فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا جعفرزاده* صفحات 129-140

  لایه های فسیل دار حاوی بقایای مهره داران در توالی های رسوبی محیط خشکی در جنوب استان اردبیل (شهرستان گیوی) برای اولین بار در این محدوده یافت و گزارش می شود. با توجه به محل لایه های فسیل دار که در دیواره ترانشه رخنمون داشت، مراحل استخراج از قبیل خاک برداری، تحکیم و جداسازی از لایه ها با در نظر گرفتن حفظ شدگی بسیار ضعیف، با دقت، انجام شد. اجزا و قطعات قابل شناسایی شامل دندان، استخوان زند زبرین و زیرین، قسمت بالای استخوان کف پا و قطعات دیگر از زرافه و دندان آسیای اول تا سوم فک بالا (M1-M3) خانواده گاوسانان، استخوان کف پا، دندان پیش خانواده اسب سانان و قطعات خانواده فیل ها می باشد. مطالعه ویژگی های ماکروسکپی نمونه های یافت شده به روشنی حاکی از جابه جایی قبل از فسیل شدن نمونه ها است. تنوع دیرینه زیستی مذکور در لایه فسیل دار مورد مطالعه یادآور تشابه بالای فونای زیستی دیرینه در بخش های فسیل دار مراغه می باشد. سن نسبی فسیل های یافت شده با توجه به ویژگی های دیرینه شناختی و تطابق چینه ای توالی رسوبی موجود میوسن پسین پلیوسن پیشین تعیین می شود.

  کلیدواژگان: فسیل مهره‌دار، میوسن، پلیوسن، جنوب اردبیل، پستانداران
 • محمدجواد حسنی*، فاطمه حسینی پور صفحات 141-154

  در این پژوهش به بررسی وضعیت سنگ چینه نگاری و ریززیست چینه نگاری نهشته های نیوژن در شمال شرق بندرعباس پرداخته شده است. نهشته های مورد بررسی متعلق به سازند های میشان و آغاجاری بوده و شامل لایه های سنگ آهکی و سنگ آهک مارنی در قاعده، توالی های مارنی و سیلتی در تناوب با سنگ آهک مارنی در اوایل، تناوبی از لایه های گل سنگی و مارن در بخش های میانی و لایه های تکرار شونده سیلت و ماسه سنگ در بخش انتهایی است. محیط رسوبی نهشته های مورد مطالعه در بخش های قاعده ای و میانی کاملا دریایی بوده و در بخش پایانی به صورت محیطی کرانه ای و دریایی تحت تاثیر فرآیند های ساحلی بوده است. مطالعات ریزدیرینه شناسی انجام شده به شناسایی 28 گونه از روزن داران کف زی و 19 گونه از روزن داران شناور منجر شد. بر اساس الگوی پراکندگی روزن داران شناسایی شده و زیست زون های روزن داران شناور و همچنین گستره سنی انواع کف زی مشخص گردید که توالی مورد مطالعه به صورت پیوسته از میوسن پیشین تا پلییستوسن نهشته شده است. مرز سازند های میشان و آغاجاری نیز در این برش تدریجی بوده و بر اساس تغییرات سنی در محل گذر میوسن میانی به میوسن پسین تعیین گردیده که حاکی از ته نشینی بخش قاعده ای سازند آغاجاری در محیطی دریایی است.

  کلیدواژگان: سنگ چینه نگاری، ریززیست چینه نگاری، نئوژن، بندرعباس، میشان، آغاجاری
 • جواد ربانی*، ابراهیم قاسمی نژاد، علیرضا عاشوری صفحات 155-166

  شیل های ارغوانی به عنوان یک عضو غیررسمی در قاعده سازند پابده و به عنوان یک لایه کلیدی در مطالعات چینه نگاری در نقاط مختلفی از زاگرس رخنمون دارند. این نهشته ها در برش ملک شاهی (شمال استان ایلام) از 114 متر شیل و مارن ارغوانی با میان لایه های خاکستری رنگ تشکیل شده اند. در این مطالعه به منظور بازسازی محیط رسوبی و تفکیک واحدهای سکانسی شیل های ارغوانی در برش ملک شاهی از شواهد آماری پالینولوژیکی و پالینوفاسیس استفاده گردید. بدین منظور به طور متوسط در هر اسلاید 350 ذره پالینولوژیکی (شامل مواد آلی بی شکل، پالینومورف های دریایی و فیتوکلاست ها) شمارش گردید. مطالعات پالینولوژیکی بر روی این نهشته ها به تفکیک چهار پالینوفاسیس VI: Proximal suboxic-anoxic shelf، VII: Distal dysoxic-anoxic shelf، VIII: Distal dysoxic-anoxic shelf و IX: Distal suboxic-anoxic basin منجر گردید که با توجه به الگوی پراکندگی داده ها بر روی نمودار مثلثی (Tyson (1993، پالینوفاسیس IX به عنوان محیط غالب در این رسوبات تفکیک شد. بر مبنای مطالعات آماری پالینولوژیکی و داینوسیست های شاخص محیطی مانند نسبت پریدینوییدها به گونیالاکوییدها (P/G)، سیست های کوریت به پروکسیمیت و پروکسیموکوریت و کویت (C/PPC)، نسبت درصد مواد آلی بی شکل به پالینومور ف های دریایی (AOM/MP)، درصد داینوسیست های شاخص شوری بالا و پایین، تنوع و فراوانی پالینومورف های دریایی، درصد فراوانی داینوسیست های شاخص نریتیک داخلی، نریتیک خارجی و اقیانوسی، نسبت درصد فراوانی داینوسیست های شاخص آب گرم به سرد (W/C)، درصد فراوانی فرم های الیگوتروفیک و هتروتروفیک، شاخص های اکسیژن و عرض جغرافیایی و دیگر شاخص های پالینولوژیکی، محیطی با شرایط الیگوتروفیک، نریتیک خارجی در عرض های جغرافیایی متوسط رو به بالا، اکسیژن و شوری متغیر، تولید کم و درجه حرارت کم برای شیل های ارغوانی در برش مورد مطالعه پیشنهاد می شود. علاوه بر این، مطالعه داینوسیست های شاخص محیطی نشان می دهد که نرخ بارندگی و ورود آب های جوی به داخل حوضه در بخش های میانی این برش به نسبت دیگر نواحی بیشتر است. مطالعات چینه نگاری سکانسی بر مبنای داده های پالینولوژیکی نیز به تفکیک یک سکانس رسوبی دارای مرز سکانسی نوع دوم منجر گردید. مطالعات چینه نگاری سکانسی نشان می دهد شیل های ارغوانی در این برش دارای روند عمیق شوندگی به سمت بالا می باشند.

