فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 128، خرداد 1399)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 128، خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرام نزاکتی، سینا ولیئی، دائم روشنی، جمال صیدی* صفحات 180-188
  پیش زمینه و هدف

  یبوست یک مشکل شایع در بیماران ارتوپدی می باشد لذا مداخلات پیشگیری کننده در مراقبت از این بیماران ضروری است. مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر جویدن آدامس بدون قند بر بروز و شدت یبوست در بیماران مرد تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تجربی بود که به صورت آزمون ای تصادفی یک سو کور در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1396 انجام شد. 62 بیمار مرد تحت تراکشن اسکلتی به صورت تصادفی ساده با پرتاب سکه به دو گروه مداخله و گروه کنترل اختصاص داده شد. میزان بروز و شدت یبوست بیماران بعد از هفت روز آزمون بر اساس پرسشنامه ROM III اندازه گیری شد. داده ها با آزمون کای اسکویر و من ویتنی و نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بروز یبوست در گروه مداخله 2/45درصد (14 نفر) و در گروه کنترل 2/74درصد (23 نفر) بود. نتایج نشان داد بروز یبوست در گروه مداخله کم تر از گروه کنترل بود و این اختلاف آماری معنی دار بود(0/02>p). همچنین میانگین شدت یبوست در گروه مداخله 54/5 و در گروه کنترل 03/11 بود که این اختلاف ازنظر آماری معنی دار بود (0/01>p).

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که جویدن آدامس بدون قند به عنوان یک روش مکمل و غیر دارویی در کاهش بروز و شدت یبوست در بیماران مرد تحت تراکشن اسکلتی اندام تحتانی موثر بود. لذا این روش می تواند در بیماران با استراحت مطلق و یا بی حرکت مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جویدن آدامس، یبوست، شکستگی
 • فاطمه زینالی، رقیه وحدت*، سید عبدالله حجتی صفحات 189-201

  این مقاله باهدف تشریح ماهیت یادگیری کوانتومی به عنوان یک رویکرد موثر آموزشی جدید و بررسی عناصر برنامه درسی با توجه به آن انجام شده است. پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع پژوهش فلسفی و با استفاده از روش تحلیل مفهومی انجام یافته است. حوزه مطالعاتی پژوهش شامل کتاب ها، مقالات چاپی و برخط و پژوهش های مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور بود. به علت وسعت و کثرت منابع، برای نمونه گیری از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث و در دسترس بوده، استفاده گردیده است. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات از نمونه، بهره گرفته شده است. روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم، تفسیر مفهوم و استنتاج نظری بود. نتایج بررسی نشان داد از طریق تشریح و تحلیل مفهوم یادگیری کوانتومی و عناصر آن در برنامه درسی و نحوه استفاده از آن در آموزش و اجرای برنامه درسی در آموزش عالی می توان با ایجاد فضایی شاد و لذت بخش به تحقق یادگیری حداکثری با استفاده از توان یادگیرندگان و محیطی غنی امیدوار بود. اما در کنار این یافته، انجام پژوهش های عمیق در خصوص مبانی فلسفی یادگیری کوانتومی و نسبت آن با فلسفه تعلیم و تربیتی ایرانی _ اسلامی و نحوه اجرایی نمودن آن به تفکیک در برنامه های درسی پایه ها و دوره های تحصیلی مختلف ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: یادگیری کوانتومی، تدریس کوانتومی، اجرای برنامه درسی، آموزش عالی
 • محسن مام قادری، اسفندیار بالجانی*، یوسف محمودی فر صفحات 202-209
  پیش زمینه و هدف

  اجتماعی شدن حرفه ای، جنبه حیاتی تکامل دانشجویان پرستاری می باشد. این فرایند با ورود افراد به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام آموزش پرستاری و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد. این مطالعه باهدف تاثیر اجتماعی شدن حرفه ای بر شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری در عرصه انجام گرفته است.

