فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 92، تیر 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 92، تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 18
|
 • احسان الوانی، حسین شیروانی، علیرضا شمس الدینی*، سید محسن رضازاده سکه صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  آسیب های اسکلتی عضلانی عامل اصلی ناتوانی در پرسنل نظامی هستند. در این بین کمردرد یکی از مشکلات شایع و پرخطر در میان نظامیان است. کمردرد بیشتر در پرسنل نیروی کار فعال و در محیط های نظامی نسبت به سایر جمعیت ها شایع است. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی بر کنترل پوسچر و کیفیت زندگی نظامیان مبتلا به کمردرد مزمن بود.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود که نمونه آماری آن را 30 نفر از نظامیان مبتلا به کمردرد با میانگین سنی 35/6 سال که بصورت تصادفی انتخاب شدند تشکیل دادند. برای اندازه گیری کنترل پاسچر و تعادل آزمودنی ها از تست تعادلی وای (Y Balance Test) استفاده شد. کیفیت زندگی به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization) اندازه گیری شد.  

  یافته ها

   در سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی و سلامت محیطی از خرده مقیاس های کیفیت زندگی تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون وجود ندارد (05/0>p). اگر چه در خرده مقیاس سلامت اجتماعی تفاوت معنی دار بود (05/0<p). تعادل در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت (05/0>p). نتایج آزمون t همبسته بر متغیر های کیفیت زندگی و تعادل گروه تجربی نشان داد که از خرده مقیاس‎های کیفیت زندگی: سلامت جسمی و سلامت محیطی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری نداشته‎اند (05/0>p) در حالی که خرده مقیاس های سلامت روانشناختی و سلامت اجتماعی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی‎داری را نشان دادند (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات اصلاحی بر شاخص های کیفیت زندگی و کنترل پاسچر نظامیان مبتلا به کمردرد مزمن تاثیر مثبت داشته است. بنابراین پیشنهاد می شود که در ارگان های نظامی تمرینات اصلاحی در کنار سایر تمرینات مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، کنترل پوسچر، کیفیت زندگی، نظامیان، کمردرد مزمن
 • عباس لعل سازگار، ماندانا غلامی، صادق امانی شلمزاری* صفحات 9-17
  زمینه و هدف

  تمرینات ورزشی به عنوان یک عامل ضد التهابی شناخته شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی هم حجم بر سطوح سرمی IL-18 و CRP و همچنین نیمرخ چربی در سربازان چاق و دارای اضافه وزن صورت گرفت.

  روش ها

  28 سرباز چاق و دارای اضافه وزن به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تداومی (9 نفر)، تناوبی (10 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم بندی شدند. برنامه تمرین ورزشی تداومی و تناوبی سه روز در هفته و به مدت شش هفته ادامه پیدا کرد. 48 ساعت بعد از مداخله شش هفته ای، نمونه های خونی جمع آوری شد و سطوح IL-18 و CRP به روش الایزا سنجیده شد.

  یافته ها

  کاهش معنادار سطوح IL-18 و CRP را در گروه تمرین تداومی و تناوبی نسبت به گروه کنترل ثبت شد. تفاوت معناداری بین دو گروه تمرین برای سطوح IL-18 و CRP مشاهده نشد. علاوه بر این، بهبود معنادار نیمرخ لیپیدی در گروه های تمرین کرده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج مطالعه پیش رو، به نظر می رسد که تمرینات استقامتی هم حجم به صورت تداومی و تناوبی نقش موثری در تعدیل عوامل التهابی از قبیل IL-18 و CRP دارند و تفاوتی بین این دو نوع تمرین در تعدیل عوامل بررسی شده وجود ندارد.

  کلیدواژگان: التهاب، تمرین هوازی، اینترلوکین -18، پروتئین واکنش گر c، نیمرخ چربی
 • امین رجبی تاج امیر، رضا سبزواری راد* صفحات 18-27
  زمینه و هدف

  کوفتگی عضلانی تاخیری در نیروهای نظامی به دلیل ماهیت ماموریت آنها امری اجتناب ناپذیر می باشد و گیاه خرفه به واسطه خواص ضدالتهابی و ضد دردی تاثیر برجسته ای در افزایش عملکردشان ایفا می نماید. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دوشیوه مصرفی عصاره خرفه بر شاخص های عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در دانشجویان نظامی می باشد.

  روش ها

   30 دانشجوی نظامی فعال (سن 1/4±20/4 سال، وزن 7/6±76/3 کیلوگرم، قد 176/2سانتیمتر، نمایه توده بدنی 1/7±24/5) به طور مساوی و تصادفی به 3 گروه دوز بالا، پایین و پلاسبو تقسیم شدند. گروه با دوز بالا و پایین به ترتیب کپسول های 1200 و 600 میلی گرمی و گروه پلاسبو تنها کپسول حاوی نشاسته را به مدت 12 روز از یک هفته قبل تا 96 ساعت پس از فعالیت مقاومتی برونگرا (اسکات پا) مصرف نمودند. کوفتگی عضلانی تاخیری با استفاده از یک جلسه تمرین پرس پا ایجاد گردید بطوری که هر آزمودنی ها در 4 نوبت و هر نوبت با 20 تکرارو 3 دقیقه استراحت بین هر نوبت، تمرین پرس پا را با وزنه‎های معادل 80 درصد یک تکرار بیشینه ایزوتونیک انجام دادند و 96 ،72 ،48 ،24 ،6 ساعت پس از اجرای پروتکل تمرینی، اندازه گیری محیط ران، دامنه حرکتی فلکشن ران، درد تالاگ، درد انالوگ بصری و پرش عمودی (سارجنت) آزمودنی ها صورت گرفت.

  یافته ها

   یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا موجب افزایش معنا دار دور ران، درد تالاگ، درد آنالوگ و کاهش عملکرد می شود. بین شاخص‎های عملکردی در شش مرحله اندازه گیری شده پیش و پس از فعالیت اکسنتریک در سه گروه تفاوت معناداری مشاهده شد P<0.05. همچنین مصرف خرفه با دوز بالا (1200 میلی گرم) باعث کاهش معنا دار در متغیرهای درد تالاگ، افزایش معنی دار رکورد پرش سارجنت P<0.05 و مصرف خرفه با دوز پایین (600 میلی گرم) منجر به کاهش معنادار درد بصری گردید P<0.05 و در ارتباط با فاکتورهای دور ران و فلکش ران دز مصرفی خرفه تاثیر معناداری را ایجاد نکرد.

  نتیجه گیری

   بطور کلی مطالعه ما نشان داد مقدار دوز مصرفی خرفه (1200 یا 600 میلی گرم) در نیروهای نظامی فاکتورهای عملکردی متاثر از   DOMS را متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا تحت تاثیر قرار می دهد. البته قطعیت این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتری در آینده می باشد.

  کلیدواژگان: دانشجویان نظامی فعال، عصاره خرفه، تمرین مقاومتی برونگرا، کوفتگی عضلانی تاخیری
 • امین امینی*، سید محمدکاظم واعظ موسوی صفحات 28-38
  زمینه و هدف

  توسعه روش های ارتقاء عملکردی در تاکتیک های نظامی و بخصوص تیراندازی، برای نظامیان ضروری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلات نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکردهای شناختی مرتبط با دقت و توجه تیراندازان نظامی با اثر تعدیل کنندگی قیود فردی بود.

  روش ها

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل، بر روی 64 نفر (32 نفر دارای اضطراب حالتی-رقابتی و 32 نفر بدون اضطراب حالتی-رقابتی) از تیراندازان نظامی با محدود سنی 25 تا 34 سال انجام شد. شرکت کنندگان به صورت در دسترس از یک مرکز نظامی در شهر تهران انتخاب شدند و به طور هدفمند در چهار گروه 1) تجربی بدون اضطراب حالتی-رقابتی، 2) کنترل بدون اضطراب حالتی-رقابتی، 3) تجربی دارای اضطراب حالتی-رقابتی و 4) کنترل دارای اضطراب حالتی-رقابتی قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 7 هفته مداخلات نوروسایکولوژیکی را در کنار آموزش تیراندازی (سه جلسه در هفته) دریافت کردند. گروه های کنترل تنها در آموزش تیراندازی شرکت نمودند. اضطراب حالتی-رقابتی به عنوان متغیر تعدیل کننده قیود فردی در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توان بخشی نوروسایکولوژیکی، آزمون عملکرد پیوسته و سیاهه اضطراب حالتی- رقابتی کاکس بود.