  کلیدواژگان: پالینومورف ها، محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، شیل های ارغوانی، ملک شاهی
 • محمدصادق زنگنه*، احمد لطف آباد عرب، محمدرضا وزیری صفحات 167-188

  سازند قم در آخرین پیش روی دریا با روند شمال غربی جنوب شرقی در سه حوضه پیش کمانی سنندج سیرجان، درون کمانی ارومیه دختر و پس کمانی ایران مرکزی نهشته شده است. به منظور مطالعه ریزدیرینه شناسی و بوم شناسی دیرینه روزن داران سازند قم در شرق رابر، جنوب کرمان (حوضه درون کمانی ارومیه دختر)، برش چینه شناختی گنجان انتخاب و از آن نمونه برداری به عمل آمد. این برش 100 متر ضخامت داشته و از پنج بخش غیررسمی سنگ آهکی و مارنی تشکیل شده که این پنج بخش غیررسمی شامل سنگ آهک زیرین، مارن زیرین، سنگ آهک میانی، مارن بالایی و سنگ آهک بالایی هستند. سازند قم در ناحیه مورد مطالعه بر روی سنگ های آتش فشانی ایوسن قرار گرفته و مرز بالایی آن توسط رسوبات عهد حاضر پوشیده شده است. از برش چینه شناختی گنجان 41 گونه و 30 جنس از روزن داران مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است. بر اساس تنوع روزن داران شناسایی شده در این برش و همچنین نبود Nummulites fichteli ،Nummulites intermedius و Nummulites vascus (شاخص روپلین)، Miogypsina (شاخص انتهای شاتین آکی تانین)، Borelis melo curdica (شاخص مرز زیرین بوردیگالین) و حضور فراوان لپیدوسیکلینیدها، سن نهشته های سازند قم در برش گنجان، روپلین؟   شاتین پیشنهاد می شود. حضور و فراوانی روزن داران کف زی بزرگ (نظیر Lepidocyclinids ،Operculina ،Heterostegina و Amphistegina)، جلبک های قرمز کورالین و خرده های مرجانی در برش مورد مطالعه نشان دهنده شرایط الیگوفوتیک تا مزوفوتیک و الیگوتروفیک تا مزوتروفیک در محیط های نیمه گرمسیری تا گرمسیری با شوری نرمال دریایی و انرژی کم تا زیاد در زمان نهشته شدن سازند قم می باشد.

 • جواد سعادت نژاد* صفحات 189-208

  در جنوب باختری چابکسر (خاور استان گیلان) معادن زغال سنگ متروکه ای پراکنده ای وجود داشته که حاوی ماکروفسیل های گیاهی با سن رتین پسین مربوط به سازند کلاریز (گروه شمشک) می باشند. محدوده مورد مطالعه واقع در پهنه ساختاری رخساره ای البرز شمالی و حوضه زغال دار البرز باختری می باشد. تعداد هفت گونه ماکروفسیل گیاهی مربوط به سه شاخه فیلیکوفیت ها (سرخس های حقیقی)، پتریدوسپرموفیت ها (سرخس های دانه دار) و سیکادوفیت ها (از هر دو راسته سیکادال ها و بنتیتال ها) از معادن مذکور مطالعه و گزارش شده است. در نهایت ماکروفسیل های گیاهی معادن محدوده مورد مطالعه تعیین سن و با سه منطقه زغال دار اصلی حوضه البرز باختری شامل قزوین (آبیک، کامان، هیو و ساپوهین)، سنگرود آغوزبن و رامسر (نیدشت و اکراسر) مقایسه گردیده است. با مطالعه کلیه ماکروفسیل های گیاهی گزارش شده بیشترین تنوع جنس ها و گونه ها در کل حوضه البرز باختری به ترتیب مربوط به سیکادوفیت ها، فیلیکوفیت ها، پتریدوسپرموفیت ها، کنیفروفیت ها (مخروطیان)، اسفنوفیت ها (دم اسبیان) و ژینکوفیت ها بوده به طوری که سه شاخه نخست در مجموع تنوع جنس ها 78% و در تنوع گونه ها 81% از کل مجموعه ماکروفسیل های گیاهی حوضه زغال دار البرز باختری را شامل می شوند. شاخص شباهت پوشش گیاهی دوره رتین در مناطق قزوین و سنگرود آغوزبن، رامسر و سنگرود آغوزبن و رامسر و قزوین به ترتیب 47%، 23% و 17% می باشند. مجموعه فسیل های گیاهی در حوضه زغال خیز البرز باختری موید آب و هوای مرطوب نیمه گرمسیری تا گرمسیری برای زمان رتین (سازند کلاریز) می باشند. همچنین جنس Dictyozamites و دو گونه Nilssonia pseudobrevis و Dictyozamites assretoi از حوضه زغال دار البرز باختری، گونه Pterophyllum aequale از منطقه زغال دار رامسر و گونه Anthrophyopsis crassinervis از زیرمنطقه زغال دار نیدشت در این مطالعه برای نخستین بار گزارش می شوند.

