فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر یوسفی، صادق ملکی آوارسین*، بهنام طالبی صفحات 13-51

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مناسب برای توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره ابتدایی در افق 1404 استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان در سال تحصیلی 98-1397 بوده است. نوع پژوهش کیفی و روش نظریه داده بنیاد (طرح سیستماتیک) در این پژوهش ملاک عمل بوده است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان رشته ی مدیریت آموزشی در استان های شمالغرب کشور بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. برای اعتبارسنجی و بدست آوردن روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش و پایایی مصاحبه ها به روش پیاده سازی عینی و دقیق گفتار مصاحبه شوندگان استفاده شد. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، شاخص ها و معیارهای اولیه توسعه حرفه ای مدیران مدارس شناسایی شده و تعداد 435 کد باز استخراج و از تلفیق آن ها تعداد 34 کد محوری و از تلفیق آن ها نیز تعداد 14 کد انتخابی احصاء گردید و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل پارادایمی یا الگوی مطلوب توسعه حرفه ای مدیران مدارس در شش مقوله اصلی شرایط علی (توانمندسازی، خط مشی ها)، پدیده محوری (توسعه حرفه ای مدیران مدارس)، شرایط زمینه ای (شرایط محیطی، شرایط سازمانی، جهانی شدن)، شرایط مداخله گر (درون سازمانی، برون سازمانی)، راهبردها (فردی، سازمانی، ملی) و پیامدهای توسعه حرفه ای مدیران (بالندگی فردی، بالندگی سازمانی، بالندگی اجتماعی) ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: صلاحیت های حرفه ای، توسعه حرفه ای، مدیران مدارس دوره ابتدایی
 • ناصر شیربگی*، شراره صادقی صفحات 53-90

  این مقاله با رویکردی تفسیری درصدد است تا نظریه ای داده بنیاد را در خصوص چگونگی توزیع قدرت و رهبری موازی در مدارس بزرگ شهری به روش شارماز ارایه نماید. تحقیق مزبور بر این پرسش اصلی متمرکز شده است که زمینه ها، فرایندهای اصلی، عوامل مداخله گر و پیامدهای تسهیم رهبری به شیوه موازی در مدارس کدامند؟ از این رو، داده ها از بازنمایی تجارب و مصاحبه نیمه ساختارمند با 30 نفرنمونه انتخابی هدفمند از اعضای جامعه مدارس (مدیران، معاونان، معلمان، دانش آموزان و والدین)، مشاهدات میدانی و یادداشت های تاملی محققان در طول شش ماه در شهر سنندج گردآوری شد. داده ها به روش نوخاسته و تحلیل مقایسه ای مداوم با کدگذاری نظری سه مرحله ای مورد تحلیل قرار گرفتند و تعداد 520 کد بدوی، 51 کد محوری و 17 کد گزینشی احصا گردید. در این پژوهش، نخست آشکار شد که اجرای رهبری موازی تا زمانی که تمام افراد درگیر در مدرسه درک صحیحی از نحوه یادگیری دانش آموزان نداشته باشند، نمی تواند اثربخش باشد و در نهایت این خود معلمان و دانش آموزان هستند که موفقیت این تلاش ها را تعیین می کنند. به همان اندازه که برقراری رهبری موازی در موضوعات آموزشی مهم است، ایجاد جو سازمانی و فرهنگ مدرسه ای که در آن رهبری به طور خودجوش از خود معلمان، دانش آموزان، اولیاء و سایر کارکنان نشات می گیرد نیز اهمیت دارد.  دوم، استقرار رهبری موازی چرخش به سوی خودگردانی مدارس و تصور مدارس به عنوان موجودیت های منحصر به فرد با فرهنگ خاص را تقویت می کند. سوم، بر اهمیت زمینه و موقعیت در اجرای رهبری موازی و ضرورت اجتناب از الگوهای غیر وابسته به زمینه تاکید شد و نهایتا اینکه، اجرای رهبری موازی به شدت نیازمند توسعه مدرسه ی یادگیرنده و هوشمند است و قبل از همه، مدیران مدارس باید شخصا به یادگیری فردی خود متعهد باشند.