  یافته ها

  آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تفاوت معنی داری را بین چهار گروه در هر سه عامل تعداد خطای ارتکاب، تعداد خطای حذف و زمان پاسخ تیراندازان نظامی نشان داد. گروه تجری بدون اضطراب حالتی-رقابتی و همچنین گروه تجربی دارای اضطراب حالتی-رقابتی، به دنبال انجام مداخلات نوروسایکولوژیکی، بهبود معنی داری در کارکردهای شناختی مرتبط با دقت و توجه نشان دادند؛ درحالی که در گروه های کنترل تغییری مشاهده نشد (001/0<p). اضطراب حالتی-رقابتی نیز در ایجاد تفاوت میان گروه های تعریف شده اثرگذار بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، می توان مداخلات نوروسایکولوژیکی را به عنوان روشی کارآمد برای بهبود کارکردهای شناختی مرتبط با دقت و توجه تیراندازان نظامی در حالت های بدون اضطرابی حالتی-رقابتی و دارای اضطراب حالتی-رقابتی مورداستفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: کارکرد شناختی، آموزش توجه، عصب روانشناسی، سرعت پاسخ
 • حسین شیروانی، محمدکریم بهادری، محسن رنجبر*، ابوالفضل درویشی صفحات 39-51
  زمینه و هدف

  ارتقاء فعالیت جسمانی از مهم‏ترین و موثرترین استراتژی‏ها برای کاهش خطر بعضی بیماری‏ها، کاهش انحرافات اجتماعی و افزایش نشاط و شادابی جوامع است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و درمان نیروهای مسلح می باشد.

  روش ها

   جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هییت علمی و اساتید تربیت بدنی دانشگاه های مرتبط با نیروهای مسلح و مدیران، مربیان و ورزشکاران در حوزه نیروهای مسلح بود. در مرحله اول تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه با 11 نفر از جامعه آماری، عوامل توسعه شناسایی شد؛ روش نمونه گیری در این مرحله هدفمند و گلوله برفی بود و تا اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت. در مرحله دوم و سوم، عوامل شناسایی شده در مصاحبه و مطالعه پیشینه تحقیق، توسط گروه دلفی (13 نفر) بررسی شد؛ روش نمونه گیری در این مرحله هدفمند و دردسترس بود؛ در این دو مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند؛ در مرحله نهایی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته طیف پنج گزینه ای لیکرت حاصل از مراحل قبل، رتبه بندی عوامل شناسایی شده انجام شد. روش نمونه گیری در این مرحله تصادفی ساده بود که 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و تعداد 338 پرسشنامه تکمیل گردید. برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

   براساس یافته های این تحقیق مهم ترین ابعاد به ترتیب شامل زیرساخت، توسعه مشارکت، مدیریت، عوامل محیطی و عوامل فردی بودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که بوجود آوردن زیرساخت های لازم در حوزه ورزش در بخش های مختلف برای افزایش مشارکت کارکنان ضروری است.

  کلیدواژگان: رسته بهداشت و درمان، ورزش، روش دلفی
 • محمد فرامرزی*، بهزاد بازگیر، مصطفی رحیمی، حسین شیروانی صفحات 52-62

  جایزه نوبل پزشکی سال 2017 به دانشمندان کشف کننده ساعت بیولوژیکی اعطا شد که نشان دهنده اهمیت این پدیده در حیات موجودات زنده است. ریتم شبانه روزی (CR) از طریق ساعت های درونی ایجاد شده، مسیول تنظیم عملکرد روزانه اندام های مختلف بدن می باشد. ساعت مرکزی بدن عامل کلیدی ایجاد و حفظ این ریتم شبانه روزی است. نشانه های نوری خارجی و نشانه های محیطی غیر نوری که علایم تنظیم کننده زمانی (Zeitgeber) نامیده می شوند، از جمله محرک نوری، زمان غذاخوردن، دمای محیطی و فعالیت ورزشی قادر به تاثیرگذاری و تنظیم ریتم شبانه روزی هستند. در طی فعالیت های نظامی، همواره یک تعارض ذاتی بین ساعت درونی بدن و برنامه های کاری نظامی وجود دارد. گزارش های زیادی نیز در مورد اختلالات خواب و سوءتغذیه نیز در نیروهای نظامی وجود دارد. عدم تطابق بلندمدت فرایند های فیزیولوژیکی با ریتم های شبانه روزی می تواند به اختلال در عملکرد جسمانی، فیزیولوژیکی ، متابولیکی و ذهنی و شناختی پرسنل نظامی منجر شود.علاوه بر تاثیر ریتم های شبانه روزی بر سیستم های فیزیولوژیک، اولویت داشتن زمان های خاص روز یا شب برای فعالیت نیز عامل مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود. تفاوت ترجیحی زمان فعالیت که (کرنوتایپ) نامیده می شود می تواند در ریتم های فیزیولوژیکی مختلف از جمله عملکرد جسمانی و پاسخ به فعالیت ورزشی تفاوت ایجاد کند. عملکرد بهتر و خستگی عضلانی در طی فعالیت ورزشی در عصر هنگام می تواند از طریق دمای مرکزی بالاتر، غلظت کاتکولامین ها، سطوح لاکتات و مارکرهای بیولوژیکی آسیب عضله توجیه شود. با این حال، با توجه به تعامل بین زمان انجام فعالیت در روز (TOD) و تاثیر فعالیت های جسمانی بر پاسخ پارامتر های بیو شیمیایی، ریتم شبانه روزی این پارامترها در نیروی نظامی هنگام فعالیت های جسمانی به طور کامل مشخص نمی باشد. طراحی استراتژی های مداخله ای ورزشی مناسب بهبود کوتاه/بلند مدت سلامت نیروهای نظامی موضوعی کلیدی در ارتقاء سلامت متابولیک آن ها است. زمان بندی مناسب فعالیت های ورزشی می تواند برخی نتایج زیان آور فعالیت های کاری شیفتی نظامی را از بین ببرد.

  کلیدواژگان: ریتم شبانه روزی، ساعت مرکزی بدن، عملکرد جسمانی، نیروهای نظامی
 • جمشید فولادی، اقبال غرائی*، داور خاکسار بلداجی صفحات 63-71
  زمینه و هدف

  یکی از نیازهای ضروری نیروهای مسلح برخورداری از آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی منظم در جهت اجرای موفقیت آمیز ماموریت‎ها، در شرایط مختلف بوده و می‎تواند بر روی سلامت روانی نیروها اثرگذار باشد. لذا، هدف از این تحقیق ارزیابی فعالیت بدنی کارکنان آجا و ارتباط آن با فاکتورهای روانی (خودپنداره بدنی، سرسختی ذهنی، اضطراب و افسردگی) بود.

  روش‎ها

   تعداد 130 نفر از کارکنان نظامی آجا به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه‎های فعالیت بدنی، خودپنداره بدنی، سرسختی ذهنی، اضطراب و افسردگی در بین آن‎ها توزیع شد. برای ارزیابی میزان فعالیت بدنی و ویژگی‎های روانی کارکنان از آمار توصیفی و برای ارزیابی ارتباط بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته‎ها

   میزان فعالیت بدنی کارکنان آجا در سطح متوسط بوده و همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فعالیت بدنی و ویژگی‎های روانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد (P<0.05).

  نتیجه‎گیری

  بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که برای بالابردن سطح آمادگی جسمانی کارکنان آجا و داشتن سلامت روانی از جمله کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش خودپنداره بدنی و سرسختی ذهنی، فعالیت بدنی متوسط تا شدید بایستی در برنامه روزانه آنها قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: کارکنان آجا، فعالیت بدنی، خودپنداره بدنی، اضطراب، افسردگی
 • امید قربانی، محسن ثالثی*، مریم کوشکی، فرهاد دریانوش صفحات 72-79
  زمینه و هدف

  بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک تغییر غلظت بتاتروفین در بیماری‎های متابولیکی مانند دیابت، چاقی و سندرم متابولیک را نشان داده‎اند. هدف از این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین تداومی بر سطوح بتاتروفین و لیپیدهای سرم مردان چاق است.