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع تجربی بوده که 62 دانشجوی پرستاری در عرصه دانشگاه آزاد مهاباد به صورت سرشماری انتخاب شده و به صورت تصادفی منظم در دو گروه کنترل (31نفر) و مداخله (31نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله 15جلسه برنامه اجتماعی شدن حرفه ای را طی کردند. جهت ارزیابی و مقایسه به گروه کنترل و مداخله یک پرسشنامه دوقسمتی شامل: الف) پرسشنامه دموگرافیک و ب) پرسشنامه شایستگی بالینی داده شد. داده های جمع آوری شده تحت نرم افزار آماری SPSS25 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. برای مقایسه امتیازات حاصل از قبل و بعد مداخله از آزمون های t زوج و برای مقایسه بین گروهی از t مستقل و از آزمون اسمیرنوف کولموگروف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد برنامه آموزشی اجتماعی شدن حرفه ای که توسط گروه مداخله طی شد بر شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری در عرصه موثر است. در مقایسه نمرات شایستگی بالینی بین دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله برنامه آموزشی اجتماعی شدن حرفه ای از آزمون t مستقل در سطح اطمینان 95 صدم استفاده شد. نتایج آزمون آماری t مستقل در خصوص هدف فوق نشان داد، بعد از اجرای برنامه آموزش اجتماعی شدن حرفه ای در گروه مداخله میانگین نمرات شایستگی بالینی (35/191) نسبت به گروه کنترل (52/150) افزایش یافته است که این افزایش ازنظر آماری معنادار بود (0/0001=p).

  بحث و نتیجه گیری

  برنامه آموزشی اجتماعی شدن حرفه ای می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد و تقویت شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که مسیولین آموزش پرستاری با الگویی سازمان یافته، مدون و منظم برنامه آموزش اجتماعی شدن حرفه ای را بر اساس راهبردهای نوین آموزشی در برنامه های درسی دانشجویان دوره کارشناسی پرستاری گنجانده تا مراتب کارایی و اثربخشی دوره های آموزش پرستاری را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: اجتماعی شدن حرفه ای، شایستگی بالینی، دانشجوی پرستاری
 • فریبا نیکبخت مقدم*، هما صادقی اول شهر، لیلا امینی، شیما حقانی صفحات 210-222
  پیش زمینه و هدف

  اضطراب یکی از مشکلات روان شناختی مادر باردار است که عامل قوی در پیش بینی پیامدهای منفی هنگام زایمان است. زنانی که خودکارآمدی پایینی در زایمان دارند می ترسند نتوانند به خوبی با درد زایمان مقابله کنند. ازاین رو خودکارآمدی می تواند در انتخاب نوع زایمان نقش مهمی داشته باشد. از طرف دیگر، نگرش نادرست نسبت به زایمان و سطوح بالای اضطراب در طول بارداری نیز باعث افزایش میزان سزارین انتخابی می شود. این پژوهش باهدف بررسی ارتباط خودکارامدی زایمان و نگرش نسبت به زایمان با اضطراب بارداری در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان شهریار در سال 1397 انجام می شود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی بود. تعداد 6 مرکز بهداشتی درمانی برای مطالعه حاضر مشخص شد. تعداد نمونه آماری نیز برابر 265 مادر نخست باردار بود. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیک، خودکارآمدی زایمان لویی و نگرش به زایمان هارمن و اضطراب بارداری وندنبرگ استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد خودکارآمدی مورد انتظار با اضطراب و تمام ابعاد آن، همبستگی معنی دار و معکوس داشته است. نگرش به زایمان با اضطراب و تمام ابعاد آن همبستگی معنی دار و مثبت داشته است بین نگرش و خودکارآمدی مورد انتظار همبستگی معنی دار و معکوس وجود دارد.

  نتیجه گیری

  مداخلات آموزشی مبتنی بر افزایش خودکارآمدی و نگرش مثبت به زایمان طبیعی، می تواند در کاهش اضطراب بارداری موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی زایمان، نگرش به زایمان، اضطراب بارداری
 • فاطمه حسین زاده، مولود رادفر*، فاطمه مقدم تبریزی، حمید رضا خلخالی صفحات 223-233
  پیش زمینه و هدف

