی بالا مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصل همچنین نشان داد که بین تعهد سازمانی وانگیزش رابطه مستقیم و معنادار، و بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، انگیزش، کارکنان
 • شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه ها با استفاده از تکنینک های تصمیم گیری چند معیاره
  بدری عباسی* صفحات 28-28
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی معیارهای های ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است. مطالعه حاضر توصیفی بوده و جامعه تحقیق را 15 نفر از مطلعین حوزه آموزش عالی و سیاست گذاری علم و فناوری تشکیل می دهند. روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 6 معیار و53 زیر معیار بر اساس مرور جامع بر ادبیات مرتبط شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه بوده است. شناسایی، رتبه بندی و اعتبار یابی ابزار با استفاده از تکنینک AHP و TOPSIS نشان دادکه در شاخص های ارزیابی عملکرد رقابتی دانشگاه معیار های تدوین استراتژی های رقابتی، مدیریت و رهبری دانشگاه و ارتباط با ذینفعان آموزش عالی به ترتیب رتبه های اول تا سوم به خود اختصاص می دهند. در نهایت پیشنهاد می گردد سیاست گذاران آموزش عالی، در برنامه ریزی تدوین شاخص های عملکرد دانشگاه منشوری چند وجهی از شاخص های عملکرد رقابتی پیشنهادی تحقیق حاضر تعیین کرده و در جلسات مستمر و منظم، فرهنگ رقابتی را در هرم مدیریتی اموزش عالی نهادی سازند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه، آموزش عالی
 • اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه
  نجف طهماسبی پور*، پروین ابوالفضلی، صادق نصری صفحات 29-29
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان در سال تحصیلی 97-96 بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم منطقه بام و صفی آباد از توابع اسفراین بود. نمونه هم شامل کلیه دانش آموزانی بود که نمره پرسش نامه های تاب آوری و عزت نفس آنان پایین تر از میانگین بود که از میان آنها تعداد 40 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل(هرگروه 20 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای های پژوهش، پرسشنامه های تاب آوری تحصیلی سامویلز (2004) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) بود. برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی طی هشت جلسه نود دقیقه ای، فقط در گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با آزمون کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و مولفه هایش و همچنین بر عزت نفس و مولفه هایش(بجز مولفه ی عزت نفس خانوادگی) تاثیر مثبتی داشت(P<0/001). درنتیجه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش عزت نفس و تاب آوری تحصیلی موثر بود.
  کلیدواژگان: برنامه کاهش استرس، ذهن آگاهی، تاب آوری تحصیلی، عزت نفس
 • ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد
  نادر سلیمانی*، مجتبی ابراهیمی، حمید شفیع زاده صفحات 30-30
  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش و پرورش انجام پذیرفت. رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. 23 نفر از افراد صاحب تجربه در زمینه موضوع مطالعه (متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی) به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و در فرایند مصاحبه های تحقیق مشارکت داده شدند. پایایی مصاحبه های انجام شده به روش توافق درون موضوعی تایید شد. داده های گردآوری شده مورد تحلیل مضامین قرار گرفتند و بر اساس نظام کدگذاری باز، گزینشی و محوری در روش نظریه پردازی داده بنیاد (مطابق با رویکرد اشتراوس و کوبین) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مقوله های مرکزی مدیریت غیرمتمرکز شامل برنامه ریزی استراتژیک، مربیگری، ارزشیابی، و عوامل علی مدیریت غیرمتمرکز شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و صلاحیت حرفه ای و یادگیری مستمر سازمانی، تغییرپذیری و اشتیاق شغلی، مورد شناسایی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی، مدیریت غیر متمرکز، نظریه داده بنیاد، آموزش و پرورش
 • تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش
  سیداحمد هاشمی*، ابراهیم صحرانشین، عباس قلتاش، مختار رنجبر صفحات 31-31
  هدف پژوهش تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در اندیشه های جان دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، روش آمیخته اکتشافی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بود که از بین آنها تعداد 17 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دروس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی بندر لنگه به تعداد 150 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با تحلیل محتوای قیاسی و مصاحبه ساختار یافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفتند. مجموعه یافته های به دست آمده از بخش کیفی در 4 طبقه کلی مبنی بر اندیشه های سیاسی و اجتماعی مطهری و اندیشه های سیاسی و اجتماعی دیویی و 19 مولفه گزارش شد. داده های بخش کمی با تکنیک معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار pls نشان داد، مولفه های مذکوردر سطح معناداری 95/0 بزرگتر از مقدار 96/1 است، بنابراین، نتیجه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های مطهری و جان دیویی دلالت های مهمی برای تربیت شهروندی دارد.
  کلیدواژگان: تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت شهروندی، دیویی، مطهری
 • تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه های آموزشی های ضمن خدمت نیروهای انسانی
  علیرضا عصاره*، فروغ پیمان فرد، غلامحسین برکت، محمد حسین پور صفحات 32-32
  وجود نیروی انسانی کارآمد و مطلع از جمله عوامل حیاتی برای ادامه بقای هرسازمان می باشد تا بتوانند با ارتقاء کارایی، اثربخشی و خلاقیت و ابتکار کارکنان سازمان ها نقش آفرین باشند. نتیجه تلاش های معموله و انرژی های مصروفه بایستی با هدف ارتقاء سطح بهره وری در سازمان باشد.بنابراین پژوهش حاضر با تبیین رویکردهای ارزشیابی برنامه های آموزشی های ضمن خدمت نیروهای انسانی در سازمان های مدرن طراحی شد. لذا با توجه به این که طرح تحقیق به صورت آمیخته بود؛ بنابراین روش پژوهش در دو مرحله و به دو صورت؛ کیفی به صورت نحلیل محتوای مضمونی به منظور طراحی الگو؛ و کمی به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه و نظر خواهی از صاحب نظران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خوزستان انجام گردید. حجم نمونه تعیین شده برابر با 380 نفر بود. نتایج حاصله نشان داد که بهبود رضایت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی کاری نیروهای شاغل در سازمان ریشه در عواملی چون شکوفایی استعدادهای بالقوه و فرصت سازی برای خلاقیت و نوآوری بوده که ساز و کارهای آموزشی حین خدمت آنها را امکان پذیر نموده است. همچنین نتایج نشان داد که ارزشیابی عملکرد آموزش می تواند به عنوان یک آیینه شفافی در تنویر مدیران به درک واقعی ضعف ها، نارسایی ها و استعدادهای بالقوه در برنامه های آموزشی کارکنان باشد. بازخوردهای دریافتی از ارزشیابی، چگونگی برنامه های مهارت سازی، نخبه سازی، بهسازی و کادرسازی های توسعه گرای، از نوع دانش بنیان، علم-محور، قاعده مند وخرد-گراشالوده جهت دهنده راهبردی تشکیلات و موسساتی خواهد بود
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، رویکردهای ارزشیابی، کارکنان، خوزستان
 • «بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران»
  محمد علی جواهری کاشانی*، غلامرضا حسنی در میان، محسن نوغانی، علی اکبر مجدی صفحات 33-33
  چکیده معلمان بنا به نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، و مطابق با اسناد تعلیم و تربیت نقش مهمی در بازتولید الگویی دارند. در تحقیق حاضر، واکاوی الگوهای مصرفی در بین معلمان به جهت تاثیر بازتولید فرهنگی و انتقال نسلی تدارک دیده شد. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی و از نظر نوع هدف کاربردی ونیز، شیوه اجرایی آن از نوع کمی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان موظف(تعداد35797نفر)شاغل در مدارس دوره های ابتدایی و متوسطه شهر تهران 98-1397که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد400نفر به عنوان نمونه آماری برای اجرای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال انتخاب شد، ضریب آلفای کرونباخ70% به دست آمد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون، تحلیل واریانس وتحلیل مسیر با کمک نرم افزارspss صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد: سرمایه اجتماعی با 25/0 بیشترین شدت تاثیر بر الگوی مصرف معلمان بر اساس الگوی نهایی وبلن داشته است. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی با الگوی مصرف نهایی همبستگی دارند. ضریب تعیین تعدیل شده مطابق با نوع الگوی مصرف نهایی(وبلن) معادل 263/0 و سطح الگوی مصرف مصادره نهایی(دانلیویی) معادل 27/0 بوسیله متغیرهای مستقل تبیین می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است الگوی مصرف در بین معلمان شهر تهران با سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن نسبت معکوس دارد و ازمیان عوامل زمینه ای سن و جنس با مصرف نهایی و مقطع تدریس و تاهل با مصرف مصادره نهایی رابطه معناداری وجود دارد. کلید واژگان: الگوی مصرف نهایی (وبلن)، الگوی مصرف مصادره نهایی (دانلیویی)، سرمایه اجتماعی.
  کلیدواژگان: الگوی مصرف نهایی (وبلن)، الگوی مصرف مصادره نهایی (دانلئویی)، سرمایه اجتماعی
 • طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی
  سعید صادقیان قراقیه، رضا رسولی*، غلامعلی طبرسا، علی قربانی صفحات 37-52
  حکمرانی خوب به‏عنوان یک نظریه جدید در جهان مطرح است، این پژوهش به توانمندسازی به‏عنوان ابزاری، جهت ارتقاء و افزایش اثربخشی سازمانی نگریسته، چراکه هر سازمانی جهت کسب موفقیت به آن نیازمند بوده است، بنابراین در چارچوب حکمرانی خوب مدل جدیدی برای توانمندسازی ارایه شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بوده که طی دوره 1 ساله در سال 97/1398 انجام شده است. جهت گرداوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه توانمندسازی و حکمرانی خوب به‏صورت هدفمند صورت گرفت. ملاک انتخاب 16 نفر اصل اشباع نظری بوده است. جهت تحلیل یافته‏های مصاحبه از تحلیل مضمون استفاده گردید. طبق یافته‏های به‏دست‏آمده، 10 بعد توانمندسازی برمبنای حکمرانی خوب «مشارکت، حاکمیت قانون و ارزش‏ها، توسعه و آموزش، شفافیت، مسیولیت‏پذیری و پاسخگویی، کنترل، سرمایه اجتماعی و ارتباطات، رهبری، هدف روشن و نتیجه گرایی و عدالت با مجموع 25 مولفه» شناسایی شد. ازآنجاکه منابع انسانی شاخصی مناسب در برتری یک سازمان نسبت به سازمان‏های دیگر بود، تجهیز و آماده‏سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و کلیه سازمان‏ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‏ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازی سازمانی، حکمرانی
 • داوود قرونه* صفحات 37-37
  این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، شایستگی های مورد انتظار از کارکنان شناسایی گردید. سپس با مراجعه به سرپرستان کارکنان، لیست شایستگی های شناسایی شده تکمیل و اصلاح گردید. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان اهمیت شایستگی های شناسایی شده در مسیر شغلی کارکنان با نظرسنجی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که شایستگی های شناسایی شده برای کارکنان دانشگاه را می توان در قالب پنج دسته از شایستگی های محوری دسته بندی نمود که عبارتند از: شایستگی های فردی، میان فردی، ادراکی، سازمانی و فنی. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که از دیدگاه کارکنان، شایستگی های فردی بیشترین اهمیت را در مسیر شغلی آنها دارند و در مراتب بعدی شایستگی های سازمانی، ادراکی، فنی و میان فردی قرار دارند.
  کلیدواژگان: دانشگاه، شایستگی حرفه ای، کارکنان، مسیر شغلی
 • مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی
  رضا آذریان، حسین مهدیان*، محمود جاجرمی صفحه 38

  هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پایه یازدهم ناحیه سه شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از میان آنان 60 دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. گروه های آزمایش 12 جلسه 70 دقیقه ای به تفکیک با روش های سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های معنای تحصیلی (هندرسون-کینگ و اسمیت، 2006) و سازگاری تحصیلی (بکر و سیریک، 1984) بودند. داده ها در نرم افزار SPSS-21 با روش های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی هر دو روش آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان در افزایش معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی بود (001/0P<). همچنین بین روش ها در افزایش معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P>). بنابراین، توصیه می گردد که مشاوران و روانشناسان برای افزایش معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی از روش های آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش، تنظیم هیجان، سازگاری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، معنای تحصیلی
 • بررسی میزان توجه به مولفه های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم
  پریناز بنیسی*، عزت خبازی صفحات 39-39
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مولفه های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها ترکیبی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که در این پژوهش تعداد 9 نفر تا سطح اشباع نظری در پژوهش مشارکت داشتند؛ در بخش کمی نیز معلمان علوم اجتماعی مناطق مختلف تهران و کتاب اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم به عنوان واحد تحلیل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی نیز تحلیل محتوا بود. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمی با توجه به سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که مولفه های جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه، نظام آموزشی، آینده شغلی، شخصیت فرد، معلمان بعنوان مولفه های تشکیل دهنده هویت شناسایی شدند و در بخش کمی نیز مشاهده شد که کتاب پایه هفتم به مولفه های جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، مدرسه، معلمان و آینده شغلی تاکید دارد؛ همچنین کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم نیز فقط مولفه جامعه و روابط اجتماعی و خانواده و والدین مورد توجه قرار داده است. در ضمن در کتاب علوم اجتماعی پایه نهم به مولفه های جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه و معلمان تاکید دارد.
  کلیدواژگان: هویت، روابط اجتماعی، کتاب درسی، مطالعات اجتماعی
 • سارا عقیلی، ندا نفری*، عباسعلی قیومی، رحیم قربانی قلجلو صفحات 53-68

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان های دانش بنیان و در شرکت های دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات تهران انجام شده است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات به تعداد 980 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 276 نفری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته توسعه فردی با پایایی(90/0=α) استفاده شد که روایی محتوای آن ها نیز بررسی و تایید گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد، توسعه فردی شامل هفت بعد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، فرایند توسعه و راهبردهای توسعه فردی و نهایتا نتایج توسعه فردی بوده است. یافته های بخش کمی نیز نشان داد مدل از برازش خوبی با داده ها برخوردار بوده است و تمامی ابعاد برنامه توسعه فردی، در مدل نهایی باقی ما نده است؛ فقط تعدادی از زیرمولفه ها از مدل حذف شد.

  کلیدواژگان: توسعه فردی، منابع انسانی، سازمان های دانش بنیان
 • محمدرضا فتحی، زهره سعادتمند*، علیرضا یوسفی صفحات 69-81

  این پژوهش درصدد شناسایی مولفه‏ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین (مطالعه موردی برنامه درسی پایه پنجم) در سال تحصیلی 1398-1397 بوده است. روش پژوهش ترکیبی (آمیخته) بوده که در دو فاز کیفی از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله‏بندی استقرایی و در فاز کمی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از مدل شانون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در سطح کیفی اسناد بالادستی نظام آموزش‏وپرورش ایران و در سطح کمی کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بود. ابزار جمع‏آوری اطلاعات، فیش‏ها و جداول محقق ساخته‏ای بودند که جهت ثبت و شناسایی مولفه‏های کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از آن‏ها استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا در سطح کیفی 60 گویه و 24 مولفه از سند تحول بنیادین استخراج و با استفاده از مدل آنتروپی شانون در فاز کمی 47 گویه و 22 مولفه از کتاببرنامه درسی پایه پنجم ابتدایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به گویه های نگاه علمی به مسایل و حوادث، مشارکت‏پذیری در فعالیت‏ها، آموزش اصول اولیه کارآفرینی و کمترین ضریب بهره‏گیری از محیط‏های مجازی و رسانه‏ها جهت ارتقای یادگیری، ایجادکننده فرصت‏های متنوع آموزشی برای دانش‏آموزان با نیاز ویژه، ایجاد فرصت برای راه‏اندازی و تشکیل نمایشگاه‏های علمی دست‏ساخته‏های فراگیران و توانایی کار کردن و استفاده از منابع دیجیتال بود.

  کلیدواژگان: اسناد بالادستی، برنامه درسی، تحلیل محتوا، علوم تجربی
 • آزاده باواخانی، محمدحسین یارمحمدیان*، نرگس کشتی آرای صفحات 83-94
  این پژوهش باهدف تبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجارب زیسته اساتید انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی، از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت‏کنندگان در این پژوهش نه نفر از اساتید با سابقه مدیر گروهی یا مشارکت در طرح‏های بازنگری بودند که به‏صورت نمونه‏گیری هدفمند از نوع موارد استثنایی یا کرانه‏ای انتخاب گردیدند. جمع‏آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و با روش کدگذاری موضوعی مورد تجزیه‏وتحلیل قرار گرفت. از مجموعه یافته‏های این پژوهش، پس از حذف کدهای مشترک، 379 کد مفهومی استخراج شد که بیانگر تجارب اساتید در شناسایی مراحل تدوین مدل بومی بازنگری برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بود. در زمینه مقدمات بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان سه مولفه اصلی و هفت زیرمولفه دسته‏بندی شدند. یافته‏ها نشان داد این پژوهش با در نظر گرفتن مقتضیات بومی و محلی به تبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی بر اساس عوامل درونی و بیرونی انتشار و بیان فرصت‏ها و الزامات پرداخته است.
  کلیدواژگان: انتشار بازنگری برنامه درسی، بازنگری برنامه درسی، برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان
 • طاهره ابوئی، سامره شجاعی*، فریدون ازما، حسنعلی اقاجانی صفحات 95-110

