فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن نیکزادی پناه*، جعفر عزیزی، سید یعقوب زراعت کیش صفحات 1-22

  هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی توسط زارعین استان البرز می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را زارعین در روستاهای استان البرز تشکیل می دهند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 317 نفر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه مدیریت کشاورزی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده و مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک گویای آن است که متغیرهای میزان درآمد سالانه کشاورزی، آگاهی از شرایط بیمه، اراضی تحت مالکیت، داشتن شغل غیرکشاورزی، ریسک پذیری و سطح تحصیلات کشاورز، توانایی تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی را دارند و توانستهاند 1/68 درصد از تغییرات متغیر وابسته پذیرش بیمه تکمیلی محصولات کشاورزی را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: پذیرش، بیمه تکمیلی، محصولات کشاورزی، زارعین، استان البرز
 • سمانه خلیلی ملکشاه، محمد قهرمان زاده*، اسماعیل پیش بهار صفحات 23-55
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خصوصیات خانوار بر تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران می باشد. گروه های عمده مواد غذایی در شش گروه غلات، گوشت، لبنیات، روغن و چربی، میوه، سبزی و حبوبات و قند و شکر جمع سازی شد، سپس داده های شبه پانل با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارها و تشکیل کوهرت و طی دوره زمانی 93- 1384 ایجاد گردید. در نهایت تقاضای خانوار با استفاده از مدل QUAIDS و متغیرهای خصوصیات خانوار و منطقه محل سکونت برای مناطق شهری و روستایی ایران به طور جداگانه برآورد گردید. نتایج مطالعه بیانگر تفاوت الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی می باشد. بررسی اثر متغیرهای خصوصیات خانوار و منطقه محل سکونت بر تقاضای گروه های مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد میزان تحصیلات سرپرست خانوار، اندازه خانوار، سن، جنسیت و منطقه محل سکونت دارای اثر معنی دار بر تقاضای گروه های منتخب مواد غذایی هستند. بنابراین در اجرای هرگونه سیاست که هدف بهبود امنیت غذایی خانوار باشد بایستی به صورت منطقه ای و براساس میزان دسترسی به مواد غذایی مختلف و خصوصیات خانوار باشد.
  کلیدواژگان: تقاضای مواد غذایی، منحنی انگل، QUAIDS، خصوصیات خانوار، مناطق شهری و روستایی
 • ندا علی احمدی*، محمود هاشمی تبار، سید مهدی حسینی صفحات 57-82

  در این مطالعه برای ارزیابی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک تولید محصول خرما در ایران از پارامترهای اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک در بازه ی زمانی 95-1361 استفاده شد.  تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برآوردگردید. نتایج شاخص های دما و بارش به ترتیب برای منطقه گرم و مرطوب 45/0 و 66/0 و منطقه گرم و خشک 04/3 و 18/0 می باشد که نشان دهنده اثرگذاری منطقه ای هستند. تغییرات سالانه آب و هوایی،باعث ایجاد شرایط نامساعد برای کشاورزان شد. تغییرات دمای حدی سالیانه و تغییرات نامنظم بارشی در طول سال های گذشته و همچنین تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در آینده می تواند خطرات جدی برای کاهش محصول در بخش کشاورزی در پی داشته باشد. با توجه به تغییرات نابهنگام دما و بارش در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب توصیه می شود که به منظور کاهش ریسک عملکرد خرما در این مناطق از از ارقام مقاوم خرما نسبت به تغییرات دمایی و بارشی استفاده شود.