  روش‎ها

   در این مطالعه 20 مرد چاق به طور تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین (10 نفر) قرار گرفتند. تمرینات به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام شد. آزمودنی‎های گروه تمرین در هفته اول و دوم، به مدت 25 دقیقه با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه فعالیت ورزشی تداومی را شروع کردند. در هفته 3 تا 5 به مدت 35 دقیقه با شدت 65 تا 75 درصد و در هفته 6 تا 8 به مدت 40 دقیقه با 75 تا 85 درصد تمرین کردند. در ابتدا و انتهای تمرین 10 دقیقه گرم کردن و سرد کردن انجام گرفت. پیش از شروع و در پایان دوره تمرین سطوح سرمی بتاتروفین، LDL، HDL و TG اندازه گیری شد.

  یافته ها

   8 هفته تمرین باعث کاهش معنی‎دار بتاتروفین (036/0 =p)، TG (001/0 =p)، LDL (02/0 =p) و افزایش HDL (052/=p) در پس‎آزمون نسبت به پیش‎آزمون در گروه تمرین شد. بررسی میانگین های بین گروهی این شاخص ها نیز نشان داد که این تفاوت بین گروه تمرین و کنترل نیز معنی دار است. هم چنین وزن و شاخص توده بدنی به طور معنی داری کاهش یافت. بنا بر نتایج آزمون پیرسون سطوح بتاتروفین با سطوح TG، LDL، BMI ارتباط مثبت و با HDL ارتباط منفی داشت.

  نتیجه گیری

   8 هفته تمرین می تواند سطوح بتاتروفین را در افراد چاق کاهش دهد. کاهش بتاتروفین با تغییر در وزن و شاخص توده بدنی و متابولیسم لیپیدها همراه است. به نظر می رسد که احتمالا بتاتروفین می تواند به عنوان یک هدف درمانی در اختلالات مرتبط با چاقی مانند دیس لیپیدمی مطرح باشد.

  کلیدواژگان: بتاتروفین، ANGPTL8، تری گلیسیرید، تمرین تداومی
 • هاشم پیری، سید فخرالدین میرافضل، محمدرضا زوار، محمد رحیمی* صفحات 80-86
  زمینه و هدف

  فراهم کردن اطلاعات در مورد شیوع ناهنجاری های وضعیتی و اختلالات اسکلتی - عضلانی می تواند در طراحی برنامه های پیشگیرانه موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ناهنجاری های وضعیتی و اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان شناورها می باشد.

  روش ها

  در پژوهش حاضر وضعیت بدنی و اسکلتی - عضلانی 207 نفر از کارکنان شناورها مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی وضعیت بدنی و اسکلتی - عضلانی کارکنان شناورها به ترتیب از مقیاس رتبه بندی وضعیت بدنی نیویورک و پرسشنامه نوردیک استفاده شد.

  یافته ها

  اختلاف معناداری در شیوع ناهنجاری های وضعیتی (001/0p= ،86/429=X2) و اختلالات اسکلتی -عضلانی در نقاط مختلف بدن در کارکنان شناورها دیده شد (001/0p= ،07/302=X2).

  نتیجه گیری

  ناهنجاری های وضعیتی و اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان شناورها شایع می باشد. ناهنجاری هایپرلوردوز کمری و اختلال در ناحیه کمر به ترتیب شایع ترین ناهنجاری وضعیتی و اختلال اسکلتی - عضلانی در بین کارکنان شناورها می‎باشند.

  کلیدواژگان: شناور، وضعیت بدنی، هایپرلوردوز، اختلال
 • مهدیه ملانوری شمسی*، بهزاد بازگیر، محمد ولدی اطهر، احمدرضا یوسف پور دهاقانی صفحات 87-99

  نظامیان بر حسب ماموریت‏های خود، مستلزم استقرار و انجام عملیات، تحت شرایط محیطی متغیر و نامتعارف هستند و همزمان اختلالات تغذیه‎ای، خواب و فشارهای روانی را تجربه می‎کنند؛ شرایطی که نقش به‎سزایی در تغییر هموستاز، مولفه‎های ورزیدگی نظامی و نهایتا موفقیت در ماموریت‎های محوله دارد. عدم توجه به پاسخ‎های فیزیولوژیک در شرایط مذکور و تامین نیازهای تمرینی، تغذیه‎ای و انگیزشی، ضمن به خطر انداختن سلامتی، موجب کاهش بهره‎وری و نهایتا شکست در عملیات‎ها خواهد شد. دیدگاه‎های مختلفی برای مواجهه با اختلالات ایجاد شده در محیط‎های پراسترس ارایه شده‎اند؛ به نظر می‎رسد بررسی پاسخ‏های فیزیوژیک در استرس‎های محیط‎های نظامی، بر اساس ویژگی‎های منحصر به فرد آنها و به کارگیری استاندارد‎های مشخص برای انجام ماموریت در محیط‎های مذکور، بخشی از راه‎کارهای احتمالی است. این مطالعه مروری ضمن ارایه پاسخ‎های فیزیولوژیکی ایجاد شده در محیط‎های با استرس‎های گرمایی، سرمایی و محیط‎های مرتفع و اثرات احتمالی آنها بر عملکرد افراد نظامی، به بخشی از راه‏کارهای تمرینی و تغذیه‏ای برای مقابله با استرس‏های ایجاد شده در این محیط‏ها اشاره خواهد کرد. اما باید تاکید شود که ارایه راه‏کارهای دقیق براساس نیازهای موجود، به شبیه‏سازی محیط‏های عملیاتی به صورت آزمایشگاهی و تهیه دستورالعمل‏های مدون براساس تحقیقات جهت دار نیاز خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، محیط های نامتعارف، مولفه های فیزیولوژیک، آمادگی در رزم
 • علیرضا نصیرزاده*، علی نیازی پور، محمد عظیمی نیا، هادی نخعی صفحات 100-119
  زمینه و هدف

  از آنجاییکه برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب یکی از شاخصهای مهم برای پذیرش دانشجویان دانشگاه های افسری است، به منظور مقایسه و تعیین جایگاه این افراد نسبت به جامعه همواره به نرم ها و هنجارهای به روز نیاز است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های منتخب آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و تعادلی دانشجویان افسری دانشگاه امام علی (ع) با هدف تدوین نرم بوده است.

  روش ها

   جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) تشکیل می دادند که پس از انجام ارزیابی های اولیه، بر اساس اهداف تحقیق و با استفاده از طرح نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای تعداد 272 نفر از این افراد به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. پس از آشنایی آزمودنی ها با مراحل تحقیق، آزمون های آمادگی جسمانی- حرکتی دوی سرعت 60 متر، دوی استقامت 3600 متر، چابکی 4 در 9 متر، دراز و نشست (حداکثر تعداد در 2 دقیقه)، شنای سویدی (حداکثر تعداد در 2 دقیقه) و بارفیکس و همینطور آزمون تعادل ایستای بس در سه حالت و همینطور آزمون ارزیابی ترکیب بدن انجام گرفت و اطلاعات نهایی به صورت نرم های درصدی و همینطور نمودار هیستوگرام ارایه شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار برای BMI (2/45± 22/72)، درصد توده چربی بدن (4/80 ± 15/21)، درصد توده عضلات اسکلتی (2/80± 47/81)، Whr (0/04 ± 0/82)، دراز و نشست (14/54± 63/67)، شنای سویدی (13/66± 63/09)، بارفیکس (5/20± 8/42)، دوی 60 متر (0/69± 8/94)، دوی 3600 متر (0/81± 13/53)، آزمون 4 در 9 متر (0/71± 9/27)، تعادل ایستا مولفه پا جلو و عقب (0/92± 0/54) و تعادل ایستا مولفه یک پا بالا (1/37± 1/43) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  از اطلاعات توصیفی ارایه شده در این مطالعه می توان در زمینه ارزیابی سلامت و تناسب بدنی دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) و دیگر دانشکده های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و همینطور معیارهای مناسب تری در زمان آزمون ورودی به دانشکده های افسری انتخاب نمود.

  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، تعادل، درصد چربی، سلامت
 • مصطفی رحیمی*، بهزاد بازگیر، مریم کاظمی‎ پور، ابوالفضل شکیبایی صفحات 120-130
  زمینه و هدف

  تعیین و ارزیابی وضعیت موجود آمادگی جسمانی نیروها امری مهم است چرا که به دنبال آن برنامه‎ریزی دقیق برای توسعه عوامل آمادگی جسمانی، ارتقاء سبک زندگی سالم و ارایه خدمات مطلوب در حیطه وظایف محوله می‎تواند محقق شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه در یک مرکز پزشکی-نظامی بود.