  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‏های آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و توسعه‏ای بود و از حیث روش اجرا از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بود و جزء پژوهش‏های کیفی محسوب می‏شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، خبرگان و کارشناسان حوزه آموزش و کارآفرینی و کسب‏وکار و کسب‏وکار دانش‏بنیان و صاحب‏نظران و متخصصان شتاب‏دهنده‏ها در مراکز دانش‏بنیان شهر تهران بود. از بین این افراد تعداد 32 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. گردآوری داده‏ها در این پژوهش به روش کتابخانه‏ای و میدانی انجام گرفت. در بخش میدانی، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 سوال بود. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها در پژوهش حاضر، به روش دلفی فازی انجام شد و شاخص‏های آموزش کارآفرینی با روش تحلیل عاملی موردسنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سه عامل تاثیرگذار شامل عوامل ساختاری، عوامل توسعه‏ای، عوامل رفتاری و نظام مالی، با عنوان مهم‏ترین عوامل اثرگذار بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی معرفی شده است. بر اساس یافته‏های پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که برای آموزش کارآفرینی مناسب، باید تجهیزات را به‏روز کرده و از آموزش‏های مختلف و محتوای ساده بر اساس نیاز کارکنان استفاده کرد. همچنین مراکز رشد دانشگاهی، ساختار خود را بر اساس نیاز و عدم قطعیت‏های محیطی تغییر دهند.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، شتاب‏ دهنده، کسب‏وکارهای دانش‏ بنیان، مراکز رشد دانشگاهی
 • سمیه ابن رومی، علی حسینی خواه*، مجید علی عسگری صفحات 111-124

  این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی معلمان و شاگردان برای پرورش هوش هیجانی در دوره پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش اسنادی کلیه اسناد شامل مقاله، کتاب علمی، رساله‏ها، منابع علمی و پایگاه‏های اطلاعات علمی مرتبط با مولفه‏های تعیین ویژگی‏های موردنیاز مربیان و شاگردان به‏منظور پرورش هیجانی در دوره پیش‏دبستان بود که 79 منبع با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها به سه شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. یافته‏ها نشان داد که ویژگی‏های کودکان پیش‏دبستانی برای پرورش هوش هیجانی عبارت‏اند از: تعامل با محیط، تعامل‏محور بودن، تاثیرپذیری از هیجانات، انتخاب، تشخیص جنسیتی قدرت ادراک تفاوت‏ها و تشابهات، هیجانی بودن و غیره ویژگی‏های مربیان/معلمان برای پرورش هوش هیجانی عبارت‏اند از: بیانگری هیجان، طرح‏کننده و ناقل مفاهیم، سوال‏گری، بازیگری، شناخت کودکان، هنرمندی، فرآیند‏محور بودن، شناخت بازی کودکان و غیره ازلحاظ موضوعی نیز دروس دوره پیش‏دبستانی تلفیقی است که مبتنی بر این مضامین در تلفیق است: تلفیق محتوا، تلفیق مهارتی، تلفیق فرآیندی، تلفیق محیط یادگیری، تلفیق موضوعی، تلفیق دروس، ترکیب نقشی و تلفیق فعالیتی.

  کلیدواژگان: تلفیقی بودن دروس، کودکان پیش‏دبستانی، هوش هیجانی
 • مرضیه پیری کامرانی، حسین سلیمی بجستانی*، کیومرث فرحبخش، عبدالله معتمدی صفحات 125-135

  هدف از پژوهش حاضر تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان پایه دوازدهم مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 از انگیزش تحصیلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد و ابزار جمع‏آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه‏گیری به‏صورت هدفمند و گلوله برفی بوده به این صورت که تا جایی که دیگر به اطلاعات جدید پیدا نمی‏شد، نمونه‏گیری نیز پایان می‏پذیرفت، بنابراین با اشباع نظری، مصاحبه‏ها به اتمام رسید. نمونه شامل 16 نفر از دانش‏آموزان بود که در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده‏های حاصل از مصاحبه‏ها به روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند و مقوله‏های اصلی انگیزش تحصیلی استخراج شد. بدین ترتیب عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی در دو مقوله اصلی کدگذاری شده که هرکدام دارای مقوله‏های فرعی دیگری می‏شد. مقوله‏های اصلی به‏دست‏آمده عبارت‏اند از: 1- عوامل درونی، 2- عوامل بیرونی. مقوله‏های فرعی شامل: 1- عوامل فردی، 2- عوامل خانوادگی، 3- عوامل اجتماعی و زیر مقوله‏ها شامل: داشتن هدف، انرژی، آینده روشن، خودباوری، خودکارآمدی، موفقیت، علاقه، راهبردهای یادگیری، تشویق‏ها و حمایت پدر و مادر، تشویق دوستان و همسالان، الگو قرار دادن افرادی که به موفقیت رسیدن بود. به‏طورکلی انگیزش تحصیلی از عوامل متعددی چون فرد، خانواده و اجتماع متاثر است.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، تجربیات زنده، دانش ‏آموزان
 • مهشید دارابیگی، پریسا ایران نژاد*، رمضان جهانیان، مژگان عبدالهی صفحات 137-158
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو رهبری اصیل استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی در سال تحصیلی 99-1398، انجام پذیرفت. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی؛ ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها، توصیفی-پیمایشی و ازنظر نوع داده‏ها، ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و مسیولین دانشگاهی بودند که با استفاده از اصل اشباع نظری و نمونه‏گیری هدفمند، تعداد 20 نفر برای این بخش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی ، اعضای هییت‏علمی دانشگاه‏ علوم پزشکی ایران به تعداد 951 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای و نسبتی از طریق فرمول کوکران، تعداد 275 نفر به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‏ها از طریق مرور مبانی نظری، مصاحبه عمیق و پرسشنامه‏های محقق ساخته انجام پذیرفت. روایی و پایایی ابزار، همگی مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‏پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمی، از آزمون‏هایی همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مولفه‏های تشکیل‏دهنده رهبری اصیل با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی شامل، مولفه‏های خودآگاهی، پردازش متعادل اطلاعات، شفافیت در روابط، عدالت درون‏سازمانی، فرهنگ‏سازمانی، حمایت سازمانی، رفتار شهروند سازمانی، اعتماد درون‏سازمانی، راهبرد مدیریتی و توانمندسازی خود شکوفایی، خودپنداره مثبت، روابط میان فردی، همدلی، اصالت، احترام، استدلال و خردگرایی، اشتیاق شغلی و اعتمادبه‏نفس بود. الگوی ارایه‏شده در پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: : آموزش عالی، انسان‏گرایی، رهبری اصیل
|
 • Development of Strategic Plan (Formulation, Implementation and Evaluation) of Physical Education in Lorestan Province by SWOT Approach
  Hosein Akbariyazdi *, Ahmadreza Azizi, Alireza Elahi Page 0
 • A Comparative Study of the Components of autonomy University in Iran with the Countries of England, Australia, China
  Mahbobesadat Fadavi *, Mohsen Khosravi, Fariba Karimi Pages 2-2
  The purpose of this study was to compare the components of autonomy university in selected countries in Iran and three successful countries in the world. In this research, the components of autonomy university are analyzed using qualitative methods of data base type and comparative method, in particular four-step method of brody, coding, analysis, interpretation of information, summarizing and categorizing them and with the help of soft MAXQDApro12 software extracted. The research population consisted of Iranian texts and articles and the countries that were active in the field of autonomy university. Iran and the UK, Australia and China were selected as the target sample. A total of 114 components were identified for the autonomy university. The United Kingdom has 97 cases, Australia 34 cases, China 28 cases and the Islamic Republic of Iran 26 cases. There is little similarity between the components of autonomy university in Iran and selected countries. The use of Boolean algebra suggested the creation of an autonomy university in England. And the components of university organizational independence, university financial autonomy, academic autonomy, university human resources autonomence, community accountability, freedom to choose colleges and administrative structures, freedom to decide on beginning and ending educational programs, decision making freedom Students' curriculum planning, decision-making about the total number of internal and external students, autonomy of university cost management, financial decentralization of colleges, freedom of management to create new business environments, recruitment through student tuition fees, , a Zadi publishing is a necessary condition for an autonomy university.
  Keywords: Decentralization, Autonomy University, comparative study
 • Benchmarking and its Applications in Higher Education Studying Selected Iranian Universities
  Mohsen Kamali, Parviz Saketi *, Mohamad Hoseinpour, Maghsoud Farasatkhah Pages 3-3
  The general objective of this paper is to evaluate the management information system in higher education in Iran using the optimization approach. Using this method, the management information system of four selected universities (Isfahan, Tehran, Shiraz and Ahwaz) was compared with Odekar. The statistical population of the study was cluster sampling of 1511 students, 1038 professors, 518 managers and 1158 employees. The research instrument consisted of a researcher-made questionnaire composed of dimensions of the management information system. After calculating its validity and reliability among the audience groups, the data were analyzed using statistical analysis of variance and Scheffe's post hoc test. The results showed that the University of Isfahan had the best status with the highest average in all dimensions compared to other universities.Based on studies and surveys conducted at universities and institutes of higher education, it is recommended that in a comparative study, other organizations and institutions using management information systems in the country be studied, and within that framework. Put them in the test plant
  Keywords: Beynay Kavey (Bench Marking), Management Information System, Higher education, evaluation
 • Designing a Model for Teacher Talent Management in the Education System
  Ziba Zamanifard, Mehri Darayi *, Saeed Farahbakhsh Pages 7-7
  The purpose of this study was to design a model for teachers' talent management in the academic year 1396-97. The research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive nature of the survey. The statistical population includes experts in the field of talent management, people with books and related articles, people with a job in the Ministry of Education and provincial education organizations. In the field of talent management as well as educators were knowledgeable in the field of talent management who were selected by purposeful sampling method and were semi-structured interview. After analyzing the data from the interviews, 42 indices were extracted. Next, a closed-ended questionnaire based on interviews and indices derived from the literature and research background (62 indices) was designed and developed based on a seven-point Likert scale with 104 items. At the end of each round, the data were analyzed using rank and median Kendall's coefficient of agreement. Kendall's test (0.705) was significant at α = 0.001 error level (sig <0.001), it is concluded that between the responders There is a significant agreement with the questions and the amount obtained on Kendal statistics indicates acceptable consensus among the respondents so it ended in the third round of qualitative phase and the teachers' talent management model with 36 indicators of strategic planning components, identification, selection. , Absorption, refinement, and maintenance.
  Keywords: model, Talent, Talent Management, Delphi Technique, Teachers
 • Developing and explaining the mobile-based learning model of social networking in higher education in Iran
  Kamran Mohamadkhani *, Nilofar Akbarzadeh, Mahmod Abolghasemi Pages 8-8
  In this study, a model for validation and validation of social network-based mobile learning in higher education in Iran has been investigated. Mobile learning is a concept that is composed of a combination of two forms of education or e-learning and distance learning and is generally done via mobile and social media. The research method in this article is a mixed one. Firstly, based on qualitative method and specifically based on interviews with subject matter experts, the dimensions, components and indicators of mobile learning concept are extracted and then in the quantitative phase, by formulating a questionnaire. Based on the qualitative stage indicators and after implementing a WhatsApp social networking 'statistical basics' learning course, 300 participants in this questionnaire-based survey were recruited based on 281 data. Questionnaire was valid - validation and factor analysis of mobile learning model in higher education were conducted. The findings of the qualitative research showed that the mobile learning model has 4 components and 24 components. These dimensions include the "learner or learner" dimension, "interaction and communication", "tools and technology" and "infrastructure". Quantitative results also showed that in exploratory and confirmatory factor analysis, factor loadings of all indices were higher than 0.3, and goodness of fit indices showed good fit. Also, the indices had good reliability (Cronbach's alpha) in the model.
  Keywords: Mobile learning, Higher education, Social Networks
 • Horieh Hajirostamlo, Alimohammad Amirtash *, Alimohammad Safania Pages 9-25