  کلیدواژگان: ریسک، تغییر اقلیم، مدل جاست و پاپ، عملکرد خرما، کشاورزی
 • قاسم لیانی سنگ نیشتی، نوید کارگر ده بیدی*، فاطمه فتحی صفحات 83-102
  ساختار جمعیتی در ایران همچون سایر مناطق دنیا، در حال تغییر است. این تغییرات با کاهش سهم کودکان و افزایش سهم افراد مسن از جمعیت کل همراه است به گونه ای که بر اساس پیش بینی های سازمان ملل از سال 2015 تا 2030 جمعیت افراد مسن در ایران دو برابر خواهد شد. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار آلودگی ناشی از گاز دی اکسید کربن در ایران در طی دوره 1350 الی 1394 می باشد. در این پژوهش با توجه به نتایج ایستایی متغیرها از روش هم جمعی در قالب رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب دو بازه جمعیتی (64-15) و (14-0) سال تاثیر بالایی بر سرانه انتشار گاز CO2 دارند، درحالی که جمعیت سالخوردگی (65 سال به بالا) اثرگذاری کمتری در انتشار گاز CO2 دارد.
  کلیدواژگان: ساختار جمعیتی، انتشار گاز دی اکسید کربن، ARDL، ایران
 • هانیه کظمی شعبانزاده افلاکی، عذرا جوان بخت*، خدیجه الفی صفحات 103-122
  از آنجایی که فعالیت های کشاورزی ذاتا ریسکی هستند و کشاورزان مجبور به تصمیم گیری در چنین محیطی می باشند؛ چگونگی تصمیم گیری آنها در شرایط ریسکی، بستگی به نگرش آنها نسبت به ریسک دارد. به عبارت دیگر، تفاوت در نگرش موجب می شود افراد در شرایط مشابه، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند. در این مطالعه، تلاش شده تا نگرش شالیکاران شهرستان رشت نسبت به ریسک برای چهار نهاده ی کود نیترات، کود فسفات، سم و نیروی کار با استفاده از مدل اول اطمینان تعیین شود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرشسنامه از 221 شالیکار در سال 1396 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بدست آمده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، نگرش ریسکی کلیه شالیکاران نسبت به مصرف نهاده های کودهای نیترات، فسفات و سم در طبقه ریسک گریز متوسط قرار می گیرد. این نوع نگرش می تواند منجر به استفاده بیشتر از نهاده های کود شیمیایی و سموم شده و باعث تولید محصول ناسالم و آلودگی های زیست محیطی شود. اما شالیکاران بر حسب نهاده ی نیروی کار دارای نگرش های متفاوتی هستند، بطوریکه تقریبا 83 درصد آنها، ریسک گریز و فقط حدود 17 درصد ریسک پذیر می باشند.
  کلیدواژگان: برنج، شهرستان رشت، مدل اول اطمینان، نگرش نسبت به ریسک
 • سید مجتبی مجاوریان*، حمید امیرنژاد، سینا احمدی کلیجی صفحات 123-144
  با توجه به اهمیت تولید و مصرف شیر و فرآورده های آن، این مطالعه با هدف بررسی تمایل و ترجیحات مصرف انواع محصولات لبنی و عوامل موثر بر آن در قالب ساختار مدل لاجیت آشیانه ای در شهرستان ساری در سال 1396 انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و 275 تعیین شد. نتایج ترجیحات و میزان مصرف هریک از محصولات لبنی نشان داد که ماست، شیر و پنیر بیشترین ترجیح را در میان محصولات لبنی داشته و مصرف کنندگان تمایل بیشتری به محصولات کم چرب نسبت به محصولات پرچرب دارند. نتایج بررسی عوامل موثر بر ترجیحات افراد نشان داد که متغیر قیمت و هزینه خانوار احتمال انتخاب محصولات لبنی را کاهش می دهد و متغیرهای سن، تحصیلات و اهمیت به ورزش احتمال آن را افزایش می دهد. متغیرهای آمیخته بازاریابی (p4) نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر انتخاب انواع محصولات لبنی بوده است. مدیران بازاریابی به خصوص در بخش لبنیات با استفاده از این نتایج می توانند محصولات خود را بر اساس گرایش و ترجیحات مصرف کنندگان بهبود دهند.
  کلیدواژگان: ترجیحات مصرف کنندگان، آمیخته بازاریابی، لاجیت آشیانه ای، محصولات لبنی
 • حسین حاجی میرزا، رضا شاکری بستان آباد* صفحات 145-170
  بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، با حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی، نهاد های اقتصادی و سیاسی فراگیر شکل گرفته و موجبات رشد پایدار بخش های مختلف اقتصاد و نهایتا توسعه فراهم می شود. یکی از این بخش های کلیدی، کشاورزی و بازار مواد غذایی است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان اثرپذیری رشد بخش کشاورزی از شاخص های کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 2016-1996 به کمک رهیافت خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، بازار مشترک کشور های آمریکای جنوبی (مرکوسور)، جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا (اکوواس) است. بررسی ها نشان داد که رشد بخش کشاورزی عموما در بلندمدت و با شدت متفاوت، از شاخص های حکمرانی خوب اثر می پذیرد. در ایران نیز کارآمدی دولت و کیفیت و چگونگی تنظیم قوانین تاثیرگذارترین شاخص های حکمرانی هستند و ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و انتقاد و پاسخگویی در رتبه های بعدی قرار دارند.
  کلیدواژگان: اقتصاد نهادگرایی، شاخص حکمرانی خوب، رشد کشاورزی، کشورهای در حال توسعه
 • حمید بلالی*، نادر مهرگان، اکبر باجلان صفحات 171-188

  افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به سهم آن ها در هزینه های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش های مختلف اقتصاد را متاثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM (-1) در الگوی برآورد شده عدد 0.76- برآورد گردید، که نشان می-دهد در هر دوره (سال) 0.76 از عدم تعادل کوتاه مدت شاخص قیمت مواد غذایی به جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در بلندمدت با افزایش قیمت حامل های انرژی و به خاطر همسو شدن تولیدکننده با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثر سایر زیر بخش هایی که از این افزایش قیمت متاثر شده اند و بر مقدار تولید موثر هستند، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری می یابد.

  کلیدواژگان: شاخص قیمت ها، حامل های انرژی، مواد غذایی، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)
 • حامد قادرزاده*، شیما قصیری دربنده صفحات 189-204
  بر اساس پدیده ی بیماری هلندی پیش بینی می شود، درنتیجه ی افزایش درآمدهای نفتی آثار و پیامدهای آن در تمام بخش های اقتصادی ازجمله بخش سنتی منعکس گردد. هدف این پژوهش بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای بخش کشاورزی می باشد. داده های مورد استفاده جهت بررسی تولید، صادرات، قیمت دو محصول پسته و خرما طی دوره ی 1373-1393 به صورت سالانه می باشد. داده های مربوط به متغیرهای بخش کشاورزی از طریق سایت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزی گردآوری شده است. بر اساس نتایج دو مدل Arimax و شبکه ی عصبی مشاهده می شود، ترتیب شدت اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر هر یک از متغیرها در هر دو مدل یکسان می باشد. اما، در مدل شبکه عصبی جهت تاثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرها با دقت بالاتری صورت گرفته به صورتی که رابطه ی معکوس بین قیمت نفت با دو متغیر تولید و صادرات، که عامل رخ دادن پدیده ی بیماری هلندی می باشد، به وضوح نشان داده شده است. از همین رو مدل شبکه ی عصبی نسبت به مدل Arimax از دقت بالاتری ببرخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، بیماری هلندی، مدل ARIMAX، شبکه عصبی
 • محمد خیری* صفحات 205-216

  تنوع بخشی بانکی از نتایج مهم جهانی شدن صنعت بانکداری و ایجاد رقابت در این صنعت است. این مقاله به طور تجربی تاثیرتنوع بخشی را بر ارزش گذاری بانک ها در بازار سهام ایران بررسیمی کند. از این رو بررسی ارتباط تنوع بخشی بانکی و ارزشگذاری در بازار سهام با داده های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1389 صورت می گیرد. در این مقاله، از Q توبین برای شاخص ارزشگذاری در بازار سهام و از سهم درآمدهای بدون بهره ای برای شاخص تنوع بخشی بانکی استفاده می شود. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش داده-های ترکیبی نشان می دهد تنوع بخش بانکی اثر منفی بر ارزش گذاری بانک ها در بازار سهام دارد؛ بدین ترتیب که تنوع بخشی بانکی از این رو که بانک ها را با ورود به مسیر کسب و کار جدید در معرض ریسک های بالقوه قرار می دهد،ارزشگذاری بانک را در بازار سهام کاهش می دهد. از این رو، سیاست تنوع بخشی در بانک کشاورزی می بایست به گونه ای مدنظر قرار گیرد که بانک کشاورزی را در معرض ریسک بیشتری قرارندهد.