  کلیدواژگان: رهبری آموزشی، مدیریت آموزشی، معلمان، مدارس، توزیع قدرت، جامعه مدرسه
 • حسین مطهری نژاد*، هاجر جوزا صفحات 91-113

  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی کارآمدی جمعی در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفه ای و تعهد معلمان انجام شد. برای این منظور، یک نمونه 323 نفری از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان جیرفت با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. با استفاده از پرسشنامه اجتماع یادگیری حرفه ای مدرسه لی و همکاران (2011)، مقیاس کارآمدی جمعی معلمان چانن- موران و بار (2004) و مقیاس تعهد معلمان پارک (2005)، داده های مورد نیاز در خصوص متغیرهای پژوهش گردآوری شدند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه آنها از طریق تحلیل عاملی تاییدی تایید شد. آزمون فرضیه ها با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که اجتماع یادگیری حرفه ای هم بر کارآمدی جمعی و هم بر تعهد معلمان اثر مثبت دارد و اثر کارآمدی جمعی بر تعهد معلمان نیز مثبت بود. بررسی اثر غیر مستفیم اجتماع یادگیری حرفه ای بر تعهد معلمان نشان داد که کارآمدی جمعی در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفه ای و تعهد معلمان نقش میانجی دارد. سرانجام، نتیجه گیری شد که مدیران مدارس جهت افزایش تعهد معلمان باید زمینه بهبود کارآمدی جمعی آنان را فراهم سازند که ایجاد شرایط سازمانی مناسب از جمله اجتماع های یادگیری حرفه ای در این خصوص نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

  کلیدواژگان: اجتماع یادگیری حرفه ای، تعهد معلمان، کارآمدی جمعی
 • احمد عربشاهی کریزی*، فاطمه نظرپور صفحات 115-145

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری خدمت گزار بر هویت سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی هوش معنوی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد است. نمونه 108 نفره، بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد رهبری خدمت گزار، هویت سازمانی و هوش معنوی می باشد. روایی پرسشنامه ها از طریق اخذ نظر استادان و صاحب نظران تایید و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارSmart PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری خدمت گزار بر هویت سازمانی تاثیرگذار است. هوش معنوی تاثیر رهبری خدمت گزار بر هویت سازمانی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: رهبری خدمت گزار، هویت سازمانی، هوش معنوی
 • ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی*، محمد رزاقی، فرهاد معصومی کیا صفحات 147-174

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی یادگیری سازمانی و جو آموزش سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی در بین کارکنان جهاد کشاورزی تبریز انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان جهاد کشاورزی تبریز به تعداد 600 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 234 نفر در نظر گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی، جو آموزشی، عملکرد شغلی و ظرفیت یادگیری سازمانی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی (40/0 β=)، جو آموزش سازمانی با عملکرد شغلی (04/1 β=)، یادگیری سازمانی با ظرفیت یادگیری سازمانی (41/0β=)، ظرفیت یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی (64/0β=) رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. یادگیری سازمانی و جو آموزش سازمانی با واسطه ظرفیت یادگیری سازمانی اثر غیر مستقیم بر عملکرد شغلی دارد. بنابراین اثر میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی در این پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری، جو آموزش سازمانی، عملکرد شغلی، ظرفیت یادگیری سازمانی
 • محمد تبارنیارمی، فرشیده ضامنی* صفحات 175-198

  این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین مهارت های کوانتومی مدیران و بهسازی نظام تصمیم گیری با تاکید بر نقش میانجی سیاست گذاری می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود . جامعه آماری شاملکلیه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد استان مازندران 1461 نفر بودند ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 305 نفر جهت بررسی انتخاب شدند. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد، ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد مهارت های کوانتومی عظیمی و رضوی (1393) و پرسشنامه محقق ساخته سیاست گذاری و بهسازی نظام تصمیم گیری بود،  تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری در نرم افزار  SPSS, Lisrel تحلیل شدند . نتایج نشان داد که نقش میانجی سیاست گذاری در ارتباط بین مهارت های احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، اعتماد کوانتومی، تفکر کوانتومی، دیدن کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی با تصمیم گیری مثبت و معنی دار بود.