  سرطان پس از بیماری های قلبی عروقی دومین عامل شایع مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ ومیر در کشورهای کمتر توسعه یافته است که مشکلات عدیده جسمی و روحی را به دنبال دارد. تاب آوری یکی از راهبردهای مناسب برای مقابله با بیماری در افراد مبتلا است. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تاب آوری بر درک مادران از وضعیت سلامتی فرزند مبتلا به سرطان خود در مرکز آموزشی درمانی مطهری ارومیه در سال 1396 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که روی 48 نفر از مادران دارای کودک سرطانی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در سال 1396 با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ  (GHQ-28) General Health Questionnaire و پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین (Coping Health Inventory for Parents (CHIP بود. جهت بررسی  فرضیات پژوهش از آزمون های تی مستقل و اندازه گیری مکرر با  نرم افزار SPSSV20  در بازه زمانی 6 جلسه درمانی استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین درک وضعیت سلامتی، قبل،  بعد و سه ماه بعد از مداخله در گروه مداخله آموزشی، به ترتیب برابر با  (46/5 ± 80/14)، (63/2 ± 44/19) و (91/5 ± 72/22) و در گروه کنترل (88/3 ± 41/9)، (63/1 ± 37/8) و (01/2 ± 95/10) می باشد. برای بررسی نمره میانگین درک وضعیت سلامتی در 3مقطع زمانی  بین دو گروه مداخله و کنترل از آنالیز اندازه گیری مکرر استفاده شد با توجه به نتایج به دست آمده میانگین نمرات درک وضعیت سلامت در گروه مداخله در طول زمان تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مداخله گروه درمانی مبتنی بر تاب آوری می تواند به عنوان حمایت موثر برای مادران دارای کودک سرطانی در جهت درک وضعیت سلامتی فرزندشان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، تاب آوری، کودکان، گروه درمانی
 • موسی علوی، جهانگیر مقصودی، علیرضا ایرج پور، ریحانه نیک نژاد، محمد اکبری* صفحات 234-244
  پیش زمینه و هدف

  حمایت از مراقبین خانوادگی بیماران روانی، علاوه بر احساس آرامش و امنیت، تاثیر کمی و کیفی بسیاری بر نوع مراقبت ارایه شده به بیماران آن ها خواهد داشت. هدف از این مطالعه تبیین درک از ایمنی و امنیت مراقبین خانوادگی بیماران روانی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیل محتوای کیفی 20 نفر از مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روان و 29 نفر از ارایه دهندگان خدمات به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نوع عرفی (قراردادی) به شیوه استقرایی مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  675 کد به دست آمده در 7 زیر طبقه دسته بندی گردید و زیر طبقات در 3 طبقه اصلی قرار گرفتند. طبقات اصلی شامل " احساس امنیت جسمی "، " احساس امنیت قانونی "، و " احساس امنیت اجتماعی" بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر حوزه های پر چالش و مهم مولفه های درک از ایمنی و امنیت مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روان را نشان می دهد که مستلزم توجه و لحاظ نمودن آن ها در بررسی ها و سیاست های مبتنی بر توسعه حمایت های اجتماعی از این مراقبین خانوادگی می باشد.

  کلیدواژگان: ایمنی و امنیت، مراقبین خانوادگی، اختلالات سلامت روان، مطالعه کیفی، ایران
 • مریم سلامتبخش، مینا حسینی، حمید خلخالی، حسین حبیب زاده* صفحات 245-252
  پیش زمینه و هدف

  پیشگیری یا کاهش درد، بخصوص در نوزادان نارس که تحت پروسیجرهای دردناک تکراری بیشتری که برای حیاتشان ضروری است، قرار می گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و درد کنترل نشده در این نوع نوزادان منجر به آسیب های دایمی در اجزاء رشد و تکامل شناختی و تغییر در پاسخ به محرکات دردناک بعدی می شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر محلول خوراکی ساکاروز(20 درصد) بر شدت درد هنگام رگ گیری در نوزادان نارس بستری در مرکز آموزشی درمانی مطهری ارومیه در سال 1399-1398 طراحی و انجام شده است.

  مواد و روش کار

  در کارآزمایی بالینی دو سو کور حاضر، 100 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی مطهری ارومیه در نیمه دوم سال 1398 بعد از اعمال معیارهای ورود و کسب رضایت آگاهانه از والدینشان، به طور تصادفی به دو گروه مداخله ساکاروز 20 درصد(50 نوزاد) و گروه کنترل (50 نوزاد) اختصاص داده شدند. سپس پاسخ رفتاری نوزادان با ابزار NIPS قبل، 2 و 7 دقیقه بعد از فرایند رگ گیری به عنوان پروسیجر از طریق مشاهده مستقیم نوزاد توسط محقق مورد ارزیابی و ثبت قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات درد قبل و 2 و 7 دقیقه بعد از مداخله در گروه مداخله، به ترتیب برابر با (91/0 ± 78/4)، (15/1 ± 18/3) و (02/1 ± 02/3) و در گروه کنترل (79/0 ± 84/4)، (79/0 ± 94/4) و (96/0 ± 72/4) می باشد. روند متغیر پاسخ (نمرات درد) در طول زمان بین دو گروه ساکاروز و کنترل یکسان نبود و تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات درد در زمان های مختلف مشاهده می شود (001/0P <). قبل از مداخله، میانگین هر دو گروه تحت بررسی تقریبا یکسان بود و در گروه کنترل در طی زمان های بعدی تقریبا میانگین ها شبیه به هم بودند و تغییر معنی داری با یکدیگر نداشتند؛ ولی میانگین نمرات درد در گروه های ساکاروز با اثرات تا حدی یکسان، بعد از دو دقیقه به صورت نزولی کاهش معنی داری داشت(001/0 <P).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، محلول های خوراکی ساکاروز 20 درصد در تسکین درد نوزادان بعد از رگ گیری موثر است. ازآنجاکه این روش ارزان، بی خطر، در دسترس و استفاده از آن ساده است، لذا برای استفاده روتین بالینی به عنوان یک مداخله موثر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نوزادان نارس، ساکاروز 20 درصد، کارآزمایی بالینی تصادفی
 • زهرا مرادی، مسعود صادقی* صفحات 253-263
  پیش زمینه و هدف