  روش‎ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 75 نفر دانشجوی دختر بورسیه یک مرکز پزشکی-نظامی به عنوان نمونه آماری شرکت داشتند. پس از ارزیابی پزشکی، پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و تاریخچه پزشکی توسط آزمودنی‎ها تکمیل گردید. آزمون های آنتروپومتریکی (قد، وزن و شاخص توده بدن) و آمادگی جسمانی شامل ترکیب بدن (دستگاه سنجش ترکیب بدن)، استقامت عضلانی میان تنه (آزمون دراز و‎نشست) و بالاتنه (آزمون شنای روی دست)، انعطاف پذیری (آزمون نشستن و رساندن دست‎ها)، استقامت قلبی-‎عروقی (آزمون شاتل ران) و چابکی (آزمون 9×4) توسط متخصصان تربیت بدنی گرفته شد.

  یافته ها

   شاخص توده بدن 21/84کیلوگرم در متر مربع و میزان درصد چربی 0428 بود. تعداد دراز و نشست و شنای روی دست به ترتیب 40 و 29/74 تکرار بود. میانگین رکورد انعطاف پذیری 35/62 سانتی متر، استقامت قلبی-عروقی 25/34میلی‎لیتر در کیلوگرم در دقیقه و زمان اجرای آزمون چابکی 9×4 آزمودنی ها 12/20ثانیه بدست آمد.

  نتیجه گیری

  در دانشجویان دختر مورد مطالعه، شاخص توده بدن در دامنه طبیعی قرار دارد، اما درصد چربی بدن این افراد در وضعیت بسیار بد قرار داشت. رکورد عوامل استقامت قلبی- تنفسی، انعطاف پذیری و چابکی آزمودنی ها ضعیف می‎باشد.

  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، دانشجو، دختر، پزشکی، نظامی
 • رضا سبزواری ‎راد*، ابراهیم فصیحی رامندی، داور خاکسار بلداجی صفحات 131-140
  زمینه و هدف

  چای سبز علاوه بر ترکیبات آنتی اکسیدانی دارای خواص ضد دیابتی، ضد باکتری، ضدالتهابی، ضدفیبروتیک و ضد چاقی نیز می باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر توان هوازی، نمایه توده بدن و درصد چربی در دانشجویان افسری چاق و دارای اضافه وزن بود.

  روش‎ها

   در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1397 در دانشگاه افسری امام علی (ع) انجام شد، 60 دانشجوی مرد چاق و دارای اضافه وزن با دامنه سنی 18 تا 22 سال و نمایه توده بدنی بیشتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع به روش نمونه‎گیری انتخابی در دسترس و هدفدار انتخاب شدند؛ سپس آزمودنی‏ها به طور تصادفی در 4 گروه شامل تمرین هوازی (13 نفر)، گروه مکمل چای سبز (18 نفر)، گروه ترکیب تمرین هوازی و مکمل چای سبز (16 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 45-60 دقیقه با شدت 80-60 درصد حداکثر ضربان قلب به دویدن بر روی تردمیل پرداخته وگروه مکمل چای سبز در همین زمان با حفظ رژیم غذایی خود، روزانه 3 عدد چای سبز کیسه‎ای ایرانی محتوی 2 گرم چای خشک را در 150 سی سی آب 100 درجه سانتی گراد دم کرده و در سه وعده غذایی به صورت صبح، ظهر و عصر قبل از برنامه ورزشی مصرف نمودند. هم چنین توان هوازی، شاخص توده بدنی و درصد چربی، آزمونی‎ها در دو مرحله پیش و پس از پروتکل تمرین نیز سنجیده و برای مقایسه معنی‎داری چهار گروه در متغیرهای وابسته از آزمون آماری آنالیز واریانس یک‎طرفه و هم چنین برای مقایسه معناداری جفت گروه‎ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته‎ها

   8 هفته تمرین هوازی موجب کاهش معنادار وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن و مکمل چای سبز موجب کاهش معنادار وزن بدن و شاخص توده بدن شد. هم چنین ترکیب تمرین هوازی و مکمل چای سبز علاوه برکاهش وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن، افزایش معنادار درحداکثر اکسیژن مصرفی را بدنبال داشت.

  نتیجه‏ گیری

  باتوجه به اینکه ترکیب تمرین هوازی و مکمل چای سبز منجر به کاهش نمایه توده بدنی، درصدچربی و افزایش توان هوازی در بین دانشجویان افسری می‎گردد. بنابراین یک استراتژی غیردارویی ارزشمند برای تحقق و بهبود پارامترهای تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: توان هوازی، تمرین هوازی، مکمل چای سبز، چاقی، دانشجویان افسری
 • علی صمدی، عباسعلی گائینی، بهزاد بازگیر* صفحات 141-153

  هرچند خواب کافی عامل مهمی در عملکرد روزانه و سلامت همه افراد جامعه به شمار می‏رود، نظامیان به دلیل ماهیت شغلی ویژه‎ای که دارند مستعد بی‎خوابی و اختلالات خواب‎اند و کم‎خوابی و کیفیت پایین خواب جزء مشکلات رایج در نظامیان محسوب می‎شود. آمادگی رزمی مفهوم گسترده‎ای بوده و متاثر از عوامل زیادی از جمله زیرساخت‎ها و تجهیزات، عوامل پشتیبانی‎کننده و کیفیت سازمان است، اعتقاد بر این است که نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی نیروهای مسلح بوده و عوامل موثر بر عملکرد این نیروها در بعد فردی تاثیر به سزایی بر توان و آمادگی رزمی کلی نیروهای مسلح دارد. با توجه به اهمیت ویژه در عملکرد نظامی، امروزه خواب در کنار تغذیه و ورزش به عنوان یکی از ارکان سه‎گانه عوامل موثر بر عملکرد (P3) در نظامیان شناخته می‎شود، و مراجع علمی و پزشکی- نظامی توصیه‎های ویژه خواب به منظور عملکرد بهینه نیروهای نظامی تدوین و ارایه کرده‎اند. بر اساس خطوط راهنمای موجود رعایت بهداشت خواب و توجه به راهبردهای ویژه مدیریت خواب در شرایط نظامی می‎تواند با بهبود کیفیت خواب به کاهش پیامدهای خواب ناکافی و بهبود عملکرد نظامی و توان رزمی کمک کند. با وجود این، هنوز نیاز به پژوهش‎های بیشتر برای ارایه راهکارهای کاربردی‎تر به منظور مدیریت خواب در شرایط عملیاتی پیش‎بینی نشده و همچنین در شرایط محیطی خاص (ارتفاعات، محیط های خیلی سرد و گرم و غیره) برای حفظ یا ارتقاء توان رزمی نیروهای نظامی وجود دارد.

  کلیدواژگان: محدودیت خواب، آمادگی جسمانی، توان رزم، نظامی
 • سجاد قوچانی، شاهین ریاحی ملایری*، عبدالرسول دانشجو صفحات 154-162
  زمینه و هدف

  سیترولین مالات به عنوان یک مکمل ورزشی که عملکرد بی‎هوازی را بهبود می‎بخشد مطرح است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کوتاه مدت مکمل سیترولین مالات بر سطوح لاکتات،LDH  و عملکرد فعالیت‎های مقاومتی است.

  روش‎ها

   در این پژوهش 16 مرد با میانگین سنی 4/7±26/4 سال، درصد چربی 6/7±15/4 و شاخص توده بدنی 2/8±23/7 به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. پروتکل فعالیت ورزشی به شکل متقاطع در 3 جلسه فعالیت مقاومتی تمام بدن که به ترتیب شامل حرکات هاک اسکوات، جلو ران ماشین، پرس سینه هالتر و سیم کش زیربغل از جلو انجام شد. در ابتدای هر جلسه، ابتدا نمونه خونی از آزمودنی‎ها در حالت استراحت گرفته شد. یک ساعت قبل از شروع فعالیت ورزشی در هفته اول، آزمودنی‏ها 6 گرم مکمل سیترولین مالات + 250 میلی لیتر آب، هفته دوم دارونما حاوی 5 گرم دکستروز + 250 میلی لیتر آب و هفته سوم 8 گرم مکمل سیترولین مالات در 250 میلی لیتر آب مصرف نمودند. از هر آزمودنی نمونه های خونی در فواصل 1 ساعت قبل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت ورزشی برای بررسی غلظت‎های LDH و لاکتات گرفته شد. پس از هر ست نیز میزان درک فشار برای همه فعالیت‏های ورزشی گرفته و ثبت شد.