 • الهام ابراهیمی* صفحات 199-219

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درهم تنیدگی شغلی و در هم تنیدگی سازمانی با قصد ترک خدمت و در نظر گرفتن نقش تعدیل گر مرحله کارراهه شغلی در این رابطه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، معلمان دوره اول متوسطه مناطق 22 گانه شهرداری تهران بودند و روش نمونه گیری، خوشه ای تصادفی بود. برای جمع آوری داده های مربوط به سه متغیر درهم تنیدگی شغلی، در هم تنیدگی سازمانی، قصد ترک خدمت و مرحله کارراهه شغلی به ترتیب از پرسشنامه های جانسون و همکاران (2010)، میشل و همکاران (2001)، آکگوندوز و سانلی (2017) و ان جی و همکاران (2019) استفاده شد. داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، درهم تنیدگی سازمانی بر قصد ترک خدمت معلمان تاثیر منفی و معناداری دارد اما میان درهم تنیدگی شغلی و قصد ترک خدمت معلمان رابطه معناداری مشاهده نشد. مرحله کارراهه شغلی در این رابطه نقش تعدیل کنندگی نسبی داشت؛ بدین معنا که با گذار از مراحل کارراهه شغلی (استقرار، نگهداشت و جدایی) اثر منفی درهم تنیدگی سازمانی بر قصد ترک خدمت معلمان تقویت می شد. به علاوه، از میان سه مرحله کارراهه شغلی ، در مرحله استقرار و جدایی، میان درهم تنیدگی شغلی و قصد ترک خدمت رابطه منفی معناداری مشاهده شد. در انتهای مقاله پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی منتج از این نتیجه گیری، که به تصمیم گیرندگان حوزه آموزش و پرورش کمک شایان توجهی خواهد کرد ارایه شده است.

  کلیدواژگان: درهم تنیدگی شغلی، درهم تنیدگی سازمانی، مرحله کارراهه شغلی، قصد ترک خدمت، معلمان، آموزش و پرورش
 • زهرا هیبت الله پور، یدالله مهرعلی زاده، *، غلامحسین برکت، ماریا نصیری صفحات 221-257

  مقاله حاضر با هدف ارایه الگوی استراتژی های آموزش و یادگیری سازمانی و نوآوری کارآفرینانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک های صنعتی شهر اهواز تدوین شده است. با بهره‏گیری از روش پژوهش آمیخته این مطالعه اجرا شده است. در بخش کمی با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد 43 سوالی استراتژی های آموزش و یادگیری سازمانی واتکینس و همکاران (1996) و پرسشنامه استاندارد 23 سوالی نوآوری کارآفرینانه گوندای و همکاران (2011) و در بخش کیفی با روش داده بنیاد الگوی پارادایمی آموزش و یادگیری در شرکت‏های غذایی استخراج گردید. مصاحبه در رابطه با مهم ترین عوامل علی و تاثیرگذار، مهمترین شرایط مداخله گر، مهمترین بسترها و زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری رویکرد مدیران، راهبردهای بهبودی و پیامدهای راهبردها پرسیده شد. روایی سوالات مصاحبه بر اساس روایی صوری و محتوای و تایید 10 متخصص بخش صنعتی و هچنین اساتید راهنما و مشاور تعیین گردید. و برای اعتبار داده های مصاحبه از روش ملاک ارزیابی یک مطالعه به روش گراندد تیوری، در تحقیق حاضر از روش زاویه بندی (اجماع/ مثلث سازی) یعنی مصاحبه، تحلیل اسناد و مشاهدات محقق و ارزیابی 10 شاخص مقبولیت استفاده شد.  نتایج بدست آمده نشان داده که میانگین آموزش و یادگیری سازمانی 82/3 از 5 و نوآوری کارآفرینانه 53/3 از 5 بوده است. همچنین عوامل علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردهای آموزش و یادگیری و پیامدهای استراتژی های آموزش و یادگیری سازمانی در صنایع غذایی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: استراتژی های آموزش و یادگیری، انقلاب صنعتی چهارم، شرکت های غذایی، شهرک های صنعتی اهواز
 • امید مهدیه*، پروین محمدی صفحات 259-278

  هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در شرکت برق منطقه ای استان زنجان می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری کارکنان شرکت برق منطقه ای استان زنجان می باشد. حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران 217 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیفه (برای یادگیری سازمانی)، پرسشنامه شریفی و ژانگ (برای چابکی سازمانی) و پرسشنامه اسپریتزر (برای توانمندسازی روانشناختی) استفاده شد که روایی محتوایی آنها به تایید خبرگان رسید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ (به ترتیب برابر با 954/0، 865/0 و 904/0) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و Amos بکار گرفته شد. یافته ها نشان داد تاثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر چابکی سازمانی، و تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی، مثبت و معنی دار می باشند ولی توانمندسازی روانشناختی نقش میانجی را در رابطه بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ایفا نمی کند. می توان چابکی سازمانی را از طریق ارتقای یادگیری سازمانی و همچنین توانمندسازی کارکنان افزایش داد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی
 • محمدتقی امامی، مریم حافظیان* صفحات 279-308

  در این پژوهش رابطه ساختاری ادراکات محیطی کلاس با اضطراب امتحان با واسطه گری اهداف پیشرفت در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان آموزشکده فنی شهید رجایی به تعداد 550 نفر بود. نمونه تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با فرمول کوکران تعداد 200 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های ادراکات محیطی کلاسی جنتری و همکاران (2002)، اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) و اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) بود. بعد از تایید روایی، پایایی هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب 93/0، 87/0 و 92/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 21 SPSS- و 50/8 - LISREL تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که، اهداف پیشرفت پیش بین اضطراب امتحان و یک میانجی بین ادراکات محیطی کلاسی و اضطراب امتحان است. همچنین مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. مولفه های اهداف پیشرفت نیز بر اضطراب امتحان اثر معکوس داشتند. همچنین، مولفه های ادراکات محیطی کلاسی می تواند مولفه های اهداف پیشرفت شامل تبحری ، رویکردی-عملکردی  و رویکردی-اجتنابی را به طور جداگانه پیش بینی کنند و تمام مولفه های اهداف پیشرفت می توانند اضطراب امتحان  را پیش بینی کنند. یافته های به دست آمده، کاربردهای مهمی برای دست اندرکاران آموزش عالی دارد که مهمترین آنها، توجه به نقش اهداف پیشرفت به عنوان یک متغیر تاثیرگذار و میانجی بر اضطراب امتحان دانشجویان و در نتیجه عملکرد بهتر آنان است.

  کلیدواژگان: ادراکات محیطی کلاسی، اضطراب امتحان، اهداف پیشرفت، دانشجویان
 • زهرا سایه وند، فرنوش اعلامی*، غلامرضا شمس مورکانی صفحات 309-331