  مطالعات نشان می دهد که عملکرد جنسی در افرادی که به طور مزمن درگیر بیماری های کلیوی هستند  و تحت درمان با روش هایی مانند دیالیز یا همودیالیز می باشند، دچار اختلال بوده و این افراد از مشکلات متعدد جنسی رنج می برند. عملکرد جنسی بخشی از زندگی و رفتار انسانی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. با توجه به رابطه عملکرد جنسی با سلامت روان و مشکلات متعددی که بیماران دیالیزی با آن درگیر هستند، پژوهش حاضر باهدف پیش بینی عملکرد جنسی بیماران دیالیزی بر اساس تبعیت از رژیم درمانی و تاب آوری انجام شد.

  مواد و روش کار

  طرح پژوهش رابطه ای از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران دیالیزی بیمارستان های شهر خرم آباد بود. حجم نمونه 101 نفر به صورت در دسترس از بین بیماران دیالیزی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های عملکرد جنسی، تبعیت از رژیم درمانی و تاب آوری که روایی و پایایی آن ها تایید شده است، جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی و رگرسیون) و از نرم افزار SPSS24  استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان می دهد که تبعیت از رژیم درمانی و تاب آوری بیماران دیالیزی قادر به پیش بینی 46 درصد عملکرد جنسی می باشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که تبعیت از رژیم درمانی و تاب آوری از موارد اثرگذار بر عملکرد جنسی بیماران دیالیزی می باشد و نقش نسبتا تعیین کننده ای در افزایش عملکرد جنسی بیماران دیالیزی دارد. ازاین رو جهت بهبود عملکرد جنسی بیماران می توان تبعیت از رژیم درمانی و تاب آوری را در این بیماران تقویت کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، تبعیت از رژیم درمانی، تاب آوری، بیماران دیالیزی
|
 • Aram Nezakati, Sina Valiee, Daem Roshani, Jamal Seidi* Pages 180-188
  Background and Aim

  Constipation is a common problem in orthopedic patients, therefore preventive interventions in nursing care for these patients is essential. The aim of this study was to determine the effect of chewing sugar-free gum on the incidence and severity of constipation in male patients under lower limb skeletal traction.

  Materials and Methods

  This study was an experimental clinical trial that was conducted in a single blind randomized interval in in Besat Hospital Sanandaj, Iran in 2017. Sixty two patients who were under skeletal traction using simple randomization by throwing coins were allocated into test group and control group. The incidence and severity of constipation in intervention group was measured based on ROM III questionnaire after 7 days of intervention. Data were analyzed using SPSS Version 23.Chi-square and T-test was also used.

  Results

  The incidence of constipation in the test group was 45.2% (14 patients) and in control group it was 74.2% (23 patients). The results showed that the incidence of constipation in the test group was less than that of the control group and this difference was statistically significant (p <0.02). The mean constipation severity in the test group was 5.54 and in the control group it was 11.03, the difference was also significant statistically (p <0.015).

  Conclusion

  The results of present study showed that chewing sugar-free gum as a complementary and non-pharmacological method was effective in reducing the incidence and severity of constipation in male patients under lower limb traction, therefore, this method can be used in completed bed rest patients.