  In a constantly changing environment, education and training systems are responsible for the future development and development of the country, one of the things that has attracted much attention in education is the health and basic skills of students. Given the importance of basic skills and the rarity of studies related to physical education integration in other courses, this study uses a quantitative research in a quasi-experimental design to investigate the effect of integrating physical education course with math lesson on learning skills. Students fundamentals. For this purpose, using cluster sampling method, a sample of 30 female second grade elementary school students in Khoy city was used as the participants. For the purpose of the study, the students in the experimental group (n = 15) performed the physical education activities in combination with the math lesson, while the control group (n = 15) students studied in the same traditional way. The study was performed for ten weeks, each 45 minutes. Statistical analysis of data using the Mann-Whitney U test and independent t-test indicated that performance in the basic skills of the experimental group was better than the control group at the end of the period. These findings can have significant theoretical and practical implications for the integration of a physical education lesson with mathematics into the students' fundamental skills.

  Keywords: Physical Education, integration, Mathematics, Basic Skills, Learning
 • Explaining the basics of kindness and compassion in the education and presentation of the desired pattern
  Maryam Nikoonejhad *, Mohammadhashem Rezaei, Mohammad Seifi Pages 11-11
  The purpose of this study is to explain the principles of kindness and compassion in education, to provide a good model and to validate it. The study population consisted of 30 experts and professors in Khuzestan universities and 440 faculty members. Based on Krejcie-Morgan table, the sample size was 210. In this study, a researcher-made interview and questionnaire with formal and content validity were used. Factor analysis with confirmatory approach was used to analyze the data. Based on the findings of the research, the desired pattern components were presented in the ontology, anthropology, epistemology, value, biology, sociology, psychology and religion dimensions. Based on these dimensions, 60 main components were extracted. The desired pattern was designed and validated. One of the best ways to teach is to use love. It is suggested that practitioners in the field of e d u c a t i o n make the most of this model.
  Keywords: Desirable pattern, Education, love, affection
 • Identifying and Prioritizing Organizational Entrepreneurship Strategies Affecting Creativity and Perceptions of Students' Abilities in Iranshahr
  Esa Dehani, Abdolmohamad Taheri *, Alireza Ghasemizad Page 12

  In today's society, entrepreneurial orientation and entrepreneurial strategies can influence the creativity and perceptions of community graduates and students. Overall, this study is one of a limited number of studies on the impact of organizational entrepreneurship strategies on creativity and perception of abilities. The purpose of this study was to identify and prioritize organizational entrepreneurship strategies that influence creativity and perception of the capabilities of Iranian technical and vocational students. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature and method. The statistical population of the study consisted of managers and entrepreneurship experts of technical and vocational schools of Iranshahr city. The main tools used in this study were in-depth and structured interview data collection. Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to analyze the data using Expert Choice software. The results of the data analysis showed that supportive-incentive strategies are the first priority in influencing creativity and empowerment perception. Supportive strategies in this prioritization include adequate and adequate supportive laws to support entrepreneurship and psychoanalysis students, and facilitate supervisory and influential business environment rules and regulations, as well as cultural-social strategies that have the potential to influence creativity and creativity. Creating Entrepreneurial Culture and Mood in the Entrepreneurial Entrepreneurial Community can play a role and management-systemic strategies, educational-skill strategy, personal strategy and environmental strategy are the next priorities influencing creativity and empowerment perception, so consider Organizational entrepreneurship heirs are very important, there are clear performance metrics that can guide efforts and evaluate the results.

  Keywords: Empowerment perception, creativity, Organizational Entrepreneurship, technical, professional students
 • Presenting an appropriate model of effective factors on quality of education in primary schools of Tehran
  Maryam Soori, Fariba Hanifi *, Fatah Nazem Page 13

  The purpose of this study was to present a suitable model of effective factors on educational quality in elementary schools in Tehran. The purpose of the study was applied in terms of data analysis and mixed analytical exploratory research. As a method, descriptive and survey type were included in the quantitative section of Tehran's elementary school principals comprising 907 individuals out of which 269 were selected by simple cluster and relative stratified sampling. The research instrument consisted of a researcher-made questionnaire consisting of 125 items. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Also in the qualitative part of the research, 15 experts were interviewed based on semi-structured interview with 5 questions. The results showed that structural equation modeling consisted of three main components and 12 sub-components such as: 1- management factors (principals' attention to extracurricular activities, principals' attention to teachers' teaching and continual performance appraisal) 2- organizational factors, including (attention to selection). Teachers, attention to teacher empowerment, attention to educational content, formulation and adjustment of applicable rules, allocation of appropriate annual budgets and updating of educational facilities and equipment) 3- skill factors included (attention to teachers verbal skills, attention to non-verbal teachers skills and attention to teachers educational skills) Components of educational quality are Be it. Also absolute / relative fitness indices such as NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI, GFI, AGFI, NDI and CDI with values ​​of 0.92, 0.94, 0.96, 0.96, 0.89, 0.94, 90 0.94 and 0.93 which have good fit

  Keywords: model presentation, educational quality, Elementary schools
 • Identifying Factors Affecting Organizational Spirituality in Tehran University of Applied Sciences
  Mohamadtaghi Imani *, Aghil Mansorilotfali, Asghar Sharifi Page 14

  The purpose of this study was to identify the factors affecting organizational spirituality in the units of Tehran University of Applied Science and Technology. The statistical population of the qualitative section was 10 academic experts and experts who were selected by purposeful sampling. In the qualitative part, among the statistical population of 3950 employees, 354 persons were selected using multistage cluster random sampling. Librarian method, semi-structured interview and researcher-made questionnaire were used for data collection. In order to evaluate the interview reliability, test-retest reliability and in-subject agreement method were used. Face validity, content, and construct validity were also used to assess the validity of the researcher-made questionnaires. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient (both greater than 0.5) were used to assess the reliability of the questionnaire. The measuring tool was. The data obtained from the interviews and qualitative sections were analyzed through content analysis. Empathy, Value Adjustment, Meaningful Work, and Positive Attitude.