  کلیدواژگان: ماکروفسیل های گیاهی، سازند کلاریز، رتین، گروه شمشک، معادن زغال سنگ کناررود، چابکسر، حوضه زغال خیز البرز باختری، باختر البرز
 • سعیده سنماری* صفحات 209-218

  به منظور مطالعه زیست چینه نگاری بر اساس نانوفسیل های آهکی، بخش بالایی سازند ایلام و بخش پایینی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی بهرگانسر واقع در خلیج فارس انتخاب شد. بررسی نانوفسیل های آهکی در این قسمت به شناسایی 22 جنس و 35 گونه منجر گردید. مطابق با اولین حضور گونه های شاخص و گسترش تجمع های فسیلی همراه، چهار زیست زون Reinhardtites anthophorus zone (CC15/ late Early Santonian)، Lucianorhabdus cayeuxii zone (CC16/ Late Santonian)، Calculites obscurus zone (CC17/ Late Santonian- Early Campanian) و Aspidolithus parcus zone (CC18/ Early Campanian) در بخش بالایی سازند ایلام شناسایی شدند که با زیست زون NC16 و قاعده زیست زون NC18 از زیست پهنه بندی (Roth (1978 و زیست زون UC11 تا زیست زون UC14 از زیست پهنه بندی (Burnett (1998 مطابقت دارند. همچنین زیست زون های (Calculites ovalis zone (CC19/ late Early Campanian و (Ceratolithoides  aculeus zone (CC20/ late Early Campanian از زیست پهنه بندی (Sissingh (1977 که با بخش بالایی زیست زون NC18 و قاعده زیست زون NC19 از زیست پهنه بندی (Roth (1978 و بخش پایینی زیست زون UC15 از زیست پهنه بندی (Burnett (1998 مطابقت دارند، متعاقبا در بخش پایینی سازند گورپی شناسایی شدند. در نتیجه این مطالعه و بر اساس زیست زون های مشخص شده، سن بخش بالایی سازند ایلام  اواخر سانتونین پیشین کامپانین پیشین و سن بخش پایینی سازند گورپی اواخر کامپانین پیشین تعیین و بنابراین مرز بین دو سازند پیوسته در نظر گرفته شد. همچنین گونه های شاخص نانوفسیل های آهکی موجود، موید آب و هوای گرم حوضه در زمان سانتونین پیشین تا کامپانین پیشین در عرض های جغرافیایی پایین حوضه نیوتتیس است.

  کلیدواژگان: نانوفسیل های آهکی، زیست چینه نگاری، زاگرس، میدان نفتی
 • مریم شکری خیادانی*، حسین وزیری مقدم، عزیزالله طاهری، علی صیرفیان صفحات 219-235

  سازند گورپی یکی از سازندهای حوضه زاگرس است که ویژگی های سنگ را منشا دارد. ضخامت سازند گورپی در برش لنده (شمال غرب دهدشت) 221 متر است و متشکل از سنگ آهک مارنی، سنگ آهک نازک تا متوسط لایه و شیل می باشد. سازند گورپی در این برش به صورت پیوسته بر روی سازند ایلام و به صورت ناپیوسته در زیر سازنده پابده قرار گرفته است. مطالعه روزن داران شناور سازند گورپی در برش مورد مطالعه به شناسایی 9 زیست زون منجر گردید که شامل Dicarinella concavata Zone (سانتونین پیشین)، Dicarinella asymetrica Zone (سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین پیشین)، Globotruncanita elevata Zone (کامپانین پیشین)، Globotruncana ventricosa Zone (کامپانین میانی تا کامپانین پسین)، Radotruncana calcarata Zone (کامپانین پسین)، Globotruncanella havanensis Zone (کامپانین پسین)، Globotruncana aegyptiaca Zone (کامپانین پسین تا بخش بالایی کامپانین پسین)، Gansserina gansseri Zone (بخش بالایی کامپانین پسین تا بخش زیرین مایستریشین پیشین) و Contusotruncana contusa Racemiguembelina fructicosa Zone (مایستریشین پیشین تا مایستریشین میانی). سن سازند گورپی بر اساس زیست زون های شناسایی شده سانتونین پیشین تا مایستریشین میانی در برش مورد مطالعه می باشد. با استفاده از توزیع انواع مورفوتایپ ها، نسبت روزن داران شناور به کف زی و محتوای کربناته 9 سکانس رسوبی مورد شناسایی قرار گرفت. مرزهای سکانسی به دلیل تشکیل این سازند در نواحی عمیق دریا از نوع رده دوم است. سکانس های شناسایی شده قابل تطابق با سکانس های معرفی شده از سازند گورپی در سایر بخش های زاگرس می باشد و حاکی از شرایط رسوب گذاری یکسان در زمان ته نشست سازند گورپی است.