  Keywords: gum, constipation, fracture
 • Fatemeh Zeynali, Rogaye Vahdat*, Seyedabdolah Hojati Pages 189-201

  The present study was philosophical and analytical research that examines quantum learning as an effective approach to the curriculum in a qualitative way. It explored books, published essays, and related studies, and took some advantages of online materials on the issue from domestic and foreign sources. Because of large body of data on the issue, only the relevant information was included. Data collection from samples were done through taking notes. Research methodologies were analysis, interpretation, and inference. Results of our analysis showed that analyzing quantum learning and its curriculum elements and explaining how it applies in running the curriculum in higher education, help build an appealing atmosphere where learning outcome was maximized and teaching is enriched. However, further and deep analysis of fundamentals of quantum learning and how it relates to Islamic doctrines in running the curriculum at schools in different grades and education will prove helpful and also can be necessary in this regard.

  Keywords: quantum learning, quantum teaching, the curriculum, higher education
 • Mohsen Mam Qaderi, Esfandyar Baljani*, Yousef Mahmoudifar Pages 202-209
  Background & Aims

  Professional socialization is a critical aspect of the evolution of nursing students. This process begins with the entry of people into the nursing education program and continues with the completion of nursing education and workplace entry. This study aimed to investigate the effect of professional socialization on clinical competency of nursing students in the field.

  Materials & Methods

  This experimental study was performed on 62 nursing students in Mahabad Azad University who were selected through census and randomly divided into control (n = 31) and intervention (n = 31) groups. The intervention group attended 15 sessions of professional socialization program. A two-part questionnaire consisting of: a) demographic questionnaire and b)clinical competency questionnaire was used to evaluate and compare the control and intervention groups. The collected data were analyzed by SPSS 25 software. Paired t-test was used to compare pre and post intervention scores, and independent t-test was used to compare between groups and Smirnov Kolmogorov test was used to check the normality of data distribution.

  Results

  The results of this study showed that the professional socialization educational program delivered by the intervention group was effective on nursing students' clinical competency (P=0.0001).

  Conclusion

  Professional socialization curriculum can have a significant impact on establishing and strengthening clinical competency of nursing students. Therefore, it is suggested that nursing education authorities utilize an organized, systematic and systematic training paradigm of professional socialization training based on new educational strategies in undergraduate nursing students' curricula to improve the efficiency and effectiveness of nursing education courses.

  Keywords: Professional Socialization, Clinical Competency, Nursing Students
 • Fariba Nikbakht Moghadam*, Homa Sadeghi Avalshahr, Leila Amini, Shima Haghani Pages 210-222
  Background & Aims

  Anxiety is one of the psychological problems of pregnant mothers. That is a powerful factor in predicting negative outcomes during childbirth. Women with low self-efficacy in childbirth are afraid that they will not be able to cope well with the pain of childbirth. Therefore, self-efficacy can play an important role in choosing the type of delivery. On the other hand, misconceptions about childbirth and high levels of anxiety during pregnancy also increase the rate of elective cesarean section. The purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and attitude toward delivery with pregnancy anxiety in primigravida women referred to selected health centers of Shahriar in 2018.

  Materials & Methods

  This was a cross-sectional study. Six health centers were identified for the present study. The sample included 265 first mothers. Demographic questionnaires, Louis' delivery self-efficacy, and Harman's attitude toward pregnancy and Wendenberg's anxiety were used for data collection.

  Results

  The results showed that the expected self-efficacy had a significant and inverse correlation with anxiety and its dimensions. Attitude toward delivery had a significant and positive correlation with anxiety and its dimensions. There was a significant and inverse correlation between attitude and expected self-efficacy.

  Conclusion

  Educational interventions based on increasing self-efficacy and positive attitude toward vaginal delivery can be effective in reducing pregnancy anxiety.

  Keywords: childbirth self-efficacy, attitude to childbirth, pregnancy anxiety
 • Fatemeh Hoseinzadeh, Moloud Radfa*, Fatemeh Moghaddamtabrizi, Hamidreza Khalkhali Pages 223-233
  Background & Aims

  Cancer is the second most common cause of mortality after cardiovascular disease. Resilience is one of the best strategies to cope with diseases in patients. This study aimed to determine the effect of resilience-based group therapy on mothers’ perceptions of child's health status with cancer.

  Materials & Methods

  This randomized clinical trial was carried out on 48 mothers of children with cancer in Shahid Motahhari hospital of Urmia in 2017. Samples were randomly divided into two groups using Excel (RANDBETWEEN function). The data were collected using a demographic questionnaire, General Health Questionnaire (GHQ-28), and Coping Health Inventory for Parents (CHIP). Analysis of variance (ANOVA) test was utilized. P-value of less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The mean score of health status perception in the intervention group over time was significantly different compared to the control group (p<0.001).The mean and standard deviation of health status perception scores in intervention and control groups were 22.72 (5.91) and 10.95 (2.01), respectively.