  این پژوهش با رویکردی کیفی به دنبال شناسایی اکوسیستم، فرصت ها و تهدیدهای کارآفرینی آموزشی است. جامعه  پژوهش کارآفرینان آموزشی شهر تهران است که موسسه و نهادی نوآورانه در حوزه آموزش تاسیس نموده اند. ابتدا اکوسیستم کارآفرینی آموزشی به شیوه تحلیل اسناد مورد بررسی قرار گرفت و سپس فرصت ها و تهدیدها، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 کارآفرین آموزشی ایرانی شناسایی گردید. نتایج پژوهش، رقابت کم و گستردگی حوزه آموزش، توجه به آموزش وپرورش به عنوان کلید توسعه جامعه، تمایل به خصوصی و رقابتی شدن آموزش، ارزشمندی  یاددهی و یادگیری برای فرد و جامعه، نقش فناوری های  نوین و نقش یادگیری در اقتصاد دانش بنیان را به عنوان فرصت های کارآفرینان آموزشی نشان داد. عدم وجود قوانین مشخص ، اولویت نبودن آموزش برای مردم و سازمان ها به دلیل ضعف اقتصادی جامعه، ضعف فرهنگ کارآفرینی در حوزه آموزش، سرمایه گذار کم در حوزه آموزش، آشنا نبودن به دانش روز و فناوری، از جمله تهدیدهای کارآفرینان آموزشی ایرانی به دست آمده است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم فرصت، تهدید، کارآفرینی آموزشی
 • مریم پوریزدانی کجور، داود کیاکجوری*، حسینعلی تقی پور، محمد غفاری مجلج صفحات 333-362

  هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در محل کار بود. جامعه آماری شامل کلیه روسا و معاونین منابع انسانی دانشگاه های دولتی استان مازندران، جمعا 105 نفر، بود. با استفاده از معادله کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 82 نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 35 گویه بود، استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 30 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از 7/0 به دست آمد که در حد قابل قبولی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که تمامی استراتژی های مدیریت دانش شامل استراتژی تسهیم دانش، استراتژی خلق دانش، استراتژی به کارگیری دانش و استراتژی ذخیره سازی دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در محل کار تاثیرگذار می باشند.

  کلیدواژگان: استراتژی های مدیریت دانش، تسهیم دانش، خلق دانش، به کارگیری دانش، ذخیره سازی دانش، رفتار نوآورانه کارکنان در محل کار
|
 • AmirYousefi, Sadegh Maleki Avarsin*, Behnam Talebi Pages 13-51

  The purpose of this study is to design a suitable model for professional development of elementary school principals in the horizon of 2025 provinces of West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardabil and Zanjan in the academic year 2019 - 2018. The kind of qualitative research and grounded theory method (systematic plan) in this study have been the criterion of action. The statistical population was consisted professors, experts and experts of educational management in the northwest of the country (Iran). Purposeful and snowball sampling continued until the researcher reached theoretical saturation using semi-structured interviews with 12 members of the sample reached. To obtain validity of the data, two methods of review participants and review of Experts non-participants in the study and the reliability of data Interviews Implementation exactly and objectively were used. With Using the results of the investigation and theoretical research and content analysis conducted interviews, Basic indicators of professional development of school administrators identify and In sum up, explores 435 open codes by the combination of which 34 pivotal codes are adopted and after the merge, 14 selective codes are developed and in three stages including: open coding, axial coding and selective coding, paradigmatic model or Ideal pattern of professional development of school principals in six main categories of Casual Conditions (Empowerment, Policies), Core Category (the professional development of school Principals), Context Conditions (Environmental conditions, organizational conditions, globalization), Intervening Conditions (internal to the organization, external to the organization), Strategies (Individual, organizational, national) and Consequences of Professional Development of school Principals (individual development, Organizational development, Social development) has been presented.

  Keywords: professional competencies, professional development, Primary School principals
 • Naser Shirbagi *, Sharareh Sadeghi Pages 53-90

  With an interpretive approach, this paper seeks to provide the graunded theory on how to distribute power and parallel leadership in large urban schools using the Charmaz’s method. The research focuses on the main question of what are the backgrounds, key processes, intervening factors, and consequences of leadership sharing in parallel in schools. Therefore, the data were collected from semi-structured interviews with 30 perpusful samples from school community members (principals, deputies, teachers, students and parents), field observations and reflective notes of researchers during six months in Sanandaj. Data were analyzed by neoclassical method and continuous comparison analysis with three-stage theoretical coding and 520 initial codes, 51 axial codes and 17 selective codes were counted. In this study, it was first revealed that the implementation of parallel leadership cannot be effective unless all those involved in the school have a correct understanding of how students learn, and ultimately it is the teachers and students themselves who determine the success of these efforts. As important as parallel leadership is in educational matters, it is important to create an organizational atmosphere and school culture in which leadership spontaneously emerges from teachers, students, parents, and other staff. Second, the establishment of parallel leadership reinforces the parallelism of school self-government and the concept of schools as unique entities with specific characteristics or cultures. Third, the importance of context and position in the implementation of parallel leadership and the need to avoid unrelated patterns were emphasized, and finally, the implementation of parallel leadership is in schools need of developing a learning and intelligent schools.