  کلیدواژگان: برش شمال منطقه لنده، چینه نگاری سکانسی، سازند گورپی، روزن داران شناور
|
 • Reza Jafarzadeh* Pages 129-140
  Introduction

  This study is the first report of the terrestrial mammalian vertebrate fossils from the south of Ardabil. Terrestrial vertebrate fossil beds have great importance in paleontology studies. The role of these types of fossil groups is crucial in understanding paleoenvironments. In this study, extraction and identification of terrestrial vertebrate fossils families such as Bovidae, Equidae, Giraffidae, and Elephantidae are discussed.

  Materials and methods

  Study area in Northwest of Iran, South of Ardebil and is in Kiwi city. The fossil layer studied in a railway trench at a height of 9 meters from the axial plane. After constructing a drilling platform at the trench and reticulation of platform fossil part extraction operations were done. Then, complete removal of parts from sediments and repair of damaged specimens and measurement of the required parameters was done. Systematic studies were also done based on information from fossil samples. The displacement of pieces of fossil specimens was completely evident before being fossilized by paleo fractures and also by separation from the main part. It should be noted that unfortunately before the fossil layer was found, some fossil parts were destroyed by road construction machinery. Components and identifiable parts included: premolar, Radial bone, Ulna, the top of the metatarsals of Family Giraffidae, Maxillary first molar to third (M1-M3) of Family Bovidae, metatarsals and incisors tooth of Family Equidae, Part of the femoral head Family Elephantidae.

  Discussion

  Fossil parts of this study have the ability to reflect the characteristics of their paleoenvironment. Discussing these features from dental samples is more comprehensible and defensible. The exact study of dental Feature of different species of mammalian fossils with a vegetarian diet in Maragheh fauna and the study area was limited to the domain of fodder diets (family of Bovidae and Equidae) and leaf diets (family of Giraffidae), There is also the presence of various species of fossils such as Giraffidae, Bovidae, Equidae and even Elephantidae that exhibit these diets, which confirmed this type of nutrition at the time of its existence (Late Miocene). Therefore, using the study of the hypsodont tooth in the family of Bovidae and species of Equidae, as well as the presence of brachyodont type teeth in Giraffidae species, It can be said that the paleoenvironment of the studied area and Maragheh should be rich in grassland cover (hypsodont type), and in terms of tree cover to the extent that the leaf (brachyodont type) is used to feed it. Therefore, it is possible to compare the paleoenvironment of the studied area and Maraghe with some of the Savannah environments of today's Africa. As a result, the paleoenvironment Northwest of Iran (with a stronger probability of the southern provinces of Ardebil and Tabriz) in the Late Miocene could have been in the form of a vegetation plain with grasses, among which there were low shrubs. The study area is comparable to that of Maragheh fauna in terms of conditions the paleoenvironment and paleogeography and placing in the upper Miocene migration belt (Fortelius et al., 2003).

  Conclusion

  Different groups in the fossil layer including the family of Bovidae, Equidae, Giraffidae, and Elephantidae were extracted and identified. Initial field and laboratory studies indicate the transport of fossil parts before fossilization. Evidence of these displacements is the pre-fossil fractures, as well as the discovery of teeth from the jawbone. Fossil parts are oriented which specifies the direction of the paleo-currents. The sedimentary sequence of the fossiliferous layer contained sandy and clay layers. Regarding the importance of systematically studying these types of fossil groups, the finding of these fossils contributes greatly to recognizing the paleoenvironment for understanding the type of environment, biodiversity, and so on. This fauna can be compared to the co-eval fauna of the Maragheh representing a similar paleoenvironmental and paleogeographical character. The relative age of fauna can be assigned the late upper Miocene to earliest Pliocene.

  Keywords: Vertebrate fossils, Miocene, Pliocene, South Ardabil, mammals
 • MohammadJavad Hassani*, Fatemeh Hosseinipour Pages 141-154
  Introduction

  The tectonic, morphology, geodynamic, stratigraphic architecture, and paleontological characteristics of the Zagros structural zone have studied by many researchers. However, we aimed to focus on the lithostratigraphy and microbiostratigraphy of the Neogene deposits, exposed in the Northeast of the Bandar Abbas. The studied area positioned at the south domain of the Kurgu Anticline, 65 Km north of the Bandarabbas. The Khurgu Anticline is the last outcropped anticline in the southeast of the Folded Zagros subzone. The studied area has never been studied before for microbiostratigraphical and lithostratigraphical characteristics. The studied successions include Mishan and Aghajari formations, which are outcropped in a syncline-anticline system.

  Materials and Methods

  The measured section of 2465 m thick consists of hard limestone, sandstone strata and loose marl, marly limestone, siltstone, non-solidified sandstone, and mudstone deposits. A systematic sampling process resulted in the collection of 324 loose and 54 hard samples. The loose and hard samples have processed for micropaleontological studies. The loose samples soaked in Sodium Sulfate solution and frizzed to disaggregating and washed over 2, 4 and 0.063 mm sieves. The faunal content of dried samples is handpicked and photographed by a Phenom Pro-X Desktop Scanning Electron Microscope connected to a 5MP camera. Several thin sections have prepared from hard samples and studied by a binocular microscope.