  Keywords: Organizational Spirituality, Workplace Spirituality, Individual factors, Organizational Factors
 • Comparison of the effect of generational gaps on language use, verbal and nonverbal communication between fathers and their sons from a linguistic perspective
  Malahat Shabaniminaabad * Pages 15-15
  One of the causes of the generation gap is the relationship between generations. Language is one of the means of communication between members of a family and individuals in a community. This study, based on the theory of Mannheim (1952) and Mead (1978), attempts to investigate the influence of generational gap on the use of language, verbal and non-verbal communication between parents and their sons from a linguistic perspective. The method of this study is causal-comparative. To obtain linguistic data, the results of TAT test, interview and observation of the behaviors of youth and their parents were used. Data were analyzed using Mann-Whitney U test and coefficient of agreement. The study population consisted of thirty-five high school students with their fathers. The results of the statistical analysis show that there is a significant difference between the use of standard language (Farsi), English, non-verbal and non-verbal vocabulary in the use of fathers and sons of two different generations.
  Keywords: Generational gap, language use, foreign language vocabulary, verbal communication, nonverbal communication
 • Comparison of ISTDP Intervention Training, Awareness Training and Integration of the Two on Increasing Intelligence Score
  Nafise Sarihi, Davod Manavipor *, Mojtaba Sedaghatifard Pages 16-16
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of ISTDP intervention program, awareness training, and the combination of these two to increase intelligence scores.
  Method
  The design of this quasi-experimental study was pre-test and post-test with control group. Wechsler scale was used to measure intelligence. This subscale included six subscales, perceptual reasoning, working memory, processing speed, verbal understanding, general ability and cognitive ability. Statistical population: The study population consisted of 4 female 9th grade female students in district 3 of Tehran who were studying in 13-13 academic year. Statistical sample: In this research open call for participation in educational courses in Initial stage of 4 subjects selected that after the initial diagnostic interview of 6 people, convenient sampling method Subjects were randomly assigned into 2 experimental and 4 control groups. To analyze the demographic data of the present study, we used descriptive statistics of descriptive statistics (frequency, percentage, cumulative frequency, mean and standard deviation). SPSS software and inferential statistics were used to investigate the relationship between research variables and analysis of variance with repeated measures. The results of the analysis of pre-test and post-test scores between the experimental and control groups showed that the awareness training, istdp intervention program and the combination of these two groups increased the intelligence scores in all three experimental groups in the post-test and follow-up scores. They can be used as cognitive skills enhancers in students
  Keywords: awareness, Intelligence, ISTDP
 • The effect of perceived social support on organizational silence in order to present models in free universities of Mazandaran province
  Vahid Falah *, Reza Niasati, Fatemeh Taheri Pages 17-17
  The goal is to be able to distribute as a social complex, the brother of the organizational silence for decision making in the Islamic Azad universities of Mazandaran province. The present study was published in 1977-98. 15 experts working in the field of 15 scientific elite subject matter as well as experienced professors and experts of Islamic Azad University as well as Mazandaran Special Magazines offer Sononite of this company. Manage your own re-coding, re-coding, modifying, and re-interpreting your own, and using them, as well as using your own resources to access services Manage and research. The statistical population of the present study enables 140 persons and can refer to 104 eligible persons by referring to Cochran formula. Confidential Research Questionnaire with 57 Can you prepare and adjust your questions from the suggested sources using qualitative references? After verifying the face validity and cyberspace in the weak end of the Cronbach's alpha computation, it can be higher than the extreme computation of 0.7, which represents the final expression. Structural equation modeling and Pls software were used to design the model. With this conclusion, you can eliminate your Brazilian credible service.
  Keywords: perceived social support, Organizational Silence, Azad Universities, Mazandaran Province
 • The Position and Role of Total Quality Management in Farhangian University: Dimensions, Strategies and Outcomes
  Taghi Kamali *, Mohammadreza Mohammadi Mirazizi, Rasol Davodi Pages 19-19
  The purpose of this study was to determine the dimensions, implementation strategies, and consequences of implementing quality management at Farhangian University across the country in 1989. The method was based on the data theory approach. In this study, the statistical population consisted of experts and professors in the field of inclusive quality management at the University of Culture, who were selected through purposeful sampling method. Data were collected through semi-structured interviews. Validity and reliability of data were obtained by using participant review method and expert review. Content and face validity were confirmed by expert opinion. Content analysis method was used to analyze the interviews. Research findings suggest that the most important dimensions and components of inclusive quality management include customer satisfaction and accountability, the learning organization, and the future. Also, decentralization of education, culture of systematic thinking, effective educational planning and curriculum planning as the most important strategies as well as the professional development of cultures, new approaches to managing and becoming more mission-minded, enhancing the effectiveness of teaching and learning, and making the University of Culture flexible. The establishment of inclusive quality management is at Farhangian University. The results of 12 main dimensions and 365 subscales showed that customer satisfaction, decentralization and enhancing the effectiveness of teaching-learning process were the most important requirements.
  Keywords: Consequences, Farhangian University, Strategies, Total Quality Management
 • Identifying Factors and Indicators of Professional Ethics of High School Principals in Tehran Based on Religious Teachings
  Seyfolah Fazlolahi *, Mahdi Rezalo, Abolfazl Bakhtiary Pages 20-20
  The purpose of this study was to identify the factors and characteristics of professional high school principals in Tehran based on religious teachings. The research method was mixed and according to interviews with experts. The sample consisted of 16 experts who were selected by purposeful sampling and snowball sampling and semi-structured interviews were used to collect data. In this study, factors and indices were identified based on theoretical and research literature and experts rated them on a 5-point Likert scale for importance and also raised questions in response to open-ended questions. Data were analyzed using mean, standard deviation and one-sample t-test and the results of open-ended question were analyzed with MAXQDA software. Based on the findings of this study, 7 factors and 66 indicators were identified from the viewpoint of experts and experts on factors affecting the professional ethics of school principals. These factors are: 1. Individual factor 2. Social factor 3. Ethical factor 4. Technical-specialized factor 5. Research factor 6. Economic Factor. Legal Fact.
  Keywords: Ethics, Professional Ethics, Management, Secondary Schools, religious teachings
 • Providing a Model for Ethical Education of High School Students in Mazandaran Province (Case Study: Mazandaran Province Education)
  Javad Soleimanpor *, Fatemeh Mosadeghinik, Mahnaz Jalalvand Pages 21-21
  The overall purpose of the study is to provide a model of moral education for secondary school students, based on a descriptive research method. The statistical population includes 15156 teachers and managers of secondary education and training in Mazandaran province and 75 teachers of educational sciences in universities of this province. A random stratified sampling method was used to estimate the sample size of 300 teachers and experts. The data gathering tool after extracting the components of moral education from the perspective of the great philosophers of schools, has produced a questionnaire whose validity was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.973. The sampling adequacy of the KMO method was estimated to be 0.943. The data analysis method is exploratory factor analysis with the aim of finding the present variables and confirmatory factor analysis by fitting the final model. The findings indicate that by confirming the performance of factor analysis with the proof of Bartlett's Spearman test, the results of factor analysis showed that this scale was sufficiently valid and saturated with 3 factors, the first factor (wisdom with 23 items). Ethical education with the most factor loaded with 83/80 and the second factor with 16 items with 11.46 and the third factor with 16 items with 4.74 which according to the needs of the statistical population were modeled. Three factors are recommended in students' moral training.
  Keywords: Moral education, Ethical Principles, secondary school
 • Providing a model to enhance the education system of National Bank staff
  Enayatolah Momeni, Afsane Zamani Moghadam *, Parivash Jafari, Naderogoli Ghourchian Pages 22-22
  The present study aimed to provide a model to enhance the education system of National Bank staff. Accordingly, the study was based on mixed data type,purpose-based,applied-fundamental,cross-sectional data collection time,and descriptive-survey research method.The qualitative research consisted of academic experts and managers of the branches of the National Bank of Iran,who were selected using saturation method and purposive sampling method of 10 persons in the qualitative sector. In the quantitative part of the study, the statistical population consisted of all the employees of the National Bank of Iran,Tehran Branches.Using the Cochran formula and stepwise cluster sampling, 346 employees of the National Bank were selected as the sample size. Data collection was done in two ways: library and field. Interview and researcher-made questionnaire were used in field. Validity of the questionnaire including face validity, content, and validity of its Buddhopedia structure with Cronbach's alpha coefficient (Structural factors: 0.794, Content factors: 0.836, Contextual factors: 0.825) Combined reliability status (Individual dimensions: 0.736, Educational dimensions: 0.838, Organizational size: 0.77, 0.77) Data analysis and qualitative analysis were performed by textual content analysis (coding) and in quantitative part in both descriptive and inferential parts. In the inferential part, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and single sample t-test were used. The results of the research showed that the factors promoting the education system of the National Bank staff include individual, educational and organizational factors. In addition, the findings of the study showed that in the current situation, the individual factors in promoting the educational system are not favorable.
  Keywords: National Bank Educational System, Individual factors, Organizational Factors, Educational Factors
 • Managing organizational media perception and job boundary management with the job plateau
  Farshide Zameni *, Seyed Mohammad Enderami, Tarane Enayati Pages 23-23
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between organizational policy perception and career path management with the job shelf of Farhangian University staff in order to present a model of correlational descriptive research method. The statistical population was 221 people in Semnan, Golestan and Mazandaran provinces of Iran. The population was 140 of whom were selected by stratified random sampling. Measurement tools included the Kakmar and Carlson Political Perception Questionnaire (1997), the Adelaide Career Management Standard (2011), and the Millennium Plateau (1992). The results showed that there is a significant and positive relationship between organizational policy perception and its dimensions with job plateau and its dimensions and there is a negative and significant relationship between job path management with job plateau and its dimensions. Also, the dimensions of organizational policy perception and career path management simultaneously in the model could explain 83.5% of the dependent variable of the job plateau and the explained communication model had a goodness of fit index of 0.63.
  Keywords: : Perception of organizational policy, career path management, Career Plateau
 • Developing an Appropriate Quality Model for Implementation of the Educational System of 3-3-6 First High School in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province
  Adel Zahed Babelan *, Hojatolah Samizade, Mahdi Moinkia, Ali Khaleghkhah Pages 24-24
  The purpose of this study was to develop an appropriate quality model for the implementation of the educational system of the first secondary school. The purpose of this study is descriptive correlational in terms of purpose of data collection. The statistical population of this study consisted of students, teachers and high school principals of Kohgiluyeh and Boyerahmad province. 900 people were selected through cluster sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. To assess the validity and reliability of the measurement tools, the content validity and results of the measurement model were cited. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Structural equation modeling using Smart PLS 3 software was used for data analysis. Based on the results, each of the predicted values ​​of the model explains the percentage of variance of customer orientation in the educational system. A final model study revealed that the sum of the independent variables accounted for 77% of the changes in customer education in the education system, which is a significant amount. The predictive power of the model was reported for strong customer orientation. Based on the results of significance analysis of path coefficients of the structural model of the research, the t-statistic for all variables was greater than 1.96 and according to the 95% confidence level was significant (P-Value ≤ 0.01). The value obtained for GOF was 0.669, indicating the robustness of the model, and therefore the fit of the overall model was confirmed.
  Keywords: high school, inclusive quality management, educational system
 • Developing a Model for Identifying Factors Affecting Organizational Agility and Its Status in Farhangian University (Case Study: Khorasan Razavi Province)
  Mahmod Safari *, Raziye Mansornia, Masome Oladian Pages 25-25
  The purpose of this study was to identify the factors affecting organizational agility for model modeling in Khorasan Razavi Cultural University. The main method of this study is survey method which was done by questionnaire and analyzed by SPSS software, LISREL software and various statistics. In Khorasan Razavi Cultural University, according to the statistics of Khorasan Razavi Planning Organization, there were 337 people. Using Krejcie and Morgan table (1970), 181 stratified random sampling was selected as the subjects. That is, in order to further generalize and avoid The sample size of 200 questionnaires was distributed among 200 subjects. Statistical data were distributed to 200 subjects. Data collected through maxqda software in qualitative section and interview analysis, effective factors were determined and then finalized on the basis of confirmatory factor analysis. It is also influenced by agility factors at university including: organizational factors (structure, delegation, organizational culture); strategic factors (quality improvement, teaching and research policies, technology development); human factors (managers, staff, faculty) Are . Thus, while developing the final model of organizational agility at Khorasan Razavi Khorasan University, the degree of fitness of the proposed model was determined and its fit was approved. The results of t-test also showed that the status of components and dimensions of organizational agility in Farhangian University is in desirable condition.
  Keywords: Organizational Agility, Speed, Competence, responsiveness, flexibility
 • Maryam Baratali *, Fatemeh Saffari, Seyedebrahim Mirshahjafari, Seyedhashem Golestani Pages 27-36