  یافته‎ها

   اختلاف معنی داری در سطوح لاکتات بین جلسات فعالیت مقاومتی با دوزهای مختلف سیترولین مالات وجود ندارد (05/0<P). ولی در مقادیر LDH اختلاف معنی‎داری وجود دارد (05/0>P). اختلاف معنی‎داری نیز در مجموع میزان درک فشار بین جلسات (RPE) وجود نداشت (05/0<P).

  نتیجه‎گیری

  به نظر می‏رسد مصرف مکمل سیترولین مالات در پی یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید می‏تواند مقادیر LDH را کاهش دهد و به کاهش کوفتگی عضلانی منجر شود، اما موجب بهبود RPE پس از فعالیت ورزشی نمی‏شود.

  کلیدواژگان: مکمل سیترولین مالات، فعالیت مقاومتی، لاکتات دهیدروژناز، لاکتات
 • رضا شربت زاده*، جمشید فولادی، احسان محمدی ترکمانی صفحات 163-173
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر تلاش های زیادی برای توسعه ورزش همگانی در ایران صورت گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای انتخاب رشته های ورزش همگانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش ها

  همه خبرگان سازمان تربیت بدنی آجا در تهران نمونه مرحله کیفی بودند که 12 نفر با روش هدفمند و در دسترس مورد مصاحبه قرار گرفتند و با معیار اشباع نظری مصاحبه ها تمام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تحلیل تم، 6 تم اصلی و 22 تم فرعی را شناسایی کرد. کیفیت یافته ها با تایید مشارکت کنندگان و ضریب قابلیت اعتماد کدگذاری ها تایید شد. جامعه آماری کمی شامل مدیران و معاونان تربیت بدنی نیروهای تحت پوشش آجا در تهران و افسران ورزش در شهرک های مسکونی بودند که 25 نفر پرسشنامه مقایسات زوجی مبتنی بر یافته های کیفی را تکمیل کردند.

  یافته ها

   تجزیه وتحلیل داده ها با روش AHP در نرم افزار Expert Choice نسخه 11 نشان داد اولویت معیارهای اصلی به ترتیب شامل هزینه (0/402)، فضا (0/228)، قابلیت اجرا (0/123)، قابلیت آموزش (0/112)، جذابیت (0/091) و تطبیق پذیری (0/043) است. همچنین در بخش زیرمعیارها؛ سرمایه زیرساختی پایین (0/191)، وسایل فردی ارزان (0/109) و نیاز به فضای انعطاف پذیر (0/108) سه اولویت اول بودند. سازگاری مقایسات با محاسبه نرخ ناسازگاری تایید شد (1/0>).

  نتیجه گیری

  یافته ها می تواند در راه اندازی فعالیت ها و رشته های ورزشی همگانی در مناطق مختلف تحت پوشش آجا مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ورزش همگانی، توسعه ورزش، مشارکت ورزشی، آجا
 • سید مجتبی سلطاندوست ناری، محمدحسین علیزاده، علیرضا شمس الدینی* صفحات 174-182
  زمینه و هدف

  استفاده از غربالگری حرکت عملکردی (Functional Movement Screening یا FMS) که نقش مهمی را در پیش‎بینی آسیب‎های ورزشی ایفا می‎کند، توسط بسیاری از متخصصان ورزشی در طراحی برنامه‎های تمرینی توصیه شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر برنامه تمرینی حرکات عملکردی بر نمرات آزمون غربالگری حرکت عملکردی و فاکتورهای منتخب آمادگی جسمانی مردان نظامی فعال مستعد آسیب‎دیدگی بود.

  روش‎ها

  38 مرد نظامی فعال مستعد آسیب‎دیدگی بر اساس آزمون غربالگری حرکت عملکردی و فاقد هرگونه آسیب، به صورت در دسترس و هدفمند به دو گروه تجربی (18 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. FMS به وسیله مجموعه آزمون‏های غربالگری حرکت عملکردی و فاکتورهای انعطاف‏پذیری از طریق آزمون نشستن و رسیدن به جلو، تعادل پویا با آزمون تعادلی تعدیل شده Y و توان انفجاری با استفاده از آزمون پرش سارجنت مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه تجربی هشت هفته برنامه تمرینی حرکات عملکردی را اجرا کردند.

  یافته‎ ها

   در مقایسه نمرات کلی FMS بین گروه‎های تجربی و کنترل اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0<p و اندازه اثر= 64/0). همچنین بهبود معنی‎داری در نمرات فاکتورهای انعطاف‎پذیری (05/0< p و اندازه اثر=87/0)، تعادل پویا (05/0< p و اندازه اثر=78/0) و توان انفجاری (05/0<p و اندازه اثر=68/0) یافت شد.

  نتیجه‏ گیری

   نتایج نشان می‏دهد که اجرای برنامه تمرینی حرکات عملکردی می‏تواند باعث افزایش نمرات آزمون غربالگری حرکت عملکردی و آمادگی جسمانی مردان نظامی فعال شود. از این رو، به نظر می‎رسد این برنامه تمرینی می‏تواند احتمال بروز آسیب‏دیدگی را در افراد مستعد آسیب کاهش دهد.

  کلیدواژگان: غربالگری حرکت عملکردی، مردان نظامی فعال، فاکتورهای آمادگی جسمانی
 • مجید وحیدیان رضازاده*، اکبر قائد رحمتی، مهرداد مظاهری صفحات 183-192
  زمینه و هدف

  هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین TRX بر تغییرات سروتونین مغزی، شادکامی و نمره آزمون APFT و رابطه بین سروتونین و شادکامی سربازان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بود.

  روش‎ها

  30 نفر از سربازان مرزبانی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه شاهد (سن: 8/2±1/22 سال) و تجربی (سن: 2/2±23 سال) قرار گرفتند. تمرینات TRX سه جلسه در هفته و برای هشت هفته انجام شد و هر دو هفته به شدت تمرینات افزوده گردید. مقادیر سروتونین، شادکامی، برخی ابعاد آنتروپومتریکی و میزان آمادگی جسمانی توسط آزمون استاندارد APFT قبل و بعد از تمرینات اندازه گیری شد. نمونه‏ های خونی 24 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرین گرفته شد و در آزمایشگاه تخصصی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته‎ها

   در گروه تجربی مقادیر سروتونین 7/71 درصد (0001/0=P)، شادکامی 5/29 درصد (0001/0=P) و نمره آزمون APFT 3/16 درصد (0001/0=P) افزایش معنی‎دار داشته است. در حالی که در گروه شاهد مقادیر سروتونین 2/24 درصد کاهش معنی دار (011/0=P) را نشان می‎دهد. یافته‎ها حاکی از افزایش معنی‎دار سروتونین، شادکامی و نمره APFT در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد (0001/0=P) است. همچنین بین تغییرات سروتونین و شادکامی ارتباط مستقیم و نسبتا قوی (616/0=r) مشاهده شد.

  نتیجه ‏گیری

   به نظر می رسد تمرینات هشت هفته ای TRX اثرات مثبتی بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و افزایش نشاط و شادکامی سربازان می گذارد.

  کلیدواژگان: تمرین TRX، سروتونین، شادکامی، آزمون APFT
|
 • Ehsan Alvani, Hossein Shirvani, Alireza Shamsoddini*, Seyed Mohsen Rezazadeh Sekeh Pages 1-8
  Background and Aim

  Musculoskeletal injuries are a major cause of disability in military personnel. Meanwhile, low back pain is one of the most common and high-risk problems among the military. Low back pain is more common in active-duty personnel and in military settings than in other populations. Therefore, the aim of this study was the survey of the effect of corrective exercises on posture control and quality of life of soldiers with chronic low back pain.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design, the statistical sample consisted of 30 soldiers with low back pain with a mean age of 35.6 who were randomly selected. The Y Balance Test was used to measure the control of the passport and the balance of the subjects. The quality of life was measured by the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire.

  Results

  In physical health, psychological health and environmental health, subscales of quality of life, there is no significant difference between pre-test and post-test (P<0.05). However, there was a significant difference in the subscale of social health (P<0.05). The balance between pre-test and post-test of the control group was not significantly different (P<0.05). The results of correlated t-test on the variables of quality of life and balance in the experimental group showed that there was no significant difference between subscales of quality of life: physical health and environmental health in pre-test and post-test (P<0.05) while subscales of psychological health and social health showed a significant difference in pre-test and post-test (P<0.05).

  Conclusion

  The results of the present study showed that corrective exercises had a positive effect on the quality of life indicators and posture control of soldiers with chronic low back pain. Therefore, it is recommended that corrective exercises be considered in military organs along with other exercises.