  Discussion

  The lithostratigraphy of the section comprises limestone (Guri Member) and marly limestone at the base, marl and siltstone with marly limestone in the lower part, mudstone and marl in the middle parts and an alternation of sandstone and siltstone layers in the upper part. The sedimentary environment of the studied succession is marine in the basal and middle parts but in the upper part seems to be a marginal marine environment, influenced by coastal activities. The micropaleontology investigations resulted in the identification of 28 species of benthic, mainly deep benthic taxa, and 19 species of planktonic foraminifera. Based on the distribution of the identified taxa and the planktonic foraminifer’s biozonations (Bou Dagher-Fadel, 2013; Wade et al. 2011; Postuma, 1971; Blow, 1969; Bolli, 1966) and the ranges of the benthic foraminifera (Kender et al., 2008) the studied strata have deposited continually from the Early Miocene to the Pleistocene. The boundary between Mishan and Aghajari formations appears as gradual. The basal part of the Aghajari Formation is deposited in a marine environment.

  Conclusion

  The studied succession includes the deposits of the Mishan and Aghajari formations and comprises limestone, marly limestone, siltstone, sandstone, and mudstone strata. The basal and the middle parts of the section were deposited in a marine environment and the upper part was deposited in coastal and continental environments. The micropaleontological studies, based on the planktonic foraminifera, resulted in the identification of seven biozones and indicates that this succession deposited from the Lower Miocene to Pleistocene continuously. The sedimentary environment changes are gentle and no sedimentation disruptions had occurred.

  Keywords: Lithostratigraphy, microbiostratigraphy, Neogene, Bandar Abbas, Mishan Formation, Aghajari
 • Javad Rabbani*, Ebrahim Ghasemi Nejad, AliReza Ashouri Pages 155-166
  Introduction

  Zagros sedimentary basin is one of the most important geological areas based on hydrocarbon potential in the world (Alavi, 2004) located between central Iran and the Arabian plate (Talebian & Jackson, 2004). Purple shale is one of the informal members at the base of the Pabdeh Formation in the Zagros basin (James & Wynd, 1965). This member in the Arabian plate was correlated to Rus and upper parts of Umm er Radhuma Formations (Ziegler 2001). We aimed to study the paleoenvironment and sequence stratigraphy of a section in the SouthEast of Malek-Shahi city, Ilam Province (West of Iran).

  Materials and Methods

  Purple shale member in this section is composed of three lithological parts (lower purple shale, middle gray shale, and upper purple shale). One hundred and eleven palynological slides related to the 37 rock samples have been prepared and studied. In sample preparation, we used HCl, HF, and ZnCl2 to extract palynological particles from carbonate and silicate minerals. All palynological slides were studied using a transmitted microscope. Three hundred and fifty palynological particles (including palynomorphs, structureless organic matter and phytoclasts) per one slide have been counted and relative abundance graph lines and charts including a palynological chart (Tyson 1993) have been plotted.

  Discussion

  Palynofacies analysis and triangle chart can be used in paleoenvironmental reconstruction (Tyson, 1993). Plotting data on Tyson chart show four palynofacies areas including VI, VII, VIII, and IX. Most data show a high abundance of SOM (Palynofacies type IX). Based on this fact we can propose a distal suboxic-anoxic basin as the dominant paleoenvironmental conditions for this strata. Pridinioid/Gonialacoid ration in dinocyst assemblages can be used in productivity rate and upwelling current (Pross et al. 2006; Radi et al. 2006). Also, we used paleoecological index taxa for the reconstruction of paleoenvironment conditions including temperature, light, and energy current. We used cool water/warm water taxa ratio considering cool water taxa (Achomosphaera, Glaphyrocysta, Spiniferites) and warm water taxa (Areoligera, Exochosphaeridium) and other factors in this study based on Helenes and Tellez-Duarte 2002; Pross et al. 2006; Tyson 1993; Oboh & and Villiers 2003; Pross & and Schmiedl 2002; Stover 1996; Travers 2007; Gasemi-Nejad 2001). Palynological data and index dinocyst taxa can be used also in sequence stratigraphy studies (Carvalho, 2006; Robertson, 1993; Habib et al. 1992). One stratigraphic sequence has been identified based on palynological data in this study. 

  Conclusion

  Palynological investigations have been carried out for the reconstruction of the paleoenvironment and sequence stratigraphic of purple shale in the Zagros Basin. Based on this study, distal suboxic-anoxic basin, oligotrophic, low productivity and cool conditions have been proposed as the main paleoenvironmental conditions for this strata. Moreover, one stratigraphic sequence has been identified based on palynological data in these strata that shows a deepening upward trend in this section.

  Keywords: Palynomorphs, paleoenvironment, sequence stratigraphy, purple shale, Malek-Shahi
 • MohammadSadegh Zangeneh*, Ahmad Lotf Abad Arab, MohammadReza Vaziri Pages 167-188
  Introduction