  The purpose of the present study is to deduce the aims, principles and principles of justice in the teaching of Islam based on Islamic teachings. To achieve this goal, a qualitative research method was used by applying the reconstructed Frankenza inference model. The analysis of the research data was performed using thematic categorization and interpretation and has been regularly reviewed to ensure the data. In this study, the goals of justice were first identified and the principles of justice were stated, then the principles of justice, which were general guidelines, were deduced from the principles and extracted based on the principles of fair practices, which were minor guidelines. According to the findings of the study, the principles of justice are: respect for individual and social rights, respect for rights, moderation and balance, insight into justice, the essence of justice, fairness, justice and moderation. And according to the findings, some fair training methods are: social justice, people's satisfaction on the basis of rational and religious norms, wide-ranging assignment, reward for action, punishment for error, proportionality and harmony between components, a sense of satisfaction. From understanding the individual, legislating and obeying the law.
  Keywords: Justice, Francona's Inference, Principles, Educational Approach
 • The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Work
  Mehran Nazari *, Saeed Sayadi, Masood Pourkiani, Mohammad Jalalkamali Pages 27-27
  The purpose of this study was to determine the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior with motivation in work among the employees of Khuzestan Islamic Azad University (case study) by descriptive-analytical method. The statistical population of the study was 2428 non-faculty members. 332 people were selected based on Cochran's relationship and stratified random sampling method. The instruments used in the study were Alan & Miyer (1990), Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (Oregon and Fareh, 1997) and a researcher-made questionnaire on motivation. The kmo method was used to determine the validity of the organizational commitment questionnaire, which was 78%. For reliability, Cronbach's alpha method was used and its value was 0.97. The kmo method was used to determine the validity of Organizational Citizenship Behavior Questionnaire. Its reliability was 0.89. Cronbach's alpha method was used for its reliability and its value was 90%. The first question was related to the description and explanation of variable components of organizational commitment that were confirmed by descriptive statistics and factor analysis, components of commitment commitment, continuous commitment and normative commitment with high value and factor load. The second question was related to describing and explaining the components of organizational citizenship behavior that was confirmed by descriptive statistics and factor analysis, components of altruism, conscientiousness, civic behavior, protection of resources of the organization and high value social benefits.
  Keywords: organizational commitment, organizational citizenship behavior, Motivation, staff
 • Identifying and Ranking of Competitive Performance Evaluation Criteria of Universities Using Multi-Criteria Decision Making Techniques
  Badri Abasi * Pages 28-28
  The purpose of this study is to identify and rank the criteria for assessing the competitive performance of the university using multi-criteria decision-making techniques. The present study is descriptive and the research community consists of 15 people who are knowledgeable in the field of higher education and science and technology policy. A library collection method and a data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisting of 6 criteria and 53 sub-criteria based on a comprehensive review of the literature related to university performance evaluation indicators. The identification, ranking and validation of the tool using AHP and TOPSIS Techniques showed that the criteria of compilation of competitive strategies, management and leadership of the university and the relationship with higher education stakeholders ranked first to third in the indicators of competitive performance assessment. Allocate.Finally, it is suggested that policy makers in higher education, in planning the development of performance indicators of the university, will propose a multidisciplinary multidisciplinary outline of the proposed competitive performance indicators of the present study and, in regular and regular meetings, establish competitive culture in the Pyramid of Higher Educational Institution.
  Keywords: Performance Evaluation, University Performance Evaluation Indicators, Higher education
 • The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Academic Resilience and Self-Esteem in High School Girl Students
  Najaf Tahmasebipor *, Parvin Abolfazli, Sadegh Nasri Pages 29-29
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on students' academic resilience and self-esteem in the academic year 96-97. The research was applied in terms of purpose and in terms of method, experimental and pretest-posttest with control group. The study population consisted of all female first and second grade high school students in Bam and Safi Abad region of Esfarayen. The sample consisted of all students whose scores on resiliency and self-esteem questionnaires were lower than average, among which 40 students were randomly selected and divided into experimental and control groups (20 each). Research instruments were the Samuels Academic Resiliency Questionnaire (2004) and Cooper Smith Self-Esteem Questionnaire (1967). The mindfulness-based stress reduction program was administered only to the experimental group during eight ninety-minute sessions. Data were analyzed using multivariate covariance test. Results showed that mindfulness-based stress reduction program had a positive effect on academic resilience and its components as well as on self-esteem and its components (except for family self-esteem component) (P <0.001). As a result, mindfulness-based stress reduction program was effective in increasing self-esteem and academic resiliency.
  Keywords: : Stress Reduction Program, Mindfulness, academic resilience, Self esteem
 • Providing a Model for Decentralized Management in Education Based on a Fundamental Data Theory
  Nader Soleimani *, Mojtaba Ebrahimi, Hamid Shafizadeh Pages 30-30
  The present study aimed to provide a model for decentralized management in education. The research approach was qualitative and based on data theory. Twenty-three people with experience in the field of study (specializing in educational management from both education and higher education) were selected through purposeful sampling and participated in the research interview process. The reliability of the interviews was confirmed by in-subject agreement. The collected data were analyzed by themes and analyzed using open, selective and axial coding system in the basis of data theorization method (according to Strauss and Cobin approach). The results of the study showed that the central categories of decentralized management including strategic planning, coaching, evaluation, and decentralized causal factors including organizational culture, organizational structure and professional competence, and continuous organizational learning, variability and career aspiration were identified. they got.. The present study also identified the factors affecting decentralized management and identified the dimensions of organizational development, continuous learning and job aspiration. This shows that decentralized management can lead to the development and improvement of the education organization, and on the other hand, all education stakeholders learn to be responsible for their own learning. This accelerates and facilitates work, and in addition to motivation, it contributes to the passion for work.
  Keywords: Decentralization, decentralized management, foundation data theory, Education
 • Explaining the Foundations of Political and Social Education in Dewey and Motahari Thoughts to Develop a Citizenship Model for Education
  Seyedahmad Hashemi *, Ebrahim Sahraneshin, Abbas Gholtash, Mokhtar Ranjbar Pages 31-31
  The purpose of this study was to explain the foundations of political and social education in John Dewey and Motahari's thoughts in order to develop a citizenship model. The research method was applied in terms of purpose and data extraction was exploratory mixed method. The statistical population of this study included all the experts in the qualitative part of the study including education experts, among whom 17 were selected using purposive sampling. Also, in the quantitative part, the statistical population of the study consisted of all teachers of social studies and sociology courses in Bandar Lengeh city (150 persons). Using Morgan table and stratified random sampling method with proportional allocation of 108 people selected as sample size. Were. The required information in the qualitative section was structured through deductive content analysis and structured interviews and in the quantitative section was assessed using a researcher-made questionnaire. Face and content validity and Cronbach's alpha coefficients were used to determine the validity and reliability of the questionnaire, respectively. Face and content validity were confirmed and the reliability was 0.84. The set of findings from the qualitative section was reported in four general categories: Motahari political and social ideas and Dewey political and social ideas and 19 components. Structural equation technique using pls software also showed in the quantitative section, the above mentioned components are 0.95 significant higher than the value of 1.96, so the result of the thesis indicates that the ideas of Motahari and John Dewey imply Important for citizenship education.
  Keywords: Political education, social education, Citizen education, Dewey, Motahari
 • Explain the approaches to evaluating in-service training programs for human resources
  Alireza Asare *, Forogh Peymanfard, Gholamhosein Barekat, Mohamad Hoseinpour Pages 32-32
  Efficient and knowledgeable staffing is one of the critical factors for the survival of any organization so that they can play a role in promoting the efficiency, effectiveness and creativity and initiative of employees in organizations. The result of the usual efforts and energies spent should be aimed at improving the level of productivity in the organization. Therefore, the present study was designed to explain the approaches of evaluating in-service training programs in modern organizations. Therefore, as the research design was mixed, so the research method was in two stages, in two stages; qualitatively, in terms of content analysis for designing the model; And staff of Khuzestan University of Medical Sciences. The sample size was 380. The results showed that improving job satisfaction and improving the quality of work life of the workforce at Root Organization were factors such as the development of potential talents and opportunities for creativity and innovation that enabled in-service training mechanisms. The results also showed that evaluation of training performance can serve as a transparent mirror to managers' real understanding of weaknesses, failures and potential talents in staff training programs. Feedback from evaluation, how developmental, elitization, refinement, and developmental skills programs are of the knowledge-based, science-based, systematic and reasonably-oriented type of strategic orientation of organizations and institutions can be addressed. As a radar system, identifying threatening phenomena and providing enlightened information to the managers of the organization so that they can bring opportunity, growth, productivity, and sustainability to the complex modern competitive arena.
  Keywords: In-service training, evaluation approaches, staff, Khuzestan
 • "A Sociological Study of the Impact of Social Capital on Teachers' Consumption Pattern in Tehran"
  Mohammadali Javaheri Kashani *, Gholamreza Hasani, Mohsen Noghani, Ali Akbar Majdi Pages 33-33
  Teachers, according to social science scholars, and in line with education documents, play an important role in reproducing the paradigm. In the present study, we analyzed the patterns of consumption among teachers in order to influence cultural reproduction and generation transfer. The research method is quantitative in terms of data collection method and in terms of the type is applied and also its method is quantitative-survey method. Statistical population included all bound teachers (35797 teachers) working in elementary and secondary schools in Tehran in 1397-98 by using cluster sampling method, 400 teachers were selected as the statistical sample for the study. The research tool was a researcher-made questionnaire with 38 questions. The Cronbach's alpha coefficient was 70% and the data analysis was done using regression, variance analysis and path analysis with SPSS software. The findings of the study showed that social capital with 25% had the highest impact on the pattern of teachers' consumption based on the final Veblen model. Also, social capital variables are correlated with end-use patterns. The adjusted coefficient of determination according to the type of final consumption pattern (Veblen) is equal to 0/263 and the level of final consumption pattern (Danleoie) equal to 0/27 are explained by independent variables. The results show that consumption pattern among Tehran teachers is inversely related to social capital and its three dimensions and, there is a significant relationship among the underlying factors of age and sex with final consumption, and teaching and marital status with final consumption.
  Keywords: The End-use Pattern of (Veblen), the End-use Extraversion Model of (Danleoie), Social Capital
 • Designing an Empowerment Model Based on Good Governance: A Qualitative Approach
  Saeid Sadeghian Gharaghiea, Reza Rasoli *, Gholamali Tabarsa, Ali Ghorbani Pages 37-52
  Good governance is emerging as a new theory in the world, this research has focused on empowerment as a tool to enhance and enhance organizational effectiveness, because every organization needs it to succeed, so in the framework of good governance a new model for empowerment is presented. To be. The present study is a qualitative content analysis research conducted over a period of 1 year in 1986/97. Semi-structured interviews were used to collect data. The interview was purposefully conducted with 16 experts in the field of empowerment and good governance. The criterion for selecting 16 individuals was the theoretical saturation principle. Content analysis was used to analyze the interview findings. According to the findings, 10 dimensions of empowerment based on good governance "participation, the rule of law and values, development and training, transparency, accountability, control, social capital and communication, leadership, clear goals and results and fairness." A total of 25 components were identified. Since human resources are a good indicator of an organization's superiority over other organizations, equipping and preparing those resources for change is of paramount importance, and every organization with every mission must invest the most capital, time, and resources into human development. Assign different dimensions.
  Keywords: Empowerment, Organizational Empowerment, Governance
 • Davood Ghorone * Pages 37-37
  The purpose of this study was to identify the professional competencies of the staff of Ferdowsi University of Mashhad using an exploratory mixed research approach. The research method used in the qualitative part of the case study and in the quantitative part was descriptive-analytical. In the qualitative part of the study, the expected competencies of staff were identified by analyzing the content of university approved documents (including university job classification and evaluation booklet as well as the university strategic document). Then the list of identified competencies was completed and modified by referring to the staff supervisors. In the quantitative part of the research, the importance of the competencies identified in the career path of the staff was assessed by means of a questionnaire. The results of the qualitative part of the study showed that the competencies identified for the university staff can be classified into five categories of self-centered competencies: personal, interpersonal, perceptual, organizational and technical. The results of the quantitative part of the research also showed that from the perspective of employees, personal competencies are most important in their career path and in the next level are organizational, perceptual, technical and interpersonal competencies.
  Keywords: university, professional competence, staff, career path
 • Comparison the Effectiveness of Academic Buoyancy and Emotion Regulation Training on Academic Meaning and Academic Adjustment
  Reza Azarian, مهدیان Mahdian *, Mahmoud Jajarmi Page 38