  کلیدواژگان: بانک، تنوع پذیری، درآمدهای غیر بهره ای، داده های ترکیبی
 • محمود بخشی نژاد* صفحات 217-242
  هدف این پژوهش محاسبه بهره وری نهاده ها و کشش تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل86 گاوداری تعیین شده است. داده ها به روش اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از مدل رگرسیون ترکیبی MIDAS بهره گرفته شده است. برای سنجش کشش و بهره وری نهادهای تولید، از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین برای آزمون برازش مدل و معنی دار بودن متغیرها، به ترتیب از آماره های F و t استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری نهایی آخرین راس گاوشیری، نیروی کار، دارو و خدمات بهداشتی و مصرف کنسانتره در گاوداری های مورد بررسی مثبت است ولی بهره وری نهایی مصرف سوخت و علوفه و مواد خشبی منفی است، همچنین برای 4/26 درصد گاوداریها بهره وری کل عوامل تولید کمتر از یک است و این گاوداری ها با زیان مواجه بوده اند.
  کلیدواژگان: بهره وری نهایی، تابع تولید ترانسندنتال، کشش تولید
 • علی شجاعی فرد* صفحات 243-262

  توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روش های معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارایه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30 درصد می باشند

  کلیدواژگان: توانمندسازی اقتصادی، اشتغال، توسعه اقتصادی کشاورزی
|
 • Mohsen Nikzadi Panah *, Jaafar Azizi, Yaaghub Zeraatkish Pages 1-22

  The purpose of this research was investigating the effecting factors on the adoption of agricultural supplemental insurance by Alborz Province farms. The type of research is descriptive-correlation that is done through survey method. Statistical population of research are farmers in the villages of Alborz province that throught Krejcy & Morgan table and clustered sampling was selected 317 people totally random. Main tool of this research is a questionnaire that it`s validity is obtained by using panel of experts and masters in the agricultural managment field. The reliability of the questionnaire is done through pre-test and by Cronbach's alpha coefficient, that was acceptable. The results of analysis regression are indicated annual agricultural income, awareness of insurance conditions, land ownership, having a non-agricultural job, level of education and riskiness well explain for 68.1% changes in adoption of agricultural supplemental insurance.

  Keywords: Adoption, Supplemental Insurance, Agricultural, Alborz Province, Farms
 • S. Khalili Malakshah, M. Ghahremanzadeh *, Esmaeil Pishbahar Pages 23-55
  The aim of this study is evaluate the effect of household characteristics on demand for major food groups that make the urban and rural household food basket in Iran. For this purpose, we was used the raw data of Statistical Center of Iran as. Then pseudo-panel data was made using cross-sectional household survey data as average of total observation on each province as cohort during 1384-93. Finally, household demand were estimated with QUAIDS model and household characteristics and location variables estimated separately for rural and urban areas of Iran. Results indicate that food demand pattern is different in urban and rural. Also the effect of household characteristics and regional variables on food group's demand in rural and urban areas shows that householder education, household size, age, gender and region of residence have a significant effect on demand. So in implementation of any policy that aimed improving household food security should be based on regional and availability of food and household characteristics.
  Keywords: Food Demand, QUAIDS, household characteristics, rural, urban areas, cohort
 • Neda Aliahmadi *, Mahmood Hashmitabar, Seyed Mehdi Hoseini Pages 57-82

  The most effective climatic variables were identified using Fayoucan's optimization algorithm. In order to test the effect of climate variables on yield and date risk, for each of these areas, the random production function Jost and pop was estimated. The results of temperature and precipitation indexes were for hot and humid regions (0.45 and 0.66), and hot and dry regions (3.04 and 0.18), which indicate regional impact. Annual climate change has caused bad weather for farmers. Annual temperature changes and irregular rainfall changes over the past years, as well as climate change and warming in the future, could lead to serious dangers in reducing crop yields in agriculture. Regarding the unforeseen changes in temperature and precipitation in warm, dry, warm and humid areas, it is recommended that, in order to reduce the risk of yield for dates in the areas, such methods as the use of tolerant cultivars of dates in comparison with temperature and rainfall changes in the regions are recommended.