  Keywords: Corrective Exercises, Posture Control, Quality of Life, Military, Chronic Low Back Pain
 • Abass Lal Sazegar, Mandana Gholami, Sadegh Amani Shalamzari* Pages 9-17
  Background and Aim

  Exercise training is known as an anti-inflammatory agent. In this regard, the aim of present study was to investigate the effect of six week iso-volume continuous and interval training on serum levels of IL-18 and CRP and metabolic profile in obese and overweight soldiers.

  Methods

  28 obese and overweight soldiers chosen as a study subjects and randomly assigned in three groups including continuous (n=9), interval (n=10) and control (n=9) groups. Continuous and interval exercise training performed three session per week for six weeks. 48 hours after six weeks intervention, blood samples collected and IL-18 and CRP levels were measured by ELISA methods.

  Results

  The significant decrease of IL-18 and CRP in continuous and interval groups was recorded in comparison to control group. There was no significant difference for IL-18 and CRP levels between two trained groups. Moreover, significant improvement of lipid profile was observed in trained groups in comparison to control group.

  Conclusion

  According to the findings, it seems that iso-volume continuous and interval endurance training have an effective role in modulating inflammatory factors including IL-18 and CRP, and there was no significant differences between them in modulating selected variables.

  Keywords: Inflammation, Aerobic Training, IL-18, CRP, Lipid Profile
 • Amin Rajabi Taj Amir, Reza Sabzevari Rad* Pages 18-27
  Background and Aim

  Delayed muscle soreness in military forces is unavoidable due to the nature of their mission, and purslane extract has a significant effect on enhancing their function due to their anti-inflammatory and analgesic properties. So the purpose of the present study was investigation of the effects two consumption methods of purslane (Portulaca oleracea) on functional indicators of delayed onset muscle soreness (DOMS) after eccentric resistance exercise in military students.

  Methods

  Thirty active military students (age 20.4±11.4 years, weight 76.3±7.6 kg, height 176.2±5.6 cm, body mass index 24.5±1.7) were randomly divided into 3 groups include the high, low dose and placebo. The high, low dose groups received 1200 and 600 mg capsules, respectively, and the placebo group only consumed starch-containing capsules for 12 days from one week to 96 hours after eccentric resistance exercise (Squat). Delayed onset muscle soreness was established using a leg press training session, where each subject performed 4 sets presses each with 20 repetitions and 3 minutes rest between each sets with load equal to 80% of 1- isotonic maximal repetition. And 6, 24, 48, 72, 96 hours after exercise protocol, thigh circumference, thigh flexion range, talag and visual analog pain and vertical jump (Sargent jump) measured.

  Results

  one session of eccentric resistance exercise significantly increased thigh circumference, talag pain, analog pain and decreased function. There was a significant difference between the performance indices in the six stages measured before and after the eccentric resistance exercise in the three groups (P <0.05). Also, administration of high-dose purslane (1200 mg) significantly decreased talag pain variables, significant increase in sargent jump record (P <0.05), and low-dose purslane (600 mg) significantly reduced visual pain (P <0/05) and with regard to thigh circumference and thigh flexion range, the dose of purslane did not have a significant effect.

  Conclusion

  Overall, our study showed that the dose of purslane (1200 or 600 mg) in the military affects DOMS-influenced performance factors following an eccentric resistance exercise session. However, further research is needed to clarify this issue.

  Keywords: Active Military Students, Purslane Extract, Eccentric Resistance Exercise, Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)
 • Amin Amini*, Mohammad Vaezmousavi Pages 28-38
  Background and Aim

  The development of functional promotion methods in military tactics, especially shooting, is essential for the military. The aim of this study was to investigate the effect of neuropsychological rehabilitation on the improvement of cognitive function related to accuracy and attention in military shooters with moderating effect of organism constraint.

  Methods

  The current study was a quasi-experimental with pre-test, post-test and retention design with control group, it was performed on 64 military shooters aged 25 to 34 (32 people with competitive state anxiety and 32 people without competitive state anxiety). Participants were randomly selected from a military base in Tehran, Iran and were purposefully divided into four groups 1) experimental without competitive state anxiety, 2) control without competitive state anxiety, 3) experimental with competitive state anxiety and 4) control with competitive state anxiety. Experimental groups received neuropsychological rehabilitation for 7 weeks in addition to shooting training (three sessions per week). Control groups participated only in shooting training. Competitive state anxiety was considered as moderator of organism constraint. Instruments included neuropsychological rehabilitation program, the continuous performance test and the cox competitive state anxiety inventory.

  Results

  Results of data analyzed by repeated measures ANOVA showed a significant difference between the mean scores commission error, omission error and hit reaction time of the pre-test and post-test experimental and control groups. the experimental group without competitive state anxiety as well as the experimental group without competitive state anxiety, showed significant improvements in cognitive functions related to accuracy and attention following neuropsychological interventions; while no change was observed in the control groups (p<0/001). Competitive state anxiety also contributed to differences among groups.

  Conclusion

  According to the findings of this study neuropsychological rehabilitation can be applied as an efficient method to the improvement of cognitive function related to accuracy and attention in military shooters in status without competitive state anxiety and with competitive state anxiety.

  Keywords: Cognitive Function, Attention Training, Neuropsychology, Reaction Time
 • Hossein Shirvani, MohammadKarim Bahadori, Mohsen Ranjbar*, Abolfazl Darvishi Pages 39-51
  Background and Aim

  Promoting physical activity is one of the most important and effective strategies to reduce the risk of some diseases, reduce social deviations, and increase the vitality of communities. The purpose of the present study was to identification and ranking of the sport development factors in the health branch of armed forces.

  Methods

  The statistical population of the study included faculty members, physical education professors, managers, coaches and athletes in armed forces. In the first stage of the research, development factors were identified using interviews with 11 people of statistical population; the sampling method at this stage was purposive and snowballing and continued until the theoretical saturation of the interviews. In the second and third stages, the identified factors in the interview and study background of the study were investigated by Delphi group (n = 13); the sampling method in this phase was purposeful and available; In these two stages, factors with at least 60% positive response remained for the next stage; In the final stage, a researcher-made questionnaire of the five-point Likert spectrum obtained from the previous steps was used to rank the identified factors. The sampling method at this stage was simple random that 384 persons were selected as the statistical sample. A questionnaire was distributed among them and 338 questionnaires were completed. For the rank of factors, Friedman test was used in SPSS software.

  Results

  According to the findings of this study, the most important aspects were infrastructure, partnership development, management, environmental factors and individual factors respectively.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that creating the necessary infrastructure in sports in different sectors is essential for increasing staff participation.

  Keywords: Health Military Branch, Sport, Delphi Method
 • Mohammad Faramarzi*, Behzad Bazgir, Mostafa Rahimi, Hossein Shirvani Pages 52-62

  The 2017 Nobel Prize for medicine was awarded the biological clock Scientist, which shows the importance of this phenomenon in the life of living organisms. The circadian Rhythm (CR) through the created internal “clock” is responsible for regulating the daily performance of different organs of the body. The central body clock is the key factor to creating and maintaining this CR. External optical cues and non-optical environmental indications (Zeitgeber), including optical stimuli, eating time, environmental temperature and exercise, are able to influence and regulate the CR. During military activities, there is always an innate conflict between the body's internal clock and military working programs. There are also many reports about sleep disorders and malnutrition in military forces. The long-term desynchronization of physiological processes with CR may lead to impaired physical, physiological, metabolic, mental and cognitive functions of military personnel.In addition to the impact of CR on physiological systems, the priority of the special time of day or night for activities is also another important factor to be considered. The preferential difference of activity time (known as ‘chronotypes’) is referred to in different physiological rhythm, including physical performance and response to sports activity. Better performance and muscular fatigue during exercise during the evening can be justified through higher central temperatures, catecholamine concentrations, lactate levels, and biological markers of muscle damage. However, considering the interaction between the time of day (TOD) and the impact of physical activity on the response of biochemical parameters, the CR of these parameters in the military force is not fully defined during physical activity. Designing suitable sport interventional strategies to improve short/long-term military health is a key issue in promoting metabolic health. Putatively, correct timing of exercise bouts might ameliorate some deleterious results of acute and chronic shift work.

  Keywords: Circadian rhythms, Central clock, Physical performance, Military forces
 • Jamshid Fouladi, Eghbal Gharaei*, Davar Khaksar Boldaji Pages 63-71
  Background and Aim

  One of the essential needs of the armed forces, is to have physical fitness and regular physical activity in order to successfully carry out the missions in different conditions and can affect the mental health of them. Therefore, the aim of this study was to evaluate the physical activity of AJA employees and its relationship with psychological factors (physical self-concept, mental toughness, anxiety and depression).