  The aim of present study was comparison the effectiveness of academic buoyancy and emotion regulation training on academic meaning and academic adjustment. This study in terms of aim was applied and in terms of methodology was semi-experimental with a pre-test and post-test design with control group. Research population consisted of 11th grade students in three districts of Mashhad in 2018-19 academic years. From them 60 students were selected by purposive sampling method and randomly divided into three equal groups. The experimental groups trained 12 sessions of 70 minutes separately with the academic buoyancy and emotion regulation methods and control group don’t received any training. Research tools were the questionnaires of academic meaning (Henderson-King & Smith, 2006) and academic adjustment (Baker & Siryk, 1984). Data in the SPSS-21 were analyzed with multivariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc test methods. Results indicated the effectiveness of both method of academic buoyancy and emotion regulation training in increasing academic meaning and academic adjustment (P<0/001). Also there was no significant difference between methods in increasing academic meaning and academic adjustment (P>0/05). Therefore, it is recommended that counselors and psychologists use the methods of academic buoyancy and emotion regulation training for increase academic meaning and academic adjustment.

  Keywords: academic adjustment, Academic Buoyancy, academic meaning, emotion regulation, Training
 • Evaluation of attention to identity components in seventh, eighth and ninth grade social studies textbook
  Parinaz Banisi *, Ezat Khabazi Pages 39-39
  The purpose of this study was to investigate the attention to identity components in seventh, eighth and ninth grade social studies textbooks. The present study was applied in terms of purpose and in terms of data collection method. The statistical population in the qualitative section consisted of experts in the field of education, in which 9 persons participated in the study up to the level of theoretical saturation; The analysis was selected. Data were collected through qualitative interviews and content analysis. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was based on the data theorization method. In the quantitative part, according to the research questions, descriptive and inferential statistics (confirmatory factor analysis) were used. Qualitative results showed that the components of community and social relations, family and parents, social media, age, school, educational system, job prospects, personality, teachers were identified as constituent components, and in quantitative section, seventh grade book was identified. It emphasizes the components of community and social relationships, family and parenting, social media, school, teachers, and career prospects; and the eighth-grade social studies textbook addresses only the component of community and family-parent relationships. In the ninth grade social science book, meanwhile, it emphasizes the components of community and social relationships, family and parents, social media, age, school, and teachers.
  Keywords: Identity, social relations, textbook, social studies
 • Sara Aghili, Neda Nafari *, Abbasali Ghaiyoomi, Rahim Ghorbani Ghalajlo Pages 53-68