  Keywords: Risk, Climate Change, Fantastic, Pope Model, Date Function, Agriculture
 • G. Layani, - N. Kargar Dehbidi *, F. F. Fathi Pages 83-102
  The demographic structure, as in other parts of the world, in Iran is changing. These changes are associated with a reduction in the share of children and an increase in the share of the elderly of the total population. The United Nations has predicted that in the years 2015-2030, the population of the elderly will double in Iran. Accordingly, the main objective of this study is to investigate the effect of demographic structure on carbon dioxide emissions in Iran during the period from 1350 to 1394. In this study, based on the results of variables stationary, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach was applied. The results of the research indicate that the two demographic (15-64 years) and (0-14 years) periods have a significant impact on CO2 per capita emissions, while the aging population (65 years and older) has a lower effect on CO2 emissions.
  Keywords: Population Structure, CO2 Emission, ARDL, Iran
 • Haniye Kazmi Shabanzade Aflaki, Ozra Javanbakht *, Khadijeh Alefi Pages 103-122
  Since agricultural activities are inherently risky and farmers have to make decisions in such situations, their decision-making in a context of risk depends on their attitude to risk. In other words, different attitudes, cause people making different decisions in similar situations. In this study, it is tried to determine the attitude of farmers in Rasht county about risk based on four inputs of nitrate and phosphate fertilizers, poison and labour using the Safety First Model. The required data was obtained by filling out questionnaires and face to face interview with 221 rice farmers in year1396 using two-stage cluster sampling method. The results of the study indicate that all of rice farmers are intermediate risk averse towards the use of nitrate fertilizers (urea), phosphate fertilizer and poison (herbicide). This type of attitude can lead to the use of more fertilizers and poisons which result in unhealthy crops and environmental pollution. But rice farmers have different attitudes in terms of labour input, with almost 83% of them are risk averse and only about 17% are risk prefer.
  Keywords: Rice, Rasht County, Safety First Model, Attitude towards Risk
 • Seyed Mojtaba Mojaverian *, HAMID AMIRNEJAD, Sina Ahmadi Kaliji Pages 123-144
  Due to the importance of production and consumption of milk and dairy products, this study with purpose of investigation the consumers’ preferences and its affecting factors have been done as the nested logit model in the Sari city in 2018. Sample size was selected based on simple random sampling method and 275 questionnaires have been collected. The results show that yogurt, milk and cheese have the most preferences among the dairy products and consumers have more tendencies to low fat dairy products than full fat. The study results of affecting factors on selecting of each the diverse dairy products and individual preferences revealed that price and family cost decrease the probability of dairy products choosing and age, education and attention to sport variables increase its probability. Marketing mix variables (p4) were also considered as factors influencing the selection of dairy products. Marketing managers, especially in dairy market by using of these results can improve their products based on consumers tend and preferences.
  Keywords: consumer preferences, marketing mix, nested logit model, dairy products
 • Hosein Hajimirza, Reza Shakeri Bostanabad * Pages 145-170
  According to the viewpoint of institutionalist economists, by moving in the direction of improving the quality of governance, inclusive economic and political institutions are formed, leading to sustainable growth of various sectors of the economy and ultimately development. One of these key sectors is agriculture and food markets. Accordingly, the aim of this study is to investigate the effect of good governance quality on agricultural sector growth in selected developing countries during the period 1996-2016 by using the Bayesian Vector Autoregressive (BVAR). The study area includes the countries of the Economic Cooperation Organization (ECO), the Shanghai Cooperation Organization, the South American Common Market (Mercosur), the Economic Community of West African States (ECOWAS). Studies have shown that the growth of the agricultural sector is generally affected by good governance indicators in the long run and with varying intensity. In Iran, government effectiveness and quality of regulation are the most influential indicators of governance, and political stability and lack of violence, corruption control, rule of law, and critique and accountability are at a later stage.
  Keywords: Institutional Economics, Good Governance Index, Agricultural Growth, Developing Countries
 • Hamid Balali *, Nader Mehrgan, Akbar Bajelan Pages 171-188

  Increasing the price of energy carriers, due to their contribution to production costs, directly affects the production price index of different sectors of the economy and reduces the welfare of the society. The rising trend of global prices for energy and food suppliers in recent years has made economists interested in examining the relationship between these two variables. In this study the effects of energy prices on the food price index was investigated by using of Atou-Regressive Distributed Lag model at the years of 1980- 2016. Also, the error correction term, ECM (-1) was estimated in the estimated model of 0.76, which indicates that in e The results showed that in the long run, with the rise in the price of energy carriers and because of the manufacturer's alignment with the rise in the price of energy carriers and the effect of other sub-sectors that have been affected by this rise in prices, and they affect the amount of production, the price of food increases dramatically.