 • Hossein Motahhari Nejad*, Hajar Joza Pages 91-113

  This study aimed to analysis structural relationships of professional learning community and teacher commitment with mediator role of collective efficacy. In order to do so, 323 Elementary teachers of Jiroft city were chosen as the research sample through cluster sampling. Required data regarding the variables of research were collected using the questionnaire of school professional learning community (Lee et al., 2011), the teachers' collective efficacy scale (Tschannen-Moran and Barr, 2004) and the teachers' commitment scale (Park, 2005). Reliability and construct validity of the questionnaires were confirmed by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis, respectively. Hypotheses were tested using structural equation modeling. The results showed that professional learning community has a positive effect both on collective efficacy and on teachers' commitment. The effect of collective efficacy on the teachers' commitment was also positive. Investigating the indirect effect of professional learning community on teachers' commitment indicated that collective efficacy has a mediator role in the relationship between professional learning community and teachers' commitment. Finally, it was concluded that principals need to improve collective efficacy in order to increase teachers' commitment. In this regard, the creation of appropriate organizational conditions, including professional learning communities, plays a decisive role.

  Keywords: Professional learning community, teachers' commitment, collective efficacy
 • Ahmad Arabshahi Karizi*, Fatemeh Nazarpour Pages 115-145

  The purpose of this study is to investigate the effect of servant leadership on organizational identity with the moderating role of spiritual intelligence. The present study is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in nature and method. The statistical population is the Education Department of District 3 in Mashhad. The 108-person sample was selected randomly based on Cochran's formula. Data collection tools are standard questionnaires of servant leadership, organizational identity and spiritual intelligence. The validity of the questionnaires was confirmed by the experts and the reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha. Smart PLS software was used for data analysis. Research findings show that servant leadership has a positive and significant effect on organizational identity. Spiritual intelligence moderates the impact of servant leadership on organizational identity.

  Keywords: Servant Leadership, Organizational Identity, Intellectual Intelligence
 • Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi, Mohammad Razzaghi, Farhad Masoomi Kia Pages 147-174

  The purpose of this study was to investigate the causal relationship between organizational learning and organizational training climate in the job performance considering the mediating role of organizational learning capacity among employees of Tabriz Agricultural Jihad. The statistical population of this study was all 600 employees of Tabriz Agricultural Jihad. Using Morgan table, 234 people were taken as the sample size. The research method was descriptive correlational. Four standardized questionnaires, i.e organizational learning, training climate, job performance, and organizational learning capacity were used to collect the data. The obtained data were analyzed using correlation method and structural equation model. The results showed that there is a direct and significant relationship between organizational learning variables and job performance (β = .40), organizational training climate and job performance (β = 1.4), organizational learning and organizational learning capacity (β=.41), organizational learning capacity and job performance (β=.64). Organizational learning and the organizational training climate have an indirect effect on job performance through organizational learning capacity. Therefore, the mediating effect of organizational learning capacity is confirmed in this study.