  Methods

  130 AJA military personnel were randomly selected and physical activity, physical self-concept, mental toughness, anxiety and depression questionnaires were distributed among them. Descriptive statistics were used to assess the level of physical activity and psychological characteristics of the employees, while Pearson correlation method was employed to evaluate the relationship between the variables.

  Results

  The physical activity of AJA employees was at moderate level, at the same time, the Pearson correlation coefficient demonstrated that there is a significant relationship between physical activity and psychological characteristics of the employees (P <0.05).

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that to increase the level of physical fitness of AJA employees and also to have mental health, including reducing anxiety and depression and increasing physical self-concept and mental toughness, moderate to severe physical activity should be included in their daily schedule.

  Keywords: AJA staff, Physical activity, Physical self-concept, Anxiety, Depression
 • Ghorbani, Mohsen Salesi*, Maryam Koushki, Farhad Daryanoush Pages 72-79
  Background and Aim

  Many epidemiologic studies have shown alterations in the concentration of betatrophin (ANGPTL8) in metabolic diseases such as diabetes, obesity and metabolic syndrome. The purpose of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of continuous exercise on serum betatrophin and lipid levels in obese men.

  Methods

  In this study, 20 obese men were randomly divided into control (n = 10) and exercise (n = 10) groups. Exercise program was performed for 8 weeks, 3 sessions per week with intensity of 55 to 85% of maximum heart rate. Serum levels of betatropin, LDL, HDL and TG were measured before and after 8 week training.

  Results

  Eight weeks of continuous training resulted significant decrease in betatrophin, TG, LDL and increase HDL in training group compared to control group. Intergroup analysis of these indices also showed a significant difference between the exercise and control groups. According to the results of the Pearson test, betatrophin levels were positively correlated with TG, LDL, BMI and negative with HDL.

  Conclusion

  Eight weeks of continuous training can lower betatrophin levels in obese people. This change is in line with the change in lipid metabolism. It seems that betatrophin may be a therapeutic target in obesity-related disorders such as dyslipidemia.

  Keywords: Betatrophin, ANGPTL8, Triglycerides, Continuous training
 • Hashem Piri, Seyed Fakhreddin Mirafzal, MohammadReza Zavar, Mohammad Rahimi* Pages 80-86
  Background and Aim

  Providing information about the prevalence of postural abnormalities and musculoskeletal disorders can be effective in designing preventive programs. The purpose of present study was to investigate the prevalence of postural abnormalities and musculoskeletal disorders among ships staff.

  Methods

  In present study, posture and musculoskeletal condition of 207 individual of ships staff were investigated. For postural and musculoskeletal evaluation of ships staff New York posture rating scale and Nordic questionnaire were used, respectively.

  Results

  There was a significant difference among the prevalence of postural abnormalities (x2 =429.86, p=0.001), and musculoskeletal disorders (x2 =302.07, p=0.001), in different parts of the body of ships staff.

  Conclusion

  Postural deformities and musculoskeletal disorders are prevalent among ships staff. Lumbar hyperlordosis deformity and disorder in low back are the most prevalent postural deformity and disorder among ships staff.

  Keywords: Ship, Posture, Hyperlordosis, Disorder
 • Mahdieh Molanouri Shamsi*, Behzad Bazgir, Mohammad Valadiathar, Ahmadreza Yousefpour Dehaghani Pages 87-99

  Military forces based on their mission have to deployment and executed military operation in extreme environmental conditions, they simultaneously experience nutritional and sleep disorders and endure mental stress. This condition plays essential role in body hemostasis, military fitness components and finally commanded mission's success. Neglecting above mentioned condition physiological responses, as long as providing nutritional, training, and motivational needs could be health compromising, reduce productivity and finally led to operations failure. Various insight presented regards fronting these stressful environment induced disorders; it seems, investigating physiological responses to military environment stress, based on its specific characteristics, and employing specified standards for mission in these environments could be one part of possible strategy. In these review we mentioned the physiological responses to environmental stressor of warm, cold, high altitude and their expected effects on military personnel function, as a training and nutritional approach to deal with convinced stress. However, it should be emphasis that providing exact solution based on existence needs, required experimentally simulation of operation environment and preparing classified instructions based on directional research.

  Keywords: Physical fitness, Harsh Environment, Physiological Component, Combat Readiness
 • Alireza Nasirzade*, Ali Niazipour, Mohammad Aziminia, Hadi Nakhaei Pages 100-119
  Background and Aim

  Since having good physical fitness is one of the important indicators for enrolling students in military colleges, in order to compare and determine the ranking of these students in relation to society, presenting up-to-date norms is necessary. Accordingly, the aim of the present study was to evaluation of some indicators of physical fitness, body composition and balance in Imam Ali university students with the purpose of norm presentation.

  Methods

  The statistical population of the present study consisted of all students in Imam Ali University, who after conducting initial assessments, based on the objectives of the research and using the cluster sampling plan, 272 of these individuals were selected as the research sample. After familiarizing the subjects with the research methods, physical-motor fitness tests consist of 60 meters sprint run, 3600 meters endurance run, 4 by 9 meters agility test, curl up (maximum number in 2 minutes), push up (maximum number in 2 minutes) and pull up ((maximum number), as well as the three modes of static balance test and body composition assessment test were performed. Findings were presented as percentage norms and histogram diagrams.

  Results

  The mean ​​and standard deviation values for BMI (22.72±2.45), body fat percentage (15.21±4.80), skeletal muscle mass percentage (47.81±2.80), Whr (0.82±0.04), curl up (63.67±14.54), push up (63.09±13.66), pull up (8.42±5.20), 60 meters run (8.94±0.69), 3600 meters run (13.53±0.81), 4 by 9 meters agility test (9.27±0.71), front and rear foot component of static balance test (0.92 ± 0.54) and one-footed component of static balance test (1.43±1.37) were recorded.

  Conclusion

  The descriptive data presented in this study can be used to assess the health and physical fitness of students of Imam Ali University and other military colleges of the army forces of the Islamic Republic of Iran and also to select more appropriate criteria for the entrance exam of army colleges.

  Keywords: Physical fitness, Body Composition, Balance, Body Fat Percentage, Health
 • Mostafa Rahimi*, Behzad Bazgir, Maryam Kazemipour, Abolfazle Shakibaee Pages 120-130
  Background and Aim

  Determining and evaluating the status of physical fitness of forces is important, as consequently it can provide accurate planning for the development of physical fitness factors, promotion of healthy lifestyles and the provision of desirable services in the area of assigned tasks. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the level of physical fitness of female college students in a military-medical center.

  Methods

  In descriptive cross-sectional study 75 female scholarship students in the military-medical center, Tehran, Iran take part as study sample. After initial medical evaluation and exclusion of illness person or with special problems, the health physical activity and medical history questionnaires were completed by the subjects. Anthropometric tests (height, weight, and body mass index) and physical fitness tests including body composition (body composition analysis), trunk muscle endurance (sit up test) and upper body muscle endurance (push up test), flexibility (sit and reach), cardiovascular endurance (shuttle-run test) and agility (4×9 test) were performed by physical education specialists.

  Results

  The body mass index was 21.84 kg / m2 and body fat was 28.04 percent. The mean of sit-up and push up tests were 40 and 29.74 repetition, respectively. The mean record of 35.62 cm for flexibility, 25.34 ml/kg/min for cardiovascular endurance, and 12.20 seconds for 4×9 agility test were obtained.

  Conclusion

  The body mass index of female students was in the normal range, but their body fat percentage was in very poor condition. The subject's record in cardiovascular endurance, flexibility and agility factors was poor.

  Keywords: Physical Fitness, Student, Female, Medical, Military
 • Reza Sabzevari Rad*, Ebrahim Fasihi Ramandi, Davar Khaksar Boldaji Pages 131-140
  Background and Aim

  In addition to antioxidant compounds, green tea has anti-diabetic antibacterial, anti-inflammatory, anti-fibrotic and anti-obesity properties. So, this study aimed to investigate the effect of 8- weeks of aerobic training and green tea supplementation on aerobic capacity, body mass index and fat percentage in obese and overweight officers students.