  Keywords: Price Index, Enerpy Price, Food, Auto Regressive Distributed Lag Model
 • Hamed Ghaderzadeh *, Shima Ghosairi Darbandeh Pages 189-204
  Based on Dutch disease, it is predicted that due to increased oil incomes, its consequences may be reflected in all other economic sectors including traditional sector. The aim of this study is to examine the impact of oil price fluctuations on some variables in agricultural sector. Data used for the study include production, exports, and pistachio and dates prices during years 1994-2014. data concerning agricultural sector was collected from website of agricultural –jihad ministry and Iran’s statistical centre as well as Central Bank site during years 1994-2014. As results of two ARIMAX and neural network models showed that, the order of impact intensity of oil price fluctuations is the same on each variable in both models. But in neural network, the direction of impact of oil price fluctuations on variables has taken place more precisely so that a reverse relationship between oil price and two variables of production and exports which have led to Dutch disease phenomenon is clearly shown. Therefore, the neural network model is more accurate than the Arimax model.
  Keywords: Dutch disease, Agricultural sector, ARIMAX model, Neural network
 • Mohammad Kheiry * Pages 205-216

  Bank diversification is one of the important results of the globalization of the banking industry and the creation of competition in this industry. This paper empirically examines the impact of diversification on the valuation of banks in the Iranian stock market. Therefore, the relationship between banking diversification and valuation in the stock market with the data of accepted banks in Tehran Stock Exchange during the period of 2010-2016 is considered. In this paper, Tobin Q is used for the stock market valuation index and the share of non interest earnings for the Bank's diversification index. The results of data analysis using the data panel method show that banking diversification has a negative effect on the banks' valuation in the stock market; thus, the diversification of the bank due to entering of banks to new business, creates potential risks and reduces the bank's valuation in the stock market. Hence, the policy of diversification in the agricultural bank should be taken in such a way that it does not expose the agricultural bank to greater risk.

  Keywords: Bank, diversity, non-profit income, panel data
 • M. Bakhshenejad * Pages 217-242
  The aim of this study was to calculate inputs' productivity and production elasticity in industrial farms in Chaharmahal and Bakhtaran province. The random sampling method is simple and the sample size is determined based on the Cochran formula of 86 dairy farms. Data were collected using a questionnaire and a census questionnaire. MIDAS regression model is used to analyze the data. To measure the traction and productivity of production institutions, the transcendental production function, as well as the fit of the model and the variables are meaningful, were used, respectively, from the F and t statistics. The results of this study indicate that the final productivity of the last breeder, labor force, drug and health services and consumption of concentrate in the tested dairy farms is positive, but the final consumption of fuel and fodder and crude oil is negative. Also, for 26.4% of dairy farms, the total factor productivity is less than one, and these dairy farms are at a disadvantage.
  Keywords: Marginal Productivity, transcendental production function, Elasticity of Product
 • Ali Shojaeifard * Pages 243-262

  Economic of medium-sized businesses is one of the potential areas for increasing employment, especially for the vulnerable. This study aimed to identify the main dimensions and components of economic empowerment of clients supported by Imam Khomeini Relief Committee. The research method was survey and the data were collected through reference to existing documents and questionnaires. The sample size is 384 designs based on Cochran model. Research questions have also been inferentially analyzed using the structural equation method. The conceptual model of the research is presented by examining the existing models of empowerment and economic priorities in the field of agriculture and the usual methods in the process of empowerment and employment. The main dimensions of the model include preparation and preparation for project implementation, job creation, job stabilization, self-sufficiency and exit support, all path coefficients are significant and acceptable variance explained and structures are above 0.5. Is. Therefore, the model variables have a predictive capability of over 30%

  Keywords: Economic Empowerment, Employment, Medium Business, Agricultural Economic Development