  The Qom Formation consisting of limestones, marine marls, gypsum and siliciclastics (Reuter et al., 2009) was deposited at the last sea transgression in the Oligo-Miocene age (Khaksar & Maghfouri–Moghadam, 2007; Mohammadi et al., 2011, 2015; Mohammadi & Ameri, 2015) with northwest-southeast trending in three basins of Sanandaj-Sirjan fore-arc, Urumieh-Dokhtar intra-arc and Central Iran back-arc (Mohammadi et al., 2011; 2015; 2018; Mohammadi & Ameri, 2015). Due to the hydrocarbon resources and communicative role between Eastern and Western Tethys, the region the study of Qom Formation has been considered by many researchers (Mohammadi et al., 2018; Mohammadi & Ameri, 2015). This Formation was deposited at the north-eastern coast of the Tethyan Seaway (Reuter et al., 2009; Mohammadi et al., 2015). The Transgression of the Tethyan Seaway in the Iranian Plate started from the southeast and continued northwestward gradually (Mohammadi et al., 2013). Concerning the opening and closure times of the Tethyan Seaway on Iranian Plate, different views have been presented ranging from Early Oligocene (Rupelian) to Middle Miocene (Langhian) by Bozorgnia (1966), Schuster & Wielandt (1999), Berning et al. (2009),  Reuter et al. (2009), Harzhauser et al. (2007),  Bassi et al. (2009), and Khaksar & and Maghfouri Moghadam (2007). Due to the study of more than 100 stratigraphic sections of the Qom Formation and more than 30 geological maps of different parts of Iran (more than 1700 km of the north-eastern seashore of the Tethyan Seaway), Mohammadi et al. (2013) believed the opening time of the Tethyan Seaway on Iranian Plate began at 34°2´ latitude with the age of Rupelian, 35° latitude to the Chattian age and latitude greater than 35° to the Miocene.

  Materials and Methods

  In this research, seven marl, and thirty two calcareous samples were collected from Gonjan section, east of Rabor.

  Discussion

  Qom Formation in the study area has 100 meters in thickness and consists of five limestone and marl informal members that these informal members are lower limestone, lower marl, middle limestone, upper marl, and upper limestone. Qom Formation in the study area lay on top of the Eocene volcanic rocks and the upper boundary is covered by recent alluvium. The following 41 species and 30 genera of foraminifera from the Gonjan stratigraphical section are identified: Triloculina trigonula, Discorbis sp., Chilostomella sp.,  Planorbulina sp., Pyrgo sp., Operculina sp., Haplophragmium slingeri, Valvulina sp., Sphaerogypsina sp., Amphistegina sp., Miliolids., Operculina camplanata, Elphidium sp., Textularia sp., Heterostegina sp., Eulepidina sp,. Nephrolepidina tournoueri, Nephrolepidina sp., Cibicides sp., Eulepidina cf. dilatata, Meandropsina iranica, Rupertina sp., Heterostegina cf. costata, Eulepidina cf. elephantina, Asterigerina rotula, Sphaerogypsina globulus, Rotalia viennotti, Uvigerina mioza, Uvigerina costata, Uvigerina sp., Amphistegina lobifera, Ammonia sp., Amphistegina hauerina, Rotalia sp., Quinqueloculina sp., Gyroidina sp., Lenticulina mamailligera, Nonion tuberculatum, Bolivina cf. churchi, Heronallenia kempii, Melonis simplex, Anomalinoides globulosa.Based on the diversity of the identified foraminifera in this section and also absence Nummulites fichteli, Nummulites intermedius and Nummulites vascus (index of Rupelian), Miogypsina (index of late Chattian-Aquitanian), Borelis melo curdica (index of the lower boundary of Burdigalian) and Abundance of lepidocyclinids, that suggested the age of Qom Formation deposits in Gonjan section is Rupelian?-Chattian. The presence and abundance of larger benthic foraminifera (such as Lepidocyclinids, Operculina, Heterostegina, Amphistegina), Coralline red algae and Coral fragments indicate the oligophotic to mesophotic and oligotrophic to mesotrophic conditions in the tropical to subtropical environments with normal salinity and low to high energy during the deposition of the Qom Formation.

  Keywords: Micropaleontology, Paleoecology, Qom Formation, Gonjan, east of Rabor, Kerman
 • Javad Saadatnejad* Pages 189-208
  Introduction

  Structural- facies region is divided into three subareas or structural zones of north Alborz, central Alborz, and south Alborz. Coaly sediments of Alborz according to structural specification, coal mining, and geographical divisions have been divided into three areas west Alborz, central Alborz, and east Alborz (Moin-o Sadat & Zade-Kabir, 1991). Range of study related to north Alborz subarea and from the viewpoint of coal mines classification is related west Alborz area. Between three formations of Ekrassar, Laleband and Kalariz with the age of Late Triassic (Late Carnian- Rhaetian) that before had depended on three members of Tazare formation, except Ekrassar formation, two formations of Laleband and Kalariz have coal veins that coal veins in Kalariz formation are very more and workable and economic so that in north Alborz, Kalariz formation is main beds of Shemshak Group coal mines. There are little exposures over in the area of north Alborz and SW Chaboksar (the eastern edge of Gilan province) coal local mines as more or less scattered related to sedimentary beds of Kalariz formation in near Kenar-Rud village as a small audit that not so long ago, people of the region used from these mines aim of limited extraction of coal. According to collapsing audits of the mines, a few plant remains have been found as loos specimens.