  Methods

  In this quasi-experimental study, which was conducted in 2018 at Imam Ali Officer University, 60 subjects with age range 18-22 years and BMI greater than 25 kg / m2 were selected by available convenience sampling method; They were divided randomly into 4 groups: aerobic training (n=13), green tea supplement (n=18), aerobic training + green tea supplement (n=16) and control groups (n=13). Aerobic training program included aerobic training 45-60 minutes at 60-80% maximum heart rate, three sessions per week which lasted for 8 weeks. Green tea supplement group while maintaining their diet 2 hours after each meal brewed 2 g dry green tea in 150cc Boiling water in three meals in the morning, noon and evening consumed. The aerobic capacity, body mass index and fat percentage of the participants in the two stages before and after the training protocol were also measured. A one-way statistical analysis of the variance test (ANOVA) was used to significantly compare the groups, and a Tukey follow-up test was used to significantly compare the pairs of groups.

  Results

  Eight weeks of aerobic training significantly reduced body weight, body mass index and body fat percentage (P<0.05) and green tea supplementation significantly reduced body weight and body mass index (P<0.05). Also, the combination of aerobic training and green tea supplementation, in addition to weight loss, body mass index and body fat percentage, resulted in a significant increase in aerobic capacity (P<0.05).

  Conclusion

  Considering that the combination of aerobic training and green tea supplementation reduces the body mass index, fat percentage and increases aerobic capacity among officer students. It is therefore a valuable non-pharmacological strategy for realizing and improving research parameters.

  Keywords: Aerobic capacity, Aerobic Training, Green Tea Supplement, Obesity, Officer Students
 • Ali Samadi, Abbasali Gaeini, Behzad Bazgir* Pages 141-153

  Although adequate sleep is an important factor in daily performance and health of all civilians, with regard to nature of their job, military forces are prone to sleep disorders and insomnia and low sleep quality are common problem in military. Combat readiness is a broad concept and is influenced by several factors such as infrastructures and equipment, supporting agents and the quality of the organization, it is believed that human resources are the most valuable assets of the military forces and the factors affecting their performance in individual levels have a significant impact on total readiness of military forces. Due to its vital importance in military performance, beside nutrition and exercise nowadays sleep is identified as one of the pillars of Army Performance Triad (P3), and scientific and military medical boards and organizations provided special recommendations to optimize sleep and performance in military forces. According to the guidelines compliance with the sleep hygiene guidelines and implementing sleep management strategies in military environments by improving sleep quality may reduce the consequences of inadequate sleep and be helpful in optimizing military performance and readiness. However, there is still need for more research to provide practical recommendations for the purpose of managing sleep under unforeseen operational conditions, as well as specific environmental conditions (altitude, very cold and warm environments, etc.) to maintain or enhance combat power of military forces.

  Keywords: Sleep Restriction, Physical Fitness, Combat Readiness, Military
 • Sajjad Ghoochani, Shahin Riyahi Malayeri*, Abdolrasol Daneshjo Pages 154-162
  Background and Aim

  Citrulline Malate (CM) has proposed as a supplement which improves anaerobic performance. The purpose of this study was to assess the short-term effect of CM on LDH and Lactate levels and resistance exercise performance.

  Method

  In a crossover study, 16 males (mean Age: 26.4±4.7 years, BFP: 15.4±6.7 %, and BMI: 23.7±2.8 kg.m2) selected as subjects. The subjects were attended 3 resistance exercise sessions in a full body protocol consisting of Hack Squat, Leg Extension, Barbell press and Lat Pull down respectively. An hour Before the beginning of exercise, the subjects consumed 6g CM+250ml water in the first week, placebo consisting of 5g Dextrose+250ml water in the second week, and 8g CM+250 ml water in the last week. Blood Samples were taken from each subject 1 hour before, immediately, and 30min after exercise to measure LDH and Lactate levels. Immediately after each set, rate of perceived exertion (RPE) for all exercises were recorded.

  Results

  There are no significant changes in Lactate levels between resistance exercise sessions (P>0.05), but there is significant difference in LDH levels (P<0.05). Moreover, no significant change seen in RPE between sessions (P>0.05).

  Conclusion

  It seems that consuming CM following an intense resistance exercise session may reduce LDH levels but it does not improve RPE after exercise.

  Keywords: Citrulline Malate, Resistance Exercise, LDH, Lactate
 • Reza Sharbatzadeh*, Jamshid Fooladi, Mohamadi Ehsan Turkmani Pages 163-173
  Background and Aim

  In recent years, many efforts have been made to develop public sports in Iran. The purpose of this study was to identifying and prioritizing the sports fields selection criteria with public sports development approach in Islamic republic of Iran army.

  Methods

  All experts of the physical education department of Army in Tehran, Iran were a sample of qualitative stage, 12 of whom were interviewed in a purposeful and accessible method and completed the interviews with theoretical saturation. Data analysis with thematic analysis technique identified 6 main themes and 22 sub themes. The quality of the findings was confirmed by verifying of the participants and calculating the reliability coefficient of the coding. The statistical population of the quantitative phase consisted of the managers and deputies of the physical education units of army forces and sport officers in Tehran, 25 of whom completed a paired comparisons questionnaire based on qualitative findings.

  Results

  Analysis of data by AHP method in Expert Chase 11 software showed that the priority of the main criteria were cost (0.402), space (0.228), applicability (0.123), training capability (0.112), attractiveness (0.091) and versatility (0.043). Also, in the sub-criteria, low infrastructure capital (0.191), cheap individual equipment (0.109) and the need for flexible space (0.108) were the top three priorities. Consistency of the comparisons was confirmed by calculating the inconsistency rate (<0.1).

  Conclusion

  The current findings can be used to launch public sports activities and disciplines in different areas in the Army.

  Keywords: Public Sport, Sport Development, Sport Participation, Iran Army
 • Seyyed Mojtaba Soltandoost, MohammadHossein Alizadeh, Alireza Shamsoddini* Pages 174-182
  Background and Aim

  Functional Movement Screening (FMS) which plays an important role in predicting sports injuries, has been recommended by many sports experts in designing exercise programs. The present study aimed to evaluate the effects of functional movement training program on functional movement screening scores and selected physical fitness factors in active military men.

  Methods

  Thirty eight active injury-prone military men were divided into experimental (n=18) and control (n=20) groups based on functional movement screening and without any injury using the convenience and purposive method. Functional movement Screening (FMS‏) was evaluated by a set of FMS and flexibility tests through sit and Reach test; Dynamic Balance was evaluated by Y-Balance Test (YBT); and the explosive power by the Sargent's jump test. The experimental group performed the functional movement training program for eight weeks.

  Results

  The comparison of total FMS score indicated a significant difference (P<0.05 and effect size=0.64) between experimental and control groups. There was also a significant improvement in the scores of flexibility (p<0.05 and effect size=0.87), dynamic balance (p<0.05 and effect size=0.78) and explosive power (p<0.05 and effect size=0.68).

  Conclusion

  According to results, the functional movement training program could increase scores of functional movement screening and physical fitness in active military men. Therefore, it seems that this training program can reduce the risk of injury in injury-prone individuals.

  Keywords: Functional Movement Screening, Active Military Men, Physical Fitness Factors
 • Majid Vahidian Rezazadeh*, Akbar Ghaed Rahmati, Mehrdad Mazaheri Pages 183-192
  Background and Aim

  The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of TRX training on changes in cerebral serotonin, happiness, and Army Physical Fitness Test (APFT) test score and the relationship between serotonin and happiness of border guard’s soldiers in Sistan and Baluchestan province, south-west of Iran.

  Methods

  30 border guard’s soldiers volunteered to participate in this study and were in two control (age: 22.1±2.8 years) and experimental (age: 23±2.2 years) groups. TRX training was performed three times a week for eight weeks, and the intensity of the training was increased every two weeks. Serotonin levels, happiness, some anthropometric dimensions, and fitness levels (using the APFT test) were measured before and after training. Blood samples were taken 24 hours before and after the last training session and tested in a specialized laboratory.

  Results

  In the experimental group, serotonin level 71.7% (P=0.0001), happiness 29.5% (P=0.0001), and APFT test score 16.3% (P=0.0001) had a significant increase; while in the control group, serotonin levels showed a significant decrease of 24.2% (P=0.011). The findings indicate a significant increase in serotonin, happiness, and APFT score in the experimental group compared to the control group (P=0.0001). Also, a direct and relatively strong relationship was observed between serotonin changes and happiness (r=0.616).

  Conclusion

  TRX's eight-week workouts seem to have a positive effect on physical fitness, body composition, and increase soldiers' vitality and happiness.

  Keywords: TRX training, Serotonin, Happiness, Army Physical Fitness Test (APFT) test