  Conclusion

  Resilience-based group therapy intervention can be helpful as an effective support for mothers of children with cancer to understand their child's health status.

  Keywords: Cancer, Resuscitation, Children, Group therapy
 • Mousa Alavi, Jahangir Maghsoudi, Alireza Irajpour, Reyhaneh Niknejad, Mohammad Akbari* Pages 234-244
  Background & Aims

  Supporting family caregivers of clients with mental illness, in addition to feeling relaxed and safe, will have a qualitative and quantitative impact on the type of care provided to their patients. The purpose of this study was to investigate the safety and security of family caregivers of clients with mental illness.

  Materials & Methods

  In this qualitative study, 20 family caregivers of clients with mental illness and 29 service providers and policy-makers were selected through purposive sampling method and underwent semi-structured in-depth interviews. Data were analyzed inductively using conventional qualitative content analysis.

  Results

  675 codes were obtained and classified in 7 sub-categories and the sub-categories were grouped in 3 main categories. The main categories included “Sense of physical security”, “sense of legal security”, and “sense of social security”.

  Conclusion

  The results indicated the challenging areas and important constituents of understanding the safety and security of family caregivers of clients with mental illness that require attention and consideration in social support development policies to support these family caregivers.

  Keywords: Safety, security, family caregivers, mental health disorders, qualitative study, Iran
 • Maryam Salamatbakhsh, Mina Hosseni, Hamid Reza Khalkhali, Hossein Habibzadeh* Pages 245-252
  Background & Aims

  Prevention or reduction of pain is especially important in premature infants who are subjected to more repetitive painful procedures that are necessary for their survival and uncontrolled pain in this type of infant leads to permanent damage to the components of growth and cognitive development and changes in response to subsequent painful stimuli. The present study aims to study the effects of oral 20% sucrose on severity of pain during venipuncture in premature neonates in Motahari hospital of Urmia, Iran, 2019-2020.

  Materials & Methods

  In this a double-blind randomized controlled trial, 100 premature infants admitted to the neonatal intensive care unit of Motahhari Educational and Medical Center in Urmia in the second half of 2019) were assigned to three groups of sucrose 20% (50 infants) and control group (50 infants). Then, the behavioral response of infants with NIPS instrument before, 2 and 7 minutes after the vasodilation process was evaluated and recorded as a processor by direct observation of the infant by the researcher.

  Results

  The results showed that the mean score of pain before and 2 and 7 minutes after the intervention in sucrose group was equal to (4.78±0.91), (3.18±1.15) and (3.02±1.02) and in the control group (4.84±0/79). 4), (4.94±0.79) and (4.72±0.96). The trend of variable response (pain scores) was not the same over time between the two groups of sucrose, and control, and statistically significant differences were observed in the mean pain scores at different times (P <0.001). Prior to the intervention, the mean of all three groups was approximately the same and in the control group, during the following periods, the averages were almost similar and did not change significantly with each other.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, oral solutions of sucrose 20% is effective in relieving pain in infants after venipuncture. Because this method is simple, safe, and easy to use, it is recommended for clinical routine use as an effective intervention.

  Keywords: Premature infants, 20% sucrose, Double-blind randomized controlled trial
 • Zahra Moradi, Masoud Sadeghi* Pages 253-263
  Background & Aims

  Studies have shown that people with ADHD who are heavily affected by severe illnesses Sexual function is a part of human life and behavior that is influenced by many biological, psychological, and social factors. Regarding the relationship between sexual function and mental health and the many problems that dialysis patients are involved with, this study was performed to predict the sexual function of dialysis patients based on adherence to treatment and resiliency.

  Materials & Methods

  The research design was correlational. The statistical population consisted of all dialysis patients in Khorramabad hospitals. Sample size consisted of 101 dialysis patients. The instruments used in this study were questionnaires of sexual function, adherence to treatment regimen and resiliency whose validity and reliability were confirmed. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation and regression) were used for data analysis by SPSS 24 software.

  Results

  The results showed that 46% of sexual function was predictable by adherence to treatment regimen and resiliency of dialysis patients.

  Conclusion

  It seems that adherence to treatment regimen and resiliency are factors affecting sexual function of dialysis patients and have a relatively decisive role in enhancing sexual function of dialysis patients. Therefore, adherence to therapeutic and resiliency regimens can be improved in these patients.

  Keywords: Sexual function, Adherence to treatment, Resiliency, Dialysis patients