  Keywords: organizational learning, organizational training climate, job performance, organizational learning capacity
 • Mohammad Tabarniarami, Farshideh Zameni* Pages 175-198

  The purpose of this study  is to investigate  the relationship between  managers' quantum  skills and to improve  the decision-making  system  with an emphasis on the mediating role of policy-making. The research method was descriptive-correlational in terms of practical purpose and in terms of data collection. The statistical population included all members of the faculty of Mazandaran Azad University, 1461 people, using the random sampling method of multi-stage clusters of 305 people were selected for study. Morgan's table was used to estimate the sample size. The data collection tools were a standard questionnaire for giant quantitative and Razavi quantum skills (2014) and a researcher-made questionnaire for policy making and improvement of the decision-making system. The results showed that the mediating role of policymaking in the relationship between the seven quantum skills of managers including quantum sense skills, quantum cognition, quantum trust, quantum thinking, quantum vision, quantum operation, quantum existence by improving the decision-making system was positive and significant.

  Keywords: Quantum Skills, Policy-Making, Improving the Decision Making System
 • Elham Ebrahimi* Pages 199-219

  The purpose of this study is to investigate the relationship between job embeddedness and organizational embeddedness on turnover intention with regard to the moderating role of career stage. This research is an applied one in terms of purpose and a descriptive survey research based on data gathering method. The statistical population of the study was the first course school teachers of 22 districts from Tehran municipality and sampling method was random clustering. Johnson et al. (2010), Mitchel et al. (2001), Akgunduz & Sanli (2017) and Ng et al. (2019) questionnaires were used for data collection regarding to job embeddedness, organizational embeddedness, turnover intention and career stage variables. The data were analyzed using structural equation modeling. The findings showed that organizational embeddedness had a significant negative effect on turnover intention of teachers but there was no significant relationship between job embeddedness and turnover intention. Career stage had a partial moderating role in this regard, meaning that transition from career stage (establishment, maintenance, and disengagement) increased the negative effect of organizational embeddedness on turnover intention. In addition, among three career stages, in establishment and disengagement stages there was a significant negative relationship between job embeddedness and turnover intention. At the end of the article, theoretical and practical suggestions based on the conclusion are presented, which will help decision makers in the field of education.

  Keywords: job embeddedness, organizational embeddedness, career stage, turnover intention, teachers, education
 • Zahra Hybatolapour, Yadollah Mehralizadeh*, Gholamhossain Barakat, Marya Nassiry Pages 221-257

  The present article has been compiled with the aim of presenting a model of organizational teaching and learning strategies and entrepreneurial innovation in the era of the fourth industrial revolution in food industry companies located in the industrial towns of Ahvaz. Using a mixed research method this study has been performed.In the quantitative part using the standard questionnaire of 43 questions of organizational training and learning strategies (training) Watkins et al. (1996) and the standard questionnaire of 23 questions of entrepreneurial innovation of Gundai et al. (2011) and in the qualitative part with the data method of the pattern foundation A teaching and learning paradigm was extracted in food companies. Interviews were asked about the most important causal and influential factors, the most important intervention conditions, the most important economic, social, cultural and technological contexts and infrastructures of managers' approach, improvement strategies and the consequences of strategies.The validity of the interview questions was determined based on the face validity and content and the approval of 10 industrial experts as well as supervisors and consultants. In order to validate the interview data, in the present study, the method of angulation (consensus / triangulation), ie interview, analysis of documents and researcher observations and evaluation of 10 acceptance indicators were used. The results showed that the average of organizational teaching and learning (education) was 3.82 out of 5 and entrepreneurial innovation was 3.53 out of 5. Also, causal factors, contextual conditions, interventionist conditions, teaching and learning strategies and the consequences of organizational teaching and learning strategies (education) in the food industry were identified.

  Keywords: Teaching, learning strategies, the fourth industrial revolution, food companies, industrial towns of Ahvaz
 • Omid Mahdieh*, Parvin Mohammadi Pages 259-278

  The aim of this research is to measure the effect of organizational learning on the organizational agility with the mediation role of psychological empowerment. This research is applied and descriptive (survey). Statistical population is consist of employee of Zanjan Power Distribution Company. Sample size by using Cochran formula was determined equal to 217. Neefe Questionnaire (for organizational learning), Sharifi and Zhang Questionnaire (for organizational agility) and Spritzer Questionnaire (for psychological empowerment) was used for data collection. Content validity and reliability (by using Cronbach Alpha) was approved. Cronbach Alpha calculated 0.954, 0.856, and 0.904 for organizational learning, organizational agility and psychological empowerment respectively. SPSS and AMOS software were used for data analysis. Finding shows that the effect of organizational learning on organizational agility and psychological empowerment, and the effect of psychological empowerment on organizational agility, are positive and significant, but psychological empowerment is not mediate the relationship between organizational learning and organizational agility. Organizational agility can be increased by means of increasing organizational learning and empowerment.