  The purpose of this study was to design an individual development model as a strategic approach in human resources development of knowledge-based organizations and in knowledge-based companies selected by Campus Technology Park and Vice Chancellor of Tehran Telecommunication Company. The research method was mixed exploratory. The study population consisted of managers and staff of the knowledge base of selected companies of Pardis Technology Park and telecommunication network assistant of 980 who were selected by Cochran formula, 276 persons. Data collection was done by a researcher-made questionnaire of personal development with reliability (α = 0.90) and its content validity was also verified. The results of the qualitative section showed that individual development consisted of seven dimensions of individual factors, organizational factors, managerial factors, development process and strategies of individual development, and ultimately the results of individual development. Quantitative results also showed that the model was well-fitted to the data and all aspects of the individual development program remained in the final model; only a few components were excluded from the model.

  Keywords: Individual development, human resources, knowledge-based organizations
 • Mohamadreza Fathi, Zohreh Saadatmand *, Alireza Yosefi Pages 69-81

  This study seeks to identify the components and content analysis of the curriculum of empirical sciences based on the document of fundamental change (case study of fifth grade curriculum) in the academic year 1398-1989. The research method is a hybrid design that is conducted in two qualitative phases of content analysis with inductive categorization and in quantitative phase of content analysis by Shannon model. The statistical population of this study is in the qualitative level of the upstream documents of the Iranian education system and in the quantitative level of the fifth grade elementary science books. Data were collected using researcher-made journals and tables that were used to record and identify the components of the fifth grade elementary science book. At the qualitative level, 60 items and 24 components were extracted from fundamental transformation document and analyzed using Shannon entropy model in quantitative phase, 47 items and 22 components from elementary fifth grade curriculum. The results showed that in the fifth elementary empirical science textbook the highest importance coefficient was related to the scientific viewpoints on issues and events, participation in activities, training of entrepreneurship basics and the lowest coefficient of utilization of virtual environments and media to enhance learning, It created a variety of educational opportunities for students with special needs, created opportunities to launch and form learner-made science exhibitions and the ability to work and use digital resources.

  Keywords: Curriculum, content analysis, Experimental Sciences, upstream documents, Elementary fifth grade
 • Azade Bavakhani, Mohamadhosein Yarmohamadian *, Narges Keshtiaray Pages 83-94
  This research was conducted with the aim of explaining the native revision of the curriculum of Teacher Education University based on the life experiences of professors based on the experiences of professors in 1397. In this research, a qualitative phenomenological method has been used. The criterion for estimating sample size (n = 9) was the theoretical saturation principle. The statistical population consisted of all professors of Education University among whom 9 professors who had experience of group leadership or participation in revision projects were selected through purposive sampling of exceptional or boundary type. Data collection was done using semi-structured interview and analyzed by subject coding method. From the findings of this research, after removing the common codes, 379 conceptual codes were extracted which illustrates the experiences of professors in identifying the stages of the development of the native version of the curriculum revision of the Teacher Education University. In the context of indigenous curriculum revision preparations, the three main components of curriculum induction publishing, internal publishing and external publishing, and seven sub-components were categorized. findings suggest that the study, taking into account local and local contexts, explained the publication of a native curriculum review based on internal and external factors of publication and the expression of opportunities and requirements.
  Keywords: Lived experiences, Curriculum, teacher, Education University
 • Tahere Abouei, Samere Shojaei *, Fereydon Azma, Hasanali Aghajani Pages 95-110

  The purpose of this study was to identify entrepreneurship education indices of knowledge based businesses in accelerators based on university growth centers. The purpose of this research is applied and developmental in terms of purpose. In this method, the research method is descriptive-survey and correlation type. Fuzzy Delphi method was used for doing research. The research decision team consists of 32 people who are selected by experts and academic masters who specialize in entrepreneurship, with features such as availability, experience, fitness, doctoral or postgraduate degrees, university employment, research background, and compilation. This field has been selected. Fuzzy Delphi method has been used to identify entrepreneurship education indices and entrepreneurship education indices have been measured by factor analysis. The results of the research showed eleven indices: university relationship with industry, facilities, training courses, academic course contents, alumni community activities, research system, processes and working methods, structural factors, developmental factors, behavioral factors and financial system, As the most important indicators of entrepreneurship education, knowledge based businesses have been introduced into accelerators based on academic growth centers.

  Keywords: entrepreneurship education, Knowledge Based Business, Accelerator, Academic Growth Centers
 • Somayeh Ebneroomi, Ali Hosainikhah *, Majid Aliasgari Pages 111-124

  The purpose of this study was to identify the characteristics of teachers and students for the development of emotional intelligence in preschool. The research method was synthesis study. The statistical population of the research consisted of all documents, articles, scientific books, dissertations, scientific sources and scientific databases related to determining the required attributes of teachers and students for pre-school emotional education. 79 sources were selected using purposive sampling method. Data were analyzed in three ways: open coding, axial coding, and selective coding. The findings showed that the characteristics of preschool children for emotional intelligence development are: interaction with the environment, interactivity, affectivity of emotions, selection, gender recognition, perception of differences and similarities, emotionality, etc. The characteristics of coaches / teachers for emotional intelligence are: From: Emotional Expression, Planner and Concept Carrier, Questioning, Acting, Child Recognition, Artist, Process-Oriented, Child Play Recognition, etc ... In terms of subject matter, there are also integrated preschool courses based on these themes: content integration, Skill integration, Process integration, Learning environment integration, Tel Discern something, combined courses, combining and integrating role activity.

  Keywords: Integrated Course, preschool children, Emotional intelligence
 • Marziye Pirikamrani, Hosein Salimibejestani *, Kiumars Farahbakhsh, Abdolah Motamedi Pages 125-135

  The purpose of this study was to describe the living experiences of 12th grade students of academic motivation. The research method was qualitative and data collection tool was interview. The study population was 12th grade students. The sampling was purposeful so that until the new information was no longer available, the sampling would end, so the sample consisted of 19 students who participated in a semi-structured interview. The data obtained from the interviews were analyzed using the grounded theory method and the texts were analyzed by qualitative content analysis and the main categories of academic motivation were extracted. Thus, the factors affecting academic motivation were coded into three main categories, each with additional subcategories. The main categories obtained are: 1- Individual factors including sub-categories of goal-setting, energy, bright future, self-confidence, self-efficacy, success, interest and learning strategies; 2 family factors including parent support and encouragement; 3. Social factors including encouraging friends and peers, modeling who succeeded. In general, academic motivation is influenced by many factors such as the individual, family and community.

  Keywords: Academic motivation, Live Experiences, Students
 • Mahshid Darabeigi, Parisa Irannezhad *, Ramezan Jahanain, Mozhgan Abdolahi Pages 137-158
  The purpose of this study was to design a genuine leadership model for professors with a humanistic approach in higher education organizations. The research method used in this study was purposeful, practical and fundamental. The research method was descriptive-survey in terms of data collection method and in terms of data type, the research method was exploratory. The statistical population in the qualitative part of the study was academic community experts and university officials who were selected for this section using theoretical saturation principle and purposeful sampling. The statistical population of the quantitative part of this study was the faculty members of Iran University of Medical Sciences (951). Using Cochran's formula, 275 individuals were selected as sample. It should be noted that the subjects in the quantitative section were selected using stratified random sampling method. Data collection was done through review of theoretical foundations, in-depth interviews and researcher-made questionnaires. The validity and reliability of the instrument were all confirmed. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was based on the data theorization method. In the quantitative part, Pearson correlation tests, confirmatory factor analysis, and exploratory factor analysis were used. The results of the present study showed that the components of genuine leadership with humanistic approach in higher education organizations include, components of self-awareness, balanced information processing, transparency in relationships, inter-organizational justice, organizational culture, organizational support, organizational citizenship behavior, Inter-organizational trust was a management strategy and empowerment of self-efficacy, positive self-concept, interpersonal relationships, reasoning and rationality.
  Keywords: Higher education, Humanism, Genuine leadership