  Material and Methods

  The localities studied are located in near of Kenar-Rud village in SW of Chaboksar, between 50° 29' and 50° 30' E and 36° 51' and 36° 53' N. Access path is Chalus, Ramsar, Javaher-Deh and Kenar-Rud road. Studied locality according to because of the Javaher-Deh formation located in north Alborz subarea. According to the last of divided of Shemshak group (Fürsich et al., 2009) in north Alborz subarea consists of four formations as Ekrasar formation (Late Carnian- Norian), Lale-band formation (Late Norian-Rhaetian), Kalariz formation (Rhaetian) and Javaher-Deh (Hettangian- Early Bajocian). Eastern bound of west Alborz is Chalus River. West Alborz is divided into five coaly regions of Sangrud, Aghusbon, Ramsar, Ghazwin, and Azarbayjan coal area, and the Ramsar coal region is divided into two sub-regions of Neydasht and Ekrassar, so that studied mines in this study located coal region of Ramsar and sub-region of Neydasht. The coal region of Ramsar is located in the northeast of the coal basin west Alborz in between Chaboksar to Tonekabon and Neydasht subarea is located in the northwest end of the coaly region of Ramsar. Studied beds related to the upper part of Kalariz formation near of Javaher-Deh formation beds.

  Discussion

  In total, eight species are found from Kenar-Rud coal mines that include:Dictyophyllum nathorstii Zeiller 1903 (Age: Late Norian- Late Rhaetian), Nilssonia pseudobrevis (Barnard 1967b) Corsin & Stampfli 1977 (Age: Norian-Rhaetian), Pterophyllum aequale (Brongniart 1824) Nathorst 1878 (Age: Late Rhaetian), Pterophyllum sp., Dictyozamites asseretoi Barnard 1965 (Age: Rhaetian), Dictyozamites sp., cf. Nilssoniopteris musafolia Barnard 1965 (Age: Rhaetian), Anthrophyopsis crassinervis Nathorst 1878 (Age: Late Rhaetian).
  Kalariz formation in north Alborz structural- facies zone; Kalariz and Alasht formations in central Alborz structural- facies zone and Kalariz, Alasht & Dansirit formations in south Alborz structural- facies zone consist of economic coal. Alasht formation in central Alborz structural- facies zone and Kalariz formation in the north and south Alborz has maximum coal in a total of west Alborz. Kanar-Rud coal mines in SW of Chaboksar located in the west Alborz coal area, Ramsar coal region, and Neydasht coal sub-region.

  Conclusion

  Coal mines around of Kenar-Rud village in SW of Chaboksar (East of Gilan province) consist of Rhaetian plant macrofossils from Kalariz formation that according to species of Dictyophyllum nathorstii, Anthrophyopsis crassinervis, Nilssonia pseudobrevis, Pterophyllum aequale & Dictyozamites asseretoi age of studied beds are Rhaetian and particularly two species of Anthrophyopsis crassinervis and Pterophyllum aequale the age of beds are Late Rhaetian (upper Kalariz). Dictyozamites and two species of Nilssonia pseudobrevis and Dictyozamites assretoi from western Alborz basin, Pterophyllum aequale from Ramsar region and Anthrophyopsis crassinervis Neydasht sub-region have been reported for the first time. Three divisions of Cycadophyta (especially order of Bennettitales), Filicophyta (true ferns) and Pteridospermophyta (seed ferns) in a total of genus trance is 78% and in species, trance is 81% from the total of plant macrofossils collection of western Alborz basin and remains of genus and species related to three divisions of Coniferophyta, Sphenophyta, and Ginkgophyta. The vegetation of Rhaetian time in two regions of Ghazwin and Sangrud-Aghuzbon is somewhat similar of each other (with Sorensenʼs similarity index 47%) and on the other hand vegetation of Ramsar region has different with two regions of Ghazwin (with Sorensenʼs similarity index 17%) and Sangrud- Aghuzbon (with Sorensenʼs similarity index 23%). Plant macrofossils collection in the western Alborz coal basin confirms the subtropical wet weather up to the tropical weather for the Rhaetian time (Kalariz formation).

  Keywords: Plant Macrofossils, Kalariz formation, Rhaetian, Shemshak Group, Kenar-Rud Coal mines, Chaboksar, west of Alborz
 • Saeedeh Senemari* Pages 209-218
  Introduction

  One of the most extensive Cretaceous deposits in Zagros, the marine sediments of the Ilam and Gurpi Formations, the first in the Zagros based on stratigraphy and paleontology was identified (James & Wynd, 1965). The type section of the Gurpi Formation is studied in the Lali oil field, located in the NE of Masjed Suleiman. The type section of the Ilam Formation is situated in the Kabirkuh area, located in Lurestan. The most important things that can be done given of these formations in Zagros, determining the exact boundary of by calcareous nanofossil. At the oil field Bahr-e-Gansar, the upper part of the Ilam Formation and the lower part of the Gurpi Formation consists of 17 m thick was selected which mainly consists of marl, marly limestone, shale, and limestone.

  Material and Methods

  In this study, twenty-seven samples from Ilam and Gurpi Formations have been studied. Samples were prepared following a standard smear slide method (Bown & and Young 1998). Calcareous nannofossil nomenclature follows the taxonomic schemes of Perch-Nielsen (1985). As a result of this study, twenty-two genera and thirty-five species of calcareous nannofossils have been identified.