  Keywords: Organizational learning, Organizational agility, Psychological empowerment
 • Mohammadtaghi Emami, Maryam Hafezian* Pages 279-308

  In this study, the structural relationship between classroom environmental perceptions and test anxiety was investigated through the mediation of achievement goals in the form of a causal model. The statistical population included all students of Shahid Rajaei Technical College (N=550). Simple random sampling method was used to select 200 people with Cochran's formula. Data collection instrument were Jantari et al.'s (2002) classroom environmental perception questionnaires, Midgoli et al.'s (1998) achievement goals, and Abolghasemi et al.'s (1996) test anxiety. After confirming the validity, the reliability of questionnaires was calculated to be 0.93, 0.87 and 0.92, respectively. The collected data were analyzed using SPSS 21 software and LISREL 8.50 software. Findings showed that the achievement goals were predictors of test anxiety and a mediator between classroom environmental perceptions and test anxiety. Moreover, the research model had a good fit. Achievement goal components also had an adverse effect on test anxiety. Also, the components of classroom environmental perception can predict the components of achievement goals including proficiency, approach-performance and approach-avoidance separately, and all components of achievement goals can predict test anxiety. The findings have important applications for those involved in higher education, the most important of which is to pay attention to the role of achievement goals as an influential and mediating variable on students' test anxiety and thus their better performance.

  Keywords: Classroom Perceptions, Test Anxiety, Achievement Goals, Students
 • Zahra sayehvand, Farnoosh a’lami*, Gholamreza shams Morkani Pages 309-331

  The aim of this study was to identify the ecosystem, opportunities and threats of educational entrepreneurship, which has been done with a qualitative approach.The statistical population of the study is educational entrepreneurs of Tehran, who have established an innovative institution and institution in the field of education.First, the educational entrepreneurship ecosystem was evaluated by documentation method and then the opportunities and threats, through Semi-structured interview with 11 educational entrepreneurs.The results of the research, the low competition and the breadth of education, attention to education as the key to society development, private and competitive training, valuable teaching and learning for the person and society, the role of new technologies and the role of learning in knowledge-based economy as the educational entrepreneurs' opportunities showed.Lack of specific laws and ambiguity and inconsistency in laws, the priority of education for people and organizations due to the economic weakness of society, the lack of cultural weakness, low investor in the field of education, not familiar to the knowledge of the day and technology, including the threats of Iranian educational entrepreneurs.

  Keywords: ecosystem, opportunity, threats, educational entrepreneuship
 • Maryam Pouryazdani kojour, Davood Kiakojouri*, Hosseinali Taghipour, Mohammad ghaffari mejlej Pages 333-362

  The goal of this research is the evaluation of knowledge management strategies which impact to innovative behavior personnel in workplace. Statistical community includes all human source bosses and assistants in Mazandaran public universities which their numbers were 105 totally. The number of statistical sample was evaluated 82 individuals by using Cochrane equation. To gather data, a questionnaire was used which is provided by researcher and composed of 35 components and 30 professionals confirmed its contextual and formal validity.its reliability was obtained more than 0.7 in introductory test which 30 items were studied for all variables, which this value is acceptable level. To analysis descriptive statistical data and inference them, regression test in SPSS software is used. According to data, all strategies in knowledge management impact to personnel innovative behavior in workplace which include knowledge management strategy, knowledge allocation, knowledge creation, knowledge application and data store strategies.

  Keywords: knowledge management strategy, knowledge allocation, knowledge creation, knowledge application, data store, personnel innovative behavior in workplac