  Discussion

  Calcareous nannofossils recorded in the Cretaceous strata are appropriate and index taxa for biostratigraphic studies. Abbreviations used in this study are the CC (Cretaceous Coccoliths), UC (Upper Cretaceous), and the NC (Nannofossil Cretaceous). The nannofossil zonation used in the present study is based on the Nannoplankton Cretaceous zonation of Sissingh (1977), Burnett (1998), and Roth (1978). According to our biostratigraphic data, CC15 to CC20 biozones are introduced for the Ilam-Gurpi formations boundary. Four biozones of the zonation of Sissingh (1977) are recognized at the upper part of Ilam Formation as follows:Reinhardtites anthophorus zone (equivalent to UC11/ NC16): The first nannofossil unit recorded in this study is the CC15 zone. This biozone is recorded from the FO Reinhardtites anthophorus to the FO of Lucianorhabdus cayeuxii. The age of this zone is late Early Santonian.Lucianorhabdus cayeuxii zone (equivalent to UC12/ NC16): The second nannofossil unit recorded at the upper part of the Ilam Formation is the CC16 zone. This biozone is recorded from the FO Lucianorhabdus cayeuxii to the FO of Calculites obscurus. The age of this zone is early Late Santonian.Calculites obscurus zone (equivalent to UC13 / NC17): This zone spans the interval from the FO of Calculites obscures to the FO of Aspidolithus parcus parcus. The age of this zone is Late Santonian-Early Campanian.Aspidolithus parcus zone (equivalent to UC14/ NC18): The last nannofossil unit recorded in the uppermost part of the Ilam Formation is CC18 zone. This zone spans the interval from the FO of Aspidolithus parcus parcus to the LO of Marthasterites furcatus. The age of this zone is Early Campanian.Two biozones of Sissingh’s zonation (1977), recognized at the lower part of Gurpi Formation are as follows:Calculites ovalis zone (equivalent to UCl5aTP / NC18): The next nannofossil unit recorded in this study is the CC19 zone. This biozone is recorded from the LO of Marthasterites furcatus to the FO of Ceratolithoides aculeus. The age of this zone is late Early Campanian. Ceratolithoides aculeus zone (equivalent to UCl5bTP/ NC19): The last nannofossil biozone recorded at the lower part of the Gurpi Formation is the CC20 zone. This biozone is recorded from the FO Ceratolithoides aculeus to the FO of Quadrum sissinghii. The age of this zone is Late Early Campanian.

  Conclusion

  The detailed study based on calcareous nannofossils enables the subdivision of the studied deposits (upper part of the Ilam and lower part of Gurpi Formations) into six biozones and thus the boundary between the two formations appears to be transitional suggesting an age of the late Early Santonian to Late Early Campanian.

  Keywords: Calcareous nannofossils, Biostratigraphy, Zagros, Oil field
 • Maryam Shekary Khiadani*, Hossein Vaziri Moghaddam, Azizollah Taheri, Ali Seyrafian Pages 219-235
  Introduction

  The Gurpi Formation, the hydrocarbon source rock in the southwest Iran, is extended in Folded Zagros in Provinces Khuzestan, Lurestan, and Fars (James & Wynd, 1965). James & and Wynd (1965) measured the Gurpi Formation at the type section (49°13΄47˝ E, 32°26΄50˝N). The formation at the type section includes grey to blue marl and shale beds and occasionally thin beds of argillaceous limestone (Aghanabati, 2006). The Formation overlies the Ilam Formation and is disconformably overlain by the Pabdeh Formation at the type section. The marl and carbonate rocks of the Gurpi Formation were formed in a deep marine environment. Microfauna of the Gurpi Formation was studied by Kalantary (1976), Vaziri Moghaddam (2002), Darvishzadeh et al. (2007) and Fereydoonpour et al. (2104). The main objective of this paper is to identify depositional sequences by the study of planktonic foraminifera, planktonic to benthic ratio (P/B), percentage of morphotype groups of planktonic foraminifera and the carbonate content.

  Materials and method

  The Gurpi Formation in the study area is located at 14 km North of Lendeh city (50°28′ 94˝ E, 31° 01 ′11˝ N). The thickness of the Gurpi Formation at the Lendeh area (NW of Dehdasht) is 221m. In the study area, the formation overlies the Ilam Formation and is disconformably overlain by the Pabdeh Formation. Two hundred and eighteen of soft and hard samples were collected for this study. One hundred and eighty-eight of thin sections were prepared to analyze the planktonic foraminifera in hard samples. About 100 g of each soft sample was processed. The samples were dried, soaked in hydrogen peroxide (10%). The disaggregated samples were washed through a 63 μm, 125 μm, and 250 μm sieves. About 300 individuals were picked up for each sample in two size fractions (125–250 μm). The species and genera of planktonic foraminifera were identified based on Sliter (1989), Robozynki & Caron (1995), and Premoli Silva & and Verga (2004). The parameters such as the planktonic morphogroups, CaCO3 content, and P/B ratio were used for palaeodepth and sea-level changes of the Gurpi Formation (Mabrouk et al., 2007; Hart & and Baily, 1979; Mancini & and Tew, 1996; Mancini et al., 1996).

  Discussion and conclusion

  The study of planktonic foraminifera of the Gurpi Formation in North of Lendeh area led to the recognition of nine planktonic foraminifera biozones, that included: Dicarinella concavata Zone, Dicarinella asymetrica Zone, Globotruncanita elevata Zone, Globotruncana ventricosa Zone, Radotruncana calcarata Zone, Globotruncanella havanensis Zone, Globotruncana aegyptiaca Zone, Gansserina gansseri Zone, and Contusotruncana contusa Racemiguembelina fructicosa Zone. These biozones indicate that the Gurpi Formation deposited during the Santonian to Middle Maastrichtian. Based on the distribution of morphotype groups of planktonic foraminifera, planktonic to benthic ratio (P/B), and content of carbonate, nine third-order depositional sequences have been recognized. The sequences are comparable to those recognized in other parts of the Zagros Basin.

  Keywords: Lendeh area section, Sequence stratigraphy, Gurpi Formation, Planktonic foraminifera